เข้าอบรมคณิต

ตุ๊ก ครู
ตุ๊ก ครูครูคอมพิวเตอร์ en โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม
                    วิทยาลัย
                ของ นายชนินทร์ ก้องแดนไพร


คาสั่ง วัน เดือน     เรื่อง       สถานที่     หน่วยงานที่จัด   จานวน
 ที่   ปี                                   (ชั่วโมง)
047   9-1 3   การอบรมครูวิชา    ศูนย์อบรมกลุ่ม    มหาวิทยาลัยศรี    40
    พ. ค.   วิทยาศาสตร์     เครือข่าย      นคริน
     54    คณิตศาสตร์      สถาบันอุดมศึกษา   ทรวิโรฒ
          คอมพิวเตอร์ โลก มหาวิทยาลัยศรีนค กรุงเทพฯ
          ดาราศาสตร์ และ ริน
          อวกาศ ระดับ     ทรวิโรฒ กรุงเทพฯ
          มัธยมศึกษาตอน
          ปลาย ตาม
          โครงการพัฒนา
          ครูทั้งระบบ
    9-1 0   การอบรมเชิง     ณ โรงเรียนบ้านหมี่  ศูนย์พัฒนาการ     16
    ก.ค.54   ปฏิบัติการ      วิทยา อาเภอบ้าน   เรียนการสอน
          ครูผู้สอน      หมี่ จังหวัดลพบุรี  โรงเรียนในฝัน
          คณิตศาสตร์                โรงเรียนดีประจา
          ระดับมัธยมศึกษา              อาเภอศูนย์แม่
          ตอนปลาย                  ข่ายจังหวัดลพบุรี
1 95  24-25   การอบรมเชิง     ห้องประชุมอัมพวัน  สพม. 5        16
    พ. ย.   ปฏิบัติการการจัด โรงเรียนสิงห์บุรี
     54    กิจกรรมการ
          เรียนรู้เพื่อพัฒนา
          ทักษะการคิด
ตามหลักสูตร
        แกนกลาง
        การศึกษาขั้น
        พื้นฐาน
        พุทธศักราช2551
21 5  23   การศึกษาดูงาน   โรงเรียนสตรี    ประธานกลุ่ม   8
    ธ. ค.  ของครู      นนทบุรี และ    พัฒนาวิชาการ
    54   คณิตศาสตร์    โรงเรียนวัดเขมาภิร กลุ่มสาระการ
        เครือข่ายเพื่อ  ตาราม จ. นนทบุรี  เรียนรู้
        ส่งเสริม               คณิตศาสตร์
        ประสิทธิภาพ
        มัธยมศึกษา
        ตอนต้น/ ตอน
        ปลาย
    15 ก.พ. การศึกษาดูงาน   โรงเรียนสวนกุกลาบ ตามโครงการ    8
     55  ของครู      วิทยาลัย กรุงเทพฯ โรงเรียนโคกกะ
        คณิตศาสตร์ตาม            เทียมวิทยาลัย
        โครงการ
                รวม                 88
การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม
                     วิทยาลัย
                ของ นางวราภรณ์ บุญเจียม


คาสั่ง   วัน     เรื่อง         สถานที่   หน่วยงานที่จัด  จานวน
 ที่  เดือน ปี                             (ชั่วโมง)


                   รวม                    0
  การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม
                     วิทยาลัย
                 ของ นายชลอ หรุ่นเลิศ


คาสั่ง วัน เดือน   เรื่อง         สถานที่   หน่วยงานที่จัด  จานวน
 ที่    ปี                               (ชั่วโมง)


                  รวม                    0
การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม
                     วิทยาลัย
                  ของ นายนราธิป ปิ่นทอง


คาสั่ง วัน เดือน     เรื่อง       สถานที่    หน่วยงานที่จัด  จานวน
 ที่   ปี                                 (ชั่วโมง)
094   4-8    การอบรมครูกลุ่ม    โรงแรมวินเซอร์  สถาบันส่งเสริม   40
    ก. ค. 54 สูงวิชา         สวีทส์ สุขุมวิท  การสอน
          วิทยาศาสตร์      20 กรุงเทพฯ    วิทยาศาสตร์และ
          คณิตศาสตร์               เทคโนโลยี
          ระดับประถมศึกษา
          และมัธยมศึกษา
          ตอนต้น
                    รวม                   40
การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม
                     วิทยาลัย
                ของ นายดารงค์ หลิมวานิช


คาสั่ง วัน เดือน    เรื่อง         สถานที่     หน่วยงานที่จัด  จานวน
 ที่   ปี                                  (ชั่วโมง)


                  รวม                      0
 การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม
                     วิทยาลัย
              ของ นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง


คาสั่ง วัน เดือน     เรื่อง        สถานที่    หน่วยงานที่จัด  จานวน
 ที่    ปี                                  (ชั่วโมง)
 -    9-1 0   การอบรมเชิง       ณ โรงเรียนบ้าน   ศูนย์พัฒนาการ    16
    ก.ค.54   ปฏิบัติการ       หมี่วิทยา อาเภอ  เรียนการสอน
          ครูผู้สอน        บ้านหมี่ จังหวัด  โรงเรียนในฝัน
          คณิตศาสตร์ระดับ ลพบุรี           โรงเรียนดีประจา
          มัธยมศึกษาตอน               อาเภอศูนย์แม่
          ปลาย                    ข่ายจังหวัด
                               ลพบุรี
1 95  24-25   การอบรมเชิง       ห้องประชุมอัมพ   สพม. 5        16
    พ. ย. 54 ปฏิบัติการการจัด      วัน โรงเรียน
          กิจกรรมการเรียนรู้ สิงห์บุรี
เพื่อพัฒนาทักษะ
         การคิด ตาม
         หลักสูตรแกนกลาง
         การศึกษาขั้น
         พื้นฐาน
         พุทธศักราช2551
21 5  23 ธ. ค.  การศึกษาดูงาน      โรงเรียนสตรี   ประธานกลุ่ม  8
     54   ของครู         นนทบุรี และ    พัฒนาวิชาการ
         คณิตศาสตร์       โรงเรียนวัดเขมา  กลุ่มสาระการ
         เครือข่ายเพื่อ     ภิรตาราม จ.    เรียนรู้
         ส่งเสริม        นนทบุรี      คณิตศาสตร์
         ประสิทธิภาพ
         มัธยมศึกษา
         ตอนต้น/ ตอน
         ปลาย
                  รวม                  40
การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม
                     วิทยาลัย
                  ของ นางศิริพร มาวรรณา


คาสั่ง วัน เดือน     เรื่อง        สถานที่     หน่วยงานที่จัด  จานวน
 ที่    ปี                                  (ชั่วโมง)
 -    9-1 0   การอบรมเชิง      ณ โรงเรียนบ้านหมี่  ศูนย์พัฒนาการ    16
    ก.ค.54   ปฏิบัติการ       วิทยา อาเภอบ้าน   เรียนการสอน
          ครูผู้สอน       หมี่ จังหวัดลพบุรี  โรงเรียนในฝัน
          คณิตศาสตร์                 โรงเรียนดีประจา
          ระดับมัธยมศึกษา               อาเภอศูนย์แม่
          ตอนปลาย                   ข่ายจังหวัด
                                ลพบุรี
1 34   29    การอบรมเชิง      ห้องชมนาด      สพม. 5       32
    ส. ค.   ปฏิบัติการการใช้    โรงเรียนพิบูล
     -1    เครือข่ายสังคม     วิทยาลัย
    ก. ย. 54 ออนไลน์เพื่อการ
          จัดการเรียนการ
          สอน
1 85   18    โครงการอบรม      อาคาร 1 0 ชั้น 3   มหาวิทยาลัย     8
    พ. ย.   วิจัยในชั้นเรียน    มหาวิทยาลัยราช    ราชภัฎเทพสตรี
     54               ภัฎ
                     เทพสตรี
1 95  24-25  การอบรมเชิง     ห้องประชุมอัมพวัน  สพม. 5     16
    พ. ย.  ปฏิบัติการการจัด โรงเรียนสิงห์บุรี
    54   กิจกรรมการ
        เรียนรู้เพื่อพัฒนา
        ทักษะการคิด
        ตามหลักสูตร
        แกนกลาง
        การศึกษาขั้น
        พื้นฐาน
        พุทธศักราช2551
21 5 23 ธ. ค. การศึกษาดูงาน     โรงเรียนสตรี    ประธานกลุ่ม  8
    54   ของครู        นนทบุรี และ     พัฒนาวิชาการ
        คณิตศาสตร์      โรงเรียนวัดเขมาภิร กลุ่มสาระการ
        เครือข่ายเพื่อ    ตาราม จ. นนทบุรี  เรียนรู้
        ส่งเสริม                 คณิตศาสตร์
        ประสิทธิภาพ
        มัธยมศึกษา
        ตอนต้น/ ตอน
        ปลาย
                รวม                  72

Recomendados

Sar ครูพิมพ์ por
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Montree Jareeyanuwat
18.5K vistas21 diapositivas
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม por
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิมตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิมทับทิม เจริญตา
35.3K vistas21 diapositivas
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
สรุปการปฏิบัติหน้าที่ครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
13.4K vistas79 diapositivas
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 por
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553Nattapon
15.7K vistas16 diapositivas
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 por
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554Nattapon
7.4K vistas17 diapositivas
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55 por
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55Sircom Smarnbua
919 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

สมุดบันทึกความดี por
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดีAon Narinchoti
17.1K vistas15 diapositivas
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน por
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานWeerachat Martluplao
1.6K vistas14 diapositivas
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57 por
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57Weerachat Martluplao
5.4K vistas14 diapositivas
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 por
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552Nattapon
2.7K vistas15 diapositivas
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 por
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 Weerachat Martluplao
9.7K vistas11 diapositivas
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
214.8K vistas38 diapositivas

La actualidad más candente(19)

สมุดบันทึกความดี por Aon Narinchoti
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดี
Aon Narinchoti17.1K vistas
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน por Weerachat Martluplao
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
Weerachat Martluplao1.6K vistas
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57 por Weerachat Martluplao
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
Weerachat Martluplao5.4K vistas
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 por Nattapon
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
Nattapon2.7K vistas
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 por Weerachat Martluplao
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
Weerachat Martluplao9.7K vistas
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ por Kobwit Piriyawat
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat214.8K vistas
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 por Nattapon
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
Nattapon6.7K vistas
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science por Kobwit Piriyawat
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat4.9K vistas
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict por Kobwit Piriyawat
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ictP pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
P pt wpp สุราษฎร์ตอนที่4 เพิ่มโอกาสด้วย ict
Kobwit Piriyawat11K vistas
การพัฒนาตนเองและพัฒนางานภาษาไทย por Fin Za Za
การพัฒนาตนเองและพัฒนางานภาษาไทยการพัฒนาตนเองและพัฒนางานภาษาไทย
การพัฒนาตนเองและพัฒนางานภาษาไทย
Fin Za Za1.8K vistas
กำหนดการจัดการเรียนรู้ por guest9fcc72
กำหนดการจัดการเรียนรู้กำหนดการจัดการเรียนรู้
กำหนดการจัดการเรียนรู้
guest9fcc72311 vistas
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร por Nontaporn Pilawut
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพรข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
Nontaporn Pilawut3.4K vistas
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองโอ๋ por Nontaporn Pilawut
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองโอ๋แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองโอ๋
แบบรายงานการอบรมออนไลน์รองโอ๋
Nontaporn Pilawut448 vistas
ภารกิจครูผู้ช่วย por Blade HurthurtHurt
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Blade HurthurtHurt973 vistas
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 por Nattapon
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
Nattapon3.9K vistas

Destacado

Rka por
RkaRka
RkaHendra Sirait
309 vistas4 diapositivas
Stitches poster analysis print screens por
Stitches poster analysis print screensStitches poster analysis print screens
Stitches poster analysis print screensjessiekeegan
309 vistas6 diapositivas
Stitches poster analysis por
Stitches poster analysisStitches poster analysis
Stitches poster analysisjessiekeegan
225 vistas6 diapositivas
Rkpa por
RkpaRkpa
RkpaHendra Sirait
559 vistas16 diapositivas
สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คอม por
สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คอมสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คอม
สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คอมตุ๊ก ครู
347 vistas7 diapositivas
I pad tech grant por
I pad tech grantI pad tech grant
I pad tech grantsteveschawalder
780 vistas5 diapositivas

Destacado(20)

Stitches poster analysis print screens por jessiekeegan
Stitches poster analysis print screensStitches poster analysis print screens
Stitches poster analysis print screens
jessiekeegan309 vistas
Stitches poster analysis por jessiekeegan
Stitches poster analysisStitches poster analysis
Stitches poster analysis
jessiekeegan225 vistas
สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คอม por ตุ๊ก ครู
สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คอมสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คอม
สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คอม
218653019 dreptul-familiei-dan-lupascu-cristiana-mihaela-craciunescu por exodumuser
218653019 dreptul-familiei-dan-lupascu-cristiana-mihaela-craciunescu 218653019 dreptul-familiei-dan-lupascu-cristiana-mihaela-craciunescu
218653019 dreptul-familiei-dan-lupascu-cristiana-mihaela-craciunescu
exodumuser2.1K vistas
PRA100 Presentation Skills in Communication por Hakan Turkkusu
PRA100 Presentation Skills in CommunicationPRA100 Presentation Skills in Communication
PRA100 Presentation Skills in Communication
Hakan Turkkusu1.2K vistas
Politics Grundtvig workshop presentation 2 por Learn Politics
Politics Grundtvig workshop presentation 2Politics Grundtvig workshop presentation 2
Politics Grundtvig workshop presentation 2
Learn Politics490 vistas
Bristol Cycle Festival por Melanie Peck
Bristol Cycle FestivalBristol Cycle Festival
Bristol Cycle Festival
Melanie Peck349 vistas
Simple machines james & malika por smbass62
Simple machines  james & malikaSimple machines  james & malika
Simple machines james & malika
smbass62305 vistas

Similar a เข้าอบรมคณิต

Sar ครูพิมพ์ por
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Montree Jareeyanuwat
1.2K vistas21 diapositivas
จุดเน้นที่ 5 por
จุดเน้นที่ 5จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5tassanee chaicharoen
281 vistas4 diapositivas
ส่วนหน้าแผนสื่อประสม por
ส่วนหน้าแผนสื่อประสมส่วนหน้าแผนสื่อประสม
ส่วนหน้าแผนสื่อประสมkrupornpana55
835 vistas7 diapositivas
Sar2553 por
Sar2553Sar2553
Sar2553Komsun See
2.3K vistas79 diapositivas
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55 por
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55tassanee chaicharoen
294 vistas8 diapositivas
Teacher por
TeacherTeacher
TeacherMiss.Yupawan Triratwitcha
2.1K vistas150 diapositivas

Similar a เข้าอบรมคณิต(20)

ส่วนหน้าแผนสื่อประสม por krupornpana55
ส่วนหน้าแผนสื่อประสมส่วนหน้าแผนสื่อประสม
ส่วนหน้าแผนสื่อประสม
krupornpana55835 vistas
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55 por tassanee chaicharoen
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู por kruthai40
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู
kruthai407.3K vistas
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por mina612
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
mina612270 vistas
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6 por Napadon Yingyongsakul
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
Napadon Yingyongsakul48.9K vistas
กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557 por Nirut Uthatip
กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557
กำหนดการดำเนินงานโครงการฯ ปีงบประมาณ 2557
Nirut Uthatip2K vistas
บันทึกข้อความ por Hom Rim
บันทึกข้อความบันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ
Hom Rim87.5K vistas
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครู por Jaratpong Moonjai
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครูเอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครู
เอกสารประกอบการนิเทศการสอนฉบับครู
Jaratpong Moonjai4.5K vistas
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้. por krupornpana55
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
ส่วนเนื้อหาแผนการจัดการเรียนรู้.
krupornpana55786 vistas
จุดเน้นที่ 5 por Suwakhon Phus
จุดเน้นที่ 5จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5
Suwakhon Phus244 vistas
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554 por Thanawut Rattanadon
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
สรุปผลงานโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) ปีการศึกษา 2554
Thanawut Rattanadon2.4K vistas

Más de ตุ๊ก ครู

โคงการคณิต por
โคงการคณิตโคงการคณิต
โคงการคณิตตุ๊ก ครู
399 vistas1 diapositiva
ผังคณิต por
ผังคณิตผังคณิต
ผังคณิตตุ๊ก ครู
598 vistas2 diapositivas
บุคลากร คณิต por
บุคลากร คณิตบุคลากร คณิต
บุคลากร คณิตตุ๊ก ครู
344 vistas1 diapositiva
การแข่งขันของนร.คณิต por
การแข่งขันของนร.คณิตการแข่งขันของนร.คณิต
การแข่งขันของนร.คณิตตุ๊ก ครู
262 vistas2 diapositivas
คณิต6 por
คณิต6คณิต6
คณิต6ตุ๊ก ครู
166 vistas2 diapositivas
คณิต3 por
คณิต3คณิต3
คณิต3ตุ๊ก ครู
171 vistas2 diapositivas

Más de ตุ๊ก ครู(18)

สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คณิต por ตุ๊ก ครู
สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คณิตสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คณิต
สรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชาปี54 คณิต
การแข่งขันของนักเรียน por ตุ๊ก ครู
การแข่งขันของนักเรียนการแข่งขันของนักเรียน
การแข่งขันของนักเรียน
ผังการบริหารงานกลุ่มคอมพิวเตอร์ por ตุ๊ก ครู
ผังการบริหารงานกลุ่มคอมพิวเตอร์ผังการบริหารงานกลุ่มคอมพิวเตอร์
ผังการบริหารงานกลุ่มคอมพิวเตอร์

เข้าอบรมคณิต

 • 1. การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม วิทยาลัย ของ นายชนินทร์ ก้องแดนไพร คาสั่ง วัน เดือน เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จานวน ที่ ปี (ชั่วโมง) 047 9-1 3 การอบรมครูวิชา ศูนย์อบรมกลุ่ม มหาวิทยาลัยศรี 40 พ. ค. วิทยาศาสตร์ เครือข่าย นคริน 54 คณิตศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา ทรวิโรฒ คอมพิวเตอร์ โลก มหาวิทยาลัยศรีนค กรุงเทพฯ ดาราศาสตร์ และ ริน อวกาศ ระดับ ทรวิโรฒ กรุงเทพฯ มัธยมศึกษาตอน ปลาย ตาม โครงการพัฒนา ครูทั้งระบบ 9-1 0 การอบรมเชิง ณ โรงเรียนบ้านหมี่ ศูนย์พัฒนาการ 16 ก.ค.54 ปฏิบัติการ วิทยา อาเภอบ้าน เรียนการสอน ครูผู้สอน หมี่ จังหวัดลพบุรี โรงเรียนในฝัน คณิตศาสตร์ โรงเรียนดีประจา ระดับมัธยมศึกษา อาเภอศูนย์แม่ ตอนปลาย ข่ายจังหวัดลพบุรี 1 95 24-25 การอบรมเชิง ห้องประชุมอัมพวัน สพม. 5 16 พ. ย. ปฏิบัติการการจัด โรงเรียนสิงห์บุรี 54 กิจกรรมการ เรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะการคิด
 • 2. ตามหลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช2551 21 5 23 การศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรี ประธานกลุ่ม 8 ธ. ค. ของครู นนทบุรี และ พัฒนาวิชาการ 54 คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดเขมาภิร กลุ่มสาระการ เครือข่ายเพื่อ ตาราม จ. นนทบุรี เรียนรู้ ส่งเสริม คณิตศาสตร์ ประสิทธิภาพ มัธยมศึกษา ตอนต้น/ ตอน ปลาย 15 ก.พ. การศึกษาดูงาน โรงเรียนสวนกุกลาบ ตามโครงการ 8 55 ของครู วิทยาลัย กรุงเทพฯ โรงเรียนโคกกะ คณิตศาสตร์ตาม เทียมวิทยาลัย โครงการ รวม 88
 • 3. การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม วิทยาลัย ของ นางวราภรณ์ บุญเจียม คาสั่ง วัน เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จานวน ที่ เดือน ปี (ชั่วโมง) รวม 0 การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม วิทยาลัย ของ นายชลอ หรุ่นเลิศ คาสั่ง วัน เดือน เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จานวน ที่ ปี (ชั่วโมง) รวม 0
 • 4. การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม วิทยาลัย ของ นายนราธิป ปิ่นทอง คาสั่ง วัน เดือน เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จานวน ที่ ปี (ชั่วโมง) 094 4-8 การอบรมครูกลุ่ม โรงแรมวินเซอร์ สถาบันส่งเสริม 40 ก. ค. 54 สูงวิชา สวีทส์ สุขุมวิท การสอน วิทยาศาสตร์ 20 กรุงเทพฯ วิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตอนต้น รวม 40
 • 5. การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม วิทยาลัย ของ นายดารงค์ หลิมวานิช คาสั่ง วัน เดือน เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จานวน ที่ ปี (ชั่วโมง) รวม 0 การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม วิทยาลัย ของ นางขนิษฐา บุตรบรรเทิง คาสั่ง วัน เดือน เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จานวน ที่ ปี (ชั่วโมง) - 9-1 0 การอบรมเชิง ณ โรงเรียนบ้าน ศูนย์พัฒนาการ 16 ก.ค.54 ปฏิบัติการ หมี่วิทยา อาเภอ เรียนการสอน ครูผู้สอน บ้านหมี่ จังหวัด โรงเรียนในฝัน คณิตศาสตร์ระดับ ลพบุรี โรงเรียนดีประจา มัธยมศึกษาตอน อาเภอศูนย์แม่ ปลาย ข่ายจังหวัด ลพบุรี 1 95 24-25 การอบรมเชิง ห้องประชุมอัมพ สพม. 5 16 พ. ย. 54 ปฏิบัติการการจัด วัน โรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ สิงห์บุรี
 • 6. เพื่อพัฒนาทักษะ การคิด ตาม หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช2551 21 5 23 ธ. ค. การศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรี ประธานกลุ่ม 8 54 ของครู นนทบุรี และ พัฒนาวิชาการ คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดเขมา กลุ่มสาระการ เครือข่ายเพื่อ ภิรตาราม จ. เรียนรู้ ส่งเสริม นนทบุรี คณิตศาสตร์ ประสิทธิภาพ มัธยมศึกษา ตอนต้น/ ตอน ปลาย รวม 40
 • 7. การไปร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและลูกจ้าง โรงเรียนโคกกะเทียม วิทยาลัย ของ นางศิริพร มาวรรณา คาสั่ง วัน เดือน เรื่อง สถานที่ หน่วยงานที่จัด จานวน ที่ ปี (ชั่วโมง) - 9-1 0 การอบรมเชิง ณ โรงเรียนบ้านหมี่ ศูนย์พัฒนาการ 16 ก.ค.54 ปฏิบัติการ วิทยา อาเภอบ้าน เรียนการสอน ครูผู้สอน หมี่ จังหวัดลพบุรี โรงเรียนในฝัน คณิตศาสตร์ โรงเรียนดีประจา ระดับมัธยมศึกษา อาเภอศูนย์แม่ ตอนปลาย ข่ายจังหวัด ลพบุรี 1 34 29 การอบรมเชิง ห้องชมนาด สพม. 5 32 ส. ค. ปฏิบัติการการใช้ โรงเรียนพิบูล -1 เครือข่ายสังคม วิทยาลัย ก. ย. 54 ออนไลน์เพื่อการ จัดการเรียนการ สอน 1 85 18 โครงการอบรม อาคาร 1 0 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย 8 พ. ย. วิจัยในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราช ราชภัฎเทพสตรี 54 ภัฎ เทพสตรี
 • 8. 1 95 24-25 การอบรมเชิง ห้องประชุมอัมพวัน สพม. 5 16 พ. ย. ปฏิบัติการการจัด โรงเรียนสิงห์บุรี 54 กิจกรรมการ เรียนรู้เพื่อพัฒนา ทักษะการคิด ตามหลักสูตร แกนกลาง การศึกษาขั้น พื้นฐาน พุทธศักราช2551 21 5 23 ธ. ค. การศึกษาดูงาน โรงเรียนสตรี ประธานกลุ่ม 8 54 ของครู นนทบุรี และ พัฒนาวิชาการ คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดเขมาภิร กลุ่มสาระการ เครือข่ายเพื่อ ตาราม จ. นนทบุรี เรียนรู้ ส่งเสริม คณิตศาสตร์ ประสิทธิภาพ มัธยมศึกษา ตอนต้น/ ตอน ปลาย รวม 72