"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych: Maidstone 2013r.

Katarzyna Potulna
Katarzyna Potulnateacher of English as a foreign lg en high school, Poland
„Zagraniczna mobilnośd
              szkolnej kadry edukacyjnej
           w ramach projektów indywidualnych”
        Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

                     Człowiek – Najlepsza Inwestycja!
                     Priorytet III Wysoka jakośd systemu oświaty
* Publikacja dystrybutowana bezpłatnie                      Projekt realizowany przez panią:
                          Katarzynę Potulną
                           nauczycielką jęz. angielskiego
                        III Liceum im. C.K. Norwida w Koninie
                              woj. wielkopolskie
„Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach
        projektów indywidualnych”
            to projekt realizowany na zasadach akcji:

  Comenius - ”Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej”
          (realizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej
                „Uczenie się przez całe życie”)

Cel główny projektu systemowego :

•  Podniesienie kompetencji 1000 nauczycieli poprzez dofinansowanie 1000 mobilności z listy rezerwowej
   konkursów wniosków akcji Comenius –Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej, do kooca 2014 roku.

Cele szczegółowe projektu systemowego:

•  Osiągnąd znaczny wpływ szkoleo na znajomośd języków obcych uczestników,
•  Osiągnąd znaczny wpływ szkoleo na znajomośd przedmiotów nauczanych przez uczestników.
Ogólne cele programu
    Comenius - ”Mobilnośd szkolnej kadry
        edukacyjnej” (LLP):
     Podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez
  dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich.
   Do najważniejszych korzyści udziału w szkoleniach europejskich należą:

•  Pogłębienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych,

•  Poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pedagogicznych,

•  Możliwośd nawiązania współpracy międzynarodowej z europejskimi placówkami oświatowymi.
Działania objęte dofinansowaniem:


   Uczestnicy projektu mogą uzyskad dofinansowanie na udział w
          następujących typach mobilności:
 Kursy szkoleniowe (czas trwania od 5 dni do 6 tygodni): ogólne kursy doskonalenia
 zawodowego, kursy metodyczno-językowe w zakresie pedagogiki i metodyki nauczania
 języków obcych oraz kursy doskonalenia umiejętności językowych

 Konferencje i seminaria  (krótsze formy doskonalenia, od 1 dnia roboczego)

 Job-shadowing/work placement       (rodzaj praktyki zawodowej odbywanej w
 instytucji oświatowej polegającej na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez
 obserwację zadao wykonywanych przez pracujące tam osoby. Maksymalny czas trwania 6
 tygodni).
Szkolenia mogą odbywad się w następujących
           krajach:
•  Kraje Unii Europejskiej
•  Islandia
•  Norwegia
•  Liechtenstein
•  Turcja
•  Chorwacja
•  Szwajcaria

Tematyka szkolenia musi byd zgodna z profilem zawodowym Wnioskodawcy oraz
powinna odnosid się do działalności Wnioskodawcy w zakresie edukacji szkolnej.
Beneficjenci otrzymują dofinansowanie:

• Opłat za szkolenie,

• Kosztów utrzymania,

• Kosztów podróży,

• Przygotowania językowego (w uzasadnionych przypadkach).

        Wnioski należy składad w wyznaczonym terminie do:
             Narodowej Agencji Programu
             „Uczenie się przez całe życie”.
          Więcej informacji na http://www.comenius.org.pl/
Kandydat powinien należed do jednej z
        poniższych grup zawodowych:
  •  nauczyciele
  •  dyrektorzy
  •  psychologowie i pedagodzy szkolni
  •  osoby pracujące z dziedmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  •  doradcy zawodowi
                    Obowiązujące
                    wymogi formalne:

Przynależenie do grupy osób uprawnionych  Obywatelstwo polskie lub karta stałego pobytu
Zatrudnienie w uprawnionej instytucji    Karencja (min. 2 lata)
Staż pracy min. (2 lata)          Znajomośd języka na poziomie B2- zaświadczenie
REKRUTACJA
  Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez
        konkursy wniosków:
 Comenius– „Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej”

realizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej
      „Uczenie się przez całe życie”

 http://www.comenius.org.pl/akcje/mobilnosc-
     szkolnej-kadry-edukacyjnej
Moja
 przygoda
z Mobilnością
   
Creative Activities and Motivating Materials
    for the Secondary Classroom.
2 WEEK COURSE FOR EUROPEAN TEACHERS OF ENGLISH AT SECONDARY LEVEL.
          International Study Programmes
     Comenius In-Service Teacher Training

     10.03 – 22.03.2013 rok , Maidstone (Kent), UK
 Kurs skierowany do nauczycieli z krajów europejskich, uczących języka
 angielskiego w szkołach średnich ( uczniowie grupy wiekowej 10-19 lat).
Główne założenia kursu:


• Wzbogacenie wiedzy na temat metod, technik, strategii i stylów nauczania
 promujących twórczy i motywujący sposób uczenia się jęz. angielskiego
 (warsztaty, dwiczenia).

• Poznanie bieżących zmian w systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii oraz
 tendencji rozwojowych w nauczaniu języka angielskiego.

• Doskonalenie znajomości języka angielskiego.

• Wymiana poglądów i doświadczeo oraz nawiązywanie       współpracy  z
 nauczycielami szkół średnich z innych krajów europejskich.
Planowane treści kursu:

1. Warsztaty Metodyczne z nauczania jęz. angielskiego jako jęz. obcego (ESL)

2. System Edukacji :

• wykład na temat Systemu Edukacji Wielkiej Brytanii uwzględniający stan bieżący i
 zachodzące w nim zmiany,
• dwa dni wizyt w szkołach średnich obejmujących m.in. obserwacje lekcji,
• dyskusje na temat różnic w systemach edukacyjnych krajów pochodzenia uczestników
 szkolenia.

3. Wycieczka do Tunbridge Wells, Rye, Hastings (Kent Villages).

4. Opcjonalna wycieczka do Londynu.

5. Opcjonalna wycieczka do Canterbury.
Przebieg kursu w Maidstone:
Dzieo 1: niedziela
10.03.2013 – podróż do Maidstone, UK, poznanie rodziny goszczącej i zakwaterowanie.
Dzieo 2: poniedziałek
11.03.2013 - Powitanie uczestników kursu przez miejscową organizatorkę, panią Ritę
Dalton – przedstawicielkę International Study Programmes w Maidstone. Poznanie
pozostałych uczestniczek szkolenia.                                         At
                                         Hazlett
                                         Arts
                                         Centre
Warsztaty metodyczne z ESL.
Zajęcia z panią Lucy Norris . Praca w grupach,
porównanie systemów edukacyjnych      naszych
krajów, refleksja na temat kluczowych kompetencji
uczniów oraz przyszłych trendów w edukacji. Zajęcia
metodyczne dot. planowania i organizacji lekcji z
wykorzystaniem     mediów   I  materiałów
autentycznych.
Dzieo 3: wtorek
12.03.2013 – wykład z panią Sue Wright. Temat: System Edukacji Wielkiej Brytanii.
Specyfika systemu, bieżące zmiany i ich wpływ na kształcenie dzieci i młodzieży.
Przedstawienie planu wizyt w szkołach średnich oraz przypomnienie procedur z tym
związanych.
Dzieo 3, cd.
Spacer po Maidstone z p. Ritą. Poznanie centrum miasta z jego zabytkami oraz miejsc
strategicznych dla realizacji programu kursu.
                      Maidstone Carriage
                        Museum
  Na tle średniowiecznego
   Archbishop’s Palace                     Maidstone Museum – nasze
                                   miejsce wykładów
          Jak dojśd do…
Dzieo 4: środa 13.03.2013 – jednodniowa wycieczka edukacyjna do stolicy Wielkiej Brytanii –
Londynu. Widok z London Bridge. Kolejne miejsca: The City, The Monument, Old Billingsgate z
widokiem na Tower Bridge oraz grupowe zdjęcie na tle The Tower.
Dzieo 4 cd.
Telephone Box z widokiem na Big Ben, 10 Downing Street, Changing of The Guards, Trafalgar Square,
Buckingham Palace i zdjęcie grupowe na tle pomnika Victorii.
Dzieo 5 i 6: czwartek, piątek
14.03-15.03.2013- wizyty w szkołach: Maplesden Noakes Sixth Form Centre w Maidstone oraz
Homewood School & Sixth Form Centre w Tenterden.
http://www.maplesden.ke
nt.sch.uk/sixthform/downl
oads.shtml
Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach:
15.03.2013: Homewood School & Sixth
Form Centre w Tenterden, UK.
 http://www.homewood-school.co.uk/
Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach:
15.03.2013: Homewood School & Sixth
Form Centre w Tenterden, UK.
Spotkanie z p. Garry’m Crumbie, nauczycielem
geografii, rozmowy na temat możliwości
współpracy między szkołami.
Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach:
15.03.2013: Homewood School & Sixth
Form Centre w Tenterden, UK.
Spotkanie integracyjne
w tradycyjnym angielskim pubie– Muggleton Inn
Dzieo 7: sobota
16.03.2013 – jednodniowa wycieczka edukacyjna
do Tunbridge Wells, Rye & Hastings (Kent Villages).
Dzieo 8: niedziela
17.03.2013 – jednodniowa wycieczka
do Canterbury.
Zajęcia językowo – metodyczne:
Dzieo 9: poniedziałek
18.03.2013 - Doskonalenie znajomości języka angielskiego ( poziom zaawansowany) oraz warsztaty
metodyczne dotyczące innowacyjnych rozwiązao w nauczaniu języka angielskiego. Zajęcia z
lektorem, p. Chrisem Crofts’em, Maidstone Museum.
Dzieo 10: wtorek
19.03.2013 – Warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego (ESL), prowadzący:
Chris Crofts, Maidstone Museum.
Dzieo 11: środa
20.03.2013 - Warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego (ESL), prowadzący:
Chris Crofts, Maidstone Museum.
Zajęcia językowo - metodyczne

Dzieo 12: czwartek
21.03.2013 :   warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego (ESL),
prowadzący: Chris Crofts, Maidstone Museum.
Zrealizowane treści szkolenia:
Warsztaty skomponowane były jako przekrój przez najważniejsze zagadnienia
metodyczne nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego. Przypomnieliśmy
podstawowe metody oraz bieżące trendy z zakresu metodyki ESL. Najważniejszym
celem zajęd było poznanie szerokiego wachlarza dwiczeo, technik i strategii
zaprojektowanych tak, by maksymalnie zmotywowad i zaktywizowad uczniów do pracy
na lekcjach, czyniąc je przez to nie tylko atrakcyjniejszymi ale i dostosowanymi do
potrzeb i oczekiwao dzisiejszej młodzieży.

Zajęcia obejmowały ogółem:

• dwiczenia angażujące wyobraźnię i kreatywnośd uczniów – innowacyjne zadania z
 podziałem na role, techniki dramy, zadania z wykorzystaniem mediów, poezji,
 opowiadao; gry językowe, itp., aranżowane we wszystkich etapach lekcyjnych,

• style uczenia się oraz strategie nauczania przyjaznego uczniom o różnych stylach
 nabywania wiedzy,
Zrealizowane treści szkolenia, cd:
• sposoby podnoszenia motywacji, aktywnego włączania uczniów w procesy lekcyjne,

• sposoby motywowania grup typu mixed-ability, (o różnym poziomie zaawansowania
 wiedzy),

• twórcze zadania przeznaczone do pracy w dużych grupach,

• nauczanie międzyprzedmiotowe, CLIL,

• rozwijanie autonomii ucznia,

• dwiczenia na składnię,

• zadania rozwijające 4 główne umiejętności językowe (słuchanie/mówienie/czytanie/
 pisanie) oraz ich łączenie w procesach lekcyjnych,
Zrealizowane treści szkolenia, cd:
• efektywne sposoby korzystania z podręczników,

• dwiczenia rozwijające umiejętnośd twórczego pisania – creative writing,

• strategie poprawy błędów i udzielania informacji zwrotnej – feedback,

• materiały autentyczne,

• dwiczenia gramatyczne,

• nauczanie słownictwa,

• the Lexical Approach,

• Task based learning,
Zrealizowane treści szkolenia, cd:
•  wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języka,

•  bieżące trendy nauczania, np. CALL, Test-Teach-Test, Guided Discovery, Dictogloss, boomerang
  & patchwork sequence lessons

•  wpływ środowiska kulturowego na proces uczenia się języka angielskiego.
Podziękowania dla prowadzącego warsztaty, p. Chrisa
    Crofts’a i pamiątkowe zdjęcie grupowe.
 21.03.2013 r. czwartek
Podziękowania dla organizatorki
       szkolenia:
pani Rity Dalton – ostatnie spotkanie. Wręczenie
dyplomów za udział w szkoleniu i wspólne wyjście
do restauracji po zajęciach.
Pożegnanie z rodziną goszczącą, wyjazd z Maidstone i podróż
          powrotna do Polski.
Dzieo 13: piątek
22.03.2013           Dzięki gościnności p. Bates mogłam
                nie tylko poczud klimat angielskiego
                domu, poznad kuchnię Brytyjską i
                rozwijad umiejętności językowe przez
                nasze codzienne rozmowy ale przede
                wszystkim dowiedzied się czegoś
                więcej o niej samej, o ludziach którzy
                tam żyją, ich tradycjach, kulturze. To
                były   prawdziwie niezapomniane
                chwile.
Przewidziane są 4 rundy selekcyjne, w których można
      składad wnioski o dofinansowanie:
 17 września 2012 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013r.)

 16 stycznia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 maja do 31 sierpnia 2013 r.)

 30 kwietnia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 września do 31 grudnia 2013 r.)

 17 września 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.)
1. Sprawdź czy Twoja instytucja jest uprawniona do udziału w
            programie Comenius.
   Kandydat powinien byd zatrudniony w jednej z wymienionych instytucji:

•  Przedszkole
•  Szkoła podstawowa
•  Gimnazjum,
•  Szkoła ponadgimnazjalna,
•  Szkoła artystyczna,
•  Zakład kształcenia nauczycieli lub placówka doskonalenia nauczycieli,
•  Organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę,
•  Instytucja zarządzająca systemem edukacji,
•  Inne (patrz strona : http://www.comenius.org.pl/)
2. Znajdź kurs lub inne działanie, które będzie zgodne z Twoim
           profilem zawodowym.

Można skorzystad z oferty zawartej w bazie kursów Comenius-Grundtvig lub znaleźd
          uprawnione szkolenie we własnym zakresie.

3. Dokonaj wstępnej rezerwacji miejsca u organizatora kursu

4. Wypełnij formularz wniosku w wersji elektronicznej.
5. Złóż komplet dokumentów do Narodowej Agencji.
http://www.comenius.org.pl/mobilnosc-dla-zainteresowanych/wymagane-dokumenty-2013


 6. Cierpliwie czekaj na decyzję Narodowej Agencji.

                  KONIEC
               Dziękuję za uwagę

 Powodzenia w następnej turze składania
        wniosków!
„Zagraniczna mobilnośd
          szkolnej kadry edukacyjnej
       w ramach projektów indywidualnych”
                Człowiek – Najlepsza Inwestycja!

        Program Operacyjny Kapitał Ludzki
    współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
             Społecznego
Prezentację sporządziła: Katarzyna Potulna
 nauczycielka jęz. angielskiego
III Liceum im. C.K. Norwida w Koninie
woj. Wielkopolskie

* Publikacja jest dystrybutowana bezpłatnie.
1 de 39

Recomendados

Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+ por
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Kasia Kmiecik - Seixas
162 vistas19 diapositivas
etwinning prezentacja programu por
etwinning prezentacja programuetwinning prezentacja programu
etwinning prezentacja programuAleksandra Schoen-Kamińska
305 vistas29 diapositivas
Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi por
Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymiKontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymi
Kontakty szkoły z partnerami krajowymi i zagranicznymiannaszsp9
861 vistas40 diapositivas
Microlearning por
MicrolearningMicrolearning
MicrolearningAlicja Pituła
2K vistas14 diapositivas
Kurs londyn-edynburg por
Kurs londyn-edynburgKurs londyn-edynburg
Kurs londyn-edynburgMarekBorowski4
1.5K vistas60 diapositivas
Projekt Comenius por
Projekt ComeniusProjekt Comenius
Projekt Comeniusglzs
666 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a "Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych: Maidstone 2013r.

Biuletyn szkolny por
Biuletyn szkolnyBiuletyn szkolny
Biuletyn szkolnyZespół Szkół nr 26
298 vistas4 diapositivas
Wyjątkowy uczeń - prezentacja dla rodziców por
Wyjątkowy uczeń - prezentacja dla rodzicówWyjątkowy uczeń - prezentacja dla rodziców
Wyjątkowy uczeń - prezentacja dla rodzicówSzkoła Podstawowa nr 45 w Łodzi
856 vistas11 diapositivas
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez... por
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...
Z Comeniusem dookoła Europy w ramach edukacyjnego programu „Uczenie się przez...Julia Sarnecka, née Płachecka
4 vistas130 diapositivas
Prezentacja na konferencję 6.06.2014 por
Prezentacja na konferencję 6.06.2014Prezentacja na konferencję 6.06.2014
Prezentacja na konferencję 6.06.2014Zespół Szkół nr 26
673 vistas49 diapositivas
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka... por
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...admkb
361 vistas141 diapositivas
CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016 por
CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016
CV-PL Grażyna Studzińska Cavour_kwiecień2016Gra Studzińska Cavour
744 vistas6 diapositivas

Similar a "Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych: Maidstone 2013r.(20)

Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka... por admkb
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
Eco Citizens of Common Europe. Prezentacja projektu oraz jego korzyści dla ka...
admkb361 vistas
Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafię por sp11bialystok
Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafięPrezentacja projektu wiem, umiem, potrafię
Prezentacja projektu wiem, umiem, potrafię
sp11bialystok600 vistas
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku por zsiboz
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym ŚląskuModernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku
zsiboz478 vistas
Projekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska por dorjan
Projekt learning in the digital age by Urszula WróblewskaProjekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska
Projekt learning in the digital age by Urszula Wróblewska
dorjan552 vistas
Program comenius prezentacja por wiosenka
Program comenius prezentacjaProgram comenius prezentacja
Program comenius prezentacja
wiosenka1.3K vistas
Konferencja dko informacje por comenius2010
Konferencja dko informacjeKonferencja dko informacje
Konferencja dko informacje
comenius20101K vistas
Programy realizowane w ZSP  w Śłowiku (1) por Sylwia Kaniewska
Programy realizowane w ZSP  w Śłowiku (1)Programy realizowane w ZSP  w Śłowiku (1)
Programy realizowane w ZSP  w Śłowiku (1)
Sylwia Kaniewska484 vistas
About our project in Polish por werkus
About our project in PolishAbout our project in Polish
About our project in Polish
werkus457 vistas

Más de Katarzyna Potulna

The teen magazine, issue 1 por
The teen magazine, issue 1The teen magazine, issue 1
The teen magazine, issue 1Katarzyna Potulna
467 vistas30 diapositivas
Daedalusandicarusp 131213083953-phpapp01 por
Daedalusandicarusp 131213083953-phpapp01Daedalusandicarusp 131213083953-phpapp01
Daedalusandicarusp 131213083953-phpapp01Katarzyna Potulna
175 vistas24 diapositivas
Castilleja de la cuesta - by Spanish Team por
Castilleja de la cuesta - by Spanish TeamCastilleja de la cuesta - by Spanish Team
Castilleja de la cuesta - by Spanish TeamKatarzyna Potulna
279 vistas8 diapositivas
Captain alatriste - by Spanish Team por
Captain alatriste - by Spanish TeamCaptain alatriste - by Spanish Team
Captain alatriste - by Spanish TeamKatarzyna Potulna
404 vistas5 diapositivas
III Liceum comenius mobility presentation-maidstone 2013 por
III Liceum comenius mobility presentation-maidstone 2013 III Liceum comenius mobility presentation-maidstone 2013
III Liceum comenius mobility presentation-maidstone 2013 Katarzyna Potulna
1.2K vistas21 diapositivas
III Liceum Comenius Mobility presentation-Maidstone 2013 por
III Liceum Comenius Mobility presentation-Maidstone 2013 III Liceum Comenius Mobility presentation-Maidstone 2013
III Liceum Comenius Mobility presentation-Maidstone 2013 Katarzyna Potulna
352 vistas23 diapositivas

Más de Katarzyna Potulna(8)

Daedalusandicarusp 131213083953-phpapp01 por Katarzyna Potulna
Daedalusandicarusp 131213083953-phpapp01Daedalusandicarusp 131213083953-phpapp01
Daedalusandicarusp 131213083953-phpapp01
Katarzyna Potulna175 vistas
Castilleja de la cuesta - by Spanish Team por Katarzyna Potulna
Castilleja de la cuesta - by Spanish TeamCastilleja de la cuesta - by Spanish Team
Castilleja de la cuesta - by Spanish Team
Katarzyna Potulna279 vistas
III Liceum comenius mobility presentation-maidstone 2013 por Katarzyna Potulna
III Liceum comenius mobility presentation-maidstone 2013 III Liceum comenius mobility presentation-maidstone 2013
III Liceum comenius mobility presentation-maidstone 2013
Katarzyna Potulna1.2K vistas
III Liceum Comenius Mobility presentation-Maidstone 2013 por Katarzyna Potulna
III Liceum Comenius Mobility presentation-Maidstone 2013 III Liceum Comenius Mobility presentation-Maidstone 2013
III Liceum Comenius Mobility presentation-Maidstone 2013
Katarzyna Potulna352 vistas
Prezentacja wycieczka londyn - kopia (2) por Katarzyna Potulna
Prezentacja  wycieczka londyn - kopia (2)Prezentacja  wycieczka londyn - kopia (2)
Prezentacja wycieczka londyn - kopia (2)
Katarzyna Potulna788 vistas

"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych: Maidstone 2013r.

 • 1. „Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – Najlepsza Inwestycja! Priorytet III Wysoka jakośd systemu oświaty * Publikacja dystrybutowana bezpłatnie Projekt realizowany przez panią: Katarzynę Potulną nauczycielką jęz. angielskiego III Liceum im. C.K. Norwida w Koninie woj. wielkopolskie
 • 2. „Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” to projekt realizowany na zasadach akcji: Comenius - ”Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej” (realizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”) Cel główny projektu systemowego : • Podniesienie kompetencji 1000 nauczycieli poprzez dofinansowanie 1000 mobilności z listy rezerwowej konkursów wniosków akcji Comenius –Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej, do kooca 2014 roku. Cele szczegółowe projektu systemowego: • Osiągnąd znaczny wpływ szkoleo na znajomośd języków obcych uczestników, • Osiągnąd znaczny wpływ szkoleo na znajomośd przedmiotów nauczanych przez uczestników.
 • 3. Ogólne cele programu Comenius - ”Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej” (LLP): Podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej, poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich. Do najważniejszych korzyści udziału w szkoleniach europejskich należą: • Pogłębienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji zawodowych, • Poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod pedagogicznych, • Możliwośd nawiązania współpracy międzynarodowej z europejskimi placówkami oświatowymi.
 • 4. Działania objęte dofinansowaniem: Uczestnicy projektu mogą uzyskad dofinansowanie na udział w następujących typach mobilności:  Kursy szkoleniowe (czas trwania od 5 dni do 6 tygodni): ogólne kursy doskonalenia zawodowego, kursy metodyczno-językowe w zakresie pedagogiki i metodyki nauczania języków obcych oraz kursy doskonalenia umiejętności językowych  Konferencje i seminaria (krótsze formy doskonalenia, od 1 dnia roboczego)  Job-shadowing/work placement (rodzaj praktyki zawodowej odbywanej w instytucji oświatowej polegającej na poznawaniu pracy na danym stanowisku poprzez obserwację zadao wykonywanych przez pracujące tam osoby. Maksymalny czas trwania 6 tygodni).
 • 5. Szkolenia mogą odbywad się w następujących krajach: • Kraje Unii Europejskiej • Islandia • Norwegia • Liechtenstein • Turcja • Chorwacja • Szwajcaria Tematyka szkolenia musi byd zgodna z profilem zawodowym Wnioskodawcy oraz powinna odnosid się do działalności Wnioskodawcy w zakresie edukacji szkolnej.
 • 6. Beneficjenci otrzymują dofinansowanie: • Opłat za szkolenie, • Kosztów utrzymania, • Kosztów podróży, • Przygotowania językowego (w uzasadnionych przypadkach). Wnioski należy składad w wyznaczonym terminie do: Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”. Więcej informacji na http://www.comenius.org.pl/
 • 7. Kandydat powinien należed do jednej z poniższych grup zawodowych: • nauczyciele • dyrektorzy • psychologowie i pedagodzy szkolni • osoby pracujące z dziedmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych • doradcy zawodowi Obowiązujące wymogi formalne: Przynależenie do grupy osób uprawnionych Obywatelstwo polskie lub karta stałego pobytu Zatrudnienie w uprawnionej instytucji Karencja (min. 2 lata) Staż pracy min. (2 lata) Znajomośd języka na poziomie B2- zaświadczenie
 • 8. REKRUTACJA Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez konkursy wniosków: Comenius– „Mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej” realizowanej w ramach programu Komisji Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” http://www.comenius.org.pl/akcje/mobilnosc- szkolnej-kadry-edukacyjnej
 • 9. Moja przygoda z Mobilnością 
 • 10. Creative Activities and Motivating Materials for the Secondary Classroom. 2 WEEK COURSE FOR EUROPEAN TEACHERS OF ENGLISH AT SECONDARY LEVEL. International Study Programmes Comenius In-Service Teacher Training 10.03 – 22.03.2013 rok , Maidstone (Kent), UK Kurs skierowany do nauczycieli z krajów europejskich, uczących języka angielskiego w szkołach średnich ( uczniowie grupy wiekowej 10-19 lat).
 • 11. Główne założenia kursu: • Wzbogacenie wiedzy na temat metod, technik, strategii i stylów nauczania promujących twórczy i motywujący sposób uczenia się jęz. angielskiego (warsztaty, dwiczenia). • Poznanie bieżących zmian w systemie edukacyjnym Wielkiej Brytanii oraz tendencji rozwojowych w nauczaniu języka angielskiego. • Doskonalenie znajomości języka angielskiego. • Wymiana poglądów i doświadczeo oraz nawiązywanie współpracy z nauczycielami szkół średnich z innych krajów europejskich.
 • 12. Planowane treści kursu: 1. Warsztaty Metodyczne z nauczania jęz. angielskiego jako jęz. obcego (ESL) 2. System Edukacji : • wykład na temat Systemu Edukacji Wielkiej Brytanii uwzględniający stan bieżący i zachodzące w nim zmiany, • dwa dni wizyt w szkołach średnich obejmujących m.in. obserwacje lekcji, • dyskusje na temat różnic w systemach edukacyjnych krajów pochodzenia uczestników szkolenia. 3. Wycieczka do Tunbridge Wells, Rye, Hastings (Kent Villages). 4. Opcjonalna wycieczka do Londynu. 5. Opcjonalna wycieczka do Canterbury.
 • 13. Przebieg kursu w Maidstone: Dzieo 1: niedziela 10.03.2013 – podróż do Maidstone, UK, poznanie rodziny goszczącej i zakwaterowanie. Dzieo 2: poniedziałek 11.03.2013 - Powitanie uczestników kursu przez miejscową organizatorkę, panią Ritę Dalton – przedstawicielkę International Study Programmes w Maidstone. Poznanie pozostałych uczestniczek szkolenia. At Hazlett Arts Centre
 • 14. Warsztaty metodyczne z ESL. Zajęcia z panią Lucy Norris . Praca w grupach, porównanie systemów edukacyjnych naszych krajów, refleksja na temat kluczowych kompetencji uczniów oraz przyszłych trendów w edukacji. Zajęcia metodyczne dot. planowania i organizacji lekcji z wykorzystaniem mediów I materiałów autentycznych.
 • 15. Dzieo 3: wtorek 12.03.2013 – wykład z panią Sue Wright. Temat: System Edukacji Wielkiej Brytanii. Specyfika systemu, bieżące zmiany i ich wpływ na kształcenie dzieci i młodzieży. Przedstawienie planu wizyt w szkołach średnich oraz przypomnienie procedur z tym związanych.
 • 16. Dzieo 3, cd. Spacer po Maidstone z p. Ritą. Poznanie centrum miasta z jego zabytkami oraz miejsc strategicznych dla realizacji programu kursu. Maidstone Carriage Museum Na tle średniowiecznego Archbishop’s Palace Maidstone Museum – nasze miejsce wykładów Jak dojśd do…
 • 17. Dzieo 4: środa 13.03.2013 – jednodniowa wycieczka edukacyjna do stolicy Wielkiej Brytanii – Londynu. Widok z London Bridge. Kolejne miejsca: The City, The Monument, Old Billingsgate z widokiem na Tower Bridge oraz grupowe zdjęcie na tle The Tower.
 • 18. Dzieo 4 cd. Telephone Box z widokiem na Big Ben, 10 Downing Street, Changing of The Guards, Trafalgar Square, Buckingham Palace i zdjęcie grupowe na tle pomnika Victorii.
 • 19. Dzieo 5 i 6: czwartek, piątek 14.03-15.03.2013- wizyty w szkołach: Maplesden Noakes Sixth Form Centre w Maidstone oraz Homewood School & Sixth Form Centre w Tenterden. http://www.maplesden.ke nt.sch.uk/sixthform/downl oads.shtml
 • 20. Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach: 15.03.2013: Homewood School & Sixth Form Centre w Tenterden, UK. http://www.homewood-school.co.uk/
 • 21. Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach: 15.03.2013: Homewood School & Sixth Form Centre w Tenterden, UK. Spotkanie z p. Garry’m Crumbie, nauczycielem geografii, rozmowy na temat możliwości współpracy między szkołami.
 • 22. Dzieo 6, cd. wizyt w szkołach: 15.03.2013: Homewood School & Sixth Form Centre w Tenterden, UK.
 • 23. Spotkanie integracyjne w tradycyjnym angielskim pubie– Muggleton Inn
 • 24. Dzieo 7: sobota 16.03.2013 – jednodniowa wycieczka edukacyjna do Tunbridge Wells, Rye & Hastings (Kent Villages).
 • 25. Dzieo 8: niedziela 17.03.2013 – jednodniowa wycieczka do Canterbury.
 • 26. Zajęcia językowo – metodyczne: Dzieo 9: poniedziałek 18.03.2013 - Doskonalenie znajomości języka angielskiego ( poziom zaawansowany) oraz warsztaty metodyczne dotyczące innowacyjnych rozwiązao w nauczaniu języka angielskiego. Zajęcia z lektorem, p. Chrisem Crofts’em, Maidstone Museum. Dzieo 10: wtorek 19.03.2013 – Warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego (ESL), prowadzący: Chris Crofts, Maidstone Museum. Dzieo 11: środa 20.03.2013 - Warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego (ESL), prowadzący: Chris Crofts, Maidstone Museum.
 • 27. Zajęcia językowo - metodyczne Dzieo 12: czwartek 21.03.2013 : warsztaty z metodyki nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego (ESL), prowadzący: Chris Crofts, Maidstone Museum.
 • 28. Zrealizowane treści szkolenia: Warsztaty skomponowane były jako przekrój przez najważniejsze zagadnienia metodyczne nauczania języka angielskiego jako jęz. obcego. Przypomnieliśmy podstawowe metody oraz bieżące trendy z zakresu metodyki ESL. Najważniejszym celem zajęd było poznanie szerokiego wachlarza dwiczeo, technik i strategii zaprojektowanych tak, by maksymalnie zmotywowad i zaktywizowad uczniów do pracy na lekcjach, czyniąc je przez to nie tylko atrakcyjniejszymi ale i dostosowanymi do potrzeb i oczekiwao dzisiejszej młodzieży. Zajęcia obejmowały ogółem: • dwiczenia angażujące wyobraźnię i kreatywnośd uczniów – innowacyjne zadania z podziałem na role, techniki dramy, zadania z wykorzystaniem mediów, poezji, opowiadao; gry językowe, itp., aranżowane we wszystkich etapach lekcyjnych, • style uczenia się oraz strategie nauczania przyjaznego uczniom o różnych stylach nabywania wiedzy,
 • 29. Zrealizowane treści szkolenia, cd: • sposoby podnoszenia motywacji, aktywnego włączania uczniów w procesy lekcyjne, • sposoby motywowania grup typu mixed-ability, (o różnym poziomie zaawansowania wiedzy), • twórcze zadania przeznaczone do pracy w dużych grupach, • nauczanie międzyprzedmiotowe, CLIL, • rozwijanie autonomii ucznia, • dwiczenia na składnię, • zadania rozwijające 4 główne umiejętności językowe (słuchanie/mówienie/czytanie/ pisanie) oraz ich łączenie w procesach lekcyjnych,
 • 30. Zrealizowane treści szkolenia, cd: • efektywne sposoby korzystania z podręczników, • dwiczenia rozwijające umiejętnośd twórczego pisania – creative writing, • strategie poprawy błędów i udzielania informacji zwrotnej – feedback, • materiały autentyczne, • dwiczenia gramatyczne, • nauczanie słownictwa, • the Lexical Approach, • Task based learning,
 • 31. Zrealizowane treści szkolenia, cd: • wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu języka, • bieżące trendy nauczania, np. CALL, Test-Teach-Test, Guided Discovery, Dictogloss, boomerang & patchwork sequence lessons • wpływ środowiska kulturowego na proces uczenia się języka angielskiego.
 • 32. Podziękowania dla prowadzącego warsztaty, p. Chrisa Crofts’a i pamiątkowe zdjęcie grupowe. 21.03.2013 r. czwartek
 • 33. Podziękowania dla organizatorki szkolenia: pani Rity Dalton – ostatnie spotkanie. Wręczenie dyplomów za udział w szkoleniu i wspólne wyjście do restauracji po zajęciach.
 • 34. Pożegnanie z rodziną goszczącą, wyjazd z Maidstone i podróż powrotna do Polski. Dzieo 13: piątek 22.03.2013 Dzięki gościnności p. Bates mogłam nie tylko poczud klimat angielskiego domu, poznad kuchnię Brytyjską i rozwijad umiejętności językowe przez nasze codzienne rozmowy ale przede wszystkim dowiedzied się czegoś więcej o niej samej, o ludziach którzy tam żyją, ich tradycjach, kulturze. To były prawdziwie niezapomniane chwile.
 • 35. Przewidziane są 4 rundy selekcyjne, w których można składad wnioski o dofinansowanie:  17 września 2012 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2013r.)  16 stycznia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 maja do 31 sierpnia 2013 r.)  30 kwietnia 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 września do 31 grudnia 2013 r.)  17 września 2013 r. (wyjazdy na kursy od 1 stycznia do 30 kwietnia 2014 r.)
 • 36. 1. Sprawdź czy Twoja instytucja jest uprawniona do udziału w programie Comenius. Kandydat powinien byd zatrudniony w jednej z wymienionych instytucji: • Przedszkole • Szkoła podstawowa • Gimnazjum, • Szkoła ponadgimnazjalna, • Szkoła artystyczna, • Zakład kształcenia nauczycieli lub placówka doskonalenia nauczycieli, • Organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę, • Instytucja zarządzająca systemem edukacji, • Inne (patrz strona : http://www.comenius.org.pl/)
 • 37. 2. Znajdź kurs lub inne działanie, które będzie zgodne z Twoim profilem zawodowym. Można skorzystad z oferty zawartej w bazie kursów Comenius-Grundtvig lub znaleźd uprawnione szkolenie we własnym zakresie. 3. Dokonaj wstępnej rezerwacji miejsca u organizatora kursu 4. Wypełnij formularz wniosku w wersji elektronicznej.
 • 38. 5. Złóż komplet dokumentów do Narodowej Agencji. http://www.comenius.org.pl/mobilnosc-dla-zainteresowanych/wymagane-dokumenty-2013 6. Cierpliwie czekaj na decyzję Narodowej Agencji. KONIEC Dziękuję za uwagę Powodzenia w następnej turze składania wniosków!
 • 39. „Zagraniczna mobilnośd szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” Człowiek – Najlepsza Inwestycja! Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentację sporządziła: Katarzyna Potulna nauczycielka jęz. angielskiego III Liceum im. C.K. Norwida w Koninie woj. Wielkopolskie * Publikacja jest dystrybutowana bezpłatnie.