Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Planiranje

3.627 visualizaciones

Publicado el

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Planiranje

 1. 1. - Prva funkcija i osnova procesa menadžmenta – kreativan proces izabiranja smjera budućeg djelovanja poduzeća u promjenljivoj okolini /odlučivanje /.- Kako od postojećeg stići u buduće željeno, realno moguće stanje - putokaz / podloga za sve ostale menadžerske funkcije > učinkovito ciljno djelovanje.- Neizvjesnost okoline i ograničenost resursa čimbenici su koji presudno utječu na potrebu i sadržaj planiranja / plan – instrument upravljanja /.- Početni i najvažniji koraci planiranja vezani su za okolinu, njezine promjene i utjecaje na budući dugoročni položaj
 2. 2.  Rezultat procesa planiranja / učinkovito ciljno djelovanje pojedinaca koji zajednički rade / je plan kojim se preciziraju: - ciljevi koje se namjerava ostvariti u određenom razdoblju, - resursi i aktivnosti koje se trebaju poduzimati da bi se planirani ciljevi ostvarili / metode /, - kriteriji za evaluaciju ostvarenih rezultata, što ga čini temeljem za donošenje operativnih odluka / odlučivanje /. Plan mora dokazati tko, što, zašto, čime, kada i uz koje pretpostavke treba postići. Pravilo kojega se treba pridržavati u planiranju jest da svaki plan i svi prateći planovi trebaju pridonositi ostvarivanju svrhe i ciljeva poduzeća / hijerarhijska povezanost planova /.
 3. 3.  Pouzdanost planova određena je pouzdanošću predviđanja budućih uvjeta okoline - početna točka planiranja. Temeljna pretpostavka za uspješno predviđanje je posjedovanje znanja za dugoročne prognoze /međuzavisnost događaja od utjecaja na poslovanje/. Kao alat za pomoć menadžmentu u predviđanju budućih uvjeta okoline razvijene su brojne metode koje se mogu klasificirati u tri skupine: - metode ekstrapolacije - metode procjene eksperata - metode simulacije
 4. 4.  Pouzdanost predviđanja /obrnuto proporcionalna vremenskom horizontu / rezultanta je sposobnosti menadžmenta da osigura kvalitetno prikupljanje , obradu i prijenos informacija iz eksterne u internu okolinu poduzeća i stvori odgovarajuću informacijsku podlogu za planiranje. Vremenski horizont planiranja obično se segmentira na: - dugoročno razdoblje planiranja / predviđanje tehnološkog razvoja, razvoja tržišnih potreba, proizvodnih resursa i sl. - srednjoročno razdoblje planiranja / razrada dugoročnih planova s preciznijim određenjem sredstava i načina ostvarivanja postavljenih ciljeva. - kratkoročno razdoblje planiranja /poslovni i operativni planovi.- Dugoročni i srednjoročni planovi su strategijski, a kratkoročni planovi su taktički / hijerarhija i u njoj međusobna povezanost /.- Planiranje budućeg odraza sadašnjih odluka.
 5. 5. strategijska dugoročnihorizont razina planiranja menadžmenta koordinativna razina srednjoročnihorizont menadžmenta planiranja operativna kratkoročni horizont razina planiranja menadžmenta
 6. 6.  Strategijska razina započinje proces planiranja definiranjem vizije, misije, ciljeva i strategije poduzeća /situacijska analiza/. Koordinativna razina transformira strategijske ciljeve poduzeća u specifične ciljeve funkcionalnih organizacijskih jedinica /definiranje i usklađivanje aktivnosti i resursa>ciljevi /. Operativna razina usmjerena je na planiranje procedura i postupaka aktivnosti za realizaciju funkcionalnih zadataka.- Menadžment poduzeća mora dobro poznavati faze postupka planiranja da bi sustav odlučivanja djelotvorno funkcionirao.- Zaokružen proces planiranja od vrha do dna hijerarhijske piramide zahtjeva racionalan pristup planiranju i njegovo odvijanje po fazama kojih se menadžeri moraju pridržavati.
 7. 7. SITUACIJSKA ANALIZA FORMULIRANJE PLANOVA POSTAVLJANE CILJEVA BUDŽETIRANJE IDENTIFICIRANJE ALTERNATIVE PUŠTANJE PLANA U U IZVOĐENJE IZABIRANJE NAJBOLJE ALTERNATIVEShema: faze procesa menadžerskog planiranja
 8. 8.  Faze procesa menadžerskog planiranja:1.Situacijska analiza - stvarna početna točka planiranja. - alati: • sustavan pristup • multivarijantna analiza • metode predviđanja- Nakon situacijske analize, menadžment je u stanju postavljati ciljeve poduzeća.2.Postavljanje ciljeva - ciljevi formiraju hijerarhiju / prema njihovom ostvarenju mjeri se djelotvornost menadžmenta.
 9. 9. 3. Identificiranje alternativa – smjerova akcija za ostvarivanje ciljeva.4. Izabiranje najbolje alternative – odlučivanje.5. Formuliranje planova – stvarno planiranje.6. Budžetiranje – kvantifikacije /financijski plan/.7. Puštanje plana u izvođenje – realizacija planskih akcija u stvarnoj okolini (+/- ).- Planiranje podrazumijeva obvezivanje na određeni smjer akcije, ali i racionalni pristup ostvarivanju ciljeva / promjene /.- Potreba za suradnjom i skladom među planovima treba se poštivati kako u procesu planiranja tako i u procesu realizacije planova.
 10. 10.  Najpoznatija i općeprihvaćena hijerarhija planova je ona koja dijeli planiranje na strategijsko i taktičko ili operativno.- Strategijski planovi usredotočeni su na provedbu osnovne strategije; oni su dugoročni i uključuju utvrđivanje misije, postavljanje ciljeva i određivanje strategije, a polaze od predviđanja budućih kretanja okoline.- Taktički ili operativni planovi obuhvaćaju uže područje u poduzeću; njihov se utjecaj svodi na djelovanje pojedinih funkcija, odnosno organizacijskih jedinica - kratkoročni su i uključuju politike, procedure, postupke, pravila i programe.
 11. 11. SVRHA ILI MISIJA CILJEVI STRATEGIJE POLITIKEPROCEDURE PROGRAMI PRAVILA PRORAČUNIShema: hijerarhija planova u poduzeću
 12. 12. 1. Svrha ili misija - predstavlja temeljnu svrhu poduzeća, razlog njegova postojanja i djelovanja /? tržišne potrebe /. - Misija pruža smjernice za postavljanje ciljeva i razradu strategije na različitim organizacijskim razinama / proizvodne mogućnosti i sposobnosti /.2. Ciljevi - predstavljaju krajnje rezultate koje valja postići da bi se ispunila misija poduzeća / hijerarhija /.3. Strategije - krajnji rezultat strategijskoga planiranja i može se definirati kao glavni, sveobuhvatni plan kojim se trebaju postići dugoročni ciljevi poduzeća.
 13. 13. - obuhvaća određivanje osnovnih dugoročnih ciljeva poduzeća, usvajanje pravaca akcije i alokaciju resursa nužnih za njihovo ostvarenje.4. Politike - općenite izjave ili sporazumi koji usmjeravaju proces odlučivanja, - predstavljaju unaprijed zauzete stavove u vezi s pitanjima koja će se pojaviti u poslovanju poduzeća i zahtijevati da se o njima donese odluka. Usmjeravaju akcije prema ciljevima.5. Procedure - detaljno propisuju najbolji način obavljanja, posebno rutinskih i repetitivnih poslova. - Smjernice za akcije, a ne za razmišljanje.6. Pravila - označavaju točno propisane, specifične akcije /direktivne naravi/.
 14. 14. 7. Programi - Kompleks ciljeva, politika, pravila i procedura kojima se utvrđuje zadatak te potrebni resursi za njegovu realizaciju. - Odnose se na realizaciju jednokratnih ciljeva nekog većeg pothvata, koji se može sastojati od jednog ili više projekata.8. Proračuni - definiraju se kao numerički prikaz očekivanih rezultata, a tretiraju kao temeljni planski dokument koji dovodi u vezu financijske mogućnosti poduzeća s planiranim aktivnostima. - Instrument kontrole koji pokazuje stupanj izvršenja planiranoga.

×