Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

PPT SESSION 2.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
SMEA.pptx
SMEA.pptx
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 87 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

PPT SESSION 2.pptx

 1. 1. LEVELLING-OFF (quiz)
 2. 2. Sa inyong nasabtan, unsa man ang sala? LEVELLING-OFF
 3. 3. Ang tanang tawo ba makasasala? Nganong makasala man ang tawo?
 4. 4. Sa unsang paagi kita makasala?
 5. 5. Unsa man ang mga example sa sala nga inyong nahibaw-an?
 6. 6. Unsa man ang Mortal ug Venial na mga sala?
 7. 7. Unsay example sa salang Mortal?
 8. 8. Unsay example sa salang Venial?
 9. 9. Unsaon man paglingkawas sa kasal-anan?
 10. 10. Unsa na sakramento ang makapapas sa mga sala?
 11. 11. Makapapas ba sa sala ang Santos nga Misa?
 12. 12. -mao ang usa ka tinuyo nga paglapas sa sugo sa Dios. - Ang tanang tawo nga matawo sa kalibutan makasasala ng daan. SALANGPANULUNDONO ORIGINALSIN - Sala ni ADAN og EVA. - Wala nato na-inherit ang ilang sala apan nasinati nato ang epekto niini.
 13. 13. PAGBUHAT SA ANG TAWO NGA IYANG BINUHAT NAG-PUYO MAN SA TUMANG KALIPAY. TUNGOD SA SALA NI ADAN OG EVA NAG ANTUS KITA SA:
 14. 14. •KASAKIT •PAG-ANTUS •KAMATAYON Rom 6:23 “Kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay kataposan nga anaa kang Cristo Jesus nga atong Ginoo.”
 15. 15. SA UNSANG PAAGI ARON MAPAPAS ANG SALANG PANULONDON?
 16. 16. SALANG PANULUNDON ORIGINAL SIN PINAAGI SA: SAKRAMENTO SA BUNYAG tungod kay giluwas na kita sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. → nawagtang kay gitanyagan na usab kita sa Ginoo ug usa ka kinabuhi uban kaniya. • Nahimong Iyang mga Anak na pag-usab. • Iya na kita sa Dios pagbalik. Ang modawat ug motuo kaniya makaangkon na sa kinabuhing dayon.
 17. 17. - mao kini ang kahimtang nato karon diin nagaantos na kita sa kamatayon ug kasakit. - Wala nato kini tuyoa ug wala kitay labot sa sala sa atong mga unang ginikanan. - Apan ang bunga sa ilang mga sala atong nasinati karon nga mao ang kasakit, pag-antus ug kamatayon. 1. ANG SALANG PANULUNDON (ORIGINAL SIN)
 18. 18. 2. ANG SALA NGA KAUGALINGON (PERSONAL SIN) Mao kini ang mga sala na kita mismo ang nagbuhat. Human sa Bunyag, ang mga sala nga atong mabu hat mao na ang ginatawag nga personal sins.
 19. 19. SA UNSANG PAAGI KITA MAKASALA? •HUNAHUNA •PULONG •BUHAT Magsugod ang sala diha sa atong hunahuna ug kasingkasing. Bisan wala pa ta mobuhat sa sala kung ato na kining gihunahuna mamahimo na kining sala. Magsugod ang sala sa tao.
 20. 20. Mateo 15:19 “Kay gikan sa iyang kasingkasing manggula ang dautang hunahuna: pagpatay, pagpanapaw, daotang pagpakighilawas, pagpangawat, pagpamakak ug pagbutang- butang.”
 21. 21. Rom 12:2: “Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna (renewal of your minds) aron masayran ninyo ang kabubut-on sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya.”
 22. 22. ANG TANANG TAWO BA MAKASASALA? - Gikaingon nga ang tanang tawo nakasala. Makita kini diha sa: Roma 3:23 “Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios.”
 23. 23. 1 John 1:8 “Kon moingon kita nga wala kitay sala, gilimbongan nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran.”
 24. 24. KINSA LANG MAN ANG WALAY SALA?
 25. 25. Rom 3:23 ug 1 John 1:8 posibilidad nga maapil niini si Jesus ug Maria. Gitudlo sa Simbahan nga si Jesus tinuod gayud nga tawo,(100%) ug tinuod pud nga Dios,(100%). So nakasala pud ba ang Ginoo?
 26. 26. Bisan kinsa nga Kristiyano wala gayoy moingon nga makasasala si Jesus bisan pa ang laing mga relihiyon o sekta. Klaro gyud na pud sa Bibliya nga walay labot si Jesus sa sala o wala siya nataptan sa sala. Makita kini diha sa:
 27. 27. 1 John 3:5 “Nasayod kamo nga mianhi si Cristo aron pagkuha sa atong mga sala ug siya walay sala.” 2 Cor 5:21 “Walay sala si Cristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita, sa atong kahiusa kaniya, makabaton sa pagkamatarong sa Dios.” Heb 4:15 “Ang atong Pangulong Pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kalooy sa atong mga kahuyang kondili usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayod makasala.”
 28. 28. LAWOM NGA PAGTUON Rom 3:23 Tan-awa ug basaha ang sinugdanan ani diha sa Rom 3:10-14 → Naghisgot sa nabuhat nga sala sa mga makasasala. → Wala ni naghisgot sa salang panulondon. kay ang sala nga gihisgotan nagpunting man sa mga personal nga sala (personal sins).
 29. 29. KUNG WALA KINI, WALAY SALA MAKASALA ANG TAO KUNG ADUNAY • KAHIBALO • KAGAWASAN
 30. 30. NAKASALA BA C MARIA? DOGMA → Kitang mga Katoliko kinahanglan gayod nga mutuo niini → walay bisan kinsa nga katoliko nga dili modawat niini.
 31. 31. ALLUSIONS Kalinis-linisang paglilihi sa Mahal na Birheng Maria ng kanyang inang si Santa Ana. (Luke 1:28-30). Pagpangalan pa lang kay Maria diha sa pagpahibalo ni Arkanghel Gabriel
 32. 32. Ginganlan sa Anghel si Maria nga “kekaritomene.” “Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati sa mensahe sa anghel…” - klaro sa simbahan nga si Maria wala nataptan sa sala kay gi-preserve man siya sa Ginoo nga dili mataptan sa sala. Mao kini ang Dogma sa Immaculate Conception.
 33. 33. 1. MORTAL NGA SALA • Paglapas sa sugo sa Dios • Usa ka dakong butang • Tinuyo • Adunay bug-os na pagmatngon
 34. 34. • ANG SALA DAKO KAAU NA BUTANG O (GRAVE MATTER) • FULL KNOWLEDGE • FULL CONCENT
 35. 35. SA UNSANG PAAGI MAPAPAS ANG SALANG MORTAL? PARI
 36. 36. • PAGLAPAS SA SUGO SA DIOS • USA KA DIYUTAYNG BUTANG • DILI BUG-OS NGA KAHIBALO OG PAGMATNGON • ANG SALA DILI DAKU KAAYO NGA BUTANG (NOT GRAVE MATTER) • NOT FULL KNOWLEDGE • NOT FULL CONCENT
 37. 37. MAMAHIMO BANG MAKAAMBIT KITA SA SALA SA UBAN? - OO, makaambit kita sa sala sa uban kung kita mag-aghat, magsugo. • Dili magpugong • Dili magsilot sa sala • Dili magpakabana sa pagsulti kun adunay katungdanan sa paghimo
 38. 38. SA UNSANG PAAGI MAPAPAS ANG SALANG VENIEL?
 39. 39. Proverbs 3:34 “bagalbugalan niya ang mabugalbugalon apan kaluy-an niya ang mapaubsanon.”
 40. 40. Matthew 25:26 miingon ang agalon, “ walay hinungdan ug tapolan nga sulugoon! Nasayod ka man diay nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug anghipos sa wala q ipugas.”
 41. 41. Proverbs 15:1 “ ang malumong tubag mohupay sa kasuko, apan ang sakit nga tinubagan mopasilaob niini.”
 42. 42. Proverbs 23:2 “ kung dako ka og kaon, pugngi ang imong kaugalingon.”
 43. 43. Sirach 5:8 “ayaw pagsalig sa dili matarong nga kadato kay dili kini magpulos kanimo sa adlaw unya sa katalagman”
 44. 44. “Apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsay motan-aw sa usa ka babaye uban sa dautang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing.” Matthew 5:28
 45. 45. 1. Genetic modification 2. Pag- experimento sa tawo – patay man o buhi GIDUNGAG NI POPE FRANCIS 3. Paghugaw-hugaw sa palibot 4. Inhustisya sa katilingban 5. Maoy hinungdan sa kakabus 6. Pinansyal nga kahakog 7. Paggamit og droga
 46. 46. 10 KA SUGO SA GINOO 10 KA SUGO MGA SALA 1. HIGUGMAA ANG GINOO NGA IMONG DIOS UG SIYA LAMANG - Pagsimba sa laing mga Dios - tuo-tuo sa mga hula, mahika o pagkulam o nagpakulam. -pagbiay-biay sa ngalan sa Ginoo o sa Espiritu Santo. - Pagka walay pagtoo sa Ginoo. -Pagpangayo o pag-ampo sa demonyo.
 47. 47. 2. DILI MO GAMITON ANG NGALAN SA DIOS SA KAWANG. - Nagsaad na gigamit ang ngalan sa Ginoo. - Pagsangpit sa ngalan sa Ginoo sa walay hinungdan. - Pagpanumpa sa bakak. - pagpamalikas - Pagsaad apan wala gibuhat ang saad. - Pagsaad nga mobuhat gayud og daku nga sala. - Pagtampalas sa mga butang na Sagrado.
 48. 48. 3. Pagbalaan sa Adlaw nga Igpapahulay
 49. 49. ADLAWNG DOMINGO
 50. 50. HOLY DAYS OF OBLIGATIONS
 51. 51. JANUARY 1
 52. 52. 4. TAHORON MO ANG IMONG INAHAN OG AMAHAN - Pagtubag-tubag, pagsukol ug dili pagtahud sa mga ginikanan. - Ang walay pagtagad sa mga ginikanan inig katigulang nila
 53. 53. 5. Ayaw pagpatay - Paggamit og contraception o uban pang butang nga i- control ang pagbuntis. - Pag ipon-ipon bisan wala pay kasal - Pagpatay og tawo (murder) - Abortion - Euthanasia (mercy killing) - Suicide - Drug abuse - Terorismo - Grabeng kasuko - Pagdumot - Extortion
 54. 54. 6. Ayaw pagpanapaw - Pagpanapaw - Divorce - Pakighilawas (fornication) - Pornography - Rape - Homosexual Acts - Incest - Masturbation
 55. 55. 7. Ayaw pangawat - Pagpangawat -Pagluib o pagpangodigo - Pag-ilad sa mga trabahante sa ilang tamang sweldo; Dili hustong sweldo - Pagdaug-daug sa mga kabus - Paglangan-langan pagbayad sa utang
 56. 56. 8. Dili magbutang- butang ug dili ka magbakak. -Pagpangilad o pagpangatik o pagpamakak - Pagdayeg bisan dili tinuod -Bakak nga pagsaksi bakak nga panumpa (False witness and perjury) - Paghunahunag dautan sa usa ka tawo - Panglibak, pagbagulbol og pagmahay - Paghukom sa uban - Paghatag malisya sa lihok sa uban - Pagbutyag sa mga sakreto
 57. 57. 9.Dili kaibgan ang asawa sa imong isigkatawo. - Kaulag - Tanang kailibgon sa butang malaw-ay.
 58. 58. - Avarice - Pagtinguha sa pagpangawat 10. Dili panghinauton ang manggad sa imong isigkatawo. - Kasina sa kahimtang sa ubang tawo
 59. 59. • Boluntaryo nga pagduhaduha sa pagtuo • Pagkawalay pagtuo (incredulity) • Heresiya (heresy) – ang dili pagsulti sa kinatibuk-ang kamatuoran. • Apostasiya (apostasy) – pagbiya sa atong pagtuo • Pagbiya sa pagtuo ug pagtukod og bag-o (schism)
 60. 60. • Pagkawalay pagtagad (indifference) • Dili mapasalamaton (ingratitude) • Dili init o bugnaw sa paghigugma (lukewarmness) • Acedia ( espirituhanong pagkatapulan) • Pagdumot sa Dios
 61. 61. • Despair in hope— kanang nawad-an nag paglaum nga maluwas o mapasaylo pa ang mga sala.
 62. 62. - ang mga sala nga atong nahibaloan ug mihukom ta nga atong buhaton.
 63. 63. - ang mga katungdanan ug responsibilidad isip usa ka binunyagan apan wala nato buhata. Mao ni nga sala nga wala gihunahuna sa uban nga ilang gibuhat.
 64. 64. UNSAY BUHATON ARON MAKALINGKAWAS SA SALA? - MAGHINULSOL SA MGA SALA. - MANGUMPISAL o MAKIG-ULI SA DIOS. - MAG-USAB SA KINABUHI UBAN SA PANABANG
 65. 65. UNSA MAN ANG KUMPISAL? Ang pagkumpisal usa ka sakramento nga ang tumong mao ang pakig-uli sa Dios, sa katilingban, sa isigkatawo ug sa kaugalingon.
 66. 66. UNSAON MAN PAGKUMPISAL? Aron makab-ot ang usa ka maayong kumpisal kinahanglan nga buhaton kining 5 ka butang: 1. Ang pagsusi sa sala 2. Ang paghinulsol sa sala 3. Ang pagsaad sa Dios sa malig-on nga dili na makasala pag- usab 4. Ang pagsugid sa mga sala 5. Ang pagtuman sa penitensya nga ihatag sa pari.
 67. 67. UNSA MAN ANG SIN OF COMMISSION?
 68. 68. MAPAPAS BA SA SANTOS NGA MISA ANG SALANG PANULUNDON?
 69. 69. SA UNSANG PAAGI MAPAPAS ANG SALANG MORTAL?

×