Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

T9 l'aprovisionament i les existències

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

T9 l'aprovisionament i les existències

 1. 1. L’APROVISIONAMENT I LES EXISTÈNCIES Laura Tugues i Boliart
 2. 2. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Consisteix en: </li></ul><ul><li>Comprar els materials necessaris </li></ul><ul><li>Emmagatzemar-los </li></ul><ul><li>Gestionar-ne els inventaris </li></ul><ul><li>També podem dir que: </li></ul><ul><li>- Subminstra al departament de producció els materials necessaris per la fabricació </li></ul><ul><li>- Subminsitra al departament de vendes els productes que ha de comercialitzar. </li></ul>
 3. 3. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Es compon de tres aspectes fonamentals: </li></ul><ul><li>Compres: S’haurà de tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>Preu </li></ul></ul><ul><ul><li>Qualitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Termini de lliurament </li></ul></ul><ul><ul><li>Les condicions de pagament </li></ul></ul><ul><ul><li>Servei post-venda </li></ul></ul><ul><ul><li>S’han de seleccionar bé els proveïdors! </li></ul></ul>
 4. 4. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>En segon lloc, </li></ul><ul><li>Magatzems: espai físic on guardar convenientment els productes comprats o fabricats, hi ha d’haver una organització per classificar i gestionar les existències emmagatzemades. </li></ul>
 5. 5. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>En tercer lloc, </li></ul><ul><li>Gestió d’inventaris : té com a objectiu: </li></ul><ul><li>determinar la quantitat d’existències que s’han de mantenir al magatzem, </li></ul><ul><li>ritme de comandes , per aprovisionar en els terminis més curts possible </li></ul>
 6. 6. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Cicle d’aprovisonament d’una empresa productora: </li></ul>Compres Vendes Existències Existències Producció
 7. 7. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>En el cas d’una empresa comercial: </li></ul>Compres Existències Vendes
 8. 8. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Les existències concepte i tipologia </li></ul><ul><ul><li>Matèries primeres </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes semiacabats </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes en curs </li></ul></ul><ul><ul><li>Productes acabats </li></ul></ul><ul><ul><li>Mercaderies o existències comercials </li></ul></ul><ul><ul><li>Altres aprovisionaments </li></ul></ul><ul><ul><li>Subproductes </li></ul></ul>
 9. 9. 9.1 L’aprovisionament <ul><li>Funcions de les existències: necessitat d’inventaris </li></ul><ul><li>Funcions dels inventaris: </li></ul><ul><ul><li>Donen seguretat: poden evitar la ruptura d’estocs </li></ul></ul><ul><ul><li>Diferencien la producció i la distribució en els casos de demanda molt estacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Aprofiten economies d’escala </li></ul></ul><ul><ul><li>Donen protecció contra la inflació i la variabilitat de preus </li></ul></ul>
 10. 10. 9.2 Els costos de la gestió de les existències <ul><li>Classificació dels costos de les existències </li></ul><ul><ul><li>Costos de comandes. Costos administratius </li></ul></ul><ul><ul><li>Costos de manteniment d’inventaris: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administratius. Personal administratiu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Operatius . Del personal del magatzem </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>D’espai físic. Lloguers, assegurances </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Econòmics . Obsolescència i depreciació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Financers . Costos dels interessos </li></ul></ul></ul>
 11. 11. 9.2 Els costos de la gestió de les existències <ul><ul><li>Costos de ruptura d’estocs. Aquells que té l’empresa quan es queda sense existències. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Disminució del grau de satisfacció dels clients </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aturada del sistema de producció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Molt difícils de quantificar! </li></ul></ul></ul>
 12. 12. 9.2 Els costos de la gestió de les existències <ul><li>La determiació del nivell d’existències </li></ul><ul><ul><li>Objectiu d’eficàcia. Estocs suficients per satisfer les demandes dels clients </li></ul></ul><ul><ul><li>Objectiu d’eficiència . Costos de les existències siguin els mínim possibles </li></ul></ul>
 13. 13. 9.2 Els costos de la gestió de les existències Objectiu d’eficàcia Objectiu d’eficiència
 14. 14. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>L’administració dels inventaris </li></ul><ul><ul><li>Estoc màxim. La quantitat d’existències més gran d’un material que es pot mantenir al magatzem </li></ul></ul><ul><ul><li>Estoc mínim o de seguretat . La quantitat d’existències més petita d’un material que es pot mantenir al magatzem. Risc ruptura d’estocs </li></ul></ul><ul><ul><li>Punt de comanda. Nivell d’existències en el qual s’ha de realitzar la comanda. </li></ul></ul>
 15. 15. 9.3 La gestió d’inventaris Existències Estoc màxim Punt de comanda Nivell d’estocs Estoc de seguretat Temps
 16. 16. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>El model de comanda òptima </li></ul><ul><li>Determinar la quantitat de comanda que es vol realitzar per optimitzar el sistema de gestió d’inventaris </li></ul><ul><li>Hipòtesis inicials: </li></ul><ul><ul><li>L’empresa s’aprovisiona per lots de productes de quantitats constants </li></ul></ul><ul><ul><li>La demanda del producte és constant i coneguda </li></ul></ul><ul><ul><li>El preu del producte i el termini d’aprovisionament són constants i coneguts </li></ul></ul>
 17. 17. 9.3 La gestió d’inventaris Punt de comanda Estoc de seguretat Temps Existències Comanda òptima: Q* Termini d’aprovisionament Recepció física de la comanda Emissió de la comanda
 18. 18. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>El cost de gestió d’inventaris està format per: </li></ul><ul><ul><li>Cost d’adquisició (CA). És el cost de comprar el producte al proveïdor, on: </li></ul></ul><ul><ul><li>p: preu de compra </li></ul></ul><ul><ul><li>D: demanda </li></ul></ul>Quan l’empresa no compra el producte , sinó que el fabrica, aleshores CA serà: On cf: és el cost del producte fabricat
 19. 19. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><ul><li>Cost de comanda(CC). És el cost unitari de les despeses en fer comandes (s) pel nombre de comandes realitzades en total. </li></ul></ul><ul><ul><li>s: costos (unitaris) administratius, telèfon, correu, etc </li></ul></ul><ul><ul><li>N: nombre de comandes </li></ul></ul><ul><ul><li>D: demanda total </li></ul></ul><ul><ul><li>Q: volum de la comanda </li></ul></ul>
 20. 20. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><ul><li>Cost d’emmagatzematge. Són els costos totals del manteniment d’inventaris al magatzem: lloguer del magatzem, salaris del personal, assegurances, energia, etc. </li></ul></ul><ul><ul><li>Si: </li></ul></ul><ul><ul><li>g: cost anual d’emmagatzemar una unitat de producte </li></ul></ul><ul><ul><li>Q/2: mitjana d’estocs al magatzem </li></ul></ul><ul><ul><li>Es: estoc de seguretat </li></ul></ul><ul><ul><li>g: és el cost anual d’emmagatzemar una unitat de proucte. (g=r·p) on r: tipus interés i p: preu de comra </li></ul></ul>
 21. 21. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>Així doncs el cost total de gestió d’inventaris serà: </li></ul>Si cada cost el substituim pel seu valor:
 22. 22. 9.3 La gestió d’inventaris CTG CE CC Cost Volum de comanda Q*:comanda òptima BUSQUEM EL MÍNIM COST !
 23. 23. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>Com es troba el mínim d’una funció? </li></ul>Si derivem i igualem a zero la funció i aïllem la Q ens dóna el següent: On: g= r·p s: cost administratiu de fer una comanda Comanda òptima
 24. 24. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>Una vegada sé quina és la comanda òptima, he de saber: </li></ul><ul><li>Quantes comandes faré al llarg de l’any? </li></ul>I després em puc preguntar quan temps passa entre comanda i comanda? (en dies) (en anys)
 25. 25. 9.3 La gestió d’inventaris Punt de comanda Estoc de seguretat Temps Existències Comanda òptima: Q* Termini d’aprovisionament: (T*)
 26. 26. 9.3 La gestió d’inventaris <ul><li>Una altra cosa que s’ha de calcular és el punt de comanda. </li></ul><ul><li>Què és el punt de comanda ? </li></ul><ul><li>Nivell d’existències que obliga a realitzar una comanda d’aprovisionament. </li></ul><ul><li>El temps que passa entre l’emissió de la comanda i la recepció física dels materials és el termini d’aprovisionament , durant aquest temps les existències van disminuint, però mai sota l’estoc de seguretat. Així doncs: </li></ul>
 27. 27. 9.3 La gestió d’inventaris PC = Demanda estimada al termini d’aprovisionament + Estoc de seguretat
 28. 28. 9.3 La gestió dels inventaris <ul><li>El model ABC de gestió d’inventaris </li></ul><ul><li>Es basa en la classificació de les existències en tres categories : </li></ul><ul><ul><li>Existències A. Són aproximadament el 20% dels articles que representen entre el 60%-80% del valor de les existències. </li></ul></ul><ul><ul><li>Existències B . Són menys rellevants. Representen el 30% dels articles del magatzem i representa entre un 10% i un 20% del seu valor </li></ul></ul><ul><ul><li>Existències C . Poc rellevants. Representen el 50% de les existències de l’empresa però el seu valor està entre el 5-10% </li></ul></ul>
 29. 29. 9.3 La gestió dels inventaris <ul><li>Es a dir classifica: </li></ul><ul><li>Existències molt importants </li></ul><ul><li>Existències menys importants </li></ul><ul><li>Existències molt poc importants </li></ul>
 30. 30. 100 29640 TOTAL C C C C C 96.05 97.87 99.24 99.65 100 28470 29010 29415 29535 29640 2.56 1.82 1.37 0.40 0.35 760 540 405 120 105 6 7 8 9 10 B B B 82.49 89.24 93.49 24450 26450 27710 9.28 6.75 4.25 2750 2000 1260 3 4 5 A A 43.52 73.21 12900 21700 43.52 29.69 12900 8800 1 2 % € % € TIPUS (A,B,C) Demanda acumulada Demanda anual Codi existències

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • alexrabassa

  Mar. 23, 2012
 • FerranSabatBorrs

  Sep. 24, 2012
 • ofinin

  Jan. 22, 2013
 • imadelazizi9

  May. 11, 2014
 • lauraclemente58

  Mar. 15, 2015
 • irenesaez5

  Apr. 16, 2015
 • lauraaest

  Jan. 17, 2016
 • MIREIA1975

  Sep. 13, 2016
 • luisbenso

  Jan. 19, 2017
 • elbarret

  Jan. 30, 2017
 • mpuig49

  Mar. 26, 2020

Vistas

Total de vistas

14.668

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

3.568

Acciones

Descargas

0

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

11

×