ข้อสอบจำนวนจริง

K

เอกสารรวมข้อสอบ ม.ปลาย เรื่องจำนวนจริง

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน

1. ขอความใดตอไปนี้ไมจริง (คณิตศาสตร กข 28)
ก. ถา x เปนจํานวนตรรกยะ แลว จะไมสามารถหา x ซึ่งมีคานอยที่สุด โดยที่
ข. ถา x เปนจํานวนเต็มที่ไมเปน 0 แลว จะมีจํานวนเต็ม

p

และ q ซึ่ง

x <9

p ≠ a, q ≠ 0

และ

p
= a
q

ค. ถา a เปนจํานวนจริงที่ไมเปนจํานวนตรรกยะแลว จะเขียน a ไดในรูปทศนิยมไมซ้ํา
ง. ถา a เปนจํานวนจริง แลว n a n = a เมื่อ n = 2, 4, 6, K

2. ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 32)
ก. มีจํานวนตรรกยะ a ≠ 0 และจํานวนอตรรกยะ b ซึ่ง ab เปนจํานวนตรรกยะ
ข. ถา a, b เปนจํานวนตรรกยะบวกแลว a b เปนจํานวนตรรกยะเสมอ
ค. มีจํานวนอตรรกยะ a, b ซึ่ง a ≠ − b และ a + b เปนจํานวนตรรกยะ
ง. ถา a,

ก. 0
ง. -6

b

เปนจํานวนอตรรกยะ และ b

≠

1
a

แลว

ab

เปนจํานวนอตรรกยะเสมอ

3. กําหนดให I เปนเซตของจํานวนเต็ม และ * เปนโอเปอเรชันที่กําหนด
โดย a * b = a + b + 2 เมื่อ a, b ∈ I
จํานวนใดเปนอินเวอรสของ 4 ภายใตโอเปอเรชัน * (คณิตศาสตร กข 24)
ข. -2
จ. -8

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

ค. -4

-1-
4. กําหนดให a * b = a + b − 8 ;
ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 31)
ก. (2 * 3) * 4 ≠ 2 * (3 * 4)
ค. อินเวอรสของ a สําหรับ * ใน I คือ −a

5. กําหนดให A = {x / x =
ขอใดตอไปนี้ผิด (คณิตศาสตร กข 32)
ก. A มีคุณสมบัติปด
ค. มีสมาชิกบางตัวของ

A

a, b ∈ I

ข. เอกลักษณของ * ใน I คือ 8
ง. * ไมมีคุณสมบัติการสลับที่

2k ; k

ที่ไมมีอินเวอรสใน

เมื่อ I = เซตของจํานวนเต็ม

เปนจํานวนเต็ม } และโอเปอเรชันบน
ข. 1 เปนเอกลักษณใน

A

คือการคูณของจํานวนจริง

A

ง. อินเวอรสของ 2 คือ

A

1
2

6. ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 30)
ก. เซตของจํานวนเต็มกับการบวกมีเอกลักษณ แตมีสมาชิกบางตัวไมมีอินเวอรส
ข. เซตของจํานวนตรรกยะกับการคูณมีเอกลักษณ และสมาชิกทุกตัวมีอินเวอรส
ค. สําหรับทุกๆ a, b ∈ R กําหนดให a * b = (2 a )(2 b ) ดังนั้น R กับโอเปอเรชัน * ไมมีเอกลักษณ
ง. มีจํานวนตรรกยะ a และจํานวนอตรรกยะ b ซึ่ง a + b เปนจํานวนตรรกยะ

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

-2-
7. พิจารณาขอความตอไปนี้
(1) ถาให A = {x / x = a n ; a ∈ R, a > 0 และ n เปนจํานวนเต็ม } แลว A จะมีคุณสมบัติปดของการคูณ
(2) ถาให A = {x / x = ab ; a เปนจํานวนตรรกยะ และ b เปนจํานวนอตรรกยะ }
แลว A จะเปนสับเซตของจํานวนอตรรกยะ
(3) ถาให A เซตของจํานวนเต็มลบ และกําหนด * บน A ดังนี้ x * y = − xy เมื่อ x, y ∈ A
แลว A จะมีเอกลักษณภายใต * เปน -1
(4) ถาให A เปนเซตของจํานวนตรรกยะ และกําหนด ∆ บน A โดย x ∆ y = y ( x − y ) เมื่อ x, y ∈ A
แลว ∆ จะมีคุณสมบัติการสลับที่
ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 29)
ก. ขอ (1) และขอ (3) เปนจริง
ข. ขอ (2) และขอ (4) เปนจริง
ค. ขอ (1) และขอ (4) เปนจริง
ง. ขอ (2) และขอ (3) เปนจริง

8. ให
ถา
ก.
ค.

y 1
<
x z
my
< mz
x

m, x, y

x
>z>0
y

และ z เปนจํานวนจริงที่ไมใชศูนย

แลว ขอใดตอไปนี้เปนจริง (คณิตศาสตร กข 38)
ข.

x > yz

ง.

mx
> mz
y

9. กําหนดให a และ b เปนจํานวนจริงลบทั้งคู
ถา a < x < b แลว ขอใดตอไปนี้เปนจริง (คณิตศาสตร กข 34)
ก. x + a > 0
ข. x + b < 0
ค.

1
1
<
x
b

ง.

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

1 1
<
x a

-3-
10. กําหนดชวง (a, b) และ (c,
ก. ถา a < c และ b < d แลว c < b
ค. ถา a > c และ b > c แลว d < a

d)

มีจุดรวมกัน แลว พิจารณาวาขอใดตอไปนี้ผิด (คณิตศาสตร กข 33)
ข. ถา a < c และ d < b แลว c < b
ง. ถา a > c และ b < d แลว b > c

11. ให a เปนจํานวนเต็ม ถา x − a หาร x 3 + 2 x 2 − 5 x − 2 เหลือเศษ 4
แลว ผลบวกของคา a ทั้งหมดที่สอดคลองเงื่อนไขดังกลาว เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 38)
ก. -6
ข. -2
ค. 2
ง. 6

12. ให p เปนจํานวนเฉพาะบวก และ m, n เปนจํานวนเต็ม
ถา x + 3 หาร x 3 + mx 2 + nx + p ลงตัว และ x − 1 หาร x 3
แลว m และ n มีคาเทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 37)
ก. m = 4, n = − 4
ข. m = 2, n =
ค. m = − 4, n = 4
ง. m = − 2, n = 2

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

+ mx 2 + nx + p

เหลือเศษ 4

−2

-4-
13. พิจารณาขอความตอไปนี้
(1) 3 (a 4 + 2a 3 − a 2 − 2a) ทุกจํานวนเต็ม a
(2) {x ∈ I − / 6 x 3 + 17 x 2 + 14 x + 3 ≥ 0} มีสมาชิกเพียงตัวเดียว
ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 39)
ก. (1) ถูก และ (2) ถูก
ข. (1) ถูก แต (2) ผิด
ค. (1) ผิด แต (2) ถูก
ง. (1) ผิด และ (2) ผิด

14. ถา

เปนเซตคําตอบของอสมการ 3x 2

และ
แลว

A
B

เปนเซตคําตอบของอสมการ

( A ∪ B )′

+ 5x + 2 < 0

2x + 1
≥ 0
x−3

คือขอใด (คณิตศาสตร กข 30)

ก.

∅

ข.

2
[−1, − )
3

ค.

1
(− , 3]
2

ง.

2
1
(−∞, − 1] ∪ [− , − ) ∪ [3, ∞)
3
2

15. กําหนดให
แลว
ก. 2
ค. 10

a2 + 1

S

เปนเซตคําตอบของอสมการ

x −1
> 2
x+2

และ a เปนคาขอบเขตบนนอยสุดของ

S

เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 38)
ข. 5
ง. 26

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

-5-
16. ให

R

เปนเซตของจํานวนจริง

A = {x ∈ R / 3 x 2 + x − 2 > 0}

และ

B = {x ∈ R / 3 − 2 x ≤ 4}

จงพิจารณาขอความตอไปนี้
(1)

1 2
B − A = [− , )
2 3

(2)

1
2
A ∪ B ′ = (−∞, − ) ∪ ( , ∞)
2
3

ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 35)
ก. (1) ถูก (2) ถูก
ค. (1) ผิด (2) ถูก

ข. (1) ถูก (2) ผิด
ง. (1) ผิด (2) ผิด

17. กําหนดให

ก.
ค.

เปนเซตคําตอบของอสมการ

3− x
≥ 0
x+2

และ
( A − B )′

A
B

เปนเซตคําตอบของอสมการ

1 x
−
≤ 1
2 2

เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 40)

(−∞, − 2) ∪ (−1, ∞)
(−∞, − 2] ∪ (−1, ∞)

ข.
ง.

(−∞, − 2) ∪ [−1, ∞)
(−∞, − 2] ∪ [−1, ∞)

18. เซตใดตอไปนี้เปนเซตอนันต (คณิตศาสตร กข 41)
x = x − 5}
ข. {x /

ก.

{x /

ค.

{x / x 2 − 2 x − 3 = 0}

ง.

{x /

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

x = x + 5}
x −1
x −1
=
}
x +1
x +1

-6-
19. จํานวนจริง x ที่มากที่สุดที่สอดคลองกับอสมการ
(คณิตศาสตร กข 33)
ก. [−1, 0.5)
ค. [1, 1.5)

20. ให

ข.
ง.

A = {x ∈ R /

1
x + 4x + 4
2

2x 2 − 4
≥ 2x 2
3

เปนสมาชิกของชวงในขอใดตอไปนี้

[0.5, 1)
[1.5, 2)

≥ 1}

เปนจํานวนเต็มลบ ซึ่ง n ≤ −2}
ขอบเขตบนคานอยสุดของ A ∩ B เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 39)
ข. -3
ง. -1
B = {n / n

ก. -4
ค. -2

21. เซตคําตอบของ

x −1
> 2
x−2

คือเซต หรือชวงในขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 41)

ก.

∅

ข.

(2, 3)

ค.

(−1, 2) ∪ (2, 7)

ง.

5
( , 2) ∪ (2, 3)
3

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

-7-
22. กําหนดให

A = {x ∈ R /

เมื่อ R เปนเซตของจํานวนจริง แลว
ก. [−3, − 1] ∪ [1, 3]
ค. [−3, 3]

x −1
x −2

A′ ∪ B

≤ 0}

และ

B = {x ∈ R / 1 ≤ x ≤ 3}

คือเซตในขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 32)
ข. (−∞, − 2] ∪ [2, ∞)
ง. (−∞, ∞)

23. ให A เปนเซตคําตอบของสมการ x − 4 +
A จะเทากับเซตในขอใด (คณิตศาสตร กข 30)

x−3 = 1

ก.

{3, 4}

ข.

{x ∈ R / x −

ค.

(−∞, 4]

ง.

7
1
≤ }
2
2

[3, ∞)

24. เซตคําตอบของ
ก.
ค.

1
)
4
1
(−6, − 1) ∪ (0, )
4
(−6, − 2) ∪ (0,

3x − 2
x +1 −1

> 5

คือ (คณิตศาสตร กข 26)
1
)
4

ข.

(−6, − 2) ∪ (−1,

ง.

(−6, − 1) ∪ (−1, ∞)

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

-8-
25. ถา n เปนจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุด ซึ่งหาร 90 เหลือเศษ 6 และหาร 150 เหลือเศษ 3
แลว n หาร 41 เหลือเศษเทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 39)
ก. 5
ข. 6
ค. 18
ง. 20

26. ให a, b เปนจํานวนเต็มบวก ซึ่ง a < b 5 หาร a ลงตัว และ 3 หาร b ลงตัว
ถา a, b เปนจํานวนเฉพาะสัมพัทธ และ ค.ร.น.ของ a, b เทากับ 165
แลว a หาร b เหลือเศษเทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 41)
ก. 1
ข. 2
ค. 3
ง. 4

27. กําหนดให x และ y เปนจํานวนเต็มบวก โดยที่ x < y
ห.ร.ม.ของ x, y เทากับ 9
ค.ร.น.ของ x, y เทากับ 28215
และ จํานวนเฉพาะที่แตกตางกันทั้งหมดที่หาร x ลงตัว มี 3 จํานวน
คาของ y − x เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 37)
ก. 36
ข. 45
ค. 9
ง. 18

28. ให x และ
ซึ่ง

y

เปนจํานวนเต็มบวก ซึ่ง 80

< x < 200

และ

x = pq

เมื่อ

p

และ q เปนจํานวนเฉพาะ

p ≠ q

ถา x และ y เปนจํานวนเฉพาะสัมพัทธ และ ค.ร.น.ของ x , y เทากับ 15015
แลว ผลบวกของคา y ทั้งหมดที่สอดคลองเงื่อนไขทั้งหมดที่กําหนดใหเทากับเทาใด (คณิตศาสตร กข 38)

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

-9-
ก. 29
ค. 68

29. กําหนดใหเอกภพสัมพัทธ คือ {x / x เปนจํานวนเต็มที่ไมใช 0 และ
ให A = {x / ห.ร.ม. ของ x กับ 21 เปน 3 }
จํานวนสมาชิกของ A เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 38)
ข. 34
ง. 58

−100 ≤ x ≤ 100}

30. จํานวนเต็มตั้งแต 0 ถึง 100 ที่ไมเปนจํานวนเฉพาะสัมพัทธกับ 15 มีทั้งหมดกี่จํานวน (คณิตศาสตร กข 37)

31. ให n เปนจํานวนเต็มบวก ซึ่ง ห.ร.ม.ของ n และ 42 เทากับ 6
ถา 42 = nq0 + r0 ; 0 < r0 < n
n = 2r0 + r1 ; 0 < r1 < r0

และ r0 = 2r1 โดยที่ q0 , r0 , r1 เปนจํานวนเต็ม
แลว ค.ร.น. ของ n และ 42 มีคาเทากับเทาไร (คณิตศาสตร กข 40)


๑๒ สิงหาคม ร.ศ. ๒๒๒

จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข

- 10 -

Recomendados

แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 por
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ภาคเรียนที่ 1แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ภาคเรียนที่ 1
แผนการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5 ภาคเรียนที่ 1คุณครูพี่อั๋น
79.4K vistas279 diapositivas
แบบทดสอบ เรื่องพหุนาม por
แบบทดสอบ เรื่องพหุนามแบบทดสอบ เรื่องพหุนาม
แบบทดสอบ เรื่องพหุนามทับทิม เจริญตา
32.4K vistas3 diapositivas
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึ... por
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึ...เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึ...
เอกสารประกอบการเรียน เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึ...yindee Wedchasarn
15.7K vistas49 diapositivas
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด por
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิด
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรของพีระมิดคุณครูพี่อั๋น
43.4K vistas15 diapositivas
โจทย์ปัญหา por
โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหา
โจทย์ปัญหาAon Narinchoti
212.7K vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์อัตราส่วนและร้อยละ por
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์อัตราส่วนและร้อยละแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์อัตราส่วนและร้อยละ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์อัตราส่วนและร้อยละkroojaja
4.6K vistas4 diapositivas
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น por
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นInmylove Nupad
76.1K vistas6 diapositivas
ช่วงและการแก้อสมการ por
ช่วงและการแก้อสมการช่วงและการแก้อสมการ
ช่วงและการแก้อสมการAon Narinchoti
46.6K vistas7 diapositivas
รากที่สอง.. por
รากที่สอง..รากที่สอง..
รากที่สอง..Jiraprapa Suwannajak
121.8K vistas18 diapositivas
สมบัติของเลขยกกำลัง por
สมบัติของเลขยกกำลังสมบัติของเลขยกกำลัง
สมบัติของเลขยกกำลังyingsinee
192.3K vistas5 diapositivas

La actualidad más candente(20)

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์อัตราส่วนและร้อยละ por kroojaja
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์อัตราส่วนและร้อยละแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์อัตราส่วนและร้อยละ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์อัตราส่วนและร้อยละ
kroojaja4.6K vistas
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น por Inmylove Nupad
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้นโครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
โครงสร้างคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.ต้น
Inmylove Nupad76.1K vistas
ช่วงและการแก้อสมการ por Aon Narinchoti
ช่วงและการแก้อสมการช่วงและการแก้อสมการ
ช่วงและการแก้อสมการ
Aon Narinchoti46.6K vistas
สมบัติของเลขยกกำลัง por yingsinee
สมบัติของเลขยกกำลังสมบัติของเลขยกกำลัง
สมบัติของเลขยกกำลัง
yingsinee192.3K vistas
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1 por คุณครูพี่อั๋น
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1
ข้อสอบกลางภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 1
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน por Jiraprapa Suwannajak
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชันแบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบเรื่องฟังก์ชัน
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด por Piriya Sisod
แบบทดสอบ เรื่อง การวัดแบบทดสอบ เรื่อง การวัด
แบบทดสอบ เรื่อง การวัด
Piriya Sisod67.2K vistas
เลขยกกำลังม.4 por KruGift Girlz
เลขยกกำลังม.4เลขยกกำลังม.4
เลขยกกำลังม.4
KruGift Girlz39.6K vistas
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน por phaephae
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชันแบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
แบบทดสอบ พร้อมเฉลย ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
phaephae178.6K vistas
ข้อสอบปลายภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 3 por คุณครูพี่อั๋น
ข้อสอบปลายภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 3ข้อสอบปลายภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 3
ข้อสอบปลายภาค คณิต ม.1 เทอม 1 ชุดที่ 1 หน่วยที่ 3
สื่อเรื่องระบบจำนวนจริง ครูขวัญแก้ว มีเหมือน ค31103 por พัน พัน
สื่อเรื่องระบบจำนวนจริง ครูขวัญแก้ว มีเหมือน ค31103สื่อเรื่องระบบจำนวนจริง ครูขวัญแก้ว มีเหมือน ค31103
สื่อเรื่องระบบจำนวนจริง ครูขวัญแก้ว มีเหมือน ค31103
พัน พัน2.2K vistas

Destacado

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง por
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงyingsinee
9.3K vistas13 diapositivas
แบบทดสอบ เรื่อง จำนวนจริง por
แบบทดสอบ เรื่อง จำนวนจริงแบบทดสอบ เรื่อง จำนวนจริง
แบบทดสอบ เรื่อง จำนวนจริงทับทิม เจริญตา
30.1K vistas3 diapositivas
ข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที2 por
ข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที2ข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที2
ข้อสอบตามตัวชี้วัดคณิตศาสตร์ ม3ภาคเรียนที2ทับทิม เจริญตา
73.2K vistas41 diapositivas
แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น por
แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นแบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น
แบบทดสอบ เรื่องทฤษฎีจำนวนเบื้องต้นทับทิม เจริญตา
19K vistas2 diapositivas
หน่วยที่ 06 จำนวนจริง por
หน่วยที่ 06 จำนวนจริงหน่วยที่ 06 จำนวนจริง
หน่วยที่ 06 จำนวนจริงkrusoon1103
7.8K vistas99 diapositivas

Destacado(12)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง por yingsinee
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
yingsinee9.3K vistas
หน่วยที่ 06 จำนวนจริง por krusoon1103
หน่วยที่ 06 จำนวนจริงหน่วยที่ 06 จำนวนจริง
หน่วยที่ 06 จำนวนจริง
krusoon11037.8K vistas
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง por Ritthinarongron School
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
Ritthinarongron School33.5K vistas
แบบฝึกหัดจำนวนจริงพื้นฐาน por Nittaya Noinan
แบบฝึกหัดจำนวนจริงพื้นฐานแบบฝึกหัดจำนวนจริงพื้นฐาน
แบบฝึกหัดจำนวนจริงพื้นฐาน
Nittaya Noinan44.5K vistas
3 ระบบจำนวนจริง por Chwin Robkob
3 ระบบจำนวนจริง3 ระบบจำนวนจริง
3 ระบบจำนวนจริง
Chwin Robkob20.2K vistas
แบบฝึกทักษะจำนวนจริง por sawed kodnara
แบบฝึกทักษะจำนวนจริงแบบฝึกทักษะจำนวนจริง
แบบฝึกทักษะจำนวนจริง
sawed kodnara7.5K vistas

Similar a ข้อสอบจำนวนจริง

Pat 1 พฤศจิกายน 2557 por
Pat 1 พฤศจิกายน 2557Pat 1 พฤศจิกายน 2557
Pat 1 พฤศจิกายน 2557the_pinkk
506 vistas24 diapositivas
Pat1 ก.พ. 61 por
Pat1 ก.พ. 61Pat1 ก.พ. 61
Pat1 ก.พ. 619GATPAT1
174 vistas77 diapositivas
Realnumbers por
RealnumbersRealnumbers
Realnumbersjariya221
375 vistas21 diapositivas
Sk7 ma por
Sk7 maSk7 ma
Sk7 mafamousjung
1.2K vistas87 diapositivas
Sk7 ma por
Sk7 maSk7 ma
Sk7 maSu Surut
788 vistas87 diapositivas

Similar a ข้อสอบจำนวนจริง(20)

Pat 1 พฤศจิกายน 2557 por the_pinkk
Pat 1 พฤศจิกายน 2557Pat 1 พฤศจิกายน 2557
Pat 1 พฤศจิกายน 2557
the_pinkk506 vistas
Pat1 ก.พ. 61 por 9GATPAT1
Pat1 ก.พ. 61Pat1 ก.พ. 61
Pat1 ก.พ. 61
9GATPAT1174 vistas
Realnumbers por jariya221
RealnumbersRealnumbers
Realnumbers
jariya221375 vistas
Sk7 ma por Su Surut
Sk7 maSk7 ma
Sk7 ma
Su Surut788 vistas
สรุปเข้มฯ#7 คณิตศาสตร์ por Pasit Suwanichkul
สรุปเข้มฯ#7 คณิตศาสตร์สรุปเข้มฯ#7 คณิตศาสตร์
สรุปเข้มฯ#7 คณิตศาสตร์
Pasit Suwanichkul6.2K vistas
สรุปเนื้อหา O- net ม.6 por sensehaza
สรุปเนื้อหา O- net ม.6 สรุปเนื้อหา O- net ม.6
สรุปเนื้อหา O- net ม.6
sensehaza47K vistas
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม por aass012
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
aass01249.7K vistas
Pat15603 por just2miwz
Pat15603Pat15603
Pat15603
just2miwz543 vistas
ข้อสอบ Pat1-รอบ-22556-สอบ-มีนาคม-2556 por Rungthaya
ข้อสอบ Pat1-รอบ-22556-สอบ-มีนาคม-2556ข้อสอบ Pat1-รอบ-22556-สอบ-มีนาคม-2556
ข้อสอบ Pat1-รอบ-22556-สอบ-มีนาคม-2556
Rungthaya7.8K vistas
56มีนาคม pat 1 por aungdora57
56มีนาคม pat 156มีนาคม pat 1
56มีนาคม pat 1
aungdora57613 vistas
Pat 1 มีนาคม 56 por Aployp
Pat 1 มีนาคม 56Pat 1 มีนาคม 56
Pat 1 มีนาคม 56
Aployp7.2K vistas
Pat1 เธ„เธงเธฒเธกเธ–เธ™เธฑเธ”เธ—เธฒเธ‡เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ por Majolica-g
Pat1 เธ„เธงเธฒเธกเธ–เธ™เธฑเธ”เธ—เธฒเธ‡เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒPat1 เธ„เธงเธฒเธกเธ–เธ™เธฑเธ”เธ—เธฒเธ‡เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ
Pat1 เธ„เธงเธฒเธกเธ–เธ™เธฑเธ”เธ—เธฒเธ‡เธ„เธ“เธดเธ•เธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ
Majolica-g2.9K vistas
Pat1 53 por DearPR
Pat1 53Pat1 53
Pat1 53
DearPR310 vistas
Pat1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ por Theyok Tanya
Pat1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์Pat1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Pat1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
Theyok Tanya2K vistas

ข้อสอบจำนวนจริง

 • 1. จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน 1. ขอความใดตอไปนี้ไมจริง (คณิตศาสตร กข 28) ก. ถา x เปนจํานวนตรรกยะ แลว จะไมสามารถหา x ซึ่งมีคานอยที่สุด โดยที่ ข. ถา x เปนจํานวนเต็มที่ไมเปน 0 แลว จะมีจํานวนเต็ม p และ q ซึ่ง x <9 p ≠ a, q ≠ 0 และ p = a q ค. ถา a เปนจํานวนจริงที่ไมเปนจํานวนตรรกยะแลว จะเขียน a ไดในรูปทศนิยมไมซ้ํา ง. ถา a เปนจํานวนจริง แลว n a n = a เมื่อ n = 2, 4, 6, K 2. ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 32) ก. มีจํานวนตรรกยะ a ≠ 0 และจํานวนอตรรกยะ b ซึ่ง ab เปนจํานวนตรรกยะ ข. ถา a, b เปนจํานวนตรรกยะบวกแลว a b เปนจํานวนตรรกยะเสมอ ค. มีจํานวนอตรรกยะ a, b ซึ่ง a ≠ − b และ a + b เปนจํานวนตรรกยะ ง. ถา a, ก. 0 ง. -6 b เปนจํานวนอตรรกยะ และ b ≠ 1 a แลว ab เปนจํานวนอตรรกยะเสมอ 3. กําหนดให I เปนเซตของจํานวนเต็ม และ * เปนโอเปอเรชันที่กําหนด โดย a * b = a + b + 2 เมื่อ a, b ∈ I จํานวนใดเปนอินเวอรสของ 4 ภายใตโอเปอเรชัน * (คณิตศาสตร กข 24) ข. -2 จ. -8 จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข ค. -4 -1-
 • 2. 4. กําหนดให a * b = a + b − 8 ; ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 31) ก. (2 * 3) * 4 ≠ 2 * (3 * 4) ค. อินเวอรสของ a สําหรับ * ใน I คือ −a 5. กําหนดให A = {x / x = ขอใดตอไปนี้ผิด (คณิตศาสตร กข 32) ก. A มีคุณสมบัติปด ค. มีสมาชิกบางตัวของ A a, b ∈ I ข. เอกลักษณของ * ใน I คือ 8 ง. * ไมมีคุณสมบัติการสลับที่ 2k ; k ที่ไมมีอินเวอรสใน เมื่อ I = เซตของจํานวนเต็ม เปนจํานวนเต็ม } และโอเปอเรชันบน ข. 1 เปนเอกลักษณใน A คือการคูณของจํานวนจริง A ง. อินเวอรสของ 2 คือ A 1 2 6. ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 30) ก. เซตของจํานวนเต็มกับการบวกมีเอกลักษณ แตมีสมาชิกบางตัวไมมีอินเวอรส ข. เซตของจํานวนตรรกยะกับการคูณมีเอกลักษณ และสมาชิกทุกตัวมีอินเวอรส ค. สําหรับทุกๆ a, b ∈ R กําหนดให a * b = (2 a )(2 b ) ดังนั้น R กับโอเปอเรชัน * ไมมีเอกลักษณ ง. มีจํานวนตรรกยะ a และจํานวนอตรรกยะ b ซึ่ง a + b เปนจํานวนตรรกยะ จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข -2-
 • 3. 7. พิจารณาขอความตอไปนี้ (1) ถาให A = {x / x = a n ; a ∈ R, a > 0 และ n เปนจํานวนเต็ม } แลว A จะมีคุณสมบัติปดของการคูณ (2) ถาให A = {x / x = ab ; a เปนจํานวนตรรกยะ และ b เปนจํานวนอตรรกยะ } แลว A จะเปนสับเซตของจํานวนอตรรกยะ (3) ถาให A เซตของจํานวนเต็มลบ และกําหนด * บน A ดังนี้ x * y = − xy เมื่อ x, y ∈ A แลว A จะมีเอกลักษณภายใต * เปน -1 (4) ถาให A เปนเซตของจํานวนตรรกยะ และกําหนด ∆ บน A โดย x ∆ y = y ( x − y ) เมื่อ x, y ∈ A แลว ∆ จะมีคุณสมบัติการสลับที่ ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 29) ก. ขอ (1) และขอ (3) เปนจริง ข. ขอ (2) และขอ (4) เปนจริง ค. ขอ (1) และขอ (4) เปนจริง ง. ขอ (2) และขอ (3) เปนจริง 8. ให ถา ก. ค. y 1 < x z my < mz x m, x, y x >z>0 y และ z เปนจํานวนจริงที่ไมใชศูนย แลว ขอใดตอไปนี้เปนจริง (คณิตศาสตร กข 38) ข. x > yz ง. mx > mz y 9. กําหนดให a และ b เปนจํานวนจริงลบทั้งคู ถา a < x < b แลว ขอใดตอไปนี้เปนจริง (คณิตศาสตร กข 34) ก. x + a > 0 ข. x + b < 0 ค. 1 1 < x b ง. จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข 1 1 < x a -3-
 • 4. 10. กําหนดชวง (a, b) และ (c, ก. ถา a < c และ b < d แลว c < b ค. ถา a > c และ b > c แลว d < a d) มีจุดรวมกัน แลว พิจารณาวาขอใดตอไปนี้ผิด (คณิตศาสตร กข 33) ข. ถา a < c และ d < b แลว c < b ง. ถา a > c และ b < d แลว b > c 11. ให a เปนจํานวนเต็ม ถา x − a หาร x 3 + 2 x 2 − 5 x − 2 เหลือเศษ 4 แลว ผลบวกของคา a ทั้งหมดที่สอดคลองเงื่อนไขดังกลาว เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 38) ก. -6 ข. -2 ค. 2 ง. 6 12. ให p เปนจํานวนเฉพาะบวก และ m, n เปนจํานวนเต็ม ถา x + 3 หาร x 3 + mx 2 + nx + p ลงตัว และ x − 1 หาร x 3 แลว m และ n มีคาเทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 37) ก. m = 4, n = − 4 ข. m = 2, n = ค. m = − 4, n = 4 ง. m = − 2, n = 2 จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข + mx 2 + nx + p เหลือเศษ 4 −2 -4-
 • 5. 13. พิจารณาขอความตอไปนี้ (1) 3 (a 4 + 2a 3 − a 2 − 2a) ทุกจํานวนเต็ม a (2) {x ∈ I − / 6 x 3 + 17 x 2 + 14 x + 3 ≥ 0} มีสมาชิกเพียงตัวเดียว ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 39) ก. (1) ถูก และ (2) ถูก ข. (1) ถูก แต (2) ผิด ค. (1) ผิด แต (2) ถูก ง. (1) ผิด และ (2) ผิด 14. ถา เปนเซตคําตอบของอสมการ 3x 2 และ แลว A B เปนเซตคําตอบของอสมการ ( A ∪ B )′ + 5x + 2 < 0 2x + 1 ≥ 0 x−3 คือขอใด (คณิตศาสตร กข 30) ก. ∅ ข. 2 [−1, − ) 3 ค. 1 (− , 3] 2 ง. 2 1 (−∞, − 1] ∪ [− , − ) ∪ [3, ∞) 3 2 15. กําหนดให แลว ก. 2 ค. 10 a2 + 1 S เปนเซตคําตอบของอสมการ x −1 > 2 x+2 และ a เปนคาขอบเขตบนนอยสุดของ S เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 38) ข. 5 ง. 26 จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข -5-
 • 6. 16. ให R เปนเซตของจํานวนจริง A = {x ∈ R / 3 x 2 + x − 2 > 0} และ B = {x ∈ R / 3 − 2 x ≤ 4} จงพิจารณาขอความตอไปนี้ (1) 1 2 B − A = [− , ) 2 3 (2) 1 2 A ∪ B ′ = (−∞, − ) ∪ ( , ∞) 2 3 ขอใดตอไปนี้ถูก (คณิตศาสตร กข 35) ก. (1) ถูก (2) ถูก ค. (1) ผิด (2) ถูก ข. (1) ถูก (2) ผิด ง. (1) ผิด (2) ผิด 17. กําหนดให ก. ค. เปนเซตคําตอบของอสมการ 3− x ≥ 0 x+2 และ ( A − B )′ A B เปนเซตคําตอบของอสมการ 1 x − ≤ 1 2 2 เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 40) (−∞, − 2) ∪ (−1, ∞) (−∞, − 2] ∪ (−1, ∞) ข. ง. (−∞, − 2) ∪ [−1, ∞) (−∞, − 2] ∪ [−1, ∞) 18. เซตใดตอไปนี้เปนเซตอนันต (คณิตศาสตร กข 41) x = x − 5} ข. {x / ก. {x / ค. {x / x 2 − 2 x − 3 = 0} ง. {x / จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข x = x + 5} x −1 x −1 = } x +1 x +1 -6-
 • 7. 19. จํานวนจริง x ที่มากที่สุดที่สอดคลองกับอสมการ (คณิตศาสตร กข 33) ก. [−1, 0.5) ค. [1, 1.5) 20. ให ข. ง. A = {x ∈ R / 1 x + 4x + 4 2 2x 2 − 4 ≥ 2x 2 3 เปนสมาชิกของชวงในขอใดตอไปนี้ [0.5, 1) [1.5, 2) ≥ 1} เปนจํานวนเต็มลบ ซึ่ง n ≤ −2} ขอบเขตบนคานอยสุดของ A ∩ B เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 39) ข. -3 ง. -1 B = {n / n ก. -4 ค. -2 21. เซตคําตอบของ x −1 > 2 x−2 คือเซต หรือชวงในขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 41) ก. ∅ ข. (2, 3) ค. (−1, 2) ∪ (2, 7) ง. 5 ( , 2) ∪ (2, 3) 3 จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข -7-
 • 8. 22. กําหนดให A = {x ∈ R / เมื่อ R เปนเซตของจํานวนจริง แลว ก. [−3, − 1] ∪ [1, 3] ค. [−3, 3] x −1 x −2 A′ ∪ B ≤ 0} และ B = {x ∈ R / 1 ≤ x ≤ 3} คือเซตในขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 32) ข. (−∞, − 2] ∪ [2, ∞) ง. (−∞, ∞) 23. ให A เปนเซตคําตอบของสมการ x − 4 + A จะเทากับเซตในขอใด (คณิตศาสตร กข 30) x−3 = 1 ก. {3, 4} ข. {x ∈ R / x − ค. (−∞, 4] ง. 7 1 ≤ } 2 2 [3, ∞) 24. เซตคําตอบของ ก. ค. 1 ) 4 1 (−6, − 1) ∪ (0, ) 4 (−6, − 2) ∪ (0, 3x − 2 x +1 −1 > 5 คือ (คณิตศาสตร กข 26) 1 ) 4 ข. (−6, − 2) ∪ (−1, ง. (−6, − 1) ∪ (−1, ∞) จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข -8-
 • 9. 25. ถา n เปนจํานวนเต็มบวกที่มากที่สุด ซึ่งหาร 90 เหลือเศษ 6 และหาร 150 เหลือเศษ 3 แลว n หาร 41 เหลือเศษเทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 39) ก. 5 ข. 6 ค. 18 ง. 20 26. ให a, b เปนจํานวนเต็มบวก ซึ่ง a < b 5 หาร a ลงตัว และ 3 หาร b ลงตัว ถา a, b เปนจํานวนเฉพาะสัมพัทธ และ ค.ร.น.ของ a, b เทากับ 165 แลว a หาร b เหลือเศษเทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 41) ก. 1 ข. 2 ค. 3 ง. 4 27. กําหนดให x และ y เปนจํานวนเต็มบวก โดยที่ x < y ห.ร.ม.ของ x, y เทากับ 9 ค.ร.น.ของ x, y เทากับ 28215 และ จํานวนเฉพาะที่แตกตางกันทั้งหมดที่หาร x ลงตัว มี 3 จํานวน คาของ y − x เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 37) ก. 36 ข. 45 ค. 9 ง. 18 28. ให x และ ซึ่ง y เปนจํานวนเต็มบวก ซึ่ง 80 < x < 200 และ x = pq เมื่อ p และ q เปนจํานวนเฉพาะ p ≠ q ถา x และ y เปนจํานวนเฉพาะสัมพัทธ และ ค.ร.น.ของ x , y เทากับ 15015 แลว ผลบวกของคา y ทั้งหมดที่สอดคลองเงื่อนไขทั้งหมดที่กําหนดใหเทากับเทาใด (คณิตศาสตร กข 38) จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข -9-
 • 10. ก. 29 ค. 68 29. กําหนดใหเอกภพสัมพัทธ คือ {x / x เปนจํานวนเต็มที่ไมใช 0 และ ให A = {x / ห.ร.ม. ของ x กับ 21 เปน 3 } จํานวนสมาชิกของ A เทากับขอใดตอไปนี้ (คณิตศาสตร กข 38) ข. 34 ง. 58 −100 ≤ x ≤ 100} 30. จํานวนเต็มตั้งแต 0 ถึง 100 ที่ไมเปนจํานวนเฉพาะสัมพัทธกับ 15 มีทั้งหมดกี่จํานวน (คณิตศาสตร กข 37) 31. ให n เปนจํานวนเต็มบวก ซึ่ง ห.ร.ม.ของ n และ 42 เทากับ 6 ถา 42 = nq0 + r0 ; 0 < r0 < n n = 2r0 + r1 ; 0 < r1 < r0 และ r0 = 2r1 โดยที่ q0 , r0 , r1 เปนจํานวนเต็ม แลว ค.ร.น. ของ n และ 42 มีคาเทากับเทาไร (คณิตศาสตร กข 40)  ๑๒ สิงหาคม ร.ศ. ๒๒๒ จํานวนจริง และทฤษฎีจํานวนเบื้องตน คณิตศาสตร กข - 10 -