Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ

131.236 visualizaciones

Publicado el

  • Inicia sesión para ver los comentarios

แบบทดสอบพร้อมเฉลยรายตัวชี้วัดร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ..Docx 40 ข้อ

  1. 1. 1 แบบทดสอบพร้อมเฉลย รายตัวชี้วัด หน่วยบูรณาการ“ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างอย่างยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว 23102 ชั้น ม.3 ใช้เวลา 50 นาที คําชี้แจงให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียวโดยทําเครื่องหมาย ลงในระดาษคําตอบ สาระที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ว 2.2 เข้าใจความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก นําความรู้ไปใช้ในในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด ม.3/1 วิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทาง ในการแก้ไขปัญหา ม.3/2 อธิบายแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ม.3/3 อภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ม.3/4 วิเคราะห์และอธิบายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.3/5 อภิปรายปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา ม.3/6 อภิปรายและมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. สํารวจ สืบค้น และวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการ แก้ปัญหา 2. วิเคราะห์และอภิปรายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. อธิบายความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 4. ร่วมกิจกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน กิจกรรม “ร่วมสร้างสรรค์ ท.ศ.อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” 1. "สิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้น แสงอาทิตย์จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นกัน" ข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด ก. ถูกต้อง เพราะ แสงมีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ ข. ถูกต้อง เพราะ เราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้ ค. ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์ ง. ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงไม่สามารถนํามาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมได้ 2. ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง หมายถึงข้อใด ชื่อ....................................................................เลขที่ .................ห้อง…………….
  2. 2. 2 ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคาแพงและใช้หมดไปได้โดยง่าย ข. ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อเปลี่ยนรูปไปแล้วไม่สามารถทําให้เหมือนเดิมได้อีก ค. ทรัพยากรธรรมชาติที่เราไม่สามารถหาสิ่งอื่นซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกันมาทดแทนได้ ง. ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อใช้หมดไปแล้วไม่สามารถทําหรือสร้างให้เกิดขึ้นมาใหม่ในชั่วชีวิตมนุษย์ได้ 3. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุด ก. การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง ข. การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน ค. การปฏิบัติตามผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ง. การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลยเพื่อเป็นการรักษาต้นน้ําลําธาร 4. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ก. ความแปรปรวนของฤดูกาล ข. การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ ค. การเพิ่มของประชากรอย่างรวดเร็ว ง. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ 5. การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีหลายวิธี วิธีไหนที่เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อม น้อยที่สุด ก. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ําลําคลอง และถนน ข. ไม่สูบบุหรี่ เพราะจะทําให้เป็นโรคหลอดลม และมะเร็ง ค. น้ําทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ต้องทําให้สะอาดก่อนระบายน้ําทิ้ง ง. ควบคุมเสียงของรถจักรยานยนต์ และควันพิษที่ออกจากท่อไอเสียรถยนต์ 6. ข้อใดเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ให้มีระบบนิเวศที่ดี ก. การลดจํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิต ข. การควบคุมผู้ผลิตและผู้บริโภค ค. การเพาะปลูกแบบดั้งเดิม ง. การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ํา 7. ในปัจจุบันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ากําลังขาดแคลน นักเรียนคิดว่าประเทศไทย จะผลิต กระแสไฟฟ้าจาก พลังงานชนิดใดจึงจะเหมาะสมที่สุด ก. พลังงานลม ข. พลังงานนิวเคลียร์ ค. พลังงานแสงอาทิตย์ ง. พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ 8. วิธีการใดที่จะช่วยรักษาป่าไม้ให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
  3. 3. 3 ก. ยกเลิกการสัมปทานป่าไม้ ข. ปลูกป่าเพิ่มเท่าที่ตัดต้นไม้ไปใช้ ค. กําหนดเขตป่าสงวนเอาไว้ให้มากที่สุด ง. เลือกตัดต้นไม้เฉพาะที่จําเป็นหรือใช้ประโยชน์ได้ 9. ใครที่ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับรถยนต์อย่างประหยัดเชื้อเพลิง ได้ดีที่สุด ก. พีรพล ขับรถกระบะอย่างช้าๆ เพื่อให้เครื่องยนต์ทํางานเบาๆ ข. สัมฤทธิ์ ขับรถคันใหญ่ด้วยความเร็วสูง ปิดแอร์ เปิดกระจกรับลม ค. อนุทัย ขับรถด้วยความเร็วสูง เพื่อลดเวลาการทํางานของ ง. สุชาติ ขับรถคันเล็กๆ ด้วยความเร็วระหว่าง 60 – 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 10. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก. นํากระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวกลับมาใช้อีก ข. งดปลูกพืชในบริเวณที่ดินเสื่อมคุณภาพไปแล้ว ค. งดการใช้รถยนต์ที่เติมน้ํามันหรือแก๊สธรรมชาติ ง. กําจัดขยะจากชุมชนโดยการเผาในเตาเผาขยะทุกวัน 11. การใช้สารซีเอฟซีในทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศข้อใด ต่อไปนี้เป็นผลกระทบจากการลดลงของโอโซน 1) มะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้น 3) ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง 2) แพลงก์ตอนในทะเลลดลง 4) รังสียูวีแผ่มายังพื้นโลกเพิ่มขึ้น ก. 1 และ 4 ค. 1, 2 และ 3 ข. 1, 2 และ 4 ง. 1, 2, 3 และ 4 12. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ําที่ ไม่ ถูกวิธี ก.สร้างฝายบนไหล่เขาสําหรับกักเก็บน้ํา เพื่อการเกษตรในทุกฤดูกาล ข.ส่งเสริมให้มีการสํารวจแร่ และให้สัมปทานขุดแร่โลหะ ค.การถลุงแร่ เกิดน้ําขุ่น ทําให้ไร่นาเสียหาย จําเป็นต้องสร้างทํานบขังน้ําที่ขุ่นให้ตกตะกอน ง. เมื่อมีการขุดเจาะหาสินแร่แล้ว เกิดเป็นหลุมบ่อ ก็ทําการปรับปรุงดินให้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และบ่อเลี้ยงปลา 13. การปฏิบัติในข้อใดก่อให้เกิดมลภาวะของอากาศน้อยที่สุด ก. ใช้เครื่องยนต์มีกําลังมากๆ ข. ใช้เครื่องยนต์ที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ค. ใช้น้ํามันไร้สารตะกั่วเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์และทําความสะอาดเครื่องยนต์อยู่เสมอ ง. ใช้เครื่องยนต์ที่มีการติดตั้งเครื่องสําหรับเปลี่ยนไอเสียเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจน 14. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงข้อใด
  4. 4. 4 ก. การไม่ตัดไม้ทําลายป่า ข. การไม่นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ค. การไม่นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ และรักษาให้คงอยู่ตลอดไป ง. การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จงพิจารณาว่ากิจกรรมดังต่อไปนี้ ใช้แนวทาง 3Rs 1) ตักอาหารมาในปริมาณที่ตนเองรับประทานหมดพอดี ไม่ให้มีอาหารเหลือทิ้ง 2) นําถุงผ้าไปใส่ของแทนถุงพลาสติกเวลาที่ไปซื้อของที่ตลาดสด 3) ซื้อน้ํายาล้างจานชนิดเติมใส่ในขวดน้ํายาล้างจานเดิม 4) บริจาคคอมพิวเตอร์ที่ตนเองไม่ได้ใช้ให้กับมูลนิธิวัดสวนแก้ว 5) การนําเศษขวดแก้วมาหลอมทําขวดใหม่ 6) ซื้อกล่องใส่เอกสารที่ทําจากกระดาษใช้แล้ว 7) ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักในการเกษตรทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี 8) ร้านค้าในโรงเรียน ลดราคาให้นักเรียนที่นําภาชนะของตนเองมาซื้อน้ําผลไม้ 15. ข้อใดใช้หลัก Reduce (การลดการใช้) ก. 3,4 ข. 1,2,8 ค. 5,6,7 ง. 1,3,6,7 16. ข้อใดใช้หลัก Reuse (การใช้ซ้ํา) ก. 3,4 ข. 1,2,8 ค. 5,6,7 ง. 1,3,6,7 17. ข้อใดใช้หลัก Recycle (การนํากลับมาใช้ใหม่ แปรสภาพ) ก. 3,4 ข. 1,2,8 ค. 5,6,7 ง. 1,3,6,7 18. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการใช้ซ้ํา (Reuse)
  5. 5. 5 ก. นําขวดกาแฟที่ใช้หมดแล้วมาใส่น้ําตาล ข. ควรนําตะกร้าไปตลาดเพราะช่วยลดถุงพลาสติก ค. ซ่อมแซมรั้วบ้านที่ชํารุด ง. นําแก้วที่แตกแล้วมาหลอมเป็นกระจกใหม่ 19. ข้อใดต่อไปนี้ หมายถึงการแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ก. แม่ใช้กระป๋องนมมาปลูกต้นไม้ ข. พ่อนํายางรถยนต์มาแปรรูปเป็นรองเท้า ค. ต้นซ่อมจักรยานที่ชํารุด ง. ยายนําผ้าถุงที่ขาดมาเย็บให้ติดกัน 20. ในกระบวนการผลิตปัจจัยพื้นฐานของกระบวนการที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมคือ ข้อใด ก. คน ข. เครื่องจักร ค. ทรัพยากรธรรมชาติ ง. เงิน 21. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมากที่สุดเกิดจากอะไร ก. มนุษย์ ข. ธรรมชาติ ค. ความร้อน ง. ดิน ฟ้า อากาศ 22. ข้อใดต่อไปนี้เป็นตัวเร่งให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ก. การเพิ่มประชากร ข. เทคโนโลยี ค. การขยายเมือง ง. การเพิ่มผลผลิต 23. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนของบุคลากรในชุมชนคือข้อใด
  6. 6. 6 ก. เศรษฐกิจ ข. สิ่งแวดล้อม ค. ธรรมชาติ ง. เทคโนโลยี 24. การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใดมากที่สุด ก. เพื่ออนุรักษ์ ข. เพื่อป้องกัน ค. เพื่อชะลอ ง. เพื่อแก้ปัญหา 25. คนกลุ่มใดมีหน้าที่รับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้อม ก. ประชาชน ข. ผู้บริหาร ค. ข้าราชการ ง. ทุกกลุ่ม 26. ปัจจุบันสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในเรื่องใดที่เป็นปัญหาระดับโลก ก. สถานการณ์มลพิษทางน้ํา ข. สถานการณ์มลพิษทางอากาศ ค. สถานการณ์มลพิษทางเสียง ง. สถานการณ์ขยะมูลฝอย 27. วิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดควรเริ่ม ณ ที่ใด ก. เริ่มที่บ้านตนเอง ข. เริ่มที่ตนเอง ค. เริ่มที่โรงเรียน ง. เริ่มที่ถนนหลวง 28. ขยะใดตอไปนี้ไม่สามารถย่อยสลายได่ ้ ก. ใบตอง ข. กล่องโฟม ค. เปลือกกล้วย ง. กระดาษหนังสือพิมพ์ 29. การเผาขยะก่อให้ เกิดผลเสียอย่างไรมากที่สุด
  7. 7. 7 ก. ทัศนียภาพไม่สวยงาม ข. เกิดไฟไหม้ บริเวณใกล้เคียง ค. เกิดฝุ่นละออง ควัน และกลิ่นเหม็น ง. ทําลายแหล่งท่องเที่ยว เป็นที่อาศัยของสัตว์ 30. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงข้อใด ก. การไม่ตัดไม้ทําลายป่า ข. การไม่นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ ค. การไม่นําทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ และรักษาให้คงอยู่ตลอดไป ง. การรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 31. ถ้าในบรรยากาศของโลกมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เขม่าควัน ฝุ่นละออง และไอน้ํา มากจนเกินไปจะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโลกอย่างไร ก. ทําให้อุณหภูมิใกล้ผิวโลกสูงขึ้นมากกว่าปกติที่ควรจะเป็น ข. ทําให้พลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องผ่านมายังโลกได้ ค. ทําให้บนโลกมีฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูร้อน และในฤดูหนาวมรอากาศหนาวจัด ง. ทําให้พืชสร้างอาหารได้น้อยลง เนื่องจากแสงอาทิตย์สะท้อนออกนอกโลกมากขึ้น 32. การเสียสมดุลธรรมชาติข้อใดที่สามารถฟื้นฟูกลับมาเหมือนเดิมได้ช้าที่สุด ก. การเกิดไฟไหม้ป่าโดยธรรมชาติ ข. การทําไร่เลื่อนลอยของชาวเขา ค. การตัดไม้มาใช้ในการก่อสร้าง ง ง. การสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร 33. ข้อใดเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดที่ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน ก. เศษวัสดุต่างๆ จากสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ข. ถุงพลาสติก กระป๋องโลหะ และกล่องโฟม ค. กระดาษ กล่องกระดาษ และหนังสือพิมพ์เก่า ง. เศษซากพืช และใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมเป็นจํานวนมาก 34. สิ่งใดที่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ก. มนุษย์ ข. พืช ค. สัตว์ ง. ภัยธรรมชาติ 35. ข้อใดที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนได้ และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
  8. 8. 8 ก. น้ํามัน เหล็ก ทองคํา วาฬ ข. ทองแดง ตะกั่ว เงิน ดีบุก ค. มะค่าโมง ตะเคียนทอง ไก่ฟ้า ฉลาม ง. กุ้งมังกร ปลิงทะเล ข้าวโพด มะพร้าว 36. ข้อใดไม่มีผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจก ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ข. แก๊สออกซิเจน ค. ฝุ่นละออง ง. ไอน้ํา 37. การกระทําใดของมนุษย์ที่ทําให้เสียสมดุลธรรมชาติ และไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพสมดุลได้ง่าย ก. การตัดไม้ในป่า ข. การทําไร่เลื่อนลอย ค. การใช้ยาปราบศัตรูพืช ง. ไฟไหม้ป่า เพราะมนุษย์เป็นเหตุ 38. เหตุใดจึงกล่าวว่าการปลูกป่าเป็นการอนุรักษ์น้ํา ก. ป่าไม้ทําให้ฝนตก ข. ป่าไม้คายน้ําให้อากาศ ค. ต้นไม้เก็บน้ําไว้ที่ลําต้น ง. ต้นไม้ชะลอการระเหยและการไหลซึมของน้ํา 39. นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร เพื่อช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก. นําทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดและประหยัดที่สุด ข. เข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยในป่า เพื่อชื่นชมธรรมชาติ ค. ไม่ตัดไม้หรือนําไม้มาใช้โดยเด็ดขาด ง. การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงกําจัดศัตรูพืช 40. จากการสํารวจปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยภาพรวม มีปัญหาอะไรมากที่สุด ก. ขยะ ข. ห้องเรียน ค. โรงอาหาร ง. ห้องน้ําห้องส้วม

×