Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

A integración das TIC na Área de Lingua e Literatura

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a A integración das TIC na Área de Lingua e Literatura (20)

Más de Román Landín (20)

Anuncio

Más reciente (20)

A integración das TIC na Área de Lingua e Literatura

 1. 1. A integración das TIC na Área de Lingua e Literatura Román Cerqueiro Landín CFR de Santiago de Compostela 10 de marzo de 2011
 2. 2. ÍNDICE <ul><li>As competencias básicas no currículum </li></ul><ul><li>TIC e comunicación lingüística: unha oportunidade para o cambio metodolóxico na didáctica da lingua </li></ul><ul><li>Aplicacións educativas da web 2.0 </li></ul><ul><li>Propostas TIC para o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística </li></ul>
 3. 3. Para que? E como? E terá que ser, non? E onde o di? Sendo así... E se lle dou aquí?
 4. 4. 1. As competencias básicas no currículo
 5. 5. Competencia en comunicación lingüística <ul><li>É o conxunto de coñecementos, destrezas e estratexias que permiten interactuar mediante a linguaxe en diferentes ámbitos da vida social. </li></ul><ul><li>Fai referencia á linguaxe como instrumento tanto de comunicación oral e escrita como de aprendizaxe e de regulación de condutas e emocións. </li></ul>
 6. 6. escoitar ler e escribir dialogar Poñerse no lugar do outro Considerar outras opinións Expresión oral e escrita Autorregular o coñecemento expoñer organizar analisar Empregar distintos tipos de discurso Comprensión oral e escrita Relacionarse e desenvolverse noutros contextos Ser quen de comunicar nunha lingua A/B, L2 Expresar ideas e emocións
 7. 7. Tratamento da información e competencia dixital <ul><li>É o conxunto de habilidades para procurar, obter e procesar información para transformala en coñecemento. </li></ul><ul><li>Posibilita a comunicación e a trasmisión de información en diferentes soportes, sobre todo, a través das Tecnoloxías da Comunicación e a Comunicación. </li></ul>
 8. 8. deducir Procurar e seleccionar información Sintetizar información Relacionar información Analizar información Desenvolvemento de traballo cooperativo Ferramentas para o traballo e o ocio Organizar información Técnicas e estratexias axeitadas ás fontes de información Relacionar contornos sociais e físicos simples inferir Uso para organizar información Desenvolvemento do traballo persoal e autónomo Comprender o efecto e a natureza das novas tecnoloxías Comunicarse en diferentes linguaxes e técnicas
 9. 9. <ul><li>As TIC propician novas prácticas discursivas e novas competencias lingüísticas pois danse... </li></ul><ul><li>Novas situacións de lectura e escrita (hipertexto, combinación de códigos verbais gráficos ou sonoros...). </li></ul><ul><li>Novas clases de texto e novos xéneros textuais (novas posibilidades na comprensión e produción de textos orais en novas situacións de aprendizaxe nas que o alumno organiza o discurso: conversa e debates en rede). </li></ul><ul><li>Novas competencias (ampliación do concepto de alfabetismo) en novos ámbitos de comunicación e interacción. </li></ul>2. TIC e comunicación lingüística: unha oportunidade para o cambio metodolóxico na didáctica da lingua
 10. 10. De que non falamos á hora de contribuír á competencia dixital dende a nosa área? “ Profe, traballei moi duro neste traballo, levoume 8 horas realizar a miña tarefa!!! Unha hora en ir á tenda na procura dun cartucho de tinta, dúas horas agardando soporte técnico, outros 45 minutos á espera dunha folla en branco, 30 minutos escollendo o mellor tipo de letra…”
 11. 11. “ Alumnos, aínda temos moita materia que ver, así que por favor consulten na rede todo o que poidan e envíenmo por e-mail.” “ Imaxina que estás a participar nun “Reality Show” sobre un rapaz que vai facer realidade os seus soños se traballa duro e obtén boas notas”
 12. 12. “ Aquí non hai iconas para facer “click”, isto é un taboleiro”
 13. 13. Implicacións metodolóxicas das competencias básicas <ul><li>A competencia é a forma na que unha persoa emprega os seus recursos persoais (habilidades, actitudes, coñecementos e experiencias) para actuar de manera activa e responsábel na construción da súa vida. </li></ul><ul><li>As competencias son aquelas que teñen que ser desenvolvidas polo alumnado ao rematar o ensino secundario. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Cal é o papel do alumnado neste contexto educativo? </li></ul><ul><ul><li>O alumno debe acadar nese proceso autonomía accedendo aos coñecementos por si mesmo e mediante actividades críticas e aplicativas, asumindo un papel activo e interdisciplinario no manexo da información no seo de grupos de traballo. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Cal é o papel do docente neste contexto educativo? </li></ul><ul><ul><li>Máis ca nunca asume o papel de mediador: o docente estabelece obxectivos, deseña e planifica os contidos, regula o proceso de aprendizaxe, fomenta a adquisición de aprendizaxes significativas, estimula a capacidade e a autonomía do alumnado, así como o desenvolvemento de actitudes positivas. </li></ul></ul>
 16. 16. Unha reflexión necesaria para iniciarse nas edutics: tecnoloxía ou metodoloxía?
 17. 17. <ul><li>Tense apuntado que o proceso de asimilación e acomodación das TIC nos docentes atravesa as seguintes fases (1): </li></ul><ul><ul><li>Acceso </li></ul></ul><ul><ul><li>Adopción </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptación </li></ul></ul><ul><ul><li>Apropiación </li></ul></ul><ul><ul><li>Innovación </li></ul></ul><ul><li>Con todo, para integrar as TIC na práctica docente: </li></ul><ul><ul><li>non é obrigado manexar as ferramentais dixitais á perfección mais si coñecer o seu potencial didáctico mentres se avanza na súa experimentación segundo as necesidades de cada un; </li></ul></ul><ul><ul><li>orientar a formación cara a experiencias concretas, sinxelas, diversas e flexíbeis; e </li></ul></ul><ul><ul><li>cómpre crear comunidades virtuais colaborativas. (2) </li></ul></ul><ul><ul><li>1. Jordi Adell (Universidade Jaume I de Castelló) </li></ul></ul><ul><ul><li>P áxina e blogue </li></ul></ul><ul><ul><li>Vídeos sobre competencia dixital e contornos persoais de aprendizaxe . </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Remexer na Lingua (Luciano Fernández). A voltas coa formación en Tic-Tac . </li></ul></ul>Cando e como integrar as TIC na aula: estamos preparados?
 18. 18. Nativos ou inmigrantes dixitais? (Marc Prensky) Nativos dixitais • Reciben moi rapidamente a información, a miúdo recibida en doses breves. • Gustan dos procesos paralelos e multitarefa. • Prefiren gráficos e imaxes a textos. • Acceden á información ao azar: hipertexto. • Traballan mellor en rede con comunidades. • Aprenden co xogo e a diversión. • Aprenden de maneira autónoma mediante tutoriais interactivos. Inmigrantes dixitais • O procesamento de información é lento. • Gustan dos procesos secuenciais e monotarefa. • Prefiren o itinerario lineal, único, instrutivo. • Danlle prioridade ao texto escrito e extenso. • Traballan individualmente e illados. • Aprenden co traballo serio e pesado, e actualízanse mediante consulta física (libros, revistas, cursos).
 19. 19. <ul><li>As TIC son unha boa oportunidade para o cambio e a innovación educativa. </li></ul><ul><li>O alumnado está inmerso nunha sociedade tecnificada, e nós? </li></ul><ul><li>Só se integrarán na práctica educativa cando se empreguen con fins curriculares e para estimular o desenvolvemento de aprendizaxes no alumnado. </li></ul><ul><li>A innovación coas TIC non consiste en facer máis do mesmo. </li></ul><ul><ul><li>Quizais non debamos usar a tecnoloxía para algo que facemos MAL na versión analóxica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quizais non debamos usar a tecnoloxía para o que facemos BEN na versión analóxica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Quizais debamos usar a tecnoloxía para facer MELLOR algo que facemos BEN na versión analóxica . </li></ul></ul><ul><li>Que tememos máis? Ao uso dos medios ou o cambio metodolóxico que iso conleva? </li></ul>Conclusións
 20. 20. 3. Aplicacións educativas da WEB 2.0 <ul><li>Que precisamos? As necesidades, os saberes e os recursos </li></ul><ul><ul><li>O dominio do usuario medio de internet para se lanzar á Web 2.0. </li></ul></ul><ul><ul><li>Recursos materiais e humanos. </li></ul></ul><ul><ul><li>A vontade-obriga de inserir as TIC na práctica educativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>A necesidade de crear materiais propios e facelos confluír cos alleos. </li></ul></ul>
 21. 21. Que á Web 2.0 ou web social? Usuarios: participación e creación. Contidos Servizos Web 2.0 Interacción: redes sociais Ferramentas: vídeo, documentos, audio, imaxes... todo á vez
 22. 22. Dous exemplos: o blogue e os wikis <ul><li>é un espazo comunicativo, </li></ul><ul><li>de manexo sinxelo e intuitivo para o usuario medio de internet, </li></ul><ul><li>gratuíto en grande parte dos tramos de uso, </li></ul><ul><li>o seu contido é hipertextual e multimedia (imaxe, vídeo e audio), </li></ul><ul><li>os contidos organízanse cronolóxica e xerarquizadamente en categorías, </li></ul><ul><li>relaciónase con outras bitácoras a través de ligazóns, que pode integrar tamén a través das “sementes”, </li></ul><ul><li>acolle tamén outras aplicacións web 2.0, e </li></ul><ul><li>permite a interacción cos lectores e lectoras. </li></ul>
 23. 23. Felipe Zayas Tipos e usos dos edublogues
 24. 24. Os edublogues educativos
 25. 25. Caderno do alumnado <ul><li>Obxectivos </li></ul><ul><ul><li>Realizar as tarefas que propostas no blogue do profesorado no blogue da materia ou da aula seguindo as instrucións marcadas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Amosar os traballos da materia, tanto aqueles planificados para os contornos TIC (presentacións, pod-cast, etc.) como os máis comúns (textos de creación literaria, redacción de noticias, de artigos de opinión, de reseñas, etc.). </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolver temas de libre elección que garden relación cos intereses propios do alumnado: deportes, música, xogos, etc. </li></ul></ul>
 26. 26. <ul><li>Resultados </li></ul><ul><ul><li>Desenvolve a autonomía e asume responsabilidades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dá visibilidade ao seu traballo ao traspasar as paredes do centro educativo, polo que adquire unha nova dimensión social. </li></ul></ul><ul><ul><li>C rea ámbitos de comunicacións reais. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomenta a aprendizaxe construtiva nun marco de aprendizaxe e ensino colaborativo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aumenta a motivación e proporciona motivos para escribir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomenta reflexións sobre os novos discursos textuais de carácter social e do texto como hipertexto. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integra diversas linguaxes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Visibiliza a necesidade de adecuar a linguaxe ás diversas funcións e temas das entradas do blogue, ademais da necesidade de contar con normas e respectalas. </li></ul></ul>
 27. 27. Webs colaborativas: as wikis <ul><li>Son sitios webs conformados por varias </li></ul><ul><li>páxinas que son editadas polos usuarios </li></ul><ul><li>para elaboralas. </li></ul><ul><li>Permiten a participación simultánea de varios autores nunha tarefa colectiva e colaborativa na que destaca a construción do documento e na elaboración dos contidos por riba da autoría. </li></ul><ul><li>A wiki créase baixo control dun(s) editor(es) e a corresponsabilidade dos creadores de contidos, que poden ser revisados e alterados continuamente. É, xa que logo, atemporal xa que quen marca o seu desenvolvemento son os contidos. </li></ul><ul><li>Ao igual ca o blogue, é hipertextual. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>Usos educativos </li></ul><ul><li>Elaboración de proxectos de creación conxunta de contidos. </li></ul><ul><li>Creación de antoloxías, compilación e presentación de fontes documentais, traballos en grupo, intercambio de información entre alumnado de diversos centros. </li></ul><ul><li>Almacena información estábel que pode ser empregada e/ou editada posteriormente. </li></ul><ul><li>Inclúe contidos nos que se dá un alto nivel de traballo creativo. </li></ul>
 29. 29. 4. Propostas TIC para o desenvolvemento na competencia en comunicación lingüísitica Diario dixital Aplicacións web 2.0 para o ensino Redes sociais Sitios colaborativos Liñas do tempo Documentos en liña Presentacións Audio e vídeo Galerías de imaxes Sementes Cadros sinópticos Narracións dixitais Fedellos Ecos xeorreferenciados

×