Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

PDF_5.Format5.ปลาช่วยใส่เลขหน้า233แผนการ์ตูน.pdf

3.062 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación

PDF_5.Format5.ปลาช่วยใส่เลขหน้า233แผนการ์ตูน.pdf

 1. 1. 150 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก รหัสวิชา อ32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Reading Cartoon เวลา 2 คาบ จานวน _1.0_ หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความเข้าใจในหลักการอ่านการ์ตูน 2. สามารถตีความและเข้าใจสิ่งที่การ์ตูนต้องการสื่อสารได้ 3. สามารถเล่าความคิดเห็นที่มีต่อการ์ตูนเหล่านั้นได้ 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการอ่านการ์ตูนกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สาระการเรียนรู้  หน่วยย่อยที่ 1 หลักการอ่านการ์ตูน กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมในห้องเรียน 1. ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนนับ 1-8 วนไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน จากนั้น แยกคนที่นับ 1 เป็นกลุ่มที่ 1 คนที่นับ 2 เป็นกลุ่มที่ 2 ทาเช่นนี้จนกระทั่งครบ 8 กลุ่ม 2. ครูผู้สอนแจกใบความรู้ที่ 1 หลักการอ่านการ์ตูนให้ผู้เรียนศึกษา 3. ครูผู้สอนกาหนดเวลา 30 นาที เพื่อให้ผู้เรียน อ่านและสรุปประเด็นที่ได้จากการศึกษา ใบความรู้ออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ลงในใบงานกิจกรรมที่ 1 4. ครูผู้สอนเกริ่นนาเข้าสู่บทเรียน โดยนาเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันเข้ามาเชื่อมโยง เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิภาณไหวพริบ 5. เมื่อครบกาหนดเวลา แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา บอกเล่าสิ่งที่เขียนลงใบในใบงาน กิจกรรมที่ 1 จนครบทุกกลุ่ม 6. ครูผู้สอนสรุปประเด็นและปิดบทเรียนในห้องเรียน ด้วยแนวคิดที่สาคัญและอธิบาย รายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 7. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยในการเรียน รวมถึงการใช้งานเว็บไซต์ ดังกล่าว 8. ครูผู้สอนแจกคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ให้กับผู้เรียน เพื่อนาไปศึกษาให้เกิดความเข้าใจ และคุ้นชินกับการใช้งาน
 2. 2. 151 กิจกรรมบนเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 1. ผู้เรียนเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ผู้เรียนเข้าไปที่เมนู Lessons จากนั้นเลือกเมนูย่อย Cartoon Lesson 3. ผู้เรียนเลือกเมนู Reading Cartoon Introduction เพื่อเข้าสู่บทเรียน การวัดและประเมินผล 1. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามในห้องเรียน 2. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามเกี่ยวกับการ์ตูนที่อ่าน 3. บันทึกผลการนาเสนองาน (Mind Mapping Activity) หน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ ประเมิน แหล่งการเรียนรู้ 1. เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ห้องสมุด / ศูนย์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับรายวิชาอื่น 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 3. 3. 152 ใบความรู้ที่ 1 หลักการอ่านการ์ตูน (READING CARTOONS) เราคงเคยได้ยินคากล่าวที่ว่าภาพเพียงภาพเดียวมีค่ามากกว่าการใช้คาบรรยายถึง พันคา ทั้งนี้เพราะภาพย่อมทาให้ผู้เห็นเกิดความซาบซึ้ง ประทับใจดีกว่าคาบรรยายมากมายนัก ดังนั้นการ์ตูนจึงมีสิ่งที่ดึงดูดใจต่อคนจานวนมาก เพราะช่วยให้ผู้อ่านการ์ตูนเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และในด้านภาษา การใช้การ์ตูนมาช่วยย่อมทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากกว่าการ ใช้คาต่างๆ เพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุนี้เราคงแทบจะไม่ต้องหาเหตุผลอื่นใดมาช่วยยืนยันการใช้การ์ตูนในการเรียน ภาษา อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเหตุผลอื่นๆ มาสนับสนุนว่าทาไม “ผู้อ่าน” ในฐานะนักเรียนทางด้าน ภาษาสามารถจะได้รับประโยชน์จากการอ่านการ์ตูน ดังนี้ 1. การ์ตูนอุดมไปด้วยลูกเล่นทางภาษา มีความหมายแฝงและเป็นสานวน การ์ตูนมักจะ เสนอออกมาในรูปของสานวนภาษาด้วยวิธีการที่น่าจดจาและโดดเด่น การสนทนาในการ์ตูน มักจะถูกเสริมแรงด้วยภาพวาดลายเส้นที่ง่ายและชัดเจน ดังนั้นภาษาที่ใช้จึงง่ายต่อการเข้าใจ ภาพที่เห็นนั้นจะเชื่อมคาและความคิดเข้าด้วยกัน จึงช่วยลดความจูงใจของผู้อ่านที่จะแปลเป็น ภาษาแม่ของตนและลดความต้องการที่จะใช้พจนานุกรมไปด้วย 2. การใช้คาและรูปภาพประกอบเข้าด้วยกันมักจะเป็นการให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ วัฒนธรรม นั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน ลักษณะท่าทาง รูปแบบของพฤติกรรม ฯลฯ การ์ตูนหรือเรื่องตลกโดยมากจะเป็นเรื่องของชีวิต (เสี้ยวหนึ่งของชีวิต) ที่เกี่ยวข้องกับ ความคิดเห็น ถ้อยคา และการกระทาของบุคคล การ์ตูนช่วยให้แนวทางการหยั่งรู้จิตวิทยาของ คน และยังช่วยให้คนเกิดอารมณ์ขัน ซึ่งเป็นขั้นตอนสาคัญในการฝึกตนให้เป็นคนรอบรู้ (เชี่ยวชาญ) ในภาษาต่างประเทศ ภาษาและลักษณะทางวัฒนธรรมของการ์ตูน 1) การ์ตูนที่เขียนออกมาเป็นจานวนมากนั้นมักใช้สานวนภาษาต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น พวกๆ ดังนี้ กริยาวลี (verb phrases) เช่น Make out = ‘end a phone conversation’ Pull through = ‘decipher, understand’ Hang up = ‘survive’ สานวนภาษา (idioms) เช่น Make ends meet = to spend no more than the money one has
 4. 4. 153 A frog in the throat = phlegm on the vocal cord that affects one’s speech. Lead a dog’s life = to cause to pass a life of a particular kind. การอ้างอิงถึงบุคคล สถานที่ และสถาบัน (References to people, places and institution) เช่น The Archbishop of Canterbury Fort Knox Dallas Cowboys Arsenal คาศัพท์ที่สะท้อนถึงลักษณะนิสัยทางสังคมและแนวโน้ม (Vocabulary reflecting social habits and trends) เช่น Stamp – collecting = การสะสมแสตมป์ Jogging = การวิ่งแบบเหยาะๆ (การวิ่งแบบจ๊อกกิ้ง) Gay lib = เสรีภาพของรักร่วมเพศ Insurance policy = กรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ การ์ตูนยังแสดงถึงการกระทาที่ต่อเนื่อง และเกี่ยวข้องกับการสนทนารวม ทั้งลักษณะต่างๆ ทางภาษาศาสตร์อย่างกว้างขวาง การ์ตูนแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณะของการ ดาเนินชีวิต และวัฒนธรรม ดังเช่น กีฬา (sports) ตัวอย่าง Horse – racing (การแข่งม้า) soccer (การแข่งฟุตบอล) สิ่งแวดล้อม (The environment) เช่น Pillar – box (ตู้ไปรษณีย์) no – parking zone (เขตห้ามจอดรถ) เสื้อผ้าและแบบผม (clothes and hair – styles) Cloth cap = หมวกผ้า Apron = ผ้ากันเปื้อน Football scarves = ผ้าพันคอของนักฟุตบอล Hair – styles = แบบผม เครื่องเรือน (furniture) การตกแต่งภายใน (domestic interiors),สานักงาน (officer) เป็นต้น Government office = สานักงานของรัฐ Living rooms = ห้องนั่งเล่น Kitchen = ครัว Police station = สถานีตารวจ
 5. 5. 154 รูปแบบที่เป็นอารมณ์ขันของการ์ตูน (Modes of cartoon humor) จะแบ่งออกอย่าง กว้างๆ เป็น 8 ประเภท คือ 1. การใช้สานวนซาจาเจ (The Cliché) การ์ตูนประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการนาเอา สานวนภาษาที่รู้จักกันดี หรือสานวนที่พูดหรือใช้จนเบื่อหูแล้วนามาใช้ในการสรุปความ 2. การใช้เรื่องของชีวิต (That’s life) การ์ตูนประเภทนี้เป็นการ์ตูนซึ่งทาให้เกิดภาพ ชีวิตที่เหมือนกับชีวิตจริงของผู้อ่าน หรือที่พูดเกินความเป็นจริง 3. การใช้ความสินหวังหรือสถานการณ์ที่เย้ยหยัน (Hopeless or ridiculous situations) การ์ตูนประเภทนี้บรรยายถึงสภาพความเป็นจริงที่ยุ่งยากหรือในสถานการณ์ที่ จะต้องเลือกทาอย่างใดอย่างหนึ่งอารมณ์ขันจากการ์ตูนประเภทนี้เกิดขึ้นได้เพราะเป็นการดู ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้อื่น 4. การให้ตัวการ์ตูนแสดงบทบาทที่ไม่สอดคล้องกับนิสัยของตนเอง(Out of character) การ์ตูนประเภทนี้เป็นแบบที่นิยมกันมากของการ์ตูนตลกเราดูแล้วตลก เพราะผู้เขียน การ์ตูนจงใจใช้ตัวการ์ตูนให้ทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่โดยปกติแล้วผู้อ่านจะคิดไม่ถึงว่าตัวการ์ตูนทาอย่าง นั้น 5. การใช้ตัวการ์ตูนแสดงบทบาทที่สอดคล้องกับนิสัยของตนเอง (In character) ไม่ว่าจะต้องเหตุผลใดก็ตาม นักเขียนการ์ตูนก็สามารถที่จะสร้างอารมณ์ขันให้เกิดขึ้นได้โดยให้ คนแสดงในสิ่งที่ผู้อ่านคาดหวังว่าคนนั้นจะต้องแสดงออกในแบบนั้นๆ 6. การใช้ความโง่ของตัวการ์ตูน (Stupidity) การ์ตูนประเภทนี้จะนิยมให้ตัวการ์ตูน สาคัญแสดงบทที่ไม่ถูกจุด ทาให้ผู้อ่านตื่นเต้นเพราะผู้อ่านพึงพอใจกับการได้ดูตัวการ์ตูนทา ผิดพลาดไป 7. การเป็นคนช่างคิด (Inventiveness) การ์ตูนประเภทนี้ไม่ต้องการคาอธิบายภาพ และแสดงให้เห็นวิธีการที่ชาญฉลาดในการแก้ไขปัญหา 8. การบรรยายความอย่างจากัด (Understatement) การ์ตูนประเภทนี้เป็นการ์ตูน ตลกที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เป็นการ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับชาวอังกฤษและขึ้นอยู่กับการเลือกใช้คา ที่มีอยู่อย่างค่อนข้างจากัด ทาให้ใช้คาบรรยายได้ไม่เต็มที่
 6. 6. 155 ตัวอย่างกริยาวลี Put it up = raise (ชูขึ้น, ยกขึ้น, แยกขึ้น) Put up something = บรรจุหีบห่อ, เก็บ Sent them off = a start given to someone = (การไปส่ง, การให้กาลังใจ) Looking for = searching (การเสาะหา, ค้นหา)
 7. 7. 156 ตัวอย่างสานวนภาษา Take a look at = ดู, มองดู Pay attention to = ใส่ใจกับ, เอาใจใส่กับ Keep in mind = จาไว้, จาใส่ใจ
 8. 8. 157 Throw someone off = ทาให้หลงกล, ทาให้เกิดการผิดพลาด From the horst’s mouth = จากแหล่งต้นตอข่าว
 9. 9. 158 กิจกรรมที่ 1 Mind Mapping สรุปความเข้าใจหลักการอ่านการ์ตูน …………………………………………………….
 10. 10. 159 แบบฝึกหัด หลักการอ่านการ์ตูน Name…………………………………. Student ID ……………………….. Class………. กรุณาเลือกคาตอบที่ถูกต้อง Curious Avenue 1. What can we conclude from these cartoons? A. He wanted to get rid of his nose. B. He wanted to clean his face. C. He was afraid of nose piranhas in the river. D. He tried to catch nose piranhas in the river. 2. What does “suffice” in the sentence “That’ll suffice” mean? A. Enough B. Dangerous C. Wet D. Afraid 3. What does the sentence in the second frame mean? A. He thinks that he doesn’t feel fear whether there is something horrible will happen to him. B. He thinks that he should try to find some reasons for the thing he should be afraid to. C. He has some good reasons that he should be afraid to get his face wet. D. He tried to find why he should be afraid to.
 11. 11. 160 4. “A steak for dinner – rare”, what does the word rare mean? A. A steak that is cooked deliciously. B. A steak he wants is cooked very lightly so that the inside is still red. C. A steak that is cooked thoroughly so that it is slightly over – cooked. D. A steak he wants is the kind that is not done very often. Directions Re-arrange a comic strip in items 5-8 into their original order. 5. 1. 3. 1, 2, 3, 4 1, 4, 2, 3 2. 4. 1, 3, 2, 4 3, 2, 4, 1
 12. 12. 161 6. 1. 3. 3, 2, 1, 4 3, 4, 1, 2 2. 4. 1, 2, 3, 4 1, 3, 2, 4 7. 1. 3. 1, 2, 3, 4 3, 2, 1, 4 2. 4. 4, 3, 2, 1 1, 4, 2, 3 8. 1. 3. 1, 2, 3, 4 3, 2, 1, 4 2. 4. 4, 2, 1, 3 3, 1, 4, 2
 13. 13. 162 9. What is the main idea of the cartoons above? A. B. C. D. He doesn’t want his mother to talk’ to a caller. He wants to play a joke with a caller. He does want a caller to visit his house. He wants to get five bucks from a caller. 10. What does the word “sigh” in the last frame mean? A. B. C. D. He felt that his children were naughty. He was tired of what his children behaved. He felt that the man was very impolite. He was sorry the man did too violently.
 14. 14. 163 เรียนรู้ด้วยตนเอง http://www.krupu.com/homework วิธีเข้าใช้งาน 1) เปิด Internet Explorer หรือ Google Chrome พิมพ์ URL http://www.krupu.com/homework/ 2) เลือกเมนู Lesson > Cartoon Lesson > Reading Cartoon Introduction 3) จากนั้นจะพบกับหน้าปกของบทเรียน ดังนี้ คลิกที่ภาพดังกล่าวเพื่อเข้าสู่บทเรียน
 15. 15. 164 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก รหัสวิชา อ32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Reading Cartoon เวลา 1 คาบ จานวน 1.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความเข้าใจในหลักการอ่านการ์ตูน 2. สามารถตีความและเข้าใจสิ่งที่การ์ตูนต้องการสื่อสารได้ 3. สามารถเล่าความคิดเห็นที่มีต่อการ์ตูนเหล่านั้นได้ 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการอ่านการ์ตูนกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สาระการเรียนรู้  หน่วยย่อยที่ 2 Reading Cartoon กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 1. ผู้เรียนเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ผู้เรียนเข้าไปที่เมนู Lessons จากนั้นเลือกเมนูย่อย Cartoon Lesson 3. ผู้เรียนเลือกเมนู Reading Cartoon Test เพื่อเข้าสู่บทเรียน การวัดและประเมินผล 1. คะแนนจากแบบทดสอบ Reading Cartoon Test บนเว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ 1. เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ห้องสมุด / ศูนย์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับรายวิชาอื่น 1. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 16. 16. 165 ตัวอย่างแบบทดสอบ
 17. 17. 166 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก รหัสวิชา อ32101 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : Travel around the world เวลา 1คาบ จานวน 1.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความเข้าใจในหลักการอ่านการ์ตูน 2. สามารถตีความและเข้าใจสิ่งที่การ์ตูนต้องการสื่อสารได้ 3. สามารถเล่าความคิดเห็นที่มีต่อการ์ตูนเหล่านั้นได้ 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการอ่านการ์ตูนกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สาระการเรียนรู้  Travel around the world กระบวนการจัดการเรียนรู้ 1. ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนนับ 1-8 วนไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน จากนั้น แยกคนที่นับ 1 เป็นกลุ่มที่ 1 คนที่นับ 2 เป็นกลุ่มที่ 2 ทาเช่นนี้จนกระทั่งครบ 8 กลุ่ม 2. ครูผู้สอนแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของโลกให้ผู้เรียนทราบ 3. ครูผู้สอนกาหนดเวลา 30 นาที เพื่อให้ผู้เรียน ร่วมกันนาเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ชื่อเสียง โดยห้ามซ้ากับที่ครูผู้สอนได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น 4. ครูผู้สอนเกริ่นนาเข้าสู่บทเรียน โดยนาภาพสถานที่ท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ขึ้นมา ให้ผู้เรียนทายว่า สถานที่ดังกล่าวคือที่ใด และอยู่ที่ประเทศใด 5. ผู้เรียนแข่งขันกันตอบคาถามเป็นกลุ่ม ซึ่งแต่ละคาถามจะมีคะแนนสะสม 1 คะแนน กลุ่มไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ 6. ครูผู้สอนนาเข้าสู่บทเรียน โดยการแนะนาคาศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์กับนักเรียน 7. ครูผู้สอนยกตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เช่น เหตุการณ์ จาลองการซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองห้องพักโรงแรม การถามเส้นทาง 8. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงบทบาทจาลองสั้นๆ ในห้องเรียน เช่น ให้ผู้เรียนลุก ขึ้นยืน พูดแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันอยากไป เป็นภาษาอังกฤษคนละ 1-2 ประโยค (อาจจะสุ่มเลือก 2-3 คน) 9. ครูผู้สอนสังเกต และประเมินระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาของผู้เรียน
 18. 18. 167 10. ครูผู้สอน นาผู้เรียนเข้าสู่เนื้อหาหลักไวยากรณ์เรื่อง Present Simple Tense เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการพูดให้ถูกหลักไวยากรณ์ทางภาษาอังกฤษ 11. ครูผู้สอนสรุปประเด็นและปิดบทเรียนในห้องเรียน 12. ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัยในการเรียน 13. ครูผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนเข้าไปศึกษาบทเรียนและทาแบบฝึกหัดเพิ่มเติมบน เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework กิจกรรมเรียนรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 1. ผู้เรียนเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ผู้เรียนเข้าไปที่เมนู Lessons จากนั้นเลือกเมนูย่อย Cartoon Lesson 3. ผู้เรียนเลือกเมนู English Version > Travel around the world เพื่อเข้าสู่บทเรียน การวัดและประเมินผล 1. คะแนนจากแบบทดสอบ Travel around the world บนเว็บไซต์ แหล่งการเรียนรู้ 1. เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ห้องสมุด / ศูนย์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับรายวิชาอื่น 1. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 19. 19. 168 ใบความรู้ที่ 1 Attraction of ASEAN ASEAN’s tourist attractions ASEAN countries are full of places of interest which rank among the most beautiful in the world. One finds true artistic wonders and very old palaces which are rich in local and foreign artistic creations. There are kilometers and kilometers of beaches and volcanoes in Indonesia, rice plantations in the steeps of Banau in the Philippines, floating markets, football matches between elephants in Thailand, boat construction craft in Brunei (Dar Es-Salam), calligraphers who preserve the old style in Singapore, and several other beautiful attractions in other ASEAN countries. All kinds of water sports have their well-known venues: Phuket (Thailand), Pulau Redang (Malaysia), Palawane (the Philippines), Malalayang (Indonesia) and of many other sites where one can dive, snorkel, swim, water ski and sail. All this is on offer in a panorama of thousands of islands which are part of ASEAN. There are many beaches, islands and tourist centres in cities such as Pataya (Thailand), Bali (Indonesia), Langkawi (Malaysia) and the island of Sentosa (Singapore). It is possible to camp under the star-lit sky or sail through the rivers: Sakrang in Malaysia, or the cascades of the Pagsanjan river in the Philippines. There are lots of beaches, islands and resorts in many important cites such as Pataya (Thailand), Bali (Indonesia), Langkawi (Malaysia), Sentosa Island (Singapore), and many others. Reference: Islamic Tourism – Issue 13 – September-October / 2004 (pp. 28)
 20. 20. 169 ใบความรู้ที่ 2 Top 10 Tourist attractions in ASEAN
 21. 21. 170 Reference: 1 http://farm2.static.flickr.com/1068/1412375072_879f2760b5.jpg 2 http://4.bp.blogspot.com/-UAzFJrQfCkQ/UCpXCtD7drI/AAAAAAAAAYI/DoO9Q01kc7s/s1600/ Wat_Phra_Kaew_grand_palace.jpg 3 http://www.cuti.my/Sub/Kl/kuala_lumpur_petronas_twin_towers.jpg 4 http://www.portalhunt.com/images/stories/Bali_island/bali_island_6.jpg 5 http://populartourismplace.com/wp-content/uploads/2011/06/merlion.jpg 6 http://www.traveldojo.com/i2/brunei.jpg 7 http://totravelin.com/wp-content/uploads/2011/07/angkor-wat-temple-cambodia.jpg 8 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Pha_That_Luang_Vientiane_Laos.jpg 9 http://images.jummumsan.multiply.com/image/1/photos/89/1200x1200/19/DSC4283resize.JPG?et=O9UM8U wUXmhCyK8hGWKOqQ 10 http://hilight.kapook.com/img_cms2/varity_2/cnntower06.JPG
 22. 22. 171 GRAMAR Present Simple Tense Present Simple Tense หลักการใช้ Present Simple Tense ใช้พูดถึงเหตุการณ์หรือการกระทาที่ เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา หรือ เกิดขึ้นเป็นประจาซ้าไปซ้ามา เช่น ่ I drink a lot of water. (ฉันดื่มน้าเยอะ) ใช้กับการกระทาที่ ทาจนเป็นอุปนิสัย หรือ ใช้เพื่อแสดงความถีของการกระทาต่างๆ โดยเรามักใช้กับ คากริยา ่ วิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of Frequency) มาช่วยในการแสดงความถีของการกระทา เช่น ่ I always do my homework. (ฉันทาการบ้านของฉันเสมอ) *อย่างไรก็ตามประโยคที่มี คากริยาวิเศษณ์แสดงความถี่ (Adverbs of Frequency) นั้นไม่จาเป็นจะต้องเป็น Present Simple Tense เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบว่า ประโยคนั้นกล่าวถึง การกระทาในช่วงเวลาใด เช่น ั I usually went to a museum. (Past Simple Tense) I will always love you. (Future Simple Tense) ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทาที่ เป็นความจริงตลอดไป (fact) หรือ เป็นกฎทางธรรมชาติ (natural law) โดย ไม่จาเป็นว่าการกระทานั้นๆ กาลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือไม่ เช่น Snow is white. (หิมะมีสีขาว) ใช้เมื่อต้องการพูดถึง ตารางเวลา (Schedule) หรือ แผนการ (Plan) ที่ได้วางไว้ เช่น The meeting starts from 8.30 am until 10.00 pm. (การประชุมเริ่มตอนแปดโมงครึ่งตอนเช้าไปยังสี่ทม) ุ่ ใช้ในการ แนะนา บอกแนวทาง หรือ สอน เช่น How do I get to the nearest mall? Go straight and turn left on the next corner. (ฉันจะไปยังห้างที่ใกล้ที่สุดได้อย่างไร เดินตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมข้างหน้า วิธีการสร้างประโยค Present Simple Tense อ้างอิง: http://www.dekeng.com/2392/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A %E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4 %E0%B8%A9/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A %E0%B9%89-Tense-
 23. 23. 172 Vocabulary คาศัพท์ที่ควรทราบ ตั๋วเครื่องบิน Airline tickets ข้อมูล Information จองตั๋วเครื่องบิน Booked a flight เฉพาะ Particular โชคดี Good luck ท่องเที่ยว Traveling ราคา Price โรงแรม Hotel Conversation ตัวอย่างสถานการณ์ A: Have you ever booked a flight online? คุณเคยจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ไหมคะ B: I have booked airline tickets online many times. It has worked out great for me! ผมเคยจองหลายตั๋วเครื่องบินหลายครั้งแล้ว ซึ่งก็ดีนะสาหรับผม A: How do you book airline tickets online? คุณจองตั๋วออนไลน์ยังไงเหรอคะ B: The best way is to go to a website like Travelocity or Expedia. They can help you find the best price. ทางที่ดีที่สุดคือเข้าไปที่เว็บไซต์ เช่นTravelocity หรือ Expedia ซึ่งในเว็บจะช่วยเราหา ราคาที่ดีๆได้ A: What information do I need to provide to book a flight? แล้วฉันต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างในการจองคะ B: You need to know where you are going and when you want to travel. คุณต้องรู้ที่ที่คุณจะไปและวันเวลาที่คุณจะไป A: How do I get the cheapest rate? แล้วฉันจะได้ราคาที่ถูกที่สุดยังไง B: Usually you get the best price by having some flexibility in your travel time and dates.
 24. 24. 173 โดยปกติแล้วคุณจะได้รับราคาที่ดีที่สุด โดยดูเวลาการเดินทาง A: Can I fly on different airlines? ฉันสามารถนั่งสายการบินอื่นได้ไหม B: You can choose the airline you prefer to fly with or let the website find you the best deal. คุณสามารถเลือกสายการบินที่คุณชอบ หรือ คุณจะให้ทางเว็บไซต์แนะนาคุณก็ได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง http://www.krupu.com/homework วิธีเข้าใช้งาน 1) เปิด Internet Explorer หรือ Google Chrome พิมพ์ URL http://www.krupu.com/homework/ 2) เลือกเมนู Lesson > Cartoon Lesson > English Version > Travel around the world 3) จากนั้นจะพบกับหน้าปกของบทเรียน ดังนี้ 4) คลิกที่ภาพดังกล่าวเพื่อเข้าสู่บทเรียน
 25. 25. 174 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก รหัสวิชา อ32101 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Culture เวลา 1 คาบ จานวน 1.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความเข้าใจในหลักการอ่านการ์ตูน 2. สามารถตีความและเข้าใจสิ่งที่การ์ตูนต้องการสื่อสารได้ 3. สามารถเล่าความคิดเห็นที่มีต่อการ์ตูนเหล่านั้นได้ 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการอ่านการ์ตูนกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สาระการเรียนรู้  Culture กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมในห้องเรียน 1. ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนนับ 1-8 วนไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน จากนั้น แยกคนที่นับ 1 เป็นกลุ่มที่ 1 คนที่นับ 2 เป็นกลุ่มที่ 2 ทาเช่นนี้จนกระทั่งครบ 8 กลุ่ม 2. ครูผู้สอนกาหนดเวลา 30 นาที เพื่อให้ผู้เรียนระดมความคิดเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณีของไทยและต่างประเทศ ว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละวัฒนธรรมประเพณีที่ว่านั้นมี จุดเด่นอะไรบ้าง โดยเขียนเป็นแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ลงในใบงาน กิจกรรมที่ 1 3. ครูผู้สอนเกริ่นนาเข้าสู่บทเรียน โดยนาเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันเข้ามาเชื่อมโยง เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิภาณไหวพริบ 4. เมื่อครบกาหนดเวลา แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา บอกเล่าสิ่งที่เขียนลงใบในใบงาน กิจกรรมที่ 1 จนครบทุกกลุ่ม 5. ครูผู้สอนแนะนาคาศัพท์ที่ควรทราบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงข้อพึง ปฏิบัติในประเพณีต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
 26. 26. 175 6. ครูผู้สอนยกตัวอย่าง การพูดสนทนาเกี่ยวกับ ประเพณีและวัฒนธรรมในชีวิตประจาวัน ของผู้เรียน เช่น การใส่บาตรทุกเช้า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธ การเข้าวัดทาบุญใน วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น 7. ครูผู้สอนนาผู้เรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของวันสงกรานต์ และถามไถ่ผู้เรียนถึง วิธีการปฏิบัติตนในวันดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เรียนอาจจะยกมือตอบคาถามด้วยความสมัครใจ หรือการสุ่มเลือกของครูผู้สอนก็ได้ 8. ครูผู้สอนสรุปประเด็นและปิดบทเรียนในห้องเรียน 9. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างศึกษาเนื้อหา และทาแบบฝึกหัดบน เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework กิจกรรมบนเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 1. ผู้เรียนเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ผู้เรียนเข้าไปที่เมนู Lessons จากนั้นเลือกเมนูย่อย Cartoon Lesson 3. ผู้เรียนเลือกเมนู English Version > Culture เพื่อเข้าสู่บทเรียน การวัดและประเมินผล 1. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามในห้องเรียน 2. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามเกี่ยวกับการ์ตูนที่อ่าน 3. บันทึกผลการนาเสนองาน (Mind Mapping Activity) หน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนเป็น ผู้ประเมิน แหล่งการเรียนรู้ 1. เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ห้องสมุด / ศูนย์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับรายวิชาอื่น 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 27. 27. 176 กิจกรรมที่ 1 Mind Mapping วัฒนธรรม/ประเพณีที่เรารู้จักทังในประเทศและต่างประเทศ …………………………………………………….
 28. 28. 177 Vocabulary Omen Alms Release Respect Prosperity Sprinkle Blessing Image Soaking Splashing Article คาศัพท์ที่ควรทราบ ลางไม่ดี ทาน ปลดปล่อย ความเคารพ ความมั่นคง สรงน้า การให้พร พระพุทธรูป การเปียกชุ่ม การสาดน้า Songkran Festival Songkran is a Thai traditional New Year which starts on April 13 every year and lasts for 3 days. Songkran festival on April 13 is Maha Songkran Day or the day to mark the end of the old year, April 14 is Wan Nao which is the day after and April 15 is Wan Thaloeng Sok which the New Year begins. Songkran means “movement” or “changing” since according to Thai astrology, the sun will move into a new sign of the Zodiac on this day. Songkran is also called the “Water Festival”. Water is believed to flow and wash away all bad omens during this time. Thus, it is a time for cleaning; houses, villages, temples and spirit houses. In the Thai tradition, the New Year begins early in the morning when faithful Thai Buddhists give alms to Buddhist monks.
 29. 29. 178 After that, they release caged animals, especially birds and fish. Elders and parents will be visited and respected by their children and grandchildren. The young pour scented water over their elder’s hands, they in return, wish them good health, happiness and prosperity. This tradition of paying respect is called “Rod Nam Dam Hua”. April 14 is called “Family Day”. In the afternoon, Thai Buddhists sprinkle scented water on Buddha images. After that, they sprinkle perfumed water on, or throw clean, cold water over each other. Songkran is observed with excitement in the North, especially in the northern province of Chiang
 30. 30. 179 Mai. A lot of people from around the country will head up north to participate in the festivals organized there. A Miss Songkran Pageant will be held and a long and beautiful parade will be organized. In Bangkok, the Buddha image "Buddhasihing" is brought out from the National Museum for people to sprinkle lustra water at Sanam Luang, opposite the Grand Palace. Anyone who goes out on the street is likely to get a thorough soaking. People believe that water will wash away bad luck, and splashing water over friends or anyone will give them a New Year blessing.
 31. 31. 180 เรียนรู้ด้วยตนเอง http://www.krupu.com/homework วิธีเข้าใช้งาน 1) เปิด Internet Explorer หรือ Google Chrome พิมพ์ URL http://www.krupu.com/homework/ 2) เลือกเมนู Lesson > Cartoon Lesson > English Version > Culture 3) จากนั้นจะพบกับหน้าปกของบทเรียน ดังนี้ 4) คลิกที่ภาพดังกล่าวเพื่อเข้าสู่บทเรียน
 32. 32. 181 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก รหัสวิชา อ32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : Education เวลา 2 คาบ จานวน 1.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความเข้าใจในหลักการอ่านการ์ตูน 2. สามารถตีความและเข้าใจสิ่งที่การ์ตูนต้องการสื่อสารได้ 3. สามารถเล่าความคิดเห็นที่มีต่อการ์ตูนเหล่านั้นได้ 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการอ่านการ์ตูนกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สาระการเรียนรู้  Education กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมในห้องเรียน 1. ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนนับ 1-8 วนไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน จากนั้น แยกคนที่นับ 1 เป็นกลุ่มที่ 1 คนที่นับ 2 เป็นกลุ่มที่ 2 ทาเช่นนี้จนกระทั่งครบ 8 กลุ่ม 2. ครูผู้สอนเปิดเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework ในห้องเรียน เรื่อง Education และอธิบายเนื้อหาประกอบ 3. ครูผู้สอนกาหนดเวลา 15 นาที เพื่อให้ผู้เรียนสรุปประเด็นที่ได้จากการเรียนในห้อง ออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ลงในใบงานกิจกรรมที่ 1 4. ครูผู้สอนเกริ่นนาเข้าสู่บทเรียน โดยนาเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันเข้ามาเชื่อมโยง เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิภาณไหวพริบ 5. เมื่อครบกาหนดเวลา แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา บอกเล่าสิ่งที่เขียนลงใบในใบงาน กิจกรรมที่ 1 จนครบทุกกลุ่ม 6. ครูผู้สอนแนะนาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนให้ผู้เรียนทราบ โดยใช้บัตรคาศัพท์ 7. ครูผู้สอนแนะนาตัวอย่างประโยคสนทนาเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ กับนักเรียน และให้ผู้เรียนลองแต่งประโยคสนทนาในลักษณะดังกล่าว จากนั้นออกมา แสดงบทบาทสมมุติหน้าห้อง
 33. 33. 182 8. ครูผู้สอนพาผู้เรียนทากิจกรรมในห้องเล่มเกม Crossword ทายชื่อวิชาที่นักเรียนเคย เรียน และชื่อวิชาที่มีอยู่ทั่วไป 9. ครูผู้สอนสรุปประเด็นและปิดบทเรียนในห้องเรียน 10. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างศึกษาเนื้อหา และทาแบบฝึกหัดบน เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework กิจกรรมบนเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 1. ผู้เรียนเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ผู้เรียนเข้าไปที่เมนู Lessons จากนั้นเลือกเมนูย่อย Cartoon Lesson 3. ผู้เรียนเลือกเมนู English Version Education เพื่อเข้าสู่บทเรียน การวัดและประเมินผล 1. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามในห้องเรียน 2. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามเกี่ยวกับการ์ตูนที่อ่าน 3. บันทึกผลการนาเสนองาน (Mind Mapping Activity) หน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ ประเมิน แหล่งการเรียนรู้ 1. เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ห้องสมุด / ศูนย์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับรายวิชาอื่น 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 34. 34. 183 Useful Vocabulary Education
 35. 35. 184 Conversation Situation for talking about education Dialogue Here is a conversation between Mr Smith (a maths teacher) and Sam (his student). Where's your homework? Mr Smith: Sam: Mr Smith: Sam: Mr Smith: Sam: tomorrow. Mr Smith: Hello Sam. Have you got your Maths homework? No, I'm sorry Mr Smith. I forgot it. That's not good enough Sam. It was due last week. I know. I've been very busy at home. Well, maybe I should come and speak to your parents. Oh, please don't Mr Smith. I'm really sorry. I promise I'll bring it Ok. But make sure you do. Or I will have to speak to the head. Crossword Game Subject name that you learn Education crossword - Subjects studied in a Phattharaborphit school. Clues down v 1: The study of living things. Clues down v 2: Preparing food for eating. Clues accross > 3: The study of past events. Clues down v 4: The study of the buying and selling of goods or services = 4 down and 10 down. Clues down v 5: The study and activity of using computers = 9 across + 5 down Clues accross > 6: The study of the language that is spoken in the US. Clues accross > 7: The study of the weather, mountains, seas, lakes, etc. Clues down v 8: The ability to read and write. Clues accross > 9: The study and activity of using computers = 9 across + 5 down Clues down v 10: The study of the buying and selling of goods or services = 4 down and 10 down. Clues accross > 11: The study of numbers, shapes and space (UK short form)
 36. 36. 185 Clues accross > 12: The study of communication used by the people of a particular country. Clues down v 13: The study of arithmetic that deals with points, lines, angles and shapes Clues down v 14: The study of substances and how they change when they combine. Clues accross > 15: Study relating to plays and acting. Clues accross > 16: The study of the structure and behavior of the physical world. Clues down v 17: The study of sounds that are made by playing instruments or singing. Clues accross > 18: The playing of games at school. Clues accross > 19: The activity of painting, drawing and making sculptures. Clues accross > 20: The study of natural forces, such as energy, heat, light, etc.
 37. 37. 186 KEY Crossword Game Subject name that you learn Education crossword - Subjects studied in a Phattharaborphit school.
 38. 38. 187 เรียนรู้ด้วยตนเอง http://www.krupu.com/homework วิธีเข้าใช้งาน 1) เปิด Internet Explorer หรือ Google Chrome พิมพ์ URL http://www.krupu.com/homework/ 2) เลือกเมนู Lesson > Cartoon Lesson > English Version > Education 3) จากนั้นจะพบกับหน้าปกของบทเรียน ดังนี้ 4) ค ลิ ก ที่ ภ า พ
 39. 39. 188 เรียนรู้ด้วยตนเอง http://www.krupu.com/homework
 40. 40. 189
 41. 41. 190
 42. 42. 191
 43. 43. 192
 44. 44. 193 กิจกรรมที่ 1 Mind Mapping สรุปความเข้าใจจากบทเรียน …………………………………………………….
 45. 45. 194 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก รหัสวิชา อ32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Family เวลา 1 คาบ จานวน 2.0 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความเข้าใจในหลักการอ่านการ์ตูน 2. สามารถตีความและเข้าใจสิ่งที่การ์ตูนต้องการสื่อสารได้ 3. สามารถเล่าความคิดเห็นที่มีต่อการ์ตูนเหล่านั้นได้ 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการอ่านการ์ตูนกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สาระการเรียนรู้  Family กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมในห้องเรียน 1. ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนนับ 1-8 วนไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน จากนั้น แยกคนที่นับ 1 เป็นกลุ่มที่ 1 คนที่นับ 2 เป็นกลุ่มที่ 2 ทาเช่นนี้จนกระทั่งครบ 8 กลุ่ม 2. ครูผู้สอนเปิดเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework ในห้องเรียน เรื่อง Family และอธิบายเนื้อหาประกอบ 3. ครูผู้สอนกาหนดเวลา 15 นาที เพื่อให้ผู้เรียนสรุปประเด็นที่ได้จากการเรียนในห้อง ออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ลงในใบงานกิจกรรมที่ 1 4. ครูผู้สอนเกริ่นนาเข้าสู่บทเรียน โดยนาเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันเข้ามาเชื่อมโยง เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิภาณไหวพริบ 5. เมื่อครบกาหนดเวลา แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา บอกเล่าสิ่งที่เขียนลงใบในใบงาน กิจกรรมที่ 1 จนครบทุกกลุ่ม 6. ครูผู้สอนแนะนาคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัว และพาผู้เรียนทากิจกรรมภายใน ห้องเรียน 7. ครูผู้สอนสรุปประเด็นและปิดบทเรียนในห้องเรียน 8. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างศึกษาเนื้อหา และทาแบบฝึกหัดบน เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework
 46. 46. 195 กิจกรรมบนเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 1. ผู้เรียนเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ผู้เรียนเข้าไปที่เมนู Lessons จากนั้นเลือกเมนูย่อย Cartoon Lesson 3. ผู้เรียนเลือกเมนู English Version > Family เพื่อเข้าสูบทเรียน ่ การวัดและประเมินผล 1. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามในห้องเรียน 2. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามเกี่ยวกับการ์ตูนที่อ่าน 3. บันทึกผลการนาเสนองาน (Mind Mapping Activity) หน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ ประเมิน แหล่งการเรียนรู้ 1. เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ห้องสมุด / ศูนย์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับรายวิชาอื่น 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 47. 47. 196 Vocabulary Uncle Aunt Grandchild Great nephew Great niece Cousin Father Mother Son Daughter Half-brother Brother Sister Husband Wife Ex-husband Ex-wife Stepfather Stepmother Stepbrother Stepsister Stepson Stepchild Great uncle Grandfather Grandmother Grandson Granddaughter Family ลุง อาผู้ชาย น้าผู้ชาย ป้า น้าผู้หญิง อาผู้หญิง หลาน ลูกชายของหลาน ลูกสาวของหลาน ลูกพี่ลูกน้อง พ่อ แม่ ลูกชาย ลูกสาว พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน พี่ชาย น้องชาย พี่สาว น้องสาว สามี ภรรยา สามีเก่า ภรรยาเก่า พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ลูกชายของพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง ลูกสาวของพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง ลูกชายของสามีหรือภรรยากับคนก่อน ลูกของสามีหรือภรรยากับคนก่อน พี่ชายหรือน้องชายของปู่ย่าตายาย ตา ปู่ ยาย ย่า หลานชาย หลานสาว
 48. 48. 197 Crossword Game Family
 49. 49. 198 ใบงานกลุ่ม Family
 50. 50. 199 เรียนรู้ด้วยตนเอง http://www.krupu.com/homework วิธีเข้าใช้งาน 1) เปิด Internet Explorer หรือ Google Chrome พิมพ์ URL http://www.krupu.com/homework/ 2) เลือกเมนู Lesson > Cartoon Lesson > English Version > Family 3) จากนั้นจะพบกับหน้าปกของบทเรียน ดังนี้ 4. คลิกที่ภาพดังกล่าวเพื่อเข้าสู่บทเรียน
 51. 51. 200 เรียนรู้ด้วยตนเอง http://www.krupu.com/homework
 52. 52. 201
 53. 53. 202
 54. 54. 203
 55. 55. 204
 56. 56. 205 กิจกรรมที่ 1 Mind Mapping สรุปความเข้าใจจากบทเรียน …………………………………………………….
 57. 57. 206 แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก รหัสวิชา อ32101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Healthy เวลา 1 คาบ จานวน 1 หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. มีความเข้าใจในหลักการอ่านการ์ตูน 2. สามารถตีความและเข้าใจสิ่งที่การ์ตูนต้องการสื่อสารได้ 3. สามารถเล่าความคิดเห็นที่มีต่อการ์ตูนเหล่านั้นได้ 4. สามารถประยุกต์ใช้หลักการอ่านการ์ตูนกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ สาระการเรียนรู้  Healthy กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมในห้องเรียน 1. ครูผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนนับ 1-8 วนไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน จากนั้น แยกคนที่นับ 1 เป็นกลุ่มที่ 1 คนที่นับ 2 เป็นกลุ่มที่ 2 ทาเช่นนี้จนกระทั่งครบ 8 กลุ่ม 2. ครูผู้สอนเปิดเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework ในห้องเรียน เรื่อง Healthy และอธิบายเนื้อหาประกอบ 3. ครูผู้สอนกาหนดเวลา 15 นาที เพื่อให้ผู้เรียนสรุปประเด็นที่ได้จากการเรียนในห้อง ออกมาเป็นแผนภาพความคิด (Mind Mapping) ลงในใบงานกิจกรรมที่ 1 4. ครูผู้สอนเกริ่นนาเข้าสู่บทเรียน โดยนาเอาเหตุการณ์ในชีวิตประจาวันเข้ามาเชื่อมโยง เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิภาณไหวพริบ 5. เมื่อครบกาหนดเวลา แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา บอกเล่าสิ่งที่เขียนลงใบในใบงาน กิจกรรมที่ 1 จนครบทุกกลุ่ม 6. ครูผู้สอนสรุปประเด็นและปิดบทเรียนในห้องเรียน 7. ครูผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างศึกษาเนื้อหา และทาแบบฝึกหัดบน เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework
 58. 58. 207 กิจกรรมบนเว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 1. ผู้เรียนเปิดโปรแกรม Internet Explorer แล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ผู้เรียนเข้าไปที่เมนู Lessons จากนั้นเลือกเมนูย่อย Cartoon Lesson 3. ผู้เรียนเลือกเมนู English Version > Healthy เพื่อเข้าสู่บทเรียน การวัดและประเมินผล 1. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามในห้องเรียน 2. คาตอบที่ได้จากการตอบคาถามเกี่ยวกับการ์ตูนที่อ่าน 3. บันทึกผลการนาเสนองาน (Mind Mapping Activity) หน้าชั้นเรียน โดยผู้สอนเป็นผู้ ประเมิน แหล่งการเรียนรู้ 1. เว็บไซต์ http://www.krupu.com/homework 2. ห้องสมุด / ศูนย์คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์กับรายวิชาอื่น 1. วิชาภาษาไทย 2. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 59. 59. 208 เรียนรู้ด้วยตนเอง http://www.krupu.com/homework วิธีเข้าใช้งาน 1) เปิด Internet Explorer หรือ Google Chrome พิมพ์ URL http://www.krupu.com/homework/ 2) เลือกเมนู Lesson > Cartoon Lesson > English Version > Healthy 3) จากนั้นจะพบกับหน้าปกของบทเรียน ดังนี้ 4) คลิกที่ภาพดังกล่าวเพื่อเข้าสู่บทเรียน
 60. 60. 209 เรียนรู้ด้วยตนเอง http://www.krupu.com/homework
 61. 61. 210
 62. 62. 211
 63. 63. 212
 64. 64. 213
 65. 65. 214 ข้อสอบก่อนเรียน-หลังเรียน จานวน 40 ข้อ Direction: Please choose the best correct answer. 1. What do we imply about the patient’s behavior from this cartoon? A. B. C. D. He is bad – tempered and makes trouble for the nurses. He is a politician. He is very ill. He is very friendly and easy to get on with. 2. Grammatically which of the following would be used after them? A. B. C. D. A past participle A nouns A conjunction A verb
 66. 66. 215 3. Read the story above and choose the best answer. A. B. C. D. The driver crashed into police car. The policeman would like to give the driver a license. The driver drove too fast in this zone. The policeman wanted interfere the driver. 4. We can infer from this comic strip that __________. A. B. C. D. Children would rather go to school than get jobs. Students learn many different things at school. People cannot usually remember what they learn at school. Parents do not understand children’s feelings about school.
 67. 67. 216 5. Re-arrange a comic strip into their original order. A. B. C. D. 1, 4, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 3, 2, 4 3, 2, 4, 1 6. What did the interviewer mean by third question? A. B. C. D. Do you expect a salary? What salary do you expect? Why are you expecting a salary? When do you expect your salary?
 68. 68. 217 7. What can we conclude from these cartoons? A. B. C. D. God will help everybody who prays to him. The man tried to test whether God will help him. The man was very tired of his work. The man likes to pray to God. 8. In this picture 2, the woman should say ‘__________’. A. B. C. D. Don’t get it Awful It’s terrible Oh, no
 69. 69. 218 9. The best missing word in the following notices is _____________ A. B. C. D. Like to do I want to do I can’t tell you I love you 10. What does the last frame mean? A. B. C. D. Her husband has strong smell. She doesn’t smell the spray. The smell of the home-deodorizing spray is very strong. Her husband likes to use the home-deodorizing spray.
 70. 70. 219 11. The point in this cartoon is that _______________. A. B. C. D. Everything tastes the same when it is put into soup. There is no need to ask about the taste of soup if you already know what it is. It doesn’t matter what kind of soup it is if you do not recognize the taste. Whatever you think soup tastes like, that is what is in it. 12. Calvin is swimming in ____________. A. B. C. D. The sea, The tub at the bathroom. The river. The pool.
 71. 71. 220 13. “There” in this cartoon refers to _________. A. Mystery stories B. Something new C. Real life D. travel book C. Don’t worry D. Always 14. The best missing word is _________? A. Good luck B. Sometime
 72. 72. 221 15. Re-arrange a comic trip into their original order. A. 3, 4, 1, 2 ** 16. 16 16. B. 3, 2, 1, 4 C. 1, 2, 3, 4 D. 1, 3, 2, 4
 73. 73. 222 17. 18.
 74. 74. 223 19. 20.
 75. 75. 224 21. 22.
 76. 76. 225 23. 24.
 77. 77. 226 25. 26.
 78. 78. 227 27. 28.
 79. 79. 228 29. 30.
 80. 80. 229 31. 32.
 81. 81. 230 33. 34.
 82. 82. 231 35. 36.
 83. 83. 232 37. 38.
 84. 84. 233 39 40.

×