Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Zoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannan

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Anantha sakthi kavasam
Anantha sakthi kavasam
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 119 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Zoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannan (20)

Anuncio

Más de kannankannan71 (16)

Zoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannan

 1. 1. Meeting ID:3937388836 Password:agriupdate
 2. 2. ‘‘ஆப௅ர்ஹயத நபேத்துயத்தழல் ‘஥ழத்னப்஧ிபஹனளகம்’ ஋ன்று அரிசழ஺னச் ஸசளல்஬ழ இபேக்கழ஫ளர்கள். அதளயது தழ஦ந்ஹதளறும், யளழ்க்஺க ப௃ள௃யதும் சளப்஧ிடக்கூடின ஓர் உணயளகஹய அரிசழ யர்ணிக்கப்஧ட்டிபேக்கழ஫து. இந்த ஥ழத்னப்஧ிஹபளகம் ஧ட்டின஬ழல் ஸ஥ய், ஹதன், ஸ஥ல்஬ழக்களய்ஹ஧ளன்஫஺யப௅ம் உண்டு. அரிசழ உடல் உறுப்புகள் அ஺஦த்துக்குஹந ஧னன் தபக்கூடினது. ஋ந்த ஹ஥ளனளல் ஧ளதழக்கப்஧ட்டிபேந்தளலும் அரிசழனளல் ஸசய்த உண஺ய ஋டுத்துக் ஸகளள்஭஬ளம். அத஦ளல்தளன் களய்ச்சல் ஹ஥பத்தழல் அரிசழக் கஞ்சழ஺னக் குடிக்கழஹ஫ளம். அரிசழ ஋஭ிதழல் ஜீபணநளகக்கூடினது. சளப்஧ிட்ட தழபேப்தழ஺ன ஸகளடுக்கக்கூடினது ப௄ன்று ஹதளரங்க஭ள஦ யளதம், க஧ம், ஧ித்தம் ப௄ன்஺஫ப௅ஹந சநப்஧டுத்தக்கூடினது; ந஦஺த ஒபேப௃கப்஧டுத்தக்கூடினது ஋஦ அத்த஺஦ சழ஫ப்புக஺஭ப௅ம்ஸகளண்டது அரிசழ.
 3. 3. ஥ம் தநழழ் ஧ண்஧ளட்டில் ஸ஥ல் ஧னிரிடுதல், யி஺஭யித்தல், அறுய஺ட ஸசய்தல் இயற்஺஫ச் சளர்ந்ஹத யளழ்யினல் அ஺நந்தழபேப்஧து புரிப௅ம். இதற்கு சழ஫ந்த உதளபணம். உநழ ஥ீக்கப்஧டளத சழயப்பு, கபேப்பு அரிசழய஺கக஭ில் ஆன்ட்டி ஆக்சழஸடன்ட்டுகளும், 18 ய஺கனள஦ அநழஹ஦ள அநழ஬ங்களும் இபேப்஧தளல் உடலுக்கு தீங்குயி஺஭யிக்களத உணயளக அஸநரிக்கன் ஸகநழக்கல் ஸசள஺சட்டி ஆய்யிலும் கண்டு஧ிடித்தழபேக்கழ஫ளர்கள். தநழழ் ஧ளபம்஧ரின அரிசழ ய஺கக஭ில் அ஫ழவுறுத்தப்஧ட்ட அ஭யள஦ 55-க்கும் கு஺஫யள஦ கழ஺஭சநழக் இன்ஸடக்ஸ்தளன் இபேக்கழ஫து. கஹ஬ளரி அ஭வும்கு஺஫யளகஹய இபேக்கழ஫து.
 4. 4. இந்தழனளயில் புகழ் ஸ஧ற்஫ ஧ளபம்஧ரின அரிசழகள்
 5. 5. RAMAKALI PAL VELIAN KERALA SUNDARI KULLAKAR KAPPA KAR Katarni - Bihar KARUTHA KAR Kalabhat west Bengal
 6. 6. Kalageera odissa Madhu Malathi westbengalArcot kichali sambaArubatham kuruvai Acharmati OrissaAdanshilpa west BengalChak Hao poireiton manipur Kanali kerala Karudan samba
 7. 7. Marueya Bihar Milagu samba Gobindo Bhog -West BengalKalajeeraThavalai kana matta kerala Navara Kerala Kopur kranti west BengalPerunkarOna matta kerala
 8. 8. Mushk Budji - Kashmir Joha rice of Assam ThooyamalliKarunkuruvaiKudai vazhai Karuppu Kavuni Kattuyanam Thenkai Poo Samba KULLA KAR
 9. 9. Valan Sivappu KavuniSeeraga Samba Rajamudi Singini Kar Manjal Ponni Mysore MalliThanga Samba Ilupai PooSamba
 10. 10. தநழழ் ஥ளட்டில் ஧னிரிடப்஧டும் ஧ளபம்஧ரின ஸ஥ல் பகங்கள்
 11. 11. ய஫ட்சழ஺னத் ஋தழர்த்து ய஭பேம் ஸ஥ல்இபகங்கள் களட்டு சம்஧ள, ஸசளர்ணளயரி, புள௃தழக்கள், புள௃தழசம்஧ள, நட்டளக்களர், யடன் சம்஧ள, குள்஭ளககளர், ஜழ஬ ஸ஥ல் சம்஧ள, ஜழஇ஧ி-24, குமழனடிச்சளன். ஥ீர் ஹதக்கத்஺த ஋தழர்த்து ய஭பேம் பகங்கள் : ஥ழ஬ன் சம்஧ள, குதழ஺பயளல் சம்஧ள, கல்னளண் சம்஧ள, சம்஧ள ஸநளசள஦ம், ஸ஧பேங்களர், ஹகளம்யள஺ம, கு஺ட யள஺ம. லமட்சி ஫ற்மம் நீர் தேக்கத்தே எேிர்த்து லரரும் நநல் ஭கங்கள் களப்஧க்சளரி, ஺யகுண்டள, ஧ிச்சளயரி, குபங்குசம்஧ள உயர் நண்ணில் ய஭பக்கூடின ஸ஥ல் இபகங்கள் : கபேப்பு ஸ஥ல், சம்஧ள, குமழனடிச்சளன்
 12. 12. பூச்சி ஫ற்றும் தநோத஬ எேிர்த்து லரரும் நநல் இ஭கங்கள் கப்஧ள, சம்஧ள, யளடன் சம்஧ள, குதழ஺பயளல், கல்னளண் சம்஧ள, குபங்கு சம்஧ள, கழச்சழ஬ழ சம்஧ள, நட்டளக்களர், குள்஭ளக்கண், சழதப்பு குபேயிக்களர், தூனநல்஬ழ, ஸசப்஧ள஺஬, கல்஬ழநடனளன், ஧ிட்சளயரி, சதளகர் கதழர் ஥ளயளய்ப்பூச்சழ நற்றும் ஋தழர்த்து ய஭பேம் ஸ஥ல் இபகங்கள் : ஥ழ஬ன் சம்஧ள கூண்டு புழு ஫ற்றும் எேிர்த்து லரரும் நநல் இ஭கங்கள்: சழகப்பு குபேயிக்களர் கதரகதர எேிர்த்து லரரும் நநல் இ஭கங்கள் : ஺யகுண்டள
 13. 13. ஧ளபம்஧ரின ஸ஥ல் பகங்க஭ின் சழ஫ப்஧ினல்புகள்
 14. 14. ல எண் ஭கங்கள் சிமப்பி஬ல்புகள் 1 அரிக்கழபளயி 5 அடி உனபம் ய஺ப ய஭பேம் ஸ஥ற்஧னிர். ஺யக்ஹகளல் அதழக அ஭யில் கழ஺டக்கும். இ஺த ஥ம்஧ிக் களல்஥஺டகள் ய஭ர்க்க஬ளம். 2 தழபேயபங்கக் கண்ணன், ஧ச்஺சப்ஸ஧பே நளள் யிஷ்ணு ஹகளயில் ஥ழ஬ங்க஭ில் இந்த ஸ஥ல்ய஺க஺னப் ஧னிரிட்ட஦ர் 3 ஆ஺஦க் ஸகளம்஧ன், சவதளயல்஬ழ ஧னணத்தழற்கள஦ ஸ஥ல் ஸ஥ல்ய஺ககள் 4 ஸசளர்ணயளரி புட்டயிப்஧தற்குரின அரிசழ 5 யல்஬பக்கன் ஸகளள௃க்கட்஺ட அயிக்க ஹதளதுயள஦ அரிசழ ய ீபநளர்த்தளண் டன் களபநள஦ குமம்புக்குத் ஹதளதுயள஦து
 15. 15. 6 பனங்குறு லோ அரிசி஬ில் நபோங்கி஬ பதற஬ சோேம் இனித஫஬ோக இருக்கும். இந்ேச் சோேம் ஒரு நோள் கறிந்ேோலும் புரிக்கோது 7 குபேயிக்களர் கடு஺நனளக உ஺மப்஧யர்கள் இ஺தச் சளப்஧ிட்டுயந்தளல், உடல் ஹசளர்வு ஥ீங்கும். ஥ீண்ட ஹ஥பம் க஺஭ப்பு இல்஬ளநல் ஹய஺஬ ஸசய்ன஬ளம். 8 ‘புள௃தழயிபட் டி’ கடும் ய஫ட்சழனிலும் களற்஫ழல் உள்஭ ஈபப்஧தத்஺தக் ஸகளண்டு ய஭பக்கூடினது 9 புள௃தழக்களர் ஹ஥படி ஸ஥ல் யி஺தப்பு ப௃஺஫க்கு ஌ற்஫து 10 அரினளன் ய஫ட்சழ஺னத் தளங்கழ ய஭பக்கூடினது. இது கடஹ஬ளபப்஧குதழ, ஆற்றுப்஧டு஺கக஭ில் உள்஭ நணற்஧ளங்கள஦ ஥ழ஬ங்க஭ில் ஥ன்கு ய஭பேம் 11 யள஬ளன் ஸ஥ல் ப௃஺஦னில் யளல் ஹ஧ளன்று களணப்஧டும். இனற்஺கனளகஹய இ஦ிப்பு சு஺ய ஸகளண்ட இதழல் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்புசக்தழ அதழகம் உள்஭து. இந்த அரிசழ஺னத் ஸதளடர்ந்து சளப்஧ிடுயதளல், ஧ித்தம்,யனிறு சம்஧ந்தநள஦ ஹ஥ளய்கள்஥ீங்குகழன்஫஦
 16. 16. 12 கோயோ ந஫க்’ கள஬ள ஥நக்’ அரிசழ சளத்ய ீக குணத்஺த ஌ற்஧டுத்தக் கூடினது.. ஹநலும் சழறு஥ீபகப் ஧ிபச்சழ஺஦, ப௄஺஭ ஥பம்பு இனங்கள஺ந, புற்றுஹ஥ளய், ஹதளல் சம்஧ந்தநள஦ ஹ஥ளய்கள், பத்த சம்஧ந்தநள஦ ஹ஥ளய்கள் ஋஦ ஧஬ யினளதழகள் இந்த பக அரிசழ஺ன ஸதளடர்ந்து சளப்஧ிட்டளல் கட்டுப்஧டும் 13 ஒட்ட஺ட னளன் ஸ஥ல் 'ஊடு குறு஺ய சளகு஧டி' . இபேநூறு ஥ளள் யனது஺டன ஒட்ட஺டனளன் ஸ஥ல் பகத்துடன் குறு஺ய பகநள஦ பூங்களர், சூபக்குறு஺ய ஹ஧ளன்஫ குறுகழன கள஬ப் ஧ளபம்஧ரின ஸ஥ல் பகங்க஺஭க் க஬ந்து யி஺தக்க஬ளம். ஒட்ட஺டனளன் ஧தழ஺஦ந்து கழஹ஬ள, நற்ஸ஫ளபே பகம் இபே஧து கழஹ஬ள ஋஦க் க஬ந்து யி஺தக்க ஹயண்டும். 14 கபேங்குறு ஺ய சழத்த நபேத்துயத்தழன் ப௃க்கழன ப௄஬ப்ஸ஧ளபேட்க஭ில் ஒன்஫ளகக் கபேங்குறு஺ய அரிசழ ஧னன்஧டுத்தப்஧டுகழ஫து. ஸ஥ல் நணிகள் ஒபே யபேடம் பூநழனில் கழடந்தளலும் நக்கழப்ஹ஧ளகளது 15 ஸசளர்ணநசூ ரி இதனு஺டன ஧஺மன சளதப௃ம், ஥ீபளகளபப௃ம் நழகுந்த சு஺யனளகனிபேப்஧தளல் ப௄ன்று ஥ளட்க஭ள஦ளலும் ய ீணளகளநல் சளப்஧ிடக்கூடினது. ஧ிரினளணி தனளரிப்புக்குப் ஧னன்஧டுத்தப்஧டுகழ஫து
 17. 17. 16 குதை லோதற. அறுய஺டனின்ஹ஧ளது கதழர்கள் ஥ளன்கு தழ஺சக஭ிலும் கு஺ட யிரித்ததுஹ஧ளல் களட்சழன஭ிப்஧து ஧ளர்ப்஧தற்கு அமகளக இபேக்கும். ஥ீரிமழவு ஹ஥ளய் ஹ஧ளன்஫யற்஺஫க் கட்டுப்஧டுத்தும் தழ஫ன் கு஺டயள஺மக்கு உண்டு. குட஺஬ச் சுத்தப்஧டுத்துயதழலும், ந஬ச்சழக்கல் இல்஬ளநல் உட஺஬ ஆஹபளக்கழனநளக ஺யத்தழபேக்கும் 17 நழ஭கு சம்஧ள நழ஭குஹ஧ள஬ உபேண்஺ட யடியத்தழல் இபேக்கும் ஸ஥ல் பகம். அதழக நபேத்துயக் குணம் ஸகளண்டது. ஧சழ஺னத் தூண்டும். த஺஬ய஬ழ஺னப் ஹ஧ளக்கும் தன்஺ந ஸகளண்டது. நல்ப௅த்த ய ீபர்கள் இ஺த உண்டு ய஬ழ஺ந ஸ஧ற்றுள்஭஦ர். 18 ஧ிசழ஦ி ஒட்டும் ஧஺சத்தன்஺ந ஸகளண்ட பகம். உளுந்து நற்றும் ஧ிசழ஦ி அரிசழ க஬ந்து க஭ி ஸசய்து சளப்஧ிட்டளல் இடுப்பு ய஬ழ ஥ீங்கும். நளதயிடளய் ஹகள஭ளறுகள் ந஺஫ப௅ம். ஧ிசழ஦ி அரிசழ கஞ்சழ ஺யத்துக் ஸகளடுத்தளல், சுகப்஧ிபசயத்துக்கு உதவும். ஹத஺யனில்஬ளத ஸகளள௃ப்஺஧க் கு஺஫க்கக்கூடின தன்஺ந ஸகளண்டது 19 நளப்஧ிள் ஺஭ சம்஧ள த஦ித்தன்஺ந நழக்கது. அதற்குக் களபணம், இதன் ஋தழர்ப்பு சக்தழ.. இதற்ஸகல்஬ளம் ஹந஬ளக ஥ீரிமழவு ஹ஥ள஺னக் கட்டுப்஧டுத்தக்கூடின, ஧஬ நபேத்துயக் குணங்கள் இந்த அரிசழனில் உள்஭஦. ஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிகளுக்கு இது உணவு நபேந்து.
 18. 18. 20 உலர்ப௃ ண்ைோன். உயர் தன்஺நஸகளண்ட ஥ழ஬ங்க஭ிலும் கடஹ஬ளப உயர்ப்பு ஥ழ஬ங்க஭ிலும்ப௃ன்ஹ஦ளபளல் சளகு஧டி ஸசய்ன ஌ற்஫ பகம். . இதன் சளதத்஺தச் சளப்஧ிட்டுயந்தளல், ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்புசக்தழ கூடும். ஧஬ய ீ஦ப்஧ட்ட உடலும் ஧஬நளகும். 21 கூம்஧ள ஺஭ ந஺ம ஈபத்தழல் ப௃஺஭த்து ய஭பேம். ஒபே நளதத்துக்கு ஹநல் ய஫ட்சழ஺னத் தளங்கும் சக்தழ ஸகளண்டது. இந்த ஸ஥ல்஺஬ அ஺பத்து, ஧ளல் ஧ிமழந்து, அதழல் சழ஫ழது ஹதன் அல்஬து ஥ளட்டுச் சர்க்க஺ப க஬ந்து தழ஦சரிக் கள஺஬ உணயளக உண்டுயந்தளல் அசதழ஺னப் ஹ஧ளக்கழ, உடல் ய஬ழ஺ந ஸ஧றும். கர்ப்஧ிணிப் ஸ஧ண்களுக்கு இந்த அரிசழனில் ஹசளறு ச஺நத்துக் ஸகளடுத்தளல், ஧ிபசயக் கள஬த்தழல் ய஬ழ அதழகம் இபேக்களது. 22 ஹதங்களய் ப்பூ சம்஧ள இந்த பகம் ஸ஧ளரி தனளரிப்புக்களகஹய ஧னன்஧டுத்தப்஧டுகழ஫து 23 சம்஧ள ஹநளச஦ம் ய஫ண்டு கழடக்கும் ஌ரிக஭ில் இ஺தப் ஧னிர் ஸசய்ன஬ளம். அதழக உடல் உ஺மப்பு உள்஭யர்கள் இ஺த உண்டு யந்தளல், ஹசளர்வு ஥ீங்கழ உடலுக்குத் ஹத஺யனள஦ ஊட்டச்சத்துகள் கழ஺டத்துயிடும்.
 19. 19. 24 கட்ைச்சம் போ உ஺மப்஧ள஭ினின் உடலுக்கு யலுஹசர்க்கும் ப௃தன்஺ந பகநளக கட்டச்சம்஧ள ஸ஥ல் இபேக்கழ஫து. இபவு சளப்஧ிட்ட ஧ின் நீதம் இபேக்கும் சளதத்தழல் தண்ண ீ஺ப ஊற்஫ழ நண்஧ள஺஦னில் ஺யத்து, நறு஥ளள் கள஺஬னில் அபேந்தழ யந்துள்஭஦ர். இன்஺஫க்கும் அந்த ஥ீபளகளபம் ஧த஦ ீர் அபேந்துயதுஹ஧ளல் சு஺யப௅டன் இபேந்துயபேகழ஫து. 25 தூ஬஫ல் யி இந்த ஸ஥ல்஬ழன் அரிசழ நட்டுநல்஬ளது தயிடும்கூட சத்து நழகுந்தது. ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்பு சக்தழ ஸகளண்டது. ஧஬களப ய஺ககளுக்கும் ஧஺மன சளதத்துக்கும் ஌ற்஫ பகம். இதன் ஥ீபளகளபம் இ஭஥ீர் ஹ஧ளன்று சு஺ய஺னத் தபக்கூடினது. 26 பூங்களர். ஸ஥ல் கதழர் தண்ண ீபேக்குள் இபேந்தளலும், அது ப௃஺஭க்களது. கு஺஫ந்த஧ட்சம் 40 ஥ளள் யி஺த உ஫க்கத்துக்குப் ஧ி஫ஹக ப௃஺஭க்கும் தன்஺ந ஸகளண்டது.இந்த பக அரிசழ஺ன நகப்ஹ஧று கள஬ங்க஭ில் சளப்஧ிட்டுயந்தளல், ஆஹபளக்கழனப௃ம் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்பு சக்தழப௅ம் கழ஺டப்஧துடன் நபேத்துயச் ஸச஬வு கு஺஫ப௅ம். ஸதளடர்ந்து சளப்஧ிடுயதன் ப௄஬ம், ஧ி஫க்கும் குமந்஺தப௅ம் ஆஹபளக்கழனநளக இபேக்கும்
 20. 20. 24 கோட்டு஬ோ ணம் இதன் அரிசழ஺ன நண்஧ள஺஦னில் ச஺நத்து, தண்ண ீ஺ப ஊற்஫ழ஺யத்து நறு஥ளள் கள஺஬னில் சளதம், ஥ீபளகளபத்஺தத் ஸதளடர்ந்து ஒபே நண்ட஬த்துக்குச் சளப்஧ிட்டுயந்தளல், ஋ந்த ஹ஥ளனில் ஧ளதழக்கப்஧ட்டு ப௃டங்கழக் கழடந்தளலும் ஸதம்஧ளக ஋ள௃ந்து ஥டக்கப௃டிப௅ம். ஥ீரிமழவு ஹ஥ளய்க்கும் ஥ல்஬ ஧஬ன் அ஭ிக்கக்கூடினது. களட்டுனளணம் ஧ச்சரிசழ஺னக் கஞ்சழ களய்ச்சழசளப்஧ிட்டுயந்தளல் புற்றுஹ஥ளனளல் ஧ளதழக்கப்஧ட்டுப் புண் ஌ற்஧ட்டயர்களுக்குக்கூடப் ஧஬ன் கழ஺டக்கும் 25 களர் ஸ஥ல். ஧ள்஭நள஦ ஥ழ஬ங்க஭ில் சளகு஧டி ஸசய்னக்கூடின பகம். களர் அயல் சழ஫ப்பு யளய்ந்த ஒன்஫ளகக் கபேதப்஧டுகழ஫து. ஥ீரிமழவு ஹ஥ளய், யளதம் ஸதளடர்஧ள஦ ஹ஥ளய்கள், கபப்஧ளன் ஹ஧ளன்஫ ஹ஥ளய்களுக்கு நபேந்தளகப் ஧னன்஧டுகழ஫து. 26 க஬ழனன் சம்஧ள `ஸயள்஭ஹந ஹ஧ள஦ளலும் ஧ள்஭ஹந யி஺஭ப௅ம்’ ஋ன்஫ ஧மஸநளமழக்கு ஌ற்஧ப் ஧ள்஭நள஦ ஧குதழகளுக்கு ஌ற்஫து, க஬ழனன் சம்஧ள அரிசழ஺னக் கஞ்சழ ஺யத்துக் குடித்துயந்தளல், ஥ீண்ட கள஬நளக ஆ஫ளத புண்கள்கூட ஆறும். புற்றுஹ஥ளய் யந்தயர்களுக்கு ஆஹபளக்கழனத்஺தத் தபக்கூடினது.
 21. 21. 27 நகோட்ைோ஭ சம்போ இந்த அரிசழ஺ன உண்஧தளல், ப௄஺஭ ய஭ர்ச்சழப௅ம் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்புச் சக்தழப௅ம் அ஫ழவு ய஭ர்ச்சழப௅ம் அதழகரிக்கும். ஧பேயந஺டந்த ஸ஧ண்கள் ஸதளடர்ந்து இந்த அரிசழ஺னச் ஹசள஫ளக்கழ சளப்஧ிட்டு யந்தளல் உடல் ய஬ழ஺ந கூடும். அஹதஹ஧ள஬, கன்று ஹ஧ளட்ட நளடுகளுக்கும் ஸகளடுக்க஬ளம். உட஬ழல் ஹத஺யக்கு அதழகநளக உள்஭ ஸகளள௃ப்஺஧க் கு஺஫க்கும் நபேத்துய குணம் ஸகளண்டது 28 ஺நசூர் நல்஬ழ சளதம் தும்஺஧ப் பூ ஹ஧ளல் ஸயண்஺நனளகவும் இபேக்கும். சளதம் யடித்த கஞ்சழ ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்பு சக்தழ ஸகளண்டதளக இபேப்஧தளல், இந்த கஞ்சழ஺ன னளபேம் ய ீணளக்குயதழல்஺஬. இதனு஺டன ஧஺மன சளதநள஦ ஥ீபளகளபம் சு஺யப௅ம் சத்தும் நழகுந்ததளக இபேக்கழ஫து.குமந்஺தகளுக்கு உணய஭ிக்க ஌ற்஫ பகம். குமந்஺தகளுக்கு ஋஭ிதழல் ஜீபணம் ஆயது இந்த பகத்தழன் சழ஫ப்பு. 29 சழங்கழ஦ிகளர் அயல், ஸ஧ளரிக்கு ஌ற்஫ பகம். ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்புச் சக்தழப௅ம் நழகுந்தது. ஸதளடர்ந்து சளப்஧ிடுயதன் ப௄஬ம் ஆஹபளக்கழனநளக இபேக்க஬ளம். ஹ஥ளனள஭ிகள் கஞ்சழ ஺யத்துக் குடிப்஧தன் ப௄஬ம், நழகுந்த ஧஬த்஺தப௅ம் உடல் ஥஬த்஺தப௅ம் ஸ஧றுயளர்கள்.
 22. 22. 30 லோைன் சம்போ ய஫ட்சழ஺னத்தளங்கழய஭பக்கூடின ஸ஥ல் பகம். குமந்஺தகளுக்கு ப௃தன்ப௃த஬ழல் ஹசளறு ஊட்டும்ஹ஧ளது இந்த அரிசழ஺னத் ஹதர்ந்ஸதடுக்கழ஫ளர்கள். அதற்குக் களபணம் யி஺பயில் ஜீபணம் ஆயதும், ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்புச் சக்தழ நழகுந்ததுநள஦ இந்த ஸ஥ல் பகம், குமந்஺தக஭ின் ய஭ர்ச்சழ நற்றும் ஆஹபளக்கழனத்துக்கும் சழ஫ந்ததளக இபேக்கும். நஞ்சள் களநள஺஬ ஹ஧ளன்஫ ஹ஥ளய்களுக்கு ப௄஬ழ஺க ஺யத்தழனம் ஋டுத்துக்ஸகளள்஧யர்கள் ஧த்தழனம் இபேக்க ஹயண்டும். அதற்கும் ஹ஧தழக்கு நபேந்து சளப்஧ிடு஧யர்களுக்கும் யளடன் சம்஧ள அரிசழக் கஞ்சழ ஺யத்துக் ஸகளடுக்கும் ஧மக்கம் கழபளநப் ஧குதழக஭ில் இன்னும் இபேந்துயபேகழ஫து. 31 சழயப்புக் கவுணி தழபேநணநள஦ புதுத் தம்஧தழகளுக்குத் தபப்஧டும் ஥ீண்ட உணவுப் ஧ட்டின஬ழல் சழயப்புக் கவுணி அல்யள ப௃க்கழனநள஦து. ப௃ஸ்஬ழம் ய ீட்டுத் தழபேநணப் ஧ிரினளணி ஸசரிப்஧தற்களக உடன் தபப்஧டும் ஒபே ய஺க இ஦ிப்பு, சழயப்புக் கவுணி அரிசழனில் ஸசய்னப்஧டுகழ஫து. ஧ி஫ந்த 16-ம் ஥ளள் களப்஧ரிசழ, களது குத்துக்குக் களப்஧ரிசழ ஆகழனயற்றுக்கு இந்த அரிசழஹன ஧னன்஧டுத்தப்஧டுகழ஫து. சழயப்புக் கவுணி நபேத்துயக் குணங்கள் ஥ழ஺஫ந்தது. கு஫ழப்஧ளக ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்பு சக்தழ அதழகம். ஧ிபசயத்துக்குப் ஧ி஫கு தளய்நளர்கள் இந்த அரிசழ஺னத் ஸதளடர்ந்து உண்஧தன் ப௄஬ம் தளய்க்கும் குமந்஺தக்கும் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்பு சக்தழ, ஆஹபளக்கழனம் கழ஺டக்கும்
 23. 23. 32 கிச்சயி சம்போ கழச்ச஬ழ சம்஧ள அரிசழ஺னத் ஸதளடர்ந்து ஧னன்஧டுத்துயதன் ப௄஬ம் ஥ம் உட஬ழல் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்பு சக்தழ அதழகரிக்கும். இ஺தச் சளப்஧ிட்டளல் ஹதகச் ஸசள௃஺நப௅ம் உடல் ஧஬ப௃ம் உண்டளகும். இந்த ஺யக்ஹகள஺஬ச் சளப்஧ிடும் களல்஥஺டக஭ின் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்புத் தழ஫னும் அதழகரிக்கும். ஧ளல் சுபக்கும் தழ஫ன் அதழகரிக்கும். 33 ஸசம்஧ள ஺஭ ஸசம்஧ள஺஭ச் ஹசளறும் ஧சு ஸ஥ய்ப௅ம், ஸசம்஧ள஺஭ ஋ன்஧து ஌கநளகப் புமக்கத்தழ஬ழபேந்த ஒபே ஸ஥ல் ய஺க. ஸசம்஧ள௃ப்஧ளக, ஥ல்஬ சு஺ணஹனளடு, ஆள் உனபம் ய஭ர்ந்து கதழர் ஧ள௃த்ததும் சளய்ந்து ஧டுத்துயிடும். 34 குள்஭க் களர் அரிசழ குள்஭க்களர் அரிசழனில், Zinc, Iron, Antioxidants, அதழகப்஧டினள஦ அ஭யில் உள்஭தளல், உட஬ழல் உள்஭ ஸகட்ட ஸகளள௃ப்஧ி஺஦ (LDL-னின்) அ஭வு கு஺஫க்க உதவும்.஥பம்பு நண்ட஬ம், யலுப்ஸ஧஫ உதவும்.ய஬ழ஺நனள஦ உடல் ஸ஧஫ 35 கபேடன் சம்஧ள ஧஺சனம் நழக கு஺஫யள஦ உள்஭ அரிசழ ய஺கக஭ில் இதுவும் ஒன்று ஹநலும் உடல் ய஬ழ஺நனளக்க உதவும். சழறு஥ீர் ஸதளற்று ஋஦ப்஧டும் urinarytrackinfection உ஧ள஺தக஺஭ சவர் ஸசய்ன உதவும், உடல் கட்டிக஺஭ (Body Tumors) குணநளக்க உதவும்.பத்த ஹசள஺க கு஺஫஧ளடு உள்஭யர்களுக்கு ஌ற்஫ உணயளககும்.
 24. 24. 36 சீ஭க சம்போ இந்த அரிசழ பகம், புற்றுஹ஥ளய் ஋தழபள஦து, உட஬ழல் உள்஭ ஸகட்ட ஸகளள௃ப்஧ி஺஦ கு஺஫க்க யல்஬து, இதனம் சவபளக்க ஧னன்஧டுகழ஫து நற்றும் ந஬ச்சழக்கல் ஸசரிநள஦ ஹகள஭ளறு சவபளகும்.சவபகச் சம்஧ள ஥றுநணப௃ம், அறுசு஺யப௅ம் ஥ழ஺஫ந்தது.இது, ஋஭ிதளக ஸசரிப்஧ஹதளடு, இ஺பப்஺஧னின் ஧சழ஺னத் தூண்டக்கூடினது.ஆபம்஧ ஥ழ஺஬னிலுள்஭ யளத ஹ஥ளய்க஺஭ப் ஹ஧ளக்கயல்஬து. 37 யபப்புக் கு஺டஞ்சள ன் * இபத்தஹசள஺க (Anemia) யபேயதற்கள஦ யளய்஧ி஺஦க் கு஺஫க்கழ஫து. * ந஬ச்சழக்க஬ழபேந்து (Constipation) யிடு஧ட ப௃டிப௅ம். * உடல் உறுதழனளகவும், ஆஹபளக்கழனநளகவும் இபேக்கும். 38 பளஜப௃டி அரிசழ ஺நசூர் நகளபளஜளக்கள் சளப்஧ிட்ட அரிசழ.. அதழக ஥ளர்சத்தும் உண்டு. அதழக இபேம்பு சத்தும் உண்டு., சழயப்பு, ஸயள்஺஭ ஸய஭ிர் நஞ்சள் ஋஦ ப௄ன்று ஥ழ஫ங்க஭ில் யி஺஭ப௅ம் அரிசழ பகம். ஆன்டி-ஆக்றழடன்ட் நற்றும் ஜழங்க் ஥ழ஺஫ந்துள்஭து. தயிப ஺யட்டநழன் சத்துக்கள், ஥ளர்ச்சத்து, புபதம், களல்சழனம் ஆகழன஺யப௅ம் இதழல் அடங்கழப௅ள்஭஦. உட஬ழல் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்பு சக்தழ஺ன அதழகரிப்஧துடன், ஹ஥ளனில் இபேப்஧யர்க஺஭ப௅ம் யி஺பயிஹ஬ஹன குணநளக்கும். உட஬ழல் உள்஭ ஥ச்சுக்க஺஭ ஸய஭ிஹனற்றும்.
 25. 25. 39 ஭த்ேசோயி ஭த்ேச் சிலப்பில் இருப்பேோல்ேோன் இந்ே நநல் ஭கத்துக்கு ஭த்ேசோயி என்ம நப஬ர். இது ஭த்ேத்ேின் சுறற்சிக்கும் சுத்ேிகரிப்புக்கும் நபரிதும் உேவுகிமது. பித்ேம், லோேம், கபம் ஆகி஬ ப௄ன்று தேோளங்கதரப௅ம் ேணிக்கும் இ஬ல்புதை஬து ஭த்ேசோயி அரிசி என்று சித்ே தலத்ேி஬ர்கள் கூறுகின்மனர். 40 இலுப்஺஧ப் பூச்சம்஧ள இந்ஸ஥ல் ஥ளயல்஧ம ஥ழ஫த்தழல் இபேக்கும். அரிசழ ஸயள்஺஭ப் ஧ள௃ப்பு ஥ழ஫நளக இபேக்கும். சளகு஧டிக் கள஬த்தழல் ஧னிர் பூக்கும்ஹ஧ளது இலுப்஺஧ப்பூ யளச஺஦ இபேக்கும். சர்க்க஺ப ஹ஥ளய் யபளநல் தடுக்கும். ப௄ட்டு ய஬ழ,஧க்க யளதம் ஹ஧ளன்஫ ஹ஥ளய்க்கள஦ நபேந்து . ஥பம்பு ஧ிபச்ச஺஦னின் நபேந்து 41 ஈர்க்குச் சம்஧ள ஹதயளபளத஺஦கள஦ ஈர்க்கு சம்஧ள அரிசழ ஥ளவுக்கு பேசழ஺னப௅ம், ஧ளர்ப்஧தற்கு இச்஺ச஺னப௅ம் தபேம். சழ஫ழது ஧ித்தப௃ம் உண்டு. ஈர்க்கு சம்஧ள சளப்஧ிட நழகவும் சு஺யனளக இபேக்கும். கண்க஭ின் ஥஬னுக்கு இது நழகவும் சழ஫ந்தது 42 கல்லுண்஺டச் சம்஧ள இதன் ஸ஧ன஺ப ஧ளர்க்கும் ஹ஧ளஹத இதன் குணம் ஸதரிந்தழபேக்கும். இ஺த உண்஧யர்கள் னளபளக இபேந்தளலும் நல்ப௅த்த களப஺ப ஋தழர்க்கும் அ஭யிற்கு ஹதளள் ய஬ழ஺ந஺ன தபேம் ஋ன்஧ளர்கள்
 26. 26. 43 கோதைச்ச ம்போ கள஺டச்சம்஧ளயின் அரிசழ உணவு சளப்஧ிடுயதளல், யிந்தணு யிபேத்தழப௅ம், அதீத உடற்஧஬ப௃ம் ஸ஧பேகுயஹதளடு, ஧ிபஹநக சுபப௃ம், (஧ிபஹநக சுபம் ஋ன்஧து, ஋க்கள஬ப௃ம் நளதரின் புணர்ச்சழ ஹநளகத்துடன்கூடின ஧சழனின்஺ந.) ஹநலும் ஧ல்ஹயறு ஹ஥ளய்க஺஭ப௅ம் குணநளக்கும் நபேத்துயக்குணம் ஥ழ஺஫ந்ததளக கூ஫ப்஧டுகழ஫து 44 கள஭ளன் சம்஧ள அரிசழ உணவு சளப்஧ிடுயதளல், ந஺஬ ஹ஧ளன்஫ அதீத உடற்஧஬ம், ஸ஧பேகுயஹதளடு, சழ஬ யளத ஹபளக(சளத்தழனஹபளகம், அசளத்தழனஹபளகம், னளப்஧ினஹபளகம் ஋஦ ப௄ய஺கப்஧ட்ட ஹ஥ளய்கள் உள்஭஦[2]) ஹ஥ளய்க஺஭ ஹ஧ளக்கழ சுகத்஺த அ஭ிப்஧தளக கூ஫ப்஧டுகழ஫து 45 நணிச்சம் ஧ள '஥ல்஬ நணிச் சம்஧ள, ஥ளடுகழன்஫ ஥ீரிமழ஺யக் ஸகளல்லும்’, ஥ீபமழவு ஹ஥ளனள஭ிகளுக்ஹகன்஫ ஒபே அரிசழ இபேக்கழ஫து ஋ன்஫ளல் அது நணிச் சம்஧ள ஋ன்று கூறும் அ஭யிற்கு அத்து஺ண சத்துக்க஺஭ உள்஭டக்கழ உள்஭து. அ஭வுக்கு அதழகநளக சழறு஥ீர் ஸய஭ிஹனறுய஺த கு஺஫க்கும். உட஺஬ சுத்தழகரிக்கும் தன்஺ந ஸகளண்டது 46 அன்஦நம கழ நழகவும் இ஦ிப்பு சு஺யப௅ள்஭ இந்த ஸ஥ல் (அரிசழ), சக஬ சுபங்க஺஭ப௅ம், ஧ித்த ஸயப்஧த்஺தப௅ம் ஹ஧ளக்க கூடினதளகவும், ந஦ித உடலுக்கு சுகத்஺த ஸகளடுக்க யல்஬தளகவும் உள்஭து. இபயில் ஥ீபைற்஫ழன ஹசளற்஺஫ப் ஧஺மனது ஋ன்஧ளர்கள். இந்தப் ஧஺மன஺த யிடினற்கள஺஬னில் ஹசளற்஫ழல் உள்஭ ஥ீஹபளடு சளப்஧ிட்டளல் ஆண்஺ந அதழகரிக்கும் ஋ன்றும், உட஬ழல் ஒ஭ி உண்டளகும்
 27. 27. 47 சீேோதபோக ம் அரிசி சவதளஹ஧ளகம் ஋ன்னும் அரிசழ஺னச் ச஺நத்து உண்஧யர்க்கு ஹதக஧஬ம், ஹதஜசு,தளது஧஬ம் ப௃த஬ழன஺ய உண்டளகும்.இன்னும் அஜீபணத்஺த ஒமழக்கும் 48 து஭சழ யளச஺஦ சவபக சம்஧ள அரிசித஬ சத஫க்கும்தபோது, சோேம் நலந்து லருதக஬ில், அந்ே ல ீடு ப௃ழுலதுத஫ நல்ய ஫ணம் ல ீசும். அேிலும் லிமகு அடுப்பில் சத஫த்ேோல், நேருலில் அந்ே ல ீட்தைக் கைந்து தபோதலோருக்கும் அந்ே லோசதன நேரிப௅ம். 49 அறு஧தளம் குறு஺ய சுண்ணளம்புச் சத்து, புபதம், ஸகளள௃ப்பு, நளவுச்சத்து, நக்஦ ீசழனம் ஹ஧ளன்஫ ஧஬யிதநள஦ ஧ளல் சத்துக்கள் உள்஭ன். ஋லும்புத் ஹதய்நளந்த்தழற்கு ஌ற்஫ அரிசழ அறு஧தளம் குறு஺ய.. அறு஧தளம் குறு஺ய ஸ஥ல்லுக்கு ‚சளஸ்டிகம்‛ ஋ன்஫ ஸ஧னபேம் உண்டு. இ஺த ஹ஬சளகப் ஸ஧ளடித்துப் ஧ளலுடன் ஹசர்த்துச் சளதம் ஹ஧ளல் யடிக்கஹயண்டும். யடித்த அரிசழ஺ன சழறு சழறு ப௄ட்஺டக஭ளகத் துணினில் கட்டி அத஺஦க் ஸகளண்டு உட஬ழல் ஒத்தடம் ஸகளடுக்கும்ஹ஧ளது சத்துக்க஺஭ ஹதளல் உ஫ழஞ்சழக் ஸகளள்ளும். இவ்யளறு ஸசய்யதழ஦ளல் யளதம், ஥பம்பு ஧ிபச்ச஺஦, த஺சகள் ஧ளதழப்பு ஹ஧ளன்஫யற்஫ழல் இபேந்து நீ஭வும் ப௃டிப௅ம். இ஭ம்஧ிள்஺஭ யளதம், களல் சூம்஧ிப் ஹ஧ளயது ஹ஧ளன்஫யற்஫ழற்கு ஥ல்஬ நபேத்துயம்.
 28. 28. 50 சதைக்கோ ர் ச஺டக்களர் அரிசழனில், ஺க, களல்க஭ில் ஌ற்஧டும் களனங்கள் அல்஬து புண்கள் ஹ஧ளன்஫஺யக஺஭ குணநளக்கும் நபேத்துய குணம் உள்஭஦.[1] ஸ஧பேம்஧ள஬ள஦ உள்ளூர் "களல்஥஺ட ஺யத்தழனர்கள்" இந்த அரிசழ஺ன சழ஬ நபேத்துய குணத்தழற்களகப் ஧னன்஧டுத்துகழன்஫஦ர்.[1] 51 கபேப்புக் கவு஦ி அரிசழச்ஹசளறு ஹ஧ளக சக்தழ ஋஦ப்஧டும் ஆண்஺நச் சக்தழ஺ன ஸகளடுக்கழ஫து.அரிசழனில் உள்஭ ஸ்டளர்ச், ஆல்஧ள அநழஹ஬ளஸ், ஧ிஹ஭சழக் அநழ஬ம் ஹ஧ளன்஫஺ய தளன் சர்க்க஺ப ஹ஥ளய்க்கு களபணம். இ஺ய இன்சு஬ழன் சுபப்஧ில் ஧ளதழப்஺஧ ஌ற்஧டுத்துகழ஫து. சளதளபண அரிசழனில் இந்த ஸ஧ளபேட்கள் 80 சதய ீதம் இபேக்கழ஫து. கவு஦ி அரிசழனில் 60 ப௃தல் 65 சதய ீதம் நட்டுஹந ஸ்டளர்ச் உள்஭து. ஹநலும் இன்சு஬ழன் சுபப்பு ஹத஺யனள஦ அ஭வு கவு஦ி அரிசழ ப௄஬நளக கழ஺டக்கழ஫து. கள஺஬ ஋ள௃ந்ததும் பத்தத்தழல் குளுக்ஹகளஸ் அ஭வு 120 நழல்஬ழ கழபளம் அ஭யிற்கு கு஺஫யளக இபேக்கஹயண்டும். கவு஦ி அரிசழ ப௄஬நளக குளுக்ஹகளஸ் அ஭வு கட்டு஧ளட்டிற்குள் யபேகழ஫து. இந்த கபேப்பு அரிசழனில் Anthocyanin ஋ன்னும் ஆன்டி ஆக்றழடன்ட் உள்஭து. ஋஦ஹய இதன ஹ஥ள஺ன தடுக்கவும், ப௄஺஭னின் ஸசனல்஧ளட்஺ட ஹநம்஧டுத்தவும், ய ீக்கத்஺த கு஺஫க்கவும் ஧னன்஧டுகழ஫து.
 29. 29. 52 நநோறுங் கன் ய஫ட்சழ஺னத் தளங்கழ ய஭பக்கூடினதளக கூ஫ப்஧டுகழ஫து.ஸசளபஸசளபப்஧ள஦ ஸ஥ல் ய஺கனள஦ ஸ஥ளறுங்க஦ின் அரிசழனில் இட்஬ழ ஸசய்ன ஌ற்஫தளக கபேதப்஧டுகழ஫து. 53 நூற்஫ழப் ஧த்து ய஫ட்சழ ஋தழர்க்கும் தழ஫ன் ஸகளண்ட உனபநள஦ இபகம் ஆகும்.. இந்த இபகத்தழன் "அரிசழக் கஞ்சழ" ஥ல்஬ சு஺யப௅டன் இபேக்கும் 54 ஥ீ஬ஞ்சம் ஧ள இந்ஸ஥ல் ய஺க஥ீர் சூழ்ந்து களணப்஧டும், ஌ரினின் உட்பு஫ யி஭ிம்புகள், ப௃கத்துயளபப் ஧குதழகள், ஓ஺டகள் ஹ஧ளன்஫ சதுப்பு஥ழ஬ங்க஭ில் ஥ன்கு ய஭பக்கூடினது. ஥ீ஬ஞ்சம்஧ள அரிசழச்ஹசளறு ஧ளல் ஸகளடுக்கும் ஸ஧ண்களுக்கு நழகவும் ஌ற்஫தளக கூ஫ப்஧டுகழ஫து 55 தழபேப்஧தழ சளபம் இதன் ஹசளறு ஸயண்஺நனளக இபேப்஧ஹதளடு, உணவுக்கு ஌ற்஫ இபகநளகவும் உள்஭து. ப௃ற்கள஬த்தழல் ஥நது ப௃ன்ஹ஦ளர்கள் ஸய஭ிபெர் ஧னணம் ஹநற்ஸகளள்ளும்ஹ஧ளது கட்டுச்ஹசளறு ஋டுத்துச் ஸசல்யது இபேந்துள்஭து. அவ்ஹய஺஭னில் ஌஺ம, ஧ணக்களபர் ஋ன்஫ ஧ளகு஧ளடின்஫ழ அயபயர் ய ீட்டில் இந்ஹ஥ல்஬ழன் அரிசழச் ஹசளற்஺஫ ச஺நத்து ஋டுத்துச் ஸசல்யளர்கள். அந்த ய஺கனில், தழபேப்஧தழ சளபம் அரிசழனில் பு஭ி சளதம் தனளரித்து யள஺ம இ஺஬னில் கட்டி஺யத்துயிட்டளல், யளபக் கணக்கழல் சளதம் ஸகடளநல் இபேக்குஸநன்று கூ஫ப்஧டுகழ஫து
 30. 30. 56 தகல஭ சம்போ இனற்஺கனளகஹய குட்஺டனளகவும் தடித்தும் உள்஭ இந்ஸ஥ல்஬ழன் ஹசளறு, ஥ீரிமழவு ஹ஥ளனள஭ிகளுக்கு ஥ல்஬து ஋஦ ஥ம்஧ப்஧டுகழ஫து. இட்஬ழ, ஹதள஺ச, நற்றும் இடினளப்஧ம் ஹ஧ளன்஫ சழற்றுண்டி ய஺ககள் தனளரிக்க ஌ற்஫தளக கபேதப்஧டும் தட்஺டனள஦ இந்த ஸ஥ல் இபகம், ஺கக்குத்தல் அரிசழனில் சு஺யனள஦ அயல் உபேயளக்க உகந்தது. 57 குறு஺யக் க஭ஞ்சழன ம் குறு஺யக் க஭ஞ்சழன ஸ஥ல் ஸசளபஸசளபப்பு஺டன கடி஦நள஦ ஸ஥ல் ய஺கனளகும். ச஺நக்கப்஧ட்ட சளதம் இபண்டு ஥ளட்களுக்குப் ஧ி஫கும் சழ஫ந்த சு஺யப௅டன் இபேக்கும். 58 குதழ஺பயள ல் சம்஧ள ஸ஥ல் தள஦ினம் நஞ்சள் ஥ழ஫த்துடனும், அரிசழ சுத்தநள஦ ஸயள்஺஭ ஥ழ஫நளகவும் களணப்஧டும்குதழ஺பயளல் சம்஧ள ஸ஥ற்஧னிர்கள், பூச்சழகள் நற்றும் ஹ஥ளய்க஺஭ ஋தழர்க்கும் தழ஫ன் ஸகளண்டஹதளடு, இதன் ஧னிர்த்தண்டுகள் சளப௅ம் தன்஺நனற்று உள்஭து 59 குண்டுச்ச ம்஧ள . குண்டு சம்஧ளயின் அரிசழ உணவு சளப்஧ிடுயதளல், ஥ளய஫ட்சழ஺னப் ஹ஧ளக்கும். ஆ஦ளலும் இதன் கபப்஧ளன் ஋னும் ஧ிணி஺ன உண்டளக்குயஹதளடு, ஧சழ஺ன நந்தழக்கச் ஸசய்யதளகவும் கூ஫ப்஧டுகழ஫து 60 கப்஧க்களர் ஸ஧ண்க஭ின் கர்ப்஧ கள஬த்தழல் ஥டத்தப்஧டும் ஒபே சடங்கள஦ சவநந்தம் ஹ஧ளன்஫ கள஬ங்க஭ில் இந்த கப்஧க்களரின் அரிசழ ப௃தன்஺நனளக ஧னன்஧டுத்தப்஧டுகழ஫து. இட்஬ழ நற்றும் ஹதள஺ச ஆகழன஺ய தனளரிப்஧தற்கு ஌ற்஫து.
 31. 31. 61 ல ீேி லிைங்கன் இதன் ஸ஥ற்஧னிர், ப௃தழர்ந்த கள஬ங்க஭ில் ஸ஥ற்கதழர்கள் சளய்யதழல்஺஬. ஹநலும் இந்ஸ஥ல் ய஺க, ய஫ட்சழ஺னத் தளங்கழ ய஭பக்கூடினது. 62 களர்த்தழ஺க சம்஧ள ஌ரி நற்றும் கு஭த்துப் ஧ளச஦த்தழற்கும், நற்றும் நள஦ளயளரி ஥ழ஬ப் ஧குதழக஭ில் சளகு஧டி ஸசய்ன உகந்தது.இவ்ய஺க ஸ஥ற்஧னிர், கள஬ங்கடந்த தளநத ஥டவு ப௃஺஫க்கும் தளங்கழ ய஭பேம் இனல்பு஺டனது 63 ஆ஺஦க் ஸகளம்஧ன் இந்ஹ஥ல்஬ழன் அரிசழ, ஸயள்஺஭ ஥ழ஫த்தழல் நழதநள஦ யடியில் களணப்஧டுகழ஫து. 160 - 165 ஥ளட்கள் 64 ஹகள஬ய஭ி ப௃ன் சம்஧ள, சம்஧ள, ஧ின்சம்஧ள, தள஭டி/ ஧ிசளணம், நற்றும் ஧ின் ஧ிசளணம் ஹ஧ளன்஫ ஧ட்டங்கள் (஧பேயங்கள்) ஌ற்஫தளக கூ஫ப்஧டுகழ஫து. இந்ஹ஥ல்஬ழன் அரிசழ, ஸயள்஺஭ ஥ழ஫த்தழல் குட்஺டனள஦ தடித்த யடியில் களணப்஧டுகழ஫து 65 அரிக்கழப ஺ய இந்ஹ஥ல்஬ழன் அரிசழ, சழயப்பு ஥ழ஫த்தழல் ஸ஧ரின தடித்த யடியில் உள்஭து. இதன் அரிசழ நளவு, இட்஬ழக்கு நழகவும் ஌ற்஫தளகும்
 32. 32. தநழழ் ஥ளட்டில் ஧னிரிடப்஧டும் ஧ளபம்஧ரின ஸ஥ல் பகங்க஭ின் குணளதழசழனங்கள்
 33. 33. தநழழ் ஥ளட்டில் ஧னிரிடப்஧டும் ஧ளபம்஧ரின ஸ஥ல் பகங்க஭ின் குணளதழசழனங்கள்
 34. 34. RAMHALLI
 35. 35. பூங்களர் அரிசழ
 36. 36. ஭ோஜப௃டி ஺நசூர் நகளபளஜளக்கள் சளப்஧ிட்ட அரிசழ. சளப்஧ளட்டிற்கு ஌ற்஫து. அதழக ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்பு சக்தழ஺ன ஸகளடுக்கும். அதழக ஥ளர்சத்தும் உண்டு. அதழக இபேம்பு சத்தும் உண்டு. ஧ளபம்஧ரின அரிசழ ய஺கக஭ில் சழ஫ந்த அரிசழ பளஜப௃டி அரிசழ, சழயப்பு, ஸயள்஺஭ ஸய஭ிர் நஞ்சள் ஋஦ ப௄ன்று ஥ழ஫ங்க஭ில் யி஺஭ப௅ம் அரிசழ பகம் ஸ஧னரிஹ஬ஹன கம்஧ீபநளக இபேப்஧ஹதளடு நன்஦ர்கள் கள஬த்தழல் இபேந்ஹத ஧னன்஧டுத்தப்஧ட்டு யபேம் ஧஺மன ஧ளபம்஧ரின அரிசழ. ஆறு அடி உனபம் ய஭பக்கூடினது பளஜப௃டி. ஆன்டி-ஆக்றழடன்ட் நற்றும் ஜழங்க் ஥ழ஺஫ந்துள்஭து. தயிப ஺யட்டநழன் சத்துக்கள், ஥ளர்ச்சத்து, புபதம், களல்சழனம் ஆகழன஺யப௅ம் இதழல் அடங்கழப௅ள்஭஦. உட஬ழல் ஹ஥ளய் ஋தழர்ப்பு சக்தழ஺ன அதழகரிப்஧துடன், ஹ஥ளனில் இபேப்஧யர்க஺஭ப௅ம் யி஺பயிஹ஬ஹன குணநளக்கும் . உட஬ழல் உள்஭ ஥ச்சுக்க஺஭ ஸய஭ிஹனற்றும். இட்஬ழ, ஹதள஺ச, புட்டு, இடினளப்஧ம் உள்஭ிட்ட டி஧ன் ய஺கக஺஭ப௅ம், பு஭ி சளதம், தக்கள஭ி சளதம் உள்஭ிட்ட க஬ந்த சளத ய஺கக஺஭ப௅ம் பளஜப௃டி அரிசழனில் ஸசய்ன஬ளம். ஒபே கப் பளஜப௃டி அரிசழ, அ஺ப கப் சழறு஧பேப்பு இபண்஺டப௅ம் ஥ன்஫ளக ஊ஫஺யத்து கள௃யவும். ஒபே கப் அரிசழக்கு இபண்டு கப் தண்ண ீர் ஹசர்த்து கு஺மன ஹயக஺யக்கவும். அத்துடன் அ஺பத்த ஹதங்களய் ஧ளல், ஧஦ங்கற்கண்டு ஹசர்த்து ஥ன்஫ளக க஬ந்து ஧ள஦கநளகப் ஧பேக஬ளம்.
 37. 37. இந்ஹதளஹ஦ரழனளயின் ஧ள஬ழ தீயில் யமங்கும் க஺த கடவுள் சழயள (ciwa ஋ன்கழ஫ளர்கள் அங்ஹக. ஥ம்ந ஊர் ‘சழயன்’ – sivan), ஒபே ஧஫஺ய஺ன பூநழக்கு அனுப்஧ி஦ளர். அந்தப் ஧஫஺ய, ஥ளன்கு ய஺கனள஦ ஸ஥ல் நணிக஺஭ச் சுநந்து ஸசன்஫து. நஞ்சள், கறுப்பு, சழயப்பு, ஸயள்஺஭. ஹ஧ளகும் யமழனில் நஞ்சள் அரிசழ஺ன அந்தப் ஧஫஺ய தழன்றுயிட்டது. நீதப௃ள்஭ ப௄ன்று யண்ண ஸ஥ல் நட்டுஹந ந஦ிதனுக்கு கழ஺டத்ததளம். ஆனிபக்கணக்கள஦ ஆண்டுகளுக்கு ப௃ந்஺தன னஜஶர் ஹயதத்தழல் ப௄யண்ண அரிசழனின் நகழ஺ந கூ஫ப்஧டுகழ஫து. ஸதய்யங்களுக்குப் ஧஺டக்க ஹயண்டின தள஦ினங்க஺஭ப் ஧ற்஫ழக் கூறும்ஹ஧ளது, கறுப்பு அரிசழ஺ன அக்஦ி ஹதயனுக் கும், சழயப்பு அரிசழ஺ன ந஺மக் கடவு஭ள஦ இந்தழபனுக்கும், ஸயள்஺஭ அரிசழ஺ன சூர்ன஧கயளனுக்கும் ஧஺டக்க ஹயண்டும் ஋ன்று ஸசளல்஬ப்஧டுகழ஫து.
 38. 38. சழயப்பு அரிசழ ஓர் அற்புதநள஦ அரின உணவு.  இதன் நபேத்துய யிஹசரங்க஺஭ப் ஧ற்஫ழ கழ.ப௃. 700-ல் சபகபேம், கழ.ப௃.400- ல் சுஸ்பேதபேம் ஥ழ஺஫னக் கு஫ழப்஧ிட்டுள்஭ளர்கள்.  இயர்கள் இந்தழன நபேத்துயத்தழல் ஆப௅ர்ஹயதத் தழன் ப௃ன்ஹ஦ளடிகள்.  யளதம், ஧ித்தம், க஧ம் ஆகழன ப௄ன்று ஥ளடிக஭ில் ஌ற்஧டும் நளற்஫ங்கள்தளன் சக஬ ஹ஥ளய் களுக்கும் களபணம் ஋ன்஧து ஆப௅ர்ஹயத சழத்தளந்தம்.  இந்த ப௄ன்று ஥ளடிக஭ின் ஹதளரங்க஺஭ப௅ம் அ஫ஹய ஥ீக்கும் ஆற்஫ல்… சழயப்பு அரிசழக்கு உண்டு ஋ன்று இயர்கள் கூ஫ழப௅ள்஭ளர்கள்.  ஸ஧ளதுயளக ஸ஥ல்஬ழல் ஥ளன்கு ஧குதழகள் உண்டு – ஸய஭ிஹன இபேக்கும் உநழ (Husk); உள்ஹ஭ இபேக்கும் தயிடு (Bran), கபே (EMbryo); க஺டசழனளக ஸயகு உள்ஹ஭ இபேக்கும் நளவுப்ஸ஧ளபேள் (Starch). இயற்றுள் ஥ல்஬ சத்துக்கள் அ஺஦த் தும் ஸய஭ிப்஧குதழனிலும், ஸயறும் சக்஺க நட்டும் உள்஧குதழனிலும் இபேக்கழன்஫஦. ஥ளம் சத்துப்஧குதழ஺ன நளடுகளுக் குத் தீய஦நளகக் ஸகளடுத்துயிட்டு, சக்஺க஺ன நட்டுஹந சளப்஧ிடும் யிஹ஥ளதப் ஧ி஫யிகள்!  சழயப்பு ஸ஥ல் நட்டும் இந்த அ஺நப்஧ில் யிஹசரநள஦து. இதன் சத்துக்கள் அ஺஦த்தும் நளவுப்஧குதழ ய஺ப உட்ஸசன்று ஹசநழக்கப்஧டுயதளல், இது தீட்டப்஧ட்ட ஧ின்பும் அ஺த ஥ளம் ஸ஧஫ ப௃டிப௅ம்
 39. 39.  ஹநலும் ஋ந்த அரிசழனிலும் இல்஬ளத அ஭வுக்கு ஧ி-1, ஧ி-3, ஧ி-6 ஆகழன ஺யட்டநழன்கள் – ஋ந்த அரிசழனிலும் களணப௃டினளத அ஭வுக்கு இபேம்புச் சத்து – ஜழங்க் (Zinc), நளங்க஦ ீஸ், ஸநக்஦ ீரழனம், ஸச஬ழ஦ினம், ஧ளஸ்஧பஸ் ஹ஧ளன்஫ க஦ிநங்கள் – நழகுதழனள஦ ஥ளர்ச்சத்து (Fibre) ஋஦ சழயப்஧ரிசழனில் அடங்கழனிபேக்கழன்஫஦.  தன்஦ிடம் இபேக்கும் ஆன்டி ஆக்றழஸடன்ட் குணங்க஭ளல் இதன யினளதழகளுக்கு அற்புதநள஦ நபேந்தளகும் ஆன்த்ஹதளசன஦ின், ஧ள஬ழஃ஧ீ஦ளல் ஹ஧ளன்஫ ஹயதழப்ஸ஧ளபேட்களும் இதழல் சங்கநழத் தழபேக்கழன்஫஦  இ஺தஸனல்஬ளம்யிட, சழயப்பு அரிசழனில் நளஹ஦ளஹகள஬ழன் – ஹக (Monacolin K) ஋ன்கழ஫ அற்புத ஹயதழப்ஸ஧ளபேள் உள்஭து. இ஺தத்தளன் நபேத்துயத்து஺஫னில் இப்ஹ஧ளதும் ‘ஹ஬ளயளஸ்ஹடடின்’ (Lovastatin) ஋ன்஫ ஸ஧னரில் பத்தத்தழல் ஸகளள௃ப்஺஧க் கு஺஫ப்஧தற்களக உ஬ஸகங்கும் ஸகளடுத்து யபேகழஹ஫ளம்.  ஸசந்ஸ஥ல்஬ழன் நீது ய஭பேம் ஒபே ய஺க பூஞ்சணம்தளன் (Yeast), இந்த ஹ஬ளயளஸ்ஹடடி஺஦ உற்஧த்தழ ஸசய்கழ஫து. அத஦ளல் சவ஦ளயில், ஸசந்ஸ஥ல் நீது இந்த பூஞ்சணத்஺த இயர்க஭ளகஹய ய஭ர்க்கழ஫ளர்கள். ‘சழயப்பு பூஞ்சண அரிசழ’ (Red yeast rice) ஋ன்று இதற்குப் ஸ஧னர்.  இ஺தத் தயிப, சர்க்க஺ப ஹ஥ளய், பத்தக்ஸகளதழப்பு, ஈபல் யினளதழகள், ஧ித்தப்஺஧ கற்கள், ஆஸ்துநள நற்றும் ஧஬யித ஒவ்யள஺நக்கும் (Allergy) சழயப்பு அரிசழ ஥ல்஬ நபேந்து.
 40. 40. அரிசழனில் இபேந்து கழ஺டக்கும் ஧஬ய஺க ஊட்ட ஧ளணங்கள் + உணவு ய஺ககள் ஸகளதழகஞ்சழ: உதய஬ில் அன்னம் ப௃க்கோல் போகம் நலந்ேதும், கஞ்சிப௅ைன் ஒரு க஭ண்டி எடுத்து, ஆமி஬தும், அேில் நலண்தண, நநய் கயந்து சோப்பிை, குைல் ல஭ட்தச, நீர் சுருக்கு, சிறுநீர் கறிக்தக஬ில் ஏற்படும் லயி நீங்கும். யடிகஞ்சழ: சளதத்஺த யடித்ஸதடுத்த கஞ்சழ ஆ஫ழனதும் இதனுடன் ஹநளர் ஹசர்த்து குடிக்க஬ளம். உட஬ழன் ஹநல் ஹதய்த்துக் கு஭ிக்க ஹதளல் யபட்சழ ஥ீங்கும். ஹதளல் ஸநன்஺நப௅றும் பு஦ர்஧ளகம் (இபே ப௃஺஫ யடித்த கஞ்சழ) ஌ற்க஦ஹய ச஺நத்து ஺யத்த அன்஦த்஺த கஞ்சழ஺ன நறு஧டிப௅ம் ஥ீர் ஹசர்த்து யடிக்க ஹயண்டும். இதன் யடி஥ீ஺ப ஋டுத்து ஒபே ஹதக்கபண்டி ஧மச்சளறு ஹசர்த்து ஸகளடுக்க ஹயண்டும்.இ஺த பு஦ர்஧ளகம் பு஦: நறு஧டிப௅ம், ஧ளகம் – ச஺நத்தல் ஋ன்஧ளர்கள். ஋஭ிதழல் ஜஷபணளகும். சுபம், தட்டம்஺ந, ஥ீர்ச்சுபேக்கு, கடு஺நனள஦ அக்஦ி நந்த ஥ழ஺஬ இயற்றுக்கு ஌ற்஫து. குடிப்஧தற்கு சு஺யனள஦, உடலுக்கு ஊட்டம் தபேம்.
 41. 41. புள௃ங்க஬ரிசழ஺ன ப஺யனளக உ஺டத்துக் ஸகளள்஭ ஹயண்டும். அதழகநளக உ஺டக்களநல், ஸ஧ரின துணுக்குக஭ளக உ஺டத்துக் ஸகளள்஭வும். இ஭ந்தீனி஬ழட்டு ஸ஧ளறு஺நனளக, புள௃ங்க஬ரிசழ ப஺ய஺ன தண்ண ீர் ஹசர்த்து களய்ச்ச ஹயண்டும். இந்த கஞ்சழனில் ஧ளல், சர்க்க஺ப ஹசர்த்து குடிக்க஬ளம். இல்஺஬, ஹநளர், உப்பு ஹசர்த்து ஧பேக஬ளம். புள௃ங்க஬ரிசழப௅டன் ஹகளது஺ந, ஧ச்஺சப்஧னிறு ஹசர்த்து யறுத்து, குபே஺ணனளக்கழ 60 கழபளம் ஋டுத்து, ஒபே ஬ழட்டர் ஥ீரில் களல் ஬ழட்டபளக கு஺஫ப௅ம் ய஺ப களய்ச்சழ கஞ்சழனளக்கவும். தயிப ச஭ினளல் அயதழப்஧டு஧யர்களுக்கு தழப்஧ி஬ழ, யனிற்றுக் ஸகளதழப்஧ிபேப்஧யர்க்கு. சவபகம், நல்஬ழயி஺தப௅ம், ந஬ச்சழக்கலுக்கு தழபள¬க்ஷ, ஹபளஜள ஸநளட்டும் ஹசர்த்து புள௃ங்க஬ரிசழ கஞ்சழ஺ன தனளரித்துக் ஸகளள்஭஬ளம். ஹ஧தழ இபேப்஧யர்களுக்கு நளது஭ம் ஧மச்சளறு, நளது஭ம் ஧ிஞ்சு, யில்யப்஧ிஞ்஺சப௅ம் ஹசர்த்து கஞ்சழ தனளரித்து ஸகளடுக்க஬ளம். புள௃ங்க஬ரிசழ கஞ்சழ
 42. 42. அரிசழநள: அரிசழ஺ன ஸ஧ளடித்து ஸசய்னப்஧டும் நளவு ஧஬ யித ஧஬களபங்கள் ஧ட்சணங்கள் ஸசய்ன உதவும். அரிசழ நளவு, உளுந்து ஹசர்த்து ஸசய்னப்஧டு஧஺ய, ஹதள஺ச, இட்஬ழ, ஆகும். ஹதள஺ச ஧ித்தத்஺தப௅ம், யளய்஺யப௅ம் ஹ஧ளக்கும். இட்஬ழப௅ம் தழரிஹதளரங்க஺஭ ஸ஧பேக்களது. ஆயினில் ஹயக ஺யக்கப்஧டும் இட்஬ழ நற்றும் இடினளப்஧ங்க஺஭ ஋஭ிதழல் ஜஷபணநளகும் . அரிசழநளயளல் ஧ணினளபங்கள், ஥ல்஬ ஜீபண சக்தழ உ஺டனயர்களுக்ஹக ஌ற்஫஺ய. அரிசழ நளயளல் ஸசய்னப்஧டும் புட்டு உடலுக்கு யன்஺ந தபேம். ஸ஧ண்க஭ின் நளதயிடளய் கள஬த்தழல் ஌ற்஧டும் அதழக உதழபப்ஹ஧ளக்஺க கட்டுப்஧டுத்தும். ப௃றுக்கு, ஸகளள௃க்கட்஺ட, ஹதன்குமல் அரிசழ நளயளல் ஸசய்னப்஧டும் ஧஬களபங்கள்
 43. 43. சத்துநள: அரிசழ஺ன யறுத்து இடித்த நளவு இது. ஹகளது஺ந, ஧ளர்஬ழ, கட஺஬ இ஺யக஭ளலும் சத்துநள ஸசய்யது உண்டு. இந்த நள஺ய ஥ீபேடன் ஹசர்த்து ஧ி஺சத்து சளப்஧ிட ஧சழனடங்கும். ஹநளபேடன் ஹசர்த்து உண்டளல் யனிற்று யளய்வு ஥ீங்கும். சத்துநள ஋஭ிதழல் சவபணநளகும். க஺஭ப்பு ஥ீங்கும். அரிசழ நளக்க஭ி: அரிசழ஺ன ஥ீரில் ஊ஫஺யத்து ஋டுத்து, இடித்து நளயளக்க ஹயண்டும். இ஺த தீப்புண்கள், ஸகளப்பு஭ங்கள் ஹநல் தூய, புண்கள் ஆறும் ஹயர்க்குபே, கபப்஧ள஦ளல் ஌ற்஧டும் சழ஦ப்பு, அரிப்பு இயற்஫ழன் ஹநலும் அரிசழ நள஺ய தூய஬ளம். ஥ீர்க்கசழவும் அரிப்பும் அடங்கும். ஹத஺யனள஦ நள஺ய யளனகன்஫ சட்டினி஬ழட்டு அடுப்஧ிஹ஬ற்஫ழ, சழ஫ழது தண்ண ீர் யிட்டு க஭ினளக கழண்டிக் ஸகளள்஭வும். இ஺த ஸயள்஺஭த் துணினில் 1 அங்கு஬ க஦த்தழற்கு தடயி, ஸகளஞ்சம் ஹதங்களய் ஋ண்஺ண அல்஬து யி஭க்ஸகண்஺ண஺ன அதன்ஹநல் பூசழ, கட்டிகள், சவழ்க்கட்டிகள் இயற்஫ழல் ஹநல் ஺யத்து கட்டவும். கட்டிகள் ஧ள௃த்து உ஺டந்து ஹ஧ளகும். ய஬ழநழகுந்த கட்டிகளுக்கு சழ஫ழது நஞ்சள் ஸ஧ளடி ஹசர்த்து ஸகளள்஭஬ளம். கழண்டும் ஹ஧ளது களல் ஧ங்கு கடுகுத் தூள் ஹசர்த்து, இ஫க்கழ, ஹயப்ஸ஧ண்஺ணய் ஹசர்த்து நளர்஧ிலும், ப௃துகழலும் 1-2 நணி ஹ஥பம் கட்டி ஺யத்தளல் க஺பனளத நளர்புச் ச஭ிப௅ம் க஺பப௅ம்
 44. 44. அயல்: ஸ஥ல்஺஬ சழ஫ழது ஥஺஦த்து உ஬ர்த்தழ, சழ஫ழது யறுத்து, ஹ஬சளக இடித்தளல், தட்஺டனளகழ அரிசழ ஹயறு, உநழ ஹய஫ளக ஧ிரிப௅ம். தட்஺டனள஦ அரிசழக்கு அயல் ஋ன்று ஸ஧னர். அய஺஬ ஊ஫஺யத்து ஸயல்஬த்துடன் சளப்஧ிட஬ளம். கு஺மன ஹயக஺யத்த அயலுடன் தனிர் ஹசர்த்து சளப்஧ிட்டளல் சவதஹ஧தழ ஥ழற்கும். அயலுடன் ஧ளல், சர்க்க஺ப ஹசர்த்து உண்ண உடல் ஧஬ம் ஸ஧றும். அரிசழ அன்஦த்஺த யிட அய஬ளல் ய஬ழவு அதழகம் உண்டளகும். ஸ஥ற்ஸ஧ளரி: ஸ஥ல்஺஬ ஸ஧ளரித்து, உநழ஺ன ஥ீக்கழ ஋டுத்தளல் ஸ஥ற்ஸ஧ளரி கழ஺டக்கும். இ஺த கஞ்சழனளக தனளரித்து. யனிற்று ஹ஥ளய், சுபம், ஥ீர்ச்சுபேக்கு உள்஭ ஹ஥ளனள஭ிகளுக்கு ஸகளடுக்க஬ளம். சூடள஦ ஧ளல் அல்஬து தனிர், ஧மச்சளறு இயற்஫ழல் ஊ஫஺யத்து சளப்஧ிட஬ளம். ஥ளயபட்சழ, யளந்தழ, யனிற்றுப்புண், யிக்கல் நனக்கம், ஹ஧தழ இயற்றுக்கும் ஸ஥ற்ஸ஧ளரி கஞ்சழ ஧னன்஧டும். இதழல் ஧ளகு ஹசர்த்து உபேண்஺டனளக ஧ிடித்து சளப்஧ிடுயது குநட்டல், யளந்தழ இயற்றுக்கு ஥ல்஬து. ஧ண்டி஺க கள஬ங்க஭ில் ஸ஧ளரி உபேண்஺ட ஸசய்யது ஥ம் ஥ளட்டு யமக்கம்.
 45. 45. ஧஺மன சளதம் – ஥ீபளகளபம் ப௃தல் ஥ளள் இபயில் ச஺நத்த அன்஦த்தழல் ஥ீபேற்஫ழ ஺யத்தழபேந்து நறு஥ளள் கள஺஬ அந்த ஥ீபேடன் ஹசர்த்து அன்஦த்஺த உண்ணுயது உடல் உ஺மப்புக்கு ஹத஺யனள஦ ய஬ழ஺ந஺ன ஸகளடுக்கவும். ஆண்஺ந ஸ஧பேகும். இந்த அன்஦ம் நழகப் பு஭ிப்஧ளக இபேக்கக்கூடளது. சழ஫ழத஭ஹய பு஭ித்தழபேக்க ஹயண்டும். அதழகம் பு஭ிக்களத ஧஺மனதுடன், ஹநளபேம், தனிபேம், ஸயங்களனம் அல்஬து நளயடு, ஊறுகளய் இயற்றுடன் ஹசர்த்து உண்ணுயது தநழமர்க஭ின் ஧ளபம்஧ரின யமக்கம். இதன் சு஺ய஺ன ந஫க்க ப௃டினளது. அதுவும் ஹகள஺டக்கள஬ங்க஭ில் உட஺஬ கு஭ிர்யித்து, ஸதம்பூட்டும் ஹதயளநழர்தம் இந்த ஧஺மன அப௃து.
 46. 46. அரிசழ஺ன ஥ன்஫ளக ஸயந்தழபேக்கும்஧டி ச஺நக்க ஹயண்டும். அரிசழ சரினளக ஹயகளயிடில் அது சரினளக ஸசரிக்களது. யனிற்றுக் ஹகள஭ளறுக஺஭ உண்டளக்கும். அஹத சநனம் நழகவும் கு஺மந்து ஹ஧ளய், அதழகநளக ஹயகயிடப்஧ட்டு கு஺மந்து ஹ஧ள஦ சளதப௃ம் ஆஹபளக்கழனத்தழற்கு ஥ல்஬தல்஬. புது அரிசழனில் ச஺நத்தளல் சளதம் கு஺மந்து யிடும். கு஺மந்த சளதத்தளல் இபேநல், யனிற்று உப்புசம் அதழகநளகும். அரிசழ஺ன ச஺நக்கும் ஹ஧ளது ஒபே ஹதக்கபண்டி ஋ண்஺ண ஸ஥ய் அல்஬து ஋லுநழச்சம் சள஺஫ யிட்டளல், சளதம் ஸ஧ள஬ ஸ஧ள஬ ஸயன்று நல்஬ழ஺கப்பூ ஹ஧ளல் அ஺நப௅ம். ஹயகளத அரிசழ, அதழகம் ஸயந்த அரிசழ இயற்஫ளல் யபேம் யனிற்று ஹகள஭ளறுக்கு சுக்கு தட்டிப் ஹ஧ளட்ட ஸயந்஥ீ஺ப குடிக்க஬ளம். அரிசழ஺ன ச஺நக்கும் ஹ஧ளது: ஆப௅ர்ஹயதம், அரிசழ சளதத்஺த உண்ணும் ஹ஧ளது ஸ஥ய் ஹசர்த்து உண்டளல், கண் கு஭ிர்ச்சழ, சரினள஦ ஜீபணம் ஌ற்஧டும் ஋ன்கழ஫து. ஥ல்ஸ஬ண்஺ண ஹசர்த்து உண்டளல் யனிற்஫ழன் யபட்சழ அகலும். ஥ல்஬ ஧சழஸனடுக்கும்
 47. 47. ஧ளலும் அன்஦ப௃ம்:  ஧ள஬ப௃து ஋னும், ஧ளலும் அன்஦ப௃ம் ஹசர்ந்த உணவு நற்றும் ஧ளனசம், ஧ித்தத்஺த கு஺஫க்கும்.  ஥ீர் ஹயட்஺க யி஬கும். ஆ஦ளல் அதழகநளக உண்டளல், உடல் ஧பேநன் கூடும். நற்஫஧டி இ஺த குமந்஺த ப௃தல் ஸ஧ரினயர் ய஺ப உண்ண஬ளம். ஸ஧ளங்கல் ய஺ககள் இதப ஹசளறுகள் அரிசழனி஦ளல் ஸசய்னப்஧டும் ஸயண் ஸ஧ளங்கல், சர்க்க஺ப ஸ஧ளங்கல் ஹ஧ளன்஫ உணவு ய஺ககள் ஧ிபசழத்தழ ஸ஧ற்஫஺ய. சர்க்க஺ப ஸ஧ளங்க஺஭ நழதநளக உட்ஸகளள்஭ யளந்தழ ஥ழற்கும். நழ஭கு ஹசர்த்த ஸயண் ஸ஧ளங்கல், யனிற்றுப் ஸ஧ளபேநல், யளய்வு, நளர்புக்க஧ம், ஧சழனின்஺ந இயற்஺஫ ஹ஧ளக்கும். பு஭ிச்ஹசள஫ளல் யளந்தழ, சு஺யனின்஺ந ஹ஧ளகும். ஋ள்ளுப்ஸ஧ளடி அன்஦ம் யளய்஺ய ஥ீக்கழ ய஬ழ஺ந தபேம். நளநழசம் ஹசர்த்து ச஺நத்த உணவு தளதுபுஷ்டி தபேம். ஧சழ஺ன நந்தப்஧டுத்தும். அரிசழனி஬ழபேந்து ஒபே ய஺க ஓனின் ஋டுக்கப்஧டுகழ஫து. அரிசழ நது ஜப்஧ள஦ில் ஧ிபசழத்தம்.
 48. 48. இட்யி அரிசழ நற்றும் ஹதளல் ஥ீக்கப்஧ட்ட உளுந்து ஆகழனயற்஺஫ ஊ஫஺யத்து அரிசழ஺ன குபே஺ணனளக அ஺பத்து உளுந்து ஸநன்஺நனளக அ஺பத்து ஧ளக்டீரினளயி஦ளல் பு஭ிக்கஸசய்து (12-18 நணி ஹ஥பம்) ஸகட்டினள஦ ஧தத்தழல் நளவு க஬ந்து இட்஬ழ ஸசய்ப௅ம் ஹ஧ளது ஥ல்஬ ஸயண்஺ந ஥ழ஫த்தழலும் ஧ஞ்சு ஹ஧ளன்று ஸநதுயளகவும் இபேக்கும் தேோதச ஹதள஺சனள஦து இந்தழனளயில் அதழகம் உ஧ஹனளகப்஧டுத்தப்஧டும் ஧தளர்த்தம் ஆகும். அரிசழ நற்றும் உளுந்து 6:1 ஋ன்஫ யிகழதத்தழல் இபேந்து 10:1 ஋ன்஫ யிகழதம் ய஺ப ஹசர்த்து ஸநன்஺நனளக அ஺பத்து நள஺ய ஥ீர் (ஸகட்டி இல்஬ளநல்) ஹ஧ளல் க஺பத்து ஸகளள்஭ஸயண்டும். ஧ின்பு இ஺த ஹதள஺ச யளர்க்கும் கல்஬ழல் யளர்க்கவும்
 49. 49. தேோக்யோ ஹதளக்஬ள ஋ன்஧து அரிசழ நற்றும் கட஺஬஧பேப்பு ஹசர்த்து பு஭ிக்க ஺யத்து ஸசய்ப௅ம் ஧தளர்த்தம் ஆகும். இது இந்தழனளயில் குஜபளத்தழல் அதழகம் ஸசய்னப்஧டுகழ஫து. அரிசழ நற்றும் கட஺஬ப் ஧பேப்பு குபே஺ணனளக அ஺பத்து அத஺஦ ஆயினில் ஹயக ஺யத்து சதுபநளக ஥றுக்கவும். அலல் அயல் தனளரிக்க புள௃ங்கல் அரிசழ உ஧ஹனளகப்஧டுத்தப்஧டுகழ஫து. ஸ஥ல் 2-3 ஥ளட்கள் ஊ஫஺யத்து, ஧ின்பு சுடு஥ீரில் சழ஬ ஥ழநழடம் ஹயக஺யத்து யடிகட்டவும். ஸ஥ல் இபேம்பு சட்டினில் சூடுஸசய்து ஸயடிக்க ஸசய்கழ஫து. நப உபே஭ி ஸகளண்ட அநழழ்த்தழ உநழனள஦து பு஺டத்து ஸய஭ிஹனற்஫ப்஧டுகழ஫து.
 50. 50. பிறி஬ப்பட்ை உணவுகள் ஧ிமழனப்஧ட்ட உணவுக஭ள஦து ஧ல்ஹயறு ஧ள஺தக஺஭ கடக்கழ஫து. ஒன்஫ளக க஬க்குதல், ஧ி஺சதல், சூடுஸசய்தல், ஆ஫஺யத்து உபேய஺நத்தல். இதழல் உ஧ஹனளகப்஧டுத்தக்கூடின ஸ஧ளபேட்கள் நளவு, இஞ்சழ, புபதம், உப்பு, சர்க்க஺ப நற்றும் ஹயறு சழ஬ ஸ஧ளபேட்களும் ஹசர்த்து ஸசய்னப்஧டுகழ஫து. இதழல் சூடு ஹ஥படினளக 200 டிகழரி ஸசல்சழனஸ் ஸயப்஧஥ழ஺஬னில் 10 ப௃தல் 60 ஸ஥ளடிக஭ில் ஧ிமழனப்஧டுகழ஫து ப௃றுக்கு லைகம்இடி஬ோப்பம் ஹச஺ய
 51. 51. குறந்தேக்கு எப்படி ே஭யோம்? ஋ட்டு நணி ஹ஥பம் ஊ஫஺யத்து யிட்டு, அரிசழ஺ன ஹயகயிட்டு ஥ன்கு கு஺மத்து ப்பெரினளக தப஬ளம். அரிசழப௅டன் ஸகளஞ்சம் ஧ளசழ ஧பேப்பு ஹசர்த்து கஞ்சழ ஹ஧ள஬ ஸசய்து தப஬ளம். ஸ஧ரின குமந்஺தகளுக்கு ஸயல்஬ம் ஹசர்த்து இ஦ிப்஧ள஦ கஞ்சழனளக ஸகளடுக்க஬ளம். இட்஬ழ, ஹதள஺சக்கு நளவு அ஺பப்஧து ஹ஧ள஬ இந்த அரிசழ஺ன டி஧ன் அரிசழக்கு ஧தழ஬ளக ஧னன்஧டுத்துங்கள். அவ்ய஭வு தளன். ஆஹபளக்கழனநள஦ ஧ளபம்஧ர்ன இட்஬ழ, ஹதள஺ச தனளர். ஧பேப்பு, களய்க஫ழகள், ஧ளபம்஧ர்ன அரிசழ ஹசர்த்து கழச்சடி ஹ஧ள஬ குக்கரில் கு஺மன ஹயக ஺யத்துக் ஸகளடுக்க஬ளம். ஧ளல் ஸகளடுக்கும் தளய்நளர்களும் இதுஹ஧ளன்஫ அரிசழ ய஺கக஺஭ சளப்஧ிட்டு யப, தளய்ப்஧ளல் யமழனளக குமந்஺தக்கு சத்துகள் ஹசபேம். சர்க்க஺பப் ஸ஧ளங்க஬ளக, ஧பேப்பு கழச்சடி, களய்க஫ழ கழச்சடி, தனிர் சளதம் ஹ஧ளன்஫ ஌ஹதனும் ஒபே ப௃஺஫னில் குமந்஺தக்கு அவ்யப்ஹ஧ளது ஸகளடுத்து யபேயது ஥ல்஬து. ஧ளபம்஧ர்ன அரிசழனில் புட்டு ஸசய்து குமந்஺தகளுக்கு தப஬ளம். குமந்஺தகளுக்கள஦ ஧ளபம்஧ர்ன அரிசழ ஸபசழ஧ி
 52. 52. குட்டீஸ்கோன குள்ரக்கோர் இனிப்பு தேோதச தேதல஬ோனதல: குள்஭க்களர் அரிசழ – 1 கப்,உளுத்தம் ஧பேப்பு – ¼ கப்,அ஫ழந்த ஹ஧ரீச்சம் ஧மம் – 20,ஸ஧ளடித்தப் ஧஦ங்கற்கண்டு – 10 ஸ்பூன்,ஊ஫஺யத்த உ஬ர் தழபளட்஺ச – 25 ஹதன் – 5 ஸ்பூன்,யறுத்து ஸ஧ளடித்த ப௃ந்தழரி – 20,஧சு ஸ஥ய் – ஹத஺யனள஦ அ஭வு குள்஭க்களர் அரிசழ, ஧பேப்஺஧ த஦ித்த஦ிஹன 3 நணி ஹ஥பம் ஊ஫ ஺யக்கவும். ஊ஫ ஺யத்த அரிசழ, ஧பேப்஺஧ ஥ன்஫ளக அ஺பக்கவும். ஹத஺யனள஦ அ஭வு உப்பு ஹசர்த்து க஬க்கழ 10 நணி ஹ஥பம் நள஺யப் பு஭ிக்க யிடவும். நறு஥ளள் கள஺஬ ஹதள஺ச ஊற்றுயதற்கு ப௃ன் ஸ஧ளடித்த ஧஦ங்கற்கண்஺ட ஹசர்த்து நள஺யக் க஬க்கவும். ஹ஧ரீச்சம் ஧மத்஺தக் ஸகளட்஺ட ஥ீக்கழ ஥றுக்கழ ஸகளள்஭வும். ஒபே ஧ளத்தழபத்தழல் ஹ஧ரீச்சம் ஧மம், உ஬ர் தழபளட்஺ச, யறுத்த ப௃ந்தழரி ஆகழனயற்஺஫க் க஬ந்து ஸகளள்஭வும். ஹதள஺ச கல்஬ழல் ஸநல்஬ழன ஹதள஺சக஭ளக ஊற்஫ழ ஸ஥ய் யிடவும். ஸயந்ததும் ஹதள஺ச ஹநல் க஬ந்து ஺யத்த ஥ட்ஸ் க஬஺ய஺ன ஒபே ஧ளதழனில் ஧பப்஧வும். அதழல் அ஺ப ஸ்பூன் ஹதன் யிட்டு நறு ஧ளதழ ஹதள஺ச஺ன ப௄டி யிடவும். சூடளக சளப்஧ிடவும் பேசழனளக இபேக்கும். அதுஹ஧ள஬ ஆ஫ழ஦ளலும் பேசழனளக இபேக்கும்.
 53. 53. த ோம்த஫ட் நசர்யோக் பவுைர் – சத்து ஫ோவு நசய்ப௃தம அரிசழ – 100 கழபளம்,துயபம் ஧பேப்பு – 10 கழபளம்,஧ச்஺சப் ஧னறு – 10 கழபளம்,஧ளசழ ஧பேப்பு – 10 கழபளம்,உ஬ர்ந்த ஧ட்டளணி – 10 கழபளம் ஸகளண்஺டக்கட஺஬ – 10 கழபளம்,சவபகம் – 1 டீஸ்பூன் சிலப்பு அரிசி போ஬ோசம் சழயப்பு அரிசழ - ½ கப்,ஹதங்களய் ஧ளல் - 1 கப் ஌஬ப்ஸ஧ளடி - 1 சழட்டி஺க,ஸ஥ய் - 2 டீஸ்பூன்,஥ட்ஸ் ஧வுடர் - 1 டீஸ்பூன்,஧ள஬ழஷ் ஸசய்னப்஧டளத சர்க்க஺ப அல்஬து ஹடட்ஸ் சழபப் - சு஺யக்கு ஌ற்஧ அரிசழ஺ன இபவு ப௃ள௃யதும் ஊ஫யிட்டு, ஧ின்஦ர் 3 கப் தண்ண ீர் ஊற்஫ழ 15 ஥ழநழடங்கள் ஹயக யிடஹயண்டும். ஸயந்த அரிசழ஺ன ஆ஫ ஺யத்து, ஧ின்஦ர் நழக்றழனில் ஸகளப ஸகளபஸயன்று அ஺பத்துக் ஸகளள்஭வும். யளண஬ழல் ஸ஥ய் யிட்டு அ஺பத்தயற்஺஫ ஹசர்த்து ஹதங்களய் ஧ளல் ஊற்஫ழ, ஥ட்ஸ் ஧வுடர், ஌஬ப்ஸ஧ளடி, ஹத஺யனள஦ ஧ள஬ழஷ் ஸசய்னப்஧டளத சர்க்க஺ப அல்஬து ஹடட்ஸ் சழபப் ஊற்஫ழ க஬க்கவும். சூடள஦தும் இ஫க்கழ யிட஬ளம். நசய்ப௃தம
 54. 54. ஃப்ரூட் அலல் போல்ஸ் ஊ஫஺யத்த அயல் - 100 கழபளம்,ஹலளம்ஹநட் ஹடட்ஸ் சழபப் – சழ஫ழத஭வு,ஹலளம்ஹநட் ஥ட்ஸ் ஧வுடர் - 1 டீஸ்பூன் துபேயின ஆப்஧ிள் – 1,ஹதங்களய்த் துபேயல் - 3 ஸ்பூன் ஌஬ப்ஸ஧ளடி - ¼ டீஸ்பூன்,யறுத்த ஸயள்஺஭ ஋ள் - 1/2 டீஸ்பூன் ஧வு஬ழல் ஊ஫஺யத்த அயல் ஹ஧ளட்டு, ஹடட்ஸ் சழபப், துபேயின ஆப்஧ிள், ஹதங்களய் துபேயல், ஸ஥ய், ஌஬ப்ஸ஧ளடி, ஹலளம்ஹநட் ஥ட்ஸ் ஧வுடர், யறுத்த ஸயள்஺஭ ஋ள் ஹசர்த்து அயல் உபேண்஺ட ஧ளல்றளக ஸசய்ன஬ளம். சு஺யனள஦, சத்தள஦ அயல் ஃப்பைட்ஸ் ஧ளல்ஸ் தனளர் கோ஭ அலல் ஒபே ஥ழநழடம் ஊ஫஺யத்த அயல் - 100 கழபளம்,சவபகம் - 1 ஸ்பூன் உளுந்து - 2 ஸ்பூன்,ஸகளத்தநல்஬ழ – சழ஫ழத஭வு,க஫ழஹயப்஧ி஺஬ - 1 ஸகளத்து,நழ஭கு தூள் - 1/2 டீஸ்பூன்,உப்பு - சழ஫ழத஭வு ஋ண்ஸணய் யிட்டு சவபகம், உளுந்து, க஫ழஹயப்஧ி஺஬ தள஭ித்து ஊ஫஺யத்த அய஺஬ ஹ஧ளட்டு கழ஭஫வும். நழ஭குத் தூளும் உப்பும் ஹசர்க்கவும். ஧ி஫கு ஸகளத்தநல்஬ழ தூயி இ஫க்கழயிட஬ளம்
 55. 55. ஧ளபம்஧ரின அரிசழனில் தனளர் ஸசய்னப்஧டும் உணவுகள்
 56. 56. சிறுகீத஭ சூப் கோர்ன் சூப் கோய்கமி சூப் தக஭ட் பீட்ரூட் சூப் கஞ்சி ஸ஧ளங்கல் சர்க்க஺ப ஸ஧ளங்கல் பு஬ளவ்
 57. 57. நீர் தேோதச நகோழுக்கட்தை அரிசி போல்ஸ் கட்ஸ஬ட் தேங்கோய் சோேம் இட்஬ழ கல்கண்டு சளதம் களட்டுனள஦ம் அயல் ஧ளனசம் நளப்஧ிள்஺஭ச் சம்஧ள நசள஬ளக் கஞ்சழ
 58. 58. கறுப்பரிசி கீர் அலல் கீத஭ கட்நயட் தநோன்பு பயகோ஭ம்: நபச஭ட் ஹ஥ளன்பு ஧஬களபம்: களப அ஺ட ஹ஥ளன்பு ஧஬களபம்: ஸயல்஬ அ஺ட ஹ஥ளன்பு ஧஬களபம்: அத்தழக்கள குமந்஺தகளுக்கு ஌ற்஫ சத்துநளவுக் ஸகளள௃க்கட்஺ட அன்஦ளசழ பு஬வ் நழ஭ஹகள஺ப
 59. 59. கும்஫ோ஬ம் ஫ோவு குறந்தேகள் லிரும்பும் : சிலப்பு அலல் பிரி஬ோணி ப௃சுப௃சுக்தக இதய அதை நே஭ரி நகோழுக்கட்தை லோதறப்பூ பிரி஬ோணி ப௃ள்ளு ப௃ருங்தக இதய தேோதச நேரி உளுந்து சோேம் அலல் கி஭ஞ்சி கிண்ணத்ேப்பம்
 60. 60. ப௄லண்ண தேோக்யோ ந஭சிபி அ஭ச இதய அதை சிலப்பு அரிசி பகரோபோத் க஫ழஹயப்஧ி஺஬ அ஺ட சிலப்பு அரிசி இனிப்புப் புட்டு சிலப்பு அரிசி தேோதச சிலப்பு அரிசி பறப் பணி஬ோ஭ம் சிலப்பு அரிசி கோ஭ப் பணி஬ோ஭ம் சிலப்பு அரிசி - தேங்கோய்ப் போல் அல்லோ (நேோேல்)
 61. 61. கறுப்பு அரிசி பிஸ்கட் கறுப்பு அரிசி பற புட்டிங் சிலப்பு அரிசி போல் நகோழுக்கட்தை சிலப்பு அரிசி ஬ோழ்ப்போண நகோழுக்கட்தை கவு஦ி அரிசழ இடினளப்஧ம் ஫ோப்பிள்தரச் சம்போ ஫ோங்கோய் தேோதச ஫ோப்பிள்தர சம்போ அக்கி யபி (கர்நோைகம் நளப்஧ிள்஺஭ச் சம்஧ள அரிசழ குமல் ஫ோப்பிள்தர சம்போ நீ஭ோகோ஭ம்
 62. 62. THANK YOU

×