PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21

Kau Ilhamku
Kau IlhamkuMinistry of Education (Malaysia)
Bahagian A
Menerangkan dua strategi pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 yang
kreatif dan inovatif bagi disesuaikan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran
pendidikan Islam.
Pelan Pembangunan Pendidikan telah dirangka bagi menghadapi cabaran abad ke21 berasaskan dasar dan laporan terdahulu yang sangat besar pengaruhnya. Pelan ini
berfokuskan cara membangunkan dan meneruskan perkembangan, serta menambah baik
sistem pendidikan secara berterusan. Bagi tujuan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan
dirangka berasaskan tiga objektif yang khusus iaitu memahami prestasi dan cabaran
semasa sistem pendidikan.
Sehubungan dengan itu , Malaysia juga
akses

kepada

pendidikan,

meningkatkan

berfokuskan

standard

kepada penambahbaikan

(kualiti),

merapatkan

jurang

pencapaian(ekuiti), menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan
keberkesanan sistem.Antara lain , ia juga mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk
sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025
dan menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan,
termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pelajaran Malaysia, yang membolehkan
sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong
transformasi perkhidmatan awam.
Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam perlu diakui ia juga
perlulah sejajar dengan matlamat Pendidikan Negara abad ke 21 yang mementingkan
kepada kepentingan membudayakan ilmu dan perlunya kepada strategi pengajaran dan
pembelajaran pada abad ke 21.Sehubungan dengan itu , antara dua strategi pengajaran
dan pembelajaran abad ke 21 yang kreatif dan inovatif untuk disesuaikan dengan mata
pelajaran Pendidikan Islam ialah penggunaan ICT dalam pengajaran dan pendidikan Islam
dan pembelajaran koperatif.
Ini kerana penggunaan ICT iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan
penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan
mewujudkan persekitaran pembelajaran realistik maya yang interaktif dan menyeronokkan di
kalangan pelajar .Penggunaan ICT boleh membantu pelajar dalam pembinaan daya
kreativiti dan inovasi di samping dapat memupuk kecekapan penggunaan teknologi dalam
mengakses maklumat daripada pelbagai sumber yang sejajar dengan perkembangan global
berasaskan e-pembelajaran dan k-ekonomi.

~1~
Penggunaan ICT dalam proses pengajaran pembelajaran berlaku bukan hanya
setakat di dalam bilik darjah semata-mata, tetapi juga merentasi di luar bilik darjah sehingga
ke peringkat global. Transformasi maklumat boleh dilakukan dari satu hala menjadi dua hala
atau lebih , dengan ini suasana pengajaran pembelajaran menjadi lebih menarik.
Antara contoh penggunaannya adalah melalui penggunaan interaktiviti elemen ICT
seperti teks,audio, video, grafik dan animasi yang melibatkan sensori manusia. Sehingga
kini pelajar tidak digalakkan menghafal fakta di dalam Pendidikan Islam

tetapi amat

digalakkan untuk meningkatkan tahap kemahiran befikir dan berkomunikasi bagi
menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan.
Dengan ini sebagai menyahut anjakan paradigma dalam perkembangan pendidikan
Islam pada masa kini maka kelestarian penggunaan ICT secara terancang, bersesuaian
dan berfikrah adalah amat diperlukan untuk meningkatkan kecekapan proses dan
keberkesanan pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah. Untuk ini guru dan
pengamal Pendidikan Islam perlu memainkan peranan masing-masing dalam melengkapi
diri dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan termasuk pedagogi dan kemahiran
memilih perisian ICT demi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Islam di sekolah.
Suasana Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam yang menarik dan
menyeronokkan dapat mewujudkan suasana pemebelajaran yang interaktif dikalangan
pelajar.Selain itu , pelajar juga tidak mudah menjadi bosan dan mengantuk ketika
belajar.Sikap guru Pendidikan Islam yang masih lagi mengajar hanya dengan berceramah
atau menyampaikan kata kata dengan nasihat sahaja tidak lagi relevan untuk digunakan
kepada pelajar pada masa kini.Tambahan pula , pelajar pada masa kini lebih mengetahui
akan penggunaan teknologi dan lebih terdedah akan perkara tersebut dengan penggunaan
yahoo , facebook , instragram , whassup dan twitter yang digunakan dengan meluas pada
masa kini.
Sehubungan dengan itu , penggunaan ICT di kalangan pelajar dapat membantu
pelajar untuk berfikir di luar kotak dan cabang ilmu

yang

dibincangkan. Pelajar juga

menjadi tidak bosan dan penggunaan ini diharap akan dapat meningkatkan prestasi pelajar
dalam subjek Pendidikan Islam.Sebagai contoh mata pelajaran sirah yang diajar
menggunakan grafik yang beraneka bentuk dan lukisan.Ia dapat membantu guru untuk
menerangkan perkara yang susah dan dapat mewujudkan proses kemahiran interaksi dua
hala yang baik di kalangan guru dan pelajar.Guru yang berkemahiran tinggi dan berinovatif
pasti akan menjadikan suasana pembelajaran tersebut menjadi lebih baik dan di sukai oleh
para pelajar.

~2~
Antara ciri ciri persekitaran pembelajaran tradisional adalah berpusatkan guru ,
stimulasi satu deriaan , kemajuan satu hala , satu media , tugasan secara berasingan ,
penyampaian maklumat , pembelajaran pasif , pembelajaran berasaskan fakta , tindakan
roaktif ,

konteks terasing dan artifisial.Manakala pembelajaran baru iaitu dengan

menggunakan ICT ataupun teknologi maklumat adalah berpusatkan pelajar , stimulasi
multideriaan , kemajuan pelbagai hala , multimedia , tugasan secara kolaboratif ,
perkongsian maklumat , pembelajaran aktif sama ada dengan menggunakan penjelasan
atau pertanyaan.
Selain itu dengan menggunakan Teknologi Maklumat atau ICT pelajar lebih kepada
pemikiran kritis dan membuat keputusan.Ia juga membawa kepada tindakan proaktif sama
ada secara konteks realiti dan autentik.Sehubungan dengan itu dapat dikenal pasti bahawa
penggunaan ICT ataupun Teknologi Maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Islam adalah berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar
terhadap pelajaran.
Ia juga dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar
daripada pelbagai latar belakang dan keupayaan.Meningkatkan motivasi pelajar ,
membolehkan pembelajaran secara bersendirian .Membolehkan pelajar mengakses
maklumat yang sukar didapati , membolehkan pelajar mengumpul maklumat yang
memerlukan masa yang lama atau terlalu mahal.Mewujudkan suasana pembelajaran yang
menyeronokkan
eksperimen

dan

yang

mencabar.

sukar,

Membolehkan

terlalu

mahal

atau

pelajar
bahaya

mencuba
untuk

atau

melakukan

dilakukan

secara

biasa.Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi pelajar , memberi peluang kepada pelajar
meningkatkan prestasi kendiri secara berkesan dengan bimbingan yang minimum dan
meningkatkan kemahiran ICT secara berterusan.
Sehubungan dengan itu

penggunaan ICT ataupun Teknologi Maklumat dapat

membantu pelajar dalam kaedah pembelajaran. Dengan ini, kaedah pembelajaran
penerokaan melalui penggunaan ICT dapat memberi peluang kepada pelajar untuk
menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran masing masing.Melalui kaedah ini para
pelajar turut dirangsang untuk melibatkan diri secara lebih aktif di dalam pembelajaran
masing-masing dan secara langsungnya dapat menghilangkan rasa bosan dan seterusnya
menjadi lebih bermotivasi untuk mengetahui lebih banyak maklumat selanjutnya. Susulan
daripada ini pihak guru boleh menerapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran
moden seperti kostruktivisme, pembelajaran masteri, multiple intelligence dan lain-lain yang
sesuai dengan keadaan penerimaan pelajar.

~3~
Terdapat banyak kelebihan di dalam penggunaan pendekatan ini. Antara
kelebihannya, ia amat sesuai digunakan di dalam kelas yang mengandungi bilangan pelajar
yang ramai dengan kemampuan yang berbeza. Justeru itu ia dapat membantu pelajar yang
lemah mengikuti pengajaran guru berdasarkan kemampuan kendiri. Dalam era dunia
berteknologi maklumat dan siber, maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan cepat
melalui internet dan laman web. E-pembelajaran adalah salah satu strategi dan saluran
utama untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya menggunakan kaedah tersebut di
dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
Strategi kedua bagi Pengajaran dan Pembelajaran abad ke 21 yang kreatif dan
inovatif bagi disesuaikan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam
adalah

dengan

melalui

pembelajaran

koperatif.Pembelajaran

koperatif

merupakan

pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid bekerja dalam kumpulan kecil
heterogeneous untuk saling bantu membantu mempelajari isi pelajaran di dalam bilik
darjah.Ahli kumpulan bertanggungjawab ke atas pembelajaran secara individu dan
kumpulan.
Mereka akan menyumbangkan pengetahuan , pengalaman , kemahiran dan sumber
pembelajaran kepada kumpulan .Mereka akan bekerjasama dan berkolaborasi agar setiap
ahli kumpulan mendapat faedah daripada sumbangan ahli , akhirnya mereka mempelajari
ilmu pengetahuan dan kemahiran baru.Kagan ( 2003 ) telah mengemukakan prinsip PIES
sebagai elemen wajib dalam pembelajaran kumpulan koperatif.PIES merujuk kepada saling
bergantung antara satu dengan lain secara positif iaitu tugasan dan matlamat didefinisikan
dengan jelas.Usaha setiap ahli akan memberi faedah kepada kumpulan dan komitmen
dibuat untuk mencapai kejayaan kumpulan.
Kedua adalah akauntabiliti dan tanggungjawab individu.Ia merujuk kepada setiap ahli
perlu membuat sumbangan , setiap ahli bertanggungjawab untuk membantu kumpulan
mencapai objektif pembelajaran.Ketiga penyertaan seimbang iaitu setiap ahli kumpulan
mesti bermotivasi , menjadi pemimpin berkesan , mampu membuat keputusan , boleh
membina kepercayaan ahli , boleh berkomunikasi dengan baik dan mampu mengendalikan
konflik.
Keempat adalah interaksi serentak.Ia bermaksud setiap orang membantu kejayaan
ahli dengan cara berkongsi sumber , menggalakkan , membantu dan menghargai usaha ahli
kumpulan , menyokong perkembangan akademik dan peribadi ahli , menjelaskan
bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah , mengajar antara satu dengan lain ( peer
teaching ) .

~4~
Seterusnya menyemak kefahaman setiap ahli , membincangkan konsep yang telah
dimuridi , mengaitkan pembelajaran masa kini dengan pembelajaran lalu dan mendorong
pencapaian matlamat kumpulan.Pembelajaran koperatif boleh berlaku sama ada melalui
talaqi musyafahah , dan pembelajaran sirah.Struktur struktur pembelajaran koperatif adalah
menurut Kagan ( 1998 ) , dalam pembelajaran koperatif aktiviti pembelajaran dikatakan
wujud apabila struktur koperatif digabung dan disesuaikan dengan isi kandungan.
Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut iaitu struktur pembelajaran ditambah
dengan isi kandungan dan aktiviti.Melalui penjelasan ini dapat difahami bahawa setelah
guru memberikan penerangan berkaitan dengan kandungan pembelajaran yang diajar guru
akan memberikan aktiviti dan latihan yang sesuai berdasarkan tajuk tersebut.Setelah itu
murid akan dinilai berdasarkan keputusan tersebut.
Antara

lain

konsep

dan

prinsip

dalam

pembelajaran

koperatif

adalah

pengintergrasian pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran dapat
dilakukan

melalui

proses

perancangan

,

pengendalaian

,

pengurusan

dan

penilaian.Perancangan adalah memilih struktur yang disesuaikan dengan isi kandungan
pelajaran , memilih struktur yang disesuaikan dengan isi kandungan pelajaran , memilih
struktur yang disesuaikan dengan matlamat pembelajaran , menentukan kriteria untuk
membentuk pasukan murid ( secara rawak , mengikut pelbagai kebolehan ) , meyediakan
bahan sama ada kad arahan , kertas sebak dan lain lain.
Sebagai contoh tugasan dilakukan secara berkumpulan dan murid murid diagihkan
dalam kumpulan tertentu mengikut agihan tugasan berkumpulan.Di situ murid akan dapat
mewujudkan interaksi sosial yang baik di kalangan guru dan para pelajar.Pelajar juga dapat
memahami isi kandungan yang menyeluruh melalui isi perbincangan tersebut.Sehubungan
dengan itu ia akan mewujudkan interaksi sosial yang baik di kalangan para pelajar.
Apabila wujud sesi perbincangan dalam kumpulan ia mudah bagi guru untuk
mengenal pasti akan kelemahan dan kelebihan akan seseorang pelajar tersebut.Murid yang
aktif akan mudah memberikan refleksi dan tindak balas yang baik manakala murid yang
kurang aktif pula tidak akan berasa malu dan tersisih apabila mereka belajar bersama
ataupaun membuat tugasan di dalam kumpulan tersebut.
Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran nanti penilaian akan merujuk kepada
kemahiran berfikir , perkongsian maklumat ( samada antara ahli pasukan atau antara
pasukan – pasukan lain ) , dan kemahiran komunikasi.

~5~
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN TIGA
Mata Pelajaran

: Pendidikan Islam ( Asuhan Tilawah Al- Quran ) Kefahaman.

Kelas

: Tahun 3 Cemerlang

Masa

: 60 minit.

Standard Kandungan

: 1.2.2 Memahami , mengamal dan menghayati Surah Al –
Fatihah.

Standard Pembelajaran

: 1.2.2.3 Menyebut dan menghayati isi penting surah Al –
Fatihah.
1.2.2.4 Menyenaraikan pengajaran yang terdapat dalam surah
Al- Fatihah
1.2.2.5 Mengamalkan surah Al –Fatihah dalam kehidupan
seharian.

Objektif Pembelajaran

: Murid dapat :
1)

Menyebut isi penting surah Al –Fatihah dengan betul.

2)

Menyenaraikan pengajaran yang terdapat dalam surah
Al -Fatihah dengan betul.

3)

Mengamalkan surah Al –Fatihah dalam kehidupan
seharian.

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

:1)

Membaca

surah

Al

–Fatihah

dan

pengertiannya.
2)

Sumbang saran isi penting surah Al –
Fatihah.

3)

Perbincangan pengajaran ayat surah Al
–Fatihah.

4)

Penerangan tentang isi penting dan
pengajaran ayat Surah Al – Fatihah.

Elemen Merentas Kurikulum :

Teknologi Maklumat- Power Point
Keusahawanan :

~6~
EK

1.4

: Daya Kreativiti dan Inovasi ( Murid boleh

memberi banyak idea )
EK

1.14

: Boleh membina jaringan sosial ( Murid boleh

berkomunikasi dengan baik )
EK

1.9

: Berkeupayaan memimpin ( Bekerjasama dan

mempunyai daya saing untuk menghasilkan kerja
kumpulan.
Bahan Bantu Mengajar

:

1 ) DLP
2 ) Kertas Majung
3) Sampul
4 ) Kertas Penyataan isi penting dan pengajaran ayat
surah Al – Fatihah.

Penilaian

: Klasifikasi Maklumat

Fasa Persediaan
1.1 Pemerhatian

Cadangan Aktiviti

Catatan

1.1.1 Murid diperdengarkan bacaan surah Al –

-

EMK

Fatihah serta terjemahan menggunakan DLP.

-

Teknologi

1.1.2 Murid membaca ayat ayat daripada surah Al

-

DLP

– Fatihah manakala seorang yang lain membaca
pengertian menggunakan “ power point “.
1.1.3 Bersoal jawab berkenaan surah Al – Fatihah
contoh :
1) Surah apakah yang kamu dengar tadi ?
2 ) Berapakah bilangan ayat surah Al – Fatihah?
3 ) Ceritakan apa yang kamu tahu tentang surah Al
– Fatihah?

~7~
1.2 Analisis

1.2.1 Guru menerangkan jawapan murid berkaitan - EMK
isi penting surah Al – Fatihah melalui paparan - Teknologi
power point.

- DLP

Allah Maha Pengasih dan Maha
Penyayang.
Allah menguasai sekalian alam.
Allah pemberi pertolongan.
Allah pemberi hidayah.
Allah pemberi nikmat kepada orang
yang beriman.
Allah memurkai kaum yang sesat.

1.2.1 Murid diminta membaca pernyataan tentang
isi isi surah Al – Fatihah.

~8~
1.3 Fasa Imaginasi

1.3.1 Penjanaan Idea

- EMK

1.3.1 Guru memaparkan pengajaran daripada - Teknologi
surah Al –Fatihah berpandukan paparan power - DLP
point.
Pengajaran Surah Al – Fatihah :
Kita mesti berusaha
mendapatkan

kasih

sayang Allah.
Mentaati Allah adalah
satu kewajipan.
Manusia memerlukan
pertolongan daripada
Allah.
Kita

hendaklah

memohon

petunjuk

daripada Allah.
Sebagai

orang

beriman

kita

hendaklah mensyukuri
nikmat Allah.
Elakkan

daripada

melakukan

larangan

Allah.

1.3.2 Murid membaca semula pengajaran ayat
secara kelas dan individu.
1.3.3 Guru bersoal jawab dengan murid :
1 ) Bagaimanakah cara

kita mendapat kasih

sayang daripada Allah ?
2 ) Mengapa kita wajib beribadah kepada Allah ?
3 ) Mengapakah kita perlu memohon pertolongan
Allah ?
4 ) Bagaimanakah cara kita bersyukur dengan
nikmat Allah ?
1.3.4 Guru merumuskan jawapan murid berkaitan
dengan pengajaran surah Al – Fatihah.

~9~
1.4

Fasa 1.4.1

Murid

dibahagikan

kepada

beberapa - Sampul surat

Perkembangan

kumpulan .

Sintesis Idea

1.4.2 Setiap kumpulan diberikan sampul surat

- Kertas Majung

yang mengandungi penyataan kad ayat mengenai
isi isi penting dan pengajaran daripada surah Al –
Fatihah.
1.4.3

Murid

diminta

mengelaskan

kad

ayat

mengikut kategori :
1 ) Isi penting surah Al – Fatihah.
2 ) Pengajaran daripada surah Al – Fatihah.
1.4.4 Murid diminta menulis semula diatas kertas
majung yang dibekalkan.

1.5 Penambahbaikan

1.5.1 Wakil setiap kumpulan mempamer dan - Keupayaan untuk
membentangkan hasil kerja masing masing.
1.5.2 Guru merumuskan jawapan dan hasil kerja
setiap kumpulan.
1.5.3 Kumpulan yang terbaik diberi penghargaan
oleh guru.
1.5.4 Kumpulan yang belum menguasai diberi
tugasan tambahan.

1.6 Menilai

1.6.1 Murid menyebut semula isi penting dan
pengajaran daripada surah Al – Fatihah secara
kumpulan dan kelas.

~ 10 ~

memimpin
1.7 Pelaksanaan

1.7.1 Murid membaca surah Al – Fatihah beserta
pengertiannya.

1.8 Amalan Berterusan

1.8.1 Guru mengedarkan lembaran kerja.
1.8.2 Guru menasihatkan murid supaya sentiasa
membaca surah Al – Fatihah dalam kehidupan.

~ 11 ~

- Lembaran Kerja
Refleksi
Sepanjang saya melakukan tugasan ini saya mendapati banyak lagi kekurangan dan
kelemahan yang perlu saya baiki.Antaranya adalah sebagai contoh rujukan yang perlu ada
seperti buku perlu dicari dan ditambah maklumat yang penting berkaitan dengan tugasan.
Akibat daripada kekurangan masa dan tugasan yang didapati perlu dibuat semasa cuti
maka sumber rujukan banyak diambil daripada internet.Akan tetapi sebelum saya
mengambil rujukan tersebut daripada internet saya mengambi kira akan sumber yang
dikenal pasti itu sama ada betul ataupun tidak.
Sumber yang diambil juga dikenal pasti sama ada ianya sesuai atau tidak untuk
dipadankan dengan tajuk yang perlu disiapkan.Membudayakan proses mencari ilmu dan
membaca merupakan perkara utama yang perlu dipupuk dan diterapkan dalam diri pelajar
untuk mereka berjaya dan cemerlang pada masa hadapan.Dalam merentasi dan
melangkaui arus dan zaman ke 21 ini guru sepatutnya perlu lebih mahir dalam mempelajari
dan membudayakan pelajaran ICT.
Sehubungan dengan itu sebagai seorang bakal guru saya perlu lebih mahir , rajin
dan berusaha dengan lebih gigih untuk mendidik anak bangsa berjaya pada masa
hadapan.KBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi perlu diterapkan dan disesuaikan dalam
pengajaran dan pembelajaran murid murid di sekolah.Saya percaya jika seseorang guru itu
mahir dan pandai dalam mendidik anak anak murid mereka maka pelajar tersebut tidak akan
bosan dan malas untuk belajar subjek pembelajaran tersebut di sekolah.
Pengetahuan yang meluas bagi seorang guru adalah amat penting dalam proses
mendidik anak anak murid mereka.Jika seorang guru hanya mengajar berdasarkan silibus di
buku teks semata mata maka dikhuatiri proses pembelajaran tersebut tidak akan
memberikan kesan yang maksimum kepada anak anak murid mereka.Guru yang kreatif ,
berinovatif dan berdisiplin tinggi amat digalakkan dan memerlukan usaha yang berterusan
bagi para pelajar untuk lebih faham dan mahir akan tajuk dan pembelajaran yang diajar.
Oleh itu , dalam menyiapkan tugasan ini saya mendapati kemahiran berfikir aras
tinggi yang perlu disesuaikan dalam diri pelajar adalah guru dan pelajar perlu mahir akan
penggunaan teknologi dan pandai dalam membuat sesuatu penemuan di dalam sesuatu
pembelajaran yang diajar supaya pembelajaran tersebut bukan sahaja tertumpu kepada
buku teks dan berpusatkan guru semata mata tetapi ia perlu didatangkan dengan konsep
yang lebih luas dan menyeluruh supaya ia menjadi model yang bermanfaat pada masa
akan datang.

~ 12 ~

Recomendados

Topik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arab por
Topik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arabTopik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arab
Topik 3 kaedah dan teknik pengajaran bahasa arabHaniah Ali
52K vistas15 diapositivas
Contoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi Bloom por
Contoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi BloomContoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi Bloom
Contoh Soalan Berdasarkan Aras Taksonomi BloomAiisy Afifah
13.2K vistas16 diapositivas
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah por
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah RendahPengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendahmisri bohari
2.6K vistas22 diapositivas
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_ por
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_
Pim3101 pengenalan kurikulum_pendidikan_islam_sr_syikin Mawaddah
22.3K vistas140 diapositivas
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab por
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam MazhabModel pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam Mazhab
Model pengajaran dan pembelajaran Imam-Imam MazhabMohamad Yusof
39K vistas14 diapositivas
60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2) por
60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)
60434367 teknik-teknik-rasulullah-s-a-w-mengajar(2)Mawar Pink
18.6K vistas13 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Kaedah mengajar bahasa arab 1 por
Kaedah mengajar bahasa arab 1Kaedah mengajar bahasa arab 1
Kaedah mengajar bahasa arab 1Che Zuwariyah Ramly
4.3K vistas7 diapositivas
Contoh rph - pendidikan islam por
Contoh  rph - pendidikan islamContoh  rph - pendidikan islam
Contoh rph - pendidikan islamonesaf
11.4K vistas11 diapositivas
model-model pengajaran por
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran Opie Mohamad
26.8K vistas74 diapositivas
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional por
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesionalCiri ciri dan kualiti guru yg profesional
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesionalawin awin
50.8K vistas32 diapositivas
Rph tayamum lengkap 2 por
Rph tayamum lengkap 2Rph tayamum lengkap 2
Rph tayamum lengkap 20145225790
5.5K vistas5 diapositivas
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru) por
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Mohd Shirazi
7.4K vistas12 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Contoh rph - pendidikan islam por onesaf
Contoh  rph - pendidikan islamContoh  rph - pendidikan islam
Contoh rph - pendidikan islam
onesaf11.4K vistas
model-model pengajaran por Opie Mohamad
model-model pengajaran model-model pengajaran
model-model pengajaran
Opie Mohamad26.8K vistas
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional por awin awin
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesionalCiri ciri dan kualiti guru yg profesional
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional
awin awin50.8K vistas
Rph tayamum lengkap 2 por 0145225790
Rph tayamum lengkap 2Rph tayamum lengkap 2
Rph tayamum lengkap 2
01452257905.5K vistas
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru) por Mohd Shirazi
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Mohd Shirazi7.4K vistas
perubahan kurikulum por umiefatiya
perubahan kurikulumperubahan kurikulum
perubahan kurikulum
umiefatiya21.3K vistas
RPH pEND aGAMA iSLAM T 4 - BERSUCI por Ezah Arif
RPH pEND aGAMA iSLAM T 4 - BERSUCIRPH pEND aGAMA iSLAM T 4 - BERSUCI
RPH pEND aGAMA iSLAM T 4 - BERSUCI
Ezah Arif2.8K vistas
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi por azirah azizul
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan StrategiPendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
Pendekatan, Kaedah, Teknik Dan Strategi
azirah azizul66.7K vistas
4.1 teori keprihatinan por Ep Loh
4.1 teori keprihatinan4.1 teori keprihatinan
4.1 teori keprihatinan
Ep Loh12.9K vistas
Falsafah, Objektif Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab por hibatullah92
Falsafah, Objektif Kurikulum Pendidikan Bahasa ArabFalsafah, Objektif Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab
Falsafah, Objektif Kurikulum Pendidikan Bahasa Arab
hibatullah926.2K vistas
Pendekatan & strategi pengajaran tematik por Moon Joanne
Pendekatan & strategi pengajaran tematikPendekatan & strategi pengajaran tematik
Pendekatan & strategi pengajaran tematik
Moon Joanne11.2K vistas
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan por Ahmad Fahmi
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Ahmad Fahmi86.7K vistas
Contoh rph al quran por Kas Wati
Contoh rph al quranContoh rph al quran
Contoh rph al quran
Kas Wati17.7K vistas
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa... por Syrvison Goh
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
Syrvison Goh20K vistas
Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam kalangan murid prasekolah por Little Butterfly
Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam kalangan murid prasekolahAplikasi pendekatan konstruktivisme dalam kalangan murid prasekolah
Aplikasi pendekatan konstruktivisme dalam kalangan murid prasekolah
Little Butterfly10.8K vistas
Kaedah main peranan por ANiS ADiBaH
Kaedah main perananKaedah main peranan
Kaedah main peranan
ANiS ADiBaH27.6K vistas
Mencontohi rasulullah sebagai pendidik mithali por amira nurfahmida
Mencontohi rasulullah sebagai pendidik mithaliMencontohi rasulullah sebagai pendidik mithali
Mencontohi rasulullah sebagai pendidik mithali
amira nurfahmida5.9K vistas

Similar a PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21

Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3Zurina Husain
653 vistas10 diapositivas
19763943 sekolah-bestari por
19763943 sekolah-bestari19763943 sekolah-bestari
19763943 sekolah-bestariFreejump Pink
3.1K vistas10 diapositivas
Tugasan 3 por
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3rubiha86
3.6K vistas9 diapositivas
Asgmnt abad 21 full por
Asgmnt abad 21 fullAsgmnt abad 21 full
Asgmnt abad 21 fullazryna81
18.9K vistas32 diapositivas
Peranan teknologi dalam pengajaran por
Peranan teknologi dalam pengajaranPeranan teknologi dalam pengajaran
Peranan teknologi dalam pengajaranZaini Nie
2.4K vistas7 diapositivas
Sekolah bestari (1) por
Sekolah bestari (1)Sekolah bestari (1)
Sekolah bestari (1)Azieda Azilima
958 vistas5 diapositivas

Similar a PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21(20)

19763943 sekolah-bestari por Freejump Pink
19763943 sekolah-bestari19763943 sekolah-bestari
19763943 sekolah-bestari
Freejump Pink3.1K vistas
Tugasan 3 por rubiha86
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
rubiha863.6K vistas
Asgmnt abad 21 full por azryna81
Asgmnt abad 21 fullAsgmnt abad 21 full
Asgmnt abad 21 full
azryna8118.9K vistas
Peranan teknologi dalam pengajaran por Zaini Nie
Peranan teknologi dalam pengajaranPeranan teknologi dalam pengajaran
Peranan teknologi dalam pengajaran
Zaini Nie2.4K vistas
Teknologi Pendidikan.docx por anwarjuli
Teknologi Pendidikan.docxTeknologi Pendidikan.docx
Teknologi Pendidikan.docx
anwarjuli4 vistas
7. Cabaran Profesion Keguruan por Arthur Jupong
7. Cabaran Profesion Keguruan7. Cabaran Profesion Keguruan
7. Cabaran Profesion Keguruan
Arthur Jupong33.9K vistas
FLIP BOOK BILANGAN BULAT SEBAGAI MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN DI KELAS VII ... por Herfen Suryati
FLIP BOOK BILANGAN BULAT SEBAGAI MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN DI KELAS VII ...FLIP BOOK BILANGAN BULAT SEBAGAI MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN DI KELAS VII ...
FLIP BOOK BILANGAN BULAT SEBAGAI MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN DI KELAS VII ...
Herfen Suryati1.5K vistas
Laporan KKN-PPM 2013 Universitas Bung Hatta por Ismarina Rosida
Laporan KKN-PPM 2013 Universitas Bung HattaLaporan KKN-PPM 2013 Universitas Bung Hatta
Laporan KKN-PPM 2013 Universitas Bung Hatta
Ismarina Rosida4.8K vistas
Ulasan artikel por Ker0
Ulasan artikelUlasan artikel
Ulasan artikel
Ker038.2K vistas
Ict dalm pembelajaran por peggylau9318
Ict dalm pembelajaranIct dalm pembelajaran
Ict dalm pembelajaran
peggylau9318406 vistas
18. yunia mondrow (06111404018) por Dewi_Sejarah
18. yunia mondrow (06111404018)18. yunia mondrow (06111404018)
18. yunia mondrow (06111404018)
Dewi_Sejarah280 vistas
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan por Siti Zulaikha
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikanMultimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Siti Zulaikha10.8K vistas
Hbae1203 perkembangan seni kanak2 por winartisunarto
Hbae1203 perkembangan seni kanak2Hbae1203 perkembangan seni kanak2
Hbae1203 perkembangan seni kanak2
winartisunarto156 vistas

Último

tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxchitaputrir30
18 vistas9 diapositivas
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. por
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.Kanaidi ken
52 vistas64 diapositivas
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx por
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxTUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxNataliaApricaAnwar
45 vistas9 diapositivas
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx por
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxLEMBAGA JASA KEUANGAN.pptx
LEMBAGA JASA KEUANGAN.pptxDelviaAndrini1
41 vistas19 diapositivas
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx por
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxNormanAdji
20 vistas9 diapositivas
Kepemimpinan Pramuka por
Kepemimpinan Pramuka Kepemimpinan Pramuka
Kepemimpinan Pramuka Kafe Buku Pak Aw
14 vistas23 diapositivas

Último(20)

tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx por chitaputrir30
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptxtugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
tugas PPT_Chita putri_E1G022007.pptx
chitaputrir3018 vistas
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit. por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
RENCANA & Link2 MATERI Training _"SERVICE EXCELLENCE" _di Rumah Sakit.
Kanaidi ken52 vistas
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx por NataliaApricaAnwar
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptxTUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
TUGAS PPT 6_NATALIA APRICA ANWAR_E1G022075.pptx
NataliaApricaAnwar45 vistas
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx por NormanAdji
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptxTugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
TugasPPT6_NormanAdjiPangestu _E1G022079.pptx
NormanAdji20 vistas
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA... por Kanaidi ken
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
RENCANA & Link2 MATERI Workshop _"Implementasi Ide Pembangunan SDM_INDONESIA...
Kanaidi ken12 vistas
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken84 vistas
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx por KikiPratiwi11
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KikiPratiwi1112 vistas
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... por razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy23 vistas
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx por raraksm12
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptxppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
ppt biologi katabolisme lemak dan protein pptx
raraksm1277 vistas
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi42 vistas
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx por MIlhamRaditya
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxLatihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
MIlhamRaditya39 vistas
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0126 vistas
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi45 vistas

PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21

 • 1. Bahagian A Menerangkan dua strategi pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 yang kreatif dan inovatif bagi disesuaikan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam. Pelan Pembangunan Pendidikan telah dirangka bagi menghadapi cabaran abad ke21 berasaskan dasar dan laporan terdahulu yang sangat besar pengaruhnya. Pelan ini berfokuskan cara membangunkan dan meneruskan perkembangan, serta menambah baik sistem pendidikan secara berterusan. Bagi tujuan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan dirangka berasaskan tiga objektif yang khusus iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan. Sehubungan dengan itu , Malaysia juga akses kepada pendidikan, meningkatkan berfokuskan standard kepada penambahbaikan (kualiti), merapatkan jurang pencapaian(ekuiti), menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem.Antara lain , ia juga mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga tahun 2025 dan menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan, termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pelajaran Malaysia, yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi perkhidmatan awam. Di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam perlu diakui ia juga perlulah sejajar dengan matlamat Pendidikan Negara abad ke 21 yang mementingkan kepada kepentingan membudayakan ilmu dan perlunya kepada strategi pengajaran dan pembelajaran pada abad ke 21.Sehubungan dengan itu , antara dua strategi pengajaran dan pembelajaran abad ke 21 yang kreatif dan inovatif untuk disesuaikan dengan mata pelajaran Pendidikan Islam ialah penggunaan ICT dalam pengajaran dan pendidikan Islam dan pembelajaran koperatif. Ini kerana penggunaan ICT iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi dan penggunaannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam akan mewujudkan persekitaran pembelajaran realistik maya yang interaktif dan menyeronokkan di kalangan pelajar .Penggunaan ICT boleh membantu pelajar dalam pembinaan daya kreativiti dan inovasi di samping dapat memupuk kecekapan penggunaan teknologi dalam mengakses maklumat daripada pelbagai sumber yang sejajar dengan perkembangan global berasaskan e-pembelajaran dan k-ekonomi. ~1~
 • 2. Penggunaan ICT dalam proses pengajaran pembelajaran berlaku bukan hanya setakat di dalam bilik darjah semata-mata, tetapi juga merentasi di luar bilik darjah sehingga ke peringkat global. Transformasi maklumat boleh dilakukan dari satu hala menjadi dua hala atau lebih , dengan ini suasana pengajaran pembelajaran menjadi lebih menarik. Antara contoh penggunaannya adalah melalui penggunaan interaktiviti elemen ICT seperti teks,audio, video, grafik dan animasi yang melibatkan sensori manusia. Sehingga kini pelajar tidak digalakkan menghafal fakta di dalam Pendidikan Islam tetapi amat digalakkan untuk meningkatkan tahap kemahiran befikir dan berkomunikasi bagi menyelesaikan masalah dan seterusnya membuat keputusan. Dengan ini sebagai menyahut anjakan paradigma dalam perkembangan pendidikan Islam pada masa kini maka kelestarian penggunaan ICT secara terancang, bersesuaian dan berfikrah adalah amat diperlukan untuk meningkatkan kecekapan proses dan keberkesanan pengajaran pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah. Untuk ini guru dan pengamal Pendidikan Islam perlu memainkan peranan masing-masing dalam melengkapi diri dengan pelbagai kemahiran dan pengetahuan termasuk pedagogi dan kemahiran memilih perisian ICT demi meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah. Suasana Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam yang menarik dan menyeronokkan dapat mewujudkan suasana pemebelajaran yang interaktif dikalangan pelajar.Selain itu , pelajar juga tidak mudah menjadi bosan dan mengantuk ketika belajar.Sikap guru Pendidikan Islam yang masih lagi mengajar hanya dengan berceramah atau menyampaikan kata kata dengan nasihat sahaja tidak lagi relevan untuk digunakan kepada pelajar pada masa kini.Tambahan pula , pelajar pada masa kini lebih mengetahui akan penggunaan teknologi dan lebih terdedah akan perkara tersebut dengan penggunaan yahoo , facebook , instragram , whassup dan twitter yang digunakan dengan meluas pada masa kini. Sehubungan dengan itu , penggunaan ICT di kalangan pelajar dapat membantu pelajar untuk berfikir di luar kotak dan cabang ilmu yang dibincangkan. Pelajar juga menjadi tidak bosan dan penggunaan ini diharap akan dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam subjek Pendidikan Islam.Sebagai contoh mata pelajaran sirah yang diajar menggunakan grafik yang beraneka bentuk dan lukisan.Ia dapat membantu guru untuk menerangkan perkara yang susah dan dapat mewujudkan proses kemahiran interaksi dua hala yang baik di kalangan guru dan pelajar.Guru yang berkemahiran tinggi dan berinovatif pasti akan menjadikan suasana pembelajaran tersebut menjadi lebih baik dan di sukai oleh para pelajar. ~2~
 • 3. Antara ciri ciri persekitaran pembelajaran tradisional adalah berpusatkan guru , stimulasi satu deriaan , kemajuan satu hala , satu media , tugasan secara berasingan , penyampaian maklumat , pembelajaran pasif , pembelajaran berasaskan fakta , tindakan roaktif , konteks terasing dan artifisial.Manakala pembelajaran baru iaitu dengan menggunakan ICT ataupun teknologi maklumat adalah berpusatkan pelajar , stimulasi multideriaan , kemajuan pelbagai hala , multimedia , tugasan secara kolaboratif , perkongsian maklumat , pembelajaran aktif sama ada dengan menggunakan penjelasan atau pertanyaan. Selain itu dengan menggunakan Teknologi Maklumat atau ICT pelajar lebih kepada pemikiran kritis dan membuat keputusan.Ia juga membawa kepada tindakan proaktif sama ada secara konteks realiti dan autentik.Sehubungan dengan itu dapat dikenal pasti bahawa penggunaan ICT ataupun Teknologi Maklumat dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam adalah berupaya meningkatkan kefahaman dan penguasaan pelajar terhadap pelajaran. Ia juga dapat memberi peluang pembelajaran yang sama kepada semua pelajar daripada pelbagai latar belakang dan keupayaan.Meningkatkan motivasi pelajar , membolehkan pembelajaran secara bersendirian .Membolehkan pelajar mengakses maklumat yang sukar didapati , membolehkan pelajar mengumpul maklumat yang memerlukan masa yang lama atau terlalu mahal.Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan eksperimen dan yang mencabar. sukar, Membolehkan terlalu mahal atau pelajar bahaya mencuba untuk atau melakukan dilakukan secara biasa.Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi pelajar , memberi peluang kepada pelajar meningkatkan prestasi kendiri secara berkesan dengan bimbingan yang minimum dan meningkatkan kemahiran ICT secara berterusan. Sehubungan dengan itu penggunaan ICT ataupun Teknologi Maklumat dapat membantu pelajar dalam kaedah pembelajaran. Dengan ini, kaedah pembelajaran penerokaan melalui penggunaan ICT dapat memberi peluang kepada pelajar untuk menentukan haluan dan kemajuan pembelajaran masing masing.Melalui kaedah ini para pelajar turut dirangsang untuk melibatkan diri secara lebih aktif di dalam pembelajaran masing-masing dan secara langsungnya dapat menghilangkan rasa bosan dan seterusnya menjadi lebih bermotivasi untuk mengetahui lebih banyak maklumat selanjutnya. Susulan daripada ini pihak guru boleh menerapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran moden seperti kostruktivisme, pembelajaran masteri, multiple intelligence dan lain-lain yang sesuai dengan keadaan penerimaan pelajar. ~3~
 • 4. Terdapat banyak kelebihan di dalam penggunaan pendekatan ini. Antara kelebihannya, ia amat sesuai digunakan di dalam kelas yang mengandungi bilangan pelajar yang ramai dengan kemampuan yang berbeza. Justeru itu ia dapat membantu pelajar yang lemah mengikuti pengajaran guru berdasarkan kemampuan kendiri. Dalam era dunia berteknologi maklumat dan siber, maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui internet dan laman web. E-pembelajaran adalah salah satu strategi dan saluran utama untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya menggunakan kaedah tersebut di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Strategi kedua bagi Pengajaran dan Pembelajaran abad ke 21 yang kreatif dan inovatif bagi disesuaikan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam adalah dengan melalui pembelajaran koperatif.Pembelajaran koperatif merupakan pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan murid bekerja dalam kumpulan kecil heterogeneous untuk saling bantu membantu mempelajari isi pelajaran di dalam bilik darjah.Ahli kumpulan bertanggungjawab ke atas pembelajaran secara individu dan kumpulan. Mereka akan menyumbangkan pengetahuan , pengalaman , kemahiran dan sumber pembelajaran kepada kumpulan .Mereka akan bekerjasama dan berkolaborasi agar setiap ahli kumpulan mendapat faedah daripada sumbangan ahli , akhirnya mereka mempelajari ilmu pengetahuan dan kemahiran baru.Kagan ( 2003 ) telah mengemukakan prinsip PIES sebagai elemen wajib dalam pembelajaran kumpulan koperatif.PIES merujuk kepada saling bergantung antara satu dengan lain secara positif iaitu tugasan dan matlamat didefinisikan dengan jelas.Usaha setiap ahli akan memberi faedah kepada kumpulan dan komitmen dibuat untuk mencapai kejayaan kumpulan. Kedua adalah akauntabiliti dan tanggungjawab individu.Ia merujuk kepada setiap ahli perlu membuat sumbangan , setiap ahli bertanggungjawab untuk membantu kumpulan mencapai objektif pembelajaran.Ketiga penyertaan seimbang iaitu setiap ahli kumpulan mesti bermotivasi , menjadi pemimpin berkesan , mampu membuat keputusan , boleh membina kepercayaan ahli , boleh berkomunikasi dengan baik dan mampu mengendalikan konflik. Keempat adalah interaksi serentak.Ia bermaksud setiap orang membantu kejayaan ahli dengan cara berkongsi sumber , menggalakkan , membantu dan menghargai usaha ahli kumpulan , menyokong perkembangan akademik dan peribadi ahli , menjelaskan bagaimana menyelesaikan sesuatu masalah , mengajar antara satu dengan lain ( peer teaching ) . ~4~
 • 5. Seterusnya menyemak kefahaman setiap ahli , membincangkan konsep yang telah dimuridi , mengaitkan pembelajaran masa kini dengan pembelajaran lalu dan mendorong pencapaian matlamat kumpulan.Pembelajaran koperatif boleh berlaku sama ada melalui talaqi musyafahah , dan pembelajaran sirah.Struktur struktur pembelajaran koperatif adalah menurut Kagan ( 1998 ) , dalam pembelajaran koperatif aktiviti pembelajaran dikatakan wujud apabila struktur koperatif digabung dan disesuaikan dengan isi kandungan. Hubungan ini dapat digambarkan seperti berikut iaitu struktur pembelajaran ditambah dengan isi kandungan dan aktiviti.Melalui penjelasan ini dapat difahami bahawa setelah guru memberikan penerangan berkaitan dengan kandungan pembelajaran yang diajar guru akan memberikan aktiviti dan latihan yang sesuai berdasarkan tajuk tersebut.Setelah itu murid akan dinilai berdasarkan keputusan tersebut. Antara lain konsep dan prinsip dalam pembelajaran koperatif adalah pengintergrasian pembelajaran koperatif dalam pengajaran dan pembelajaran dapat dilakukan melalui proses perancangan , pengendalaian , pengurusan dan penilaian.Perancangan adalah memilih struktur yang disesuaikan dengan isi kandungan pelajaran , memilih struktur yang disesuaikan dengan isi kandungan pelajaran , memilih struktur yang disesuaikan dengan matlamat pembelajaran , menentukan kriteria untuk membentuk pasukan murid ( secara rawak , mengikut pelbagai kebolehan ) , meyediakan bahan sama ada kad arahan , kertas sebak dan lain lain. Sebagai contoh tugasan dilakukan secara berkumpulan dan murid murid diagihkan dalam kumpulan tertentu mengikut agihan tugasan berkumpulan.Di situ murid akan dapat mewujudkan interaksi sosial yang baik di kalangan guru dan para pelajar.Pelajar juga dapat memahami isi kandungan yang menyeluruh melalui isi perbincangan tersebut.Sehubungan dengan itu ia akan mewujudkan interaksi sosial yang baik di kalangan para pelajar. Apabila wujud sesi perbincangan dalam kumpulan ia mudah bagi guru untuk mengenal pasti akan kelemahan dan kelebihan akan seseorang pelajar tersebut.Murid yang aktif akan mudah memberikan refleksi dan tindak balas yang baik manakala murid yang kurang aktif pula tidak akan berasa malu dan tersisih apabila mereka belajar bersama ataupaun membuat tugasan di dalam kumpulan tersebut. Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran nanti penilaian akan merujuk kepada kemahiran berfikir , perkongsian maklumat ( samada antara ahli pasukan atau antara pasukan – pasukan lain ) , dan kemahiran komunikasi. ~5~
 • 6. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KSSR TAHUN TIGA Mata Pelajaran : Pendidikan Islam ( Asuhan Tilawah Al- Quran ) Kefahaman. Kelas : Tahun 3 Cemerlang Masa : 60 minit. Standard Kandungan : 1.2.2 Memahami , mengamal dan menghayati Surah Al – Fatihah. Standard Pembelajaran : 1.2.2.3 Menyebut dan menghayati isi penting surah Al – Fatihah. 1.2.2.4 Menyenaraikan pengajaran yang terdapat dalam surah Al- Fatihah 1.2.2.5 Mengamalkan surah Al –Fatihah dalam kehidupan seharian. Objektif Pembelajaran : Murid dapat : 1) Menyebut isi penting surah Al –Fatihah dengan betul. 2) Menyenaraikan pengajaran yang terdapat dalam surah Al -Fatihah dengan betul. 3) Mengamalkan surah Al –Fatihah dalam kehidupan seharian. Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran :1) Membaca surah Al –Fatihah dan pengertiannya. 2) Sumbang saran isi penting surah Al – Fatihah. 3) Perbincangan pengajaran ayat surah Al –Fatihah. 4) Penerangan tentang isi penting dan pengajaran ayat Surah Al – Fatihah. Elemen Merentas Kurikulum : Teknologi Maklumat- Power Point Keusahawanan : ~6~
 • 7. EK 1.4 : Daya Kreativiti dan Inovasi ( Murid boleh memberi banyak idea ) EK 1.14 : Boleh membina jaringan sosial ( Murid boleh berkomunikasi dengan baik ) EK 1.9 : Berkeupayaan memimpin ( Bekerjasama dan mempunyai daya saing untuk menghasilkan kerja kumpulan. Bahan Bantu Mengajar : 1 ) DLP 2 ) Kertas Majung 3) Sampul 4 ) Kertas Penyataan isi penting dan pengajaran ayat surah Al – Fatihah. Penilaian : Klasifikasi Maklumat Fasa Persediaan 1.1 Pemerhatian Cadangan Aktiviti Catatan 1.1.1 Murid diperdengarkan bacaan surah Al – - EMK Fatihah serta terjemahan menggunakan DLP. - Teknologi 1.1.2 Murid membaca ayat ayat daripada surah Al - DLP – Fatihah manakala seorang yang lain membaca pengertian menggunakan “ power point “. 1.1.3 Bersoal jawab berkenaan surah Al – Fatihah contoh : 1) Surah apakah yang kamu dengar tadi ? 2 ) Berapakah bilangan ayat surah Al – Fatihah? 3 ) Ceritakan apa yang kamu tahu tentang surah Al – Fatihah? ~7~
 • 8. 1.2 Analisis 1.2.1 Guru menerangkan jawapan murid berkaitan - EMK isi penting surah Al – Fatihah melalui paparan - Teknologi power point. - DLP Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah menguasai sekalian alam. Allah pemberi pertolongan. Allah pemberi hidayah. Allah pemberi nikmat kepada orang yang beriman. Allah memurkai kaum yang sesat. 1.2.1 Murid diminta membaca pernyataan tentang isi isi surah Al – Fatihah. ~8~
 • 9. 1.3 Fasa Imaginasi 1.3.1 Penjanaan Idea - EMK 1.3.1 Guru memaparkan pengajaran daripada - Teknologi surah Al –Fatihah berpandukan paparan power - DLP point. Pengajaran Surah Al – Fatihah : Kita mesti berusaha mendapatkan kasih sayang Allah. Mentaati Allah adalah satu kewajipan. Manusia memerlukan pertolongan daripada Allah. Kita hendaklah memohon petunjuk daripada Allah. Sebagai orang beriman kita hendaklah mensyukuri nikmat Allah. Elakkan daripada melakukan larangan Allah. 1.3.2 Murid membaca semula pengajaran ayat secara kelas dan individu. 1.3.3 Guru bersoal jawab dengan murid : 1 ) Bagaimanakah cara kita mendapat kasih sayang daripada Allah ? 2 ) Mengapa kita wajib beribadah kepada Allah ? 3 ) Mengapakah kita perlu memohon pertolongan Allah ? 4 ) Bagaimanakah cara kita bersyukur dengan nikmat Allah ? 1.3.4 Guru merumuskan jawapan murid berkaitan dengan pengajaran surah Al – Fatihah. ~9~
 • 10. 1.4 Fasa 1.4.1 Murid dibahagikan kepada beberapa - Sampul surat Perkembangan kumpulan . Sintesis Idea 1.4.2 Setiap kumpulan diberikan sampul surat - Kertas Majung yang mengandungi penyataan kad ayat mengenai isi isi penting dan pengajaran daripada surah Al – Fatihah. 1.4.3 Murid diminta mengelaskan kad ayat mengikut kategori : 1 ) Isi penting surah Al – Fatihah. 2 ) Pengajaran daripada surah Al – Fatihah. 1.4.4 Murid diminta menulis semula diatas kertas majung yang dibekalkan. 1.5 Penambahbaikan 1.5.1 Wakil setiap kumpulan mempamer dan - Keupayaan untuk membentangkan hasil kerja masing masing. 1.5.2 Guru merumuskan jawapan dan hasil kerja setiap kumpulan. 1.5.3 Kumpulan yang terbaik diberi penghargaan oleh guru. 1.5.4 Kumpulan yang belum menguasai diberi tugasan tambahan. 1.6 Menilai 1.6.1 Murid menyebut semula isi penting dan pengajaran daripada surah Al – Fatihah secara kumpulan dan kelas. ~ 10 ~ memimpin
 • 11. 1.7 Pelaksanaan 1.7.1 Murid membaca surah Al – Fatihah beserta pengertiannya. 1.8 Amalan Berterusan 1.8.1 Guru mengedarkan lembaran kerja. 1.8.2 Guru menasihatkan murid supaya sentiasa membaca surah Al – Fatihah dalam kehidupan. ~ 11 ~ - Lembaran Kerja
 • 12. Refleksi Sepanjang saya melakukan tugasan ini saya mendapati banyak lagi kekurangan dan kelemahan yang perlu saya baiki.Antaranya adalah sebagai contoh rujukan yang perlu ada seperti buku perlu dicari dan ditambah maklumat yang penting berkaitan dengan tugasan. Akibat daripada kekurangan masa dan tugasan yang didapati perlu dibuat semasa cuti maka sumber rujukan banyak diambil daripada internet.Akan tetapi sebelum saya mengambil rujukan tersebut daripada internet saya mengambi kira akan sumber yang dikenal pasti itu sama ada betul ataupun tidak. Sumber yang diambil juga dikenal pasti sama ada ianya sesuai atau tidak untuk dipadankan dengan tajuk yang perlu disiapkan.Membudayakan proses mencari ilmu dan membaca merupakan perkara utama yang perlu dipupuk dan diterapkan dalam diri pelajar untuk mereka berjaya dan cemerlang pada masa hadapan.Dalam merentasi dan melangkaui arus dan zaman ke 21 ini guru sepatutnya perlu lebih mahir dalam mempelajari dan membudayakan pelajaran ICT. Sehubungan dengan itu sebagai seorang bakal guru saya perlu lebih mahir , rajin dan berusaha dengan lebih gigih untuk mendidik anak bangsa berjaya pada masa hadapan.KBAT iaitu kemahiran berfikir aras tinggi perlu diterapkan dan disesuaikan dalam pengajaran dan pembelajaran murid murid di sekolah.Saya percaya jika seseorang guru itu mahir dan pandai dalam mendidik anak anak murid mereka maka pelajar tersebut tidak akan bosan dan malas untuk belajar subjek pembelajaran tersebut di sekolah. Pengetahuan yang meluas bagi seorang guru adalah amat penting dalam proses mendidik anak anak murid mereka.Jika seorang guru hanya mengajar berdasarkan silibus di buku teks semata mata maka dikhuatiri proses pembelajaran tersebut tidak akan memberikan kesan yang maksimum kepada anak anak murid mereka.Guru yang kreatif , berinovatif dan berdisiplin tinggi amat digalakkan dan memerlukan usaha yang berterusan bagi para pelajar untuk lebih faham dan mahir akan tajuk dan pembelajaran yang diajar. Oleh itu , dalam menyiapkan tugasan ini saya mendapati kemahiran berfikir aras tinggi yang perlu disesuaikan dalam diri pelajar adalah guru dan pelajar perlu mahir akan penggunaan teknologi dan pandai dalam membuat sesuatu penemuan di dalam sesuatu pembelajaran yang diajar supaya pembelajaran tersebut bukan sahaja tertumpu kepada buku teks dan berpusatkan guru semata mata tetapi ia perlu didatangkan dengan konsep yang lebih luas dan menyeluruh supaya ia menjadi model yang bermanfaat pada masa akan datang. ~ 12 ~