Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Esborrany projecte TIL 2014-15

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Projecte lingüístic
Projecte lingüístic
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Anuncio

Similares a Esborrany projecte TIL 2014-15 (20)

Anuncio

Esborrany projecte TIL 2014-15

  1. 1. Esborrany Projecte Tractament Integrat de Llengües Juny 2014 CEIP BADIES C/ Fragata, 6 Badia gran, Llucmajor Tel. 971.74.13.65 Fax 971.74.95.72 http://blocdecentre.blogspot.com.es/ cpbadies@educacio.caib.es PROJECTE TRACTAMENT INTEGRAT DE LLENGÜES 1. Introducció El present Projecte de Tractament Integrat de Llengües, s’ha elaborat a partir del “Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears” i de “l’Ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014” que desenvolupa determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears amb l’objectiu d’ “aconseguir que els alumnes adquireixin el domini de les dues llengües oficials i les competències adequades en la llengua anglesa”. 2. Procediment d’elaboració Aquest projecte ha estat elaborat per la Comissió de Coordinació Pedagògica, presentat al Claustre per l’aprovació dels aspectes educatius i curriculars i informat a les famílies a través de la pàgina Web i el Consell Escolar (s’ha fet arribar una còpia a tots els membre), Junta AMIPA, s’ha exposat al blog del centre, per recollir les seves aportacions i propostes, i han expressat la seva opinió en una consulta no vinculant. En les reunions de principi de curs s’informarà a totes les famílies sobre el nou tractament de llengües exposat en aquest projecte. Calendari d’elaboració - 9 de juny de 2014: presentació al Claustre. - 10 de juny de 2014: Consell Escolar. - De l’11 al 13 de juny de 2014: es fa públic el projecte i s’incorporen (si cal) les aportacions i esmenes de les famílies. - 13 de juny: consulta no vinculant a les famílies. 3. Objectius La finalitat que persegueix la implementació d’aquest projecte és la consolidació de l’aprenentatge de les dues llengües oficials i la utilització de la llengua anglesa com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en una àrea no lingüística. Els objectius concrets a assolir són: 1
  2. 2. Esborrany Projecte Tractament Integrat de Llengües Juny 2014 3.1Que els alumnes al finalitzar l’etapa d’educació primària hagin assolit un nivell de competència lingüística i comunicativa en les dues llengües oficials d’ensenyament, català i castellà, que els faciliti el desenvolupament personal i social i seguir els aprenentatges de l’etapa de secundària. 3.2Millorar la competència lingüística en llengua anglesa. 3.3Garantir la igualtat d’oportunitats per a tots els alumnes, aspecte que s’ha tingut molt present al marcar les línees d’actuació, la concreció de les àrees que s’impartiran en anglès i els repartiment horari fixats en aquest projecte. 4. Criteris generals i actuacions generals i específiques per a l’adequació del procés d’ensenyament de i en les llengües a la realitats socioeconòmica i cultural del centre. Hem elaborat un projecte adequat a la nostra realitat cultural i lingüística, tenint en compte les nostres necessitats i els recursos materials i humans que disposam. Per això hem partit dels criteris següents. 4.1. És important mantenir el nostre projecte educatiu basat en un aprenentatge globalitzat, significatiu i funcional. 4.2. L’objectiu del projecte és aconseguir que els alumnes adquireixin el domini de les dues llengües oficials i les competències adequades en llengua anglesa. 4.3. Al centre, totes les matèries lingüístiques s’imparteixen en la llengua objecte d’aprenentatge. 4.4. Hem optat per un projecte de tractament integrat de llengües amb una distribució horària de les llengües i matèries objectes d’ensenyament diferent el Decret 15/2013 per poder mantenir la metodologia de treball per projectes que utilitzam quotidianament en el centre; així els blocs de continguts de les àrees de matemàtiques, socials i naturals o coneixement del medi que veiem més fàcils desvincular dels projectes de treball, es treballaran en llengua anglesa. Per altra banda, hem optat per no fer cap àrea només en llengua anglesa per tal d’assegurar l’adquisició de tots els continguts que marca el currículum. 4.5. En funció del curs i dels blocs a treballar, la distribució horària es refereix a un temps setmanal al llarg de tot l’any o també es contempla la possibilitat d’impartir aquest bloc a llarg de tot un trimestre (en aquest darrer cas voldria dir que en aquest període de temps els alumnes tindrien més hores setmanals en llengua anglesa que el mínim establert). 2
  3. 3. Esborrany Projecte Tractament Integrat de Llengües Juny 2014 4.6. Sempre que sigui possible, en el primer cicle, el professorat especialista de llengua anglesa serà el que impartirà els mòduls de les àrees no lingüístiques que es cursin en aquesta llengua i s’integrarà en l’equip docent del curs. A segon i tercer cicle prioritzarem que sigui el mateix tutor el que s’encarregui de tota l’àrea, si té l’especialitat de llengua anglesa. En el cas contrari s’intentarà que sigui una persona del cicle. 4.7. Valorem com un aspecte molt important en el nostre projecte educatiu les tutories; cal que els tutors puguin fer un seguiment del desenvolupament de les àrees curriculars dels seus alumnes. Voldríem que es pogués integrar aquest aprenentatge en el ritme quotidià de l’aula, però aquesta no és la realitat. Per això hem distribuït les hores d’aprenentatge en llengua anglesa en funció del professorat que disposem en aquests moments al centre, amb l’especialitat de llengua anglesa i que s’ofereixen voluntaris per impartir una àrea en anglès. 4.8. En principi introduirem en anglès àrees en les que s’utilitzi un vocabulari molt repetitiu o específic (normes, instruccions, vocabulari de l’àrea de medi, numeració matemàtiques...) ja que entenem que la introducció ha de ser progressiva i hem d’adequar-nos al nivell d’anglès dels nostres alumnes. 4.9. En el cas d’utilitzar llibres de text a les matèries no lingüístiques, aquests estaran en la llengua en que s’imparteix la matèria. Quan una àrea s’imparteixi en dues llengües, comptarem amb material complementari, si és necessari. 3
  4. 4. Esborrany Projecte Tractament Integrat de Llengües Juny 2014 5. Concreció de les àrees i blocs de continguts que s’impartiran en cada llengua. 5.1. EDUCACIÓ INFANTIL 4 Curs 2014-2015 4t d’educació infantil 5è d’educació infantil 6è d’educació infantil Tipologia d’activitats Cat. Cast. LA Cat. Cast. LA Cat. Cast. LA Rutines i hàbits 2,5 2 1 1,5 2 0,5 Capses de vida, maleta, protagonista 1,5 1 Música 1 1 Pisco 1’15 2 Racons 3 2 Religió 1 1 Projecte (Recerca, Experiments, treball en grup...) 2 2 Raonament matemàtic 1 1 Filosofia 1 1 Joc simbòlic 1’15 1’5 Llengutage oral i escrit 1,15 1,15 1 1 Art 2 2 Anglès 0,5 1 Còmput total d’hores 12’5 8.5 1,5 12,5 8,5 1,5 22,5 22,5
  5. 5. Esborrany Projecte Tractament Integrat de Llengües Juny 2014 5.2. PRIMÀRIA Curs 2014-2015 1r 2n 3r 4t 5è 6è Àrea / Bloc de contingut Cat Cast LA Cat Cast LA Cat Cast LA Cat Cast LA Cat Cast LA Cat Cast LA Naturals Blocs 1,2,3 Coneixement del medi.Blocs 1,2,3,4 0,5 2 1 2,5 0,5 2,5 Naturals Blocs 4, 5 Blocs 5, 6, 7 1 1 1 1 1 1 Socials 1,5 2 1,5 Ll. Castellana i literatura 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 Matemàtiques Bloc 1, 2,3,4,5 3 (bl. 1,3, 4,5) 1 (bl. 2) 3 (bl. 1,3,4 ,5) 0,5 (bl 2) 3 (bl. 1,3,4, 5) 1 (bl.4 ) Matemàtiques Bloc 1, 2,3,4 2,5 bl. 1,3,4 1 bl. 1 3 bl. 1,3,4, 1 bl 3 2,5 bl. 1,2,4 1 bl. 3 Anglès 2 1,5 2,5 2 3 3 Plàstica 1 1 Blog 1,3,4 0,5 1 1,5 1 1 Música 1 1 1 1 1 1 Educació física 2 2 2 2 2 2 Religió 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Ll. catalana i Literatura 4 4 3,5 3,5 3,5 3,5 Còmput total d’hores 10 8’5 4 10’5 8 4 10,5 8 4 10,5 8 4 9,5 8 5 9 8’5 5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 5
  6. 6. Esborrany Projecte Tractament Integrat de Llengües Juny 2014 6. Criteris per a l’atenció específica dels alumnes d’incorporació tardana i dels alumnes NESE amb dificultats lingüístiques 6.1. ATENCIÓ ALS ALUMNES D’INCORPORACIÓ TARDANA L'atenció a la diversitat ha d'assegurar l'assoliment dels objectius d'aquest projecte per a tots els alumnes del centre, tenint en compte les necessitats específiques de cada alumne. Els alumnes provinents d’altres comunitats autònomes o d’altres països han de rebre l’atenció educativa necessària per garantir la seva incorporació al model d’educació plurilíngüe de cada centre educatiu. Per tal d’assegurar la incorporació de tots els alumnes al model de tractament integrat de llengües, els centres educatius han de preveure mesures específiques de treball en cada una de les llengües oficials, destinades a l’adquisició de prou competència comunicativa dels alumnes nouvinguts que ho necessitin. En el nostre projecte d'atenció a la diversitat especifiquem el protocol a seguir en el cas d'alumnes d'incorporació tardana amb l’objectiu d’aconseguir el més prest possible la seva integració social, cultural i lingüística al centre i la seva incorporació al model d’educació plurilingüe, que es concreta bàsicament en: - Suport intensiu personalitzat des del mateix moment de l'arribada de l'alumne al centre (dins i fora de l'aula, un període de temps diari) per tal de facilitar-li, el més aviat possible, els recursos lingüístics necessaris per integrar-se al grup i al centre. En un primer moment es prioritzarà el treball de l’expressió i comprensió orals per tal de facilitar-li un mínim de competència comunicativa. - Aquesta tasca la pot assumir un membre de l’equip de suport o professorat del mateix cicle que coneix el funcionament de l’aula i les necessitats de l’alumne (en funció del personal disponible i segons les necessitats del centre). En qualsevol cas, el diagnòstic de les necessitats i l’elaboració del “Pla d’acollida personalitzat” sempre el farà l’equip de suport i aquest facilitarà al professional encarregat del cas els materials necessaris. - Aquest suport va minvant a mesura que augmenta la competència lingüística de l’alumne. Quan es considera que ja disposa d’unes mínimes destreses de comunicació, es redueixen les hores de suport individual i aquest es centre en l’adaptació de les matèries que s’imparteixen en la/les llengua/es desconeguda/es i el reforç de la competència lingüística de la/les mateixa/es. - Al llarg de tot el primer curs d’arribada al centre es fa un seguiment del seu procés per part de l’equip docent, se li fan les adaptacions no significatives necessàries i rep un reforç educatiu que es va adaptant en funció de la seva evolució i les seves necessitats. - Aquest treball cal complementar-lo amb una feina de reflexió amb els companys d’aula i personal no docent per tal que cooperin amb l'objectiu d'ensenyar les llengües a aquests infants. - En el cas de que el seu nivell d’anglès no sigui suficient per seguir les àrees impartides en aquesta llengua un professor habilitat del cicle o una especialista assumirà la seva atenció amb la supervisió de l'equip de suport. 6.2. ATENCIÓ ALS ALUMNES NESE Pel que fa als alumnes NESE amb dificultats lingüístiques, el nostre pla d'atenció a la diversitat especifica que en tot moment prioritzarem la comunicació i l'adquisició dels continguts propis del nivell (sobretot amb els alumnes amb trastorns greus del llenguatge), sense oblidar la necessitat d'anar treballant les tres llengües d'aprenentatge del centre per anar acostant progressivament a l'alumne al grup. 6
  7. 7. Esborrany Projecte Tractament Integrat de Llengües Juny 2014 Es faran les corresponents adaptacions curriculars per tal que la llengua d’aprenentatge no interfereixi l’adquisició dels continguts propis de l’àrea. En aquests moments no disposem de professorat titulat en llengua anglesa dins l’equip de suport. Si sorgís la necessitat de donar suport en aquesta llengua a algun alumne NESE l’hauria d’assumir professorat habilitat del cicle o els especialistes supervisats per l'equip de suport. 7. Criteris de coordinació La coordinació es durà a terme per cicles per tal de: • Establir línies metodològiques per tractar els diferents blocs de continguts de les àrees que es fan en llengua anglesa i una altra llengua. (ciències naturals, coneixement del medi medi i matemàtiques). • Coordinar amb el professorat extern al cicle que impartirà àrees en llengua anglesa per tal de comunicar i consensuar estratègies metodològiques i de funcionament pròpies dels grups. • Reunir-se amb l’equip de suport per avaluar l’alumnat que precisarà ajuda, elaborar els plans de suport i les ACIS corresponents. • Organitzar sessions puntuals (una al trimestre) a cada cicle amb el professorat especialista d’anglès per orientar i assessorar a la resta del professorat que imparteix àrees en aquesta llengua sobretot pel que fa a la metodologia AICLE. 8. Mecanismes de seguiment i avaluació del projecte i dels resultats en competències lingüístiques de l’alumnat Aquest projecte s’avaluarà dues vegades al llarg del curs: al mes de gener, quan es revisa la programació general anual i a final de curs amb l’elaboració de la memòria. La CCP elaborarà els instruments d’avaluació, recollirà els indicadors facilitats pels cicles i n’extraurà les conclusions que figuraran a la memòria. Seran objecte d’avaluació: - El grau d’assoliment de les competències en les tres àrees lingüístiques. - El grau d’assoliment de les competències pròpies de les àrees impartides en una llegua diferent a la catalana, llengua d’aprenentatge fins ara al centre (fent comparatives amb cursos anteriors). - L’adequació de les activitats i metodologies utilitzades. - L’evolució de l’alumnat NESE i la repercussió que aquest projecte pugui tenir en el seu progrés acadèmic. - L’adequació dels recursos humans dedicats, el seu aprofitament, la repercussió en altres aspectes del centre. - Els objectius proposats en el projecte. Les conclusions d’aquesta avaluació figuraran en la memòria anual i serviran de punt de partida per introduir les modificacions oportunes que s’especificaran en la programació general anual del curs següent. 7

×