Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Esquema da literatura galega contemporánea

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Castelao
Castelao
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 3 Anuncio

Esquema da literatura galega contemporánea

Descargar para leer sin conexión

Cadro sinóptico que recolle as etapas e principais acontementos, correntes e autores/as da literatura galega dende o Rexurdimento ata hoxe. Non ten carácter exhaustivo e complementa o temario de literatura do libro de texto de Lingua Galega e Literatura de 4º da ESO de Edicións Xerais de Galicia.

Cadro sinóptico que recolle as etapas e principais acontementos, correntes e autores/as da literatura galega dende o Rexurdimento ata hoxe. Non ten carácter exhaustivo e complementa o temario de literatura do libro de texto de Lingua Galega e Literatura de 4º da ESO de Edicións Xerais de Galicia.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Esquema da literatura galega contemporánea (20)

Más de Román Landín (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Esquema da literatura galega contemporánea

  1. 1. O Rexurdimento (1863-1916) Época das Irmandades e da Xeración Nós (1916-1936) 1863 Cantares gallegos, de Rosalía de Castro 1920 Publícase en Ourense o nº 1 da revista Nós. Destacan Castelao, Risco e Otero Pedrayo. 1931 Creación do Partido Galeguista e proclamación da II República Española Aparecen as primeiras gramáticas e dicionarios, así como publicacións periódicas bi e monolingües 1906 Fúndase na Habana a Real Academia Galega 1936-1939 Guerra Civil Española. 1880 Rosalía de Castro: Follas novas Curros Enríquez: Aires da miña terra Lamas Carvajal: Saudades gallegas E. Pondal: Queixumes dos pinos (1886) POESÍA: XÉNERO PRIVILEXIADO Agrarismo Intensa mobilización labrega que esixía a abolición dos foros (1923). Ligado ás loitas agrarias, Ramón Cabanillas foi o autor ponte entre o Rexurdimento e o séc. XX. 1923 1922 Créase o Seminario de Estudos Galegos co obxecto de desenvolver en galego investigacións universitarias en diferentes campos. 28-06-1936 Aprobación do Estatuto de Autonomía Outros xéneros Primeiras obras teatrais e prosísticas. Estudo da literatura popular Rexionalismo Movemento sociopolítico que defendía a personalidade hª diferenciada de Galiza, así como a lingua e cultura propias. As súas ideas actualizan os principios do Provincialismo, iniciado en 1833. 1916 As Irmandades da Fala Movemento nado na Coruña que se estendeu por vilas e cidades e que tiña como obxectivo normalizar e prestixiar a lingua en todos os ámbitos. Dan o paso ao Nacionalismo. Estudo do idioma e presenza na prensa Esquemas para entender a literatura galega contemporánea Manifesto Máis Alá A Xeración das Vangardas creou unha literatura nova en liña coas estéticas renovadoras que se manifestaban en Europa Román C. Landín Curso 2016-2017
  2. 2. Literatura de Posguerra (1936-1950) Literatura de Posguerra (1950-1975) O baleiro da posguerra: o exilio interior Na inmediata posguerra, dáse unha forte represión sobre o galeguismo. Ábrese un longo período sen actividade cultural e produción literaria por mor do proceso de uniformización cultural e lingüística imposto pola Ditadura. Comeza a LONGA NOITE DE PEDRA. Celso Emilio Ferreiro Recuperación paulatina do discurso cultural silenciado. Nova Narrativa Galega Autores como Ferrín, Manuel María, Nononeyra ou Xohana Torres renovaron o discurso poético entre 1950 e 1975. Exilio A literatura galega floreceu no exilio americano, sobre todo en Arxentina. Os exiliados crearon editoriais, publicacións periódicas, fixeron radio e teatro. Destacan Luís Seoane, Blanco-Amor e Rafael Dieste. Castelao preside o Consello de Galiza. 1947 Cómaros verdes, de A. Iglesia Alvariño. Ensaio e teatro A finais dos 50 e comezos dos 60 autores como Ferrín, Mª. X. Queizán e Casares renovan a prosa de ficción seguindo especialmente aos novelistas franceses. Créase a Editorial Galaxia, que restableceu a continuidade cultural cortada pola Guerra Civil. Álvaro Cunqueiro Figura central da literatura galega do séc. XX. Poeta, narrador e ensaísta, comeza a súa traxectoria en 1950 coa publicación de Merlín e familia. Neste labor de recuperación da narrativa en galego viuse acompañado por autores como Ánxel Fole, que fusiona a novela de preguerra coa modernidade, ou Xosé Neira Vilas, representante da novela realista. 1950 Xeración Poética dos 50 Asociacionismo cultural. Anos 60 A poesía de temática social e de compromiso ten continuación no exilio, mais é con C.E.F. con quen o social- realismo alcanza unha repercusión fundamental a partir dos primeiros 60. Poesía de Posguerra Convivencia de diferentes correntes e autores continuístas ou renovadores. A revista Grial (Galaxia) e outras coleccións dan cabida ao ensaio (hº, económico, cultural, sociolingüístico…) e o teatro renace a través do asociacionismo. Román C. Landín Curso 2016-2017
  3. 3. A Galiza contemporánea (1975-actualidade) Século XXI Diversificación de xéneros e recuperación dos clásicos. Predomina a novela longa. Amplíase o abano temático, xenérico e formal. Gaña espazo o relato curto Xeración dos 80 Extensa nómina de autores cunha obra de alto rigor formal e culturalista: Pilar Pallarés, X. Seoane, Álvarez Cáccamo, Fernán-Vello, Lois Pereiro, Forcadela, M. Rivas, R. Raña, R. Fonte, Baixeras, Rábade, Fiz Vergara, H. Villar 1981 Grupo Abrente Do culturalismo dos 80 (Fernán-Vello, Inma A. Souto e Xesús Pisón) pásase nos 90 a unha clara vontade por escenificar os textos (Candido Pazó, Dans, R. Salgueiro, M. A. Murado). Súmanse hoxe R. Ruibal, T. Moure, P. Carballeira, etc. 1985-2000 1975 Fin da Ditadura franquista. Aprobación da Constitución Española en 1978. Narrativa Galega de 1975 á actualidade Chegan con forza as narradoras. Toma pulo a novela negra e da Guerra Civil. Éxitos comerciais. Eclosión de voces novas, de colectivos e dos recitais. Aparecen numerosas voces femininas: Ana Romaní, Olga Novo, Chus Pato, Yolanda Castaño, Mª Lado, Enma Couceiro… Autores: Fran Alonso, Miro Villar, Estevo Creus, X. Cordal, etc. Século XXI Novos e variados rexistros e tendencias: Lucía Novás, Antía Otero, Xiana Arias, Alberte Momán, Daniel Salgado, Gonzalo Hermo, Ismael Ramos, Oriana Méndez, Rosalía Fdez. Rial, etc. 1975-1985 Teatro Vinculados á Mostra de Teatro de Ribadavia (1973), destacan Manuel Lourenzo, Euloxio Ruibal e Vidal Bolaño, innovadores na escena e nas temáticas. Aprobación do Estatuto de Autonomía e creación das institucións autonómicas galegas, da CRTVG, etc. A lingua galega é recoñecida por primeira vez como lingua oficial mais é a Lei de Normalización Lingüística (1983) quen desenvolve o estatuto legal do idioma e impulsa o proceso de promoción lingüística e cultural, que tamén permite a reconstrución dun sistema literario galego cada vez máis autonómo. Sistema literario Consolidación dun panorama literario que abrangue todos os xéneros e que moderniza o seu discurso estético. Aparecen novas editoriais, consolídase a crítica, amplíanse públicos, prolifera a tradución, popularizase o teatro, diálogase con outras artes, etc. Literatura Infantil e Xuvenil Poesía Galega de 1975 á actualidade Xeración dos 90 Promocións dos 80, 90 e teatro actual Forte impulso e consolidación da LIX e formación dun amplo público lector. Ampla nómina de autores, títulos e coleccións. Román C. Landín Curso 2016-2017

×