LLaauurraa FFeerrnnáánnddeezz GGóómmeezz 
44ªAA
TThhee BBeeaattlleess ffuuee uunnaa bbaannddaa ddee rroocckk 
iinngglleessaa qquuee ssuurrggiióó eenn llaa ddééccaaddaa dd...
LLooss pprriimmeerrooss BBeeaattlleess 
CCoonn uunnaa ffoorrmmaacciióónn iinniicciiaall ddee cciinnccoo ccoommppoonneenntt...
JJoohhnn LLeennnnoonn 
JJoohhnn WWiinnssttoonn OOnnoo LLeennnnoonn ((LLiivveerrppooooll,, RReeiinnoo 
UUnniiddoo,, 99 ddee...
PPaauull MMccCCaarrttnneeyy 
JJaammeess PPaauull MMccCCaarrttnneeyy 
((LLiivveerrppooooll,, IInnggllaatteerrrraa,, 1188 dd...
GGeeoorrggee HHaarrrriissoonn 
GGeeoorrggee 
HHaarrrriissoonn ((LLiivveerrppooooll,, IInnggllaatteerrrraa,, RReeiinnoo 
UU...
RRiinnggoo SSttaarrrr 
RRiinnggoo SSttaarrrr (( LLiivveerrppooooll,, IInnggllaatteerrrraa,, 77 
ddee jjuulliioo ddee 11994...
DDiissccooggrraaffííaa 
 11996633:: PPlleeaassee PPlleeaassee MMee 
 11996633:: WWiitthh tthhee BBeeaattlleess 
 119966...
PPrreemmiiooss yy rreeccoonnoocciimmiieennttooss 
EEnn 11996655,, llaa rreeiinnaa IIssaabbeell IIII nnoommbbrróó aa llooss...
LLeeggaaddoo 
TThhee BBeeaattlleess ssiieemmpprree ffuuee,, eess yy sseerráá uunnaa ddee 
llaass bbaannddaass mmaass iinns...
GGéénneerrooss 
OOrriiggiinnaallmmeennttee ccoommeennzzaarroonn ccoommoo ggrruuppoo 
ddee eessttiilloo sskkiiffffllee,,((t...
LLooss ccuuaattrroo
AAccttuuaallmmeennttee ssoolloo hhaayy ddooss BBeeaattlleess 
vviivvooss ((PPaauull MMccCCaarrttnneeyy yy RRiinnggoo 
SStt...
FFIINN
Power Point The Beatles
Power Point The Beatles
Power Point The Beatles
Power Point The Beatles
Power Point The Beatles
Power Point The Beatles
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Power Point The Beatles

799 visualizaciones

Publicado el

.

Publicado en: Arte y fotografía
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Power Point The Beatles

 1. 1. LLaauurraa FFeerrnnáánnddeezz GGóómmeezz 44ªAA
 2. 2. TThhee BBeeaattlleess ffuuee uunnaa bbaannddaa ddee rroocckk iinngglleessaa qquuee ssuurrggiióó eenn llaa ddééccaaddaa ddee llooss 6600.. SSee ffoorrmmóó eenn LLiivveerrppooooll,, yy eessttuuvvoo ccoonnssttiittuuiiddaa ddeessddee 11996622 ppoorr:: JJoohhnn LLeennnnoonn ((gguuiittaarrrraa rrííttmmiiccaa yy vvooccaalliissttaa),, PPaauull MMccCCaarrttnneeyy ((bbaajjoo yy vvooccaalliissttaa),, GGeeoorrggee HHaarrrriissoonn ((gguuiittaarrrraa ssoolliissttaa yy vvooccaalliissttaa) yy RRiinnggoo SSttaarrrr ((bbaatteerrííaa yy vvooccaalliissttaa)..
 3. 3. LLooss pprriimmeerrooss BBeeaattlleess CCoonn uunnaa ffoorrmmaacciióónn iinniicciiaall ddee cciinnccoo ccoommppoonneenntteess qquuee iinncclluuííaa aa JJoohhnn LLeennnnoonn,, PPaauull MMccCCaarrttnneeyy,, GGeeoorrggee HHaarrrriissoonn,, SSttuuaarr SSuuttcclliiffffeeee ((bbaajjoo) yy PPeettee BBeesstt ((bbaatteerrííaa),, llaa bbaannddaa ccoonnssttrruuyyóó ssuu rreeppuuttaacciióónn eenn llooss cclluubbeess ddee LLiivveerrppooooll yy HHaammbbuurrggoo ssoobbrree uunn ppeerrííooddoo ddee ttrreess aaññooss aa ppaarrttiirr ddee 11996600.. SSttuuaarr aabbaannddoonnóó llaa ffoorrmmaacciióónn eenn eell 6611,, yy PPeettee ffuuee ssuussttiittuuiiddoo ppoorr RRiinnggoo aall aaññoo ssiigguuiieennttee
 4. 4. JJoohhnn LLeennnnoonn JJoohhnn WWiinnssttoonn OOnnoo LLeennnnoonn ((LLiivveerrppooooll,, RReeiinnoo UUnniiddoo,, 99 ddee ooccttuubbrree ddee 11994400--NNuueevvaa YYoorrkk,, EEssttaaddooss UUnniiddooss,, 88 ddee ddiicciieemmbbrree ddee 11998800).. NNaacciióó yy ccrreecciióó eenn LLiivveerrppooooll,, ddoonnddee ssiieennddoo aaddoolleesscceennttee ssee ffaammiilliiaarriizzóó ccoonn eell ggéénneerroo mmuussiiccaall sskkiiffffllee,, ffoorrmmaannddoo llaa bbaannddaa TThhee QQuuaarrrryymmeenn,, qquuee ppoosstteerriioorrmmeennttee ssee ccoonnvveerrttiirrííaa eenn 11996600 eenn TThhee BBeeaattlleess.. CCuuaannddoo eell ggrruuppoo ssee ffuuee ddeessiinntteeggrraannddoo eemmppeezzóó ssuu ccaarrrreerraa eenn ssoolliittaarriioo..
 5. 5. PPaauull MMccCCaarrttnneeyy JJaammeess PPaauull MMccCCaarrttnneeyy ((LLiivveerrppooooll,, IInnggllaatteerrrraa,, 1188 ddee jjuunniioo ddee 11994422)) FFiigguurraa eenn eell LLiibbrroo GGuuiinnnneessss ddee llooss rrééccoorrddss ccoommoo eell «mmúússiiccoo yy ccoommppoossiittoorr mmááss eexxiittoossoo eenn llaa hhiissttoorriiaa ddee llaa mmúússiiccaa ppooppuullaarr»,, ccoonn 6600 ddiissccooss ddee oorroo yy vveennttaass ddee 110000 mmiilllloonneess ddee sseenncciillllooss eenn eell RReeiinnoo UUnniiddoo
 6. 6. GGeeoorrggee HHaarrrriissoonn GGeeoorrggee HHaarrrriissoonn ((LLiivveerrppooooll,, IInnggllaatteerrrraa,, RReeiinnoo UUnniiddoo,, 2255 ddee ffeebbrreerroo ddee 11994433--LLooss ÁÁnnggeelleess,, EEssttaaddooss UUnniiddooss,, 2299 ddee nnoovviieemmbbrree ddee 22000011)) .. TTrraass llaa ddiissoolluucciióónn ddee TThhee BBeeaattlleess,, HHaarrrriissoonn ppuubblliiccóó AAllll TThhiinnggss MMuusstt PPaassss((11997700)),, eell pprriimmeerr áállbbuumm ddee uunn bbeeaattllee eenn ssoolliittaarriioo qquuee aallccaannzzóó eell pprriimmeerr ppuueessttoo eenn llaa lliissttaa BBiillllbbooaarrdd 220000..
 7. 7. RRiinnggoo SSttaarrrr RRiinnggoo SSttaarrrr (( LLiivveerrppooooll,, IInnggllaatteerrrraa,, 77 ddee jjuulliioo ddee 11994400)).. TTrraass llaa sseeppaarraacciióónn ddee TThhee BBeeaattlleess eenn 11997700,, SSttaarrrr ddeessaarrrroollllóó uunnaa ccaarrrreerraa mmuussiiccaall eenn ssoolliittaarriioo ccoonn ééxxiittooss yy vvaarriiooss ffrraaccaassooss eenn llaa ddééccaaddaa ddee 11998800,, dduurraannttee llaa ccuuaall ddeessaarrrroollllóó uunnaa aaccttiivviiddaadd cciinneemmaattooggrrááffiiccaa ppaarraalleellaa
 8. 8. DDiissccooggrraaffííaa  11996633:: PPlleeaassee PPlleeaassee MMee  11996633:: WWiitthh tthhee BBeeaattlleess  11996644:: AA HHaarrdd DDaayy''ss NNiigghhtt  11996644:: BBeeaattlleess ffoorr SSaallee  11996655:: HHeellpp!!  11996655:: RRuubbbbeerr SSoouull  11996666:: RReevvoollvveerr  11996677:: SSggtt.. PPeeppppeerr''ss LLoonneellyy HHeeaarrttss CClluubb BBaanndd  11996677:: MMaaggiiccaall MMyysstteerryy TToouurr ((ddoobbllee EEPP))  11996688:: TThhee BBeeaattlleess  11996699:: YYeellllooww SSuubbmmaarriinnee  11996699:: AAbbbbeeyy RRooaadd  11997700:: LLeett IItt BBee
 9. 9. PPrreemmiiooss yy rreeccoonnoocciimmiieennttooss EEnn 11996655,, llaa rreeiinnaa IIssaabbeell IIII nnoommbbrróó aa llooss ccuuaattrroo BBeeaattlleess mmiieemmbbrrooss ddee llaa OOrrddeenn ddeell IImmppeerriioo BBrriittáánniiccoo.. LLaa ppeellííccuullaa LLeett IItt BBee ((11997700)) ddee TThhee BBeeaattlleess,, ggaannóó uunn ÓÓssccaarr eenn 11997711 ppoorr mmeejjoorr bbaannddaa ssoonnoorraa oorriiggiinnaall.. EEll ggrruuppoo ffuuee aaddmmiittiiddoo eenn eell SSaallóónn ddee llaa FFaammaa ddeell RRoocckk aanndd RRoollll eenn 11998888.. TThhee BBeeaattlleess hhaann tteenniiddoo mmááss áállbbuummeess nnúúmmeerroo uunnoo eenn eell RReeiinnoo UUnniiddoo qquuee ccuuaallqquuiieerr oottrroo aarrttiissttaa mmuussiiccaall ((uunn ttoottaall ddee 1155 áállbbuummeess
 10. 10. LLeeggaaddoo TThhee BBeeaattlleess ssiieemmpprree ffuuee,, eess yy sseerráá uunnaa ddee llaass bbaannddaass mmaass iinnssppiirraaddoorraass ppaarraa llaa ggeennttee,, mmuucchhaass bbaannddaass ddee llaa aaccttuuaalliiddaadd ssee iinnssppiirraann eenn eellllooss ppaarraa ccoommppoonneerr ssuu mmúússiiccaa.. SSuu ccoonncciieerrttoo eenn eell SShheeaa SSttaaddiiuumm ccoonn llaa qquuee aabbrriieerroonn ssuuggiirraa nnoorrtteeaammeerriiccaannaa ddee 11996655 aattrraajjoo aa lloo qquuee eennttoonncceess eerraa llaa mmaayyoorr aauuddiieenncciiaa eenn llaa hhiissttoorriiaa ddee llooss ccoonncciieerrttooss yy eess vviissttoo ccoommoo uunn «aaccoonntteecciimmiieennttoo hhiissttóórriiccoo eenn eell ccrreecciimmiieennttoo yy ddeessaarrrroolllloo ddee llaa mmúússiiccaa rroocckk»..
 11. 11. GGéénneerrooss OOrriiggiinnaallmmeennttee ccoommeennzzaarroonn ccoommoo ggrruuppoo ddee eessttiilloo sskkiiffffllee,,((ttiippoo ddee mmúússiiccaa ffoollkk iinnfflluueenncciiaaddoo ppoorr ggéénneerrooss ccoommoo eell jjaazzzz yy eell bblluueess)) ppeerroo pprroonnttoo ssee eemmbbaarrccaarroonn eenn eell rroocckk aanndd rroollll ggeennuuiinnoo ddee llooss aaññooss 5500.. CCoonnffoorrmmee ppaassóó eell ttiieemmppoo,, ssuu rreeppeerrttoorriioo ssee ffuuee aammpplliiaannddoo hhaassttaa iinncclluuiirr uunnaa eexxtteennssaa vvaarriieeddaadd ddee mmúússiiccaa ppoopp..
 12. 12. LLooss ccuuaattrroo
 13. 13. AAccttuuaallmmeennttee ssoolloo hhaayy ddooss BBeeaattlleess vviivvooss ((PPaauull MMccCCaarrttnneeyy yy RRiinnggoo SSttaarrrr)),, JJoohhnn LLeennnnoonn ffuuee aasseessiinnaaddoo aall ssaalliirr ddee ssuu ccaassaa yy GGeeoorrggee HHaarrrriissoonn ffaalllleecciióó ppoorr ccáánncceerr..
 14. 14. FFIINN

×