Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

เกียรติบัตรส่งเสริมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ปี2559

214 visualizaciones

Publicado el

เกียรติบัตรส่งเสริมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ปี2559 โรงเรียนสบป้าดวิทยา

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

เกียรติบัตรส่งเสริมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ปี2559

 1. 1. เกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ นางสาวดวงนภา อินยะยศ ตาแหน่งครูชานาญการ โรงเรียนสบป้าดวิทยา ประจาปี 2559
 2. 2. เด็กหญิงนรินทร์ธร จ๊ะขาว เด็กหญิงสัตตบงกช สงวนศิลป์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 รางวัลเหรียญทองระดับเครือข่าย กิจกรรมวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 3. 3. เด็กหญิงโสมรัศมี คางาม เด็กหญิงวนันธา เปี้ยรินทร์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมสร้างงานนาเสนอ
 4. 4. เด็กหญิงอลิษา เครือทิพย์ เด็กหเด็กหญิงจิรพรรณ วันหลอ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 5. 5. เด็กชายสามารถ สายทอง เด็กชาย อภิสิทธิ์ จิกคา ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมการออกแบบของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 6. 6. เด็กหญิงปิยมาศ มุสุ เด็กหญิงณิชา พลเยี่ยม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทองระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมการสร้างเกมส์สร้างสรรค์
 7. 7. เด็กหญิงอิงฟ้า สุริยา เด็กหญิงณีลาวัลย์ ลานัย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการสร้าง web page ประเภท web editor
 8. 8. เด็กหญิงปิยมาศ มุสุ เด็กหญิงณิชา พลเยี่ยม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทองระดับภาคกิจกรรมการสร้างเกมส์สร้างสรรค์
 9. 9. เด็กหญิงปิยมาศ มุสุ เด็กหญิงณิชา พลเยี่ยม ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเหรียญทองระดับภาค กิจกรรมการสร้างเกมส์สร้างสรรค์
 10. 10. เกียรติบัตรการส่งเสริมผู้เรียน
 11. 11. ทีมคอมพิวเตอร์สบป้าด 2559

×