แผ่นพับเสนอผลงานนวัตกรรม หน้า 1

ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ 
1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4
มาตรา 24 
2. ออกแบบตามทฤษฎีระบบ 4 ขั้นตอน  
3. การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอน  
4. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 9 ขั้น ของกาเย่
และบริกส์
5. ทฤษฎีการสื่อสาร
6. ฝึกให้ผู้เรียนทํากิจกรรมสร้างสรรค์ตามวงจร
คุณภาพ PDCA
7. บูรณาการให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์บทเรียนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดําเนินงาน
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วย
บูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ. รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนในการรักษา
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และท้องถิ่นโดยการจัดกิจกรรม
ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผลที่ได้รับจากการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ เป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมาย
2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้
นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชน
ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และ
ท้องถิ่นจากกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดย
บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การนําเสนอผลงาน/นวัตกรรม
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงาน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ
ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ชื่อผู้เสนอผลงาน
นางพรพนา สมัยรัฐ ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
สังกัด สพม.13 (ตรัง-กระบี่)
โทรศัพท์ 075-289423 โทรสาร 075-288257
โทรศัพท์มือถือ 084-898-0154
e-mail: pornpanasamairath@gmail.com,
samairath@gmail.com
1 de 1

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(20)

โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนป.1โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนป.1
โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนป.1
ทับทิม เจริญตา186K vistas
กาพย์ยานีกาพย์ยานี
กาพย์ยานี
khorntee42.5K vistas
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๗แผนการจัดการเรียนรู้ที่๗
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๗
นันทนา วงศ์สมิตกุล14.7K vistas

Destacado(20)

3สารบัญ3สารบัญ
3สารบัญ
krupornpana557.7K vistas
2คำนำ2คำนำ
2คำนำ
krupornpana5511.2K vistas
ปกซ๊ดีแบบยาวปกซ๊ดีแบบยาว
ปกซ๊ดีแบบยาว
krupornpana556.9K vistas
29หลัก 3 rs29หลัก 3 rs
29หลัก 3 rs
krupornpana557.2K vistas

Similar a แผ่นพับเสนอผลงานนวัตกรรม หน้า 1(20)

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6
นางสาวอัมพร แสงมณี100 vistas
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6
นางสาวอัมพร แสงมณี82 vistas
งานนำเสนอBestงานนำเสนอBest
งานนำเสนอBest
krupornpana5516.9K vistas
ใบงาน2ใบงาน2
ใบงาน2
powe12342.2K vistas
SlideshareSlideshare
Slideshare
paewwaew248 vistas
แผนบริหารการสอนประจำบทที่  6 new2แผนบริหารการสอนประจำบทที่  6 new2
แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6 new2
นางสาวอัมพร แสงมณี451 vistas
Utq 2128 1-pdfUtq 2128 1-pdf
Utq 2128 1-pdf
Sircom Smarnbua2.2K vistas
PptPpt
Ppt
สุทรรศนีย์ รัตนก้านตง762 vistas
ทฤ.หลักสูตรทฤ.หลักสูตร
ทฤ.หลักสูตร
Tawatchai Bunchuay4.5K vistas
Child centerChild center
Child center
cha_namee1.2K vistas
Thana pblThana pbl
Thana pbl
mahasarakham university1.9K vistas
201701 presentation201701 presentation
201701 presentation
Pitanya Candy380 vistas
SlideshareSlideshare
Slideshare
paewwaew189 vistas

Más de krupornpana55(20)

บอร์ดพลโลกบอร์ดพลโลก
บอร์ดพลโลก
krupornpana552.5K vistas
คุณลักษณะคุณลักษณะ
คุณลักษณะ
krupornpana552.6K vistas
5สิทธิเด็ก5สิทธิเด็ก
5สิทธิเด็ก
krupornpana553.4K vistas

แผ่นพับเสนอผลงานนวัตกรรม หน้า 1

  • 1. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ  1. การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 24  2. ออกแบบตามทฤษฎีระบบ 4 ขั้นตอน   3. การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 6 ขั้นตอน   4. ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ 9 ขั้น ของกาเย่ และบริกส์ 5. ทฤษฎีการสื่อสาร 6. ฝึกให้ผู้เรียนทํากิจกรรมสร้างสรรค์ตามวงจร คุณภาพ PDCA 7. บูรณาการให้ผู้เรียนฝึกวิเคราะห์บทเรียนตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดประสงค์และเป้าหมาย ของการดําเนินงาน 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ หน่วย บูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ. รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ ปัญหาเป็นฐาน 2. เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน ครู และ บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชนในการรักษา สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และท้องถิ่นโดยการจัดกิจกรรม ที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ และรักษา สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 1. ผลที่ได้รับจากการพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนรู้ เป็นไปตามจุดประสงค์และเป้าหมาย 2. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนชุมชน ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และ ท้องถิ่นจากกิจกรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมใน การสร้างสรรค์ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดย บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนําเสนอผลงาน/นวัตกรรม การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อผลงาน รูปแบบการจัดการเรียนรู้หน่วยบูรณาการ ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ชื่อผู้เสนอผลงาน นางพรพนา สมัยรัฐ ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ สังกัด สพม.13 (ตรัง-กระบี่) โทรศัพท์ 075-289423 โทรสาร 075-288257 โทรศัพท์มือถือ 084-898-0154 e-mail: pornpanasamairath@gmail.com, samairath@gmail.com