การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้

Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
Dr.Kridsanapong LertbumroongchaiSpeakers en TouchPoint
facebook.com/TouchPoint.in.th
TouchPoint.in.th
DIGITAL
MARKETING
การตลาดดิจิทัล
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย
YouTube.com/c/TouchPointTH
เงินอยู่ในอากาศ
ปัจจุบันมีเงินจำนวนมหำศำลที่อยู่บนโลกออนไลน์ ใครสำมำรถเห็นโอกำสนี้ก่อน ก็สำมำรถเข้ำมำหยิบเงินในโลกออนไลน์ไปได้
NEXT
ทาไมต้องทา
เนื่องจำกควำมเจริญก้ำวหน้ำของอินเทอร์เน็ต ที่สำมำรถเชื่อมต่อ
ผู้คนทั้งโลกให้สื่อสำรและเข้ำถึงกำรได้อย่ำงง่ำยดำย จึงเป็น
ช่องทำงสำคัญในกำรแลกเปลี่ยนควำมต้องกำรของสินค้ำและ
บริกำรต่ำงๆ เมื่อเทคโนโลยีของระบบต่ำงๆได้ถูกพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง ยิ่งช่วยอำนวยควำมสะดวกและตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้คนได้มำกขึ้น
การตลาดออนไลน์
NEXT
เมื่อเรำต้องกำรจะซื้อสินค้ำสักชิ้น เรำจะหำ
ข้อมูลจำกกำรดู กำรฟังโฆษณำ หรือสอบถำม
จำกคนรู้จัก เมื่อมีโอกำสจึงออกไปซื้อตำม
ร้ำนค้ำที่ขำยสินค้ำนั้น
ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อพฤติกรรมการซื้อขาย
จากเดิม
NEXT
เมื่อเรำสนใจสินค้ำเรำจะเปิดอินเทอร์เน็ต แล้วหำ
ข้อมูล หำรีวิวผู้ใช้ และสั่งซื้อสินค้ำผ่ำน
อินเทอร์เน็ต แล้วรอรับสินค้ำโดยสินค้ำจะมำส่ง
ถึงหน้ำประตูบ้ำนโดยไม่ต้องออกไปที่ไหนเลย
ของผู้คนเปลี่ยนแปลงไป
เมื่อพฤติกรรมการซื้อขาย
ทุกวันนี้
NEXT
เป็นกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดบนอินเทอร์เน็ต โดยอำศัย
เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ในกำรดำเนินกิจกรรม เช่น กำรเปิด
ร้ำนค้ำ กำรแสดงรำยละเอียดต่ำงๆ ของผลิตภัณฑ์ กำรชำระ
ค่ำสินค้ำ กำรสร้ำงกลยุทธ์กำรขำย กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ เป็นต้น
Online Marketing
การตลาดออนไลน์
NEXT
ส่วนผสมทาง
การตลาดออนไลน์
ส่วนผสมทำงกำรตลำดออนไลน์นิยมเรียกกันว่ำ 4P
Product | Price | Place | Promotion
NEXT
Product
ผลิตภัณฑ์และบริกำรทั้งที่สำมำรถสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้
แต่สำมำรถเสนอควำมพึงพอใจของลูกค้ำผู้บริโภคได้
1
Place
จำหน่ำยสินค้ำและบริกำรเป็นร้ำนค้ำบนเว็บไซต์ ทำให้
เจ้ำของร้ำนสำมำรถบริหำรจัดกำรร้ำนค้ำ ปรับปรุงแก้ไข
ให้ทันสมัยและตรงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว
3
Price
รำคำของสินค้ำและบริกำรที่นำเสนอต่อผู้ซื้อ โดยแสดงไว้
ที่หน้ำเว็บไซต์
2
Promotion
กำรส่งเสริมกำรขำย หรือกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดควำมสนใจ
ต้องกำรที่จะตัดสินใจซื้อ สำมำรถปรับเปลี่ยนตำมควำมต้องกำร
ได้ตลอดเวลำตำมสถำนกำรณ์ และสภำพแวดล้อม
4
4P
Search Marketing
เครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับกำรค้นหำข้อมูลในอินเทอร์เน็ต
เนื่องจำกคนส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรค้นหำข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่ำงที่
พวกเขำต้องกำร
NEXT
หำกปรำกฏว่ำเขำเจอสินค้ำของเรำ นั่นเป็นโอกำสสำคัญที่เขำจะเลือกซื้อ
สินค้ำของเรำ และสิ่งที่เรำต้องทำควำมเข้ำใจมำกไปกว่ำนั้นคือ นอกจำก
ผู้คนจะค้นหำข้อมูลและสินค้ำที่พวกเขำต้องกำรแล้ว เขำยังอยำกรู้ด้วย
ว่ำ สินค้ำที่เขำกำลังสนใจจะดีหรือไม่ ใช้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นอย่ำงไร นั่น
คือสิ่งที่พวกเขำจะทำตำมมำคือ ค้นหำรีวิว
NEXT
Search Marketing
แม้สินค้ำจะดีเลิศขนำดไหนก็ไม่อำจรับประกันว่ำจะขำยได้ ถ้ำเรำยังไม่
เข้ำใจพฤติกรรมลูกค้ำของคุณดีพอ และเรำสำมำรถเข้ำใจและรู้ถึง
พฤติกรรมของลูกค้ำได้ แถมยังสำมำรถทำให้คนที่ยังไม่เป็นลูกค้ำ
ตัดสินใจซื้อสินค้ำของคุณได้หำกเรำเข้ำใจ Customer Journey
หัวใจของการทาตลาดออนไลน์
NEXT
ขั้นตอนโดยละเอียดของพฤติกรรมของผู้คนในกำรจะเลือกซื้อสินค้ำ
แต่ละชิ้น จำกกำรเก็บข้อมูลจะทำให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ กำรที่คนคน
หนึ่งจะซื้อสินค้ำแต่ละชิ้นนั้น เขำมีกระบวนกำรและขั้นตอนอย่ำงไรบ้ำง
เริ่มตั้งแต่ก่อนซื้อไปจนถึงหลังซื้อ
Awareness | Research | Purchase | Share
Customer Journey
NEXT
Customer Journey
Awareness
เป็นขั้นตอนที่ลูกค้ำยังไม่รู้จักเรำ ยังไม่คุ้นเคยกับสินค้ำของเรำเลย
กังหันเรำควรตั้งคำถำมกับตัวเองขึ้นมำว่ำ “เรำจะทำอย่ำงไรให้ลูกค้ำ
รู้จักเรำ” คำแนะนำเบื้องต้นคือ หำวิธีกำรเพื่อให้ลูกค้ำรู้จักเรำ โดย
เริ่มจำกช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ Facebook, YouTube และ Instagram
NEXT
1. Awareness
2. Research
3. Purchase
4. Share
Customer Journey
Research
เมื่อลูกค้ำได้เริ่มรู้จักเรำ มองเห็นสินค้ำของเรำ เขำจะสนใจและอยำกรู้
ข้อมูลของสินค้ำของเรำเพิ่มมำกขึ้น ขั้นตอนต่อมำที่เขำจะทำคือ
ค้นหำเรำ ในขั้นตอนนี้เรำควรตั้งคำถำมกับตัวเองว่ำ “เรำจะทำ
อย่ำงไรกับกลุ่มลูกค้ำที่รู้จักเรำแล้ว สนใจและต้องกำรซื้อสินค้ำของ
เรำ” คำแนะนำเบื้องต้นคือ ทำ Search Marketing เพื่อให้ลูกค้ำหำ
เรำเจอใน Google
NEXT
1. Awareness
2. Research
3. Purchase
4. Share
Customer Journey
Purchase
เมื่อเขำหำเรำเจอ เริ่มสนใจและรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้ำของเรำแล้ว กำร
ตัดสินใจจะซื้อหรือไม่ซื้อ จะอยู่ที่ขั้นตอนนี้ คำถำมที่เรำต้องใช้ถำมตัวเองคือ
“จะทำอย่ำงไรให้ลูกค้ำซื้อ” คำแนะนำเบื้องต้นคือ ใช้ Influencer หรือจัดทำ
Promotion เพื่อนโน้มน้ำวให้ลูกค้ำตัดสินใจซื้อสินค้ำได้ง่ำยขึ้น
NEXT
1. Awareness
2. Research
3. Purchase
4. Share
Customer Journey
Share
เมื่อลูกค้ำตัดสินใจซื้อสินค้ำของเรำแล้ว เรำจะต้องจัดเตรียมพื้นที่ในกำร
สื่อสำรสินค้ำของเรำออกไปโดยกำรโฆษณำหรือแชร์ เพรำะหำกลูกค้ำชื่น
ชอบสินค้ำแล้วเกิดกำรบอกต่อเรำจะได้รับประโยชน์กลับมำอย่ำงมหำศำล
ซึ่งเป็นกำรโฆษณำอย่ำงเป็นธรรมชำติที่สุด และได้ผลมำกที่สุด วิธีกำรที่
เป็นที่นิยมก็คือ สร้ำงปุ่มแชร์สินค้ำในเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถ
แชร์สินค้ำของคุณได้ทันที
NEXT
1. Awareness
2. Research
3. Purchase
4. Share
การตลาดออนไลน์
เรำจะสำมำรถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมำะสม เรำจะต้องเรียนรู้และเข้ำใจ
ประเภทสินค้ำของเรำก่อนว่ำอยู่ในประเภทใด หลักทำงกำรตลำดสินค้ำจะ
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ นั่นก็คือสินค้ำแบบ High Involvement และ
Low Involvement
NEXT
เครื่องมือสาคัญที่ช่วยเรื่อง
High Involvement
เป็นสินค้ำที่มีรำคำปำนกลำงถึงสูง ลูกค้ำต้องอำศัยกำรคิด ทำกำรบ้ำน
และกำรตัดสินใจค่อนข้ำงนำน ก่อนกำรจะทำกำรเลือกซื้อสินค้ำ
อีกทั้งยังมีกำรเปรียบเทียบรำคำ เปรียบเทียบยี่ห้อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ด้ำนอื่นๆ อย่ำงละเอียด สินค้ำในกลุ่มนี้ เช่น บ้ำน รถยนต์ ประกัน
โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
NEXT
หำกสินค้ำของเรำอยู่ในกลุ่มนี้ เรำควรเลือกเครื่องมือที่รองรับ
Search Marketing เป็นหลัก เนื่องจำกลูกค้ำของสินค้ำกลุ่มนี้จะ
ต้องกำรข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำสูงเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ โดยจะเน้น
ในขั้นตอนของกำรทำ Research และ Purchase เป็นพิเศษ
High Involvement
NEXT
Search Marketing จึงเป็นเครื่องมือที่ทรง
พลังมำก ในช่วงเวลำที่คนมีควำมต้องกำรซื้อ
เพรำะกำร Search จะทำให้พวกเขำได้ค้นพบ
กับข้อมูลที่เขำกำลังมองหำอยู่พอดี เป็นข้อมูล
อ้ำงอิงและช่วยประกอบกำรตัดสินใจครั้ง
สุดท้ำยก่อนที่จะทำกำรซื้อสินค้ำ
High Involvement
NEXT
เมื่อผู้คน Search และเจอสินค้ำที่เขำต้องกำรอยู่ใน 3 อันดับ
แรกในหน้ำ Google คนส่วนมำกจะเชื่อว่ำนี่คือสินค้ำที่ขำยดี
และเป็นแบรนด์ติดตลำด
High Involvement
NEXT
สินค้ำที่มีรำคำไม่สูงมำก ลูกค้ำสำมำรถซื้อสินค้ำได้แบบไม่ต้อง
คิดเยอะ ซื้อขำยง่ำยจบเร็ว สินค้ำในกลุ่มนี้มักเป็นสินค้ำที่สร้ำง
ควำมตื่นเต้น น่ำสนใจ น่ำลอง และอยำกซื้อสินค้ำชิ้นนั้นทันที
Low Involvement
BUY NOW
เมื่อลูกค้ำพอใจจะตัดสินใจซื้อโดยทันที เช่น อำหำรเสริม เสื้อยืด
สบู่ ลิปสติก เครื่องสำอำง เป็นต้น วิธีกำรทำตลำดสำหรับสินค้ำ
เหล่ำนี้ จึงเหมำะกับกำรทำกำรตลำดผ่ำนช่องทำง
Facebook | Instagram | Line
Low Involvement
BUY NOW
LOGO HOME ABOUT GALLERY SHOP CONTACT
สิ่งสำคัญคือผู้ขำยต้องมีควำมอดทนกับกำรตอบคำถำมลูกค้ำ
แม้ว่ำจะมีกำรโพสต์อธิบำยรำยละเอียดของสินค้ำไปแล้ว ทั้งเรื่อง
ตัวสินค้ำ รำคำ วิธีกำรสั่งซื้อ แต่ก็มักมีลูกค้ำถำมแล้วถำมอีกใน
สิ่งที่ผู้ขำยได้บอกไปทั้งหมดแล้ว
NEXT
Low Involvement
จำนวนผู้ใช้ Social Media ในปัจจุบันสูงมำก ธุรกิจต่ำงๆ จึงต้องหันมำ
ทำกำรตลำดออนไลน์หรือเรียกว่ำ Social Media Marketing คือช่องทำง
กำรทำกำรตลำดบนโลกออนไลน์ผ่ำนทำง Social Media ผู้คนสำมำรถ
เข้ำถึงสินค้ำของเรำได้ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว
NEXT
สร้างยอดขายได้
Social Media
Social Media ที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดในปัจจุบันคือ Facebook แต่ก็มี
Social Media อื่นๆ เช่น Forum, Blog, Pantip, YouTube, Twitter,
Instagram และ Pinterest แต่ละช่องทำงก็จะมีจุดเด่น กลุ่มผู้ใช้งำน
จุดประสงค์ของกำรใช้งำน และรูปแบบกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน
NEXT
Marketing
Social Media
เป็นช่องทำงที่เหมำะสมกับกลุ่มลูกค้ำที่เป็นวัยรุ่น
และวัยทำงำน เป็นหลัก
Facebook / IG
จะเหมำะกับกลุ่มลูกค้ำตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงำน
ไปจนถึงวัยสูงอำยุ
Line@
เป็นที่นิยมสำหรับกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน
ของผู้คนกลุ่มวัยรุ่น วัยทำงำนเป็นส่วนใหญ่
Pantip
มี VDO Content จำนวนมำกที่เข้ำถึงคนทุกเพศ
ทุกวัย ขึ้นอยู่กับควำมสนใจ และควำมชอบที่
แตกต่ำงกัน
YouTube
เป็นไมโครบล็อก ใช้ส่งข้อควำมสั้นๆ นิยมใช้ใน
ต่ำงประเทศ คนไทยยังใช้น้อย
Twitter
สื่อสังคมออนไลน์ที่มีกระดำนส่วนตัวในกำร
นำเสนอเรื่องรำว และสำมำรถปักหมุดสิ่งที่เรำ
ชอบได้
Pinterest
NEXT
Facebook และ Website ต่ำงก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่ำงกัน
เหมำะสมกับกำรใช้งำนที่แตกต่ำงกัน
Facebook | Website
เป็นช่องทำงที่เปรียบเสมือนหน้ำร้ำนหรือที่ตั้งบริษัทที่อยู่บนโลกออนไลน์
เว็บไซต์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำหรือบริกำรเอำไว้ทั้งหมด
เหมำะสมกับธุรกิจที่มีควำมต้องกำรควำมน่ำเชื่อถือสูง เพรำะเว็บไซต์จะมี
ชื่อโดเมน ที่เป็นของเรำเอง ข้อดีที่สำคัญที่สุดของกำรทำเว็บไซต์ คือ
เป็นมิตรกับ Search Engine และ Google Analytic
Website
NEXT
เป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่สำมำรถใช้เป็นหน้ำร้ำนได้ มีคนใช้มำกที่สุดใน
ปัจจุบัน รูปแบบกำรใช้งำนและกำรซื้อขำยง่ำย สำมำรถสื่อสำรโต้ตอบ
ระหว่ำงผู้ขำยและผู้ซื้อได้ง่ำยกว่ำ ให้ควำมรู้สึกสะดวกและเป็นกันเอง
มำกกว่ำเว็บไซต์ ใช้ต้นทุนต่ำ สำมำรถเริ่มต้นสร้ำง Facebook Fanpage
ได้ทันทีโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใดๆ
Facebook
NEXT
เรำสำมำรถใช้ทั้ง 2 ช่องทำงนี้มำเสริมประโยชน์ให้กับธุรกิจของเรำได้ โดยเริ่มต้นจำกทำเพียง 1 ช่องทำงก่อนแล้วขยับขยำย
เพิ่มอีกหนึ่งช่องทำงในอนำคต
ต้นทุนในกำรเริ่มต้นทำธุรกิจ
Website
เว็บไซต์
Facebook
เฟซบุ๊ค
ต้องลงทุน ปำนกลำง-สูง ต่ำ
รายละเอียด
ควำมน่ำเชื่อถือที่มีต่อลูกค้ำ สูง ต่ำ
ควำมง่ำยในกำรดูแลรักษำ ต้องกำรควำมรู้และงบประมำณ ดูแลง่ำย
เรำสำมำรถใช้ทั้ง 2 ช่องทำงนี้มำเสริมประโยชน์ให้กับธุรกิจของเรำได้ โดยเริ่มต้นจำกทำเพียง 1 ช่องทำงก่อนแล้วขยับขยำย
เพิ่มอีกหนึ่งช่องทำงในอนำคต
ขนำดของธุรกิจที่เหมำะสม
Website
เว็บไซต์
Facebook
เฟซบุ๊ค
เกิน 30 Order ต่อวันขึ้นไป ไม่เกิน 30 Order ต่อวัน
รายละเอียด
กำรเก็บ Database และข้อมูลสำคัญ เก็บได้ละเอียด เก็บได้จำกัด
กำรรองรับ E-Commerce ทำได้เต็มที่ ขึ้นอยู่กับงบประมำณ ทำได้จำกัดขึ้นอยู่กับ Facebook
ปัจจุบันมีผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ฟรีที่ได้รับควำมนิยมสูง ได้แก่
Google Sites, Blogger, Wix และ WordPress ซึ่งแต่ละอย่ำง
ก็มีจุดเด่นที่แตกต่ำงกัน
ที่สร้างง่ายและฟรี
NEXT
เว็บไซต์
เป็นบริกำรของ Google ที่ให้บริกำรสร้ำงเว็บไซต์ฟรี สำมำรถสร้ำง
เว็บไซต์ได้ง่ำย ปรับแต่งรูปลักษณ์ได้อย่ำงอิสระ สำมำรถรวบรวม
ควำมหลำกหลำยของสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ไว้ได้ในที่เดียว เป็นมิตรกับ
Google Search Engine มำก
Google Sites
NEXT
เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในเครือของ Google ทำให้ติด
อันดับหน้ำแรกของ Google ได้เร็ว เหมำะสำหรับทำ
คอนเทนต์รีวิว สำมำรถลิงค์ไปยัง YouTube ได้
Blogger
NEXT
เป็นเครื่องมือสำหรับสร้ำงเว็บไซต์รูปแบบใหม่ที่ได้รับ
ควำมนิยมสูงในปัจจุบัน สำมำรถสร้ำงได้ง่ำยด้วย
กำรลำกวำง
Wix
NEXT
WordPress เป็นเครื่องมือสำหรับสร้ำงเว็บไซต์ที่ได้รับควำมนิยมมำก
ที่สุด มี 2 แบบ ได้แก่ WordPress.com และ WordPress.org ซึ่งฟรี
ทั้งคู่ โดย WordPress.com สำมำรถสมัครใช้งำนได้ง่ำยและฟรี แต่จะ
มีข้อจำกัดเรื่องส่วนเสริม (Plugins)
WordPress
NEXT
กำรทำ Facebook Fanpage ให้ได้ผลทำได้ 2 วิธี
1. โปรโมทผ่ำนบทควำมหรือโพสต์ที่โดนๆ
2. ทำโปรโมชั่นเรียกลูกค้ำ หรือที่เรียกว่ำกำรทำ Facebook Ads
เป็นหน้าร้าน
NEXT
ใช้ Facebook
มีข้อดีและทรงพลังตรงที่มีควำมแม่นยำในกำรกำหนดกลุ่มลูกค้ำ ทั้งใน
แง่ของควำมสนใจ และกำรใช้เป็นประจำทุกวัน เนื่องจำกลูกค้ำที่ใช้
Facebook ส่วนใหญ่จะไม่โกหกโปรไฟล์ตัวเอง และเปิด Facebook บน
สมำร์ทโฟนไว้ตลอดเวลำ ทำให้ Facebook สำมำรถเก็บพฤติกรรม
ผู้บริโภคผ่ำน Mobile ได้แม่นยำกว่ำสื่ออื่นๆ
Facebook Ads
NEXT
Facebook ได้แบ่งประเภทกำรโฆษณำหรือโปรโมท ดังนี้
เป้าหมายการโฆษณาบน Facebook
เพิ่มจำนวนคนโทรเข้ำ เพิ่มจำนวนผู้เข้ำชม
เว็บไซต์
โปรโมทโพสต์ รับข้อควำมเพิ่ม โปรโมทเพจของคุณ เพิ่มจำนวนข้อมูล
ลูกค้ำ
เพิ่มจำนวนคนโทรเข้ำ เพิ่มจำนวนผู้เข้ำชมเว็บไซต์ โปรโมทโพสต์
รับข้อควำมเพิ่ม โปรโมทเพจของคุณ เพิ่มจำนวนข้อมูลลูกค้ำ
ในแต่ละช่องทาง
Facebook
Instagram
YouTube
Line
Twitter
แบบรูปภาพ
ขนาดของคอนเทนต์
Facebookรูปภำพปกมีขนำด 1620 x 1080 px (อัตรำส่วน 3 : 2)
รูปภำพเนื้อหำมีขนำด 1080 x 1080 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
1620 x 1080 px
(3 : 2)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1620 px
(2 : 3)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
Facebookรูปภำพปกมีขนำด 1200 x 600 px (อัตรำส่วน 2 : 1)
รูปภำพเนื้อหำมีขนำด 1080 x 1080 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
1200 x 600 px
(2 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
600 x 1200 px
(1 : 2)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
Facebookรูปภำพแนวตั้ง 1080 x 1350 px (อัตรำส่วน 4 : 5)
รูปภำพจัตุรัส 1080 x 1080 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
รูปภำพแนวนอน 1620 x 1080 (อัตรำส่วน 3 : 2)
1080 x 1350 px
(4 : 5)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1620 x 1080 px
(3 : 2)
Instagramรูปภำพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนำด 1080 x 1080 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
รูปภำพแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ ขนำด 1080 x 608 px (อัตรำส่วน 16 : 9)
1080 x 1080 px
(1 : 1)
1080 x 608 px
(16 : 9)
Lineรูปภำพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนำด 1040 x 1040 px (อัตรำส่วน 1 : 1)
1040 x 1040 px
(1 : 1)
Twitterรูปภำพขนำด 1024 x 512 px (อัตรำส่วน 2 : 1)
1040 x 1040 px
(1 : 1)
YouTube
ขนำดบนโทรทัศน์ 2560 x 1440 px
ขนำดบนคอมพิวเตอร์ 2560 x 423 px
ขนำดบนแท็บเล็ต 1855 x 423 px
ขนำดบนสมำร์ทโฟน 1546 x 423 px
YouTube.com/c/TouchpointTH
1 de 50

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

สารบัญ.สารบัญ.
สารบัญ.
Kanistha Chudchum543.7K vistas
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
maerimwittayakom school947.4K vistas

Similar a การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้

Social Media MarketingSocial Media Marketing
Social Media MarketingKhonkaen University
1.7K vistas133 diapositivas
digital marketingdigital marketing
digital marketingAew Zhiitzu
2.3K vistas13 diapositivas

Similar a การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้(20)

Social Media MarketingSocial Media Marketing
Social Media Marketing
Khonkaen University1.7K vistas
What's Social CommerceWhat's Social Commerce
What's Social Commerce
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu1.4K vistas
digital marketingdigital marketing
digital marketing
Aew Zhiitzu2.3K vistas
FacebookFacebook
Facebook
Khonkaen University583 vistas
FacebookFacebook
Facebook
Khonkaen University620 vistas
Social Network Marketing Increase Sale V1 00Social Network Marketing Increase Sale V1 00
Social Network Marketing Increase Sale V1 00
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu1K vistas
Internet marketingInternet marketing
Internet marketing
Wirawat Lian-udom335 vistas
Th Digital marketingTh Digital marketing
Th Digital marketing
Massimiliano La Franca53 vistas
Social network direct mediaSocial network direct media
Social network direct media
Sujinda Kultangwattana15.6K vistas
Smm travelSmm travel
Smm travel
Khonkaen University659 vistas
Digital Economy, SocialCommerce and MIT Open Courseware Digital Economy, SocialCommerce and MIT Open Courseware
Digital Economy, SocialCommerce and MIT Open Courseware
อรภัค สุวรรณภักดี 8.7K vistas
Technology & marketing trend 2011Technology & marketing trend 2011
Technology & marketing trend 2011
Pawoot (Pom) Pongvitayapanu715 vistas
Library and MarketingLibrary and Marketing
Library and Marketing
Kai Janghoo594 vistas

Más de Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai(20)

การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai2.1K vistas
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
การเขียนสตอรี่บอร์ด (Storyboard)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai109.5K vistas
การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai2.6K vistas
การวางโครงเรื่อง (Plotting)การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai3.1K vistas

การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) มือใหม่ต้องรู้