Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
MANIFEST EN DEFENSA D’UNS SERVEIS SOCIALS DIGNES, DE L’ENFORTIMENT DEL’ESTAT DEL BENESTARSom un grup de professionals dedi...
com la salut mental o les drogodependències... augment de la despesa en l’àmbit penitenciari,degut a la desaparició de la ...
Data/Fecha  Nom   / Llinatges/  DNI/NIE       nombre   Apellidos
MANIFIESTO EN DEFENSA DE UNOS SERVICIOS SOCIALES DIGNOSVERSIÓN EN CASTELLANOSomos un grupo de profesionales del ámbito soc...
esta situación, reclamamos por parte de las administraciones, una apuesta firme y real paracubrir los servicios básicos ha...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Documentperrecollidasignaturesmanifest(1)

419 visualizaciones

Publicado el

Document del manifest per recollir signatures.

Publicado en: Empresariales
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Documentperrecollidasignaturesmanifest(1)

 1. 1. MANIFEST EN DEFENSA D’UNS SERVEIS SOCIALS DIGNES, DE L’ENFORTIMENT DEL’ESTAT DEL BENESTARSom un grup de professionals dedicats al treball social, propers a les persones i a les sevesdificultats més severes. Com a col·lectiu de treballadors/es constituïm un ampli ventall deprofessionals que atenen als ciutadans més vulnerables, als infants, als joves i les sevesfamílies , a les persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials i amb malaltiamental, als aturats, a les persones majors, als immigrants, a les persones que s’intentenreinserir després de processos de presó o drogoaddicció i, en general a qualsevol ciutadào ciutadana que pugui necessitar en algun moment de la seva vida un recolzament per tirarendavant.Com a professionals responsables en la nostra feina estem preocupats i volem denunciar laretallada sagnant que s’està duent a terme des de les nostres Institucions públiques: GovernBalear, Consells Insulars i Ajuntaments de les nostres illes, amb l’excusa de resoldre unacrisis que, precisament, pateixen amb més força els ciutadans amb els que treballem. “No hiha diners” és l’excusa i el mantra que darrerament no deixam de sentir de boca dels nostresgovernants per aturar i retallar ajudes i subvencions a entitats, ONG’s, empreses i institucionspúbliques dedicades al tercer sector, eliminant així l’acció que desenvolupen aquestes, deixanta l’estacada als ciutadans atesos i enviant a l’atur als professionals que treballem dia a dia permillorar aquesta situació. Ens hem cansat i volem dir BASTA. Fins aquí!!Des de el inici de la present legislatura han deixat de funcionar nombrosos programes, unnombre important d’entitats han hagut d’aturar la seva tasca, i altres tantes estan a punt de fer-ho. El que és més important les persones que han quedat desateses per aquests programes ientitats. A més un gran nombre de professionals del tercer sector s’han quedat a l’atur, i altresestan a punt de fer-ho.Aquest panorama desolador pot empitjorar si els nostres governants no prenen consciènciade la necessitat de donar cobertura social a totes aquelles persones que més ho necessiten.Volem recordar-los la seva promesa de no retallar els serveis bàsics al ciutadà, és adir, educació, sanitat i serveis socials. Promesa no complida a la vista del les retalladesesmentades. Cal dignificar la nostra professió prioritzant real i clarament els serveis socials,amb l’objectiu de que augmentin les igualtats reals de oportunitats dels ciutadans. Ara més quemai és necessari donar una empenta a totes aquestes iniciatives.Aquesta situació també provoca que molts dels companys i companyes que treballen dia adia amb els ciutadans s’han quedat a l’atur. Això és degut a la situació laboral que patim elsque treballem en aquest sector, on la inestabilitat i la precarietat és sempre present. Per aixòés necessari que els professionals que treballen en aquest àmbit tinguin uns sous dignes,unes condicions laborals estables i que no depenguin del color polític que governi, sinó de lesnecessitats reals de la població. Cal dir que l’estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Lleide Serveis socials aprovada pel parlament en la legislatura passada, aposten decididamentpels drets dels ciutadans a uns serveis socials moderns, eficients i ben dotats. Esperem queaquesta degradació del serveis públics no sigui el pròleg de un procés de privatització del’esfera del sector social. Creiem que els ciutadans no poden ser vehicle de lucre d’uns pocs.Aquesta situació afecta directament a tota la ciutadania i, en especial, a les persones amb mésnecessitats. Les conseqüències a curt termini poden provocar un augment del malestar sociali de la conflictivitat, augment en despeses sanitàries degut a la desatenció de problemàtiques
 2. 2. com la salut mental o les drogodependències... augment de la despesa en l’àmbit penitenciari,degut a la desaparició de la tasca preventiva cap a joves i adults en risc social, pèrduaen igualtat d’oportunitats d’accés a serveis i recursos de població amb especial dificultats(immigrants, discapacitats, persones sense recursos i en risc d’exclusió social, aturats, jovessense estudis...).Tot això ataca directament a l’Estat del Benestar, eix central i cohesionador de la nostrasocietat. Davant aquesta situació, reclamam per part de les administracions, una aposta ferma ireal pels serveis bàsics cap a la ciutadania per tal de garantir de forma total la cobertura del seubenestar i dels seus drets que apareixen contemplats a la nostra Constitució.Per tot això, en nom de tota la ciutadania, RECLAMAM I EXIGIM ALS NOSTRESGOVERNANTS: El pagament immediat de la deute adquirida amb les entitats, associacions, ONG’s, quetreballen en el tercer sector per tal que puguin continuar la seva activitat d’atenció als ciutadans. La reorientació de les prioritats d’inversió dels diners públics cap a la cobertura delsserveis bàsics (sanitat, educació i serveis socials), que són serveis NO PRODUCTIUS, inecessàriament han d’estar finançats per l’administració pública, com a ens responsable detota la ciutadania. El blindatge dels serveis i recursos necessaris que garanteixen els drets socials i laigualtat d’oportunitats entre la ciutadania. Això suposa una estabilitat en els serveis, nodependents de la línea política del moment, sinó de les necessitats reals de la població. Unes condicions laborals dignes i estables pels treballadors i treballadores del tercersector, necessàries per al correcte desenvolupament de les polítiques de Benestar Social, peraugmentar la qualitat dels serveis oferts i per dignificar aquestes professions.Apel·lem finalment a la solidaritat de la ciutadania, ja que som tots com a ciutadans elsque sortim perjudicats de la retallada de serveis públics. Hem de reivindicar i reclamar a lesadministracions allò que ens pertoca, i tot allò que suposa retallades als serveis bàsics ensfa perdre drets socials adquirits al llarg de la curta història de la nostra democràcia, cosaintolerable. Per això hem de dir PROU. PROU DE RETALLADES SOCIALS. TREBALL DIGNEPELS PROFESSIONALS DEL TERCER SECTOR. DRETS SOCIALS PER TOTHOM.
 3. 3. Data/Fecha Nom / Llinatges/ DNI/NIE nombre Apellidos
 4. 4. MANIFIESTO EN DEFENSA DE UNOS SERVICIOS SOCIALES DIGNOSVERSIÓN EN CASTELLANOSomos un grupo de profesionales del ámbito social dedicados a trabajar de cerca con personasy sus dificultades más severas. Como colectivo de trabajador@s constituimos un amplioabanico de profesionales que atienden a los ciudadanos más vulnerables: niñ@s, jóvenes ysus familias, personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales o con enfermedadesmentales, desemplead@s, personas mayores, inmigrantes, personas que intentan reinsertarsedespués de un proceso de prisión o drogadicción y, en general, a cualquier ciudadan@ quepueda necesitar en algún momento de su vida un refuerzo para tirar hacia delante.Como profesionales responsables de nuestra tarea estamos preocupad@s y queremosdenunciar los recortes que se están dando en nuestras Instituciones Públicas: Govern Balear,Consells Insulars y Ayuntamientos de nuestras islas, con la excusa de resolver una crisis que,precisamente, padecen con más fuerza l@s ciudadan@s con l@s que trabajamos. “No haydinero” es la excusa y el “mantra” que últimamente escuchamos de boca de los gobernantespara parar y recortar ayudas y subvenciones a entidades, ONG’S, empresas e institucionespúblicas dedicadas al tercer sector, eliminando de esa forma la acción que desarrollan estas,dejando en la estacada a l@s ciudadan@s parad@s, y enviando al paro a l@s profesionalesque trabajamos día a día para mejorar esta situación. Nos hemos cansado y queremos decirBASTA. Hasta Aquí!!!!Desde el inicio de la presente legislatura han dejado de funcionar numerosos programas yentidades y otras tantas están a punto de hacerlo. Nos importa l@s usuari@s de todos esasentidades, pero también nos preocupa el gran número de profesionales del tercer sector se hanquedado en el paro, y otros que están a punto de hacerlo.Este panorama desolador puede empeorar si los gobernantes no toman conciencia de lanecesidad de dar cobertura social a aquellas personas que más lo necesitan. Queremosrecordarles su promesa de no recortar los servicios básicos al ciudadan@, es decir, educación,sanidad y servicios sociales. Promesa no cumplida a la vista de losmencionados recortes. Es necesario dignificar nuestra profesión dando prioridad a los serviciossociales, con el objetivo de que aumente la igualdad de oportunidades para tod@s l@sciudadan@s.Denunciamos la situación de muchos compañer@s que se han quedado en paro. Esto esdebido a la situación laboral que padecemos los que trabajamos en este sector, donde lainestabilidad y la precariedad están siempre presentes. Es necesario que los profesionales quetrabajamos en este ámbito tengamos unos sueldos dignos, unas condiciones laborales establesy que no dependamos del color político que gobierne sino de las necesidades reales de lapoblación. Cabe decir que el estatuto de autonomía de las Islas Baleares y la Ley de ServiciosSociales aprobada por el parlamento en la legislatura pasada, apuestan decididamente porel derecho de la ciudadanía a unos Servicios Sociales modernos, eficientes y bien dotados.Esperamos que esta degradación de los servicios públicos no sea el prólogo de un procesode privatización de la esfera del sector social. Creemos que los ciudadan@s no pueden servehículo de lucro para unos pocos.Esta situación afecta directamente a toda la ciudadanía y, en especial, a las personas conmás necesidades. Las consecuencias a corto plazo pueden provocar: un aumento delmalestar social y de la conflictividad; aumento en gastos sanitarios debido a la desatención deproblemáticas de salud mental o las drogodependencias; aumentos en gastos en el ámbitopenitenciario debido a la desaparición de la tarea preventiva sobre los jóvenes y adultos enriesgo social; pérdida de igualdad de oportunidades de acceso a los servicios y recursos de lapoblación con especiales dificultades (inmigrantes, discapacitados, personas sin recursos y enriesgo de exclusión, parados, jóvenes sin estudios, …)Todo esto ataca al Estado del Bienestar, eje central y cohesionador de nuestra sociedad. Ante
 5. 5. esta situación, reclamamos por parte de las administraciones, una apuesta firme y real paracubrir los servicios básicos hacia la ciudadanía y garantizar de forma total la cobertura de subienestar y de sus derechos tal como aparecen contemplados en nuestra Constitución.Por todo esto, en nombre de la ciudadanía, RECLAMAMOS Y EXIGIMOS A NUESTROSGOBERNANTES:- Pago inmediato de la deuda adquirida con las entidades, asociaciones, ONG’s, quetrabajan en el tercer sector para que puedan continuar su actividad de atención a losciudadan@s- Reorientación de las prioridades de inversión del dinero público para la cobertura de losservicios básicos (sanidad, educación y servicios sociales), que son servicios NOPRODUCTIVOS, y necesariamente han de estar financiados por la administración pública,como el responsable de toda la ciudadanía.- Blindaje de los servicios y recursos necesarios que garanticen los derechos sociales yla igualdad de oportunidades entre la ciudadanía. Esto supone una estabilidad en los servicios,y no ser dependientes de la línea política del momento, sino de las necesidades reales de lapoblación.- Unas condiciones laborales dignas y estables para los trabajador@s del tercer sector,para aumentar la calidad de los servicios ofrecidos y para dignificar estas profesiones.Apelamos finalmente a la solidaridad de la ciudadanía, ya que somos todos como ciudadan@slos que salimos perjudicad@s con los recortes de los servicios públicos. Hemos de reivindicary reclamar a las administraciones aquello que nos toca, y aquello que supone recortes en losservicios básicos nos hace perder derechos adquiridos a lo largo de la corta historia de nuestrademocracia, cosa intolerable.POR TODO ESTO DECIMOS: ¡Basta! QUE PAREN LOS RECORTES SOCIALES. TRABAJODIGNO PARA L@S PROFESIONALES DEL TERCER SECTOR. DERECHOS SOCIALESPARA TOD@S.

×