کاربردپذیری و بازاریابی

Hace 8 años 426 Visualizaciones

بوم مدل کسب و کار

Hace 8 años 2820 Visualizaciones

ارائه تیم در رویداد شیرین کارآفرینی

Hace 8 años 364 Visualizaciones

استراتژی محتوا و تجربه کاربری

Hace 8 años 1804 Visualizaciones

لین استارتاپ ماشین تهران

Hace 9 años 414 Visualizaciones

بازاریابی محتوا و محتوای ناب

Hace 9 años 935 Visualizaciones