Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Navagraha kavacam a armadura dos nove grahas

455 visualizaciones

Publicado el

Navagraha kavacam a armadura dos nove grahas

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

Navagraha kavacam a armadura dos nove grahas

 1. 1. http://sriganesa.blogspot.com.br/ Karen de Witt – Astróloga Védica Navagraha Kavacam A Armadura dos Nove Grahas Karen de Witt Astróloga Védica http://sriganesa.blogspot.com.br/
 2. 2. http://sriganesa.blogspot.com.br/ ् य ॥सूर्कवचम॥ || sūrya kavacam || श्रीगणेशार् नमः। र्ाज्ञवल्क्य उवच। śrīgaṇeśāya namaḥ | yājñavalkya uvaca | ु ु ु य श्रृणष्व मननशार्दयल सूर्स्य कवचं शभम।् ् शरीराग्र्दं नदव्यं नदव्यं सवयसौभाग्र्दार्कम॥१॥ śṛṇuṣva muniśārdūla sūryasya kavacaṁ śubham | śarīrāgyadaṁ divyaṁ sarvasaubhāgyadāyakam ||1|| ु देदीप्यमानमकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम।् ् ध्यात्वा सहस्रनकरणं स्तोत्रमेतदुदीरर्ेत॥२॥ dedīpyamānamukuṭaṁ sphuranmakarakuṇḍalam | dhyātvā sahasrakiraṇaṁ stotrametadudīrayet ||2|| नशरो मे भास्करः पात ु ललाटं मेऽनमतद्य ुनतः। नेत्रे नदनमनणः पात ु श्रवणे वासरश्वरः॥३॥ śiro me bhāskaraḥ pātu lalāṭaṁ me’mitadyutiḥ | netre dinamaṇiḥ pātu śravaṇe vāsareśvaraḥ ||3|| घ्राणं घमयघनृ णः पात ु वदनं वेदवाहनः। ु निह्ां मे मानदः पात ु कण्ठं मे सरवनितः॥४॥ grāṇaṁ gharghṛṇiḥ pātu vadanaṁ vedavāhanaḥ | jihvāṁ me mānadaḥ pātu kaṇṭhaṁ me suravanditaḥ ||4|| सकन्धौ प्रभाकरः पात ु वक्षः पात ु िननप्रर्ः। पात ु पादौ द्वादशात्मा सवायङ्गं सकलेश्वरः॥५॥ sakandhau prabhākaraḥ pātu vakṣaḥ pātu janapriyaḥ | pātu pādau dvādaśātmā sarvāṅgaṁ sakaleśvaraḥ ||5|| Karen de Witt – Astróloga Védica
 3. 3. http://sriganesa.blogspot.com.br/ Karen de Witt – Astróloga Védica य य सूर्रक्षात्मकं स्तोत्रं नलनित्वा भूिपत्रके । दधानत र्ः करे तस्य वशगां सवयनसद्धर्ः॥६॥ sūryarakṣātmakaṁ stotraṁ likhitvā bhūrjapatrake | dadhāti yaḥ kare tasya vaśagāṁ sarvasiddhayaḥ ||6|| ु सस्नातो र्ो िपेत्सम्यग्र्ोऽधीते स्वस्थमानसः। ु ु ु ु स रोगमक्तो दीघायर्ः सिं पनटं च नविनत॥७॥ susnāto yo japetsamyagyo’dhīte svasthamānasaḥ | sa rogamukto dīrghāyuḥ sukhaṁ puṣṭiṁ ca vindati ||7|| ु ु य ् ॥इनत श्रीमद्याज्ञवल्क्यमनवरनचतं सर्यकवचस्तोत्रं सम्पूणम॥ ||iti śrīmadyājñavalkyamuniviracitaṁ suryakavacastotraṁ sampūrṇam || ______________________________________________
 4. 4. http://sriganesa.blogspot.com.br/ ् ॥चन्द्रकवचम॥ Karen de Witt – Astróloga Védica || candra kavacam || asya śrīcandrakavacastotramantrasya | gautama ṛṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | śrīcandro devatā | candraprītyarthaṁ jape viniyogaḥ || ु ु ु यु समं चतभि ं विे के र्रमकुटोज्ज्वलम।् ् ु ु वासदेवस्य नर्नं शङ्करस्य च भषणम॥१॥ samaṁ caturbhujaṁ vande keyūramukuṭojjvalam | vāsudevasya nayanaṁ śaṅkarasya ca bhūṣaṇam ||1|| ु एवं ध्यात्वा िपेनित्यं शनशनः कवचं शभम।् शनश पात ु नशरोदेश ं भालं पात ु कलानननधः ॥२॥ evaṁ dhyātvā japennityaṁ śaśinaḥ kavacaṁ śubham | śaśi pātu śirodeśaṁ bhālaṁ pātu kalānidhiḥ ||2|| ु ु चक्षषी चनद्रमाः पात ु श्रती पात ु ननशापनतः। ु ु प्राणं क्षपाकरः पात ु मिं कुमदबान्धवः॥३॥ cakṣuṣī candramāḥ pātu śrutī pātu niśāpatiḥ | prāṇaṁ kṣapākaraḥ pātu mukhaṁ kumudabāndhavaḥ ||3|| पात ु कण्ठं च मे सोमः स्कन्धे िवातृकस्तथा। ै ु करौ सधाकरः पात ु वक्षः पात ु ननशकरः॥४॥ pātu kaṇṭhaṁ ca me somaḥ skandhe jaivātṛkastathā | karau sudhākaraḥ pātu vakṣaḥ pātu niśakaraḥ ||4|| हृदर्ं पात ु मे चन्द्रो नानभं शङ्करभूषणः। ु ु मध्यं पात ु सरश्रेष्ठः कनटं पात ु सधाकरः॥५॥ hṛdayaṁ pātu me candro nābhiṁ śaṅkarabhūṣaṇaḥ | madhyaṁ pātu suraśreṣṭhaḥ kaṭiṁ pātu sudhākaraḥ ||5||
 5. 5. http://sriganesa.blogspot.com.br/ ु ऊरू तारापनतः पात ु मृगाङ्को िाननन सदा। ु अनििः पात ु मे िङ्घे पात ु पादौ नवधः सदा॥६॥ ūrū tārāpatiḥ pātu mṛgāṅko jānuni sadā | abdhijaḥ pātu me jaṅghe pātu pādau vidhuḥ sadā ||6|| ु सवायण्र्न्यानन चाङ्गानन पात ु चन्द्वोऽनिलं वपः। एतनद्ध कवचं नदव्यं भनु क्तमनु क्तप्रदार्कम।् ु र्ः पठे च्छृणर्ाद्वानप सवयत्र नविर्ी त ् ७ sarvāṇyanyāni cāṅgāni pātu candvo’khilaṁ vapuḥ | etaddhi kavacaṁ divyaṁ bhuktimuktipradāyakam | yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi sarvatra vijayī bhavet ||7|| य ् ॥इनत श्रीचन्द्रकवचं सम्पूणम॥ || iti śrīcandrakavacaṁ sampūrṇam || ______________________________________________ Karen de Witt – Astróloga Védica
 6. 6. http://sriganesa.blogspot.com.br/ ् ॥मङ्गलकवचम॥ Karen de Witt – Astróloga Védica ||maṅgala kavacam|| ु अस्य श्री अङ्गारककवचस्तोत्रमन्त्रस्य ।कश्र्प ऋनषः।अनटुप ् छिः । अङ्गारको asya śrī aṅgārakakavacastotramantrasya | kaśyapa ṛṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | aṅgārako devatā| bhaumaprītyarthaṁ jape viniyogaḥ | ु ु यु रक्ताम्बरो रक्तवपः नकरीटी चतभिो मेषगमो गदाभृत।् ु धरासतः शनक्तधरश्च शूली सदा मम स्याद्वरदः प्रशान्तः॥१॥ raktāmbaro raktavapuḥ kirīṭī caturbhujo meṣagamo gadābhṛt | dharāsutaḥ śaktidharaśca śūlī sadā mama syādvaradaḥ praśāntaḥ ||1|| ु ु अङ्गारकः नशरो रक्षेन्मि ं वै धरणीसतः। श्रवौ रक्ताम्बरः पात ु नेत्रे मे रक्तलोचनः॥२॥ aṅgārakaḥ śiro rakṣenmukhaṁ vai dharaṇīsutaḥ | śravau raktāmbaraḥ pātu netre me raktalocanaḥ ||2|| ु नासां शनक्तधरः पात ु मिं मे रक्तलोचनः। ु भिौ मे रकक्तमाली च हस्तौ शनक्तधरस्तथा॥३॥ nāsāṁ śaktidharaḥ pātu mukhaṁ me raktalocanaḥ | bhujau me raktamālī ca hastau śaktidharastathā ||3|| वक्षः पात ु वराङ्गश्च हृदर्ं पात ु रोनहतः । ु ु कनटं मे ग्रहरािश्च मि ं च ैव धरासतः॥४॥ vakṣaḥ pātu varāṅgaśca hṛdayaṁ pātu rohitaḥ | kaṭiṁ me graharājaśca mukhaṁ caiva dharāsutaḥ ||4|| ु िानिंघ े कुिः पात ु पादौ भक्तनप्रर्ः सदा। ५ jānujaṁghe kujaḥ pātu pādau bhaktapriyaḥ sadā | sarvāṇyanyāni cāṁgāni rakṣenme meṣavāhanaḥ ||5||
 7. 7. http://sriganesa.blogspot.com.br/ र् इदं कवचं नदव्यं सवयशत्रनु नवारणम।् ६ ya idaṁ kavacaṁ divyaṁ sarvaśatrunivāraṇam | bhūtapretapiśācānāṁ nāśanaṁ sarvasiddhidam ||6|| ु ं सवयरोगहरं च ैव सवयसपत्प्रदं शभम।् ु ु भनक्तमनक्तप्रदं नॄणां सवयसौभाग्र्वध यनम।् रोगबन्धनवमोक्षं च सत्यमेति संशर्ः॥७॥ sarvarogaharaṁ caiva sarvasaṁpatpradaṁ śubham | bhuktimuktipradaṁ nṝṇāṁ sarvasaubhāgyavardhanam | rogabandhavimokṣaṁ ca satyametanna saṁśayaḥ ||7|| ु ू य ् ॥इनत श्रीमाकय ण्डेर्पराणे मङ्गलकवचं संपणम॥ ||iti śrīmārkaṇḍeyapurāṇe maṅgalakavacaṁ saṁpūrṇam || _______________________________ Karen de Witt – Astróloga Védica
 8. 8. http://sriganesa.blogspot.com.br/ Karen de Witt – Astróloga Védica || budha kavacam || ु ु ् ु अस्य श्रीबधकवचस्तोत्रमन्त्रस्य। कश्र्प । अनटुप छिः। बधो देवता। asya śrībudhakavacastotramantrasya | kaśyapa ṛṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | budho devatā | budhaprītyarthaṁ jape viniyogaḥ || ु ु बधस्त ु पस्तकधरः कं ु कुमस्य समद्युनतः। १ budhastu pustakadharaḥ kuṁkumasya samadyutiḥ | pītāmbaradharaḥ pātu pītamālyānulepanaḥ ||1|| ु कनटं च पात ु मे सौम्यः नशरोदेश ं बधस्तथा। २ kaṭiṁ ca pātu me saumyaḥ śirodeśaṁ budhastathā | netre jñānamayaḥ pātu śrotre pātu niśāpriyaḥ ||2|| घ्राणं गन्धनप्रर्ः पात ु निह्ां नवदर्ाप्रदो मम। ु ु ु पात ु नवधोः पत्रो भिौ पस्तकभूषणः॥३॥ ghrāṇaṁ gandhapriyaḥ pātu jihvāṁ vidyāprado mama | kaṇṭhaṁ pātu vidhoḥ putro bhujau pustakabhūṣaṇaḥ ||3|| ु नानभं पात ु सराराध्यो मध्यं पात ु िघेश्चरः॥४॥ vakṣaḥ pātu varāṅgaśca hṛdayaṁ rohiṇīsutaḥ | nābhiṁ pātu surārādhyo madhyaṁ pātu khagheścaraḥ ||4|| ु े िाननी रौनहणेर्श्च पात ु िंघऽनिलप्रदः। ५ jānunī rauhiṇeyaśca pātu jaṁghe’khilapradaḥ | pādau me bodhanaḥ pātu pātu saumyo’khilaṁ vapuḥ ||5||
 9. 9. http://sriganesa.blogspot.com.br/ एतनद्ध कवचं नदव्यं सवयपापप्रणाशनम।् ६ etaddhi kavacaṁ divyaṁ sarvāpapapraṇāśanam | sarvarogapraśamanaṁ sarvaduḥkhanivāraṇam ||6|| ् ु र्ः पठे च्छृणर्ाद्वानप सवयत्र नविर्ी भवेत॥७॥ āyurārogyaśubhadaṁ putrapautrapravardhanam | yaḥ paṭhecchṛṇuyādvāpi sarvatra vijayī bhavet ||7|| ु ु ु ् ॥इनत श्रीब्रह्मवैवतयपराणे बधकवचं संपणयम॥ || iti śrībrahmavaivartapurāṇe budhakavacaṁ saṁpurṇam || __________________________________ Karen de Witt – Astróloga Védica
 10. 10. http://sriganesa.blogspot.com.br/ Karen de Witt – Astróloga Védica बृ || bṛhaspati kavacam | । ईश्वर ु ु । अनस्तप ् । । ु । श्रीशनक्तः। । गरुप्रीत्यथं śrī-gaṇeśāya namaḥ | asya śrī-bṛhaspati-kavaca-stotra-mantrasya | īśvara ṛṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | gururdevatā | gaṁ bījaṁ | śrīśaktiḥ | klīṁ kīlakaṁ | guru-prītyarthaṁ jape viniyogaḥ | ् ु ज्ञं सरपूनितम । ् अक्षमालाधरं शानतं प्रणमानम बृहस्पनतम ॥१॥ abhīṣṭaphaladaṁ devaṁ sarvajñaṁ surapūjitam | akṣamālādharaṁ śānataṁ praṇamāmi bṛhaspatim ||1|| ु बृहस्पनतः नशरः पात ु ललाटं पात ु मे गरुः । ु ु कणौ सरगरुः पात ु नेत्रे मेऽभीटदार्कः ॥२॥ bṛhaspatiḥ śiraḥ pātu lalāṭaṁ pātu me guruḥ | karṇau suraguruḥ pātu netre me'bhīṣṭadāyakaḥ ||2|| ु निह्ां पात ु सराचार्ो नासां मे वेदपारगः । ु ु मिं मे पात ु सवयज्ञो कण्ठं मे देवतागरुः ॥३॥ jihvāṁ pātu surācāryo nāsāṁ me vedapāragaḥ | mukhaṁ me pātu sarvajño kaṇṭhaṁ devatāguruḥ ||3|| ु ु भिावानङ्गरसः पात ु करौ पात ु शभप्रदः । ु स्तनौ मे पात ु वागीशः कुनक्षं मे शभलक्षणः ॥४॥ bhujāvāṅgirasaḥ pātu karau pātu śubhapradaḥ | stanau me pātu vāgīśaḥ kukṣiṁ me śubhalakṣanaḥ ||4|| ु ु नानभं देवगरुः पात ु मध्यं पात ु सिप्रदः। कनटं पात ु िगद्वनद्य ऊरू मे पात ु वाक्पनतः ॥५॥ nābhiṁ devaguruḥ pātu madhyaṁ pātu sukhapradaḥ | kaṭiṁ pātu jagadvandya ūrū me pātu vākpatiḥ ||5||
 11. 11. http://sriganesa.blogspot.com.br/ ु ु िानिङ्घे सराचार्ो पादौ नवश्वात्मकस्तथा । ु अन्यानन र्ानन चाङ्गानन रक्षेन्म े सवयतो गरुः ॥६॥ jānujaṅghe surācāryo pādau viśvātmākastathā | anyāni yāni cāṅgāni rakṣenme sarvato guruḥ ||6|| इत्येतत्कवचं नदव्यं नत्रसन्ध्यं र्ः पठे िरः । ् सवयन्कामानवाप्नोनत सवयत्र नविर्ी भवेत ॥७॥ ityetatkavacaṁ divyaṁ trisandhyaṁ yaḥ paṭhennaraḥ | sarvankāmānavāpnoti sarvatra vijayī bhavet ||7|| य ् ॥ इनत श्रीब्रह्मर्ामलोक्तं बृहस्पनतकवचं सम्पूणम ॥ || iti śrī-brahma-yāma-loktaṁ bṛhaspati-kavacaṁ sampūrṇam || ____________________________ Karen de Witt – Astróloga Védica
 12. 12. http://sriganesa.blogspot.com.br/ ् ु ॥शक्रकवचम॥ Karen de Witt – Astróloga Védica || śukra kavacam || ु ु ् ु शक्रकवचस्तोत्रमन्त्रस्य । भरद्वाि ऋनषः । अनटुप छिः । शक्रो देवता । asya śrī śukra kavaca stotra mantrasya | bharadvāja ṛṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | śukro devatā | śukraprītyarthaṁ jape viniyogaḥ || ् ु मृणालकुिेन्दुपर्ोिसप्रभं पीताम्बरं प्रसृतमक्षमानलनम । समस्तशास्त्राथ यनवधं महान्तं ध्यार्ेत्कनवं वाञ्छतमथ यनसद्धर्े ॥१॥ mṛṇālakundendupayojasuprabhaṁ pītāmbaraṁ prasṛtamakṣamālinam | samastaśāstrārthavidhaṁ mahāntaṁ dhyāyetkaviṁ vāñchatamarthasiddhaye ||1|| ॐ नशरो मे भागयवः पात ु भालं पात ु ग्रहनधपः । ु नेत्रे दैत्यगरुः पात ु श्रोत्रे मे चिनद्यनु तः ॥२॥ oṁ śiro me bhārgavaḥ pātu bhālaṁ pātu grahadhipaḥ | netre daityaguruḥ pātu śrotre me candanadyutiḥ ||2|| पात ु मे नानसकां काव्यो वदनं दैत्यवनितः । ् वचनं चोशनाः पात ु कण्ठं श्रीकण्ठभनक्तमान॥३॥ pātu me nāsikāṁ kāvyo vadanaṁ daityavanditaḥ | vacanaṁ cośanāḥ pātu kaṇṭhaṁ śrīkaṇṭhabhaktimān ||3|| ु भिौ तेिोनननधः पात ु कुनक्षं पात ु मनोव्रिः । ु ु ननभं भृगसतः पात ु मध्यं पात ु महीनप्रर्ः ॥४॥ bhujau tejonidhiḥ pātu kukṣiṁ pātu manovrajaḥ | nabhiṁ bhṛgusutaḥ pātu madhyaṁ pātu mahīpriyaḥ ||4|| ु कनटं मे पात ु नवश्वात्मा ऊरू मे सरपूनितः । िान ं ु िाड्यहरः पात ु िङ्घे ज्ञानवतां वरः ॥५॥ kaṭiṁ me pātu viśvātmā ūrū me surapūjitaḥ | jānuṁ jāḍyaharaḥ pātu jaṅghe jñānavatāṁ varaḥ ||5||
 13. 13. http://sriganesa.blogspot.com.br/ ु ु गल्फौ गणनननधः पात ु पात ु पादौ वराम्बरः । सवायण्र्ङ्गानन मे पात ु स्वणयमालापनरष्कृ तः ॥६॥ gulphau guṇanidhiḥ pātu pātu pādau varāmbaraḥ | sarvāṇyaṅgāni me pātu svarṇamālāpariṣkṛtaḥ ||6|| र् इदं कवचं नदव्यं पठनत श्रद्धर्ानितः । न तस्य िार्ते पीडा भागयवस्य प्रसादतः ॥७॥ ya idaṁ kavacaṁ divyaṁ paṭhati śraddhayānvitaḥ | na tasya jāyate pīḍā bhārgavasya prasādataḥ ||7|| ् ु ु ॥ इनत श्रीब्रह्माण्डपराणे शक्रकवचं सम्पूणंम ॥ || iti śrībrahmāṇḍapurāṇe śukrakavacaṁ sampūrṇaṁ || _____________________________ Karen de Witt – Astróloga Védica
 14. 14. http://sriganesa.blogspot.com.br/ ् म॥ ॥ Karen de Witt – Astróloga Védica || śani kavacam || ॥ न्त्रस्य । । । । । । । ॥१ ॥ atha śrī śani kavacam | asya śrī śanaiścarakavacastotramantrasya kaśyapa ṛṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | śanaiścaro devatā | śrīṁ śaktiḥ | śūṁ kīlakam | śanaiścaraprītyarthaṁ jape viniyogaḥ || ् ु ु नीलाम्बरो नीलवपः नकरीटी गृध्रनस्थतस्त्रासकरो धनष्मान । ु य य ु चतभिः सूर्सतः प्रसिः सदा मम स्याद ् वरदः प्रशान्तः ॥१॥ nīlāmbaro nīlavapuḥ kirīṭī gṛdhrasthitastrāsakaro dhanuṣmān | caturbhujaḥ sūryasutaḥ prasannaḥ sadā mama syād varadaḥ praśāntaḥ ||1|| ॥ Brahmovāca || । ॥२॥ śruṇūdhvamṛṣayaḥ sarve śanipīṣāharaṁ mahat | kavacaṁ śanirājasya saureridamanuttamam ||2|| । ॥३॥ kavacaṁ devatāvasaṁ vajrapaṁjarasaṁjñakam | śanaiścaraprītikaraṁ sarvasaubhāgyadāyakam ||3|| ॐ । ॥४॥ oṁ śrīśnaiścaraḥ pātu bhālaṁ me sūryanaṁdanaḥ | netre chāyātmajaḥ pātu karṇau yamānujaḥ ||4||
 15. 15. http://sriganesa.blogspot.com.br/ । कण्ठं ॥५ ॥ nāsāṁ vaivasvataḥ pātu sukhaṁ m bhāskaraḥ sadā | snigdhakaṁṭhaḥśca me kaṇṭhaṁ bhujau pātu mahābhujaḥ ||5|| । ॥६॥ skaṁdhau pātu śniścaiva karau pātu śubhapradaḥ | vakṣaḥ pātu yamabrātā kukṣiṁ pātvasitatsathā ||6|| । ॥७॥ nābhiṁ grahapatiḥ pātu maṁdaḥ pātu kaṭiṁ tathā || ūrū mamāṁtakaḥ pātu yamo jānuyugaṁ tathā ||7|| । ॥ ८॥ pādau maṁdagatiḥ pātu sarvāṁgaṁ pātu pippalaḥ | aṅgopānngāni sarvāṇi rakṣenme sūryanaṁdanaḥ ||8|| । ॥९॥ ityetatkavacaṁ divyaṁ paṭhetsūryasutasya yaḥ | na tasya jayate pīḍā prīto bhati sūryajaḥ ||9|| ऽ । ॥ १० ॥ vyayajanmadvitīyastho mṛtyusthānagato’pi vā | kavatrastho gato vāpi suprītastu sadā śanī ||10|| । ॥ ११ ॥ Aṣṭamasthe sūryasute vyaye janmadvitīyage | Kavacaṁ paṭhato nityaṁ na pīḍā jayate kvacit ||11|| । । Karen de Witt – Astróloga Védica
 16. 16. http://sriganesa.blogspot.com.br/ Karen de Witt – Astróloga Védica ॥ १२ ॥ Ityetatkavacaṁ divyaṁ saureryanirmitaṁ purā | Dvādaśāṣṭamajanmasthadoṣānnāśāyate sadā | Janmalagrāsthitāndoṣānsarvānnāśayate prabhuḥ ||12|| ॥ ॥ || iti śrī brahmāṁḍapuraṇe brahma-nāradasaṁvāde śnaiścarakavacaṁ saṁpūrṇaṁ || ______________________________________
 17. 17. Karen de Witt – Astróloga Védica http://sriganesa.blogspot.com.br/ ् ॥राहुकवचम॥ || rāhu kavacam || मन्त्रस्य । । । । । । asya śrī rāhu kavaca stotra mantrasya | caṁdramaḥ ṛṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | rāṁ bījaṁ | namas śaktiḥ | svāhā kīlakaṁ | rāhuprītyarthaṁ jape viniyogaḥ || प्रणमानम सदा रहुं शूपायकारं नकरीनटनम।् ् सैंनहके र्ं करालास्यं लोकानामभर्प्रदम ॥१॥ praṇamāmi sadā rahuṁ śūrpākāraṁ kirīṭinam | saiṁhikeyaṁ karālāsyaṁ lokānāmabhayapradam ||1|| नीलांबरः नशरः पात ु ललाटं लोकवनितः । ् ु य चक्षषी पात ु मे राहुः श्रोत्रे त्वधशरीरवान ॥२॥ nīlāṁbaraḥ śiraḥ pātu lalāṭaṁ lokavanditaḥ | cakṣuṣī pātu me rāhuḥ śrotre tvardhaśarīravān ||2|| यु नानसकां मे धूम्रवणयः शूलपानणमि ं मम । ु निह्ां मे नसंनहकासूनः कण्ठं मे कनठनांनघ्रकः ॥३॥ nāsikāṁ me dhūmravarṇaḥ śūlapāṇirmukhaṁ mama | jihvāṁ me siṁhikāsūnuḥ kaṇṭhaṁ me kaṭhināṁghrikaḥ ||3||
 18. 18. http://sriganesa.blogspot.com.br/ Karen de Witt – Astróloga Védica ु े ु भिंगशो भिौ पात ु नीलमाल्याम्बरः करौ । ंु ु पात ु वक्षःस्थलं मन्त्री पात ु कुनक्षं नवधतदः ॥४॥ bhujaṁgeśo bhujau pātu nīlamālyāmbaraḥ karau | pātu vakṣaḥsthalaṁ mantrī pātu kukṣiṁ vidhuntudaḥ ||4|| ु कनटं मे नवकटः पात ु ऊरू मे सरपूनितः। ु ु स्वभायनिायननी पात ु िंघ े मे पात ु िाड्यहा ॥५॥ kaṭiṁ me vikaṭaḥ pātu ūrū me surapūjitaḥ | svarbhānurjānunī pātu jaṅghe me pātu jāḍyahā ||5|| ु गल्फौ ग्रहपनतः पात ु पादौ मे भीषणाकृ नतः। सवायण्र्ंगानन मे पात ु नीलचिनभूषणः ॥६॥ gulphau grahapatiḥ pātu pādau me bhīṣaṇākṛtiḥ | sarvāṇyaṅgāni me pātu nīlacandanabhūṣaṇaḥ ||6|| ् ु ु राहोनरदं कवचमृदनधदवस्तदं र्ो भक्त्या पठत्यननदनं ननर्तः शनु चः सन । ु ु प्राप्नोनत कीनतयमतलां नश्रर्मृनद्धमार्-रारोग्र्मात्मनविर्ं च नह तत्प्रसादात ॥७॥ rāhoridaṁ kavacamṛddhidavastudaṁ yo bhaktyā paṭhatyanudinaṁ nyataḥ śuciḥ san | prāpnoti kīrtimatulāṁ śriyamṛddhimāyu-rārogyamātmavijayaṁ ca hi tatprasādāt ||7|| ू य ् ॥ इनत श्रीमहाभारते राहुकवचं संपणम ॥ || iti śrīmahābhārate rāhukavacaṁ saṁpūrṇam || ____________________________________
 19. 19. http://sriganesa.blogspot.com.br/ Karen de Witt – Astróloga Védica || ketu kavacam || atha ketu kavacam | asya śrī ketu kavaca stotra mantrasya | tryaṁbaka ṛṣiḥ | anuṣṭup chandaḥ | ketu devatā | kaṁ bījaṁ | namaḥ śaktiḥ | keturiti kīlakaṁ | ketuprītyarthaṁ jape viniyogaḥ || १ ketu karālavadanaṁ citravarṇaṁ kirīṭinam | praṇamāmi sadā ketuṁ dhvajākāraṁ graheśvaram ||1|| ङ्ग २ citravarṇaḥ śiraḥ pātu bhālaṁ dhumrasamadyutiḥ | pātu netre piṅgalākṣaḥ śrutī me raktalocanaḥ ||2|| कण्ठं ३ ghrāṇaṁ pātu suvarṇābhaścibukaṁ siṁhikāsutaḥ |
 20. 20. http://sriganesa.blogspot.com.br/ pātu kaṇṭhaṁ ca me ketuḥ skaṁdhau pātu grahādhipaḥ ||3|| ४ hastau pātu śreṣṭhaḥ kukṣiṁ pātu mahāgrahaḥ | siṁhāsanaḥ kaṭiṁ pātu madhyaṁ pātu mahasuraḥ ||4|| ऽ नपङ्गलः ५ ūruṁ pātu mahāśīrṣe jānuni me’tikopanaḥ | pātu pādau ca m krūraḥ sarvāṅgaṁ nara piṅgalaḥ ||5|| ६ ya idaṁ kavacaṁ divyaṁ sarvarogavināśanam | sarvaśatruvināśaṁ ca dhāraṇādvijayi bhavet ||6|| || iti śri brahmāṇḍapurāṇe ketu kavacaṁ saṁpūrṇaṁ || Karen de Witt – Astróloga Védica

×