การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)

Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai
Dr.Kridsanapong LertbumroongchaiSpeakers en TouchPoint
Facebook.com/TouchPoint.in.th
Motion Graphic
การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว
ดร.กฤษณพงศ์ เลิศบารุงชัย
TouchPoint.in.th YouTube.com/c/TouchPointTH
ความหมายของภาพกราฟิกเคลื่อนไหว
กราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) หมายถึง การนาข้อมูลมาสรุปเป็นสารสนเทศแล้วนาเสนอใน
ลักษณะของรูปภาพกราฟิก เช่น แผนภาพ แผนภูมิ กราฟ การ์ตูน ที่มีการเคลื่อนไหว มีการพากย์เสียง
บรรยายประกอบ นิยมใช้กับเนื้อหาที่มีข้อมูลมาก ให้ออกมาในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่ายมากขึ้น
Motion Graphic Process
Pre-Production
Pre
ขั้นตอนก่อนการผลิต
Production
Pro
ขั้นตอนการผลิต
Post-Production
Post
ขั้นตอนหลังการผลิต
ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
DirectionConcept
กรอบแนวคิด
01
Mood Board
อารมณ์ของาน
02
Script
บทพูด
03
Storyboard
บทภาพ
04
Direction Concept
เป็นขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลการคิดวิเคราะห์คอนเซปต์งาน
• Who = ใคร
• What = อะไร
• Where = ที่ไหน
• When = เมื่อไหร่
• Why = ทาไม
• How = อย่างไร
Who = ใคร
คาอธิบาย
กาหนดผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ได้รับผลกระทบ
เป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้จัดการ ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง คนทั่วไป
ตัวอย่างคาถาม
ใครเป็นผู้รับผิดชอบ | ใครเป็นผู้เจอปัญหา | ใครดูสื่อเรา
What = อะไร
คาอธิบาย
คาอธิบายของกิจกรรม ปัญหา หรือ วัตถุประสงค์ของการผลิตสื่อ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ การกระทา ขั้นตอนการทางานฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ตัวอย่างคาถาม
ปัญหาหรือความเสี่ยงคืออะไร | อะไรคือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง | วิธีแก้ไขปัญหาคืออะไร
Where = ที่ไหน
คาอธิบาย
อธิบายเกี่ยวกับสถานที่
เป้าหมาย
โรงงาน ห้องประชุม สวนสาธารณะ ห้องปฏิบัติการ หรือการประชุมออนไลน์
ตัวอย่างคาถาม
สถานที่ติดตั้งอยู่ที่ไหน | ปัญหาอยู่ที่เครื่องจักรใด
When = เมื่อไหร่
คาอธิบาย
กาหนดเวลาที่สถานการณ์จะเกิดขึ้น
เป้าหมาย
วัน/เดือน/ปีหรือระยะเวลา และความถี่
ตัวอย่างคาถาม
ใช้เวลานานแค่ไหน | ติดตั้งวันไหน | ปัญหาเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน
Why = ทาไม
คาอธิบาย
อธิบายแรงจูงใจหรือวัตถุประสงค์หรือเหตุผลเบื้องหลังวิธีการทางาน
เป้าหมาย
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และเหตุผล
ตัวอย่างคาถาม
วัตถุประสงค์ของเป้าหมายคืออะไร | เหตุใดจึงเลือกนาเสนอด้วยสื่อลักษณะนี้
How = อย่างไร
คาอธิบาย
กาหนดวิธีการดาเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการ
เป้าหมาย
ขั้นตอนวิธีการขององค์กรกระบวนการทางาน
ตัวอย่างคาถาม
แผนการจัดการอย่างไร | ใช้วีธีการแก้ปัญหารูปแบบใด | ใช้ทรัพยากรใดบ้าง
Mood Board
สีสัน สไตล์ คาแรคเตอร์ ฟอนต์ของงาน รูปแบบในงานทั้งหมดที่สื่อถึงอารมณ์ของผู้รับชม
ที่มีต่อผลงาน เพื่อให้ผู้รับชมมีความรู้สึกตามไปกับชิ้นงานที่ต้องการสื่อ
Script
เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากกรอบแนวคิดมาเขียนบทพูด สามารถ
แบ่งออกเป็น3 ส่วน ได้แก่ การเกริ่นนา ใจความหลัก และสรุป
ความยาวของบทเมื่อลองพูดตามสคริปต์แล้ว ควรมีความยาว
อย่างน้อย 2 นาที ไม่ควรยาวเกิน 15 นาที
Storyboard
การเขียนสตอรี่บอร์ดเป็นการเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณ์ของเรื่องราวโดยมีการ
แสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละฉากหรือแต่ละหน้าจอ
ขั้นตอนการผลิต (Production)
Mercury
01 02
Artwork
การเตรียมอาร์ตเวิร์ค
Motion
การเคลื่อนไหว
Artwork
การจัดองค์ประกอบของงานภาพเคลื่อนไหว จะถูกจัดทาอยู่ในรูปแบบของ Visual Content
ผู้ผลิตต้องเตรียมอาร์ทเวิร์คเพื่อนาไปใช้ในงานภาพเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรมออกแบบ เช่น
Adobe Illustrator / Adobe Photoshop
HD 1280 x 720
FHD 1920 x 1080
UHD 2K 2048 x 1152
UHD 4K 3840 x 2160
UHD 5K 5120 x 2880
HD 1280 x 720
FHD 1920 x 1080
UHD 2K 2048 x 1152
UHD 4K 3840 x 2160
UHD 5K 5120 x 2880
การเตรียมอาร์ตเวิร์คสาหรับงานภาพเคลื่อนไหว จะต้องเข้าใจเรื่องขนาดเฟรม และเลือกใช้ให้เหมาะสม
ขนาดเฟรม (Frame Size)
อัตราส่วนภาพ (Aspect Ratio)
เป็นอัตราส่วนความกว้างและความสูงของภาพ เช่น 1:1, 3:2, 4:3 และ 16:9 เป็นต้น
การเลือกใช้อัตราส่วนขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ต้องการนาเสนอ เช่น ยิงโฆษณาบน Facebook หรือ Instagram อาจใช้อัตราส่วน 1:1
ส่วนกราฟิกเคลื่อนไหวให้ความรู้เป็น 16:9 เป็นต้น
1 : 1 3 : 2 4 : 3 16 : 9
Motion
เป็นการนาอาร์ตเวิร์คที่สร้างจาก Adobe Illustrator มาแยกเลเยอร์ และทาการเคลื่อนไหวใน
โปรแกรม Adobe After Effects
ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)
Mercury
01 02
Sequencing
การลาดับภาพ
Mix Sound
ผสมเสียง
Sequencing
เป็นการนาฉากแต่ละฉากที่สร้างจาก Adobe After Effects มาจัดลาดับภาพและเสียง ให้เกิดเป็นเรื่องราว และเอฟเฟกต์ทรานสิชั่น
Mix Sound
เป็นการบันทึกเสียงบรรยาย ผสมกับเสียงเอฟเฟกต์และเสียงดนตรี โดยจะต้องเลือกจังหวะดนตรีและปรับความดัง
ตามความเหมาะสม ไม่เบาหรือดังเกินไป
1 de 22

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

การทำ  Storyboardการทำ  Storyboard
การทำ Storyboard
Krongkaew kumpet37.1K vistas
การจัดวางตัวอักษร (Typography)การจัดวางตัวอักษร (Typography)
การจัดวางตัวอักษร (Typography)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai2.1K vistas
การเขียน Storyboardการเขียน Storyboard
การเขียน Storyboard
Yaowaluck Promdee16.1K vistas
แสงและองค์ประกอบของภาพแสงและองค์ประกอบของภาพ
แสงและองค์ประกอบของภาพ
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai1.2K vistas
การวางโครงเรื่อง (Plotting)การวางโครงเรื่อง (Plotting)
การวางโครงเรื่อง (Plotting)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai3.1K vistas

Más de Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai(15)

การค้นหาตัวละคร (Character Research)การค้นหาตัวละคร (Character Research)
การค้นหาตัวละคร (Character Research)
Dr.Kridsanapong Lertbumroongchai2.6K vistas

การสร้างสื่อภาพกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic)