Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)

E

YLIKO

IV. H YΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4Ος
– 6Ος
αι.μ.Χ.)
1.Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκούκράτους (4ος-5ος αι. μ.Χ.)
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
> Η περίοδος της ύστερης αρχαιότητας (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.) αποτελεί ένα στάδιο κατά
το οποίο συντελείται η μετάβαση από τον αρχαίο στον μεσαιωνικό κόσμο.
> Η περίοδος της ύστερης αρχαιότητας (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.) χαρακτηρίζεται από:
• τις μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού, με τις οποίες δόθηκε απολυταρχικός χαρακτήρας στη
διοίκηση του ρωμαϊκού κράτους.
• τις μεταρρυθμίσεις του Μ. Κωνσταντίνου (μεταφορά της πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους,
αποδοχή του χριστιανισμού), με τις οποίες ισχυροποιήθηκε η Ανατολή και διαμορφώθηκε
σταδιακά η βυζαντινή φυσιογνωμία της – γι’ αυτό και η περίοδος της ύστερης αρχαιότητας
είναι γνωστή και ως πρωτοβυζαντινή.
• τη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε Ανατολικό και Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, που
οριστικοποιήθηκε το 395 μ.Χ.
• τη σύνθεση στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας του κυρίαρχου ελληνικού στοιχείου με
τη ρωμαϊκή παράδοση και τον χριστιανισμό, που δημιούργησε έναν νέο τύπο πολίτη, τον
βυζαντινό, ο οποίος αγωνίστηκε για τη διατήρηση της αυτοκρατορίας.
• την αποδυνάμωση του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας και την οριστική κατάλυση του
τον 5ο αιώνα μ.Χ. (476 μ.Χ.) από διάφορα γερμανικά φύλα (μεγάλη μετανάστευση των λαών).
1.1. Ο ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
►Οι διοικητικές αλλαγές
Όταν οι Διοκλητιανός έγινε αυτοκράτορας (284 μ.Χ.) προχώρησε, αν και απολυταρχικός, σε
τολμηρές διοικητικές αλλαγές μοιράζοντας την εξουσία, προκειμένου:
• να επαναφέρει την τάξη στο ρωμαϊκό κράτος.
• να διασφαλίσει την άμεση παρέμβαση του στρατού όπου υπήρχε ανάγκη.
• να πετύχει την καλύτερη φύλαξη των συνόρων.
Έτσι, ο Διοκλητιανός κυβέρνησε το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας και έδωσε τη διοίκηση
του δυτικού σ’ έναν αφοσιωμένο σ’ αυτόν στρατιωτικό, το Μαξιμιανό. Διαμορφώθηκε λοιπόν, το
σύστημα της Τετραρχίας, σύμφωνα με το οποίο η εξουσία μοιράστηκε σε τέσσερα πρόσωπα, τους
δύο αυτοκράτορες που πήραν τον τίτλο του «Αυγούστου» και έναν συνάρχοντα στον καθένα
που έφερε τον τίτλο του Καίσαρα. Δηλαδή:
• στην Ανατολή
- Αύγουστος ήταν ο Διοκλητιανός, με έδρα τη Νικομήδεια της Βιθυνίας.
- Καίσαρας ήταν ο Γαλέριος, με έδρα το Σίρμιο της Σερβίας.
• στη Δύση
- Αύγουστος ήταν ο Μαξιμιανός, με έδρα το Μιλάνο στην Ιταλία.
- Καίσαρας ήταν ο Κωνστάντιος ο Χλωρός, με έδρα τους Τρεβήρους στη Γαλατία.
• Όσον αφορά τη Ρώμη, αυτή ήταν θεωρητικά η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και παρέμεινε
η έδρα της συγκλήτου.
Το σύστημα της Τετραρχίας πέτυχε να διατηρήσει προς στιγμή την ακεραιότητα της
αυτοκρατορίας.
►Η αλλαγή στη μορφή του πολιτεύματος
Στους χρόνους του Διοκλητιανού ο χαρακτήρας της μοναρχίας μεταβλήθηκε, καθώς:
• το κράτος χωρίστηκε σε μικρές επαρχίες, που διοικούνταν από υπαλλήλους διορισμένους από
τον ίδιο τον αυτοκράτορα.
• η πολιτική εξουσία αφαιρέθηκε από τον στρατό, αφού ορίστηκε ο στρατός κάθε περιοχής να
έχει δικούς του διοικητές, διαφορετικούς από εκείνους των επαρχιών.
• όλες οι εξουσίες συγκεντρώθηκαν σταδιακά στο πρόσωπο του αυτοκράτορα.
• ο αυτοκράτορας υιοθέτησε το πρωτόκολλο της αυλής των Σασανιδών βασιλέων της Περσίας:
έγινε απροσπέλαστος για τους υπηκόους του
στις εμφανίσεις του φορούσε το διάδημα και την πορφύρα
επέβαλε την προσκύνηση και τη λατρεία του σαν θεός (προσφωνούνταν «Ζευς»).
> Έτσι η Ηγεμονία (Principatus), το πολιτειακό σύστημα του Αυγούστου, μεταβλήθηκε σε
Απόλυτη Μοναρχία (Dominatus).
1.2. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
►Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους
H επικράτηση του Κωνσταντίνου
• Το σύστημα της τετραρχίας δεν έδωσε λυση στα προβλήματα της αυτοκρατορίας, αλλά αντίθετα
ενίσχυσε τους ανταγωνισμούς και πρόβαλετις φιλοδοξίες των συναρχόντων. Μετά την παραίτηση
του Διοκλητιανού από το αξίωμα του (305 μ.Χ.), ακολούθησε μια εικοσάχρονη περίοδος
συγκρούσεων ανάμεσα σε αύγουστους και καίσαρες, ως την τελική επικράτηση του
Κωνσταντίνου, γιου και διαδόχου του Κωνστάντιου του Χλωρού, το 324 μ.Χ.
• Τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κωνσταντίνου ήταν:
> η νίκη του επί του Μαξέντιου, του αντιπάλου του στη Δύση, στη Μουλβία γέφυρα του Τίβερη,
το 312 μ.Χ.
> η συμφωνία με τον Λικίνιο, Αύγουστο της Ανατολής, στο Μιλάνο να μην προσλάβουν καί-
σαρες και να συνεργαστούν για τη διοίκηση της αυτοκρατορίας (313 μ.Χ.).
> η νίκη του επί του Λικίνιου κοντά στην Αδριανούπολη το 324 μ.Χ., μετά την οποία έμεινε
μονοκράτορας.
H πολιτική του Κωνσταντίνου
• Στα χρόνια του Κωνσταντίνου η μοναρχία απέκτησε ακόμη πιο απόλυτο χαρακτήρα, όπως
φανερώνει το γεγονός ότι:
ο αυτοκράτορας ήταν απρόσιτος στους υπηκόους του και στη σύγκλητο
περιβαλλόταν από τους ανακτορικούς υπαλλήλους και το ανακτορικό συμβούλιο, το οποίο
λειτουργούσε συμβουλευτικά και μόνο όταν το ήθελε ο αυτοκράτορας.
η σύγκλητος έχασε όλες τις εξουσίες της και απέμεινε ένα τιμητικό σώμα που πλαισίωνε τις
δεξιώσεις του αυτοκράτορα.
• Στο θέμα της αυτοκρατορικής λατρείας η στάση του Κωνσταντίνου διαφοροποιήθηκε:
δεν ήταν πλέον ο θεός για τους υπηκόους του, αλλά ο εκλεκτός του θεού που κυβερνούσε με τη
θεία χάρη.
 Αν και διατήρησε ως τον θάνατο του τον τίτλο του «Μεγίστου Αρχιερέως», με διάφορες
ενέργειες του εκδήλωσε την υποστήριξη του στον χριστιανισμό.
Το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.)
Το Διάταγμα των Μεδιολάνων (ή Διάταγμα της ανεξιθρησκίας), με το οποίο καθιερώθηκε απόλυτη
ελευθερία στην επιλογή λατρείας για τους κατοίκους της αυτοκρατορίας:
 υπογράφτηκε από τον Κωνσταντίνο και τον Λικίνιο αρχικά στο Μιλάνο (Μεδιόλανα) τον
Φεβρουάριο του 313 μ.Χ. και είχε ισχύ για τους κατοίκους του δυτικού τμήματος της
αυτοκρατορίας και λίγους μήνες αργότερα στη Νικομήδεια της Βιθυνίας, οπότε ίσχυσε και για
τους κατοίκους του ανατολικού τμήματος.
 τερμάτισε τις διακρίσεις μεταξύ των χριστιανών και των μη χριστιανών υπηκόων της
αυτοκρατορίας.
 διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην ιστορία των σχέσεων του κράτους και της θρησκείας
και συνδέθηκε με το ζήτημα του εκχριστιανισμού της αυτοκρατορίας από τον Κωνσταντίνο.
Η στάση του Κωνσταντίνου απέναντι στον Χριστιανισμό
Ο Κωνσταντίνος προέβαλε και ευνόησε τον χριστιανισμό, τον οποίο φαίνεται ότι είχε συνειδητά
αποδεχτεί μετά τη νίκη του κατά του Μαξέντιου.
Το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος είχε συνειδητά αποδεχτεί τη νέα θρησκεία αποδεικνύεται
από τα εξής:
 υιοθέτησε ως σύμβολο το χριστόγραμμα , το οποίο τοποθέτησε στις ασπίδες των στρατιωτών
και στην αυτοκρατορική σημαία.
 προστάτεψε τον χριστιανισμό από τις αιρέσεις με την καθιέρωση του θεσμού των Οικουμενικών
συνόδων.
 συνέβαλε μαζί με τη μητέρα του στην οικοδόμηση εκκλησιών.
 βαφτίστηκε χριστιανός λίγο πριν από τον θάνατο του.
►Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης
Η μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κρότους
Μετά την επικράτηση του ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα του ρωμαϊκού
κράτους στην Ανατολή, όπου στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου (αποικία των Μεγαρέων,του7ουαιώνα
π.Χ.) ίδρυσε τη Νέα Ρώμη.
Τα εγκαίνια της Νέας Ρώμης, που λίγο αργότερα μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη, έγιναν στις 11
Μαΐου του 330 μ.Χ., χρονολογία που σηματοδοτεί την αρχή της ιστορίας της Ρωμαϊκής ιστορίας της
ανατολής, δηλαδή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.Στην ιστορική πορεία ένδεκα αιώνων η
ανεξαρτησία και μόνο της Κωνσταντινούπολης καθόρισε την ύπαρξη της αυτοκρατορίας.
Λόγοι που οδήγησαν στη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους
 Η απόφαση του Μ. Κωνσταντίνου για τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους
προέκυψεως διοικητική ανάγκη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούσαν οι
βαρβαρικές επιδρομές.
 Η Ρώμη κρίθηκε ακατάλληλη γιατί, εκτός του ότι αποτελούσε πόλο έλξης για τους λαούς της
Δύσης, ήταν συγχρόνως ταυτισμένη μετον αρχαίο κόσμοκαι τη ρωμαϊκή παράδοση· αντίθετα η
νέα πρωτεύουσα, εκτός από το ότι η θέση της ήταν προνομιακή για την άμυνα και την οι-
κονομική ανάπτυξη της αυτοκρατορίας, βρισκόταν κοντά σε περιοχές της Ανατολής, όπου
κατοικούσαν κυρίως Έλληνες και χριστιανοί - στους οποίους Βασιζόταν ο Κωνσταντίνος για
την επιτυχία των πολιτικών του επιδιώξεων.
Η διαμόρφωση μιας νέας αυτοκρατορίας
>Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους το κέντρο βάρους της
αυτοκρατορίας μετακινήθηκε από τον λατινικό πολιτιστικό χώρο στον ελληνικό.
>Έτσι σταδιακά άρχισε να διαμορφώνεται μια νέα αυτοκρατορία με κέντρο την
Κωνσταντινούπολη, που βασίστηκε σε τρία στοιχεία:
• τη ρωμαϊκή πολιτική παράδοση.
• τη χριστιανική πίστη.
• την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Recomendados

Vi. η ρωμαϊκη αυτοκρατορια por
Vi. η ρωμαϊκη αυτοκρατορια Vi. η ρωμαϊκη αυτοκρατορια
Vi. η ρωμαϊκη αυτοκρατορια Eleni Kots
1.4K vistas4 diapositivas
2. H εποχή του Ιουστινιανού por
2. H εποχή του Ιουστινιανού2. H εποχή του Ιουστινιανού
2. H εποχή του ΙουστινιανούEleni Kots
11.1K vistas3 diapositivas
1.4. O εξελληνισμός του Ανατολικού ρωμαϊκού Κράτους por
1.4. O εξελληνισμός του Ανατολικού ρωμαϊκού Κράτους1.4. O εξελληνισμός του Ανατολικού ρωμαϊκού Κράτους
1.4. O εξελληνισμός του Ανατολικού ρωμαϊκού ΚράτουςEleni Kots
11.7K vistas1 diapositiva
Iv. o ελληνισμος της δυσης, por
Iv. o ελληνισμος της δυσης,Iv. o ελληνισμος της δυσης,
Iv. o ελληνισμος της δυσης,Eleni Kots
16.2K vistas4 diapositivas
1.5. H μεγ;Aλη μετανάστευση των λαών – Το τέλος του δυτικού ρωμαϊκού κράτους por
1.5. H μεγ;Aλη μετανάστευση των λαών – Το τέλος του δυτικού ρωμαϊκού κράτους1.5. H μεγ;Aλη μετανάστευση των λαών – Το τέλος του δυτικού ρωμαϊκού κράτους
1.5. H μεγ;Aλη μετανάστευση των λαών – Το τέλος του δυτικού ρωμαϊκού κράτουςEleni Kots
11.5K vistas3 diapositivas
κλασικη εποχη σχεδιαγραμμα por
κλασικη εποχη  σχεδιαγραμμακλασικη εποχη  σχεδιαγραμμα
κλασικη εποχη σχεδιαγραμμαEleni Kots
12.2K vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

η αιγυπτος por
η αιγυπτοςη αιγυπτος
η αιγυπτοςEleni Kots
13.2K vistas7 diapositivas
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα por
 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότηταevamaten
6K vistas39 diapositivas
Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη por
Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-1. Από τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμηvaralig
1.5K vistas38 diapositivas
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου, Ρωμαϊκή Περίοδος por
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου, Ρωμαϊκή ΠερίοδοςΙστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου, Ρωμαϊκή Περίοδος
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου, Ρωμαϊκή Περίοδοςevamaten
18.4K vistas55 diapositivas
Η ρωμαϊκή εξάπλωση por
Η ρωμαϊκή εξάπλωσηΗ ρωμαϊκή εξάπλωση
Η ρωμαϊκή εξάπλωσηNasia Fatsi
4.2K vistas43 diapositivas
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ por
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣManolis Savorianakis
311 vistas7 diapositivas

La actualidad más candente(20)

η αιγυπτος por Eleni Kots
η αιγυπτοςη αιγυπτος
η αιγυπτος
Eleni Kots13.2K vistas
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα por evamaten
 Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου ,Ύστερη Αρχαιότητα
evamaten6K vistas
Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη por varalig
Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-1. Από τη Ρώμη στη Νέα ΡώμηΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ-1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
varalig1.5K vistas
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου, Ρωμαϊκή Περίοδος por evamaten
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου, Ρωμαϊκή ΠερίοδοςΙστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου, Ρωμαϊκή Περίοδος
Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Α΄Λυκείου, Ρωμαϊκή Περίοδος
evamaten18.4K vistas
Η ρωμαϊκή εξάπλωση por Nasia Fatsi
Η ρωμαϊκή εξάπλωσηΗ ρωμαϊκή εξάπλωση
Η ρωμαϊκή εξάπλωση
Nasia Fatsi4.2K vistas
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ por Manolis Savorianakis
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Ρωμαϊκή εποχή (α.πολιτική) por Peter Tzagarakis
Ρωμαϊκή εποχή (α.πολιτική)Ρωμαϊκή εποχή (α.πολιτική)
Ρωμαϊκή εποχή (α.πολιτική)
Peter Tzagarakis7.7K vistas
αρχαίκη τελικο por Eleni Kots
αρχαίκη τελικοαρχαίκη τελικο
αρχαίκη τελικο
Eleni Kots16.2K vistas
4.λαοί ιταλικής χερσονήσου μεγάλες κατακτήσεις por Vasilis Vasileiou
4.λαοί ιταλικής χερσονήσου  μεγάλες κατακτήσεις4.λαοί ιταλικής χερσονήσου  μεγάλες κατακτήσεις
4.λαοί ιταλικής χερσονήσου μεγάλες κατακτήσεις
Vasilis Vasileiou1.3K vistas
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα por Eleni Kots
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμαο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
ο μυκηναϊκος πολιτισμος σχεδιάγραμμα
Eleni Kots62.5K vistas
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΙΓΥΠΤΟΣ por Manolis Savorianakis
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΙΓΥΠΤΟΣΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Manolis Savorianakis2.8K vistas
H εξάπλωση των ρωμαίων por Kaki Kika
H εξάπλωση των ρωμαίωνH εξάπλωση των ρωμαίων
H εξάπλωση των ρωμαίων
Kaki Kika2K vistas
O Hράκλειος και η δυναστεία του (610-717) por varalig
O Hράκλειος και η δυναστεία του (610-717)O Hράκλειος και η δυναστεία του (610-717)
O Hράκλειος και η δυναστεία του (610-717)
varalig172 vistas
Ύστερη Αρχαιότητα por stelmanta
 Ύστερη Αρχαιότητα Ύστερη Αρχαιότητα
Ύστερη Αρχαιότητα
stelmanta1.5K vistas
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του ( 610- 717) por Evangelia Patera
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του ( 610- 717)Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του ( 610- 717)
Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του ( 610- 717)
Evangelia Patera3.8K vistas
Το ρωμαϊκό κράτος por Evi Kousidou
Το ρωμαϊκό κράτοςΤο ρωμαϊκό κράτος
Το ρωμαϊκό κράτος
Evi Kousidou9.9K vistas
V.OΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ por Eleni Kots
V.OΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ V.OΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
V.OΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ
Eleni Kots16.5K vistas
Η περίοδος βασιλείας του ρωμαϊκού κράτους por Μaria Demirakou
Η περίοδος βασιλείας του ρωμαϊκού κράτους Η περίοδος βασιλείας του ρωμαϊκού κράτους
Η περίοδος βασιλείας του ρωμαϊκού κράτους
Μaria Demirakou7.4K vistas
Ρώμη por stelmanta
Ρώμη Ρώμη
Ρώμη
stelmanta2.9K vistas
Kοινωνία και οικονομία στα χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας por irinikel
Kοινωνία και οικονομία στα χρόνια της Μακεδονικής δυναστείαςKοινωνία και οικονομία στα χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας
Kοινωνία και οικονομία στα χρόνια της Μακεδονικής δυναστείας
irinikel17.6K vistas

Destacado

οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη5 por
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη5οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη5
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη5Eleni Kots
11K vistas1 diapositiva
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ por
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣEleni Kots
17.5K vistas98 diapositivas
ομηρικη γεωμετρικη εποχη por
ομηρικη  γεωμετρικη εποχηομηρικη  γεωμετρικη εποχη
ομηρικη γεωμετρικη εποχηEleni Kots
13.7K vistas36 diapositivas
Ο βίος του Μ.Αλεξάνδρου por
Ο βίος του Μ.ΑλεξάνδρουΟ βίος του Μ.Αλεξάνδρου
Ο βίος του Μ.ΑλεξάνδρουEleni Kots
12.8K vistas25 diapositivas
φυλλο εργασιας ομηρικός οίκος por
φυλλο εργασιας  ομηρικός οίκοςφυλλο εργασιας  ομηρικός οίκος
φυλλο εργασιας ομηρικός οίκοςEleni Kots
13.4K vistas4 diapositivas
εργασιες με τη χρηση τπε πανω στο μαθημα por
εργασιες με τη χρηση τπε πανω στο μαθημαεργασιες με τη χρηση τπε πανω στο μαθημα
εργασιες με τη χρηση τπε πανω στο μαθημαEleni Kots
11.4K vistas2 diapositivas

Destacado(19)

οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη5 por Eleni Kots
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη5οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη5
οδηγιεσ για την αξιολογηση των μαθητων στο μαθημα τη5
Eleni Kots11K vistas
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ por Eleni Kots
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
Eleni Kots17.5K vistas
ομηρικη γεωμετρικη εποχη por Eleni Kots
ομηρικη  γεωμετρικη εποχηομηρικη  γεωμετρικη εποχη
ομηρικη γεωμετρικη εποχη
Eleni Kots13.7K vistas
Ο βίος του Μ.Αλεξάνδρου por Eleni Kots
Ο βίος του Μ.ΑλεξάνδρουΟ βίος του Μ.Αλεξάνδρου
Ο βίος του Μ.Αλεξάνδρου
Eleni Kots12.8K vistas
φυλλο εργασιας ομηρικός οίκος por Eleni Kots
φυλλο εργασιας  ομηρικός οίκοςφυλλο εργασιας  ομηρικός οίκος
φυλλο εργασιας ομηρικός οίκος
Eleni Kots13.4K vistas
εργασιες με τη χρηση τπε πανω στο μαθημα por Eleni Kots
εργασιες με τη χρηση τπε πανω στο μαθημαεργασιες με τη χρηση τπε πανω στο μαθημα
εργασιες με τη χρηση τπε πανω στο μαθημα
Eleni Kots11.4K vistas
Η δουλεία και η εργασία στην κλασική εποχή por Eleni Kots
Η δουλεία και η εργασία στην κλασική εποχήΗ δουλεία και η εργασία στην κλασική εποχή
Η δουλεία και η εργασία στην κλασική εποχή
Eleni Kots11.7K vistas
Τα ιδιωτικά συμπόσια στην κλασικη εποχή por Eleni Kots
Τα ιδιωτικά συμπόσια στην κλασικη εποχήΤα ιδιωτικά συμπόσια στην κλασικη εποχή
Τα ιδιωτικά συμπόσια στην κλασικη εποχή
Eleni Kots11.5K vistas
Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ por Katerina Kalantzidou
Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Η ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Katerina Kalantzidou12.8K vistas
κεφαλαιο τριτο ο ελληνιστικος κοσμος por Eleni Kots
κεφαλαιο τριτο ο ελληνιστικος κοσμοςκεφαλαιο τριτο ο ελληνιστικος κοσμος
κεφαλαιο τριτο ο ελληνιστικος κοσμος
Eleni Kots12.5K vistas
ο ελληνιστικος πολιτισμος por Eleni Kots
ο ελληνιστικος πολιτισμοςο ελληνιστικος πολιτισμος
ο ελληνιστικος πολιτισμος
Eleni Kots17.7K vistas
Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ por Eleni Kots
Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Η ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Eleni Kots12.3K vistas
β΄ελληνικος αποικισμος διδακτική παρέμβαση por Eleni Kots
β΄ελληνικος αποικισμος διδακτική παρέμβασηβ΄ελληνικος αποικισμος διδακτική παρέμβαση
β΄ελληνικος αποικισμος διδακτική παρέμβαση
Eleni Kots12K vistas
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ por Eleni Kots
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Eleni Kots12.4K vistas
Ομηρική Εποχή - Σχεδιάγραμμα por Eleni Kots
Ομηρική Εποχή - ΣχεδιάγραμμαΟμηρική Εποχή - Σχεδιάγραμμα
Ομηρική Εποχή - Σχεδιάγραμμα
Eleni Kots48.1K vistas
Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ por Eleni Kots
 Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Η ΓΛΥΠΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Eleni Kots11.3K vistas
αρχαϊκή εποχή (750 480 π por Eleni Kots
αρχαϊκή εποχή (750  480 παρχαϊκή εποχή (750  480 π
αρχαϊκή εποχή (750 480 π
Eleni Kots37.5K vistas
κλασικη εποχη σχεδιαγραμμα por Eleni Kots
κλασικη εποχη  σχεδιαγραμμακλασικη εποχη  σχεδιαγραμμα
κλασικη εποχη σχεδιαγραμμα
Eleni Kots48.3K vistas

Similar a Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)

κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφη por
κωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφηκωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφη
κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφηgiangrez54
808 vistas9 diapositivas
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docx por
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docxΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docx
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docxΤΟΝΙ
8 vistas5 diapositivas
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2 por
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2Peter Tzagarakis
721 vistas28 diapositivas
Μέγας Κωνσταντίνος por
Μέγας ΚωνσταντίνοςΜέγας Κωνσταντίνος
Μέγας Κωνσταντίνοςstelmanta
5.7K vistas20 diapositivas
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου por
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουelissabet
4.1K vistas37 diapositivas
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.) por
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)Peter Tzagarakis
860 vistas146 diapositivas

Similar a Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)(20)

κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφη por giangrez54
κωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφηκωνσταντIνοσ  η μεγαλη στροφη
κωνσταντIνοσ η μεγαλη στροφη
giangrez54808 vistas
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docx por ΤΟΝΙ
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docxΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docx
ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.docx
ΤΟΝΙ 8 vistas
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2 por Peter Tzagarakis
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
History of the ancient world (lyceum) vii.1.2
Peter Tzagarakis721 vistas
Μέγας Κωνσταντίνος por stelmanta
Μέγας ΚωνσταντίνοςΜέγας Κωνσταντίνος
Μέγας Κωνσταντίνος
stelmanta5.7K vistas
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου por elissabet
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίουοι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
οι πρώτοι αιώνες του βυζαντίου
elissabet4.1K vistas
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.) por Peter Tzagarakis
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Ιστορία της Ρωμανίας (324 - 610 μ.Χ.)
Peter Tzagarakis860 vistas
Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας por Dimitra Mylonaki
Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίαςΜεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας
Dimitra Mylonaki45.1K vistas
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt por Kvarnalis75
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.pptI.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
I.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη.ppt
Kvarnalis7546.6K vistas
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου por giangrez54
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιουοι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
οι πρωτοι αιωνεσ του βυζαντιου
giangrez541.4K vistas
μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας κεφ. 5 por Theodota69
μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας κεφ. 5μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας κεφ. 5
μεγάλες αλλαγές στην διοίκηση της αυτοκρατορίας κεφ. 5
Theodota6912K vistas
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ por varalig
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
varalig301 vistas
ιστορια β γυμνασιου por somakris
ιστορια β γυμνασιου ιστορια β γυμνασιου
ιστορια β γυμνασιου
somakris13.7K vistas
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx por Nasia Fatsi
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsxΜ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.ppsx
Nasia Fatsi901 vistas
Ιστορία Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 5: ΄΄Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρα... por Χρήστος Χαρμπής
Ιστορία Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 5: ΄΄Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρα...Ιστορία Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 5: ΄΄Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρα...
Ιστορία Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 5: ΄΄Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρα...
περίληψη ρωμαϊκής ιστορίας α por Diamantoula Naka
περίληψη ρωμαϊκής ιστορίας απερίληψη ρωμαϊκής ιστορίας α
περίληψη ρωμαϊκής ιστορίας α
Diamantoula Naka835 vistas
Σύντομη επισκόπηση της ρωμαϊκής και πρωτοβυζαντινής περιόδου por Akis Ampelas
Σύντομη επισκόπηση της ρωμαϊκής και πρωτοβυζαντινής περιόδουΣύντομη επισκόπηση της ρωμαϊκής και πρωτοβυζαντινής περιόδου
Σύντομη επισκόπηση της ρωμαϊκής και πρωτοβυζαντινής περιόδου
Akis Ampelas933 vistas

Más de Eleni Kots

ιιι. οι οπτικές της γλώσσας por
ιιι. οι οπτικές της γλώσσαςιιι. οι οπτικές της γλώσσας
ιιι. οι οπτικές της γλώσσαςEleni Kots
3.3K vistas3 diapositivas
V. παραγωγή κειμένων por
V. παραγωγή κειμένωνV. παραγωγή κειμένων
V. παραγωγή κειμένωνEleni Kots
1.7K vistas5 diapositivas
VΙ. οι ειδικές γλώσσες por
VΙ. οι ειδικές γλώσσεςVΙ. οι ειδικές γλώσσες
VΙ. οι ειδικές γλώσσεςEleni Kots
1.3K vistas1 diapositiva
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας por
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσαςΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσαςEleni Kots
1.8K vistas4 diapositivas
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσας por
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσαςιι. οι ποικιλίες της γλώσσας
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσαςEleni Kots
1.5K vistas4 diapositivas
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ por
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗEleni Kots
7.6K vistas7 diapositivas

Más de Eleni Kots(20)

ιιι. οι οπτικές της γλώσσας por Eleni Kots
ιιι. οι οπτικές της γλώσσαςιιι. οι οπτικές της γλώσσας
ιιι. οι οπτικές της γλώσσας
Eleni Kots3.3K vistas
V. παραγωγή κειμένων por Eleni Kots
V. παραγωγή κειμένωνV. παραγωγή κειμένων
V. παραγωγή κειμένων
Eleni Kots1.7K vistas
VΙ. οι ειδικές γλώσσες por Eleni Kots
VΙ. οι ειδικές γλώσσεςVΙ. οι ειδικές γλώσσες
VΙ. οι ειδικές γλώσσες
Eleni Kots1.3K vistas
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας por Eleni Kots
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσαςΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας
ΙV. η δημιουργικότητα της γλώσσας
Eleni Kots1.8K vistas
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσας por Eleni Kots
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσαςιι. οι ποικιλίες της γλώσσας
ιι. οι ποικιλίες της γλώσσας
Eleni Kots1.5K vistas
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ por Eleni Kots
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Eleni Kots7.6K vistas
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ por Eleni Kots
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ
Eleni Kots1.2K vistas
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ por Eleni Kots
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
Eleni Kots1.4K vistas
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ por Eleni Kots
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Eleni Kots4.9K vistas
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ por Eleni Kots
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
Eleni Kots9.4K vistas
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ por Eleni Kots
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Eleni Kots492 vistas
TΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ por Eleni Kots
TΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥTΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
TΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
Eleni Kots1.4K vistas
ΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣ por Eleni Kots
ΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣ
ΠΟΙΝΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΕΣΠΟΙΝΕΣ
Eleni Kots876 vistas
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ por Eleni Kots
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Eleni Kots2.3K vistas
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ por Eleni Kots
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
Eleni Kots8.1K vistas
ΓΕΛΙΟ por Eleni Kots
ΓΕΛΙΟΓΕΛΙΟ
ΓΕΛΙΟ
Eleni Kots3.9K vistas
ΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ por Eleni Kots
ΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
ΜΟΔΑ-ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Eleni Kots5.2K vistas
ΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ por Eleni Kots
ΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΛΟΓΟΣ-ᾹΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Eleni Kots5.8K vistas
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ por Eleni Kots
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Eleni Kots7.3K vistas
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ por Eleni Kots
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ
ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ
Eleni Kots2.8K vistas

Último

Triti_Hlikia_2023.pptx por
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
100 vistas3 diapositivas
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf por
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
61 vistas6 diapositivas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024EmployEdu
108 vistas3 diapositivas
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023gymkeram
73 vistas80 diapositivas
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxalexandrabouts
11 vistas3 diapositivas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 gymkeram
11 vistas23 diapositivas

Último(20)

Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist100 vistas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu108 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 vistas
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts11 vistas
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 vistas
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 vistas
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist110 vistas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.4K vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram18 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vistas
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist53 vistas
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 vistas
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx por psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 vistas
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf por Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 vistas
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 vistas
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx

Iv.υστερη αρχαιοτητα 2016 (α΄)

 • 1. IV. H YΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ (4Ος – 6Ος αι.μ.Χ.) 1.Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκούκράτους (4ος-5ος αι. μ.Χ.) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ > Η περίοδος της ύστερης αρχαιότητας (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.) αποτελεί ένα στάδιο κατά το οποίο συντελείται η μετάβαση από τον αρχαίο στον μεσαιωνικό κόσμο. > Η περίοδος της ύστερης αρχαιότητας (4ος-6ος αιώνας μ.Χ.) χαρακτηρίζεται από: • τις μεταρρυθμίσεις του Διοκλητιανού, με τις οποίες δόθηκε απολυταρχικός χαρακτήρας στη διοίκηση του ρωμαϊκού κράτους. • τις μεταρρυθμίσεις του Μ. Κωνσταντίνου (μεταφορά της πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους, αποδοχή του χριστιανισμού), με τις οποίες ισχυροποιήθηκε η Ανατολή και διαμορφώθηκε σταδιακά η βυζαντινή φυσιογνωμία της – γι’ αυτό και η περίοδος της ύστερης αρχαιότητας είναι γνωστή και ως πρωτοβυζαντινή. • τη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε Ανατολικό και Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, που οριστικοποιήθηκε το 395 μ.Χ. • τη σύνθεση στο ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας του κυρίαρχου ελληνικού στοιχείου με τη ρωμαϊκή παράδοση και τον χριστιανισμό, που δημιούργησε έναν νέο τύπο πολίτη, τον βυζαντινό, ο οποίος αγωνίστηκε για τη διατήρηση της αυτοκρατορίας. • την αποδυνάμωση του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας και την οριστική κατάλυση του τον 5ο αιώνα μ.Χ. (476 μ.Χ.) από διάφορα γερμανικά φύλα (μεγάλη μετανάστευση των λαών). 1.1. Ο ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ►Οι διοικητικές αλλαγές Όταν οι Διοκλητιανός έγινε αυτοκράτορας (284 μ.Χ.) προχώρησε, αν και απολυταρχικός, σε τολμηρές διοικητικές αλλαγές μοιράζοντας την εξουσία, προκειμένου: • να επαναφέρει την τάξη στο ρωμαϊκό κράτος. • να διασφαλίσει την άμεση παρέμβαση του στρατού όπου υπήρχε ανάγκη. • να πετύχει την καλύτερη φύλαξη των συνόρων. Έτσι, ο Διοκλητιανός κυβέρνησε το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας και έδωσε τη διοίκηση του δυτικού σ’ έναν αφοσιωμένο σ’ αυτόν στρατιωτικό, το Μαξιμιανό. Διαμορφώθηκε λοιπόν, το σύστημα της Τετραρχίας, σύμφωνα με το οποίο η εξουσία μοιράστηκε σε τέσσερα πρόσωπα, τους δύο αυτοκράτορες που πήραν τον τίτλο του «Αυγούστου» και έναν συνάρχοντα στον καθένα που έφερε τον τίτλο του Καίσαρα. Δηλαδή: • στην Ανατολή - Αύγουστος ήταν ο Διοκλητιανός, με έδρα τη Νικομήδεια της Βιθυνίας. - Καίσαρας ήταν ο Γαλέριος, με έδρα το Σίρμιο της Σερβίας. • στη Δύση - Αύγουστος ήταν ο Μαξιμιανός, με έδρα το Μιλάνο στην Ιταλία. - Καίσαρας ήταν ο Κωνστάντιος ο Χλωρός, με έδρα τους Τρεβήρους στη Γαλατία. • Όσον αφορά τη Ρώμη, αυτή ήταν θεωρητικά η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και παρέμεινε η έδρα της συγκλήτου. Το σύστημα της Τετραρχίας πέτυχε να διατηρήσει προς στιγμή την ακεραιότητα της αυτοκρατορίας. ►Η αλλαγή στη μορφή του πολιτεύματος Στους χρόνους του Διοκλητιανού ο χαρακτήρας της μοναρχίας μεταβλήθηκε, καθώς: • το κράτος χωρίστηκε σε μικρές επαρχίες, που διοικούνταν από υπαλλήλους διορισμένους από τον ίδιο τον αυτοκράτορα.
 • 2. • η πολιτική εξουσία αφαιρέθηκε από τον στρατό, αφού ορίστηκε ο στρατός κάθε περιοχής να έχει δικούς του διοικητές, διαφορετικούς από εκείνους των επαρχιών. • όλες οι εξουσίες συγκεντρώθηκαν σταδιακά στο πρόσωπο του αυτοκράτορα. • ο αυτοκράτορας υιοθέτησε το πρωτόκολλο της αυλής των Σασανιδών βασιλέων της Περσίας: έγινε απροσπέλαστος για τους υπηκόους του στις εμφανίσεις του φορούσε το διάδημα και την πορφύρα επέβαλε την προσκύνηση και τη λατρεία του σαν θεός (προσφωνούνταν «Ζευς»). > Έτσι η Ηγεμονία (Principatus), το πολιτειακό σύστημα του Αυγούστου, μεταβλήθηκε σε Απόλυτη Μοναρχία (Dominatus). 1.2. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ►Η δημιουργία του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους H επικράτηση του Κωνσταντίνου • Το σύστημα της τετραρχίας δεν έδωσε λυση στα προβλήματα της αυτοκρατορίας, αλλά αντίθετα ενίσχυσε τους ανταγωνισμούς και πρόβαλετις φιλοδοξίες των συναρχόντων. Μετά την παραίτηση του Διοκλητιανού από το αξίωμα του (305 μ.Χ.), ακολούθησε μια εικοσάχρονη περίοδος συγκρούσεων ανάμεσα σε αύγουστους και καίσαρες, ως την τελική επικράτηση του Κωνσταντίνου, γιου και διαδόχου του Κωνστάντιου του Χλωρού, το 324 μ.Χ. • Τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κωνσταντίνου ήταν: > η νίκη του επί του Μαξέντιου, του αντιπάλου του στη Δύση, στη Μουλβία γέφυρα του Τίβερη, το 312 μ.Χ. > η συμφωνία με τον Λικίνιο, Αύγουστο της Ανατολής, στο Μιλάνο να μην προσλάβουν καί- σαρες και να συνεργαστούν για τη διοίκηση της αυτοκρατορίας (313 μ.Χ.). > η νίκη του επί του Λικίνιου κοντά στην Αδριανούπολη το 324 μ.Χ., μετά την οποία έμεινε μονοκράτορας. H πολιτική του Κωνσταντίνου • Στα χρόνια του Κωνσταντίνου η μοναρχία απέκτησε ακόμη πιο απόλυτο χαρακτήρα, όπως φανερώνει το γεγονός ότι: ο αυτοκράτορας ήταν απρόσιτος στους υπηκόους του και στη σύγκλητο περιβαλλόταν από τους ανακτορικούς υπαλλήλους και το ανακτορικό συμβούλιο, το οποίο λειτουργούσε συμβουλευτικά και μόνο όταν το ήθελε ο αυτοκράτορας. η σύγκλητος έχασε όλες τις εξουσίες της και απέμεινε ένα τιμητικό σώμα που πλαισίωνε τις δεξιώσεις του αυτοκράτορα. • Στο θέμα της αυτοκρατορικής λατρείας η στάση του Κωνσταντίνου διαφοροποιήθηκε: δεν ήταν πλέον ο θεός για τους υπηκόους του, αλλά ο εκλεκτός του θεού που κυβερνούσε με τη θεία χάρη.  Αν και διατήρησε ως τον θάνατο του τον τίτλο του «Μεγίστου Αρχιερέως», με διάφορες ενέργειες του εκδήλωσε την υποστήριξη του στον χριστιανισμό. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) Το Διάταγμα των Μεδιολάνων (ή Διάταγμα της ανεξιθρησκίας), με το οποίο καθιερώθηκε απόλυτη ελευθερία στην επιλογή λατρείας για τους κατοίκους της αυτοκρατορίας:  υπογράφτηκε από τον Κωνσταντίνο και τον Λικίνιο αρχικά στο Μιλάνο (Μεδιόλανα) τον Φεβρουάριο του 313 μ.Χ. και είχε ισχύ για τους κατοίκους του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας και λίγους μήνες αργότερα στη Νικομήδεια της Βιθυνίας, οπότε ίσχυσε και για τους κατοίκους του ανατολικού τμήματος.  τερμάτισε τις διακρίσεις μεταξύ των χριστιανών και των μη χριστιανών υπηκόων της
 • 3. αυτοκρατορίας.  διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην ιστορία των σχέσεων του κράτους και της θρησκείας και συνδέθηκε με το ζήτημα του εκχριστιανισμού της αυτοκρατορίας από τον Κωνσταντίνο. Η στάση του Κωνσταντίνου απέναντι στον Χριστιανισμό Ο Κωνσταντίνος προέβαλε και ευνόησε τον χριστιανισμό, τον οποίο φαίνεται ότι είχε συνειδητά αποδεχτεί μετά τη νίκη του κατά του Μαξέντιου. Το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος είχε συνειδητά αποδεχτεί τη νέα θρησκεία αποδεικνύεται από τα εξής:  υιοθέτησε ως σύμβολο το χριστόγραμμα , το οποίο τοποθέτησε στις ασπίδες των στρατιωτών και στην αυτοκρατορική σημαία.  προστάτεψε τον χριστιανισμό από τις αιρέσεις με την καθιέρωση του θεσμού των Οικουμενικών συνόδων.  συνέβαλε μαζί με τη μητέρα του στην οικοδόμηση εκκλησιών.  βαφτίστηκε χριστιανός λίγο πριν από τον θάνατο του. ►Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης Η μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κρότους Μετά την επικράτηση του ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μεταφέρει την πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους στην Ανατολή, όπου στη θέση του αρχαίου Βυζαντίου (αποικία των Μεγαρέων,του7ουαιώνα π.Χ.) ίδρυσε τη Νέα Ρώμη. Τα εγκαίνια της Νέας Ρώμης, που λίγο αργότερα μετονομάστηκε σε Κωνσταντινούπολη, έγιναν στις 11 Μαΐου του 330 μ.Χ., χρονολογία που σηματοδοτεί την αρχή της ιστορίας της Ρωμαϊκής ιστορίας της ανατολής, δηλαδή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.Στην ιστορική πορεία ένδεκα αιώνων η ανεξαρτησία και μόνο της Κωνσταντινούπολης καθόρισε την ύπαρξη της αυτοκρατορίας. Λόγοι που οδήγησαν στη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους  Η απόφαση του Μ. Κωνσταντίνου για τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους προέκυψεως διοικητική ανάγκη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούσαν οι βαρβαρικές επιδρομές.  Η Ρώμη κρίθηκε ακατάλληλη γιατί, εκτός του ότι αποτελούσε πόλο έλξης για τους λαούς της Δύσης, ήταν συγχρόνως ταυτισμένη μετον αρχαίο κόσμοκαι τη ρωμαϊκή παράδοση· αντίθετα η νέα πρωτεύουσα, εκτός από το ότι η θέση της ήταν προνομιακή για την άμυνα και την οι- κονομική ανάπτυξη της αυτοκρατορίας, βρισκόταν κοντά σε περιοχές της Ανατολής, όπου κατοικούσαν κυρίως Έλληνες και χριστιανοί - στους οποίους Βασιζόταν ο Κωνσταντίνος για την επιτυχία των πολιτικών του επιδιώξεων. Η διαμόρφωση μιας νέας αυτοκρατορίας >Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους το κέντρο βάρους της αυτοκρατορίας μετακινήθηκε από τον λατινικό πολιτιστικό χώρο στον ελληνικό. >Έτσι σταδιακά άρχισε να διαμορφώνεται μια νέα αυτοκρατορία με κέντρο την Κωνσταντινούπολη, που βασίστηκε σε τρία στοιχεία: • τη ρωμαϊκή πολιτική παράδοση. • τη χριστιανική πίστη. • την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.