Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Odvolaní proti rozhodnutí Magistrátu

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Zamítnuté odvolání
Zamítnuté odvolání
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 4 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Odvolaní proti rozhodnutí Magistrátu

  1. 1. Bc. Lukáš Nový narozen 7. 12. 1984 bytem XXXXXX (dále jen „žadatel“) Bc. Lukáš Nový E-mail: metatron@pastafari.cz ID schránky: XXXXXXX Lukáš Nový · XXXXXX · XXX XX Brno Krajský úřad Jihomoravského kraje prostřednictvím Odboru správních činností Magistrátu města Brna, ID schránky: a7kbrrn Odpověď na dopis značky XXXXXXXXXXX ze dne 21. 8. 2013 Naše značka 4257 885 161-1 Brno 4. září 2013 Odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Brna č.j. XXXXXXXXX Všem zainteresovaným. I. Žadateli bylo dne 20. 8. 2013 doručeno rozhodnutí Magistrátu města Brna ze dne 20. 8. 2013 číslo jednací XXXXXXXX (dále jen „rozhodnutí“), kterým bylo rozhodnuto tak, že žádosti žadatele o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu se nevyhovuje. Žadatel podává ve smyslu ust. § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti shora specifikovanému rozhodnutí odvolání, které odůvodňuje takto: Žadatel podal dne 26. 7. 2013 na Magistrátu města Brna žádost o vydání občanského průkazu, jejíž součástí je digitální zpracování podoby občana. Žadatel při pořizování digitální podoby použil jako pokrývku hlavy cedník, a to s odvoláním na ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“), stanovující, že k žádosti lze v odůvodněném případě z náboženských nebo zdravotních důvodů předložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nezakrývá obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana a která dle příslušného prováděcího předpisu1 nesmí na obličeji vytvářet stíny. Žadatel je stoupencem Pastafariánů – náboženského hnutí (církve) Létajícího špagetového monstra a s ohledem na skutečnost, že cedník, který použil jako pokrývku hlavy, je obecně považován za oficiální pokrývku hlavy Pastafariánů a jeho nošení na hlavě je projevem jejich víry, jakož i vzhledem k výše citovaným ustanovením, využil žadatel svého práva, které mu zákon dává, a zažádal o vydání občanského průkazu, na němž by měl fotografii se svou podobiznou a s cedníkem na hlavě. 1 § 7 odst. 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
  2. 2. Magistrát města Brna vyzval žadatele přípisem ze dne 9. 8. 2013, č.j. XXXXXXX k písemnému odůvodnění jeho požadavku. Žadatel odeslal v zachované lhůtě své podrobné vyjádření, v němž zejména argumentoval právem každého člověka na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, které je jakožto jedno ze základních lidských práv zakotveno v Listině základních práv a svobod (dále jen „LZPS“) a požívá též mezinárodní ochrany, když je zakotveno také v čl. 9 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, jakož i v čl. 18 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Magistrát města Brna opřel své zamítavé rozhodnutí o fakt, že Pastafariáni nejsou v České republice registrovanou církví a přináležící této církve tedy nemají právo mít na svých občanských průkazech fotografii s cedníkem na hlavě, jak ve svém stanovisku uvedlo také Ministerstvo vnitra ČR, o jehož vyjádření k řešené věci Magistrát města Brna požádal. Ministerstvo vnitra ČR ve svém písemném stanovisku ze dne 5. 8. 2013, č.j. MV-95314-2/SC-2013 uvedlo, že ust. § 4 odst. 3 ZOP se vztahuje pouze na případy, kdy je žadatel přináležícím k církvi nebo náboženské společnosti, která je v České republice registrována. Tento závěr Ministerstva vnitra ČR použitý v odůvodnění napadeného rozhodnutí však nemá oporu v zákonné úpravě, která v odůvodněném případě umožňuje k žádosti z náboženských důvodů před- ložit fotografii s pokrývkou hlavy, která nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Z předmětného ustanovení však zcela jistě neplyne, že toto oprávnění svědčí pouze osobám, které se hlásí k církvím registrovaným v České republice. Základní otázkou celého sporu je to, zda cedník na hlavě žadatele znemožňuje jeho identifikaci či nikoli, což je hlavním smyslem a účelem shora citovaného ustanovení zákona o občanských průkazech. V případě, že cedník na hlavě žadatele jeho identifikaci neznemožňuje (což skutečně neznemožňuje), pak orgán veřejné správy není jakkoli oprávněn žadateli bránit v tom, aby byl na občanském průkazu vyobrazen s cedníkem na hlavě. Žadatel je toho názoru, že rozhodnutí Magistrátu města Brna je diskriminační berouce v potaz, že příslušníkům jiných církví a náboženských společností je povoleno mít na hlavě pokrývku, jakožto výraz jejich náboženského přesvědčení. Žadatel je však nucen opětovně poukázat na fakt, že v tomto textu již zmíněné ustanovení § 4 odst. 3 ZOP nestanoví, že právo mít pro účely žádosti o vydání občanského průkazu na hlavě pokrývku svědčí pouze členům církví registrovaných v České republice. Naopak hlavním smyslem tohoto ustanovení je, aby tato pokrývka neznemožňovala identifikaci jejího nositele. Jak již judikoval Ústavní soud České republiky ve svém rozhodnutí sp. zn. Pl. ÚS 6/02 ze dne 29. 11. 2002 „Česká republika musí akceptovat a tolerovat náboženský pluralismus, tzn. především nesmí diskriminovat či naopak bezdůvodně zvýhodňovat některý z náboženských směrů.“ Napadeným rozhodnutím Magistrátu města Brna však k této diskriminaci došlo, když žadateli, jakožto stoupenci Pastafariánů nebylo vyhověno, pokud jde o jeho požadavek mít na občanském průkazu fotografii s cedníkem na hlavě, avšak příslušníkům jiných církví např. řádovým sestrám apod. je tento postup povolován. Předmětné rozhodnutí je též v rozporu s předchozí zavedenou praxí, která právo mít na občanském průkazu fotografii s pokrývkou hlavy z náboženských důvodů přiznává osobám vyznávající sikhis- mus. Aplikujícím sikhům, přestože tito nejsou přináležícími žádné v České republice registrované církvi, je nošení tradičního turbanu na fotografii bez dalšího umožňováno. 2
  3. 3. Žadatel je dále toho názoru, že ust. § 4 odst. 3 ZOP, tak jak je vykládáno správními orgány, je ustanovením diskriminačním a rozporným s čl. 15 LZPS, který ve svém odstavci 1 stanoví, že: „Svo- boda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.“ Shora uvedené ustanovení § 4 odst. 3 ZOP však váže možnost mít na fotografii určené pro potřeby vystavení občanského průkazu pokrývku hlavy pouze z náboženských nebo zdravotních důvodů. Tímto privilegiem tak dle výkladu Magistrátu města Brna disponuje pouze omezený okruh osob, jenž se hlásí k církvím či náboženským společnostem. Avšak výklad tohoto ustanovení by měl být mnohem širší a ve světle shora citovaného čl. 15 odst. 1 LZPS by mělo být toto privilegium přiznáno všem lidem bez rozdílu, když svoboda náboženského vyznání zahrnuje taktéž svobodu člověka být bez tohoto vyznání. Z výkladu Magistratátu města Brna by však mělo být přesvědčení osoby bez vyznání méně významné, než osoby, která preferuje určitou víru a je členem církve či náboženského společnosti nadto v České republice registrované. Žadatel má za to, že toto ustanovení tak výrazným způsobem zvýhodňuje osoby, jež jsou věřící, a z tohoto důvodu jim dává privilegium, aby na fotografii pořízené pro potřeby občanského průkazu byly zvěčněny s pokrývkou na hlavě. Tímto privilegiem by však dle názoru žadatele měli dispono- vat všichni lidé bez rozdílu, když za náboženský důvod lze dle LZPS považovat nejen přináležitost k určité církvi či náboženské společnosti, ale také svobodu být bez vyznání. Za splnění základní podmínky, tedy, že pokrývka hlavy nebude jakýmkoli způsobem ztěžovat identifikaci dotyčné os- oby a nebude vytvářet na obličeji stíny, by pak mělo být všem lidem bez rozdílu (bez ohledu na jejich náboženské vyznání) umožněno nechat se na občanský průkaz vyfotografovat s jimi zvolenou pokrývkou na hlavě. Alternativně by toto právo nemělo být umožněno nikomu, nejen osobám bez vyznání či osobám, které jsou stoupenci státem neregistrovaného náboženského hnutí. V demokratickém a právním státě založeném na dodržování základních práv a svobod, kterým Česká republika zcela nepochybně je, je však zcela nepřípustné, aby se lidé dělili na věřící a nevěřící, přičemž pouze jedné z těchto dvou skupin by byla přiznávána určitá privilegia, kterými by však druhá skupina osob nedisponovala a nebylo by jí umožněno těchto privilegií využít jiným způsobem, než připojením se k privilegované skupině. Již samotné označení nevěřící jakožto protiklad věřícího lze chápat jako paralelu protikladu bílý a nebílý. Postup, při němž by nebyla zvýhodňována skupina věřících nad skupinou „nevěřících“, je dále v souladu s ust. čl. 2 odst. 1 LZPS, které stanoví, že: „Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.“ Žadatel si pevně stojí za svým tvrzením, že jeho víra a přesvědčení není o nic menšího významu než např. víra křesťanská a nelze tak vůči němu postupovat rozdílně, a to na základě odůvodnění, že Pastafariáni nejsou registrovanou církví v České republice, když toto odůvodnění nemá oporu v žádném právním předpisu České republiky a pro řešenou věc je tedy zcela bez významu. Žadateli bylo Magistrátem města Brna vytýkáno, že ve svém odůvodnění žádosti o vydání občan- ského průkazu s fotografií, na níž má na hlavě cedník, ve značné míře cituje jednotlivá ustanovení LZPS, přičemž toto pak nebylo považováno za dostatečné odůvodnění. Žadatel by k tomuto rád uvedl, že Ústavní soud se v řadě svých rozhodnutí vyjádřil k otázce tzv. prozařování Ústavy celým právním řádem, když např. ve svém rozhodnutí II. ÚS 30/03 ze dne 14. 7. 2004 Ústavní soud judiko- val: Ústavní soud stejně jako v mnoha předchozích rozhodnutích konstatuje, že jednou z funkcí Ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je její „prozařování“ celým právním řádem. Smysl Ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního mechanizmu a procesu utváření legitimních rozhodnutí státu (resp. orgánů veřejné moci), nejen v přímé závaznosti Ústavy a v jejím postavení bezprostřed- ního pramene práva, nýbrž i v nezbytnosti státních orgánů, resp. orgánů veřejné moci, 3
  4. 4. interpretovat a aplikovat právo pohledem ochrany základních práv a svobod. V posu- zované věci to znamená povinnost soudů interpretovat procesní ustanovení a principy v první řadě z pohledu účelu a smyslu ochrany ústavně garantovaných základních práv a svobod. K této otázce se Ústavní soud vyjádřil také v rozhodnutí I. ÚS 546/03 ze dne 28. 1. 2004, v němž mimo jiné uvedl: Čl. 2 odst. 3 Listiny ve své druhé dimenzi, v níž působí jako základní právo jednotlivce, je pak třeba aplikovat bezprostředně a přímo. V této dimenzi se nejedná o pouhé prozařování jednoduchým právem, nýbrž o subjektivní právo, které působí bezprostředně vůči státní moci. Orgány státní moci jsou proto povinny při aplikaci jednoduchého práva současně normy tohoto práva, v nichž se odráží čl. 2 odst. 3 Listiny a čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR jako objektivní ústavní princip, interpretovat rovněž tak, aby nezasáhly do subjektivního práva jednotlivce na autonomii vůle, jež garantuje také čl. 2 odst. 3 Listiny ve své druhé dimenzi. Ve světle shora citované judikatury je tak správní orgán povinen při svém rozhodování postupovat tak, aby byla zachována základní lidská práva a svobody, která jsou garantována každému bez rozdílu a aby v rozhodnutí nepřevážil pouze striktní a formalistický výklad domněle vycházející ze zákona, jako je tomu v řešené věci. II. S ohledem na shora uvedené žadatel navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí v celém rozsahu zrušil a věc vrátil Magistrátu města Brna k novému rozhodnutí, popř. aby rozhodnutí Magistrátu města Brna změnil tak, že žádosti žadatele, o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji bez kontaktního elektronického čipu, se vyhovuje. S pozdravem a poděkováním za pochopení, Lukáš Nový. rAmen. 4

×