Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1ภาคเรียนที 1                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยีรา...
24. เนือหาสาระ    4.1 ความรู ้         4.1.1 จุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate         4.1.2 การเปิ ...
3  2. ครู บอกเกณฑ์การวัดและประเมินผลตลอด 1 ภาคเรี ยน  3. ครู แจ้งภาระงานต่าง ๆ ทีนักเรี ยนต้องรับผิดชอบในภาคเรี ยนที 1...
47. การวัดและการประเมินผล   7.1 สิ งทีต้องการวัดและประเมินผล       7.1.1. นักเรี ยนบอกส่ วนประกอบของโปรแกรม Adob...
5    คําตอบผิด     หมายถึง ทําตอบได้ ข้อๆละ 0 คะแนน    - ใบงาน ใช้เกณฑ์วดดังนี            ั    1...
68. สื อ/ แหล่ งการเรี ยนรู้     8.1 http://www.kkw.ac.th/kkwweb/visuall/index.htm     8.2 สื อการสอน Powerpoint ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 • Inicia sesión para ver los comentarios

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที 1ภาคเรียนที 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยีรายวิชา คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 32203 เวลาเรียน 2 คาบหน่ วยการเรียนรู้ ที 1 ความรู ้ทวไปเกียวกับ Adobe Captivate ัช่ วงชั นที 4 ปี ที 2 ชื อผู้สอน นางพีรญา ดุนขุนทด1. สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระที 3 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื บค้นข้อมูล การเรี ยนรู ้ การสื อสาร การแก้ปัญหา และการทํางานและอาชีพ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และคุณธรรม2. ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี 2.2.1. นักเรี ยนบอกความเป็ นมาของโปรแกรม Adobe Captivate ได้ 2.2.2. นักเรี ยนบอกจุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate ได้ 2.2.3. นักเรี ยนเปิ ดใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate ได้3.สาระสํ าคัญ โปรแกรม Adobe Captivate เป็ นโปรแกรมทีพัฒนาขึนเพือสนับสนุนการสร้าง Movie ในรู ปแบบสื อการเรี ยนรู ้ หรื อการนําเสนอแบบมัลติมีเดีย เช่น การนําเสนอผลงาน การจับภาพหน้าจอภาพเพือนําไปสร้างสื อการเรี ยนรู ้ การสร้างแบบทดสอบ รวมไปถึงการตัดต่อวีดีโอ เพือใช้สําหรับงานนําเสนอหรื อผลิตสื อการเรี ยนรู ้ โดยโปรแกรม Adobe Captivate เป็ นโปรแกรมทีใช้สร้างชินงานได้ง่ายและเร็ ว
 2. 2. 24. เนือหาสาระ 4.1 ความรู ้ 4.1.1 จุดเด่นของโปรแกรม Adobe Captivate 4.1.2 การเปิ ดใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 4.1.3 เริ มต้นใช้งาน Adobe Captivate 4.1.4 ส่ วนประกอบของโปรแกรม Adobe Captivate 4.2 ทักษะกระบวนการ 4.2.1 ปฏิบติ/สาธิ ต ั 4.2.2 การสรุ ปความรู ้ 4.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความมุ่งมันเพียรพยายาม5. หลักพุทธธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีบูรณาการ ่ หลักพุทธธรรม : ธัมมัญญตา หมายถึง ความเป็ นผูรู้จกเหตุ เช่นรู ้วาสิ งนีเป็ นเหตุผล สิ งนีเป็ น ้ ั ัเหตุแห่งทุกข์ เปรี ยบได้กบการสร้างสื อโปรแกรม ต้องสร้างสื อการเรี ยนรู ้ทีสร้างสรรค์ จรรโลงใจผู ้พบเห็นเพือให้ไม่ก่อให้ผอืนได้รับความเดือดร้อนจากสื อการเรี ยนรู ้ทีนักเรี ยนสร้างสรรค์ขึน ู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ออกแบบสื อ เพือไว้สาหรับใช้งานเอง ตามหลักปรัชญาของ ํเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื องของความพอประมาณ ความมีเหตุผล6. กระบวนการเรียนรู้ 6.1 ขันตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คาบที 1 ขันนํา 1. ครู ให้คาชีแจงจุดประสงค์สาระการเรี ยนรู ้รายวิชา ง 32203 ํ
 3. 3. 3 2. ครู บอกเกณฑ์การวัดและประเมินผลตลอด 1 ภาคเรี ยน 3. ครู แจ้งภาระงานต่าง ๆ ทีนักเรี ยนต้องรับผิดชอบในภาคเรี ยนที 1 ขันดําเนินการสอน 1. นักเรี ยนทําแบบทดสอบก่อนเรี ยน จํานวน 20 ข้อ เวลา 15 นาที 2. นักเรี ยนศึกษาเกียวกับการใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 3. ครู อธิ บายและซักถามเกียวกับการใช้งานของโปรแกรม Adobe Captivate 4. ครู อธิ บายและสาธิ ตการดาวน์โหลดและการติดตังโปรแกรม ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกันคาบที 2 ขันนํา ครู ซกถามนักเรี ยนเกียวกับการสร้างสื อการเรี ยนรู ้ ั ขันดําเนินการสอน 1. ครู นาสื อการเรี ยนรู ้ทีเขียนด้วย Adobe Captivate มาให้นกเรี ยนดู ํ ั 2. ครู ให้นกเรี ยนศึกษา ส่ วนประกอบของโปรแกรม Adobe Captivate ั 3. นักเรี ยนทําใบงานบทที 1 เรื อง ความรู ้ทวไปเกียวกับโปรแกรม Adobe Captivate ั ขันสรุ ป ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปสาระการเรี ยนรู ้ร่วมกัน 6.2 ชิ นงาน/หลักฐานการเรียนรู้ ของผู้เรี ยน 6.1 ใบความรู ้ที 1 6.2 ใบงานที 1
 4. 4. 47. การวัดและการประเมินผล 7.1 สิ งทีต้องการวัดและประเมินผล 7.1.1. นักเรี ยนบอกส่ วนประกอบของโปรแกรม Adobe Captivate ได้ 7.1.2. นักเรี ยนบอกลักษณะการสร้างสื อการเรี ยนรู ้โปรแกรมใช้งานด้วย Adobe Captivate ได้ 7.1.4 นักเรี ยนสามารถทําการดาวน์โหลดและติดตังโปรแกรมได้ 7.1.5 นักเรี ยนสามารถเข้าสู่ โปรแกรม Adobe Captivate ได้ 7.1.6 นักเรี ยนสามารถบอกส่ วนประกอบหน้าเริ มต้นของโปรแกรม Adobe Captivate 7.2 เครื องมือวัดผล 7.2.1 ใบงาน 7.2.2 แบบประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 7.2.3 แบบบันทึกผลคะแนนทดสอบก่อน/หลังเรี ยน 7.3 วิธีการวัดผล 7.3.1 ตรวจใบงาน 7.3.2 ประเมินพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ 7.3.3 ตรวจแบบทดสอบก่อน/หลังเรี ยน 7.3.4 บันทึกผลคะแนนทดสอบก่อน/หลังเรี ยน 7.4 เกณฑ์การประเมินผล 7.4.1 การวัดผล - คะแนนแบบทดสอบก่อน/หลังเรี ยน มี 20 ข้อ 2 ข้อ/ 1 คะแนน คําตอบถูก หมายถึง ทําตอบได้ ข้อๆละ 1 คะแนน
 5. 5. 5 คําตอบผิด หมายถึง ทําตอบได้ ข้อๆละ 0 คะแนน - ใบงาน ใช้เกณฑ์วดดังนี ั 1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ 5 คะแนน 2. ถูกต้อง 5 คะแนน7.4.2 การประเมินผล - แบบทดสอบก่อน คะแนนเต็ม 10 คะแนน ดีมาก หมายถึง 9-10 คะแนน ดี หมายถึง 7-8 คะแนน พอใช้ หมายถึง 5-6 คะแนน ปรับปรุ ง หมายถึง 1-4 คะแนน - ใบงาน ร้อยละ 80-100 หมายถึง ดีมาก ร้อยละ 70-79 หมายถึง ดี ร้อยละ 60-69 หมายถึง ปานกลาง ร้อยละ50-59 หมายถึง ผ่านเกณฑ์ ตํากว่าร้อยละ 50 หมายถึง ่ ไม่ผานเกณฑ์7.4.3 สรุ ปการประเมิน คะแนนแบบทดสอบ ได้ร้อยละ 50 ขึนไป หมายถึง ผ่านการประเมิน คะแนนใบงาน ได้ร้อยละ 50 ขึนไป หมายถึง ผ่านการประเมิน คะแนนแบบสังเกต ได้ร้อยละ 50 ขึนไป หมายถึง ผ่านการประเมิน
 6. 6. 68. สื อ/ แหล่ งการเรี ยนรู้ 8.1 http://www.kkw.ac.th/kkwweb/visuall/index.htm 8.2 สื อการสอน Powerpoint 8.3 ใบความรู ้

×