๑. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของ   มาตราแม่กด  ๒. นักเรียนจาแนกคาในมาตราแม่กดได้ถกต้อง             ...
มาตราแม่กด คือ คาที่มีตัว จ ช ฎ ฏ ฑ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส ติ ตุ รถตร ชร เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ด สะกด เช่นตารวจ อ่านว่า ตา-หรว...
คลังคาแม่กด ๑แม่กด            คาจ    ตรวจตรา สุจริต ระเห็จ พินิจ มัจฉา ดุจ สมเด็จ กิจการ พูดเท็จ สาเร็จช  ...
คลังคาแม่กด ๒แม่กด             คารท   วันสารท สารทฎ    กฎ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มงกุฎฏ    ปรากฏ รกชัฏฐ   ...
หนูๆ ลองโยงรูปภาพกับคาในมาตราแม่กดให้ถูกต้องสิจ๊ะตารวจ  ข้าวโพด   อูฐ      ธงชาติ    รถยนต์         ...
ลองหาแม่กดในตารางนี้ดูซิจ๊ะ ค้นเจอแล้ววงรอบคาเลยนะจ๊ะ มีทั้งหมด ๑๐ คา จ้า    จ    า   อ   ช    า   ติ ...
ให้น้องๆ ฝึกอ่านบทร้อยกรองทีกาหนดให้ แล้วขีดเส้นใต้คาที่มีตัวสะกดใน แม่กด ให้ถกต้องนะคะ              ่   ...
เฉลยจับคู่หนูทาได้ตารวจ  ข้าวโพด   อูฐ   ธงชาติ  รถ
เฉลยอักษรไขว้หรรษาจ  า  อ   ช  า  ติ  ว  น  ล  เอ  ก  า   น  เ  พ  ช  ร  ง  มด  อ  ก   ข  เ ...
เฉลยคาที่มีตัวสะกดแม่กดในบทร้อยกรอง         หนูนุชสุดเก่ง  วันนีวันพุธ     ้       หนูนุชไปเที่ยว  ขับ...
หมันศึกษาหาความรู้กันเยอะๆนะจ๊ะ สวัสดีจ้า  ่
มาตราตัวสะกดแม่กด
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

มาตราตัวสะกดแม่กด

39.925 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en recomendar esto

มาตราตัวสะกดแม่กด

 1. 1. ๑. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความหมายของ มาตราแม่กด ๒. นักเรียนจาแนกคาในมาตราแม่กดได้ถกต้อง ู ๓. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
 2. 2. มาตราแม่กด คือ คาที่มีตัว จ ช ฎ ฏ ฑ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส ติ ตุ รถตร ชร เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ด สะกด เช่นตารวจ อ่านว่า ตา-หรวด โกรธ อ่านว่า โกรดบวช อ่านว่า บวด อากาศ อ่านว่า อา-กาดกฎหมาย อ่านว่า กด-หมาย กระดาษ อ่านว่า กระ-ดาด ปรากฏ อ่านว่า ปรา-กด โอกาส อ่านว่า โอ- กาด อิฐ อ่านว่า อิด ชาติ อ่านว่า ชาด ครุฑ อ่านว่า ครุฑ เหตุ อ่านว่า เหด สังเกต อ่านว่า สัง-เกด สามารถ อ่านว่า สา-มาด รถ อ่านว่า รด มิตร อ่านว่า มิดบาท อ่านว่า บาด เพชร อ่านว่า เพ็ด
 3. 3. คลังคาแม่กด ๑แม่กด คาจ ตรวจตรา สุจริต ระเห็จ พินิจ มัจฉา ดุจ สมเด็จ กิจการ พูดเท็จ สาเร็จช ราชวัง ราชาธิราช พระราชทาน กริช บงกช ดัชนี บวช ประโยชน์ พาณิชย์ ปราชญ์ชร เพชรซ ก๊าซด มด วาด จังหวัด กัด กระโดด หงุดหงิด ชนิด ทองหยอด ฉูดฉาด แดดต จิตใจ อุตสาหกรรม สุภาษิต ชีวิต สังเกต เมตตา ประณีต จารีต ผลิต สัตว์ตร ยุรยาตร เมตร วิจิตร พระเนตร บุตร มิตร บัตร บาตร ลิตร ฉัตร เกษตรติ ชาติ ธรรมชาติ ปฏิบัติ สมบัติ เกียรติยศ อัตโนมัติ ประวัติ รสชาติตุ เหตุ ธาตุ สาเหตุ เหตุผลรถ สามารถ ปรารถนา
 4. 4. คลังคาแม่กด ๒แม่กด คารท วันสารท สารทฎ กฎ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มงกุฎฏ ปรากฏ รกชัฏฐ อิฐ อูฐ ประเสริฐฒ วัฒนา วัฒนธรรม พัฒนาถ รถท ประเภท วิทยุ วิทยาศาสตร์ ประสิทธิภาพ บทบาท ปราสาท บาท มรรยาท พัทลุง บริษัทธ พิโรธ อัธยาศัย โกรธ อยุธยาศ อากาศ เพ่งพิศ ทัศนศิลป์ ทิศ มหัศจรรย์ ประกาศ บรรยากาศ เพศ ปราศจาก ประเทศษ โทษ พิษ วิเศษ อังกฤษ เศษ อธิษฐาน ตรุษ พิเศษ ประดิษฐาน เศรษฐกิจส โอกาส รหัส มธุรส วาสนา รสเปรี้ยว ตรัส โอรส ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส
 5. 5. หนูๆ ลองโยงรูปภาพกับคาในมาตราแม่กดให้ถูกต้องสิจ๊ะตารวจ ข้าวโพด อูฐ ธงชาติ รถยนต์ เฉลย
 6. 6. ลองหาแม่กดในตารางนี้ดูซิจ๊ะ ค้นเจอแล้ววงรอบคาเลยนะจ๊ะ มีทั้งหมด ๑๐ คา จ้า จ า อ ช า ติ ว น ล เ อ ก า น เ พ ช ร ง ม ด อ ก ข เ บ พ ะ ฝ ต น ส า ร ท า ค ภ แ ต บ ฟ ศ ถ โ ท ษ ป ร า ไ ร ง ม ส โ ก ร ธ ง
 7. 7. ให้น้องๆ ฝึกอ่านบทร้อยกรองทีกาหนดให้ แล้วขีดเส้นใต้คาที่มีตัวสะกดใน แม่กด ให้ถกต้องนะคะ ่ ู หนูนุชสุดเก่ง วันนี้วันพุธ หนูนุชไปเที่ยว ขับรถสีเขียว ไปเที่ยวตลาด แวะซื้อมังคุด ละมุดลางสาด สมุดกระดาษ ใช้วาดรูปครุฑ ซื้อเสร็จกลับบ้าน กราบกรานพระพุทธ จิตใจบริสุทธิ์ หนูนุชสุดเก่ง
 8. 8. เฉลยจับคู่หนูทาได้ตารวจ ข้าวโพด อูฐ ธงชาติ รถ
 9. 9. เฉลยอักษรไขว้หรรษาจ า อ ช า ติ ว น ล เอ ก า น เ พ ช ร ง มด อ ก ข เ บ พ ะ ฝ ตน ส า ร ท า ค ภ แ ตบ ฟ ศ ถ โ ท ษ ป ร าไ ร ง ม ส โ ก ร ธ ง
 10. 10. เฉลยคาที่มีตัวสะกดแม่กดในบทร้อยกรอง หนูนุชสุดเก่ง วันนีวันพุธ ้ หนูนุชไปเที่ยว ขับรถสีเขียว ไปเที่ยวตลาด แวะซื้อมังคุด ละมุดลางสาด สมุดกระดาษ ใช้วาดรูปครุฑ ซื้อเสร็จกลับบ้าน กราบกรานพระพุทธ จิตใจบริสุทธิ์ หนูนุชสุดเก่ง
 11. 11. หมันศึกษาหาความรู้กันเยอะๆนะจ๊ะ สวัสดีจ้า ่

×