Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Ezdikhana N2 - March 2014 (114)

308 visualizaciones

Publicado el

The Ezdikhana newspaper of Yezidi National Union org.
Director - Aziz Tamoyan
Editor - Khdr Hajoyan
http://facebook.com/YezidiNationalUnion

Publicado en: Noticias y política
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Ezdikhana N2 - March 2014 (114)

  1. 1. ÐÐ àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý å»ï, ·»Ý»ñ³É-É»Ûï»- ݳÝïìɳ¹ÇÙÇñ¶³ëå³ñÛ³ÝÁÙ³ñïÇ5-ÇÝÙ³ñ- ½³ÛÇÝ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñáí՝ »Õ»É ¿ ²ñ³- ·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½áõÙ ¨ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ý¹Ç- åáõÙÝ»ñ áõÝ»ó»É áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝáõÙ áõ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝáõÙ,³Ûë Ù³- ëÇÝï»Õ»Ï³óÝáõÙ¿áëïÇϳÝáõÃÛ³ÝϳÛùÁ: àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝáõÙ ³Ýóϳóñ³Í ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ì. ¶³ëå³ñÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇݳé³ç³¹ñí³ÍËݹÇñÝ»- ñÇÝ ¨ ѳïϳå»ë ϳñ¨áñ»É Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ՝ Áݹ·Í»Éáí, áñ ãÇ Ñ³Ý¹áõñÅí»Éáõ Ó¨³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ³Û¹Ï³ñ¨áñ·áñÍÁÝóóÇѳݹ»å: àëïÇϳÝáõÃÛ³Ýå»ïÁå³Ñ³Ýç»É¿³ÝѳÝ- ¹áõñÅáÕÉÇÝ»ÉѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ·ñ³Ýóáõ- ÙÇó óùóÝ»Éáõ, ù³Õ³ù³óáõ ѳݹ»å ³Ýå³ï- ß³×í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ,µéÝáõÃÛ³ÙµóáõóÙáõÝùÏáñ- ½»Éáõ¨ó³Ýϳó³Í³Ûɳñ³ï³íáñ»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å,ÇÝãå»ë¨ÉdzñÅ»ù³ß˳ï»ÉѳٳÛÝù- Ý»ñÇ,ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÑ»ï: Þ»ßï»Éáí áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ͳé³ÛáÕdzÝÓݳϳÝå³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÁ Ýáñ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ՝ ì. ¶³ëå³ñÛ³ÝÝ Áݹ·Í»É ¿ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ý- ¹»å ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý íëï³ÑáõÃÛ³Ý µ³ó³éÇÏ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ݳ˳Ýßí³Í Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³- ·áñÍÙ³Ýѳٳñ: àëïÇϳÝáõÃÛ³Ý å»ïÁ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝÏáÝÏñ»ïѳÝÓݳñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ïí»Éѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ýëå³ë³ñÏáÕͳé³ÛáõÃ- ÛáõÝÝ»ñdzß˳ï³ÝùÇáñ³ÏÁµ³ñ»É³í»Éáõ,³ß- ˳ï³ÝùáõÙ ë»÷³Ï³Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇ- çáóÝ»ñÝû·ï³·áñÍáÕ·ÛáõÕ³óáõѳݹ»åÑá·³- ï³ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ, ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ½»Ýù-½Ç- ݳÙûñùÇѳÛïݳµ»ñÙ³Ý,Çñ»Ýóûñ»ÝùÇóí»ñ ¹³ëáÕÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ Ó»éݳñÏí»ÉÇù ÙÇçáó³- éáõÙÝ»ñǨÙÇß³ñù³ÛÉáõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: àëïÇϳÝáõÃÛ³Ýå»ïÁëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»- ñÇջϳí³ñÝ»ñÇóå³Ñ³Ýç»É¿³ç³ÏóáõÃÛáõݨ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ»É Ù³ñ½Ç »½¹ÇÝ»ñÇ Ñ³- Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ý¹»å՝ ÝϳïÇ ³éÝ»Éáí ³½·³ÛÇÝ ³- é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ³í³ñïÇÝ ì. ¶³ëå³ñ- Û³ÝÁÝ߻ɿ,áñ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝѳݹÇåáõÙÝ»ñÁ Ù³ñ½»ñáõÙ ÉÇÝ»Éáõ »Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý՝ ³ÏÝϳɻ- Éáí·áñÍݳϳÝÑ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñ¨³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ: ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÇóÑ»ïáì.¶³ëå³ñÛ³ÝÁ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³Ýáõ٠ѳݹÇåáõÙ ¿ áõÝ»ó»ÉѳٳÛÝùÝ»ñÇջϳí³ñÝ»ñÇÑ»ï: àëïÇϳÝáõÃÛ³Ýå»ïÁϳñ¨áñ»É¿,Ù³ëݳ- íáñ³å»ë, ³Ýã³÷³Ñ³ëÝ»ñÇ Ñ»ï ï³ñíáÕ ³ß- ˳ï³ÝùÁ¨Ñ³Ûïݻɿ,áñѳëïÇùÝ»ñ»Ýïñ³- Ù³¹ñí»É ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç »ñ»ù ³í³· ¹åñáóÝ»ñáõÙáëïÇϳÝÝ»ñdzß˳ï³ÝùÁϳ½- ٳϻñå»Éáõѳٳñ: ì.¶³ëå³ñÛ³ÝÁѳݹÇåÙ³ÝÙ³ëݳÏÇóÝ»- ñÇÝÑáñ¹áñ»É¿³ç³Ïó»É³åûñÇÝǽ»Ýù-½ÇݳÙ- ûñùÁ ѳÛïݳµ»ñ»Éáõ ·áñÍáõÙ՝ Ýß»Éáí, áñ ϳ- Ù³íáñ ѳÝÓÝáÕÝ»ñÝ ³½³ïíáõÙ »Ý ùñ»³Ï³Ý å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝÇó: ÆÝãí»ñ³µ»ñáõÙ¿áñëáñ¹³Ï³ÝÑñ³ó³ÝÝ»- ñÇÝ,³å³ûñÇݳϳÝÏ»ñåáí·ñ³Ýó»ÉáõóÑ»ïá ¹ñ³ÝùÏí»ñ³¹³ñÓí»Ýï»ñ»ñÇÝ:²í»ÉÇÝ,³Ýï³- é³Ù»ñÓï³ñ³ÍùÝ»ñǵݳÏÇãÝ»ñÇÝÏïñ³Ù³¹ñ- í»Ý ûñÇÝ³Ï³Ý Ññ³ó³ÝÝ»ñ, ÇÝãÇ ÷áñÓÁ áëïÇ- ϳÝáõÃÛáõÝݳñ¹»ÝÇëÏáõÝÇ: ä³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»Éáí ѳٳ- ÏáÕÙ³ÝÇÇñ³í³Ï³Ýû·ÝáõÃÛáõÝóáõó³µ»ñ»Éѳ- Ù³ÛÝùÝ»ñÇջϳí³ñÝ»ñÇÝ՝ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ýå»- ïÁ ݳ¨ Ýᯐ ¿, áñ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝÁ å³ï³ë- ˳Ýù³ÛÉ»ñ¿³ÏÝϳÉáõÙ: ²Ù÷á÷»Éáí ѳݹÇåáõÙÁ՝ ì. ¶³ëå³ñÛ³ÝÁ ѳí³ëï»É ¿, áñ áëïÇϳÝáõÃÛáõÝáõÙ ÁÝóóáÕ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñݳÝßñç»ÉÇ»Ý,¨áõݻݳÉáíѳ- ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³í³ïÝ áõ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, ѳ- Ù³ï»Õ³ß˳ï³ÝùáíѳëÝ»Éáõ»Ýݳ˳Ýßí³Í Íñ³·ñ»ñÇÇñ³·áñÍÙ³ÝÁ 06.03.2014-12:17 Aysor.am Ðк½¹ÇÝ»ñdz½·³ÛÇÝÙÇáõÃÛáõÝÁßÝáñ- ѳíáñáõÙ ¿ µáÉáñ ϳݳÝó ¨ ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ - γݳÝóÙÇç³½·³ÛÇÝûñí³`سñïÇ8-Çϳ- å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: êÇñ»ÉÇ Ï³Ý³Ûù, ³ÕçÇÏÝ»ñ, Ù³Ûñ»ñ ¨ ùáõÛñ»ñ, º½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÁ` Ç ¹»Ùë ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ ¨ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ, ßÝáñѳíáñáõÙ ¿ Ó»½ ·³ñݳݳÛÇÝ ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ ïáÝÇ ³éÃÇí, Ù³ÕÃáõÙ,áñå»ë½ÇÉÇÝ»ù·³ñݳݳÛÇÝÑñ³- ß³·»Õ ͳÕÇÏÝ»ñÇ å»ë ùÝùáõß ¨ ·»Õ»óÇÏ, Ùßï³å»ë ßñç³å³ïí³Í ëÇñáí ¨ ç»ñÙáõÃ- Û³Ùµ:²Ûë³éÇÃáíï»ÕÇݿٻ絻ñ»Éýñ³Ý- ëdzóÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ, ³ñí»ëï³µ³Ý` Þ³éÉ- äÇ»é ´á¹É»ñÇ Ñ³ÛïÝÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ. §ÎÇÝÁ¹³»ñç³ÝÏáõÃÛ³ÝÑñ³í»ñÝ¿¦: HOLE, HOLE, HOLA, SULT’AN ÿZîDÊ SORE 2014Ã. Ù³ñï N2(114) ²¼¶àôÂÚàôÜê`º¼¸Æ,Ⱥ¼àôê`º¼¸ÆºðºÜ,ÎðàÜê`Þ²ðü²¸ÆÜ º¼¸ÆܺðƲ¼¶²ÚÆÜØÆàôÂÚ²Üä²Þîàܲºð ºñÏñáñ¹È³ÉÇß Ï³éáõó»É¿ ØÇñ½»âáÉáÝ þerfedîn dînê meye ÐÐàëïÇϳݳå»ïÁÑñ³Ñ³Ý·»É¿³ç³ÏóáõÃÛáõÝïñ³Ù³¹ñ»É »½¹Ç³Ï³ÝѳٳÛÝùÇÝ ÞÝáñѳíáñ³Ýù`سñïÇ8-Çϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ
  2. 2. ÆÝãá±õ »Ýù ûï³ñÝ»ñÇó å³Ñ³ÝçáõÙ å³Ñ- å³Ý»É ѳÛÏ³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³Ý³ïÝ»ñÁ, »ñµ ë»- ÷³Ï³Ý»ñÏñáõÙÙ»ñÇëÏÓ»éùáíù³Ý¹áõÙ»Ýù ³½·³ÛÇÝ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³½³ï- Ý»ñÇßÇñÇÙÝ»ñÁ:º½¹ÇÝ»ñÁíÇñ³íáñí³Í»Ý,áñ ØÛ³ëÝÇÏ۳ݷÛáõÕáõÙù³Ý¹»É»ÝÇñ»Ýóå³å³- Ï³Ý ·»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝÁ: §ò³íáí åÇïÇ ³ë»Ù, áñ í³Ý¹³Éǽ٠¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ßÇñÇÙÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ:г۳ëï³ÝÁ³ß˳ñÑdzÛݳé³- ç³¹»Ù»ñÏñÝ»ñÇó¿,áñáÝùå³Ûù³ñáõÙ»Ýí³Ý- ¹³ÉǽÙǹ»Ù:ºíß³ïó³í³ÉÇ¿,áñ³Û¹åÇëÇ ÙÇ»ñÏñáõÙÝÙ³ÝûñÇݳÏÙÇá×ñ³·áñÍáõÃÛáõÝ¿ ϳï³ñíáõÙ:Ø»Ýùß³ïíÇñ³íáñí³Í»Ýù.Ù»ñ ѳݷáõóÛ³ÉÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ßÇñÇÙÁ Ù»½ ѳٳñ ëñµáõÃÛáõÝ ¿¦,- ³Ûëûñ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ë³ó »½¹ÇÝ»ñÇ ß»ÛË´ñáгë³ÝÛ³ÝÁ:²ñ¹Ûá±ùѳïϳå»ë»½- ¹ÇÝ»ñǹ»ÙáõÕÕí³Íù³ÛÉ¿¹³:§à°ã:ºë»½¹Ç- Ý»ñǹ»ÙáõÕÕí³Íáñ¨¿ù³ÛÉã»Ùï»ëÝáõÙ³Ûë- ï»Õ: ºñÏáõ Ñá·Ç »Ý ϳï³ñ»É ³Ûë á×ñ³·áñ- ÍáõÃÛáõÝÁ` ØÛ³ëÝÇÏÛ³ÝÇ ·ÛáõÕ³å»ï ²Ý¹ñ³- ÝÇÏ ä»ïñáëÛ³ÝÁ ¨ ï»ÕÇ ·ÇÝáõ ·áñͳñ³ÝÇ ïÝûñ»Ýê»ñÛáų¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ:ÆëϹ³ãÇϳ- ñáÕí»ñ³µ»ñ»ÉáÕç³½·ÇÝ,áÕçѳÛáõÃÛ³ÝÁ:ºë ÝáõÛÝÇëÏ ã»Ù ϳñáÕ³ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ñ³Û Ï³Ù ùñÇëïáÝÛ³ Ù³ñ¹ ³Ýí³Ý»É: ÆÝãå»±ë ϳñáÕ ¿ ѳÛùñÇëïáÝÛ³Ý,µáÉáñáíÇÝËÕ×Ç˳ÛÃã½·³- Éáí,ûñÁó»ñ»Ïáí·»ñ»½Ù³ÝáóáãÝã³óÝ»É` µáõÉ- ¹á½»ñáí ÑáÕÇÝ Ñ³í³ë³ñ»óÝ»Éáí ³ÛÝ,- ½³ñ- Ù³ÝáõÙ¿´ñáгë³ÝÛ³ÝÁ,-¹³á×ñ³·áñÍáõÃ- ÛáõÝ ¿, í³Ý¹³ÉǽÙ, ëñµ³åÕÍáõÃÛáõݦ: Üñ³ Ëáëùáí` 50-³Ï³ÝÝ»ñÇóÑÇÙݳ¹ñí³Í³Ûë·»- ñ»½Ù³Ý³ïÝÇó 25 ßÇñÇÙ µáõɹύñáí Ññ»Éáí ï³ñ»É-Éóñ»É»ÝÇÝã-áñ÷áë:§²Ñ³½³Ý·Áѳë»É ¿Ù»½ÛáóÙÇë³é³ç:º½¹ÇÝ»ñÇÙÇáõÃÛ³Ýݳ- ˳·³Ñ²½Ç½Â³ÙáÛ³ÝݳÝÙÇç³å»ëÙ»Ïݻɿ ¹»åùÇ í³Ûñ, Ñ»é³Ëáë³½ñáõÛó ¿ áõÝ»ó»É ѳ- Ù³ÛÝù³å»ïÇÑ»ï ¨Ñ³ñóÁùÝݳñÏ»Éáí` Ýϳ- ï»É¿,áñѳٳÛÝù³å»ïÁß÷áÃí³Í ¨É³ñí³Í ¿ËáëáõÙ,Ñ»ïá ݳ¹Çٻɿ´³Õñ³ÙÛ³ÝÇÝ»ñ- ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ µ³ÅÇÝ, Ëáëï³ó»É »Ý, áñ ³Û¹ ѳñóÁÏÉáõÍíǨßÇñÇÙÝ»ñÁÏí»ñ³Ï³Ý·Ýí»Ý, µ³Ûó³Û¹å»ë¿ÉÙÇÝã¨ûñëáãÇÝããdzñí»É¦,-³- ë³óµ³Ý³ËáëÁ:ܳÑáõëáí¿,áñѳñóÁÏÉáõÍ- íÇÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ,µ³ñ»Ï³Ù³Ï³ÝÑáÕÇíñ³,ù³- ÝÇáñÙ»ñ»ñÏáõ³½·»ñÇå³ïÙáõÃÛ³ÝÙ»ç³Ûë- åÇëǹ»åùãÇ·ñ³Ýóí»É,¨Ù»Ýùáõ½áõÙ»Ýù,áñ ³ÛëѳñóÁÉáõÍíÇ÷áùñßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:ú·ï- í»Éáí³ëáõÉÇëÇÁÝÓ»é³ÍÑݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó` »ë¹ÇÙáõÙ»ÙÐÐݳ˳·³ÑÇÝ,í³ñã³å»ïÇÝ, áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý å»ïÇÝ, áñ ϳñ× Å³Ù³Ý³- ÏáõÙ ³Û¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëïÇå»Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý»É, ݳËÏÇÝ ï»ëùÇÝ µ»ñ»É ßÇñÇÙÝ»ñÁ: Ø»Ýù ã»Ýù áõ½áõÙ Ù»ñ Ó³ÛÝÁ ѳëóÝ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ï- Û³ÝÝ»ñ,ù³ÝÇáñÙ»ÝùáõÝ»ÝùÙ»ñѳÝñ³å»- ïáõÃÛ³ÝÇß˳ÝáõÃÛáõÝÁ¨Ñáõëáí»Ýù,áñ³Ý- å³ÛÙ³ÝÏÙÇç³Ùï»Ýáõ·áñÍÁÏѳëóÝ»ÝÇñ³- í³ñïÇݦ,- ³ëáõÙ ¿ ´. гë³ÝÛ³ÝÁ: ܳ ³µ- ëáõñ¹ ѳٳñ»ó ³ÛÝ ¹Çï³ñÏáõÙÁ, û ·ÛáõÕ³- å»ïÁ åݹáõÙ ¿, áñ ßÇñÙ³ù³ñ»ñÝ Çñ»Ýó ï»- ÕáõÙ¹ñí³Í»Ý,ûÇñ»Ýù·Ý³ó»É-ï»ë»É»Ý,áñ ¹ñ³Ýù«ÙÇ÷áùñï»Õ³ß³ñÅí»É»Ý¦,ï»Õ³¹ñ»É »Ý:§â»Ýí»ñ³Ýáñá·»É:Àݹ³Ù»ÝÁ»ñÏáõù³ñ¿, áñÝáõÛÝÇëÏßÇñÇÙÇÝ¿Éãǹñí³Í,ÏáÕùÇÝ¿,ǵñ ûßÇñÇÙ¿,¹³áõÕÕ³ÏÇÍÇͳջÉÇ¿,-ϳñÍáõÙ ¿´.гë³ÝÛ³ÝÁ:-ºÃ»·ÛáõÕ³å»ïÇѳñ³½³- ïÇ ·»ñ»½Ù³ÝÝ ³Û¹å»ë ÑáÕÇÝ Ñ³í³ë³ñ»ó- Ý»ÇÝáõÑ»Ýó³ÛÝå»ëÙÇѳïù³ñ¹Ý»ÇÝ,Ýñ³ ëñïáí ÏÉÇÝ»±ñ¦: ´³Ý³ËáëÁ ãѳٳӳÛÝ»ó ݳ¨³ÛݹÇï³ñÏÙ³ÝÁ,û·ÛáõÕ³å»ïÁíëï³- Ñ»óÝáõÙ ¿, áñ ¹³ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³- óáÕï³ñ³Íù¿¨³é³ÝÓݳóí³Íã¿áñå»ë·»- ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ:§¸³1950Ãí³Ï³ÝÇÝÑÇÙÝí³Í ·»ñ»½Ù³Ýáó¿,ÇëÏÙ»½Ùáïë»÷³Ï³Ý³ßÝáñ- ÑáõÙÝëÏëí»É¿1990Ãí³Ï³ÝÇó:¶ÛáõÕ³å»ïÁ ÃáÕÙÇùÇã·ñ³·»ïÉÇÝǦ,-³ë³ó´ñáгë³Ý- Û³ÝÁ: êÇñ³ÝáõßвÚð²äºîÚ²Ü http://www.aravot.am/2014/01/15/422695/ ´áÉáñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ, ³½·»ñÇ ·áÛ³å³Ñå³- ÝáõÃÛ³Ý ¨ ѳñ³ï¨Ù³Ý ·É˳íáñ, ³é³Ýóù³ÛÇÝ ·ñ³í³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ É»½áõÝ ¿, »Ã» á㠳ٻݳ³é³Ýóù³ÛÇÝÁ:ÆëÏ÷áùñ³½·»ñǹ»åùáõÙ, ûñ¨ë,³ÛÝÙdzϨϳñ¨áñ³·áõÛݹ»ñ³Ï³ï³ñáõÙÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ïíÛ³É ³½·Ç ÇÝùÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ²Ûë ¹Çï³ñÏáõÙÝ ³é³í»É³å»ë í»ñ³- µ»ñíáõÙ ¿ ݳ¨ Ù»½՝ »½¹ÇÝ»ñÇë. å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³½Ù³ÃÇí³½·»ñáõÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ»Ý»Õ»É,áñáÝù ï³ñµ»ñ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ áõÝ»ó»É »Ý Çñ»Ýó å»ïáõÃÛáõÝÁ,³Û¹å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇóß³ï»ñÝ¿É»Õ»É »Ý ³ß˳ñÑ³Ï³É ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ ³Û¹ ³½·»ñÇó ß³ï»ñÝ Çç»É »Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³ï»ñ³µ»ÙÇó,ÓáõÉí»É»Ý³Ûɳ½·»ñÇÑ»ïϳٳÛë ϳٳÛÝÏ»ñå¹³¹³ñ»É»Ý·áÛáõÃÛáõÝáõݻݳÉ,ÇëÏ Ù»Ýù՝ »½¹ÇÝ»ñë, ¹³ñ»ñ Ç í»ñ ãáõݻݳÉáí å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõݨ½ñÏí³ÍÉÇÝ»ÉáíÙ»ñÙß³ÏáõÛÃÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÝáõ³Ù»- ݳÛÝÇí ϳñáÕ³ó»É »Ýù å³Ñå³Ý»É Ù»ñ É»½áõÝ ¨ ¹ñ³ ßÝáñÑÇí՝ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ: ÀݹѳÝñ³å»ë »½¹ÇÝ»ñë ÙÇßï ëñµáñ»Ý å³Ñ»É- å³Ñå³Ý»É »Ýù Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ñ³í³ïùÁ, ³í³Ý- ¹áõÛÃÝ»ñÝáõÍ»ë»ñÁ¨³Ýë³ÑÙ³Ýѳí³ï³ñÇÙ»Ýù »Õ»ÉÙ»ñ³ñÙ³ïÝ»ñÇÝ,ÇÝãÇßÝáñÑÇí¹³ñ»ñÇí»ñ ³Ý³Õ³ñï »Ýù å³Ñ»É Ù»ñ É»½áõÝ: ÆëÏ ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ ãÇ »Õ»É É»½íÇ, ·Çñ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõóáõÙ, ÇëÏ å³ïÙ³Ï³Ý ß³ï Ù»Íųٳݳϳѳïí³ÍáõÙÏñÃáõÃÛáõÝݳéѳë³- ñ³Ï ³ñ·»Éí³Í ¿ »Õ»É, å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç³Ûëµ³½Ù³¹³ñÛ³Ù³ù³éáõÙÁ³ÛÉÏ»ñå, ù³Ý Ñ»ñáëáõÃÛáõÝ, ëËñ³Ýù µÝáñáß»ÉÁ Ñݳñ³íáñ ã¿: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ Ñ³Û Ù»Í³ÝáõÝ ·ñáÕ ¨ Ù³Ýϳí³ñÅ Ê.²µáíÛ³ÝÁ 19-ñ¹ ¹³ñÇ »ñÏñáñ¹ Ï»ëÇÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ áõëáõÙݳëÇñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»ÉÇë Çñ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í §º½¹ÇÝ»ñ¦ Ñá¹í³ÍáõÙ·ñáõÙ¿.§´³½Ù³ÃÇí»½¹ÇÝ»ñÏÝù»óÇÝ Çñ»Ýó Ù³ÑϳݳóáõÝ՝ ݳѳï³Ïí»Éáí ѳۻñÇ Ñ³í³ïÇѳٳñ…Üñ³Ýù¨Ýñ³Ýó¹³í³ÝáõÃÛáõÝÁ, ãÝ³Û³Í áñ ³Ù»Ýáõñ»ù »Õ»É »Ý ѳɳÍí³Í ¨ µáÉáñÇÝ ³ï»ÉÇ, ÙÇÝ㨠ûñë ³Ý³Õ³ñï »Ý Ùݳó»É ßÝáñÑÇí Çñ»Ýó ³Ý»ñÏÛáõÕáõÃÛ³Ý ¨ µÝ³ïáõñ ù³çáõÃ۳݅¦: Æëϳå»ë, Ù»Ýù ûÏáõ½ ³ñÛ³Ý, ûÏáõ½Ù³Ñí³Ý·Ýáíѳí³ï³ñÇÙ»ÝùÙݳó»ÉÙ»ñ ѳí³ïùÇÝ ¨, ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ, Ù»ñ É»½íÇÝ՝ ³Û¹åÇëáí å³Ñå³Ý»Éáí Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ ÇÝù- ÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ýϳñ³·ÇñÁ: ²ñ¹Ç ųٳ- ݳϳßñç³ÝáõÙ,»ñµÙ»ñ³½·Áë÷éí³Í¿³ß˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáí ¨ ³åñáõÙ ¿ Ùß³ÏáõóÛÇÝ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý ¨ É»½íÇ ÏáñëïÇ íï³Ý·Á, û¨ áã ³Û¹ù³ÝÙ»Í,µ³Ûóϳ:²Û¹íï³Ý·Á³é³í»ÉٻͿ ¹³éÝáõ٠ųٳݳϳÏÇó ³ß˳ñÑÇ ³Ñ³·Ý³óáÕ ·Éáµ³Éǽ³ódzÛÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²Ûëï»Õ ÝáñÇó ¨ ÝáñÇó³Ù»Ý³Ù»Í¹»ñÝáõÝ߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ·áñÍáõÙ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ Ù»ñÉ»½áõÝ:ò³íáùëñïdzÛëûñ²äÐ,ºíñáå³ÛǨ ³ß˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³åñáÕ ß³ï »½¹Ç³Ï³ÝÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙÍÝí³Í¨Ù»Í³óáÕÝáñ ë»ñáõݹݳé³í»É³å»ëËáë»Éáíï»ÕÇÉ»½áõÝ»ñáí, ³ëïÇ׳ݳµ³ñ Ùáé³ÝáõÙ ¿ Ù»ñ É»½áõÝ: ²Ûë ËݹñáõÙ ÇÝãù³Ý ¿É áñ Ù»Í ÉÇÝÇ Ñ»Ýó ³Û¹ ÝáõÛÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ ¨ ÍÝáÕÝ»ñÇ ¹»ñÁ, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ³é³í»É ÙdzëÝ³Ï³Ý ¨ ѳٳϳñ·³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éݳñÏáõÙ, ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éݳñÏáõÙ, ÇÝãåÇëÇù ÏÇñ³éí»É »Ý ³ñ¹»ÝûñÇݳÏг۳ëï³ÝÇгÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ: Æ å³ïÇí ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ Ç ßÝáñÑÇí §º½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ÙÇáõÃ۳ݦ ç³Ýù»ñÇ ³Ûëûñ Ù»ñ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ¿, ÇÝã ïå³·ñíáõÙ »Ý »½¹Ç»ñ»Ý ¹³ë³·ñù»ñ ¨ ¹åñáóÝ»ñáõÙ ¹³ë³í³Ý¹íáõÙ ¿ »½¹Ç»ñ»Ý É»½áõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³é³ñϳݻñÁ: êñ³ ßÝáñÑÇí Ù»ñ »ñÏñáõÙ É»½íÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹ñí³Í ¿ ³Ùáõñ ÑÇÙù»ñÇíñ³:γñÍáõÙ»ÙÝáõÛÝåñ³ÏïÇϳÝå»ïù ¿ ¨ Ñݳñ³íáñ ¿ ÏÇñ³é»É ݳ¨ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õϳݻ½¹Ç³Ï³ÝѳٳÛÝùÝ»ñ:гëϳݳÉÇ¿, áñ ËݹÇñÁ ³Û¹ù³Ý ¿É ¹ÛáõñÇÝ ã¿, µ³Ûó ÙdzóÛ³É áõÅ»ñáí¨ç³Ýù»ñÇѳٳ¹ñٳٵϳñ»ÉǿѳëÝ»É ó³ÝϳÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ: Æ í»ñçá, ß³ï ϳñ¨áñ ¿ ·Çï³Ïó»É, áñ ųٳݳϳÏÇó ³ß˳ñÑáõÙ ÙdzÛÝ ³Ûëå»ë ¿ å»ïù Ýå³ëï»É Ù»ñ É»½íÇ å³Ñå³Ý- Ù³ÝÁ: ÆëÏ É»½áõÝ å³Ñå³Ý»ÉÁ åÇïÇ ¹³éݳ ·»ñËݹÇñÛáõñ³ù³ÝãÛáõñÇëѳٳñ,ù³ÝÇáñÙdzÛÝ É»½áõÝ å³Ñå³Ý»Éáí Ù»Ýù Ïå³Ñå³Ý»Ýù ÇÝùÝ»ñë Ù»½,Ù»ñ³½·³ÛÇÝÇÝùÝáõÃÛáõÝÝáõÝϳñ³·ÇñÁ... Æñ³í³µ³Ý`Øáõñ³½Þ³ÙáÛ³Ý 2 ´ñáгë³ÝÛ³Ý. §¶ÛáõÕ³å»ïÁÃáÕÙÇùÇã·ñ³·»ïÉÇÝǦ È»½áõÝå³Ñå³Ý»ÉÁ åÇïǹ³éݳ·»ñËݹÇñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇëѳٳñ
  3. 3. ´ñá Þ³ÙáÛ³ÝÁ, ϳ٠ÇÝã- å»ëÝñ³Ý³Ýí³ÝáõÙ»Ý`Þ»Ë ´ñáÝ Ù»Í Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝ ¿ñ í³Û»ÉáõÙ Çñ ßñç³å³ïáõÙ, ë³Ï³Ûݳé³í»ÉѳÛïÝǹ³ñ- Ó³í 1988 Ãí³Ï³ÝÇÝ, »ñµ ϳݷݻÉáí º½¹ÇÝ»ñÇ ³½·³- ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³Ñ` ²- ½Ç½ ³ÙáÛ³ÝÇ ÏáÕùÇÝ, å³Û- ù³ñ»Éáí ÏñùáïáõÃÛ³Ùµ ³Ï- ïÇíáñ»Ý Ù³ëݳÏó»Éáí º½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ³Ýí³Ý í»ñ³- ϳݷÝÙ³ÝÁ: ܳ ÉÇÝáõÙ ¿ »½- ¹Ç³µÝ³Ï ·ÛáõÕ»ñáõÙ, µáñµá- ùáõÙ ¿ñ ³½·³ÛÇÝ ³ñųݳ- å³ïíáõÃÛ³Ý Ïñ³ÏÁ, á·¨á- ñáõÙ ¿ñ µáÉáñÇÝ: ܳ Þ»Ëáõ- µ³ùñ³ ߻˻ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ áõ á·»ßÝãáÕÁ: Üñ³Ý ¨, ß³ñÅ- Ù³ÝÝ ÁݹѳÝñ³å»ë, ٻͳ- å»ë û·ÝáõÙ ¿ñ Ñáñ»Õµáñ ïÕ³Ý` øÛ³ñ³Ù ²í¹áÛ³ÝÁ, ¨ »ñÏáõëÝ ¿É Ù»Í ³í³Ý¹ áõÝ»- ó³Ý ²ñó³ËÇÝ û·Ý»Éáõ ·áñ- ÍáõÙ: ´áÉáñÁ ·Çï»Ý, û ÇÝã- å»ë´ñáÞ³ÙáÛ³ÝÁ,Ùáé³ó³Í ïáõÝáõï»Õ,Ãáճͳéûñ»³- Ï³Ý áõ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ, ³é³íáïÇó ÙÇÝã áõß ·Çß»ñ, Ùï³Ñá·í³Í ³½·³ÛÇÝ å³ï- ϳݻÉáõÃÛ³Ý ¨ ²ñó³ËÇ Ñ³ñ- óáí, ³ß˳ïáõÙ ¿ñ ³Ý¹³¹³ñ áõÙ»ÍÝíÇñí³ÍáõÃÛ³Ùµ: ÐÇß»Ýùݳ¨,áñ´ñáÞ³Ùá- Û³ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1923 Ãí³Ï³ÝÇÝ ²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½Ç Þ³ÙÇ- ñ³Ù ·ÛáõÕáõÙ ¨ í³Ë׳Ýí»É ¿ 1995 Ãí³Ï³ÝÇÝ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½Ç ø³Ý³ù»é³í³Ý ·Ûáõ- ÕáõÙ, »½¹Ç ÅáÕáíñ¹Ç ëñïáõÙ ÙݳÉáí áñå»ë ³½·³ÛÇÝ Ñ»- ñáë: Ñëàâüòåñü, Õäð Íàáè è Õäð Àéëàñ! Ñ ìèëîñòè ãîñïîäíåé ÿ íà÷íó ðàññêàç.  äðåâíîñòè äàëåêîé, â ïàìÿòè âðåìåí Ìíîãî áûëî ÷èñòûõ è ñâÿòûõ èìåí. Æèëè äâà ïðîðîêà â äðåâíèå ãîäà. Áëèçêèå, êàê íåáî è â íî÷è çâåçäà. Âñàäíèêè ñâÿòûå íà ëèõèõ êîíÿõ, Âñå ïîçíàâ ñòèõèè, íå ïîçíàëè ñòðàõ. Ïðàâèë â òîì ñòîëåòüè ìóäðûé Èñêàíäàð. Íåäðóãàì – ïîãèáåëü, ïðèáëèæåííûì – äàð. È ïëûâåò ëåãåíäà äîëãîþ ðåêîé – Âå÷íàÿ, æèâàÿ ëåòîïèñü âåêîâ. Èñêàíäàð «äâóðîãèé», çíàâøèé ì¸ä è ëåñòü, Ïîëó÷èë îäíàæäû ãîðåñòíóþ âåñòü. ×òî óìðåò îí ñêîðî, ÷òî ïîãèáåëü æäåò, ×òî èñïèâøèé ñëàâó â òåìíûé ìèð óéäåò. Íî áûëà íàäåæäà îò òàêîé áåäû – Èñöåëèòñÿ âñÿêèé îò «æèâîé» âîäû. È, óíÿâ òðåâîãó, îòîçâàëñÿ â ñðîê Ñëàâíûé Õäð Íàáè – âîèí è ïðîðîê. È, íå çíàÿ ñòðàõà, îí ïóñòèëñÿ â ïóòü. È áðîäÿãà-âåòåð íå äàâàë óñíóòü. Íî ïðîéäÿ äîñòîéíî èñïûòàíèé ðîê, Îí óâèäåë âñêîðå òîíåíüêèé èñòîê. Áûë «æèâûì» èñòî÷íèê ñðåäè âñåõ îäèí. Äî êðàåâ íàïîëíèë íàø ãåðîé êóâøèí. È óñíóë ïîä äðåâîì, çíîåì óòîìëåí. È ìåäîâî-ñëàäêèì áûë ñïîêîéíûé ñîí. Íî áåäà, èçâåñòíî, íå ïðèäåò îäíà. È ïîêà îí òàÿë ïîä âóàëüþ ñíà, Ïîêàçàëñÿ âîðîí â òèøèíå íî÷íîé È ïðèñåë ê êóâøèíó ñ ÷èñòîþ âîäîé. Îí èñïèë òðè êàïëè è ðàçáèë êóâøèí, Áóäòî ãëàç ãîñïîäíèé ñâîé äîçîð âåðøèë. È ïðèøëîñü âåðíóòüñÿ âîèíó äîìîé Ñ ãîðüêîé, ìðà÷íîé âåñòüþ, ñ íèçêîé ãîëîâîé. ×åðíûì ñòàë ïðàâèòåëü – æäàë åãî êîíåö. Êàê ïå÷àëåí ñëàâû ïîðâàííûé âåíåö... Íî îñòàëèñü êàïëè ÷óäíûå íà äíå. Èõ èñïèëè áðàòüÿ â ïîëíîé òèøèíå. È çàâåò íåáåñíûé ê áðàòüÿì ñíèçîøåë – Êàæäûé ñòàë áåññìåðòíûì è ïîêîé íàøåë. Ñ òîé ïîðû äàëåêîé ìû ñ íàäåæäîé æäåì, ×òî ïî âîëå Áîãà âå÷íîñòü îáðåòåì. Åñòü åùå ïîâåðüå, ÷òî Õäð Àéëàñ Îò ìîðñêîé ïó÷èíû çàùèùàåò íàñ. Ñëàâíûé Õäð Íàáè – âîèí è ìðàçáàõø – Îí õðàíèò âëþáëåííûõ, äèâíûé àíãåë íàø. Ñëàâüòåñü, Õäð Íàáè è Õäð Àéëàñ! Ñ ìèëîñòè ãîñïîäíåé, çàâåðøó ðàññêàç... Àíàñòàñèÿ Øàêëåèíà Ãðóïïà Kaniya Sipi 3 ޻˴ñáÞ³ÙáÛ³Ý Ñëàâüòåñü, Õäð Íàáè è Õäð Àéëàñ!²½·áõÃÛ³Ùµ »½¹Ç ýáïáÙá¹»É Î³ñ»Ý Âá- ñáëÛ³ÝÁ §¾½¹Ç˳ݳ¦ ûñÃÇÝ ïí³Í ѳñó³- ½ñáõÛóáõÙ ÝßáõÙ ¿, áñ Çñ ýáïáÙṻɳÛÇÝ ·áñÍáõ- Ý»áõÃÛáõÝÁ ëÏë»É ¿ 12 ï³ñ»Ï³ÝÇó,»ñµ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·ñ³Ýóí»É ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³ÝóáõÙ ¨ ï³ñµ»ñ Éáõë³ÝϳñÝ»ñ ï»Õ³¹ñ»Éѳٳó³ÝóáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ëï³ÝáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ³é³ç³ñÏÝ»ñ, Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ µ³½áõÙ µñ»Ý¹Ý»ñÇ ¨ ÁÝÏ»ñáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³·áõëïÝ»ñ, ³åñ³ÝùÝ»ñ ¨³ÛÉÝ: §ÆÝãå»ë µáÉáñÁ, ³ÛÝå»ë ¿É »ë áõݻ٠»ñ³½³Ýù,»ñ³½áõÙ »Ù ÇÙ ýáïáÙṻɳÛÇÝ Ï³ñÇ»ñ³Ý»½¹Ç³½·Ç³ÝáõÝÇóÝ»ñϳ۳óÝ»ÉáÕç³ß˳ñÑÇÝ, áñå»ë½Ç ³ß˳ñÑáõÙ Ù»½ ݳ¨ ³Û¹ áÉáñïÇó ׳ݳã»Ý ¨ ÇٳݳÝ, áñ Ù»Ýù ݳ¨ ÑÇÝ ³½· »Ýù: ºë ó³ÝϳÝáõÙ »Ù, áñ ÁݹѳÝñ³å»ë áã áù ã³Ù³ãÇ Çñ ³½·Çó ¨ Ñ³ïϳå»ë »½¹ÇÝ»ñÁ, áíù»ñ áõÝ»Ý ß³ï ÑÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝ, ³½·³ÛÇÝ Ñ»ñáëÝ»ñ, ³Ûëûñí³ ¹ñáõÃÛ³Ùµ áõÝ»Ýù ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõ٠ѳçáÕáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Í »½¹ÇÝ»ñ¦,- Ñå³ñïáõÃÛ³Ùµ ÝßáõÙ ¿ γñ»ÝÂáñáëÛ³ÝÁ: Üß»Ýù, áñ γñ»ÝÁ ÍÝí»É ¿ 1995 Ã-ÇÝ â³ñ»Ýó³í³Ý ù³Õ³ùáõÙ, ³ÛÝï»Õ µÝ³Ïí»Éáí Ù»Ï ï³ñÇ, ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý ¾çÙdzÍÇÝ, áñï»Õ ¿É ³Ýó»É ¿ Ýñ³ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ù»ÏÝáõÙ»Ýèáõë³ëï³ÝǸ³ßÝáõÃÛáõÝ: ì»ñçáõ٠ݳ ѳí»É»ó, - §ºë Ó·ïáõÙ »Ù ³Ûë ÏÛ³ÝùáõÙ ¹ÇÙ³óÇÝÇëáñù³ÝÑݳñ³íáñ¿Ååï³É ¨ÙdzÛÝÉÇÝ»É µ³ñÇ,ÇëÏ ÇÙ·áñÍáõÙÉÇݻɳí»ÉÇÑÙáõï¨û·Ý»ÉϳñÇù³íáñÙ³ñ¹Ï³Ýó¦: ²½·áõÃÛ³Ùµ»½¹ÇýáïáÙá¹»ÉÁ
  4. 4. 4 www.facebook.com/YezidiNationalUnion www.facebook.com/KaniyaSipi E-mailkhdr.yezid@gmail.com www.yezdistan.blogspot.com ÐÆØܲ¸ÆðºìÐð²î²ð²ÎÆâ` º¼¸ÆܺðÆÒ²ÚÜêäÀ, îÜúðºÜ`²¼Æ¼Â²ØàÚ²Ü ÊØ´²¶Æð`ʸðвæàÚ²Ü Â»ñÃÁÑñ³ï³ñ³Ïí³Í¿å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ: Ø»ñѳëó»Ý`ºñ¨³Ý23,²ñß³ÏáõÝÛ³ó2,12-ñ¹ ѳñÏ,7-ñ¹ë»ÝÛ³Ï,Ñ»é.`094558718 ¶ñ³ÝóÙ³ÝÃÇíÁ`1164ïå³·ñ³Ï³ÝÙ³ÙáõÉ, ïå³ù³Ý³ÏÁ`500,·ÇÝÁ`å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ: »ñÃÁïå³·ñíáõÙ¿§ê³Ù³ñϦêäÀïå³ñ³ÝáõÙ ù.ºñ¨³Ý,Î.àõÉÝ»óáõ57,Ñ»é.`24-75-50 De’wat e’mrê çawa her merivekî, isa jî- her ÿzdîkîda, qewmandineke ferze, û her ÿzdîk dice’dîne de’watê baþ, xweþ derbazke. Lê her t’enê baþ û xweþ derbazkirina de’watê bes nîne, wekî ewê h’esavkin ya ÿzdîa, yan- ya ÿzdîkî. Ev gilî çima tê gotin? Çimkî we’de û meriva ÿp’êce göhastin kirine nav qirarê def- de’watê me. R’aste, tê gotin, wekî we’de ya xwe dike, lê em jî, qey tê bêjî, alîdikin, kö qirarê ÿzdîtîê wexta def-de’watê me (û ne kö t’enê de’f-de’wata) bêne bîrkirinê, û em ç’e’v didine qirarê xelqê, qirarê xerîv, wekî p’ara me nînin û em sifetê xwe indadikin û em mînanî ne kö t’enê xwe navin, lê isa jî- qe mînanî kesî navin… Lê niha em derheqa qirarê þaya ÿzdîada xeverdin, wekî, ze’f na, ha, 50 sal pêþda, bawerbike t’am dihatne xweykirinê. Cahila, fe’mdarîye, wexta þaya, yan bi salixa, hevdö nasdikirin, hevdö begemdikirin, û xorta derheqa temê xweda dig- otine xûþk, birê xwe, gilî digihîþte mezina, û çaxê dihatne ser wî gilî, wekî we’dê zewaca kör’e, û qîz jî e’mirê wê ê nîþankirinêye, qirardikirin her’in, wê qîzê bixwezin, nîþankin. Dê-bavê xort diçûne mala bavê qîzê û derheqa temê kör’ê xwe û temê xweda sivkayî digotne dê-bavê qîzê. H’îmlî diya qîzê ij qîza xwe dipirsî, k’a ew wê yekêr’a qayîle. Qîzê bi fedîkirin, h’erke xûþk yan bûka wê hebûn, digote wan, wekî ew qayîle, evê xilazîê jî derheqa wê yekêda digotne diya qîzê, diya qîzê jî- digote malxê xwe. Pey vê yekêr’a sozek didane dê-bavê kör’, evê xilazîê jî bi r’azîbûn vedger’yane mala xwe, e’lamî nefer, qewm-pismamê xwe dikirin, wekî filankesê sozê qîza xwe daye wan… Diqewimî, wekî hima wexta dayîna soz dê û bavê kör’ “nîþanîk” (xiþirek (xelekek), laç’ikek) qîzêva dikirin, h’etanî r’oja k’ivþkirî her’in û qîzê nîþankin. Berî nîþankirinê xwezgînîê qîzê, h’îmlî- bavê kör’, pey silav-k’ilavar’a digot: -Em hatine de’wa merivtayê we bikin. Ev gotin h’esavdibû, wekî dixwezin qîza wê malê nîþankin, kör’ê xwer’a bixwezin û bivne mervê heve diha nêzîk, û baw- erdikin, wekî saya h’al-zewacê þîrnayî, xêrxazî navbera merivada diha zêde û meh’kem- divin. R’oja nîþankirinê çawa dê-bavê xort, isa jî- dê bavê qîzê, gazî nefer, qewm-pis- mamê xweye nêzîk dikirin, wekî ew hazirvin. Çaxê bavê qîzê qayîlîa xwe dida, îzin didan, wekî diya xort, k’ölfetê navsere nîþanîê xwe (h’îmlî göstîleke zêr’) qîzê- vakin. Pey vê r’izmêr’a hevdö bimbarek- pîrozdikirin, döa’ bext-mirazê cahilê bermi- raz dikirin, dixöarin, vedxöarin û hevdö diqetyan. Fe’mdarîye, xort jî wê r’ojê t’ev dê-bavê xwe dihat. De, derheqa ya bûyîda dê-bavê çawa xort, isa jî- qîzê, der-cînar, qewm-pismamê xwer’a gilîdikirin, wekî ew derheqa ya bûyî- da pêbih’esin. Çendek dik’ete ort’ê, xort (ze’va) diçû dîtina dergîstîa xwe. Wexta çûyînê, e’detî, ze’va p’êþk’êþek (h’îmlî xiþirek) dergîstîa xwer’a dibir. Me’nîa vê çûyînê ew bû, wekî çawa herdö cahil hevdö, isa jî malbavanê qîzê (dê, bav, xûþk, birê qîzê) xort diha baþ naskin… E’detî, qîz mala bavê xweda dirêj ned- ima, lê çi jî hebûya, h’etanî de’watê, mala xort wexta e’yd-e’refata, r’ojê e’zîz, ser bûka xweda diçû. Seva bûkê p’êþk’êþ û xelat dibirin. Ev qirar h’esavdive, tê navkirinê sertêdan. Digotin- sertêdan birin. Seva bûkê p’êþk’êþbirin. H’etanî de’watê þîranî dixöarin. Þîranî mala bavê qîzêda dibû. Dê-bavê xort, t’ev qewm-pismam, xêrxazê xwe r’oja k’ivþkirî diçûne mala bavê qîzê, k’îjanê h’e- tanî hatina, çawa divên, xizmê xwe, idî k’arê xwe dikirin. Wexta þîranî dê-bavê xort bi xelat û p’êþk’êþ dihatin, isa jî- þîrnayî kêmnedibû. Wexta þîranî p’êþ’kêþ û xelatê bûkê dihatne gazîkirinê, wekî dê-bavê xort û qewm-pismamê xort anîbûn, didan û isa jî p’êþk’êþê zêr’ bûkêva dikirin. Malbavanê bûkê jî r’oja þîranî seva zêya xwe p’êþk’êþ û xelat dianîn. Isa jî e’detbû qelnê bûkê bibir’in. Qelin, hilbet, welatê T’ifaqa Sovêtîêye berêda, bawerbike hate hildanê, bîrkirinê, lê herêkirin, h’etanî niha jî maye û h’esavdive- e’seyî, wekî isa jî tê navkirinê navqelin. Herêkirin bi p’êþk’êþ- xelata dîhardibû, wekî mala xezûrê bûkê seva mala bavê wê dianîn. Pey þîranîr’a jî çûyî- na ze’vaye li mala xezûr hebû. Dê-bavê qîz û xort paþê qirardikirin, k’a þaya cahilê xwe k’engê bikin, k’îjan e’detî, payîza dibû. -1- Wextê zerîa min nîþankirin, Derê birîna min vekirin, Birîn t’ije xwê dikirin, Dermana- ç’ar pê nedikirin. -2- Derdê dila wê çawave? Dil k’afire, r’a pê nave, Eþqa dila betalnave, Gelo, h’alê minê çawave? -3- Derdê dila kes nevîne, Gele merîya dizêrîne, Dil, kö k’etê- ç’are nave, Dil t’ö dîna nah’evîne. -4- Çi dareke r’ex gêlîda, Her belgekî serda sî da, Þerîe’t jî qebûlnake- Qîza h’ivede salî bidî mêrê bîda. -5- Çi kanînga qic-qicî, Cotê kewa lê xer’icî, Xwezla min wî xortî bêye- Ç’e’vê xwe ger’and, dilê xwe zewicî. -6- Wî zinarî t’eqe-t’eqe, Min göl çinî, te kir baqe, K’ê dîtîye, k’ê bînaye- kör’ap ser qîzapê biye aþiqe. ÇEND K’ILAMÊ EVÎNTÎÊ WEXTÊ ZERÎA MIN NÎÞANKIRIN DEF-DE’WATÊ ŸZDÎA (p’ara yekê)

×