Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งวดที่ 2          วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554    ...
12.  จัดป้ายนิเทศ13.  จัดทาวิจัยแก้ไขปัญหา14.  จัดทาวิจัยแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน15.  จัดการประกวดแต่งกลอน เขียนคาขวัญ...
หนังสือส่งเสริมการอ่าน 3 มิติกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผู้ปกครองทาความเข้าใจในการเรื่องการอ่าน การเขียน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผู้ปกครองทาความเข้าใจในการเรื่องการอ่าน การเขียน     ภาพกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟั...
ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในวันภาษาไทย
ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในวันภาษาไทยผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศ อาทิ การเขียนเรียงความ, การแต่งคาประพันธ์, การแต่งคาขว...
ประกวดการแต่งกายแบบไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย         วาดภาพร้อมแต่งเรื่อง      ;
ภาพกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านศาลาภูมิปัญญาไทยจัดบริการหนังสือตามจุดพักผ่อนของนักเรียน       จัดแสดงนิทรรศการหนั...
บริการยืมคืนหนังสือฝึกซ้อมนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการระดับอาเภอ
3. ผลที่เกิดจากการดาเนินการ                                      1–         ...
ไม่คล่องได้ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ส่วนนักเรียนที่ยังแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องไม่ได้ คื...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

รายงานผลจุดเน้นที่ 2

3.107 visualizaciones

Publicado el

 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

รายงานผลจุดเน้นที่ 2

 1. 1. จุดเน้นการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 งวดที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 จุดเน้นข้อที่ 2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป อ่านออกเขียนได้ทุกคนและส่งเสริมการอ่าน เพื่อการเรียนรู้1.สภาพปัจจุบัน ตระหนักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองและถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด และส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังนั้นโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนจึงมีนโยบายส่งเสริมนักเรียนเป็นผู้เรียนเป็นผู้ใผ่เรียนรู้ รักการอ่าน รักการเขียน เพื่อลดปัญหาด้านการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้2. ขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อลดอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ รณรงค์แก้ปัญหาการอ่าน การเขียนเป็นรายบุคคล โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1. 15.30 – 16.30 . และวันหยุดโดยมอบหมายครูประจาชั้น รับผิดชอบ 2. 3. ผลิตสื่อ นวัตกรรม 4. 8 5. 6. กิจกรรมฝึกเขียนตามคาบอกทุกเช้าโดยครุประจาชั้น 7. กิจกรรมอ่านเขียนทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา 8. ท่องบทอาขยานทุกชั้นเรียน 9. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและทาความเข้าใจกับผู้ปกครองในการอ่านหนังสือ 10. กิจกรรมอ่านหนังสือวันละหน้ากับคุณครูประจาชั้น 11. กิจกรรมภาษาไทยวันละคาทุกชั้นเรียน
 2. 2. 12. จัดป้ายนิเทศ13. จัดทาวิจัยแก้ไขปัญหา14. จัดทาวิจัยแก้ปัญหาการอ่าน การเขียน15. จัดการประกวดแต่งกลอน เขียนคาขวัญ เรียงความ16. ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันวิชาการระดับต่าง ๆ ภาพ ตัวอย่างสื่อ นวัตกรรม แบบฝึกที่ผลิต หนังสือส่งเสริมการอ่าน 3 มิติ
 3. 3. หนังสือส่งเสริมการอ่าน 3 มิติกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผู้ปกครองทาความเข้าใจในการเรื่องการอ่าน การเขียน
 4. 4. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปะผู้ปกครองทาความเข้าใจในการเรื่องการอ่าน การเขียน ภาพกิจกรรมพี่เล่านิทานให้น้องฟัง /โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
 5. 5. ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในวันภาษาไทย
 6. 6. ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในวันภาษาไทยผลงานของนักเรียนที่ชนะเลิศ อาทิ การเขียนเรียงความ, การแต่งคาประพันธ์, การแต่งคาขวัญ, วาดภาพ ระบายสี และการทาหนังสือเล่มเล็ก ส.ค.ร. ส่งความรู้
 7. 7. ประกวดการแต่งกายแบบไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วาดภาพร้อมแต่งเรื่อง ;
 8. 8. ภาพกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านศาลาภูมิปัญญาไทยจัดบริการหนังสือตามจุดพักผ่อนของนักเรียน จัดแสดงนิทรรศการหนังสือใหม่
 9. 9. บริการยืมคืนหนังสือฝึกซ้อมนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าแข่งขันวิชาการระดับอาเภอ
 10. 10. 3. ผลที่เกิดจากการดาเนินการ 1– 225ระดับชั้น จานวนนักเรียน อ่านไม่ออก อ่านไม่คล่อง คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ ป.1 28 - 1 3.57 - 1 3.57 ป.2 26 - - - - - - ป.3 19 - - - - - - ป.4 28 - 3 10.71 - 3 10.71 ป.5 24 - 3 12.5 - 3 12.5 ป.6 24 - 2 8.33 - 2 8.33 ม.1 31 - 3 9.6 - 3 9.6 ม.2 20 - 1 5.00 - 1 5.00 ม.3 25 - 1 4.00 - 1 4.00 รวม 225 14 6.22 - 14 6.22 ผลจากการดาเนินการแก้ปัญหาระดับชั้น จานวนนักเรียน อ่านไม่คล่อง แก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ แก้ปัญหาได้ คิดเป็นร้อยละ ป.1 28 1 - - 1 - - ป.2 26 - - - - - - ป.3 19 - - - - - - ป.4 28 3 3 100 3 3 100 ป.5 24 3 2 66.66 3 2 66.66 ป.6 24 2 1 50.00 2 1 50.00 ม.1 31 3 2 66.66 3 2 66.66 ม.2 20 1 - - 1 - - ม.3 25 1 - - 1 - - รวม 225 14 8 57.14 14 8 57.14 นักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่คล่องจะเป็นนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจากผลการดาเนินงานจากตารางนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านไม่คล่องทั้งสิ้น 14 คน เขียนไม่คล่อง 14 คน โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้แก้ปัญหาโดยการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และกลุ่มย่อย เพื่อลดอัตราการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และสามารถลดอัตราการอ่าน
 11. 11. ไม่คล่องได้ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง ส่วนนักเรียนที่ยังแก้ปัญหาการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องไม่ได้ คือนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ (LD)และจากการฝึกฝนนักเรียนในด้านการเรียนการสอนภาษาไทยให้อ่านคล่องเขียนคล่องนั้นส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลดังนี้ ลาดับ รายการการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รางวัล 1. ทักษะภาษาไทย แข่งขันการเขียนเรียงความ เด็กหญิงสุธิดา ราชสะอาด เหรียญทอง ระดับ ม.1-3 ระดับเครือข่าย อันดับที่ 1 2. ทักษะภาษาไทย แข่งขันการอ่านจับ เด็กชายนพรุจน์ นพสว่าง เหรียญทอง ใจความ อันดับที่ 1 ระดับ ม.1-3 ระดับเครือข่าย 3. ทักษะภาษาไทย แข่งขันทาหนังสือเล่มเล็ก เด็กหญิงศิริลักษณ์ รบไพรี เหรียญทอง ระดับ ม.1-3 ระดับเครือข่าย เด็กหญิงสุพัตรา พันธ์สวัสดิ์ อันดับที่ 1 เด็กหญิงกรกนก กล้าหาญ 4. ทักษะภาษาไทย แข่งขันทาหนังสือเล่มเล็ก เด็กหญิงศิริอนงค์ ชะเอมเทศ เหรียญทอง ระดับ ป.4-6 ระดับเครือข่าย เด็กชายนัทธพงษ์ กล้าหาญ อันดับที่ 1 เด็กชายเร็ต ที เจีย ภาพรางวัล ความสาเร็จ

×