Revolució Francesa

Revolució Francesa
Introducció.
Inici de la revolució francesa.
Com es va iniciar la revolució francesa?
Quan és va començar la revolució francesa?
L’esclat de la revolució francesa.
La reunió dels estats generals.
El principi de la revolució francesa.
Les causes de la revolució francesa.
Fi de l’antic règim.
Les etapes de la Revolució Francesa: La monarquia constitucional (1789-1792)
Les tres etapes de la revolució francesa.
La república democràtica (1792-1794)
La república burgesa (1794-1799)
L’Imperi Napoleònic : Napoleó: de cònsol a emperador
Les conquestes napoleòniques
L’Europa de la Restauració
El liberalisme i el nacionalisme:Les revolucions de 1820 i de 1830
INTRODUCCIÓ:
La història francesa ha consagrat el fet revolucionari de
1789 com la frontissa que marca el gir del procés històric que
va fer entrar al món - no només a França- en una nova etapa
que ella mateixa va batejar amb el nom de " contemporània " .
Però si és cert que aquell fenomen revolucionari va ser de
transcendental importància , també cal tenir en compte que al
voltant d’aquesta data es van produir altres esdeveniments
que van venir a reforçar la idea de canvi .
INICI DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA- 1789 LLUÍS XVI
La Revolució Francesa (1789 – 1799) és
considerada el model de revolució política
de la seva època, va suposar la conquesta
del poder per la burgesia i el desplaçament
de l’aristocràcia i el clergat.
A finals del segle XVIII, el regne de França,
com la major part d'Europa, estava sotmesa
a l'Antic Règim. Era, doncs, una societat
estamental fonamentada en el privilegi i la
propietat de la terra. La monarquia
absoluta de Lluís XVI era incapaç de millorar
la situació de crisi financera, fam i debilitat
de la vella estructura de classes. En aquest
context es produeix un seguit de revoltes
que conduïren a la revocació de l'Antic
Règim.
La Revolució Francesa es va iniciar
bàsicament a causa de la pèssima
situació econòmica de la població que
no tenia per menjar però veia
l'ostentosa vida del rei i l’aristocràcia
que malbarataven descaradament.
La crisi econòmica té el seu origen en
la política exterior francesa,la corona
va ajudar amb tropes i armaments als
nord-americans en el seu desig
d'acabar amb el predomini mundial
anglès. Prèviament a això França ja
s'havia enfrontat directament a
Anglaterra en el territori
americà (guerra dels set anys).
Com es va iniciar la revolució francesa?
La Revolució Francesa va
començar quan els
privilegiats es van negar a
pagar impostos i van exigir
al monarca Lluís XVI que
convoqués la reunió dels
Estats Generals, formats
per representants dels tres
estaments: la noblesa, el
clergat i el tercer estat.
Quan és va començar la revolució francesa?
L’ESCLAT DE LA REVOLUCIÓ
FRANCESA
La burgesia francesa va aprofitar
una situació de crisi per iniciar
una revolució que li va permetre
arribar al poder.
LA REUNIÓ DELS ESTATS
GENERALS
EL PRINCIPI DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA.
ASSEMBLEA CONSTITUENT
JURAMENT DEL JOC DE
PILOTA
ASSALT A LA BASTILLA
LES CAUSES DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA
Les causes de la Revolució van ser diverses:
 Feia anys que hi havia males collites i que els
preus dels aliments eren molt alts. Per aquesta
raó, els grups socials més pobres es trobaven en
una situació desesperada.
La burgesia (grup no privilegiat del tercer estat)
s’havia enriquit, però estava marginada de la
política, per tant no podia defensar els seus
interessos econòmics. Per això volia acabar amb
l’Antic Règim.
La monarquia francesa estava arruïnada a causa
d’una despesa excessiva. Per recaptar més diners
calia que els privilegiats també paguessin
impostos.
ELS PRIVILEGIATS TAMBÈ
MALES COLLITES
FI DE L’ANTIG RÈGIM
El poble de París va donar suport als
representants del tercer estat i el 14
de juliol de 1879 va prendre la Bastilla,
fortalesa i presó de París on eren
tancats els presos polítics.
Davant d’aquests fets, l’Assemblea
Nacional va prendre dues mesures
importants: va abolir els privilegis
feudals i va promulgar la Declaració de
Drets de l’Home i del Ciutadà.
Les etapes de la Revolució Francesa
La monarquia constitucional (1789-1792)
El 1789, l’Assemblea Nacional va
convertir França en una monarquia
constitucional, en la qual el rei havia
perdut el poder absolut… L’any 1791,
es va promulgar una Constitució que
resumia els principis del liberalisme:
separació de poders, sobirania
nacional, igualtat de tots els
ciutadans davant la llei.
Sobirania nacional.
Separació de poders
A més, els ciutadans es van dividir en dos grups:
Ciutadans actius. Eren els rics i podien votar. Eren els antics
privilegiats i la burgesia.
Ciutadans passius. Eren els pobres. No tenien dret a vot perquè no
pagaven impostos.
També es van fer unes altres reformes. Es va prohibir la tortura i es va
obligar la noblesa a pagar impostos. Es va crear un nou exèrcit, la
Guàrdia Nacional, que era fidel a la Revolució. Els béns de l’Església
van passar a ser de l’Estat i van ser venuts a particulars.
Amb aquestes reformes, els burgesos obtenien avantatges econòmics i
polítics. Tanmateix hi va haver dos grans sectors descontents:
La noblesa i el clergat, que volien recuperar els seus privilegis.
El pobres. Dins d’aquest grup hi destacaven els sans-culottes, milícies
populars que volien aconseguir millores i proclamar una república.
El juny de 1791, els membres de la família real van
intentar fugir en secret de França amb el propòsit
de demanar ajuda a les monarquies absolutistes
europees, però van ser detinguts en la fugida i van
haver de tornar a París. L’any 1792, els sans-
culottes van assaltar el palau reial, van empresonar
el rei i van proclamar la república.
Palau reialsans-culottes
LES TRES ETAPES DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA
La primera etapa revolucionària, la
de la Monarquia constitucional
(1789-1792), succeí quan els membres
del Tercer Estat realitzaren una
revolta jurídica i es constituïren en
Assemblea Nacional. Aquesta
assemblea proclamà la sobirania
nacional, la divisió de poders i el
sufragi censatari, alhora que eliminà
tots els vestigis de l'Antic Règim i
promulgà la Declaració dels Drets de
l'Home i del Ciutadà.
La segona etapa va ser la de
la Convenció Republicana
(1792-1794). Els problemes
econòmics, socials i polítics se
sumaren a l'oposició de la
monarquia i l'aristocràcia, i
causaren una nova onada
revolucionària que desembocà
en la instauració d'una
república. El rei Lluís XVI va ser
jutjat, condemnat i executat.
La Convenció va tenir un
caràcter liberal, amb l'excepció
del violent període jacobí.
ROBESPIERRE (1749-1791).
És un dels líders més conegut de la
Revolució francesa. Va exercir una
dictadura que li va permetre
eliminar un gran nombre
d’adversaris polítics.
MORT DE JEAN-PAUL MARAT, OBRA DE
JACQUES-LOUIS DAVID.
MARAT VA SER LÍDER PRINCIPAL DELS SANS-
CULOTTES.
La darrera etapa, la del Directori (1795-1799) va consolidar el poder de la
burgesia que, per mantenir-se davant la pressió dels extrems monàrquics i
de l'esquerra jacobina promogué un cop d'estat (1799) encapçalat per
Napoleó Bonaparte, amb el que finalitza el període acobina, revolucionari.
La República, en mans dels
revolucionaris moderats
(girondins), es va
proclamar el setembre de
1792. El rei Lluís XVI i la
seva esposa Maria
Antonieta van ser jutjats i
executats a la guillotina.
Davant d’això, les
monarquies europees
(absolutistes) es van aliar i
van atacar França.
La república democràtica (1792-1794)
Lluís XVI i la
seva esposa
Maria
Antonieta.
La burgesia conservadora va tornar
a prendre el poder. El govern va
passar a mans d’un Directori,
format per cinc persones, i va
intentar tornar als principis
moderats de la Revolució. S’hi van
oposar tant els privilegiats com les
classes populars. A més, els preus
continuaven augmentant i la
República va entrar en crisi.
Davant d’aquesta situació, el 1789,
Napoleó Bonegar-te, un general
jove i prestigiós, va fer un cop
d’Estat i va iniciar un nou govern, el
Consolat.
La república burgesa (1794-1799)
L’Imperi Napoleònic
Napoleó: de cònsol a emperador
L’any 1799, Napoleó va ser nomenat cònsol. Durant el seu govern va
consolidar els èxits de la Revolució, va evitar el retorn de
l’absolutisme i va signar un concordat amb l’Església per restablir la
pau religiosa.
A més, va promulgar un Codi Civil, un conjunt de lleis
destinades a regular les relacions entre els ciutadans.
També va reformar la hisenda i el sistema
d’ensenyament.
L’any 1804, el poder de Napoleó era tan fort que es va
fer coronar emperador.
Les conquestes napoleòniques
Napoleó va organitzar un exèrcit poderós, va
derrotar els monarques europeus que abans
havien atacat França. Va conquerir bona part
d’Europa, llevat de la Gran Bretanya i de
Portugal.
Als països dominats, Napoleó hi va imposar les idees de la
Revolució:
La supressió dels privilegis de la noblesa i el clergat i el
reconeixement de la igualtat legal.
L’establiment de les llibertats individuals, la llibertat
econòmica i la religiosa.
El dret a la propietat.
Napoleó va aprofitar les seves conquestes per cobrar impostos als
països dominats i apropiar-se de les seves riqueses. Aquesta
actitud hi va originar sentiments de rebuig contra França i molts
aixecaments patriòtics. Els espanyols s’hi van revoltar el 1808.
També a Rússia Napoleó va ser derrotat.
El 1814, Napoleó va haver de deixar el poder, però hi va tornar i
va ser derrotat finalment a la batalla de Waterloo el 1815.
L’Europa de la Restauració
Les potències europees que van derrotar Napoleó es van reunir al
Congrés de Viena (1814-1815) amb l’objectiu de restaurar
l’absolutisme. Tots els monarques que havien perdut el tron van
recuperar els seus regnes. A més, les grans potències – Rússia, el
Regne Unit i Àustria- es van repartir l’Imperi Napoleònic; i es va
signar un tractat, la Santa Aliança, per ajudar militarment els
monarques davant qualsevol amenaça de sublevació.
Semblava que les idees de la Revolució Francesa havien de
desaparèixer, però al llarg del segle XIX hi va haver diversos
aixecaments liberals i nacionalistes que es van oposar a la
Restauració i van acabar triomfant.
Semblava que les idees de la Revolució Francesa havien de
desaparèixer, però al llarg del segle XIX hi va haver diversos
aixecaments liberals i nacionalistes que es van oposar a la
Restauració i van acabar triomfant.
El liberalisme i el nacionalisme
El liberalisme és un sistema polític que
fonamenta la societat en l’individu:
L’Estat ha de garantir els drets i les
llibertats individuals (com el dret de
propietat)
L’individu és un ciutadà. El conjunt de
ciutadans formen la nació, i en la nació
resideix la sobirania, és a dir, el poder. Això
és la sobirania nacional.
S’estableix un sistema representatiu. Les
lleis s’elaboren en una assemblea, el
parlament, elegida per sufragi (votació).
Una constitució ha de regular el
funcionament polític i la divisió de poders.
L’Estat no ha d’intervenir en afers
econòmics.
El nacionalisme defensa el
dret dels pobles a
autogovernar-se. La nació és
un conjunt d’individus amb uns
lligams culturals propis
(religió, llengua, passat,
tradicions) i que volen viure en
comú. Per aquesta raó sosté
que Estat i nació han de
coincidir, per tal de reagrupar
en unes mateixes fronteres els
membres d’una mateixa
comunitat nacional.
Les revolucions liberals i nacionals
Les revolucions de 1820
Vers el 1820 hi va haver a Europa una sèrie
d’aixecaments liberals, però la majoria van ser
vençuts pels exèrcits absolutistes de la Santa
Aliança. Només a Grècia va triomfar una
insurrecció contra l’Imperi Turc i el 1822 es va
proclamar independent.
A l’Amèrica continental, les colònies espanyoles
es van enfrontar a la metròpoli i es van declarar
independents.
Les revolucions de1830
Les revolucions liberals del 1830 van
triomfar a:
França, on el monarca absolut va ser
substituït per un monarca liberal.
Bèlgica, que va aconseguir
independitzar-se d’Holanda.
Espanya, que va passar de
l’absolutisme a un sistema liberal.
Cap al 1830 hi va haver novament un seguit
d’aixecaments de caràcter liberal que van triomfar a
diferents països europeus. En aquests països, la
burgesia va imposar un sistema polític constitucional
basat en el sufragi censatari: només podien votar els
qui pagaven una determinada quantitat d’impostos.
FIN
GRÀCIES
KHAIR UN NISA
1 de 31

Recomendados

2. Liberalisme i nacionalisme por
2. Liberalisme i nacionalisme2. Liberalisme i nacionalisme
2. Liberalisme i nacionalismeCarme Aranda- Mònica Navarro
2.6K vistas32 diapositivas
Humanisme de Bernat Metge por
Humanisme de Bernat MetgeHumanisme de Bernat Metge
Humanisme de Bernat MetgeHugo Fornós Oliver
3.6K vistas13 diapositivas
El realisme por
El realismeEl realisme
El realismeSílvia Montals
11.6K vistas9 diapositivas
Bernat Metge por
Bernat MetgeBernat Metge
Bernat Metgemsilves8
41.9K vistas22 diapositivas
La narrativa de Mercé Rodoreda. 2n bat por
La narrativa de Mercé Rodoreda. 2n batLa narrativa de Mercé Rodoreda. 2n bat
La narrativa de Mercé Rodoreda. 2n batesther_montesinos
38.1K vistas22 diapositivas
Tirant lo Blanc por
Tirant lo BlancTirant lo Blanc
Tirant lo BlancLa Banyera Voladora
38.6K vistas41 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La Setmana Tràgica (Barcelona, 1909) por
La Setmana Tràgica (Barcelona, 1909)La Setmana Tràgica (Barcelona, 1909)
La Setmana Tràgica (Barcelona, 1909)pere45
660 vistas26 diapositivas
Tema 3. L'origen de la industrialització por
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióTema 3. L'origen de la industrialització
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióElisabet Castany
3.3K vistas42 diapositivas
Matèria de bretanya por
Matèria de bretanyaMatèria de bretanya
Matèria de bretanyaSílvia Montals
13K vistas16 diapositivas
Àngel Guimerà por
Àngel GuimeràÀngel Guimerà
Àngel GuimeràEscola Vedruna-Àngels
3.2K vistas11 diapositivas
Revolució francesa (1789 1799) por
Revolució francesa (1789 1799) Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799) vicentaros
10.9K vistas15 diapositivas
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX por
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIXjcorbala
28.5K vistas31 diapositivas

La actualidad más candente(20)

La Setmana Tràgica (Barcelona, 1909) por pere45
La Setmana Tràgica (Barcelona, 1909)La Setmana Tràgica (Barcelona, 1909)
La Setmana Tràgica (Barcelona, 1909)
pere45660 vistas
Tema 3. L'origen de la industrialització por Elisabet Castany
Tema 3. L'origen de la industrialitzacióTema 3. L'origen de la industrialització
Tema 3. L'origen de la industrialització
Elisabet Castany3.3K vistas
Revolució francesa (1789 1799) por vicentaros
Revolució francesa (1789 1799) Revolució francesa (1789 1799)
Revolució francesa (1789 1799)
vicentaros10.9K vistas
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX por jcorbala
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
06. LA SOCIETAT DEL SEGLE XIX
jcorbala28.5K vistas
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898) por jcorbala
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
LA RESTAURACIÓ BORBÒNICA (1875-1898)
jcorbala29.1K vistas
Pere Calders por pauarolas
Pere CaldersPere Calders
Pere Calders
pauarolas4.7K vistas
Bernat metge. Lo Somni por Eliiana Gb
Bernat metge. Lo SomniBernat metge. Lo Somni
Bernat metge. Lo Somni
Eliiana Gb5.7K vistas
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV por Sílvia Montals
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XVLiteratura Medieval Catalana s.XIV-XV
Literatura Medieval Catalana s.XIV-XV
Sílvia Montals38.4K vistas
6. orígens i expansió de la corona de castella por Julia Valera
6. orígens i expansió de la corona de castella6. orígens i expansió de la corona de castella
6. orígens i expansió de la corona de castella
Julia Valera5.6K vistas
3. LA CONSTRUCCIO DE L'ESTAT LIBERAL por JCG
3. LA CONSTRUCCIO DE L'ESTAT LIBERAL3. LA CONSTRUCCIO DE L'ESTAT LIBERAL
3. LA CONSTRUCCIO DE L'ESTAT LIBERAL
JCG682 vistas
Etapes de la revolució francesa por csantan2
Etapes de la revolució francesaEtapes de la revolució francesa
Etapes de la revolució francesa
csantan218.6K vistas
Comentari de com si lo taur por Msais
Comentari de com si lo taurComentari de com si lo taur
Comentari de com si lo taur
Msais12.8K vistas
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch) por lluchvalencia
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
Humanisme. bernat metge. lo somni (Àlex Lluch)
lluchvalencia8.8K vistas

Similar a Revolució Francesa

Revolució francesa 1789 1799 por
Revolució francesa 1789 1799Revolució francesa 1789 1799
Revolució francesa 1789 1799Marcel Duran
7.3K vistas48 diapositivas
Les revolucions liberals por
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberalsIrene Ferrer
172 vistas20 diapositivas
Tutorial de la Revolució Francesa por
Tutorial de la Revolució FrancesaTutorial de la Revolució Francesa
Tutorial de la Revolució Francesasheila
357 vistas10 diapositivas
Presentació1 por
Presentació1Presentació1
Presentació1Raiqa
270 vistas11 diapositivas

Similar a Revolució Francesa(20)

Revolució francesa 1789 1799 por Marcel Duran
Revolució francesa 1789 1799Revolució francesa 1789 1799
Revolució francesa 1789 1799
Marcel Duran7.3K vistas
Les revolucions liberals por Irene Ferrer
Les revolucions liberalsLes revolucions liberals
Les revolucions liberals
Irene Ferrer172 vistas
Tutorial de la Revolució Francesa por sheila
Tutorial de la Revolució FrancesaTutorial de la Revolució Francesa
Tutorial de la Revolució Francesa
sheila357 vistas
Presentació1 por Raiqa
Presentació1Presentació1
Presentació1
Raiqa270 vistas
Liberalisme i nacionalisme copia por jcestrella
Liberalisme i nacionalisme  copiaLiberalisme i nacionalisme  copia
Liberalisme i nacionalisme copia
jcestrella460 vistas
Revolució francesa por muneebtk
Revolució francesaRevolució francesa
Revolució francesa
muneebtk485 vistas
La Revolució Francesa por jestiarte
La Revolució FrancesaLa Revolució Francesa
La Revolució Francesa
jestiarte27.1K vistas
La Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme por Jaime P
La Crisi De L´àNtic RèGim I El LiberalismeLa Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme
La Crisi De L´àNtic RèGim I El Liberalisme
Jaime P730 vistas
Revolucions liberals por sole toribio
Revolucions liberalsRevolucions liberals
Revolucions liberals
sole toribio2.9K vistas
Revolució francesa 1789 1799 (apunts) por Marcel Duran
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)Revolució francesa 1789 1799 (apunts)
Revolució francesa 1789 1799 (apunts)
Marcel Duran5.2K vistas
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO) por Antonio Núñez
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
LES REVOLUCIONS LIBERALS BURGESES (4ESO)
Antonio Núñez59.5K vistas
Liberalisme i nacionalisme por Pablo2407
Liberalisme i nacionalismeLiberalisme i nacionalisme
Liberalisme i nacionalisme
Pablo2407440 vistas
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses. por Marcel Duran
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Les revolucions liberals. La Revolució Francesa i les Revolucions burgeses.
Marcel Duran3.5K vistas
Liberalisme i Nacionalisme por neusgr
Liberalisme i NacionalismeLiberalisme i Nacionalisme
Liberalisme i Nacionalisme
neusgr620 vistas
01 crisi antic-regim_v2 por Luis D
01 crisi antic-regim_v201 crisi antic-regim_v2
01 crisi antic-regim_v2
Luis D1.1K vistas

Más de khairunisa3

REVISTA por
REVISTAREVISTA
REVISTAkhairunisa3
209 vistas3 diapositivas
REVISTA por
REVISTAREVISTA
REVISTAkhairunisa3
156 vistas4 diapositivas
LA RELIGIÓ:ISLAM por
LA RELIGIÓ:ISLAMLA RELIGIÓ:ISLAM
LA RELIGIÓ:ISLAMkhairunisa3
2.3K vistas21 diapositivas
PROJECTE DE RECERCA. por
PROJECTE DE RECERCA.PROJECTE DE RECERCA.
PROJECTE DE RECERCA.khairunisa3
176 vistas15 diapositivas
Projecte de recerca por
Projecte de recercaProjecte de recerca
Projecte de recercakhairunisa3
278 vistas15 diapositivas
PROJECTE DE RECERCA por
PROJECTE DE RECERCAPROJECTE DE RECERCA
PROJECTE DE RECERCAkhairunisa3
181 vistas15 diapositivas

Más de khairunisa3(10)

LA RELIGIÓ:ISLAM por khairunisa3
LA RELIGIÓ:ISLAMLA RELIGIÓ:ISLAM
LA RELIGIÓ:ISLAM
khairunisa32.3K vistas
PROJECTE DE RECERCA. por khairunisa3
PROJECTE DE RECERCA.PROJECTE DE RECERCA.
PROJECTE DE RECERCA.
khairunisa3176 vistas
Projecte de recerca por khairunisa3
Projecte de recercaProjecte de recerca
Projecte de recerca
khairunisa3278 vistas
PROJECTE DE RECERCA por khairunisa3
PROJECTE DE RECERCAPROJECTE DE RECERCA
PROJECTE DE RECERCA
khairunisa3181 vistas
LES FESTES DE LA RELIGIÓ ISLAM. por khairunisa3
LES FESTES DE LA RELIGIÓ ISLAM.LES FESTES DE LA RELIGIÓ ISLAM.
LES FESTES DE LA RELIGIÓ ISLAM.
khairunisa35.2K vistas
ELS ACIDS NUCLEICS por khairunisa3
ELS ACIDS NUCLEICSELS ACIDS NUCLEICS
ELS ACIDS NUCLEICS
khairunisa3352 vistas
Informatica power lliure por khairunisa3
Informatica power lliureInformatica power lliure
Informatica power lliure
khairunisa3341 vistas
Informatica power lliure por khairunisa3
Informatica power lliureInformatica power lliure
Informatica power lliure
khairunisa3391 vistas

Revolució Francesa

 • 2. Introducció. Inici de la revolució francesa. Com es va iniciar la revolució francesa? Quan és va començar la revolució francesa? L’esclat de la revolució francesa. La reunió dels estats generals. El principi de la revolució francesa. Les causes de la revolució francesa. Fi de l’antic règim. Les etapes de la Revolució Francesa: La monarquia constitucional (1789-1792) Les tres etapes de la revolució francesa. La república democràtica (1792-1794) La república burgesa (1794-1799) L’Imperi Napoleònic : Napoleó: de cònsol a emperador Les conquestes napoleòniques L’Europa de la Restauració El liberalisme i el nacionalisme:Les revolucions de 1820 i de 1830
 • 3. INTRODUCCIÓ: La història francesa ha consagrat el fet revolucionari de 1789 com la frontissa que marca el gir del procés històric que va fer entrar al món - no només a França- en una nova etapa que ella mateixa va batejar amb el nom de " contemporània " . Però si és cert que aquell fenomen revolucionari va ser de transcendental importància , també cal tenir en compte que al voltant d’aquesta data es van produir altres esdeveniments que van venir a reforçar la idea de canvi .
 • 4. INICI DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA- 1789 LLUÍS XVI
 • 5. La Revolució Francesa (1789 – 1799) és considerada el model de revolució política de la seva època, va suposar la conquesta del poder per la burgesia i el desplaçament de l’aristocràcia i el clergat. A finals del segle XVIII, el regne de França, com la major part d'Europa, estava sotmesa a l'Antic Règim. Era, doncs, una societat estamental fonamentada en el privilegi i la propietat de la terra. La monarquia absoluta de Lluís XVI era incapaç de millorar la situació de crisi financera, fam i debilitat de la vella estructura de classes. En aquest context es produeix un seguit de revoltes que conduïren a la revocació de l'Antic Règim.
 • 6. La Revolució Francesa es va iniciar bàsicament a causa de la pèssima situació econòmica de la població que no tenia per menjar però veia l'ostentosa vida del rei i l’aristocràcia que malbarataven descaradament. La crisi econòmica té el seu origen en la política exterior francesa,la corona va ajudar amb tropes i armaments als nord-americans en el seu desig d'acabar amb el predomini mundial anglès. Prèviament a això França ja s'havia enfrontat directament a Anglaterra en el territori americà (guerra dels set anys). Com es va iniciar la revolució francesa?
 • 7. La Revolució Francesa va començar quan els privilegiats es van negar a pagar impostos i van exigir al monarca Lluís XVI que convoqués la reunió dels Estats Generals, formats per representants dels tres estaments: la noblesa, el clergat i el tercer estat. Quan és va començar la revolució francesa?
 • 8. L’ESCLAT DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA La burgesia francesa va aprofitar una situació de crisi per iniciar una revolució que li va permetre arribar al poder.
 • 9. LA REUNIÓ DELS ESTATS GENERALS
 • 10. EL PRINCIPI DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA.
 • 11. ASSEMBLEA CONSTITUENT JURAMENT DEL JOC DE PILOTA ASSALT A LA BASTILLA
 • 12. LES CAUSES DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA Les causes de la Revolució van ser diverses:  Feia anys que hi havia males collites i que els preus dels aliments eren molt alts. Per aquesta raó, els grups socials més pobres es trobaven en una situació desesperada. La burgesia (grup no privilegiat del tercer estat) s’havia enriquit, però estava marginada de la política, per tant no podia defensar els seus interessos econòmics. Per això volia acabar amb l’Antic Règim. La monarquia francesa estava arruïnada a causa d’una despesa excessiva. Per recaptar més diners calia que els privilegiats també paguessin impostos. ELS PRIVILEGIATS TAMBÈ MALES COLLITES
 • 13. FI DE L’ANTIG RÈGIM El poble de París va donar suport als representants del tercer estat i el 14 de juliol de 1879 va prendre la Bastilla, fortalesa i presó de París on eren tancats els presos polítics. Davant d’aquests fets, l’Assemblea Nacional va prendre dues mesures importants: va abolir els privilegis feudals i va promulgar la Declaració de Drets de l’Home i del Ciutadà.
 • 14. Les etapes de la Revolució Francesa La monarquia constitucional (1789-1792) El 1789, l’Assemblea Nacional va convertir França en una monarquia constitucional, en la qual el rei havia perdut el poder absolut… L’any 1791, es va promulgar una Constitució que resumia els principis del liberalisme: separació de poders, sobirania nacional, igualtat de tots els ciutadans davant la llei. Sobirania nacional. Separació de poders
 • 15. A més, els ciutadans es van dividir en dos grups: Ciutadans actius. Eren els rics i podien votar. Eren els antics privilegiats i la burgesia. Ciutadans passius. Eren els pobres. No tenien dret a vot perquè no pagaven impostos. També es van fer unes altres reformes. Es va prohibir la tortura i es va obligar la noblesa a pagar impostos. Es va crear un nou exèrcit, la Guàrdia Nacional, que era fidel a la Revolució. Els béns de l’Església van passar a ser de l’Estat i van ser venuts a particulars. Amb aquestes reformes, els burgesos obtenien avantatges econòmics i polítics. Tanmateix hi va haver dos grans sectors descontents: La noblesa i el clergat, que volien recuperar els seus privilegis. El pobres. Dins d’aquest grup hi destacaven els sans-culottes, milícies populars que volien aconseguir millores i proclamar una república.
 • 16. El juny de 1791, els membres de la família real van intentar fugir en secret de França amb el propòsit de demanar ajuda a les monarquies absolutistes europees, però van ser detinguts en la fugida i van haver de tornar a París. L’any 1792, els sans- culottes van assaltar el palau reial, van empresonar el rei i van proclamar la república. Palau reialsans-culottes
 • 17. LES TRES ETAPES DE LA REVOLUCIÓ FRANCESA La primera etapa revolucionària, la de la Monarquia constitucional (1789-1792), succeí quan els membres del Tercer Estat realitzaren una revolta jurídica i es constituïren en Assemblea Nacional. Aquesta assemblea proclamà la sobirania nacional, la divisió de poders i el sufragi censatari, alhora que eliminà tots els vestigis de l'Antic Règim i promulgà la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà.
 • 18. La segona etapa va ser la de la Convenció Republicana (1792-1794). Els problemes econòmics, socials i polítics se sumaren a l'oposició de la monarquia i l'aristocràcia, i causaren una nova onada revolucionària que desembocà en la instauració d'una república. El rei Lluís XVI va ser jutjat, condemnat i executat. La Convenció va tenir un caràcter liberal, amb l'excepció del violent període jacobí.
 • 19. ROBESPIERRE (1749-1791). És un dels líders més conegut de la Revolució francesa. Va exercir una dictadura que li va permetre eliminar un gran nombre d’adversaris polítics. MORT DE JEAN-PAUL MARAT, OBRA DE JACQUES-LOUIS DAVID. MARAT VA SER LÍDER PRINCIPAL DELS SANS- CULOTTES. La darrera etapa, la del Directori (1795-1799) va consolidar el poder de la burgesia que, per mantenir-se davant la pressió dels extrems monàrquics i de l'esquerra jacobina promogué un cop d'estat (1799) encapçalat per Napoleó Bonaparte, amb el que finalitza el període acobina, revolucionari.
 • 20. La República, en mans dels revolucionaris moderats (girondins), es va proclamar el setembre de 1792. El rei Lluís XVI i la seva esposa Maria Antonieta van ser jutjats i executats a la guillotina. Davant d’això, les monarquies europees (absolutistes) es van aliar i van atacar França. La república democràtica (1792-1794) Lluís XVI i la seva esposa Maria Antonieta.
 • 21. La burgesia conservadora va tornar a prendre el poder. El govern va passar a mans d’un Directori, format per cinc persones, i va intentar tornar als principis moderats de la Revolució. S’hi van oposar tant els privilegiats com les classes populars. A més, els preus continuaven augmentant i la República va entrar en crisi. Davant d’aquesta situació, el 1789, Napoleó Bonegar-te, un general jove i prestigiós, va fer un cop d’Estat i va iniciar un nou govern, el Consolat. La república burgesa (1794-1799)
 • 22. L’Imperi Napoleònic Napoleó: de cònsol a emperador L’any 1799, Napoleó va ser nomenat cònsol. Durant el seu govern va consolidar els èxits de la Revolució, va evitar el retorn de l’absolutisme i va signar un concordat amb l’Església per restablir la pau religiosa. A més, va promulgar un Codi Civil, un conjunt de lleis destinades a regular les relacions entre els ciutadans. També va reformar la hisenda i el sistema d’ensenyament. L’any 1804, el poder de Napoleó era tan fort que es va fer coronar emperador.
 • 23. Les conquestes napoleòniques Napoleó va organitzar un exèrcit poderós, va derrotar els monarques europeus que abans havien atacat França. Va conquerir bona part d’Europa, llevat de la Gran Bretanya i de Portugal. Als països dominats, Napoleó hi va imposar les idees de la Revolució: La supressió dels privilegis de la noblesa i el clergat i el reconeixement de la igualtat legal. L’establiment de les llibertats individuals, la llibertat econòmica i la religiosa. El dret a la propietat.
 • 24. Napoleó va aprofitar les seves conquestes per cobrar impostos als països dominats i apropiar-se de les seves riqueses. Aquesta actitud hi va originar sentiments de rebuig contra França i molts aixecaments patriòtics. Els espanyols s’hi van revoltar el 1808. També a Rússia Napoleó va ser derrotat. El 1814, Napoleó va haver de deixar el poder, però hi va tornar i va ser derrotat finalment a la batalla de Waterloo el 1815.
 • 25. L’Europa de la Restauració Les potències europees que van derrotar Napoleó es van reunir al Congrés de Viena (1814-1815) amb l’objectiu de restaurar l’absolutisme. Tots els monarques que havien perdut el tron van recuperar els seus regnes. A més, les grans potències – Rússia, el Regne Unit i Àustria- es van repartir l’Imperi Napoleònic; i es va signar un tractat, la Santa Aliança, per ajudar militarment els monarques davant qualsevol amenaça de sublevació. Semblava que les idees de la Revolució Francesa havien de desaparèixer, però al llarg del segle XIX hi va haver diversos aixecaments liberals i nacionalistes que es van oposar a la Restauració i van acabar triomfant. Semblava que les idees de la Revolució Francesa havien de desaparèixer, però al llarg del segle XIX hi va haver diversos aixecaments liberals i nacionalistes que es van oposar a la Restauració i van acabar triomfant.
 • 26. El liberalisme i el nacionalisme El liberalisme és un sistema polític que fonamenta la societat en l’individu: L’Estat ha de garantir els drets i les llibertats individuals (com el dret de propietat) L’individu és un ciutadà. El conjunt de ciutadans formen la nació, i en la nació resideix la sobirania, és a dir, el poder. Això és la sobirania nacional. S’estableix un sistema representatiu. Les lleis s’elaboren en una assemblea, el parlament, elegida per sufragi (votació). Una constitució ha de regular el funcionament polític i la divisió de poders. L’Estat no ha d’intervenir en afers econòmics.
 • 27. El nacionalisme defensa el dret dels pobles a autogovernar-se. La nació és un conjunt d’individus amb uns lligams culturals propis (religió, llengua, passat, tradicions) i que volen viure en comú. Per aquesta raó sosté que Estat i nació han de coincidir, per tal de reagrupar en unes mateixes fronteres els membres d’una mateixa comunitat nacional.
 • 28. Les revolucions liberals i nacionals Les revolucions de 1820 Vers el 1820 hi va haver a Europa una sèrie d’aixecaments liberals, però la majoria van ser vençuts pels exèrcits absolutistes de la Santa Aliança. Només a Grècia va triomfar una insurrecció contra l’Imperi Turc i el 1822 es va proclamar independent. A l’Amèrica continental, les colònies espanyoles es van enfrontar a la metròpoli i es van declarar independents.
 • 29. Les revolucions de1830 Les revolucions liberals del 1830 van triomfar a: França, on el monarca absolut va ser substituït per un monarca liberal. Bèlgica, que va aconseguir independitzar-se d’Holanda. Espanya, que va passar de l’absolutisme a un sistema liberal. Cap al 1830 hi va haver novament un seguit d’aixecaments de caràcter liberal que van triomfar a diferents països europeus. En aquests països, la burgesia va imposar un sistema polític constitucional basat en el sufragi censatari: només podien votar els qui pagaven una determinada quantitat d’impostos.
 • 30. FIN