Publicidad

02ใบงาน203จริยธรรมการใช้ข้อมูล

ครู en โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
10 de Jun de 2013
02ใบงาน203จริยธรรมการใช้ข้อมูล
Próximo SlideShare
ใบงาน1.2องค์ประกอบระบบสารสนเทศใบงาน1.2องค์ประกอบระบบสารสนเทศ
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a 02ใบงาน203จริยธรรมการใช้ข้อมูล(20)

Publicidad

Último(20)

02ใบงาน203จริยธรรมการใช้ข้อมูล

  1. วิชา ง31101 เทคโนโลยีสารสนเทศ ใบงานที่ 2.3 เรื่อง จริยธรรมการใช้ข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คาชี้แจง ให้นักเรียนศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จาก เว็บไซต์ http://www.mict.go.th แล้วปฏิบัติงานต่อไปนี้ 1. สืบค้นข่าวที่มีการกระทาผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์หรือข่าวที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร และเขียนเนื้อหาของข่าวโดยสรุป .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ที่มาของข่าว...................................................................................................................................................... 2. จากข่าวข้อ 1. กระทาผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ในข้อใด มีโทษเช่นใด .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 3. ข้อคิดที่นักเรียนได้จากข่าว .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... 4. หากนักเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในโครงการรณรงค์การใช้ ICT อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนจะมีวิธีการจูงใจและชักชวนให้ทุกคนปฏิบัติอย่างไร .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
Publicidad