Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Pikkarainen: Asiakaslähtöinen ikääntyneiden kuntoutus? - toimijuuden näkökulma

8 visualizaciones

Publicado el

Aila Pikkarainen (Jyväskylän AMK): Asiakaslähtöinen ikääntyneiden kuntoutus? - toimijuuden näkökulma
Esitys Kelan Muutos-hankkeen seminaarissa 26.11.2019

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Pikkarainen: Asiakaslähtöinen ikääntyneiden kuntoutus? - toimijuuden näkökulma

 1. 1. 31.3.2016 Muutoshankkeen seminaari 226.11.2019 klo 12.45 – 13.15 Aila Pikkarainen (JAMK) Riitta Koivula (THL) Asiakaslähtöinen ikääntyneiden kuntoutus? – toimijuuden näkökulma Mitä, miksi ja miten?
 2. 2. Esityksen sisältö: • Ikääntynyt aikuinen toimijana? • Ikääntynyt aikuinen kuntoutuksessa? • Asiakaslähtöisyys ikääntyneiden kuntoutuksessa? • Mitä on vaikuttavuus gerontologisessa kuntoutuksessa?
 3. 3. Toimintakyky vai toimijuus? TOIMINTAKYKY (functioning) • Yksilön ominaisuus, jota voidaan tarkastella, mitata ja luokitella ilman ympäristön huomioimista • Ei ota huomioon ihmisen elämänkulkua ja sen kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä • Ei ota huomioon temporaalisuutta eli ajallisuutta, perustuu nyt hetkeen • Perustuu ihmisen pilkkomiseen erilaisiin osiin ja niiden operationaalistamiseen • Mahdollistaa näiden osien arviointien vertaamisen ns. normaaliin tai keskivertoon • Toimintakyky on erilaista erilaisissa historiallisissa ja kulttuurissa tilanteissa TOIMIJUUS (agency) mm. • Yksilön ja rakenteen välissä muotoutuva, niiden suhteena esille tuleva praktinen, identiteetti- tai elämänkulun toimijuus (esim.) •Rakentuu kulttuurisesti elämänkulun aikana (vrt. APC-ilmiö ikääntyneillä) •Sisältää ajallisuuden eli temporaalisuuden, nyt hetken teot linkittyvät menneeseen ja ennakoivat tulevaa •Sisältää näkemyksen itsestä toimijana (identiteetti), tekemisen, valintojen ja päätöksenteon jne. •On tavoitteellista ja ennakoivaa, miten tavoitteeseen on mahdollista päästä ja mitä se itseltä vaatii •Sisältää myös tekemättä jättäminen, tekemisen ohittamisen, ignoorauksen (omission, Kärki 2019)3.12.2019
 4. 4. Ikääntynyt aikuinen kuntoutuksessa: - ihminen vai rakenne? Agency within structure Toimijuus jäsennetään ja ymmärretään sosiaalisissa rakenteissa syntyväksi Pyrkimyksenä on ymmärtää, miten ja kuinka yksilöt asettavat päämääriä, ryhtyvät toimiin sekä antavat merkityksiä sosiaalisen ympäristön tarjoumissa. Vanhalakka-Ruoho (2014) Elder (1994) Sosiaalisen osallistumisen prosessi Toimijuus on sosiaalisen osallistumisen prosessi, jossa ovat vaikuttamassa niin yksilön kuin suhdeverkoston menneisyyden kokemukset ja rutiinit, nykytilanteen ehdot ja tarjoumat sekä tulevaisuuden havaitut ja todellistuvat mahdollisuudet. Vanhalakka-Ruoho (2014) Evans (2007, 88)
 5. 5. Kuntoutuksen sosiokulttuu- riset olosuhteet: • Materiaaliset ehdot • Fyysiset artefaktit • Valtasuhteet • Työkulttuurit • Valitsevat puhetavat Vrt. palvelukuvaus, käsitteet, kieli, osaamiset, ajoitukset, kestot, määrät Ikääntynyt aikuinen toimijana: • Elämänkulussa yksilöllisesti rakentunut identiteetti • Yksilöllinen osaaminen ja kompetenssit arjessa • Elämänkulun kokemukset Vrt. kuntoutumispääoma Subjektikeskeinen sosiokulttuurinen lähestymistapa ikääntyneen aikuisen toimijuuteen kuntoutuksessa (SCSC-lähestymistapa) Eteläpelto ym. (2013, 2014, 2017)
 6. 6. Asiakaslähtöisyys ja ikääntynyt aikuinen IKÄÄNTYNYT TOIMIJANA • Suuntautuu kuntoutukseen erilaisista aikaorientaatioista • Käyttää kuntoutuksessa elämäkulun aikana rakentuneita kykyjään, kapasiteettiaan eri tavoin •Hyödyntää laajasti kuntoutuksen erilaisia mahdollisuuksia, rajaa niitä itselleen tarkoituksenmukaisiksi, sopeutuu tarjottuun kuntoutukseen, tai kotiutuu kuntoutukseen mukava tekemisenä •Toimijuus on aina identiteetille loogista, ei siis tarkoita motivoitumista tai motivaatiota •Ryhmäkuntoutus ovat aito oman elämänkulun ja tulevaisuuden kokemuskonteksti TOIMIJUUSLÄHTÖINEN KUNTOUTUS mm. • Pyrkii tunnistamaan ikääntyneen aikuisen toimijuutta, näkemystä itsestä ja kuntoutuksen mahdollisuuksia suhteessa yksilöllisiin toimijuuden tarpeisiin •Ei perustu diskurssiiviseen, puheella tuotetun kuntoutuksen ylivertaisuuteen •Mahdollistaa yksin ja yhdessä tekemisen kautta oivaltamisen ja oppimisen, uuden näkemyksen itsestä, erityisesti yhdessä oman sukupolven vertaisten kanssa •Temporaalisesti kuntoutus on samantahtista ikääntyneen ajallisen orientaation, mutta myös kuntoutustoiminnan kaikissa tilanteissa 3.12.2019
 7. 7. Lopuksi; joitakin ajatuksia • Osalle ikääntyneistä kuntoutus muodostuu orientaatio- ja perehdytysjaksoksi kuntoutukseen, johon kotiudutaan – ei tuota kuntoutuksen jälkeiseen arkeen muutoksia • Osalle kuntoutus muodostuu elämänkulun, toimijuuden ja vanhenemisen käsittelyn tilaksi – muuttaa omaa näkemystä itsestä, elämästä ja vanhuudesta, mikä jatkuu kuntoutuksen jälkeisessä arjessa • Tarkkaan ohjeistettu kuntoutusrakenne ei mahdollista työntekijöiden joustavaa toimintatapaa, ohjelmien, ajoitusten tai työparitoiminnan osalta (organisaation johtamiskäytänteet?) • Omaisten rooli jää ulkopuoliseksi • Vuoden 2020 alussa voimaan tuleva IKKU-palvelukuvaus on edennyt hyvää suuntaan tässä suhteessa
 8. 8. Lähteitä: •Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S. (2014). Miten käsitteellistää ammatillista toimijuutta työssä? Aikuiskasvatus 34(3), 202-214. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1641114 •Järnström, S. (2011). "En tiedä mitä ne aattelee mun kohtalokseni." Etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa. Acta Universitatis Tamperensis 1635. Tampere: Tampereen yliopisto. •Pikkarainen, A. & Koivula, R. (2019). Ikääntyneiden kuntoutujien, heidän omaistensa ja työntekijöiden näkökulmat IKKU-kuntoutuksen kohdentumisesta, tavoitteellisuudesta, toimivuudesta ja koetusta vaikuttavuudesta. T-IKKU-tutkimushankkeen loppuraportti. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 15. Helsinki: Kela http://urn.fi/URN:NBN:fi- fe201902155050 •Pikkarainen, A., Vaara, M. & Salmelainen, U. (2013). Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen. Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus-ja kehittämishankkeen loppuraportti. Helsinki: Kela. http://urn.fi/URN:978-951-669-929-8 •Vanhalakka-Ruoho, M. (2014). Toimijuus elämänkulussa-ohjaustyön perusta? Aikuiskasvatus, 34(3), 201-214. http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1641110 •Vanhalakka-Ruoho, M. (2015). Toimijuus ja suunnanotto elämässä. Teoksessa P. A. Kauppila, J. Silvonen & M. Vanhalakka-Ruoho (toim.), Toimijuus, ohjaus ja elämänkulku (s. 39-54). Reports and Studies in Education,Humanities, and Theology 11. Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Haettu osoitteesta: URN:ISBN:978-952-61- 1747-8
 9. 9. Kiitos Kelalle mahdollisuudesta olla mukana Muutos-hankkeen toteutuksessa. Hyvää Joulunodotusta kaikille! Aila Pikkarainen (JAMK) ja Riitta Koivula (THL)

×