Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ

50.781 visualizaciones

Publicado el

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา" จ.แม่ฮ่องสอน สพม34

Publicado en: Educación

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ

 1. 1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตําแหนงครูผูชวยนายสมชาติ แผอํานาจตําแหนงครูผูชวย
 2. 2. ขอมูลสวนตัวชื่อ-นามสกุล นายสมชาติ แผอํานาจ ตําแหนง ครูผูชวยวัน/เดือน/ปเกิด วันที่ __ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๓๐เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย นับถือศาสนา คริสตที่อยู ๓๙ หมู ๖ ต.หวยหอม อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน ๕๘๑๒๐ที่อยูปจจุบัน บานพักครูรร.แมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” เลขที่ ๓๑๕ ม.๑ต.บานกาศ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน ๕๘๑๑๐เบอรโทรศัพทมือถือ (๐๘๗) - ๙๙๙๙๙๙๙สถานภาพ สมรส ชื่อคูสมรส นางสาวอารีวรรณ ทวีทิพยมงคลบิดาชื่อ นายเยาว แผอํานาจ อายุ ๕๖ ป อาชีพ เกษตรกรมารดาชื่อ นางกิ้ว แผอํานาจ อายุ ๔๐ ป อาชีพ เกษตรกร
 3. 3. ประวัติการศึกษาที่ระดับการศึกษาสถานศึกษาปที่สําเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาสาขาเกรดเฉลี่ย๑มัธยมศึกษาตอนปลายรร.แมลานอยดรุณสิกข๒๕๔๘ ม.๖วิทย-คณิต๓.๗๙๒ ปริญญาตรีม.ราชภัฏเชียงใหม๒๕๕๒ วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร๓.๕๐๓ประกาศนียบัตรม.ราชภัฏเชียงใหม๒๕๔๓ ป.บัณฑิต - ๓.๗๓
 4. 4. ประวัติการทํางานลําดับ วัน/เดือน/ป ชื่อสถานศึกษา ตําแหนงหมายเหตุ๑ปการศึกษา๒๕๕๓ฝกประสบการณวิชาชีพครู โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหมนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ๒๒๔ พฤษภาคม๒๕๕๔โรงเรียนแมสะเรียง“บริพัตรศึกษา”ครูผูชวยเลขที่ตําแหนง๖๔๐๓๑ขั้น๘,๗๐๐
 5. 5. ขอมูลสถานศึกษาที่ปฏิบัติการสอนชื่อสถานศึกษา โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา”สังกัด สํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๔ที่อยู ๓๑๕ ม.๑ ต.บานกาศ อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน ๕๘๑๑๐เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ มีจํานวนนักเรียน ๑,๗๔๒ คนและบุคลากรครูจํานวน ๘๓ คนผูอํานวยการโรงเรียน นายวิเชียร ชูเกียรติบริบททั่วไปของโรงเรียน โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา” มีนักเรียนสวนใหญเปนชาวเขา และนักเรียนโดยทั่วไปมาพื้นฐานที่ตางกันทําใหพื้นฐานการเรียนแตกตางกัน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรมุงเนนความแตกตางของผูเรียน และเนนผูเรียนเปนสําคัญ
 6. 6. รายงานผลหมวดที่ 1 การปฏิบัติตน
 7. 7. แตงกายตามเครื่องแบบที่โรงเรียนกําหนดอยางเครงครัดและเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนในการแตงกาย
 8. 8. เขารวมการประชุมครูประจําเดือน
 9. 9. เยี่ยมบานนักเรียนนายคมสัน พะยอมดงเพื่อตามกลับมาเรียนหนังสือสอนปรับพื้นฐานใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ดวยความรักและเต็มที่และเสียสละ
 10. 10. สงเสริมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจําปการศึกษา 2555การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ณ โรงเรียนบานละอูบ
 11. 11. เปนกรรมการคุมสอบ O-net ม.3ที่โรงเรียนแมลานอยดรุณสิกขเปนกรรมการคุมสอบ O-net ม.6 ที่โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา”
 12. 12. การประชุมเชิงปฏิบัติเสริมสมรรถนะครูผูชวยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต34สงเสริมนักเรียนที่มีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร รายการแขงขันสรางWebpage ประเภท CMS จนไดรับรางวัลเหรียญเงิน คะแนน 79.63 ระดับประเทศ
 13. 13. การประเมินครูผูชวยอยางเขม
 14. 14. คุมสอบ O-net ม.6 ประจําปการศึกษา 2555
 15. 15. เช็กชื่อนักเรียนในที่ปรึกษาชั้น ม. 5/6 หนาเสาธง ทุกเชา – ทุกเย็น
 16. 16. ใหการอบรมเด็กนักเรียนหอพัก ตรวจสอบความเรียบรอยของหอพัก สอนกีตาร
 17. 17. สอนนักเรียนปรับพื้นฐานกอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 สําหรับ ม.1
 18. 18. สมัครเรียน ป.โท ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 19. 19. อบรมครูโครงการ School Online เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.แมฮองสอน ณ หองโสต-หองคอมพิวเตอร รร.หองสอนศึกษา วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555
 20. 20. เขารวมอบรมการสราง Application บนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อการจัดการเรียนรูกับTablet ณ โรงแรมสยามริเวอร รีสอรท จ.ชัยภูมิ และศึกษาดูงานระบบเครือขายการเรียนรูไรพรมแดน หองเรียนอัจฉริยะ ที่โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ ระหวางวันที่ 24ธันวาคม 2555 – 26 ธันวาคม 2555
 21. 21. การอบรมการสรางสื่อการเรียนการสอนดวยโปรแกรม AcuStudio V.6 ณ อาคารโรงยิมพละศึกษา โรงเรียนแมสะเรียง “บริพัตรศึกษา”
 22. 22. การอบรมการสรางเครือขายสังคมออนไลนSocial Networkที่โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แมฮองสอน
 23. 23. ไปศึกษาดูงานโรงเรียนWorld Class ณโรงแรมโลตัสปางสวนแกว
 24. 24. นํานักเรียนไปอบรมเขาคายการเขียนโครงงานคอมพิวเตอร ม.6
 25. 25. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ในการอานหนังสือ เลนดนตรีออกกําลังกาย และฝกถายภาพ
 26. 26. ทํางานรวมกับเพื่อนรวมงานชวยเหลือเกือกูลเพื่อรวมงาน อยูรวมกับเพื่อนรวมงานอยางมีความสุข
 27. 27. รวมกับคริสตจักรสัมพันธภาคละวา โดยการมีสวนรวมในการเปนผูนําอนุชนคริสตจักรสัมพันธภาคละวา
 28. 28. รวมแสดงของคณะครู(ใหม) เนื่องในวันคริสมาสต
 29. 29. รายงานผลหมวดที่ 2 การปฏิบัติงาน
 30. 30. บรรยากาศในห้องเรียน การให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
 31. 31. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนักเรียน
 32. 32. การจัดบอรดใหความรูเรื่องอุปกรณคอมพิวเตอร
 33. 33. พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๔ เขาคายอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาซี สําหรับผูชวยครู ณโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
 34. 34. สงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถทางดานคอมพิวเตอร ฝกซอมเสริม การสรางเว็บไซต CMS
 35. 35. ทํากิจกรรมจิตอาสา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554ณ อุทยานหินลานป
 36. 36. นํานักเรียนไปทัศนะศึกษาที่อุทยานแหงชาติ พืชสวนโลก ประจําปการศึกษา 2555
 37. 37. นํานักเรียนเขารวมการแขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร และเปนคณะกรรมการตัดสินทักษะทางดานคอมพิวเตอร ในงานวิทยาศาสตร เมืองสามหมอก ที่โรงเรียนแมลานอย ดรุณสิกข
 38. 38. »ÃѺ»Ãا¤ÇÒÁàÃçǢͧÍÔ¹àµÍÏà¹çµã¹âçàÃÕ¹ à¾×èÍÃͧÃѺ¡ÒÃ㪌§Ò¹
 39. 39. ติดตั้ง และทดสอบระบบเครือขายการเรียนรูไรพรมแดน ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร1
 40. 40. ปรับปรุงอัพเดรตขอมูลเว็บไซต ปการศึกษา ๒๕๕๖
 41. 41. ออกแบบงานกราฟกของโรงเรียน
 42. 42. เยี่ยมบานนักเรียน

×