Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán

Laura González Ventura
Laura González VenturaAdministración y Gestión de Personal en C.M. Cabisuar

Actividad correspondiente a la asignatura "Planificación de la docencia en línea" del Máster en E-learning de la UOC.

0
PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA EN LÍNIA
PAC 4: DISSENY D’ ACTIVITATS DE FORMACIÓ
Laura González Ventura
Màster en Educació i TIC
1
INDEX
1. Justificació i descripció de les activitats........................................................2
2. Objectius i competències................................................................................3
3. Programa de la Unitat........................................................................................4
4. Metodologia........................................................................................................5
5. Contingut de la unitat.........................................................................................5
6. Recursos d’aprenentatge..................................................................................12
7. Procés d’avaluació.............................................................................................13
8. Temporalització...................................................................................................14
9. Webgrafía.............................................................................................................15
2
1. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS
El conjunt d’activitats que es proposen formen part d'una de les unitats del curs d’e-learning
anomenat “Curs de creació de l’ entorn d’aprenentatge personal (EPA) per incrementar les
oportunitats laborals i d’autoocupació”.
El curs és promogut pels Ajuntaments i en concret per l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i
va dirigit al col·lectiu de persones en atur, futurs emprenedors i/o a persones interessades en
reorientar la seva carrera professional.
Té una durada total de 120 hores i es distribueix en 4 unitats:
Unitat Hores
1.Introducció i ús de les TIC 10h
2. Concepte i descripció del PLE 15h
3. La utilització de les xarxes socials per a cercar feina 60h
4. Cerca i utilització de buscadors de feina 15h
Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció a un nombre màxim de 30 participants. La
institució corresponent establirà les dates d’inscripció, inici i finalització del curs.
El EPA prové de l'expressió anglosaxona “Personal Learning Enviroment“, és a dir, Entorn Personal
d'Aprenentatge i es refereix a una forma d'aprendre a la xarxa. Es tracta d'un projecte formatiu més
centrat en l'aprenentatge informal i basat en una concepció connectivista de l'aprenentatge. Sorgeix
de la necessitat de l'individu d'estar permanentment actualitzat. És el propi usuari qui tria els seus
objectius, continguts, eines, fonts, etc. És una forma ideal per al desenvolupament personal i/o
professional utilitzant tots els recursos disponibles en Internet i potenciant el coneixement global i
l'aprenentatge social.
Les sis tasques bàsiques que es realitzen en un PLE i en les activitats que es presenten més
endavant són:
● Buscar i filtrar la informació d'interès.
● Organitzar els continguts.
● Comunicar-se amb els altres.
● Crear nous continguts.
3
● Publicar-los per compartir-los amb la comunitat.
● Col·laborar amb uns altres en tasques de producció col·lectiva.
Dins d’aquest curs, les activitats proposades formen part de la unitat 3 anomenada “La utilització de
les xarxes socials per a cercar feina”, la qual té una durada de 60 hores. La xarxa social
professional Viadeo va realitzar un estudi en el qual concloïa que una gran part dels espanyols
busca treball a través de les xarxes socials. Aquesta pràctica és cada vegada més important ja que
les grans empreses estan deixant a un costat les fórmules tradicionals de cerca d'ocupació. Fins i
tot aquelles empreses que segueixen usant els mitjans tradicionals es recolzen cada vegada més
en l’ informació que veuen a les xarxes socials. Segons aquest estudi, un gran nombre d'empreses
revisa el perfil dels candidats a les xarxes socials abans de concretar una entrevista i descarten a
alguns candidats per tenir un perfil desactualitzat, poc adequat o per no tenir presència a cap xarxa
social. A més, varis estudis han demostrat com el 80% de les ofertes laborals no es coneixen de
manera pública, si no mitjançant contactes, dels quals la gran majoria s’obtenen a les xarxes
socials.
En conclusió, es tracta de crear una “marca personal” i que les xarxes socials siguin el nostre
principal aparador al món. Hem de mostrar qui som i el que som capaços de fer i en això ens
ajudarà (o ens pot perjudicar) en la nostre presència (o no) a les xarxes socials.
Per tant, és necessari tenir una bona presència a les xarxes socials que cada vegada són (i seran)
més importants en la cerca d'ocupació.
Els coneixements previs mínims que es requereixen per a les activitats en qüestió són a nivell
d’Internet, ja que les xarxes socials i eines web 2.0 s’aprenen a crear i utilitzar amb la realització de
les diferents activitats que componen el curs. Per tant, és requereix un nivell bàsic en ús de les TIC.
No obstant, en les primeres unitats i activitats del curs s’estudia la introducció i ús de les TIC.
2. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
Els coneixements adquirits permetran als participants incrementar les oportunitats laborals i
d’autoocupació segons els propis objectius personals, mitjançant eines útils i actuals enfocades a
l’ús coherent de les xarxes socials.
Els objectius de les activitats a realitzar són:
4
- Que els alumnes puguin desenvolupar els seus perfils a la xarxa de forma estratègica.
- Aprendre tots els canals i metodologies que poden aplicar-se per a optimitzar-los.
- Construir el propi PLE.
- Aprendre els conceptes bàsics d’ús de les TIC i, en concret, les xarxes socials.
- Utilització de les eines 2.0 com a mitjà de màrqueting professional i/o personal.
Les competències a adquirir són:
- Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
- Habilitats en les relacions interpersonals.
- Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom.
- Participació en les tasques que impliquin col·laboració amb els companys del curs.
- Utilització de les eines 2.0.
- Capacitat per definir i crear la marca personal.
3. PROGRAMA DE LA UNITAT
En la unitat 3 anomenada “La utilització de les xarxes socials per a cercar feina”, es tracten els
continguts que s’indiquen a continuació:
- Web 2.0 i xarxes socials
- La marca personal: com crear-la i gestionar-la
- Com actualitzar els perfils en funció de la nova realitat laboral
- Com gestionar les xarxes socials de forma coherent i professional
- Com desenvolupar una estratègia en xarxes socials per atreure oportunitats laborals
- Com configurar el nou CV 2.0
Les fonts d’informació, del programa establert, necessàries per a realitzar les activitats
corresponents a aquesta unitat les proporcionarà el tutor i l’ alumne les pot trobar a la plataforma
virtual Moodle del curs.
Per tant, les activitats dissenyades es basen en els continguts citats anteriorment.
5
4.METODOLOGIA
El plantejament metodològic aplicat a les activitats té en compte els següents principis:
❖ Una part essencial del desenvolupament del procés d’ensenyament - aprenentatge
de l’alumne és l’activitat.
❖ El desenvolupament de l’activitat té un clar sentit i significat per a l’alumne.
❖ La funció del tutor és la d’organitzar el procés d’aprenentatge, definir els objectius,
proporcionar informació, seleccionar activitats i crear situacions d’aprenentatge
oportunes.
Tant el curs com les activitats es realitzen de forma virtual i es basen en una orientació
connectivista. Per tant, l’aprenentatge del curs és totalment en línia, és a dir, basat en l’ e-learning.
La plataforma virtual del curs que s’utilitza per part del docent i l’alumne serà el Moodle. No obstant,
per a la realització de determinades activitats l’alumne les haurà de desenvolupar mitjançant l’ús de
recursos i eines del web 2.0.
S’utilitzen recursos en línia amb diversos formats. La informació mínima imprescindible per al
desenvolupament del curs i activitats es facilita als alumnes mitjançant documents de text i enllaços
a pàgines web a través de la plataforma Moodle. A l’ inici de cada unitat, el professor facilita els
recursos necessaris als alumnes i, quan sigui necessari, els farà de guia proporcionant orientació i
resolent els dubtes que vagin sorgint. Els alumnes han d’ampliar els recursos fent cerques
d’informació a la xarxa i realitzant les activitats proposades pel professor, amb llibertat per a decidir
el procés a seguir en el desenvolupament de l’activitat.
5.CONTINGUT DE LA UNITAT: LES ACTIVITATS
Les diferents activitats de la unitat 3, que tracten els continguts detallats en l’apartat Programa, a
realitzar per l’alumne s’enumeren a continuació:
Activitat 1: Introducció a les xarxes socials
A través de la plataforma Moodle, l ’alumne ha de respondre a un qüestionari de preguntes amb
resposta oberta proposades pel tutor. Prèviament els alumnes hauran consultat la documentació de
referència pujada pel tutor a Moodle i visualitzat un vídeo sobre la Web 2.0.
6
Les preguntes són:
❏ Què ha significat per a tu l’aparició de les xarxes socials? T’ha canviat en alguna
cosa a la vida?
❏ Utilitzes freqüentment les xarxes socials? Quines?
❏ Penses que es possible incrementar les oportunitats laborals o d’autoocupació a
través de les xarxes socials?
Els alumnes han de respondre a les preguntes proposades i per finalitzar fer un clic al botó "Edita la
meva tramesa" que hi ha al final del qüestionari. No obstant, es recomana escriure les respostes en
un document Word, el qual utilitzarà en la següent activitat.
Duració:
La durada recomanada per a la realització d’aquesta activitat és de 2 dies.
Objectiu activitat:
En aquesta activitat es pretén analitzar el significat, interès i nivell d’ús de les xarxes socials per part
dels alumnes.
Activitat 2. Entorn Google
En aquesta activitat, i un cop llegida la documentació de referència corresponent, l’alumne
comença a construir el seu propi PLE mitjançant les següents tasques:
2.1. Crear un compte a Gmail (sinó el té) i indicar en el fòrum habilitat per aquesta acció, el seu
compte de Gmail a la resta de companys i al tutor.
2.2. Crear a Gdrive una carpeta anomenada Activitat 2 i seguida del nom i cognoms de l’alumne
(Ex: Activitat 2 Laura González Ventura) i compartir-la amb el tutor en el correu que haurà
proporcionat.
Pujar a aquesta carpeta un fitxer Word amb la resposta a les preguntes plantejades en l’activitat 1.
L’alumne ha de recordar posar el seu nom al fitxer i comprovar que es comparteix amb el tutor.
7
En aquesta carpeta s’aniran pujant els fitxers que el tutor consideri necessaris i tots els que
l’alumne trobi interessants. Si l’alumne ho desitja, pot compartir també la carpeta o altres
documents amb els companys del curs.
2.3. Amb el compte de Gmail, l’alumne accedeix a Google +, i seguint les instruccions dels
documents de referència, ha de complimentar totes les dades necessàries per a crear el seu perfil a
Google +.
Un cop configurat el perfil, s’ha de crear un cercle d’amistat per a aquest curs anomenat “Xarxes
socials” i afegir als companys. Si l’alumne ho desitja, pot crear altres cercles per afegir a persones
del seu entorn familiar i/o professional o a persones que li interessi tenir, per motius laborals, en els
seus cercles de contactes.
És important que l'alumne complimenti tots els apartats del perfil per a que possibles reclutadors o
persones interessades puguin connectar amb ell.
L’alumne ha de compartir novetats, fotografies, vídeos o enllaços a webs d’interès a la pestanya
“Publicacions” del seu perfil de Google +. Com ha mínim ha de crear i compartir dos tipus de
publicacions per a que els companys i el tutor les puguin analitzar i valorar.
Duració:
L’alumne disposa d’ aproximadament 7 dies per realitzar les tasques indicades per a l’activitat.
Objectiu activitat:
En aquesta activitat l’objectiu és que l’alumne domini les diferents aplicacions de Google per a
futurs usos i comenci a definir el seu entorn d'aprenentatge, marca personal i xarxa de contactes.
Activitat 3: Les xarxes socials
3.1. Crear un compte a Twitter amb el correu de Gmail i seguir als companys del curs i a persones
o empreses interessants. A més, l’alumne haurà de:
-Experimentar amb Twitter i crear com a mínim dues llistes, una dels companys del curs i un
altre amb contactes professionals que l’alumne estigui interessat en seguir.
8
- És obligatori que l’alumne indiqui en el perfil de Twitter la seva professió i ciutat on viu per
començar a definir la seva marca personal.
- Compartir les seves idees mitjançant twits, retwits o esments. L’alumne ha de realitzar com
a mínim 4 twits durant el termini d’una setmana aproximadament sobre informació de valor
relacionada amb el seu sector professional, ja sigui amb comentaris propis o bé compartint
enllaços.
3.2. Crear un compte a Facebook (sinó el té) amb el correu de Gmail i seguir als companys del
curs i a persones, empreses o pàgines que consideri útils e interessants.
3.3. Crea un compte a Linkedin i configurar el seu perfil laboral seguint les instruccions que indica
la pròpia aplicació. Afegir grups que siguin del seu interès professional i tractar d’ampliar la seva
xarxa de contactes professionals.
Duració:
Per a la realització de totes les tasques encomanades l’alumne disposa de 8 dies. Per a que el tutor
pugui fer un seguiment de l’aprenentatge de l’alumne, aquest ha de facilitar el usuari o enllaç al
perfil de cada xarxa social a través d’un correu electrònica a la bústia del tutor.
Objectiu activitat:
L’objectiu de l’activitat 3 és que l’alumne comenci a configurar el seu perfil a les xarxes socials per a
incrementar les oportunitats laborals, a establir contactes professionals i seguir a persones o
pàgines d’empreses que siguin del seu interès.
Activitat 4: Gestió de la Web 2.0 i promoció dels coneixements
4.1. Seguint la documentació de referència proposada pel tutor, l’alumne ha de crear un usuari als
marcadors socials Symbaloo o Delicious per gestionar les seves pàgines preferides tant a nivell
personal com professional i compartir algunes d’aquestes amb el tutor i els companys del curs.
És necessari enviar un correu electrònic al tutor amb el enllaç de Symbaloo o Delicious.
Han de constar les xarxes socials tractades fins al moment i, com a mínim, 4 pàgines més que
resultin laboralment interessants per l’alumne.
9
4.2. Creació d’un blog: l’alumne ha de compartir els seus pensaments, idees i tot allò que li
interessa amb altres persones que tinguin interessos similars als seus. L’alumne ha de:
➢ Parlar dels seus interessos e idees.
➢ Escriure amb freqüència.
➢ S’ha d’involucrar amb els lectors del blog i participar amb comentaris a altres blogs.
➢ Enllaçar els comptes que tingui a les xarxes socials amb el blog.
➢ Crear un disseny que li agradi i transmeti la imatge que vol donar d’ ell.
Plataformes gratuïtes per creació del blog: Blogger i Wordpress.
L’alumne ha d’enviar al fòrum habilitat per aquesta subactivitat al Moodle, l’enllaç al seu blog amb
un mínim de 2 posts publicats sobre el que hem après en l’activitat 2 i 3.
També pot, si ho desitja, publicar més post sobre els seus coneixements professionals o idees
interessants.
Cada alumne ha d’analitzar, comentar i fer propostes de millora de 3 blogs dels indicats pels
companys al fòrum.
Duració:
El termini orientatiu per realitzar aquestes dues fases és de 8 dies.
Objectiu de l’activitat:
Realitzant aquestes tasques es pretén que l’alumne aprengui a gestionar les seves pàgines web
preferides, vídeos o articles des de una mateixa plataforma i a construir la seva pròpia marca
personal a través de la creació d’un blog que li permet compartir els seus coneixements, habilitats e
interessos relacionats amb el seu perfil professional.
Activitat 5: Creació del Currículum Vitae 2.0
En aquesta activitat l’alumne ha de crear una infografía del seu currículum i un vídeocurriculum
mitjançant l’ús d’eines 2.0.
5.1.CV en infografía: Una forma nova de presentar el currículum a Internet és transformant-lo en
una Infografia, és a dir, en una espècie de currículum gràfic. Aquest tipus de currículum destacarà
10
sobre els altres. Hi ha algunes eines a Internet especialment preparades per aquest fi, que faciliten
molt la preparació d'aquest tipus de currículum:
➔ Re.Vu: Pren les dades del teu perfil de Linkedin. Una vegada creada la infografia, pots
personalitzar-la, canviar el color, distribució, tipus de gràfic…
➔ Cvgram: Pren les dades del teu perfil de Linkedin o Facebook o bé complimentant les
preguntes que va proposant per a l’ el.laboració de la infografía.
➔ ResumUP.com: És una aplicació en estat Beta que pren les dades de Linkedin o de
Facebook i construeix una línia de vida amb les dades que ha extret d'aquestes xarxes
socials. Després es poden afegir les habilitats, entreteniments i altres aspectes
En aquesta subactivitat l’alumne ha de triar una de les eines proposades i crear la infografía del
seu CV. Ha d’enviar l’enllaç o imatge a la carpeta Infografía del fòrum de l’activitat 5 i ha de
pujar la tramesa a l’activitat en qüestió indicada a Moodle.
Duració:
La durada d’aquesta tasca és de 2 dies.
5.2. Vídeo-currículum:El Vídeo-currículum és una presentació del alumne en vídeo que servirà
perquè un seleccionador el pugui conèixer una mica millor. Si fa un bon vídeo, incrementarà la seva
probabilitat de ser emprat perquè destacarà una mica més sobre els altres.
Per tant, un cop llegida la documentació de referència sobre el vídeo-currículum i l’eina Youtube,
l’alumne haurà de crear el vídeo en el qual haurà de parlar de ell i destacarà les seves qualitats i els
punts més importants del seu currículum. Per a la realització del vídeo, haurà de tenir en compte els
següents punts:
-El vídeo ha de ser breu: no més de 2 o 3 minuts.
-L’alumne ha de saber el que dirà i preparar el discurs abans de començar a gravar.
-Ha de preparar el lloc on el gravarà amb una decoració discreta, en un ambient tranquil i
silenciós on no tingui interrupcions.
-Ha de vestir-se de la mateixa forma com es vestiria si anés a una entrevista de treball.
-Ha de recitar el text de memòria, sense llegir-lo, perquè si el llegeix es veurà molt artificial i
no quedarà bé.
11
-Ha d'actuar amb la màxima naturalitat possible, estar el més relaxat possible i parlar amb
veu alta i clara.
-Després de gravar el vídeo, ha de revisar bé el resultat i si no és l'òptim, gravar-ho de nou.
Quan quedi satisfet amb el resultat, l’ha de pujar al Youtube del seu compte Gmail. En aquesta
xarxa podrà triar que el seu vídeo sigui públic, privat o sense classificar.
Si tria que sigui públic, podrà accedir a aquest vídeo qualsevol persona i el seu vídeo apareixerà en
els resultats de cerca de Youtube i a altres motors de cerca. Si tria que sigui privat, solament
podran accedir al vídeo aquelles persones a les quals hagi convidat a veure-ho. Si tria que sigui
“Sense classificar” solament podran veure el vídeo aquelles persones que tinguinl'enllaç del vídeo.
Exemple de vídeo-currículum
Un cop pujat el vídeo a Youtube, ha d’enviar l’enllaç del mateix al fòrum habilitat per aquesta
activitat a Moodle.
En aquest mateix espai, cada alumne ha de fer comentaris o propostes als vídeo-currículums de,
com a mínim, 2 companys.
Duració:
El temps orientatiu per a fer el vídeo-currículum, penjar-lo i comentar el de 2 companys més és de 4
dies.
Objectiu de l’activitat:
Realitzant aquestes dues tasques l’alumne aprèn a crear i compartir les noves formes de currículum
2.0 que destaquen en l’actualitat.
L’alumne pot publicar les subactivitats 5.1 i 5.2 al blog i a les xarxes socials tractades en les
activitats 2 i 3.
12
6.RECURSOS D’APRENENTATGE
Els recursos que s'utilitzen durant els curs són proporcionats a la plataforma Moodle, hi ha
referències de pàgines webs o enllaços a tutorials, manuals, documents de referència en PDF,
fòrums per a les activitats, entre altres.
Els recursos utilitzats a les activitats són proporcionats pel tutor i s’indiquen al Moodle del curs. Es
tracta bàsicament de documents de referència en format Pdf o Web i eines de la web 2.0.
El material de referència que, com a mínim, ha de proporcionar el tutor als alumnes a través de la
plataforma Moodle és:
13
Eina 2.0 Materials
Gmail, Gdrive i
Google +
http://www.slideshare.net/adolforomero/tutorial-google-drive
http://google.uji.es/sites/default/files/gmail_calendar.pdf
http://www.slideshare.net/susanapuigmarti/gua-y-manual-para-el-uso-
de-google-plus
Twitter http://estwitter.com/tutorial/
http://texting.wordpress.com/2008/04/28/todo-sobre-twitter/
Facebook http://www.youtube.com/watch?v=87oVgeOpvK8
Linkedin http://www.slideshare.net/naiarapzv/qu-es-linkedin-un-manual-sencillo-
y-visual-de-linkedin
Symbaloo http://issuu.com/centrederecursos/docs/tutorial_symbaloo
Blogger i
Wordpress
http://red.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/voces_abuelos_pri13/manual_blo
gger.pdf
http://carmenvera.wikispaces.com/file/view/manual+Wordpress.pdf
No obstant, el tutor pot facilitar altres recursos d’aprenentatge.
8.PROCÉS D’AVALUACIÓ
Avaluació per part dels alumnes
S’ estableixen dos tipus d’avaluacions de les activitats dissenyades, que l’alumne haurà de realitzar
al final de cada unitat i que trobarà a la plataforma virtual Moodle:
- Un qüestionari d’ autoavaluació per a que l’alumne pugui valorar el treball realitzat per ell
mateix. El qüestionari serà lliurat pel tutor.
- Una rúbrica avaluativa per valorar el treball dels companys i la seva participació i
col·laboració en els fòrums i altres tasques encomanades. Al ser 30 participants, el tutor
realitzarà 6 grups de 5 persones cadascun i així cada alumne haurà d’avaluar el treball de
les altres 4 persones que formen el seu grup.
14
Avaluació per part del tutor
El curs, i en aquest cas la unitat “La utilització de les xarxes socials per a cercar feina”. estableix
una avaluació contínua basada en el seguiment de l’alumne i en la seva evolució durant la unitat (i
el curs) i resultats obtinguts en les activitats. En concret, els criteris a tenir en compte en cadascuna
de les activitats són:
- Participació i col·laboració en els fòrums, xarxes socials i blog tractats en les activitats.
- Realització i resultat dels perfils creats i els coneixements aportats a les diferents xarxes
socials i eines 2.0 proposades.
- Adequació del procés de marca personal realitzat per l’alumne a l’objectiu del curs.
Per tant, es realitza una avaluació formativa de cada activitat i finalment es realitza una avaluació
sumativa per obtenir la qualificació final. La qualificació d’aquesta avaluació contínua és qualitativa i
es presenta amb una de les qualificacions següents:
La data qualificació de cada activitat corresponent a la unitat “La utilització de les xarxes socials per
a cercar feina”, l’indicarà el tutor en el Pla docent disponible al Moodle del curs.
Al ser un curs de formació no reglada, la superació del curs amb una qualificació de A, B o C
suposa l’ obtenció d’un certificat d’aprofitament per a l’alumne, a excepció de que la qualificació final
obtinguda sigui D.
9. TEMPORALITZACIÓ
La unitat “La utilització de les xarxes socials per a cercar feina”. es realitza durant 1 mes i té una
durada recomanada i aproximada de 60 hores, per tant, no s’estableixen les hores de dedicació
exactes per a cada activitat, doncs això va en funció de la disponibilitat e interès de cadascú, però si
A Qualificació molt bona
B Qualificació bona
C Qualificació suficient
D Qualificació molt baixa
15
s’indica una durada orientativa de cadascuna per tal de que les tasques col·laboratives no es vegin
alterades.
Activitat
Durada
recomanada
Hores orientatives
de dedicació
Activitat 1:Introducció a les xarxes socials 2 dies 4h
Activitat 2: Entorn Google 7 dies 12h
Activitat 3: Les xarxes socials 8 dies 15h
Activitat 4: Gestió de la web 2.0 i promoció dels
coneixements 8 dies
15h
Activitat 5: Creació del currículum vitae 2.0 6 dies 14h
No obstant, el calendari amb les dates del curs i amb l’inici i fi de cada unitat i/o activitat l’establirà
la pròpia institució formativa.
10. WEBGRAFIA
http://www.expansion.com/2013/07/23/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1374569306.html
http://ticymetodologia20.blogspot.com.es/p/nuestro-ple.html

Recomendados

Projecte por
ProjecteProjecte
Projecteanukaf1981
206 vistas20 diapositivas
Projecte easy pc por
Projecte easy pcProjecte easy pc
Projecte easy pcanukaf1981
301 vistas20 diapositivas
Activitat 2 febrer_2014 por
Activitat 2 febrer_2014Activitat 2 febrer_2014
Activitat 2 febrer_2014Marta Ruiz
294 vistas5 diapositivas
EnXarxa_revisió por
EnXarxa_revisióEnXarxa_revisió
EnXarxa_revisiójpozom752
489 vistas34 diapositivas
Blogs per a l'ensenyament i l'aprenentatge por
Blogs per a l'ensenyament i l'aprenentatgeBlogs per a l'ensenyament i l'aprenentatge
Blogs per a l'ensenyament i l'aprenentatgeFrancesc Balagué
1.2K vistas32 diapositivas
Cas kite del propi aprenentatges por
Cas kite del propi aprenentatgesCas kite del propi aprenentatges
Cas kite del propi aprenentatgesLaurapalillo
416 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Diseño de una secuencia de aprendizaje (E-learning) Catalán por
Diseño de una secuencia de aprendizaje (E-learning) CatalánDiseño de una secuencia de aprendizaje (E-learning) Catalán
Diseño de una secuencia de aprendizaje (E-learning) CatalánLaura González Ventura
382 vistas6 diapositivas
Malaxama - Projecte "Benvinguts al Català" por
Malaxama - Projecte "Benvinguts al Català"Malaxama - Projecte "Benvinguts al Català"
Malaxama - Projecte "Benvinguts al Català"Laura González Ventura
564 vistas20 diapositivas
Demostratius por
DemostratiusDemostratius
DemostratiusMi Guel
2.8K vistas1 diapositiva
Les categories gramaticals 2n eso por
Les categories gramaticals 2n esoLes categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n esoSílvia Montals
31.5K vistas11 diapositivas
Uso de la b por
Uso de la bUso de la b
Uso de la brudykws
574.8K vistas13 diapositivas
Animals 3 a por
Animals 3 aAnimals 3 a
Animals 3 aMi Guel
1.8K vistas1 diapositiva

Destacado(7)

Demostratius por Mi Guel
DemostratiusDemostratius
Demostratius
Mi Guel2.8K vistas
Les categories gramaticals 2n eso por Sílvia Montals
Les categories gramaticals 2n esoLes categories gramaticals 2n eso
Les categories gramaticals 2n eso
Sílvia Montals31.5K vistas
Uso de la b por rudykws
Uso de la bUso de la b
Uso de la b
rudykws574.8K vistas
Animals 3 a por Mi Guel
Animals 3 aAnimals 3 a
Animals 3 a
Mi Guel1.8K vistas
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business por Barry Feldman
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
32 Ways a Digital Marketing Consultant Can Help Grow Your Business
Barry Feldman340.1K vistas

Similar a Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán

Dinamitzadors continguts por
Dinamitzadors contingutsDinamitzadors continguts
Dinamitzadors contingutsRobert López Pastrana
473 vistas3 diapositivas
Projecte Trevol por
Projecte TrevolProjecte Trevol
Projecte Trevolalatorremar
581 vistas22 diapositivas
Projecte l'Aigüer por
Projecte l'AigüerProjecte l'Aigüer
Projecte l'Aigüeralatorremar
367 vistas22 diapositivas
Guia assignatura emprenedoria por
Guia assignatura emprenedoriaGuia assignatura emprenedoria
Guia assignatura emprenedoriaRosa Domingo
1K vistas9 diapositivas
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT por
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNATÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNATFundación Impuls
428 vistas14 diapositivas
EduTic 2.0 por
EduTic 2.0EduTic 2.0
EduTic 2.0Ricardo Romero
249 vistas20 diapositivas

Similar a Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán(20)

Projecte Trevol por alatorremar
Projecte TrevolProjecte Trevol
Projecte Trevol
alatorremar581 vistas
Projecte l'Aigüer por alatorremar
Projecte l'AigüerProjecte l'Aigüer
Projecte l'Aigüer
alatorremar367 vistas
Guia assignatura emprenedoria por Rosa Domingo
Guia assignatura emprenedoriaGuia assignatura emprenedoria
Guia assignatura emprenedoria
Rosa Domingo1K vistas
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT por Fundación Impuls
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNATÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT
ÚS DE LES TIC COM A EINA HABITUAL EN L’ALUMNAT
Fundación Impuls428 vistas
Reflexió sobre el marc educatiu. por Patricia Monty
Reflexió sobre el marc educatiu.Reflexió sobre el marc educatiu.
Reflexió sobre el marc educatiu.
Patricia Monty449 vistas
Guia didactica llibre digital por Esther Subias
Guia didactica llibre digitalGuia didactica llibre digital
Guia didactica llibre digital
Esther Subias335 vistas
Cas 1 por genyues
Cas 1Cas 1
Cas 1
genyues297 vistas
Manual unitats tic por miquelitus
Manual unitats ticManual unitats tic
Manual unitats tic
miquelitus417 vistas
Manual unitats tic por mdbejarano
Manual unitats ticManual unitats tic
Manual unitats tic
mdbejarano1.2K vistas
DE LA FORMACIÓ PRESENCIAL A L’E-LEARNING por sonlp
DE LA FORMACIÓ PRESENCIAL A L’E-LEARNINGDE LA FORMACIÓ PRESENCIAL A L’E-LEARNING
DE LA FORMACIÓ PRESENCIAL A L’E-LEARNING
sonlp615 vistas
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari por Roser Batlle Suñer
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Roser Batlle Suñer1.5K vistas
Educació2.0 por Ximpas1BA
Educació2.0Educació2.0
Educació2.0
Ximpas1BA318 vistas
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt por Premi TIC
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.pptEL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
EL MEU PROJECTE I PENSAMENT TIC.ppt
Premi TIC323 vistas

Diseño de actividades de formación en línea (e learning) - Catalán

 • 1. 0 PLANIFICACIÓ DE LA DOCÈNCIA EN LÍNIA PAC 4: DISSENY D’ ACTIVITATS DE FORMACIÓ Laura González Ventura Màster en Educació i TIC
 • 2. 1 INDEX 1. Justificació i descripció de les activitats........................................................2 2. Objectius i competències................................................................................3 3. Programa de la Unitat........................................................................................4 4. Metodologia........................................................................................................5 5. Contingut de la unitat.........................................................................................5 6. Recursos d’aprenentatge..................................................................................12 7. Procés d’avaluació.............................................................................................13 8. Temporalització...................................................................................................14 9. Webgrafía.............................................................................................................15
 • 3. 2 1. JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS El conjunt d’activitats que es proposen formen part d'una de les unitats del curs d’e-learning anomenat “Curs de creació de l’ entorn d’aprenentatge personal (EPA) per incrementar les oportunitats laborals i d’autoocupació”. El curs és promogut pels Ajuntaments i en concret per l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació i va dirigit al col·lectiu de persones en atur, futurs emprenedors i/o a persones interessades en reorientar la seva carrera professional. Té una durada total de 120 hores i es distribueix en 4 unitats: Unitat Hores 1.Introducció i ús de les TIC 10h 2. Concepte i descripció del PLE 15h 3. La utilització de les xarxes socials per a cercar feina 60h 4. Cerca i utilització de buscadors de feina 15h Les places s’atorgaran per rigorós ordre d’inscripció a un nombre màxim de 30 participants. La institució corresponent establirà les dates d’inscripció, inici i finalització del curs. El EPA prové de l'expressió anglosaxona “Personal Learning Enviroment“, és a dir, Entorn Personal d'Aprenentatge i es refereix a una forma d'aprendre a la xarxa. Es tracta d'un projecte formatiu més centrat en l'aprenentatge informal i basat en una concepció connectivista de l'aprenentatge. Sorgeix de la necessitat de l'individu d'estar permanentment actualitzat. És el propi usuari qui tria els seus objectius, continguts, eines, fonts, etc. És una forma ideal per al desenvolupament personal i/o professional utilitzant tots els recursos disponibles en Internet i potenciant el coneixement global i l'aprenentatge social. Les sis tasques bàsiques que es realitzen en un PLE i en les activitats que es presenten més endavant són: ● Buscar i filtrar la informació d'interès. ● Organitzar els continguts. ● Comunicar-se amb els altres. ● Crear nous continguts.
 • 4. 3 ● Publicar-los per compartir-los amb la comunitat. ● Col·laborar amb uns altres en tasques de producció col·lectiva. Dins d’aquest curs, les activitats proposades formen part de la unitat 3 anomenada “La utilització de les xarxes socials per a cercar feina”, la qual té una durada de 60 hores. La xarxa social professional Viadeo va realitzar un estudi en el qual concloïa que una gran part dels espanyols busca treball a través de les xarxes socials. Aquesta pràctica és cada vegada més important ja que les grans empreses estan deixant a un costat les fórmules tradicionals de cerca d'ocupació. Fins i tot aquelles empreses que segueixen usant els mitjans tradicionals es recolzen cada vegada més en l’ informació que veuen a les xarxes socials. Segons aquest estudi, un gran nombre d'empreses revisa el perfil dels candidats a les xarxes socials abans de concretar una entrevista i descarten a alguns candidats per tenir un perfil desactualitzat, poc adequat o per no tenir presència a cap xarxa social. A més, varis estudis han demostrat com el 80% de les ofertes laborals no es coneixen de manera pública, si no mitjançant contactes, dels quals la gran majoria s’obtenen a les xarxes socials. En conclusió, es tracta de crear una “marca personal” i que les xarxes socials siguin el nostre principal aparador al món. Hem de mostrar qui som i el que som capaços de fer i en això ens ajudarà (o ens pot perjudicar) en la nostre presència (o no) a les xarxes socials. Per tant, és necessari tenir una bona presència a les xarxes socials que cada vegada són (i seran) més importants en la cerca d'ocupació. Els coneixements previs mínims que es requereixen per a les activitats en qüestió són a nivell d’Internet, ja que les xarxes socials i eines web 2.0 s’aprenen a crear i utilitzar amb la realització de les diferents activitats que componen el curs. Per tant, és requereix un nivell bàsic en ús de les TIC. No obstant, en les primeres unitats i activitats del curs s’estudia la introducció i ús de les TIC. 2. OBJECTIUS I COMPETÈNCIES Els coneixements adquirits permetran als participants incrementar les oportunitats laborals i d’autoocupació segons els propis objectius personals, mitjançant eines útils i actuals enfocades a l’ús coherent de les xarxes socials. Els objectius de les activitats a realitzar són:
 • 5. 4 - Que els alumnes puguin desenvolupar els seus perfils a la xarxa de forma estratègica. - Aprendre tots els canals i metodologies que poden aplicar-se per a optimitzar-los. - Construir el propi PLE. - Aprendre els conceptes bàsics d’ús de les TIC i, en concret, les xarxes socials. - Utilització de les eines 2.0 com a mitjà de màrqueting professional i/o personal. Les competències a adquirir són: - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. - Habilitats en les relacions interpersonals. - Desenvolupar estratègies d’aprenentatge autònom. - Participació en les tasques que impliquin col·laboració amb els companys del curs. - Utilització de les eines 2.0. - Capacitat per definir i crear la marca personal. 3. PROGRAMA DE LA UNITAT En la unitat 3 anomenada “La utilització de les xarxes socials per a cercar feina”, es tracten els continguts que s’indiquen a continuació: - Web 2.0 i xarxes socials - La marca personal: com crear-la i gestionar-la - Com actualitzar els perfils en funció de la nova realitat laboral - Com gestionar les xarxes socials de forma coherent i professional - Com desenvolupar una estratègia en xarxes socials per atreure oportunitats laborals - Com configurar el nou CV 2.0 Les fonts d’informació, del programa establert, necessàries per a realitzar les activitats corresponents a aquesta unitat les proporcionarà el tutor i l’ alumne les pot trobar a la plataforma virtual Moodle del curs. Per tant, les activitats dissenyades es basen en els continguts citats anteriorment.
 • 6. 5 4.METODOLOGIA El plantejament metodològic aplicat a les activitats té en compte els següents principis: ❖ Una part essencial del desenvolupament del procés d’ensenyament - aprenentatge de l’alumne és l’activitat. ❖ El desenvolupament de l’activitat té un clar sentit i significat per a l’alumne. ❖ La funció del tutor és la d’organitzar el procés d’aprenentatge, definir els objectius, proporcionar informació, seleccionar activitats i crear situacions d’aprenentatge oportunes. Tant el curs com les activitats es realitzen de forma virtual i es basen en una orientació connectivista. Per tant, l’aprenentatge del curs és totalment en línia, és a dir, basat en l’ e-learning. La plataforma virtual del curs que s’utilitza per part del docent i l’alumne serà el Moodle. No obstant, per a la realització de determinades activitats l’alumne les haurà de desenvolupar mitjançant l’ús de recursos i eines del web 2.0. S’utilitzen recursos en línia amb diversos formats. La informació mínima imprescindible per al desenvolupament del curs i activitats es facilita als alumnes mitjançant documents de text i enllaços a pàgines web a través de la plataforma Moodle. A l’ inici de cada unitat, el professor facilita els recursos necessaris als alumnes i, quan sigui necessari, els farà de guia proporcionant orientació i resolent els dubtes que vagin sorgint. Els alumnes han d’ampliar els recursos fent cerques d’informació a la xarxa i realitzant les activitats proposades pel professor, amb llibertat per a decidir el procés a seguir en el desenvolupament de l’activitat. 5.CONTINGUT DE LA UNITAT: LES ACTIVITATS Les diferents activitats de la unitat 3, que tracten els continguts detallats en l’apartat Programa, a realitzar per l’alumne s’enumeren a continuació: Activitat 1: Introducció a les xarxes socials A través de la plataforma Moodle, l ’alumne ha de respondre a un qüestionari de preguntes amb resposta oberta proposades pel tutor. Prèviament els alumnes hauran consultat la documentació de referència pujada pel tutor a Moodle i visualitzat un vídeo sobre la Web 2.0.
 • 7. 6 Les preguntes són: ❏ Què ha significat per a tu l’aparició de les xarxes socials? T’ha canviat en alguna cosa a la vida? ❏ Utilitzes freqüentment les xarxes socials? Quines? ❏ Penses que es possible incrementar les oportunitats laborals o d’autoocupació a través de les xarxes socials? Els alumnes han de respondre a les preguntes proposades i per finalitzar fer un clic al botó "Edita la meva tramesa" que hi ha al final del qüestionari. No obstant, es recomana escriure les respostes en un document Word, el qual utilitzarà en la següent activitat. Duració: La durada recomanada per a la realització d’aquesta activitat és de 2 dies. Objectiu activitat: En aquesta activitat es pretén analitzar el significat, interès i nivell d’ús de les xarxes socials per part dels alumnes. Activitat 2. Entorn Google En aquesta activitat, i un cop llegida la documentació de referència corresponent, l’alumne comença a construir el seu propi PLE mitjançant les següents tasques: 2.1. Crear un compte a Gmail (sinó el té) i indicar en el fòrum habilitat per aquesta acció, el seu compte de Gmail a la resta de companys i al tutor. 2.2. Crear a Gdrive una carpeta anomenada Activitat 2 i seguida del nom i cognoms de l’alumne (Ex: Activitat 2 Laura González Ventura) i compartir-la amb el tutor en el correu que haurà proporcionat. Pujar a aquesta carpeta un fitxer Word amb la resposta a les preguntes plantejades en l’activitat 1. L’alumne ha de recordar posar el seu nom al fitxer i comprovar que es comparteix amb el tutor.
 • 8. 7 En aquesta carpeta s’aniran pujant els fitxers que el tutor consideri necessaris i tots els que l’alumne trobi interessants. Si l’alumne ho desitja, pot compartir també la carpeta o altres documents amb els companys del curs. 2.3. Amb el compte de Gmail, l’alumne accedeix a Google +, i seguint les instruccions dels documents de referència, ha de complimentar totes les dades necessàries per a crear el seu perfil a Google +. Un cop configurat el perfil, s’ha de crear un cercle d’amistat per a aquest curs anomenat “Xarxes socials” i afegir als companys. Si l’alumne ho desitja, pot crear altres cercles per afegir a persones del seu entorn familiar i/o professional o a persones que li interessi tenir, per motius laborals, en els seus cercles de contactes. És important que l'alumne complimenti tots els apartats del perfil per a que possibles reclutadors o persones interessades puguin connectar amb ell. L’alumne ha de compartir novetats, fotografies, vídeos o enllaços a webs d’interès a la pestanya “Publicacions” del seu perfil de Google +. Com ha mínim ha de crear i compartir dos tipus de publicacions per a que els companys i el tutor les puguin analitzar i valorar. Duració: L’alumne disposa d’ aproximadament 7 dies per realitzar les tasques indicades per a l’activitat. Objectiu activitat: En aquesta activitat l’objectiu és que l’alumne domini les diferents aplicacions de Google per a futurs usos i comenci a definir el seu entorn d'aprenentatge, marca personal i xarxa de contactes. Activitat 3: Les xarxes socials 3.1. Crear un compte a Twitter amb el correu de Gmail i seguir als companys del curs i a persones o empreses interessants. A més, l’alumne haurà de: -Experimentar amb Twitter i crear com a mínim dues llistes, una dels companys del curs i un altre amb contactes professionals que l’alumne estigui interessat en seguir.
 • 9. 8 - És obligatori que l’alumne indiqui en el perfil de Twitter la seva professió i ciutat on viu per començar a definir la seva marca personal. - Compartir les seves idees mitjançant twits, retwits o esments. L’alumne ha de realitzar com a mínim 4 twits durant el termini d’una setmana aproximadament sobre informació de valor relacionada amb el seu sector professional, ja sigui amb comentaris propis o bé compartint enllaços. 3.2. Crear un compte a Facebook (sinó el té) amb el correu de Gmail i seguir als companys del curs i a persones, empreses o pàgines que consideri útils e interessants. 3.3. Crea un compte a Linkedin i configurar el seu perfil laboral seguint les instruccions que indica la pròpia aplicació. Afegir grups que siguin del seu interès professional i tractar d’ampliar la seva xarxa de contactes professionals. Duració: Per a la realització de totes les tasques encomanades l’alumne disposa de 8 dies. Per a que el tutor pugui fer un seguiment de l’aprenentatge de l’alumne, aquest ha de facilitar el usuari o enllaç al perfil de cada xarxa social a través d’un correu electrònica a la bústia del tutor. Objectiu activitat: L’objectiu de l’activitat 3 és que l’alumne comenci a configurar el seu perfil a les xarxes socials per a incrementar les oportunitats laborals, a establir contactes professionals i seguir a persones o pàgines d’empreses que siguin del seu interès. Activitat 4: Gestió de la Web 2.0 i promoció dels coneixements 4.1. Seguint la documentació de referència proposada pel tutor, l’alumne ha de crear un usuari als marcadors socials Symbaloo o Delicious per gestionar les seves pàgines preferides tant a nivell personal com professional i compartir algunes d’aquestes amb el tutor i els companys del curs. És necessari enviar un correu electrònic al tutor amb el enllaç de Symbaloo o Delicious. Han de constar les xarxes socials tractades fins al moment i, com a mínim, 4 pàgines més que resultin laboralment interessants per l’alumne.
 • 10. 9 4.2. Creació d’un blog: l’alumne ha de compartir els seus pensaments, idees i tot allò que li interessa amb altres persones que tinguin interessos similars als seus. L’alumne ha de: ➢ Parlar dels seus interessos e idees. ➢ Escriure amb freqüència. ➢ S’ha d’involucrar amb els lectors del blog i participar amb comentaris a altres blogs. ➢ Enllaçar els comptes que tingui a les xarxes socials amb el blog. ➢ Crear un disseny que li agradi i transmeti la imatge que vol donar d’ ell. Plataformes gratuïtes per creació del blog: Blogger i Wordpress. L’alumne ha d’enviar al fòrum habilitat per aquesta subactivitat al Moodle, l’enllaç al seu blog amb un mínim de 2 posts publicats sobre el que hem après en l’activitat 2 i 3. També pot, si ho desitja, publicar més post sobre els seus coneixements professionals o idees interessants. Cada alumne ha d’analitzar, comentar i fer propostes de millora de 3 blogs dels indicats pels companys al fòrum. Duració: El termini orientatiu per realitzar aquestes dues fases és de 8 dies. Objectiu de l’activitat: Realitzant aquestes tasques es pretén que l’alumne aprengui a gestionar les seves pàgines web preferides, vídeos o articles des de una mateixa plataforma i a construir la seva pròpia marca personal a través de la creació d’un blog que li permet compartir els seus coneixements, habilitats e interessos relacionats amb el seu perfil professional. Activitat 5: Creació del Currículum Vitae 2.0 En aquesta activitat l’alumne ha de crear una infografía del seu currículum i un vídeocurriculum mitjançant l’ús d’eines 2.0. 5.1.CV en infografía: Una forma nova de presentar el currículum a Internet és transformant-lo en una Infografia, és a dir, en una espècie de currículum gràfic. Aquest tipus de currículum destacarà
 • 11. 10 sobre els altres. Hi ha algunes eines a Internet especialment preparades per aquest fi, que faciliten molt la preparació d'aquest tipus de currículum: ➔ Re.Vu: Pren les dades del teu perfil de Linkedin. Una vegada creada la infografia, pots personalitzar-la, canviar el color, distribució, tipus de gràfic… ➔ Cvgram: Pren les dades del teu perfil de Linkedin o Facebook o bé complimentant les preguntes que va proposant per a l’ el.laboració de la infografía. ➔ ResumUP.com: És una aplicació en estat Beta que pren les dades de Linkedin o de Facebook i construeix una línia de vida amb les dades que ha extret d'aquestes xarxes socials. Després es poden afegir les habilitats, entreteniments i altres aspectes En aquesta subactivitat l’alumne ha de triar una de les eines proposades i crear la infografía del seu CV. Ha d’enviar l’enllaç o imatge a la carpeta Infografía del fòrum de l’activitat 5 i ha de pujar la tramesa a l’activitat en qüestió indicada a Moodle. Duració: La durada d’aquesta tasca és de 2 dies. 5.2. Vídeo-currículum:El Vídeo-currículum és una presentació del alumne en vídeo que servirà perquè un seleccionador el pugui conèixer una mica millor. Si fa un bon vídeo, incrementarà la seva probabilitat de ser emprat perquè destacarà una mica més sobre els altres. Per tant, un cop llegida la documentació de referència sobre el vídeo-currículum i l’eina Youtube, l’alumne haurà de crear el vídeo en el qual haurà de parlar de ell i destacarà les seves qualitats i els punts més importants del seu currículum. Per a la realització del vídeo, haurà de tenir en compte els següents punts: -El vídeo ha de ser breu: no més de 2 o 3 minuts. -L’alumne ha de saber el que dirà i preparar el discurs abans de començar a gravar. -Ha de preparar el lloc on el gravarà amb una decoració discreta, en un ambient tranquil i silenciós on no tingui interrupcions. -Ha de vestir-se de la mateixa forma com es vestiria si anés a una entrevista de treball. -Ha de recitar el text de memòria, sense llegir-lo, perquè si el llegeix es veurà molt artificial i no quedarà bé.
 • 12. 11 -Ha d'actuar amb la màxima naturalitat possible, estar el més relaxat possible i parlar amb veu alta i clara. -Després de gravar el vídeo, ha de revisar bé el resultat i si no és l'òptim, gravar-ho de nou. Quan quedi satisfet amb el resultat, l’ha de pujar al Youtube del seu compte Gmail. En aquesta xarxa podrà triar que el seu vídeo sigui públic, privat o sense classificar. Si tria que sigui públic, podrà accedir a aquest vídeo qualsevol persona i el seu vídeo apareixerà en els resultats de cerca de Youtube i a altres motors de cerca. Si tria que sigui privat, solament podran accedir al vídeo aquelles persones a les quals hagi convidat a veure-ho. Si tria que sigui “Sense classificar” solament podran veure el vídeo aquelles persones que tinguinl'enllaç del vídeo. Exemple de vídeo-currículum Un cop pujat el vídeo a Youtube, ha d’enviar l’enllaç del mateix al fòrum habilitat per aquesta activitat a Moodle. En aquest mateix espai, cada alumne ha de fer comentaris o propostes als vídeo-currículums de, com a mínim, 2 companys. Duració: El temps orientatiu per a fer el vídeo-currículum, penjar-lo i comentar el de 2 companys més és de 4 dies. Objectiu de l’activitat: Realitzant aquestes dues tasques l’alumne aprèn a crear i compartir les noves formes de currículum 2.0 que destaquen en l’actualitat. L’alumne pot publicar les subactivitats 5.1 i 5.2 al blog i a les xarxes socials tractades en les activitats 2 i 3.
 • 13. 12 6.RECURSOS D’APRENENTATGE Els recursos que s'utilitzen durant els curs són proporcionats a la plataforma Moodle, hi ha referències de pàgines webs o enllaços a tutorials, manuals, documents de referència en PDF, fòrums per a les activitats, entre altres. Els recursos utilitzats a les activitats són proporcionats pel tutor i s’indiquen al Moodle del curs. Es tracta bàsicament de documents de referència en format Pdf o Web i eines de la web 2.0. El material de referència que, com a mínim, ha de proporcionar el tutor als alumnes a través de la plataforma Moodle és:
 • 14. 13 Eina 2.0 Materials Gmail, Gdrive i Google + http://www.slideshare.net/adolforomero/tutorial-google-drive http://google.uji.es/sites/default/files/gmail_calendar.pdf http://www.slideshare.net/susanapuigmarti/gua-y-manual-para-el-uso- de-google-plus Twitter http://estwitter.com/tutorial/ http://texting.wordpress.com/2008/04/28/todo-sobre-twitter/ Facebook http://www.youtube.com/watch?v=87oVgeOpvK8 Linkedin http://www.slideshare.net/naiarapzv/qu-es-linkedin-un-manual-sencillo- y-visual-de-linkedin Symbaloo http://issuu.com/centrederecursos/docs/tutorial_symbaloo Blogger i Wordpress http://red.ilce.edu.mx/sitios/proyectos/voces_abuelos_pri13/manual_blo gger.pdf http://carmenvera.wikispaces.com/file/view/manual+Wordpress.pdf No obstant, el tutor pot facilitar altres recursos d’aprenentatge. 8.PROCÉS D’AVALUACIÓ Avaluació per part dels alumnes S’ estableixen dos tipus d’avaluacions de les activitats dissenyades, que l’alumne haurà de realitzar al final de cada unitat i que trobarà a la plataforma virtual Moodle: - Un qüestionari d’ autoavaluació per a que l’alumne pugui valorar el treball realitzat per ell mateix. El qüestionari serà lliurat pel tutor. - Una rúbrica avaluativa per valorar el treball dels companys i la seva participació i col·laboració en els fòrums i altres tasques encomanades. Al ser 30 participants, el tutor realitzarà 6 grups de 5 persones cadascun i així cada alumne haurà d’avaluar el treball de les altres 4 persones que formen el seu grup.
 • 15. 14 Avaluació per part del tutor El curs, i en aquest cas la unitat “La utilització de les xarxes socials per a cercar feina”. estableix una avaluació contínua basada en el seguiment de l’alumne i en la seva evolució durant la unitat (i el curs) i resultats obtinguts en les activitats. En concret, els criteris a tenir en compte en cadascuna de les activitats són: - Participació i col·laboració en els fòrums, xarxes socials i blog tractats en les activitats. - Realització i resultat dels perfils creats i els coneixements aportats a les diferents xarxes socials i eines 2.0 proposades. - Adequació del procés de marca personal realitzat per l’alumne a l’objectiu del curs. Per tant, es realitza una avaluació formativa de cada activitat i finalment es realitza una avaluació sumativa per obtenir la qualificació final. La qualificació d’aquesta avaluació contínua és qualitativa i es presenta amb una de les qualificacions següents: La data qualificació de cada activitat corresponent a la unitat “La utilització de les xarxes socials per a cercar feina”, l’indicarà el tutor en el Pla docent disponible al Moodle del curs. Al ser un curs de formació no reglada, la superació del curs amb una qualificació de A, B o C suposa l’ obtenció d’un certificat d’aprofitament per a l’alumne, a excepció de que la qualificació final obtinguda sigui D. 9. TEMPORALITZACIÓ La unitat “La utilització de les xarxes socials per a cercar feina”. es realitza durant 1 mes i té una durada recomanada i aproximada de 60 hores, per tant, no s’estableixen les hores de dedicació exactes per a cada activitat, doncs això va en funció de la disponibilitat e interès de cadascú, però si A Qualificació molt bona B Qualificació bona C Qualificació suficient D Qualificació molt baixa
 • 16. 15 s’indica una durada orientativa de cadascuna per tal de que les tasques col·laboratives no es vegin alterades. Activitat Durada recomanada Hores orientatives de dedicació Activitat 1:Introducció a les xarxes socials 2 dies 4h Activitat 2: Entorn Google 7 dies 12h Activitat 3: Les xarxes socials 8 dies 15h Activitat 4: Gestió de la web 2.0 i promoció dels coneixements 8 dies 15h Activitat 5: Creació del currículum vitae 2.0 6 dies 14h No obstant, el calendari amb les dates del curs i amb l’inici i fi de cada unitat i/o activitat l’establirà la pròpia institució formativa. 10. WEBGRAFIA http://www.expansion.com/2013/07/23/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1374569306.html http://ticymetodologia20.blogspot.com.es/p/nuestro-ple.html