Hmef5083

latiba
0
FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGE
SEMESTER JANUARY / TAHUN 2015
HMEF 5083
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY
NO. MATRIKULASI : CGS01046806
NO. KAD PENGNEALAN : 770624-04-5815
NO. TELEFON : 019 6810067
E-MEL : vrassavola@yahoo.com
PUSAT PEMBELAJARAN : MELAKA LEARNING CENTRE
1
ISI KANDUNGAN
bil PERKARA MUKA SURAT
1) Soalan i - iii
2) Sekapur Sirih 2
3) Soalan
Bahagian A 3-10
4) Soalan
Bahagian B 11- 31
5) Softcopy
Rancangan pengajaran aktiviti menggambar
Rujukan 32
2
SEKAPUR SIREH
Salam sejahtera,
Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana saya telah berjaya
menyiapkan tugasan ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat
kesukaran untuk mendapatkan bahan rujukan bagi menyiapkan tugasan ini, namun saya
telah dapat mengatasinya dengan usaha yang tinggi.
Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima
kasih kepada PN. LOW SUAN NEO tutor bagi mata pelajaran HMEF5038, kerana telah
banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang banyak membantu memberi idea, pandangan
dan tunjuk ajar diucapkan ribuan terima kasih. Tanpa kerjasama yang jitu oleh mereka
mungkin sedikit sebanyak terjejas apa yang diharapkan dari hasil tugasan ini mengikut
garis panduan yang betul dan baik. Dengan adanya tugasan ini juga, dapat menambahkan
lagi pemahaman dan pendedahan tentang menguasai kemahiran kepada saya.
Terima kasih sekali lagi pada semua pihak yang telah terlibat sama ada secara
langsung atau tidak langsung di dalam proses menyiapkan tugasan ini.
Sekian.
3
Bahagaian A
Pembelajaran Abad ke 21
Dalam falsafah pendidikan Negara ada di tekankan bahawa pembinaan potensi insan itu
adalah satu aspek rohani, kognitif, afektif dan fizikal yang digabungkan secara menyeluruh dan
bersepadu. Justeru itu perspektif persepadu dalam pendidikan harus telus dan menyeluruh untuk
mencapai matlamat pendidikan alaf ke 21. Matlamat paling asas dalam sistem pendidikan alaf ke
21 ialah memberi rangsangan kepada murid di peringkat sekolah rendah dan di peringkat
pengajian tinggi, ia bertujuan untuk melahirkan murid-murid yang boleh belajar sendiri dan
mengajar diri sendiri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna , guru hanya berperanan
sebagai pembimbing kepada murid sahaja. . Sehubungan dengan itu kurikulum abad ke-21 harus
di gubal supaya sejajar dan relevan pada pendidikan semasa.
Menurut Gagne(1985), pengajaran sebagai set tatacara luaran yang menyokong proses
dalamn yang berkaitan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkesan.
Dengan itu guru dan murid harus bergerak seiring untuk menyokong antara satu dengan
lain bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran abad ke 21.
"Malaysia mempunyai salah satu sistem pendidikan yang terbaik di Dunia
Ketiga. Namun sebagai bekal kita harungi perjalanan pada generasi yang
kedua ini, piawaian yang baru hendaklah ditetapkan dan matlamat baru
hendaklah dicapai.
(YAB Perdana Menteri Malaysia, Harian Metro 1991)
4
Berpandukan kata-kata YAB Perdana Menteri Malaysia, Harian Metro 1991,
penbelajaran abad ke-21 merupakan satu era yang mencabar ia berlandaskan kepada objektif
Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan alaf ke 21. Justeru itu keperluan – keperluan tersebut
merupakan satu penyediaan sumber manusia yang berkualiti tinggi selari dngan kehendak
Wawasan 2020 yang boleh dihasilkan melalui sistem pendidikan yang mempunyai ciri – ciri
khas untuk menggariskan generasi yang akan dilahirkan bagi mewarisi alaf ke 21 iaitu:
 Murid yang kaya dengan maklumat sains dan teknologi
 Murid yang mempunyai kekuatan minda jitu serta mempunyai daya krestif dan proaktif
yang tinggi
 Melahirkan murid yang mempunyai nilai-nilai luhur dan murni serta penuh kebersyukuran
kepada tuhan disamping memiliki budaya penyayang.
 Murid yang mempunai semangat jati diri yang tegar , berusaha memajukan diri sendiri dan
memiliki kemahiran keusahawanan yang cekap
 Murid yang mempunyai berketrampilan tinggi dari segi emosi, intelik , rohani dan sahsiah.
Manakala guru di alaf ke 21 perlu menguasai subjek yang mereka ajar dan cekap terhadap
isi kandungan kurikulum yang telah disediakan oleh KPM sebagai panduan , justeru itu guru –
guru yang mempunyai semangat kebangsan harus mahir dan berketerampilan dalam pedagogi
pengajaran dan pembelajaran di semua aspek, guru yang Berjaya adalah guru yang dapat
memahami perubahan serta perkembangan yang dilalui oleh murid-murid dan mempunyai sifat
penyayang kepada murid-murid dengan mengunakan kaedah penerapan psikologi dalam
pembelajaran.
5
Ciri –ciri guru alaf 21 merupakan guru yang mempunyai sifat-sifat dan kemahiran yang
cekap seperti berikut :
• Guru yang dapat menguasai subjek isi kandungan kurikulum yang telah digubal oleh KPM
dengan mahir dan berketrampilan dalam pedagogi pengajaran dan pembelajaran .
.• Guru yang memiliki kemahiran kaunseling dan boleh menguasai kemahiran IT dan dapat
menggunakan teknologi terkini dalam aktiviti pembelajaran
• Guru yang mahir dan cekap memahami psikologi pembelajaran murid-murid secara
cognitive psychology dan memahami perkembangan murid-murid supaya dapat
diterapkan budaya penyayangi kepada keluarga, guru, rakan dan masyarakat .
Murid- murid abad ke-21 ialah murid yang mempunyai celik akal dalam pelbagai aspek
teknologi maklumat dan akademik . Antara aspek yang harus dimiliki oleh murid-murid di alaf 21
iala, murid yang mempunyai keupayaan untuk membuat hubung kait dengan situwasi sebenar
dengan pengatahuan yang sedia ada untuk menyelesaikan masalah , murid juga haruslah bijak
mengajukan soalan kepada guru dan rakan-rakan terhadap sesuatu topic pembelajaran. Guru akan
membimbing murid supaya tidak tersesar dari fakta-fakta yang tepat, ini akan mencutuskan satu
idea yang bernas disamping dapat meningkatkan keyakinan berkomunikasi dan kemahiran
berhadapan di halayak ramai.
Pembelajaran murid di alaf ke 21 seharusnya mempunyai sifat berani mengambil risiko
dalam menuntut ilmu dan selalu berdamping dengan sumber maklumat, dengan penerapan sifat
ingin tahu yang tinggi menjadikan murid-murid sentiasa dahagakan ilmu, ini akan dapat menjana
idea yang fleksibel dan boleh diguna pakai mengikut perkembangan semasa.
6
Diantara ciri asas yang perlu ada pada murid –murid alaf 21 ialah seperti berikut :
i. Murid yang tidak mudah putus asa
ii. Murid yang mempunyai kemahiran mendengar dan membuat refleksi kendiri .
iii. Murid yang sentiasa memiliki kemahiran berfikir secara kritis dan dapat menguasai
kemahiran literasi dengan yakin.
iv. Diantara faktur kejayaan murid alaf 21 ialah seorang murid yang sentiasa berani
mencuba dan mampu membuat perubahan pada diri, rakan dan masayarakan
disampiung memiliki sifat integrity yang tiggi pada pembelajaran dan Negara .
v. Murid yang mempunyai kemahiran pembelajaran dan inovasi
vi. Murid yang memiliki keupayaan mencari maklumat melalui media dan teknologi
vii. Murid yang memiliki kemahiran hidup dan berkerjaya .
7
Ciri-ciri khas bilik darjah ke alaf 21 ialah mempunyai iklim pembelajaran yang kondusif,
susun atur dan ruang bilik darjah yang lengkap dari segi teknologi dan kemudahan yang efisyen
bagi menyediakan murid-murid pada suasana pembelajaran bilik darjah yang mempunyai elimen
- elimen khusus dan fleksibel untuk menghadapi alaf ke 21 adalah seperti berikut :
i. Bilik darajah literasi pada teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK , ICT )
ii. Bilik darjah yang literasi media (Media Literacy)
iii. Bilik darjah yang literasi maklumat (Information Literacy)
iv. Suasana bilik darjah yang fleksibiliti dan mempunyai keupayaan bersesuaian dengan
keselesaan murid (Flexibility and Adaptability)
v. Bilik darjah yang memudahkan komunikasi dan kolaborasi diantara
murid(Communication and Collaboration)
8
vi. Bilik darjah yang boleh menerapkan kemahiran sosial dan antara budaya (Social and Cross-
Cultural Skills)
Gambarajah bilik darjah abad ke 21
Secara keseluruhan perancangan kurikulum pembelajaran alaf ke-21 adalah bersifat
fleksibel, dinamik dan futuristik, ia bukan saja dapat melahirkan individu yang memiliki daya
kreatif dan inovatif untuk berjaya . justeru itu guru – guru harus menguasai pelbagai kemahiran
seperti, kemahiran pembelajaran dan inovasi (learning and innovation skills), kemahiran
maklumat, media dan teknologi (Information, media and technology skills) dan kemahiran
hidup dan kerjaya (Life and career skills). kemahiran abad ke-21 adalah cara belajar untuk
bekerjasama dengan individu lain dan berhubung secara terus atau maya menerusi teknologi.
Guru dan murid akan berupaya membuat satu perancangan masa hadapan dan bijak membuat
pilihan dengan penerapan budaya dan nilai-nilai murni selwajagat.
9
Desakan-desakan yang terdapat di alaf ke 21 memerlukan guru dan murid mempunyai
cara kehidupan yang lebih fleksibel, kreativiti, kritis, penyelesaian masalah dan dapat
membuat keputusan pada setiap pembelajaran. Cara bekerja guru dan murid di alaf 21
memerlukan kemahiran komunikasi yang tinggi dan sangup bekerjasama pada semua pihak.
Justeru itu ia dapat menjana pertukaran idea-idea yang bernas dan berkualiti disamping
menyuburkan lagi pemikiran menerusi karya-karya agung dan tulisan-tulisan ilmiah sebagai
rujukan baru pada masyarakat di alaf ke 21.
Pendidikan di alaf ke 21 adalah bertujuan untuk melahirkan individu yang beretika
kerja yang berdaya saing. Mereka juga berkepakaran mengawal displin diri dan mengawal
tingkah laku yang negetif terutama dalam menguruskan hal yang berkaitan dengan peribadi
dan kaunseling kendiri yang cekap. Justeru itu secara tidak langsung dapat melahirkan
individu yang berkepakaran dalam segi semua aspek seperti, individu yang berkemahiran
mengurus diri dan mengurus individu lain untuk melaksanakan Wawasan 2020,
menyelesaikan konflik dan masalah yang dihadapinya dan boleh bekerja secara berpasukan,
dimana murid atau indivitu boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai sasaran
dan matlamat.
Woofolk(Educational Psychology for Teacher,1980)- pembelajaran adalah sebagai
perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan baru atau
sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas baru.
10
Merujuk pada Woofolk(Educational Psychology for Teacher,1980), Pengajaran dan
pembelajaranke alaf ke 21 dapat menghasilkan individu yang berkualiti, individu yang boleh
memberi manfaat kepada semua manusia dan boleh diguna pakai untuk memajukan masyarakat
dan negara. Sehubungan dengan itu satu agenda yang harus di terapkan dalam nilai sewajagat bagi
memperadabkan manusia yang hanya tidak bergantung kepada arus perubahan teknologi di alaf
ke 21 semata-mata. Guru haruslah bekerja sama dengan ibu- bapa serta disokong oleh masayarakat
setempat bagi mencapai objektif dan kaedah tata cara pembelajaran abad ke 21 supaya ia boleh di
lestarikan sebagai wadah bangsa dan boleh memberi kefahaman yang jelas terhadap aspek- aspek
serta elimen – elimen kemahiran yang perlu ada dalam melakukan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran merentasi masa. Melalui gabungan elimen-elimen dan aspek –aspek khas ini dapat
terbentuk satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian pada abad ke-21 yang
mempunyai kualiti dalam sistem pendidikan di Malaysia.
Ke-21
11
Bahagian B.
Robert M. Gagn telah memperkenalkan 9 jenis langkah pembelajaran di dalam teori
Pembelajarannya . Justeru itu peringkat pembelajaran tersebut mempunyai arahan - arahan
tertentu, setiap arahan berbeza dengan arahan yang lain. peringkat tersebut terdapat 9 langkah
iaitu :
i. Menarik Perhatian
ii. Memberitahu tentang objektif
iii. Pencetusan idea
iv. Mempersembahkan ransangan.
v. Menyediakan buku panduan pembelajaran
vi. Mengawal pencapaian
vii. Menyediakan maklum balas.
viii. Menilai pencapaian
ix. Mengingat semula dan memindahkan pengetahuan
Teori Pembelajarannya Gagne berkait rapat dengan faktor luaran dan dalaman , yang jelas
berbeza justeru itu ia bergantung pada setiap peringkat atau jenis pembelajaran yang dijalankan
. Untuk melihan keberkesanan pengajaran, yang paling utama ada pembelajaran pada tahap ini
adalah bagaimana cara mengenalpasti keperluan dan pengisian yang diperlukan bagi menjadikan
pembelajaran peringkat tersebut berjaya.
12
Dalam rancangan pengajaran yang telah saya sediakan ada di serapkan kaedah- kaedah
dan cara yang digunakan untuk memastikan kejayaan pada setiap peringkat penggunaan teknologi
maklumat yang berkesan telah digunakan , justeru itu murid akan di tayangkan tayangan video
berkaitan dengan tajuk dan dibekalkan laman web atau sesawang untuk saya dan murid-murid
menambahkan lagi pengayaan maklumat.
Di dalam aktiviti yang dirancang saya sebagai guru menggunakan laman sesawang seperti
http://www.slideshare.net/limbanlee1/proses-hidup dimana ia sangat membantu dalam tajuk
pengajaran orgen pernafasan haiwan.
Didalam laman sesawang ini ada dinyatakan dengan jelas orgen pernafasan haiwan secara
terperinci, ianya juga memberi penekanan orgen pernafasan yang digunakan setiap haiwan yang
mempunyai ciri - ciri khas orgen pernafasan yang digunakan. Selain dari itu pautan video nya
menggunakan laras bahasa yang mudah difahami dan jelas, ini dapat membantu saya menjelaskan
kepada murid-murid tentang tajuk pengajaran saya seperti yang telah dirancangkan.
Untuk rujukan murid juga saya telah bekalkan 3 laman web atau sesawang yang boleh
mereka rujuk sama ada di sekolah atau di rumah bagi mengukuhkan lagi pengatahuan sedia ada
dan memantabkan lagi pengisian terhadap tajuk pengajaran saya supaya objektif yang
dirancangkan dapat dicapai dengan berkesan.
13
Diantara laman sesawang yang saya pilih bagi membantu murid-murid menguasai
kemahiran yang ditetapkan adalah seperti berikut:
1) https://www.youtube.com/watch?v=yFQBACRP1tc
2) https://www.youtube.com/watch?v=-sMqO3Wx3rY
3) https://www.youtube.com/watch?v=1S682sTED6w
Saya memilih laman sesawang ini adalah kerana ia mempunyai maklumat yang lengkap
tentang isi kandungn topic pelajaran, dengan capaian internet murid-murid boleh membuat
rujukan apabila selepas waktu persekolahan sebagi ulangkaji pembelajaran, di dalam capaian
laman sesawang ini ada dinyatakan secara terperinci orgen-orgen pernafasan dan cara-cara haiwan
bernafas, video di dalamnya terdapat simulasi keluar masuk udara semasa haiwan bernafas, ini
sangat menarik minat pelajar dan boleh menjadikan pembelajaran yang menarik dan bermakna.
14
Mata Pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi
Kelas : 4 ARIF
Hari/ Tarikh : Rabu/ 11 Mac 2015
Masa : 8.10 pagi – 9.10 pagi (60 minit)
Bilangan Murid : 25 orang
Tema : Sains Hayat
Tajuk : Proses Hidup
Standard Kandungan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat
4.1 Mengetahui organ pernafasan haiwan.
Standard Pembelajaran :
4.1.1 Mengenal pasti organ pernafasan haiwan dengan membuat
pemerhatian
Haiwan sebenar dan juga media iaitu:
- haiwan yang bernafas menggunakan Paru-paru.
Contoh seperti kucing, burung, buaya, katak, paus
- haiwan yang bernafas menggunakan Insang.
contohs seperti ikan, berudu, ketam, udang
- haiwan yang bernafas melalui Kulit lembap
contoh katak, cacing
- haiwan yang bernafas menggunakan terakia
contoh seperti belalang, lipas, beluncas, rama-rama dan
sebagainya.
15
4.1.2 Menyatakan terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ
pernafasan seperti katak.
Hasil Pembelajaran :
Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menguasai:
1. Mengenal pasti 2 organ pernafasan haiwan dengan disertakan contoh haiwan
yeng mengunakan orgen pernafasan dengan betul.
2. Menyatakan secara lisan 3 jenis haiwan yang mempunyai lebih daripada satu Organ
pernafasan dengan betul.
Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran :
1) Murid membuat pemerhatian ke atas demonstrasi yang dibuat oleh guru.
2) Murid bergerak secara berkumpulan murid untuk mengenalpasti organ pernafasan
bagi setiap haiwan melalui laman sesawang yang telah diberikan oleh guru.
4) Murid menjalankan aktiviti perbincang terhadap maklumat yang diperolehi dari dalam
sesawang yang diberikan kepadanye.
5) Kemudian membuat perkaitan dengan tajuk pengajaran hari ini
6) Murid membuat peta konsep dan mempersembahkan hasil kerja mereka di dalam
Kelas dengan bimbingan guru.
7) Murid menyanyikan lagu berdasarkan lirik yang telah diberi
8) Guru membimbing murid membuat refleksi
16
Pengetahuan sedia ada murid:
Murid mengetahui haiwan bernafas dan mempunyai organ pernafasan tertentu untuk hidup.
Kemahiran Saintifik :
KPS – memerhati, mengelaskan, membuat ramalandan berkomunikasi bersyukur dan
berbangga.
Kemahiran Berfikir :
1) Membuat perkaitan demonstrasi yang ditunjukkan dengan dengan tajuk pengajaran.
2) Menjana idea tentang contoh haiwan dan organ pernafasan.
Sikap Saintifik dan Nilai Murni :
- Minat dan bersifat ingin tahu tentang jenis organ pernafasan haiwan, bekerjasama dan
mensyukuri nikmat Allah
Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) :
1) Kreativiti dan inovasi : Mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan.
2) TMK : Mencari maklumat tentang organ pernafasan haiwan
dari internet.
17
Sumber Pembelajaran dan pengajaran :
ikan di dalam bekas air, kertas sebak, LCD projector, internet
Pentaksiran:
B3D7E1 : Mengenal pasti organ-organ pernafasan bagi haiwan
B3D8E2 : Menyatakan haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ
pernafasan
Refleksi :
1. Bilangan murid yang capai dan tidak capai objektif pengajaran dan
Pembelajaran pada hari ini
______________________________________________________
2. Perancangan tindakan susulan dalam aktiviti (pemulihan/ pengukuhan/ pengayaan)
______________________________________________________
18
Langkah Pengajaran dan Pembelajaran : Robert M. Gagn
Langkah 1 : Menarik Perhatian
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan
Orientasi
(5 minit)
Demonstrasi
Dari guru.
Sekiranya ikan
akan berlaku
jika ikan dan
kura- kura
dikeluarkan dari
dalam air ?
Bagaimana cara
ikan bernafas?
Bagaimana cara
kura- kura
bernafas?
1. Guru memasang video tentang pernafasan seekor
ikan yang berada di dalam air. Dengan mengguna
pautan laman sesawang di youtube
2.. Guru menunjukkan seekor ikan talapia dan seekor
kura- kura , guru membuat demonstrasi dengan cara
mengeluarkan ikan dan kura- kura tersebut dari bekas
yang mengandungi air, seterusnya ikan dan kura- kura
tersebut diletakkan di atas meja murid.
3. Murid membuat pemerhatian dan mencatat maklumat
yang diperolehi di dalam buku nota
4. Murid membuat perkaitan video dan demonstrasi
yang dibuat oleh guru dengan tajuk pengajaran pada
hari ini.
Sumber :
LCD projektor
Laman
Youtube
KB:
Menjana idea,
KPS:
Berkomunikasi
Memerhati,
Meramal
Membanding
beza
Mengbumpul
data
19
Menarik Perhatian
Untuk menarik minat dan kesedian murid mengikuti pengajaran yang dirancang oleh guru , set induksi
yang menarik dan berkesan perlu bagi memfokuskan murid kepada tajuk pengajaran yang telah dirancang.
Set induksi ini haruslah menarik minat dan dapat memecahkan kerangka artelnetif murid pada tajuk
pembelajaran kepada konsep yang sebenar dan tepat , penggunaan bahan maujud seperti ikan dan kura-kura
sangat menarik dan bersesuaian kerana kedua haiwan ini mempunyai orgen pernafasan yang jelas dalam
proses pernafasan, untuk menjadikan pengajaran lebih menarik, tayangan video dari pautan youtube
digunakan.
Menurut Robert M. Gagne (1970) belajar merupakan kegiatan yang kompleksdan hasil belajar berupa
kapabilitas, timbulnya kapabilitas disebabkan; (1) stimulusi yang berasal dari lingkungan; dan (2) proses
kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Dengan ada nya simulasi yang menggunakan bahan media di
persekitaran pembelajaran dapat difahami dengan mudan dan lebih menarik.
20
Langkah kedua : Memberitahu tentang objektif
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan
Objektif Mari
berbincang
Organ
pernafasan
haiwan iaitu:
i. Peparu
ii. Insang
iii Kulit
lembap
iv Trakea
1. Murid diberikan empat keping gambar iaitu:
i. Gambar kucing
ii. Gambar ikan
iii. Gambar cacing tanah
iv. Gambar belalang
2. Murid diminta memerhati dan mengenal pasti organ
pernafasan haiwan di dalam gambar tersebut.
3. Guru memberi soalan bagi mengaitkan objektif
pengajaran dengan situasi sebenar.
i. Apakah haiwan yang bernafas menggunakan
Paru-paru.
ii. Apakah haiwan yang bernafas menggunakan
Insang
iii. Haiwan apakah yang bernafas melalui Kulit
lembap
iv. Haiwan apakah yang bernafas menggunakan
terakia
4. Murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru
secara lisan .
KB:
menjana idea
KPS:
Meramal
Memerhati,
Berkomunikasi
,
SSNM:
Sifat ingin tahu
Bersyukur
Sumber:
LCD projektor
21
Memberitahu tentang objektif
Guru merangka satu aktiviti untuk menerangkan objektif pengajaran melalui pengatahuan sedia ada
murid dan fakta sebenar. Apabila murid dapat memahami objektif pengajaran pada hari ini , maka secara
langsung objektif pengajaran tersebut diharap dapat dicapai apabila pembelajaran berakhir.
Penggunaan soalan dan gambar haiwan tersebut dapat menggerakkan minda murid selari dengan
objektif pengajaran, ia selari dengan memantapkan pemahaman murid terhadap objektif pengajaran yang
akan diajar oleh guru. Aktiviti pembelajaran pada fasa ini juga adalah untuk mengenalpasti keperluan dan
pengisian untuk melengkapkan pembelajaran fasa tersebut
22
Langkah ketiga : Pencetusan idea
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan
Pencetusan
Idea
(15 minit)
Mari
berbincang
Peparu - burung
, kucing, buaya,
ikan lumba-
lumba dan
anjing
Insang - ikan,
Berudu,
belangkas
ketam,
Kulit lembap
katak salamenda
cacing tanah
Trakea
Belalang, Rama-
rama
Lipas.
1. Guru memberi soalan kepada murid .
a. Adakah orgen penafasan manusia sama seperti
orgen pernafasan ikan dan kura- kura ?
b. Adakah semua haiwan mempunyai organ
pernafasan yang sama seperti ikan?
c. Adakah semua haiwan mempunyai organ
pernafasan yang sama seperti kura-kura ?
d. Mengapakah setiap haiwan mempunyai organ
pernafasan yang berbeza mengikut jenis?
2. Murid menyenaraikan contoh – contoh haiwan yang
mempunyai organ pernafasan yang berbeza mengikut
jenis haiwan tertentu berdasarkan pengetahuan sedia
yang ada pada mereka.
3. Guru menerangkan dan membimbing murid tentang
tajuk pengajaran pada hari ini dan meminta murid
mengaitkan dalam kehidupan harian murid.
KB:
menjana idea
KPS:
Meramal
Memerhati,
Berkomunikasi
,
SSNM:
Sifat ingin tahu
Bersyukur
Sumber:
LCD projektor
23
Pencetusan idea
Dalam fasa ini guru cuba mengaitkan pengajaran yang terdahulu dengan pengajaran yang ingin di
ajarkan pada hari ini, murid dirangsang untuk mengingat kembali sesuatu yang sudah dipelajari pada tajuk
yang lepas dan mengaitkan tajuk pengajaran pada hari ini.
Menurut Gatne ( 1970 ) sistem pembelajaran harus bermula daripadayang mudah (peringkat asas) kepada
yang rumit. Sebelum guru mengajar sesuatukemahiran yang lebih tinggi, guru mesti memastikan pelajar
telah menguasai kemahiranasas yang perlu untuk pelajaran baru..
Justeru itu teknik penyoalan haruslah menarik dan berkesan, penggunaan bahasa yang mudah perlu
dititik beratkan bagi memudahkan penguasaan idea yang hendak di cetuskan oleh murid disamping
penambahan pengatahun baru terhadap tajuk pengajaran .
24
Langkah ke Empat : Mempersembahkan ransangan.
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan
Penstruktu
ran Idea
(25 minit)
Aktiviti
berkumpulan
Menamakan
organ
pernafasan
haiwan.
1. Murid membentuk 5 kumpulan, setiap kumpulan
terdiri 5 orang murid dan seorang murid dilantik sebagai
ketua kumpulan.
2. Setiap kumpulan diberikan sebuah kotak yang
mengandungi gambar-gambar haiwan, murid juga
dibekalkan laman web pengajaran dan pembelajaran
yang boleh mereka rujuk untuk mendapatklan
maklumat dan memahami tajuk pengajaran hari ini.
KB: menjana
idea
KPS:
Komunikasime
merhati,
mengelaskan
Mempersembahkan ransangan.
Semua murid telah diberi rangsangan yang asas . pada langkah sebelumnya mereka telah mendapat
maklumat lisan yang boleh diguna pakai untuk menjada pengetahuan yang baru dalam tajuk pengajaran .
Rangsangan di bentuk akan dicetak dalam bentuk simbol dan bab daripada buku atau dalam bahasa
lisan. Kebolehan memproses maklumat dan menyelesaikan masalah adalah perlu di rangsangkan oleh guru
melalui rujukan laman sesawang yang telah diberikan , murid akan mendapat penambahan pengetahuan
selepas melepasi fasa ini, guru memberi bimbingan kepada murid secara berterusan.
25
Langkah ke Lima : Menyediakan buku panduan pembelajaran
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan
Bahan
rujukan
Laman web
dari internit
Buku dan
gambar yang
berkaitan.
1. Murid dibimbing oleh guru untuk mengunakan laman
sesawang yang telah dibekalkan seperti di bawah.
i. https://www.youtube.com/watch?v=yFQBACRP1tc
ii. https://www.youtube.com/watch?v=-sMqO3Wx3rY
iii. http://www.slideshare.net/limbanlee1/proses-hidup
2. Murid membuka dan membuat pemerhatian pada
pautan maklumat bertulis dan video yang berda di
laman sesawang tersebut .
EMK:
Kreativiti dan
Inovasi
TMK:
Mencari
maklumat
tentang organ
pernafasan
haiwan dari
internet
26
Menyediakan buku panduan pembelajaran
Dalam fasa ini guru telah memberikan alamat laman web atau sesawang sebagai rujukan murid, laman
web tersebut dapat menyokong proses pembelajaran mengenai tajuk yang ingin diajar oleh guru. Laman
web ini di pilih kerana ia terdapat isi kandungn dan fakta yang lengkap mengenai orgen pernafasan haiwan
, bahasa yang digunakan mudah dan dapat difahami oleh murid, selain gambar yang menarik di laman web
yang dipilih ini juga terdapat pautan video yang menarik serta animasi yang sangat berkesan untuk murid
mendapatkan maklumat disamping membina pengetahuan baru terhadap tajuk pengejaran yang ingin
diajarkan oleh guru dalaman yang dikenali sebagai pengkodan semantic
27
Langkah ke Enam : Mengawal pencapaian
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan
Pentaksiran B2D8E1
B2D8E2
3. Secara berkumpulan murid diminta mencari
maklumat dari laman sesawang yang diberikan dan
mengenalpasti organ pernafasan bagi setiap haiwan
yang berlainan jenis.
4. Murid merekod maklumat yang didapati dari laman
web tersebut kemudian menulis di atas kertas majung
5. Murid menampal gambar haiwan di atas kertas
majung mengikut jenis serta organ pernafasan haiwan
yang dipunyai haiwan tersebut.
6. Ketua kumpulan akan menampal kelas hasil kerja
dihadapan. wakil daripada setiap kumpulan diminta
membentangkan hasil kerja mereka.
6. Guru akan membincangkan dan memberi bimbingan
hasil kerja yang dibentangkan setiap kumpulan
bersama-sama dengan murid.
TMK:
Mencari
maklumat
tentang organ
pernafasan
haiwan dari
internet
28
Mengawal pencapaian
Aktiviti pengajaran dirancang dan direka bentuk mengikut kesesuaian pencapaian murid, di fasa ini
aktiviti yang dipilih oleh guru seharuslah membatu murid untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan
baru bagi memastikan pembelajaran berlaku . Pembelajaran yang mempamerkan tingkah laku dan
tindakan didedahkan kepada role model dan perbincangan yang berhemah dapat menarik serta mengawal
pencapaian murid terhadap isi kandungan pelajaran. Apa bila pembelajaran berlaku maka maklumat dapat
disalurkan dengan bekesan ini membolehkan setiap objektif dapat dicapai oleh semua murid.
29
Langkah ke tujuh : Menyediakan maklum balas.
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan
Aplikasi
(10 minit)
Haiwan yang
mempunyai
lebih dari satu
orgen
pernafasan
seperti:
i. katak
ii.Salamenda
iii.Ketam batu
iv Ikan belacak
1. Murid ditanyakan soalan oleh guru:
2 . Adakah organ pernafasan ketam batu sama seperti
ikan iaitu menggunakan organ pernafasan ingsang
untuk bernafas di dalam air . Tetapi kenapa ketam batu
boleh juga hidup ditepi pantai ?
3. Organ pernafasan ikan lumba-lumba adalah sama
dengan manusia iaitu menggunakan organ peparu
untuk bernafas. Tetapi kenapa manusia tidak boleh
hidup didalam air seperti ikan lumba-lumba?
KB: menjana
idea, banding
beza
KPS:
Komunikasi
Menyediakan maklum balas.
Setelah murid melepasi fasa yang sebelumnya mereka dapat memberi maklum balas secara lisan
dan bertulis seperti kebolehan menggunakan simbol, label yang sesuai dan isi kandungan dalam
pembelajaran tersebut . maklum balas yang diberi oleh murid dapat menentukan pencapaian yang
ditunjukkan semasa pembelajaran, aktiviti yang digunakan dalam fasa ini lebih kepada mengaplikasikan
maklumat yang diperolehi dengan orgen pernafasan haiwan tersebut, justeru itu akan wujudlah maklum
balas daripada murid sehingga membolehkan mereka mencapai apa yang dikehendaki oleh guru.
30
Langkah ke lapan : Menilai pencapaian
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan
Uji minda Keistimewaan
haiwan yang
boleh hidup di
darat dan di
dalam air
4. Murid akan diberikan masa 2 minit untuk fikirkan
soalan yang dikemukakan oleh guru.
5. wakil setiap kumpulan perlu memberikan jawapan
yang difikirkan .
Fikir sejenak
Salamenda mempunyai ingsang yang boleh digunakan
semasa di dalam air untuk bernafas , Salamenda juga
mempunyai kulit lembab untuk bernafas di daratan
Nilai Murni:
Menghargai
kekuasaan
Allah
BBM
Salamenda
Set soalan
Menilai pencapaian
Dalam fasa ini aktiviti yang dijalankan dapat membatu murid mencapai pencapaian pembelajaran
yang berkesan merkisa pada isi kandungan pembelajaran. Ianya di sokong kuat dengan keupayaan baru
yang dapat dikuasai oleh murid, apabila murid dapat mengingat dan menjawab secara lisan dan bertulis
maka ini membuktikan pembelajaran telah berlakudengan berkesan.
31
Langkah ke Sembilan : Mengingat semula dan memindahkan pengetahuan.
Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan
Refleksi
(5 minit)
Aktiviti:
Nyanyian
Lagu orgen
pernafasan
haiwan yang
diubah lirik
daripada lagu
asal
sang kancil
dengan buaya
1. Lirik lagu organ pernafasan haiwan diedarkan
2. Semua murid membaca dan menyanyikan lagu orgen
pernafasan haiwan mengikut lirik yang telah diberi dan
muzik yang dimainkan.
3. Guru membimbing murid untuk membuat rumusan
pengajaran pada hari ini.
KB:
menjana idea
KPS:
komunikasi
Nilai Murni:
Mensyukuri
nikmat
kebesaran
Allah
Mengingat semula dan memindahkan pengetahuan
Aktiviti ini dapat menambahkan kebarangkalian sesuatu yang dipelajari oleh murid akan disimpan
pada jangka masa yang lama, aktiviti nyanyian orgen pernafasan murid dapat mengingati semua isi kandung
yang telah diajara di fasa-fasa sebelum ini, aktiviti ini dipilih kerana ia berjaya mengingat dalam waktu
yang lama disamping kegembiraan dalam pembelajaran , justeru itu guru dapat memberi bimbingan kepada
murid dalam membuat rumusan terhadap tajuk pembelajaran dan diharap murid dapat mengaplikas ikan
untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baharu dan sebenar pada masa akan datang.
32
Rujukan
Prof, Dr Zoraini wati abas . Open University Malaysia (OUM)
Dicemmber 2012, HMEF508 Instructional Technology
Broswser-brown. A. (2003) Defining the field of instructional
technology Retrieved on October 27, 2005, from
http://www.public.iastate.edu/-abowser/pdf/IT%20Paper.pdf
Treffinger, D., Nassab, C.A. & Selby, E.C. (2009). Programming for Talent Development:
Expanding Horizons for Gifted Education. In Balchin, T., Hymer, B., & Matthews,
D.J., Gifted Education, London: Routledge.
Reigeluth, C.M. & Carr-Chellman, A. (2009). Instructional-design theories and models:
building a common knowledge base vol III. New York: Taylor & Francis.
http://www.slideshare.net/limbanlee1/proses-hidup
https://www.youtube.com/watch?v=yFQBACRP1tc
https://www.youtube.com/watch?v=-sMqO3Wx3rY
https://www.youtube.com/watch?v=1S682sTED6w

Recomendados

Hmef5043 por
Hmef5043Hmef5043
Hmef5043latiba
1K vistas36 diapositivas
Teknik Guru Pendidikan Agama Hindu dalam Menciptakan Pembelajaran Berbasis PA... por
Teknik Guru Pendidikan Agama Hindu dalam Menciptakan Pembelajaran Berbasis PA...Teknik Guru Pendidikan Agama Hindu dalam Menciptakan Pembelajaran Berbasis PA...
Teknik Guru Pendidikan Agama Hindu dalam Menciptakan Pembelajaran Berbasis PA...Goes Jiant
9K vistas16 diapositivas
Penulisan ilmiah por
Penulisan ilmiahPenulisan ilmiah
Penulisan ilmiahiezaku
6.2K vistas31 diapositivas
Skripsi alan por
Skripsi alanSkripsi alan
Skripsi alanSI Lau
6.8K vistas34 diapositivas
Laporan observasi kelompok 1 por
Laporan observasi kelompok 1Laporan observasi kelompok 1
Laporan observasi kelompok 1agitanova
1.3K vistas22 diapositivas
penulisan ilmiah por
penulisan ilmiahpenulisan ilmiah
penulisan ilmiah92 degrees
1.4K vistas25 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

125050578 assignment-psv por
125050578 assignment-psv125050578 assignment-psv
125050578 assignment-psvCik Lieya
9K vistas91 diapositivas
Pembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas Talian por
Pembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas TalianPembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas Talian
Pembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas TalianWan Mohamad Farhan
3K vistas32 diapositivas
Pbl jurnal 1 por
Pbl jurnal 1Pbl jurnal 1
Pbl jurnal 1norliza mat ali
1.9K vistas20 diapositivas
Analisis Jurnal Penelitian Strategi Belajar Mengajar por
Analisis Jurnal Penelitian Strategi Belajar MengajarAnalisis Jurnal Penelitian Strategi Belajar Mengajar
Analisis Jurnal Penelitian Strategi Belajar MengajarGinanjar Nur Prasetyo
4K vistas5 diapositivas
MAKALAH MENJELASKAN PENDEKATAN PAIKEM DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN por
MAKALAH MENJELASKAN PENDEKATAN PAIKEM DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKANMAKALAH MENJELASKAN PENDEKATAN PAIKEM DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MAKALAH MENJELASKAN PENDEKATAN PAIKEM DALAM UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKANBlog Malaikat Iblis di Bulan Maret
10K vistas11 diapositivas
Lingkungan di kelas iii sd negeri 11 kontunaga kecamatan kontunaga por
Lingkungan di kelas iii sd negeri 11 kontunaga kecamatan kontunagaLingkungan di kelas iii sd negeri 11 kontunaga kecamatan kontunaga
Lingkungan di kelas iii sd negeri 11 kontunaga kecamatan kontunagaOperator Warnet Vast Raha
629 vistas17 diapositivas

La actualidad más candente(20)

125050578 assignment-psv por Cik Lieya
125050578 assignment-psv125050578 assignment-psv
125050578 assignment-psv
Cik Lieya9K vistas
Pembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas Talian por Wan Mohamad Farhan
Pembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas TalianPembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas Talian
Pembelajaran Tradisional VS Pembelajaran Atas Talian
Kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional por Haslin Bahkiar
Kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisionalKaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional
Kaedah pengajaran dan pembelajaran tradisional
Haslin Bahkiar5.1K vistas
Proposal: Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Karakter (Mixed Method) por Denny Kodrat
Proposal: Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Karakter (Mixed Method)Proposal: Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Karakter (Mixed Method)
Proposal: Efektivitas Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Karakter (Mixed Method)
Denny Kodrat18.2K vistas
002 panduan pelaksanaan p&p berasaskan inkuiri por hairulnizam achil
002 panduan pelaksanaan p&p berasaskan inkuiri002 panduan pelaksanaan p&p berasaskan inkuiri
002 panduan pelaksanaan p&p berasaskan inkuiri
hairulnizam achil311 vistas
Upaya peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran pkn dengan menggunakan m... por guest533a419
Upaya peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran pkn dengan menggunakan m...Upaya peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran pkn dengan menggunakan m...
Upaya peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran pkn dengan menggunakan m...
guest533a41911.1K vistas
Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa por Mar Tunis
Upaya meningkatkan prestasi belajar siswaUpaya meningkatkan prestasi belajar siswa
Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa
Mar Tunis18.4K vistas
Perubahan mindset dalam Kurikulum 2013 por kurtilas789
Perubahan mindset dalam Kurikulum 2013Perubahan mindset dalam Kurikulum 2013
Perubahan mindset dalam Kurikulum 2013
kurtilas789908 vistas
Tugas 5 proposal penelitian tindakan kelas por Rendy Pangestu
Tugas 5 proposal penelitian tindakan kelasTugas 5 proposal penelitian tindakan kelas
Tugas 5 proposal penelitian tindakan kelas
Rendy Pangestu5.5K vistas
239602990 pengajaran-kemahiran-berfikir-aras-tinggi por Star Ng
239602990 pengajaran-kemahiran-berfikir-aras-tinggi239602990 pengajaran-kemahiran-berfikir-aras-tinggi
239602990 pengajaran-kemahiran-berfikir-aras-tinggi
Star Ng238 vistas
PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21 por Kau Ilhamku
PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21
PENDIDIKAN ISLAM ALAF 21
Kau Ilhamku15.7K vistas

Destacado

Haiwan bernafas por
Haiwan bernafasHaiwan bernafas
Haiwan bernafasSuemanie Tcher
21.6K vistas13 diapositivas
2 bernafas por
2  bernafas2  bernafas
2 bernafasbazlinaskpj
11.9K vistas12 diapositivas
pembelajaran kooperatif por
pembelajaran kooperatifpembelajaran kooperatif
pembelajaran kooperatiflindahbidan
254 vistas28 diapositivas
E li13 zoraini_feb2013 por
E li13 zoraini_feb2013E li13 zoraini_feb2013
E li13 zoraini_feb2013Zoraini Wati Abas, EdD
870 vistas44 diapositivas
Hmef5043 januari 2012 por
Hmef5043 januari 2012Hmef5043 januari 2012
Hmef5043 januari 2012SMK Kudat
313 vistas8 diapositivas
Nota bm topik3 oumh1103 por
Nota bm topik3 oumh1103Nota bm topik3 oumh1103
Nota bm topik3 oumh1103azman_awan9
631 vistas15 diapositivas

Destacado(20)

2 bernafas por bazlinaskpj
2  bernafas2  bernafas
2 bernafas
bazlinaskpj11.9K vistas
pembelajaran kooperatif por lindahbidan
pembelajaran kooperatifpembelajaran kooperatif
pembelajaran kooperatif
lindahbidan254 vistas
Hmef5043 januari 2012 por SMK Kudat
Hmef5043 januari 2012Hmef5043 januari 2012
Hmef5043 januari 2012
SMK Kudat313 vistas
Nota bm topik3 oumh1103 por azman_awan9
Nota bm topik3 oumh1103Nota bm topik3 oumh1103
Nota bm topik3 oumh1103
azman_awan9631 vistas
Nota bm topik3 oumh1103 por azman_awan9
Nota bm topik3 oumh1103Nota bm topik3 oumh1103
Nota bm topik3 oumh1103
azman_awan9705 vistas
Modul kemahiran-proses-sains-thn-4 por Mie Rozaimi
Modul kemahiran-proses-sains-thn-4Modul kemahiran-proses-sains-thn-4
Modul kemahiran-proses-sains-thn-4
Mie Rozaimi5.4K vistas
Elemen Merentas Kurikulum EMK por cwanrzzwt
Elemen Merentas Kurikulum EMKElemen Merentas Kurikulum EMK
Elemen Merentas Kurikulum EMK
cwanrzzwt64.7K vistas
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran por cikgu Farhana
Perbezaan Individu Dan Gaya PembelajaranPerbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
Perbezaan Individu Dan Gaya Pembelajaran
cikgu Farhana20.1K vistas
03 elemen merentas kurikulum emk dalam kssr por المدرسة
03 elemen merentas kurikulum emk dalam kssr03 elemen merentas kurikulum emk dalam kssr
03 elemen merentas kurikulum emk dalam kssr
المدرسة25.4K vistas
NOTA PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 por nadiafikris
NOTA PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1NOTA PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
NOTA PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1
nadiafikris123K vistas
Sukatan sains tahun 4 por Lailee Skahti
Sukatan sains tahun 4Sukatan sains tahun 4
Sukatan sains tahun 4
Lailee Skahti14.1K vistas
Rph abad ke 21 por Lili Yanty
Rph abad ke 21Rph abad ke 21
Rph abad ke 21
Lili Yanty14K vistas
Bahaya merokok por anisdz
Bahaya merokokBahaya merokok
Bahaya merokok
anisdz10.4K vistas

Similar a Hmef5083

Pelajar guru 21st century por
Pelajar guru 21st centuryPelajar guru 21st century
Pelajar guru 21st centuryNurSyuhada Ahmad
4.6K vistas22 diapositivas
Transformasi pendidikan por
Transformasi pendidikanTransformasi pendidikan
Transformasi pendidikanBadruddin Najib
2K vistas3 diapositivas
Penggunaan ict abad 21 por
Penggunaan ict abad 21Penggunaan ict abad 21
Penggunaan ict abad 21Nor Saidah
4.8K vistas15 diapositivas
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014 por
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 20145483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014Siti Norlina
122 vistas95 diapositivas
21st century learning por
21st century learning21st century learning
21st century learningyann embun
20.2K vistas95 diapositivas
Asgmnt abad 21 full por
Asgmnt abad 21 fullAsgmnt abad 21 full
Asgmnt abad 21 fullazryna81
18.9K vistas32 diapositivas

Similar a Hmef5083(20)

Penggunaan ict abad 21 por Nor Saidah
Penggunaan ict abad 21Penggunaan ict abad 21
Penggunaan ict abad 21
Nor Saidah4.8K vistas
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014 por Siti Norlina
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 20145483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014
5483ebbf68bff0.1090983121st century learning 7 & 9 dis 2014
Siti Norlina122 vistas
21st century learning por yann embun
21st century learning21st century learning
21st century learning
yann embun20.2K vistas
Asgmnt abad 21 full por azryna81
Asgmnt abad 21 fullAsgmnt abad 21 full
Asgmnt abad 21 full
azryna8118.9K vistas
MEMBEDAH KISI KISI UP TKI - 2020/2021 por Walid Umar
MEMBEDAH KISI KISI UP TKI - 2020/2021MEMBEDAH KISI KISI UP TKI - 2020/2021
MEMBEDAH KISI KISI UP TKI - 2020/2021
Walid Umar458 vistas
Agenda komunikasi pppm(sekolah) por Shidee Mohamed
Agenda komunikasi pppm(sekolah)Agenda komunikasi pppm(sekolah)
Agenda komunikasi pppm(sekolah)
Shidee Mohamed388 vistas
Kelompok 5_Kajian Kurikulum_RETOOLING SCHOOLING bismillah.pptx por NiaNurhayati11
Kelompok 5_Kajian Kurikulum_RETOOLING SCHOOLING bismillah.pptxKelompok 5_Kajian Kurikulum_RETOOLING SCHOOLING bismillah.pptx
Kelompok 5_Kajian Kurikulum_RETOOLING SCHOOLING bismillah.pptx
NiaNurhayati1137 vistas
PERUTUSAN SAMBUTAN HARI GURU 2014 KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA por nkli84
PERUTUSAN SAMBUTAN HARI GURU 2014 KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIAPERUTUSAN SAMBUTAN HARI GURU 2014 KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
PERUTUSAN SAMBUTAN HARI GURU 2014 KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
nkli841.9K vistas
2014 05-15 perutusan hari guru 2014 por Mages Panjaman
2014 05-15 perutusan hari guru 20142014 05-15 perutusan hari guru 2014
2014 05-15 perutusan hari guru 2014
Mages Panjaman196 vistas
Perutusan Hari Guru 2014 por Leftenan Ika
Perutusan Hari Guru 2014Perutusan Hari Guru 2014
Perutusan Hari Guru 2014
Leftenan Ika308 vistas
Pendidikan Abad ke-21 (Versi SMIAAG) por Muhd Aizuddin Ali
Pendidikan Abad ke-21 (Versi SMIAAG)Pendidikan Abad ke-21 (Versi SMIAAG)
Pendidikan Abad ke-21 (Versi SMIAAG)
Muhd Aizuddin Ali2.6K vistas
Artikel Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Bel... por SMKN 2 KRAKSAAN
Artikel Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Bel...Artikel Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Bel...
Artikel Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Bel...
SMKN 2 KRAKSAAN101 vistas
Artikel Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Belajar Menuju Kom... por RykhaAvadianWahyudi
Artikel Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Belajar Menuju Kom...Artikel Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Belajar Menuju Kom...
Artikel Pengembangan Kurikulum berbasis KKNI dan Merdeka Belajar Menuju Kom...
RykhaAvadianWahyudi185 vistas
Profesional_Guru_Abad_21.pptx por new yudas
Profesional_Guru_Abad_21.pptxProfesional_Guru_Abad_21.pptx
Profesional_Guru_Abad_21.pptx
new yudas8 vistas
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21 por Sherly Jewinly
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21
Sherly Jewinly12.3K vistas
Tugas m1 2019 por Deny HY
Tugas m1 2019Tugas m1 2019
Tugas m1 2019
Deny HY23 vistas
Penulisan ilmiah web 2.0 por Shima Mashi
Penulisan ilmiah web 2.0Penulisan ilmiah web 2.0
Penulisan ilmiah web 2.0
Shima Mashi3.7K vistas

Más de latiba

Proposal master por
Proposal masterProposal master
Proposal masterlatiba
1.7K vistas70 diapositivas
Hmef5063 por
Hmef5063Hmef5063
Hmef5063latiba
747 vistas19 diapositivas
Psy part a ringkasan 1 por
Psy part a ringkasan 1Psy part a ringkasan 1
Psy part a ringkasan 1latiba
297 vistas10 diapositivas
contoh surat tunjuk sebab por
contoh surat tunjuk sebabcontoh surat tunjuk sebab
contoh surat tunjuk sebablatiba
78.2K vistas1 diapositiva
Hadis pertama 4o por
Hadis pertama 4oHadis pertama 4o
Hadis pertama 4olatiba
373 vistas11 diapositivas
Kertas kerja bilik gerakan por
Kertas kerja bilik gerakanKertas kerja bilik gerakan
Kertas kerja bilik gerakanlatiba
15.6K vistas14 diapositivas

Más de latiba(8)

Proposal master por latiba
Proposal masterProposal master
Proposal master
latiba1.7K vistas
Hmef5063 por latiba
Hmef5063Hmef5063
Hmef5063
latiba747 vistas
Psy part a ringkasan 1 por latiba
Psy part a ringkasan 1Psy part a ringkasan 1
Psy part a ringkasan 1
latiba297 vistas
contoh surat tunjuk sebab por latiba
contoh surat tunjuk sebabcontoh surat tunjuk sebab
contoh surat tunjuk sebab
latiba78.2K vistas
Hadis pertama 4o por latiba
Hadis pertama 4oHadis pertama 4o
Hadis pertama 4o
latiba373 vistas
Kertas kerja bilik gerakan por latiba
Kertas kerja bilik gerakanKertas kerja bilik gerakan
Kertas kerja bilik gerakan
latiba15.6K vistas
Tajuk kertas kerja dakwah por latiba
Tajuk kertas kerja dakwahTajuk kertas kerja dakwah
Tajuk kertas kerja dakwah
latiba1.1K vistas
Format kertas kerja por latiba
Format kertas kerjaFormat kertas kerja
Format kertas kerja
latiba2.8K vistas

Último

KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx por
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKIKI PRATIWI_ E1G022035.pptx
KIKI PRATIWI_ E1G022035.pptxKikiPratiwi11
9 vistas9 diapositivas
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxRenataRoseria
18 vistas9 diapositivas
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfIrawan Setyabudi
27 vistas27 diapositivas
SK Satgas PPKS.pdf por
SK Satgas PPKS.pdfSK Satgas PPKS.pdf
SK Satgas PPKS.pdfIrawan Setyabudi
36 vistas3 diapositivas
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas... por
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...Hesan Santoso
17 vistas11 diapositivas
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfIrawan Setyabudi
36 vistas84 diapositivas

Último(20)

LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 vistas
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdfBimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Bimtek Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga.pdf
Irawan Setyabudi27 vistas
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas... por Hesan Santoso
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
Hesan Santoso17 vistas
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi36 vistas
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi27 vistas
MEDIA INTERAKTIF.pptx por JUMADAPUTRA
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA15 vistas
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza151 vistas
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi19 vistas
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf por DidikSupriyadi6
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
DidikSupriyadi645 vistas
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0126 vistas
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... por Kanaidi ken
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Kanaidi ken18 vistas
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken11 vistas
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx por MIlhamRaditya
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxLatihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
MIlhamRaditya34 vistas
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf por Irawan Setyabudi
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Irawan Setyabudi33 vistas
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2117 vistas

Hmef5083

 • 1. 0 FACULTY OF EDUCATION AND LANGUAGE SEMESTER JANUARY / TAHUN 2015 HMEF 5083 INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY NO. MATRIKULASI : CGS01046806 NO. KAD PENGNEALAN : 770624-04-5815 NO. TELEFON : 019 6810067 E-MEL : vrassavola@yahoo.com PUSAT PEMBELAJARAN : MELAKA LEARNING CENTRE
 • 2. 1 ISI KANDUNGAN bil PERKARA MUKA SURAT 1) Soalan i - iii 2) Sekapur Sirih 2 3) Soalan Bahagian A 3-10 4) Soalan Bahagian B 11- 31 5) Softcopy Rancangan pengajaran aktiviti menggambar Rujukan 32
 • 3. 2 SEKAPUR SIREH Salam sejahtera, Alhamdulillah bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat kesukaran untuk mendapatkan bahan rujukan bagi menyiapkan tugasan ini, namun saya telah dapat mengatasinya dengan usaha yang tinggi. Di sini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada PN. LOW SUAN NEO tutor bagi mata pelajaran HMEF5038, kerana telah banyak membantu dan memberi tunjuk ajar kepada saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang banyak membantu memberi idea, pandangan dan tunjuk ajar diucapkan ribuan terima kasih. Tanpa kerjasama yang jitu oleh mereka mungkin sedikit sebanyak terjejas apa yang diharapkan dari hasil tugasan ini mengikut garis panduan yang betul dan baik. Dengan adanya tugasan ini juga, dapat menambahkan lagi pemahaman dan pendedahan tentang menguasai kemahiran kepada saya. Terima kasih sekali lagi pada semua pihak yang telah terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung di dalam proses menyiapkan tugasan ini. Sekian.
 • 4. 3 Bahagaian A Pembelajaran Abad ke 21 Dalam falsafah pendidikan Negara ada di tekankan bahawa pembinaan potensi insan itu adalah satu aspek rohani, kognitif, afektif dan fizikal yang digabungkan secara menyeluruh dan bersepadu. Justeru itu perspektif persepadu dalam pendidikan harus telus dan menyeluruh untuk mencapai matlamat pendidikan alaf ke 21. Matlamat paling asas dalam sistem pendidikan alaf ke 21 ialah memberi rangsangan kepada murid di peringkat sekolah rendah dan di peringkat pengajian tinggi, ia bertujuan untuk melahirkan murid-murid yang boleh belajar sendiri dan mengajar diri sendiri untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berguna , guru hanya berperanan sebagai pembimbing kepada murid sahaja. . Sehubungan dengan itu kurikulum abad ke-21 harus di gubal supaya sejajar dan relevan pada pendidikan semasa. Menurut Gagne(1985), pengajaran sebagai set tatacara luaran yang menyokong proses dalamn yang berkaitan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkesan. Dengan itu guru dan murid harus bergerak seiring untuk menyokong antara satu dengan lain bagi mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran abad ke 21. "Malaysia mempunyai salah satu sistem pendidikan yang terbaik di Dunia Ketiga. Namun sebagai bekal kita harungi perjalanan pada generasi yang kedua ini, piawaian yang baru hendaklah ditetapkan dan matlamat baru hendaklah dicapai. (YAB Perdana Menteri Malaysia, Harian Metro 1991)
 • 5. 4 Berpandukan kata-kata YAB Perdana Menteri Malaysia, Harian Metro 1991, penbelajaran abad ke-21 merupakan satu era yang mencabar ia berlandaskan kepada objektif Wawasan 2020 dan Wawasan Pendidikan alaf ke 21. Justeru itu keperluan – keperluan tersebut merupakan satu penyediaan sumber manusia yang berkualiti tinggi selari dngan kehendak Wawasan 2020 yang boleh dihasilkan melalui sistem pendidikan yang mempunyai ciri – ciri khas untuk menggariskan generasi yang akan dilahirkan bagi mewarisi alaf ke 21 iaitu:  Murid yang kaya dengan maklumat sains dan teknologi  Murid yang mempunyai kekuatan minda jitu serta mempunyai daya krestif dan proaktif yang tinggi  Melahirkan murid yang mempunyai nilai-nilai luhur dan murni serta penuh kebersyukuran kepada tuhan disamping memiliki budaya penyayang.  Murid yang mempunai semangat jati diri yang tegar , berusaha memajukan diri sendiri dan memiliki kemahiran keusahawanan yang cekap  Murid yang mempunyai berketrampilan tinggi dari segi emosi, intelik , rohani dan sahsiah. Manakala guru di alaf ke 21 perlu menguasai subjek yang mereka ajar dan cekap terhadap isi kandungan kurikulum yang telah disediakan oleh KPM sebagai panduan , justeru itu guru – guru yang mempunyai semangat kebangsan harus mahir dan berketerampilan dalam pedagogi pengajaran dan pembelajaran di semua aspek, guru yang Berjaya adalah guru yang dapat memahami perubahan serta perkembangan yang dilalui oleh murid-murid dan mempunyai sifat penyayang kepada murid-murid dengan mengunakan kaedah penerapan psikologi dalam pembelajaran.
 • 6. 5 Ciri –ciri guru alaf 21 merupakan guru yang mempunyai sifat-sifat dan kemahiran yang cekap seperti berikut : • Guru yang dapat menguasai subjek isi kandungan kurikulum yang telah digubal oleh KPM dengan mahir dan berketrampilan dalam pedagogi pengajaran dan pembelajaran . .• Guru yang memiliki kemahiran kaunseling dan boleh menguasai kemahiran IT dan dapat menggunakan teknologi terkini dalam aktiviti pembelajaran • Guru yang mahir dan cekap memahami psikologi pembelajaran murid-murid secara cognitive psychology dan memahami perkembangan murid-murid supaya dapat diterapkan budaya penyayangi kepada keluarga, guru, rakan dan masyarakat . Murid- murid abad ke-21 ialah murid yang mempunyai celik akal dalam pelbagai aspek teknologi maklumat dan akademik . Antara aspek yang harus dimiliki oleh murid-murid di alaf 21 iala, murid yang mempunyai keupayaan untuk membuat hubung kait dengan situwasi sebenar dengan pengatahuan yang sedia ada untuk menyelesaikan masalah , murid juga haruslah bijak mengajukan soalan kepada guru dan rakan-rakan terhadap sesuatu topic pembelajaran. Guru akan membimbing murid supaya tidak tersesar dari fakta-fakta yang tepat, ini akan mencutuskan satu idea yang bernas disamping dapat meningkatkan keyakinan berkomunikasi dan kemahiran berhadapan di halayak ramai. Pembelajaran murid di alaf ke 21 seharusnya mempunyai sifat berani mengambil risiko dalam menuntut ilmu dan selalu berdamping dengan sumber maklumat, dengan penerapan sifat ingin tahu yang tinggi menjadikan murid-murid sentiasa dahagakan ilmu, ini akan dapat menjana idea yang fleksibel dan boleh diguna pakai mengikut perkembangan semasa.
 • 7. 6 Diantara ciri asas yang perlu ada pada murid –murid alaf 21 ialah seperti berikut : i. Murid yang tidak mudah putus asa ii. Murid yang mempunyai kemahiran mendengar dan membuat refleksi kendiri . iii. Murid yang sentiasa memiliki kemahiran berfikir secara kritis dan dapat menguasai kemahiran literasi dengan yakin. iv. Diantara faktur kejayaan murid alaf 21 ialah seorang murid yang sentiasa berani mencuba dan mampu membuat perubahan pada diri, rakan dan masayarakan disampiung memiliki sifat integrity yang tiggi pada pembelajaran dan Negara . v. Murid yang mempunyai kemahiran pembelajaran dan inovasi vi. Murid yang memiliki keupayaan mencari maklumat melalui media dan teknologi vii. Murid yang memiliki kemahiran hidup dan berkerjaya .
 • 8. 7 Ciri-ciri khas bilik darjah ke alaf 21 ialah mempunyai iklim pembelajaran yang kondusif, susun atur dan ruang bilik darjah yang lengkap dari segi teknologi dan kemudahan yang efisyen bagi menyediakan murid-murid pada suasana pembelajaran bilik darjah yang mempunyai elimen - elimen khusus dan fleksibel untuk menghadapi alaf ke 21 adalah seperti berikut : i. Bilik darajah literasi pada teknologi, Maklumat dan Komunikasi (TMK , ICT ) ii. Bilik darjah yang literasi media (Media Literacy) iii. Bilik darjah yang literasi maklumat (Information Literacy) iv. Suasana bilik darjah yang fleksibiliti dan mempunyai keupayaan bersesuaian dengan keselesaan murid (Flexibility and Adaptability) v. Bilik darjah yang memudahkan komunikasi dan kolaborasi diantara murid(Communication and Collaboration)
 • 9. 8 vi. Bilik darjah yang boleh menerapkan kemahiran sosial dan antara budaya (Social and Cross- Cultural Skills) Gambarajah bilik darjah abad ke 21 Secara keseluruhan perancangan kurikulum pembelajaran alaf ke-21 adalah bersifat fleksibel, dinamik dan futuristik, ia bukan saja dapat melahirkan individu yang memiliki daya kreatif dan inovatif untuk berjaya . justeru itu guru – guru harus menguasai pelbagai kemahiran seperti, kemahiran pembelajaran dan inovasi (learning and innovation skills), kemahiran maklumat, media dan teknologi (Information, media and technology skills) dan kemahiran hidup dan kerjaya (Life and career skills). kemahiran abad ke-21 adalah cara belajar untuk bekerjasama dengan individu lain dan berhubung secara terus atau maya menerusi teknologi. Guru dan murid akan berupaya membuat satu perancangan masa hadapan dan bijak membuat pilihan dengan penerapan budaya dan nilai-nilai murni selwajagat.
 • 10. 9 Desakan-desakan yang terdapat di alaf ke 21 memerlukan guru dan murid mempunyai cara kehidupan yang lebih fleksibel, kreativiti, kritis, penyelesaian masalah dan dapat membuat keputusan pada setiap pembelajaran. Cara bekerja guru dan murid di alaf 21 memerlukan kemahiran komunikasi yang tinggi dan sangup bekerjasama pada semua pihak. Justeru itu ia dapat menjana pertukaran idea-idea yang bernas dan berkualiti disamping menyuburkan lagi pemikiran menerusi karya-karya agung dan tulisan-tulisan ilmiah sebagai rujukan baru pada masyarakat di alaf ke 21. Pendidikan di alaf ke 21 adalah bertujuan untuk melahirkan individu yang beretika kerja yang berdaya saing. Mereka juga berkepakaran mengawal displin diri dan mengawal tingkah laku yang negetif terutama dalam menguruskan hal yang berkaitan dengan peribadi dan kaunseling kendiri yang cekap. Justeru itu secara tidak langsung dapat melahirkan individu yang berkepakaran dalam segi semua aspek seperti, individu yang berkemahiran mengurus diri dan mengurus individu lain untuk melaksanakan Wawasan 2020, menyelesaikan konflik dan masalah yang dihadapinya dan boleh bekerja secara berpasukan, dimana murid atau indivitu boleh bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai sasaran dan matlamat. Woofolk(Educational Psychology for Teacher,1980)- pembelajaran adalah sebagai perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan baru atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas baru.
 • 11. 10 Merujuk pada Woofolk(Educational Psychology for Teacher,1980), Pengajaran dan pembelajaranke alaf ke 21 dapat menghasilkan individu yang berkualiti, individu yang boleh memberi manfaat kepada semua manusia dan boleh diguna pakai untuk memajukan masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu satu agenda yang harus di terapkan dalam nilai sewajagat bagi memperadabkan manusia yang hanya tidak bergantung kepada arus perubahan teknologi di alaf ke 21 semata-mata. Guru haruslah bekerja sama dengan ibu- bapa serta disokong oleh masayarakat setempat bagi mencapai objektif dan kaedah tata cara pembelajaran abad ke 21 supaya ia boleh di lestarikan sebagai wadah bangsa dan boleh memberi kefahaman yang jelas terhadap aspek- aspek serta elimen – elimen kemahiran yang perlu ada dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran merentasi masa. Melalui gabungan elimen-elimen dan aspek –aspek khas ini dapat terbentuk satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian pada abad ke-21 yang mempunyai kualiti dalam sistem pendidikan di Malaysia. Ke-21
 • 12. 11 Bahagian B. Robert M. Gagn telah memperkenalkan 9 jenis langkah pembelajaran di dalam teori Pembelajarannya . Justeru itu peringkat pembelajaran tersebut mempunyai arahan - arahan tertentu, setiap arahan berbeza dengan arahan yang lain. peringkat tersebut terdapat 9 langkah iaitu : i. Menarik Perhatian ii. Memberitahu tentang objektif iii. Pencetusan idea iv. Mempersembahkan ransangan. v. Menyediakan buku panduan pembelajaran vi. Mengawal pencapaian vii. Menyediakan maklum balas. viii. Menilai pencapaian ix. Mengingat semula dan memindahkan pengetahuan Teori Pembelajarannya Gagne berkait rapat dengan faktor luaran dan dalaman , yang jelas berbeza justeru itu ia bergantung pada setiap peringkat atau jenis pembelajaran yang dijalankan . Untuk melihan keberkesanan pengajaran, yang paling utama ada pembelajaran pada tahap ini adalah bagaimana cara mengenalpasti keperluan dan pengisian yang diperlukan bagi menjadikan pembelajaran peringkat tersebut berjaya.
 • 13. 12 Dalam rancangan pengajaran yang telah saya sediakan ada di serapkan kaedah- kaedah dan cara yang digunakan untuk memastikan kejayaan pada setiap peringkat penggunaan teknologi maklumat yang berkesan telah digunakan , justeru itu murid akan di tayangkan tayangan video berkaitan dengan tajuk dan dibekalkan laman web atau sesawang untuk saya dan murid-murid menambahkan lagi pengayaan maklumat. Di dalam aktiviti yang dirancang saya sebagai guru menggunakan laman sesawang seperti http://www.slideshare.net/limbanlee1/proses-hidup dimana ia sangat membantu dalam tajuk pengajaran orgen pernafasan haiwan. Didalam laman sesawang ini ada dinyatakan dengan jelas orgen pernafasan haiwan secara terperinci, ianya juga memberi penekanan orgen pernafasan yang digunakan setiap haiwan yang mempunyai ciri - ciri khas orgen pernafasan yang digunakan. Selain dari itu pautan video nya menggunakan laras bahasa yang mudah difahami dan jelas, ini dapat membantu saya menjelaskan kepada murid-murid tentang tajuk pengajaran saya seperti yang telah dirancangkan. Untuk rujukan murid juga saya telah bekalkan 3 laman web atau sesawang yang boleh mereka rujuk sama ada di sekolah atau di rumah bagi mengukuhkan lagi pengatahuan sedia ada dan memantabkan lagi pengisian terhadap tajuk pengajaran saya supaya objektif yang dirancangkan dapat dicapai dengan berkesan.
 • 14. 13 Diantara laman sesawang yang saya pilih bagi membantu murid-murid menguasai kemahiran yang ditetapkan adalah seperti berikut: 1) https://www.youtube.com/watch?v=yFQBACRP1tc 2) https://www.youtube.com/watch?v=-sMqO3Wx3rY 3) https://www.youtube.com/watch?v=1S682sTED6w Saya memilih laman sesawang ini adalah kerana ia mempunyai maklumat yang lengkap tentang isi kandungn topic pelajaran, dengan capaian internet murid-murid boleh membuat rujukan apabila selepas waktu persekolahan sebagi ulangkaji pembelajaran, di dalam capaian laman sesawang ini ada dinyatakan secara terperinci orgen-orgen pernafasan dan cara-cara haiwan bernafas, video di dalamnya terdapat simulasi keluar masuk udara semasa haiwan bernafas, ini sangat menarik minat pelajar dan boleh menjadikan pembelajaran yang menarik dan bermakna.
 • 15. 14 Mata Pelajaran : Dunia Sains dan Teknologi Kelas : 4 ARIF Hari/ Tarikh : Rabu/ 11 Mac 2015 Masa : 8.10 pagi – 9.10 pagi (60 minit) Bilangan Murid : 25 orang Tema : Sains Hayat Tajuk : Proses Hidup Standard Kandungan : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran , murid dapat 4.1 Mengetahui organ pernafasan haiwan. Standard Pembelajaran : 4.1.1 Mengenal pasti organ pernafasan haiwan dengan membuat pemerhatian Haiwan sebenar dan juga media iaitu: - haiwan yang bernafas menggunakan Paru-paru. Contoh seperti kucing, burung, buaya, katak, paus - haiwan yang bernafas menggunakan Insang. contohs seperti ikan, berudu, ketam, udang - haiwan yang bernafas melalui Kulit lembap contoh katak, cacing - haiwan yang bernafas menggunakan terakia contoh seperti belalang, lipas, beluncas, rama-rama dan sebagainya.
 • 16. 15 4.1.2 Menyatakan terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan seperti katak. Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat menguasai: 1. Mengenal pasti 2 organ pernafasan haiwan dengan disertakan contoh haiwan yeng mengunakan orgen pernafasan dengan betul. 2. Menyatakan secara lisan 3 jenis haiwan yang mempunyai lebih daripada satu Organ pernafasan dengan betul. Aktiviti Pengajaran dan pembelajaran : 1) Murid membuat pemerhatian ke atas demonstrasi yang dibuat oleh guru. 2) Murid bergerak secara berkumpulan murid untuk mengenalpasti organ pernafasan bagi setiap haiwan melalui laman sesawang yang telah diberikan oleh guru. 4) Murid menjalankan aktiviti perbincang terhadap maklumat yang diperolehi dari dalam sesawang yang diberikan kepadanye. 5) Kemudian membuat perkaitan dengan tajuk pengajaran hari ini 6) Murid membuat peta konsep dan mempersembahkan hasil kerja mereka di dalam Kelas dengan bimbingan guru. 7) Murid menyanyikan lagu berdasarkan lirik yang telah diberi 8) Guru membimbing murid membuat refleksi
 • 17. 16 Pengetahuan sedia ada murid: Murid mengetahui haiwan bernafas dan mempunyai organ pernafasan tertentu untuk hidup. Kemahiran Saintifik : KPS – memerhati, mengelaskan, membuat ramalandan berkomunikasi bersyukur dan berbangga. Kemahiran Berfikir : 1) Membuat perkaitan demonstrasi yang ditunjukkan dengan dengan tajuk pengajaran. 2) Menjana idea tentang contoh haiwan dan organ pernafasan. Sikap Saintifik dan Nilai Murni : - Minat dan bersifat ingin tahu tentang jenis organ pernafasan haiwan, bekerjasama dan mensyukuri nikmat Allah Elemen Merentasi Kurikulum (EMK) : 1) Kreativiti dan inovasi : Mengelaskan haiwan mengikut organ pernafasan. 2) TMK : Mencari maklumat tentang organ pernafasan haiwan dari internet.
 • 18. 17 Sumber Pembelajaran dan pengajaran : ikan di dalam bekas air, kertas sebak, LCD projector, internet Pentaksiran: B3D7E1 : Mengenal pasti organ-organ pernafasan bagi haiwan B3D8E2 : Menyatakan haiwan yang mempunyai lebih dari satu organ pernafasan Refleksi : 1. Bilangan murid yang capai dan tidak capai objektif pengajaran dan Pembelajaran pada hari ini ______________________________________________________ 2. Perancangan tindakan susulan dalam aktiviti (pemulihan/ pengukuhan/ pengayaan) ______________________________________________________
 • 19. 18 Langkah Pengajaran dan Pembelajaran : Robert M. Gagn Langkah 1 : Menarik Perhatian Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan Orientasi (5 minit) Demonstrasi Dari guru. Sekiranya ikan akan berlaku jika ikan dan kura- kura dikeluarkan dari dalam air ? Bagaimana cara ikan bernafas? Bagaimana cara kura- kura bernafas? 1. Guru memasang video tentang pernafasan seekor ikan yang berada di dalam air. Dengan mengguna pautan laman sesawang di youtube 2.. Guru menunjukkan seekor ikan talapia dan seekor kura- kura , guru membuat demonstrasi dengan cara mengeluarkan ikan dan kura- kura tersebut dari bekas yang mengandungi air, seterusnya ikan dan kura- kura tersebut diletakkan di atas meja murid. 3. Murid membuat pemerhatian dan mencatat maklumat yang diperolehi di dalam buku nota 4. Murid membuat perkaitan video dan demonstrasi yang dibuat oleh guru dengan tajuk pengajaran pada hari ini. Sumber : LCD projektor Laman Youtube KB: Menjana idea, KPS: Berkomunikasi Memerhati, Meramal Membanding beza Mengbumpul data
 • 20. 19 Menarik Perhatian Untuk menarik minat dan kesedian murid mengikuti pengajaran yang dirancang oleh guru , set induksi yang menarik dan berkesan perlu bagi memfokuskan murid kepada tajuk pengajaran yang telah dirancang. Set induksi ini haruslah menarik minat dan dapat memecahkan kerangka artelnetif murid pada tajuk pembelajaran kepada konsep yang sebenar dan tepat , penggunaan bahan maujud seperti ikan dan kura-kura sangat menarik dan bersesuaian kerana kedua haiwan ini mempunyai orgen pernafasan yang jelas dalam proses pernafasan, untuk menjadikan pengajaran lebih menarik, tayangan video dari pautan youtube digunakan. Menurut Robert M. Gagne (1970) belajar merupakan kegiatan yang kompleksdan hasil belajar berupa kapabilitas, timbulnya kapabilitas disebabkan; (1) stimulusi yang berasal dari lingkungan; dan (2) proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Dengan ada nya simulasi yang menggunakan bahan media di persekitaran pembelajaran dapat difahami dengan mudan dan lebih menarik.
 • 21. 20 Langkah kedua : Memberitahu tentang objektif Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan Objektif Mari berbincang Organ pernafasan haiwan iaitu: i. Peparu ii. Insang iii Kulit lembap iv Trakea 1. Murid diberikan empat keping gambar iaitu: i. Gambar kucing ii. Gambar ikan iii. Gambar cacing tanah iv. Gambar belalang 2. Murid diminta memerhati dan mengenal pasti organ pernafasan haiwan di dalam gambar tersebut. 3. Guru memberi soalan bagi mengaitkan objektif pengajaran dengan situasi sebenar. i. Apakah haiwan yang bernafas menggunakan Paru-paru. ii. Apakah haiwan yang bernafas menggunakan Insang iii. Haiwan apakah yang bernafas melalui Kulit lembap iv. Haiwan apakah yang bernafas menggunakan terakia 4. Murid menjawab soalan yang diberikan oleh guru secara lisan . KB: menjana idea KPS: Meramal Memerhati, Berkomunikasi , SSNM: Sifat ingin tahu Bersyukur Sumber: LCD projektor
 • 22. 21 Memberitahu tentang objektif Guru merangka satu aktiviti untuk menerangkan objektif pengajaran melalui pengatahuan sedia ada murid dan fakta sebenar. Apabila murid dapat memahami objektif pengajaran pada hari ini , maka secara langsung objektif pengajaran tersebut diharap dapat dicapai apabila pembelajaran berakhir. Penggunaan soalan dan gambar haiwan tersebut dapat menggerakkan minda murid selari dengan objektif pengajaran, ia selari dengan memantapkan pemahaman murid terhadap objektif pengajaran yang akan diajar oleh guru. Aktiviti pembelajaran pada fasa ini juga adalah untuk mengenalpasti keperluan dan pengisian untuk melengkapkan pembelajaran fasa tersebut
 • 23. 22 Langkah ketiga : Pencetusan idea Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan Pencetusan Idea (15 minit) Mari berbincang Peparu - burung , kucing, buaya, ikan lumba- lumba dan anjing Insang - ikan, Berudu, belangkas ketam, Kulit lembap katak salamenda cacing tanah Trakea Belalang, Rama- rama Lipas. 1. Guru memberi soalan kepada murid . a. Adakah orgen penafasan manusia sama seperti orgen pernafasan ikan dan kura- kura ? b. Adakah semua haiwan mempunyai organ pernafasan yang sama seperti ikan? c. Adakah semua haiwan mempunyai organ pernafasan yang sama seperti kura-kura ? d. Mengapakah setiap haiwan mempunyai organ pernafasan yang berbeza mengikut jenis? 2. Murid menyenaraikan contoh – contoh haiwan yang mempunyai organ pernafasan yang berbeza mengikut jenis haiwan tertentu berdasarkan pengetahuan sedia yang ada pada mereka. 3. Guru menerangkan dan membimbing murid tentang tajuk pengajaran pada hari ini dan meminta murid mengaitkan dalam kehidupan harian murid. KB: menjana idea KPS: Meramal Memerhati, Berkomunikasi , SSNM: Sifat ingin tahu Bersyukur Sumber: LCD projektor
 • 24. 23 Pencetusan idea Dalam fasa ini guru cuba mengaitkan pengajaran yang terdahulu dengan pengajaran yang ingin di ajarkan pada hari ini, murid dirangsang untuk mengingat kembali sesuatu yang sudah dipelajari pada tajuk yang lepas dan mengaitkan tajuk pengajaran pada hari ini. Menurut Gatne ( 1970 ) sistem pembelajaran harus bermula daripadayang mudah (peringkat asas) kepada yang rumit. Sebelum guru mengajar sesuatukemahiran yang lebih tinggi, guru mesti memastikan pelajar telah menguasai kemahiranasas yang perlu untuk pelajaran baru.. Justeru itu teknik penyoalan haruslah menarik dan berkesan, penggunaan bahasa yang mudah perlu dititik beratkan bagi memudahkan penguasaan idea yang hendak di cetuskan oleh murid disamping penambahan pengatahun baru terhadap tajuk pengajaran .
 • 25. 24 Langkah ke Empat : Mempersembahkan ransangan. Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan Penstruktu ran Idea (25 minit) Aktiviti berkumpulan Menamakan organ pernafasan haiwan. 1. Murid membentuk 5 kumpulan, setiap kumpulan terdiri 5 orang murid dan seorang murid dilantik sebagai ketua kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberikan sebuah kotak yang mengandungi gambar-gambar haiwan, murid juga dibekalkan laman web pengajaran dan pembelajaran yang boleh mereka rujuk untuk mendapatklan maklumat dan memahami tajuk pengajaran hari ini. KB: menjana idea KPS: Komunikasime merhati, mengelaskan Mempersembahkan ransangan. Semua murid telah diberi rangsangan yang asas . pada langkah sebelumnya mereka telah mendapat maklumat lisan yang boleh diguna pakai untuk menjada pengetahuan yang baru dalam tajuk pengajaran . Rangsangan di bentuk akan dicetak dalam bentuk simbol dan bab daripada buku atau dalam bahasa lisan. Kebolehan memproses maklumat dan menyelesaikan masalah adalah perlu di rangsangkan oleh guru melalui rujukan laman sesawang yang telah diberikan , murid akan mendapat penambahan pengetahuan selepas melepasi fasa ini, guru memberi bimbingan kepada murid secara berterusan.
 • 26. 25 Langkah ke Lima : Menyediakan buku panduan pembelajaran Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan Bahan rujukan Laman web dari internit Buku dan gambar yang berkaitan. 1. Murid dibimbing oleh guru untuk mengunakan laman sesawang yang telah dibekalkan seperti di bawah. i. https://www.youtube.com/watch?v=yFQBACRP1tc ii. https://www.youtube.com/watch?v=-sMqO3Wx3rY iii. http://www.slideshare.net/limbanlee1/proses-hidup 2. Murid membuka dan membuat pemerhatian pada pautan maklumat bertulis dan video yang berda di laman sesawang tersebut . EMK: Kreativiti dan Inovasi TMK: Mencari maklumat tentang organ pernafasan haiwan dari internet
 • 27. 26 Menyediakan buku panduan pembelajaran Dalam fasa ini guru telah memberikan alamat laman web atau sesawang sebagai rujukan murid, laman web tersebut dapat menyokong proses pembelajaran mengenai tajuk yang ingin diajar oleh guru. Laman web ini di pilih kerana ia terdapat isi kandungn dan fakta yang lengkap mengenai orgen pernafasan haiwan , bahasa yang digunakan mudah dan dapat difahami oleh murid, selain gambar yang menarik di laman web yang dipilih ini juga terdapat pautan video yang menarik serta animasi yang sangat berkesan untuk murid mendapatkan maklumat disamping membina pengetahuan baru terhadap tajuk pengejaran yang ingin diajarkan oleh guru dalaman yang dikenali sebagai pengkodan semantic
 • 28. 27 Langkah ke Enam : Mengawal pencapaian Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan Pentaksiran B2D8E1 B2D8E2 3. Secara berkumpulan murid diminta mencari maklumat dari laman sesawang yang diberikan dan mengenalpasti organ pernafasan bagi setiap haiwan yang berlainan jenis. 4. Murid merekod maklumat yang didapati dari laman web tersebut kemudian menulis di atas kertas majung 5. Murid menampal gambar haiwan di atas kertas majung mengikut jenis serta organ pernafasan haiwan yang dipunyai haiwan tersebut. 6. Ketua kumpulan akan menampal kelas hasil kerja dihadapan. wakil daripada setiap kumpulan diminta membentangkan hasil kerja mereka. 6. Guru akan membincangkan dan memberi bimbingan hasil kerja yang dibentangkan setiap kumpulan bersama-sama dengan murid. TMK: Mencari maklumat tentang organ pernafasan haiwan dari internet
 • 29. 28 Mengawal pencapaian Aktiviti pengajaran dirancang dan direka bentuk mengikut kesesuaian pencapaian murid, di fasa ini aktiviti yang dipilih oleh guru seharuslah membatu murid untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan baru bagi memastikan pembelajaran berlaku . Pembelajaran yang mempamerkan tingkah laku dan tindakan didedahkan kepada role model dan perbincangan yang berhemah dapat menarik serta mengawal pencapaian murid terhadap isi kandungan pelajaran. Apa bila pembelajaran berlaku maka maklumat dapat disalurkan dengan bekesan ini membolehkan setiap objektif dapat dicapai oleh semua murid.
 • 30. 29 Langkah ke tujuh : Menyediakan maklum balas. Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan Aplikasi (10 minit) Haiwan yang mempunyai lebih dari satu orgen pernafasan seperti: i. katak ii.Salamenda iii.Ketam batu iv Ikan belacak 1. Murid ditanyakan soalan oleh guru: 2 . Adakah organ pernafasan ketam batu sama seperti ikan iaitu menggunakan organ pernafasan ingsang untuk bernafas di dalam air . Tetapi kenapa ketam batu boleh juga hidup ditepi pantai ? 3. Organ pernafasan ikan lumba-lumba adalah sama dengan manusia iaitu menggunakan organ peparu untuk bernafas. Tetapi kenapa manusia tidak boleh hidup didalam air seperti ikan lumba-lumba? KB: menjana idea, banding beza KPS: Komunikasi Menyediakan maklum balas. Setelah murid melepasi fasa yang sebelumnya mereka dapat memberi maklum balas secara lisan dan bertulis seperti kebolehan menggunakan simbol, label yang sesuai dan isi kandungan dalam pembelajaran tersebut . maklum balas yang diberi oleh murid dapat menentukan pencapaian yang ditunjukkan semasa pembelajaran, aktiviti yang digunakan dalam fasa ini lebih kepada mengaplikasikan maklumat yang diperolehi dengan orgen pernafasan haiwan tersebut, justeru itu akan wujudlah maklum balas daripada murid sehingga membolehkan mereka mencapai apa yang dikehendaki oleh guru.
 • 31. 30 Langkah ke lapan : Menilai pencapaian Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan Uji minda Keistimewaan haiwan yang boleh hidup di darat dan di dalam air 4. Murid akan diberikan masa 2 minit untuk fikirkan soalan yang dikemukakan oleh guru. 5. wakil setiap kumpulan perlu memberikan jawapan yang difikirkan . Fikir sejenak Salamenda mempunyai ingsang yang boleh digunakan semasa di dalam air untuk bernafas , Salamenda juga mempunyai kulit lembab untuk bernafas di daratan Nilai Murni: Menghargai kekuasaan Allah BBM Salamenda Set soalan Menilai pencapaian Dalam fasa ini aktiviti yang dijalankan dapat membatu murid mencapai pencapaian pembelajaran yang berkesan merkisa pada isi kandungan pembelajaran. Ianya di sokong kuat dengan keupayaan baru yang dapat dikuasai oleh murid, apabila murid dapat mengingat dan menjawab secara lisan dan bertulis maka ini membuktikan pembelajaran telah berlakudengan berkesan.
 • 32. 31 Langkah ke Sembilan : Mengingat semula dan memindahkan pengetahuan. Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti pembelajaran Catatan Refleksi (5 minit) Aktiviti: Nyanyian Lagu orgen pernafasan haiwan yang diubah lirik daripada lagu asal sang kancil dengan buaya 1. Lirik lagu organ pernafasan haiwan diedarkan 2. Semua murid membaca dan menyanyikan lagu orgen pernafasan haiwan mengikut lirik yang telah diberi dan muzik yang dimainkan. 3. Guru membimbing murid untuk membuat rumusan pengajaran pada hari ini. KB: menjana idea KPS: komunikasi Nilai Murni: Mensyukuri nikmat kebesaran Allah Mengingat semula dan memindahkan pengetahuan Aktiviti ini dapat menambahkan kebarangkalian sesuatu yang dipelajari oleh murid akan disimpan pada jangka masa yang lama, aktiviti nyanyian orgen pernafasan murid dapat mengingati semua isi kandung yang telah diajara di fasa-fasa sebelum ini, aktiviti ini dipilih kerana ia berjaya mengingat dalam waktu yang lama disamping kegembiraan dalam pembelajaran , justeru itu guru dapat memberi bimbingan kepada murid dalam membuat rumusan terhadap tajuk pembelajaran dan diharap murid dapat mengaplikas ikan untuk menyelesaikan masalah dalam situasi baharu dan sebenar pada masa akan datang.
 • 33. 32 Rujukan Prof, Dr Zoraini wati abas . Open University Malaysia (OUM) Dicemmber 2012, HMEF508 Instructional Technology Broswser-brown. A. (2003) Defining the field of instructional technology Retrieved on October 27, 2005, from http://www.public.iastate.edu/-abowser/pdf/IT%20Paper.pdf Treffinger, D., Nassab, C.A. & Selby, E.C. (2009). Programming for Talent Development: Expanding Horizons for Gifted Education. In Balchin, T., Hymer, B., & Matthews, D.J., Gifted Education, London: Routledge. Reigeluth, C.M. & Carr-Chellman, A. (2009). Instructional-design theories and models: building a common knowledge base vol III. New York: Taylor & Francis. http://www.slideshare.net/limbanlee1/proses-hidup https://www.youtube.com/watch?v=yFQBACRP1tc https://www.youtube.com/watch?v=-sMqO3Wx3rY https://www.youtube.com/watch?v=1S682sTED6w