Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Best apartments for rent in rome

579 visualizaciones

Publicado el

travel, tourist lifestyle

Publicado en: Viajes
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Best apartments for rent in rome

 1. 1. PRELIMINARII PRIVIND EXPROPIEREA PENTRU CAUZAPRELIMINARII PRIVIND EXPROPIEREA PENTRU CAUZ?DE UTILITATE PUBLIC? I.1.Istoricul reglement?rii expropierii pentru cauz? de utilitate public?Pentru a intra n problematica lucr?rii EXPROPRIEREA PENTRU CAUZA DE UTILITATEPUBLIC?-MOD DE DOBNDIRE A BUNURILOR PUBLICE trebuie trecute n revist?, n linii marino?iunea de propietate prin funfamentarea teoretic? a caracterelor istorice.Plecnd de la prevederile art. 480 din Codul Civil Romn de la 1865 copie a Codului Napoleoniandin 1804, doctrina modern? a definit proprietatea ca fiind ?acel drept real care confer? titularuluiatributele de posesie, folosin?? ?i dispozi?ieasuprqa unuibun, atribute pe care numai el le poateexercita n plenitudinea lor, n putere proprie ?i n interes propriu, cu respectarea legisla?iei nvigoare?.(1) Plecnd de la aceast? defini?ie, ar?t?m c? proprietatea este dreptul cel mai deplin,fiind singuruldrept subiectiv care confer? titularului s?u trei atribute: a.Posesia const? n posibilitatea proprietarului de a st?pni bunul ce i apar?ine n materialitateasa, comportnd-se fa?? de ceilal?i ca fiind titularul dreptului de proprietate; b.Folosin?a confer? proprietarului facultatea de a ntrebuin?a bunul s?u, culegnd saupercepndn proprietate toate fructele naturale, industriale sau civile pe care acesta leproduce;c.Posesia const? n posibilitatea proprietarului de a st?pni bunul ce i apar?ine nmaterialitatea sa,comportnd-se fa?? de ceilal?i ca fiind titularul dreptului de proprietate ;d. Folosin?a confer? proprietarului facultatea de a ntrebuin?a bunul s?u, culegnd saupercepnd nproprietate toate fructele naturale, industriale sau civile pe care acesta1. Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura ?i dispune de un lucru n mod exclusiv ?iabsolut, ns? n limitele determinate de lege.leproduce.Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura ?i dispune de un lucru nmodexclusiv ?i absolut, ns? n limitele determinate de lege.(1) Dispozi?ia, ca atribut al propriet??ii, comport? dou? elemente:
 2. 2. a.Dreptul dedispozi?ie material? ?i dreptul de dispozi?ie juridic?. este posibilitateaproprietarului de a dispune desubstan?a bunului, adic? de a-l transforma, de a-l consuma saudistruge, cu respectarea reglement?rilor n vigoare. b.Dreptul de dispozi?ie juridic? se concretizeaz? n facultateaproprietarului de a nstr?ina dreptulde proprietate, cu titlu oners sau gratuit, prin act ntrevii sau pentru cauz? de moarte, ?i de a-lgreva cu drepturi reale derivate, principalesau accesorii n favoarea altor persoane, cu respectarearegimului juridic instituit de lege. Caracterele dreptului de proprietate.Putem distinge caracterele dreptului de proprietate dindiverse perspective. Fiind considerat n prevederile art. 1 alin.1 din Primul Protocol Adi?ional alConven?iei Europene pentru Drepturile Omului ca un drept fundamental, dreptul deproprietate,prezentat prin prisma regulilor de drept privat, este dotat cu trei grupe decaracteristiciprincipale:-dreptul de proprietate este abslout ?i inviolabil ; -deplin ?i exclusive; -perpetuu ?itransmisibil. Caracterul absolut ?i inviolabil.Dreptul de proprietate este absolut deoarece este recunoscuttitularului s?u n raporturile cu to?i ceilal?i, care sunt obliga?i sa se ab?in? de a face ceva denatur? a mpiedica exercitarea sa. Proprietarul are la ndemn? ac?iunea n revendicare pentru a-?irecupera bunul din mna oricui, dreptul de proprietate fiind opozabil erga omnes, adic?tuturor. Dezvoltnd no?iunea juridic? de absolut, ar?t?m c? avnd acest apanaj al dreptului, proprietarulpoate s? fac? tot ceea ce vrea cu bunul s?u iar st?pnirea sa asuprabunului este nelimitat?, n timpce orice titular al unui alt tip de drept real asupra aceluibun este limitat prin lipsa dispozi?ieijuridice depline.1.Pentru istoricul no?iunii de proprietate precum ?i pentru diferitele teorii referitoarela acest drept,a sevedea L.Pop. G.Marty, P.Raynaud, ?Droit civil.Les biens?, ed.2, Paris, Sirey, 1980,p.29 -71 Cu toate acestea, prin diversele reglement?ri ?i limit?ri aduse de lege, n practic?exercitareapropriet??ii nu poate excede regulilor Cet??ii, libertatea absolut? putnd ducela haos. n chiardefini?ia propriet??ii, a?a cum o enun?? Codul Civil, se face referire la oserie de limit?ri pe carelegea le poate aduce exercit?rii dreptului de proprietate. Prin urmare, se poate conchide c? dreptul de proprietate este un drept absolut fa??de oricedrept real sau drept personal, dar n acela?i timp nu este absolut fa?? de el nsu?i,tocmai prinrestrngerile la care este supus de lege.Inviolabilitatea dreptului sus?ine caracterul s?u absolut.Potrivit art. 136 pct.5 din Constitu?ie.,,Proprietatea privat? este inviolabil?, n condi?iile legiiorganice?, singurele excep?ii fiind: a.Exproprierea pentru cauz? de utilitate public? ( art. 44 pct (3) Constitu?ie:? Nimeni nupoate fiexpropriat dect pentru o cauz? de utilitate public?, stabilit? potrivitlegii, cudreapt? ?i prealabil?desp?gubire?.Modificat? ?i completat? prin Legea de revizuire a Constitu?iei Romniei
 3. 3. nr.429/2003, publicat? nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003.(1) Subsolul oric?rei propriet??i mobiliare poate fi folosit ?i exploatat pentru lucr?ri de interesgeneral, potrivit art. 44 pct. 5 Constitu?ie ?Pentru lucr?ri de interes general,autoritatea public?poate folosi sub solul oric?rei propriet??i imobiliare, cu obliga?ia de adesp?gubi proprietarulpentru daunele aduse solului, planta?iilor sauconstruc?iilor,precum ?i pentru alte daune imputabileautorit??ii? Expropierea pentru cauz? de utilitate public este o restric?ie adus? dreptului depropietate.Textul constitu?iei din 1866 reglementa numai principiul ei ;am?nuntele ?imecanismul expropierii snt reglementate prin legea expropierii din 20 octombrie 1864,modificat?par?ial prin Legea din 9 februarie 1900 (2) Confiscarea nu exist? n dreptul privat modern,cel pu?in n principiu n principiu ?i n regul?general?. Nimeni nu poate fi folosit de bunul s?u,de exerci?iul ?i folosin?a dreptului s?u depropietate,dect pentru un motiv de utilitate1.Modificat? ?i completat? prin Legea de revizuire a Constitu?iei Romniei nr.429/2003,publicat?nMonitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2.n present expropierea pentru cauz? de utilitate public este reglementat? prin Legeanr.33/27.05.1994,promulgat? prin Decretul nr.78/26.05.1994 ?i publicat? n Monitorul Oficialnr.139/2.06.1994(D.R.)public.?i chiar n acest caz numai n schimbul unei desp?gubiri ( Cas.III.20 mai 1908,Bul 1908,p.983 ;14 aprilie 1909 Bul. 1909,p.471). Aceste principia erau scrise n Constitu?ia din 1866,care n art.19 spunea :,, Nimeni nu poatefi expropiat dect pentru cauz? de utilitate public,legalmente constatat? ?i dup? dreapt? ?iprealabil? desp?gubire,,. Art. 481C civ.spune la rndul s?u,, Nimeni nu poate fi silit a ceda propietatea sa,afar? numaipentru cauz? de utilitate public,?i n primul rind o dreapt? prealabil? desp?gubire,,.n sfr?it,Constitu?ia din 1923 la rndul ei spune,n art.17,alin3 :,,Nimeni nu poate fi expropiat dect pentrucauz? de utilitate public ?i dup? o dreapt? ?i prealabil? desp?gubire stabilit? de justi?ie,,(2) Expropierea fiind bazat? pe motive de utilitate public trebuie s? ?tim care snt motivelede utilitate public care o justific?.Art.19 din Constitu?ia din 1866 determina ea ns??iaceste motive,, Prin cauz? de utilitate publicurmeaz? a se n?elege numai comunicarea ?i salubritatea public ?i lucrari de licenta, lucrari dedizertatie, licenta la comanda de ap?rare a ??rii.(1)Nu se puteau admite alte cauze de utilitate public?, dect cele enumerate de art.19 dinConstitu?ie n mod expres,sau care rezultau din legile anterioare men?ionate de art.19.Legilespeciale nu puteau regal dect modul ?i procedura expropierii.Cu ocazia modific?rii art.19 n 1917 n vederea reformei agrare,s-au introdus n Constitu?iei noicause de utilitate public,motivnd expropierea.Iat? cauzele enumerate de art.19 n redactarea sadin 1917 : comunicarea, salubritatea public, lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta lacomanda de ap?rare a ??rii ?i cele de interes militar.Constitu?ia veche,chiar astfel cum a fostmodificat? n 1917, enumera ea ns??i n mod limitative cauzele de utilitate public.
 4. 4. Noua Constitu?ie din 1923 a mers mai departe.n art.17,ea se mul?ume?te s? enun?eprincipiul expropierii, ns? adaug? :,,O lege special va determina cazurile de utilitate public,procedura ?i modul expropierii,, ( alin.4).n modul acesta,cazurile de utilitate public nu mai suntngr?dite de textul Constitu?iei,ci sunt l?sate la determinarea legiuitorului.1.Art.41.alin.3 din Constitu?ia Romnia din 1991 dispune c? :Nimeni nu poate fi expropiat dectpentru o cauz? de utilitate public, stabilit? potrivit legii,cu dreapt? ?i prealabil? desp?gubire (D.R.) I.2.No?iuni de expropiereExpropierea poate fi definit? ca trecerea for?at? n proprietatea public?, prin hot?rrejudec?toreasc?, a unor imobile aflate n proprietatea privat?, cu o dreapt? ?i prealabil?desp?gubire, pentru cauza de utilitate public?. Este o excep?ie de la caracterul absolut ?i inviolabilal dreptului de proprietate privat?.In vederea realiz?rii unor lucr?ri de utilitate public?, pentru care statul sau unit??ile administrativteritoriale nu dispun de terenul necesar, se poate recurge, dup? o procedur? special? ?i deexcep?ie, la exproprierea unor imobile proprietate privat? a persoanelor fizice sau juridice (cu sauf?r? scop lucrativ), inclusiv a unit??ilor administrativ - teritoriale (comun?, ora?. jude?). Potrivit an.41 alin.3 din Constitu?ia Romniei nimeni nu poate fi expropriat dect pentru cauza de utilitatepublic? stabilit? potrivit legii, cu dreapt? ?i prealabil? desp?gubire In continuare, Constitu?ia prevede c? ?pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta lacomanda de interes general, autoritatea public? poate folosi subsolul oric?rei propriet??iimobiliare, cu obliga?ia de a desp?gubi proprietarul pentru daunele aduse solului, planta?iilor sauconstruc?iilor, precum ?i pentru alte daune imputabile autorit??ii,, (art. 41. alin. 4). Exproprierea const? n trecerea n proprietatea statului (unit??ilor administrativ teritoriale ) nscopul satisfacerii unor interese ob?te?ti (publice ) a unor bunuri apar?innd altui proprietar. Cu altecuvinte, prin expropriere are loc trecerea unui bun din proprietatea privat? n proprietate public?. Inaplicarea acestor prevederi constitu?ionale. Legea nr.33/1994 dispune, n art. l, c? ?expropriereade imobile, n tot sau n parte, se poate face numai pentru cauza de utilitate publica, dup? o dreapt??i prealabil? desp?gubire, prin hot?rre judec?toreasc? Potrivit acestui text de lege exproprierea se caracterizeaz? prin: a. Poate avea ca obiect numai bunurile imobile (terenuri ?i cl?diri)-poate fi par?ial? sau total?; -are caracter de excep?ie, adic? se poate face numai pentru o cauz? de utilitate public; -se poate face numai cu condi?ia acord?rii, n prealabil, a unei desp?gubiri corespunz?toare.Aceste prevederi legale ofer? celor interesa?i posibilitatea de a-?i ap?ra dreptul lor de proprietaten contradictoriu cu autorit??ile publice. Cei interesa?i pot conveni ns? asupra modalit??ii detransfer al dreptului lor de proprietate, ct ?i asupra cuantumului ?i naturii desp?gubirii, f?r? a semai declan?a procedura de expropriere prev?zut? de lege In cazul n care acordul de voin?? al p?r?ilor prive?te numai modalitatea de transfer al dreptului
 5. 5. de proprietate, dar nu ?i cuantumul sau natura desp?gubirii, instan?ele judec?tore?ti iau act den?elegerea p?r?ilor ?i vor stabili numai cuantumul sau natura desp?gubirii. Instan?elejudec?tore?ti competente vor putea hot?r exproprierea numai dup? ce utilitatea public? s-adeclarat, potrivit legii. b.Utilitatea public? ?i declararea ei Utilitatea public? a unor lucr?ri se fundamenteaz? pecalitatea acestora de a satisface interesul general, conferit? de o autoritate public? competent?.Cu alte cuvinte, pentru a justifica exproprierea, utilitate apublica trebuie declarat?. Utilitateapublic? se declar? att pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interesna?ional, ct ?i pentru cele de interes local. Utilitatea public? se declar? prin lege ?i prin acte aleadministra?iei publice ( n concret). Legea nr. 33/1994 face o enumerare limitativ? a lucr?rilor de utilitate public c?, dup? caredispune c? pentru orice alte lucr?ri, dect cele enumerate, sau n situa?ii excep?ionale (cnd suntsupuse exproprierii l?ca?uri de cult, monumente,ansambluri ?i situri istorice, cimitire, altea?ez?minte de valoare na?ional? deosebita, ori localit??i urbane sau rurale n ntregime),declararea utilit??ii publice se face, pentru fiecare caz n parte, tot prin lege (art.7 alin.3 ?i 4). Prin urmare, n concep?ia legiuitorului romn, stabilirea lucr?rilor de utilitate public? reprezint? oactivitate de reglementare primar? de resortul exclusiv al legii. Organele administra?iei publicesunt investite cu competen?e de punere n aplicare a legii ?i, n acest scop, au puterea, prin lege,de a declara utilitatea public? a unei lucr?ri n concret, adic? de la caz la caz, pe baza unorcercet?ri prealabile. In concret, utilitatea public? se declar? de c?tre Guvern pentru lucrari delicenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interes na?ional, ?i de c?tre consiliile jude?ene?i Consiliul local al mun. Bucure?ti pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta lacomanda de interes local. Pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda deinteres local care se desf??oar? pe teritoriul mai multor jude?e, utilitatea public? este declarat? deo comisie compus? din pre?edin?ii consiliilor jude?ene respective, n caz de dezacord, utilitateapublic? a lucr?rilor n cauz? poate fi declarat? de c?tre Guvern. Declararea utilit??ii publice se face numai dup? efectuarea unei cercet?ri prealabile ?icondi?ionat de nscrierea lucr?rii n planurile urbanistice ?i de amenajare a teritoriului, aprobateconform legii, pentru localit??i sau zone unde se inten?ioneaz? executarea ei. Cercetareaprealabil? pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interes na?ional seface de c?tre comisii numite de Guvern, iar pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta lacomanda de interes local, de c?tre comisii numite de delega?ia permanent? a consiliului jude?eansau de primarul general al mun. Cercetarea prealabil? va stabili dac? exist? elemente care s? justifice interesul na?ional saulocal, avantajele economico-sociale, ecologici sau de orice alt? natur?, care sus?in necesitatealucr?rilor ?i c? aceste lucr?ri nu pot fi realizate pe alte c?i dect prin expropriere. Se va verifica, deasemenea, dac? lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda respective au fostnscrise n planul de urbanism ?i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. Actul de declarare a utilit??ii publice de interes na?ional se aduce la cuno?tin?? public? prinafi?are la sediul consiliului local n a c?rui raz? teritorial? este situat imobilul ?i prin publicare nMonitorul Oficial al Romniei, iar actul de declarare a utilit??ii publice de interes local se afi?eaz? la
 6. 6. sediul consiliului local n a c?rui raz? teritorial? este situat imobilul ?i se public? n presa local?. (1) Exproprierea este reglementat? n art. 44 alin. 3 si 6 din Constitutie, art. 481 Cod civil, Legea nr.33/1994, Hot?r?rea Guvernului nr. 583/1994, Legea nr. 198/2004 privind unele m?suri prealabilelucr?rilor de construc?ie de autostr?zi ?i drumuri na?ionale ?i n Normele metodologice de aplicarea acestei legi, aprobate prin Hot?rrea Guvernului nr. 941/200490. Interesul public poate duce nudoar la limitarea exerci?iului unor atribute ale dreptului de proprietate, dar si la pierderea acestuiacu privire la bunuri imobile. Aceasta posibilitate este reglementat de Constitu?ie care n art. 44 alin. 3 prevede c?,,nimeninu poate fi expropriat dect pentru o cauz? de utilitate public?, stabilit? potrivit legii, cu dreapta ?iprealabil? desp?gubire,,, precum ?i de art. 481 Cod civil potrivit c?ruia,,nimeni nu poate fi silit aceda proprietatea sa afar? numai pentru cauza 1.Nu sunt supuse publicit??ii actele prin care se declar? utilitatea public? n vederea execut?riiunor lucr?ri privind ap?rarea ??rii ?i siguran?a na?ional?. de utilitate public?, ?i primind o dreapt? ?i prealabil? desp?gubire,, ?i, n sfr?it, n Legea nr.33/1994 care cuprinde dispozi?ii de natur? s? asigure cadrul legal adecvatprocedurilor de expropriere ?i stabilire a desp?gubirilor, dar ?i apararea dreptului de proprietateprivat?.(1) Legea nr. 33/1994 se completeaz? cu Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilorpentru efectuarea cercet?rii prealabile n vederea declar?rii utilit??ii publice pentru lucr?ri deinteres na?ional sau de interes local.Exproprierea este, dup? cum am ar?tat, o excep?ie de lacaracterul absolut ?i inviolabil al dreptului de proprietate. Pe lng? dispozi?iile constitu?ionalecuprinse n art.136 pct. 5 ?i art. 44 pct.3, n materia exproprierii sunt incidente prevederileLegii33/1994 n care se arat?: -bunurile imobile care pot face obiectul exproprierii, -solu?ionarea cererilor de expropriere de c?tre instan?ele de judecat?,-modul ?i criteriile de calcul ale desp?gubirilor cuvenite proprietarului imobilului, plata acestordesp?gubiri, efectelejuridice ale exproprierii. Sunt expropriabile numai bunurile aflate n proprietatea privat? a persoanelorfizice ?i juridice, ct ?i n aceea a unit??ilor administrativ-teritoriale. n ceea ce prive?te bunurileimobile proprietate public?, ele sunt ?i pot fi oricnd afectate unei utilit??ipublice prin acteadministrative de putere ale autorit??ii competente.Potrivit art. 3 din L.33/1994, exproprierea poatefi hot?rt? de instan?ele dejudecat? numai dup? ce utilitatea public? a fost declarat? potrivitnormelor legale nmaterie. Utilitatea public? se declar? pentru lucr?ri de interes na?ional saupentru lucr?ride interes local.Dac? lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda suntde interes na?ional, utilitatea public? se declar? prin Hot?rre de Guvern iar dac? sunt de intereslocal de c?tre consilile jude?ene. n cazul n care urmeaz? s? fie expropriatel?ca?uri de cult, monumente, ansambluri ?i situriistorice, cimitire, alte a?ez?ri orilocalit??i urbane sau rurale n ntregime, utilitatea public? sedeclar? prin lege.
 7. 7. 1.Liviu Pop, op. cit., p. 49 Eugen Chelaru, Circula?ia juridic? a terenurilor, Editura AllBeck,Bucuresti, 1999, p. 334, Publicat? n Monitorul Oficial al Romaniei,, nr. 487/31.05.2004,Publicat? n,,Monitorul Oficial al Romaniei nr. 596/1.07.2004 I.3.Principiile exproprierii Exproprierea este guvernat? de urm?toarele principii: a.Existen?a unei cauze de utilitate public?.Exproprierea se poate face numai pentru lucr?ri deutilitate public?, care potrivit art. 5 din Legea nr. 33/1994 se declar? pentru lucr?ri de interesna?ional sau de interes local. Conform art. 6 din Legea nr. 33/1994 sunt de utilitate public?lucrarile privind: -prospec?iunile ?i explor?rile geologice; -extrac?ia ?i prelucrarea substan?elor minerale utile;- instala?ii pentru producerea energiei electrice;-c?ile de comunica?ii, deschiderea, alinierea ?i l?rgirea strazilor;-sistemele de alimentare cu energie electric?, telecomunica?ii,gaze, termoficare,apa,canalizare, instala?ii pentru protec?ia mediului; -indiguiri ?i regulariz?ri de ruri, lacuri de acumulare pentru surse de ap? ?i atenuarea viiturilor;deriva?ii de debite pentru aliment?ri cu ap? ?i pentru devierea viiturilor; sta?ii hidrometeorologice,seismice ?i sisteme de iriga?ii ?i desec?ri;-lucr?ri de combatere a eroziunii de adncime;-cl?dirile ?i terenurile necesare construc?iei de locuin?e sociale ?i altor obiective sociale denv???mnt, s?n?tate, cultura, sport, protec?ie ?iasisten?a social?, precum ?i de administra?ie public? ?i pentru autorit??ile judec?toresti; -salvarea, protejarea ?i punerea n valoare a monumentelor, ansamblurilor ?i siturilor istorice,precum ?i a parcurilor Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate public?,publicat? n Monitorul Oficial al Romaniei nr. 139/2.06.1994. Regulamentul a fost adoptat prin Hot?rrea Guvernului nr. 583/31.08.1994, publicat? n MonitorulOficial al Romaniei,nr. 271/26.09.1994 na?ionale, rezerva?iilor naturale ?i a monumentelor naturii; -prevenirea ?i nl?turarea urm?rilor dezastrelor naturale - cutremure, inunda?ii, alunec?ri deterenuri; -ap?rarea ??rii, ordinea publica ?i siguranta na?ional?. a.Existen?a unei desp?gubiri drepte ?i prealabile.Expropriatorul este obligat s? pl?teasc?proprietarului bunului expropriat sau titularilor altor drepturi reale cu privire la bunul expropriat ocompensare pentru pierderea suferit? care trebuie s? fie dreapta, adic? s? acopere ntreagapierdere suferit? de persoanele afectate de m?sura exproprierii.In acest sens sunt dispozi?iile art. 26 din Legea nr. 33/1994, care prevede ca desp?gubirea secompune din valoarea real? a imobilului ?i din prejudiciul cauzat proprietarului sau altor persoane
 8. 8. ndrept??ite, iar la calcularea cuantumului desp?gubirilor, exper?ii, precum ?i instan?a vor ?ineseama de pre?ul cu care se vnd, n mod obi?nuit, imobilele de acela?i fel n unitatea administrativ -teritorial?, la data ntocmirii raportului de expertiz?, precum ?i de daunele aduse proprietarului s?u,dup? caz, altor persoane ndrept??ite, lund n considerare ?i dovezile prezentate de ace?tia. Despagubirea trebuie s? fie ?i prealabil?, caracter care reprezint? o garan?ie important?acordat? persoanelor ndrept??ite la expropriere.c.Exproprierea se dispune ?i desp?gubirea se stabile?te prin hot?rare judecatoreasc?.Instan?a dejudecat? dispune cu privire la expropriere ?i stabile?tedesp?gubirea pe care urmeaz? s? o primeasc? expropriatul. I.4.Obiectivul supus expropierii Obiectul exproprierii l constituie bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice saupersoanelor juridice cu sau f?r? scop lucrativ, precum ?i cele aflate n proprietatea privat? acomunelor, municipiilor ?i jude?elor.In enumerarea f?cut? de legiuitor n art. 2 din Legea nr.33/1994 nu snt incluse bunurile imobile proprietate de stat.In acest sens, Curtea Constitu?ional? a decis c? exproprierea nu se poate referi la bunurile aflaten proprietatea statului.Potrivit art. 2 din Legea nr. 33/1994 pot fi expropriate bunurile imobileproprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau f?r? scop lucrativ, precum ?i celeaflate n proprietatea privat? a comunelor, ora?elor, municipiilor ?i jude?elor.A?adar, pot constitui obiect al exproprierii doar bunurile imobile aflate n proprietate privat,indiferent de titularul lor, cu excep?ia cazului n care acestea apar n statului. ntr-o astfel de situa?iede excep?ie, trecerea bunului imobil din proprietatea privat? a statului n proprietatea public? serealizeaz? n mod direct, f?r? a mai fi necesar? exproprierea.Pentru c? legea nu distinge, se presupune c? exproprierea vizeaz? nu doar bunurile imobile prinnatura lor, ci ?i pe cele imobile prin destina?ie (art. 468-470 C. civ.) sau prin obiectul la care seaplic? (dezmembr?mintele dreptului de proprietate).(1) I.5.Procedura exproprierii Procedura exproprierii se desf??oar? n trei etape reglementate distinct n lege: -utilitatea public? ?i declararea ei; -m?surile premerg?toare exproprierii; -exproprierea ?i plata desp?gubirilor.Pentru a se produce exproprierea este necesar s? fie ntrunite, n mod cumulativ, urm?toareleconditii: - existen?a unei declara?ii de utilitate public?;- existen?a unei publicit??i speciale;- existen?a unei juste ?i prealabile desp?gubiri. Conform art. 7 alin. 1 din Legea nr. 33/1994, utilitatea public? se declar? de c?tre Guvernpentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interes na?ional ?i de c?treconsiliile jude?ene ?i Consiliul Local pentru lucrarile de interes local.Declararea utilit??ii publicese face numai dup? efectuarea unei cercet?ri prealabile ?i condi?ionat de nscrierea lucr?rii n
 9. 9. planurile urbanistice ?i de amenajare a teritoriului, aprobate, conform legii, pentru localit??i sauzone unde se inten?ioneaz? executarea ei. Pe baza rezultatelor cercet?rii prealabile se adopt? actul de declarare a utilit??ii publice, carese aduce la cuno?tin?? public? prin afi?are la sediul consiliului local n ac?rui raza teritorial? este situate bunul imobil ?i prin publicare n Monitorul Oficial - pentru utilitateapublic? de interes na?ional, sau n presa local? - pentru utilitatea publica de interes local.Dup?declararea utilit??ii publice, expropriatorul imobilului va executa planurile cuprinzand terenurile ?iconstruc?iile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum ?i a ofertelorde desp?gubire.1.Valeriu Stoica, Exproprierea pentru cauza de utilitate publica, n revista Dreptul nr. 5/2004, p.34 Propunerile de expropriere, mpreun? cu procesul - verbal care ncheie cercetarea prealabil?declar?rii utilit??ii publice, se notific? titularilor drepturilor reale asupra imobilelor, n termen de 15zile de la publicare, iar aceste persoane pot face ntampinare mpotriva actelor respective n termende 45 de zile de la primirea notific?rii. Intmpin?rile vor fi solu?ionate n termen de 30 de zile de o comisie constituit? prin hot?rre aGuvernului pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interes na?ional,prin decizia delega?iei permanente a consiliului. Hotararea comisiei este comunicata partilor intermen de 15 zile de la adoptarea, iar acestea o pot contesta la Curtea de apel n raza c?reia seafl? situat imobilul, n termen de 15 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii contenciosuluiadministrativ nr. 544/2004. Solu?ionarea cererii de expropriere este de competen?a tribunalului n a a c?rui raz? este situatbunul imobil propus pentru expropriere. Instan?a va verifica dac? sunt ntrunite toate condi?iilecerute de lege pentru expropriere ?i va stabili cuantumul desp?gubirilor ?i suma cuvenit? fiec?reip?r?i. Potrivit art. 26 din Legea nr. 33/1994, desp?gubirea se compune din valoarea real? aimobilului ?i din prejudiciul cauzat proprietarului sau celorlalte persoane ndrept??ite.Pentrustabilirea desp?gubirilor instan?a va constitui o comisie compus? din trei exper?i: -unul numit de instan?a, unul desemnat de expropriator - ?i unul din partea persoanelor supuse exproprierii. Expropriator, n n?elesul Legii nr. 33/1994, este statul, prin organismele desemnate de Guvern,pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interes na?ional, ?i jude?ele,municipiile, ora?ele ?i comunele, pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comandade interes local, conform art. 12 alin. 2 din lege.(1) La calcularea cuantumului desp?gubirilor, expertii, precum si instan?a, vor ?ine seama depre?ul cu care se vnd, n mod obi?nuit, imobilele de acela?i fel in unitatea administrativ - teritorial?,la data ntocmirii raportului de expertiz?, precum ?i de daunele1.Curtea Constitutionala, Decizia nr. 115/21.05.1997, publicat? n Monitorul Oficial al Romaniei nr.
 10. 10. 141/1997,Ion Dogaru, Teodor Sambrian, Drept civil roman, Tratat, Vol. II,Teoria generala adrepturilor reale, Editura Europa, Craiova, 1996, p. 339-343 Corneliu Birsan, Maria Gaita, MonaMaria Pivniceru, op. cit., p. 33-36; Eugen Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, p. 28-29;Corneliu Birsan, op. cit., p. 63 - 65; Liviu Pop, op. cit., p. 51 - 53; Ion Dogaru, Sevastian Cercel,op. cit., p. 85 - 86; Ovidiu Ungureanu, Cornelia Munteanu, op. cit., p. 115aduse proprietarului sau, dup? caz, altor persoane ndrept??ite, lund n considerare ?i dovezileprezentate de ace?tia. Primind rezultatul expertizei, instan?a l va compara cu oferta ?i cu preten?iile formulate dep?r?i ?i va hot?ri, desp?gubirea acordat? neputnd s? fie mai mic? dect cea oferit? de expropriator?i nici mai mare dect cea solicitat? de expropriat sau de o alt? persoan? interesat?. I.6.Efectele exproprieriiExproprierea produce urm?toarele efecte:- transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii n patrimoniulexpropriatorului; - imobilul expropriat trece n proprietatea public? liber de orice sarcini; -stingerea dezmembr?mintelor dreptului de proprietate: uzul, uzufructul, abita?ia ?i superficia;-stingerea drepturilor personale dobandite de alte persoane asupra imobilului expropriat, cum ar ficele rezultate dintr-un contract de loca?iune sau un contract de comodat; -subroga?ia real? cu titlu particular: ipoteca ?i privilegiul imobiliar se mu? de drept asupradesp?gubirilor stabilite, iar odat? ce desp?gubirea a fost stabilit?, creditorul ipotecar nu mai poateproceda la executarea silit? a imobilului respectiv. Prin art. 35-37 din lege sunt reglementate doua drepturi n favoarea proprietarului imobiluluiexpropriat: -dreptul de a cere retrocedarea imobilului expropriat; -dreptul de preemtiune la cumpararea imobilului Potrivit art. 35 din Legea nr. 33/1994, dac? bunurile immobile expropriate nu au fost utilizate ntermen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, respectiv lucrari delicenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda nu au fost ncepute, fo?tii proprietari pot s? cear?retrocedarea lor, dac? nu s-a f?cut o nou? declarare de utilitate publica.Cererea de retrocedare seadreseaz? tribunalului care, dup? ce verific? temeiurile acesteia, poate s? dispun? retrocedarea.Curtea Suprem? de Justi?ie, prin decizia nr. VI din 29 septembrie 1999, pronun?at? de Sec?iileUnite, a admis un recurs in interesul legii ?i a decis ca n cazul cererilor de restituire a imobilelorexpropriate anterior intr?rii n vigoare a Legii nr. 33/1994, sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.33/1994.Retrocedare imobilului se face n schimbul unui pre?, care se stabile?te c? ?i n situa?iaexproprierii, ?i nu poate s? fie mai mare dect desp?gubirea actualizata.Art. 37 din Legea nr.33/1994 prevede ca n cazul n care lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comandapentru care s-a facut exproprierea nu s-au realizat, iar expropriatorul dore?te nstr?inarea
 11. 11. imobilului, expropriatul - fost proprietar - are un drept prioritar la dobndire, la un pre? care nu poatefi mai mare dect desp?gubirea actualizat?. In acest scop, expropriatorul se va adresa n scris fostului proprietar, iar dac? acesta nuopteaz? pentru cump?rare sau dac? nu r?spunde expropriatorului n termen de 60 de zile de laprimirea notific?rii, acesta din urm? poate dispune de imobil.(1) I.7.Obliga?ia expropiatorului Obliga?ia expropiatului trebuie s? fie clar? ?i concis?.- de a afi?a lista imobilelor ce urmeaz? a fi expropriate ?i planultopografic care con?ine coridorulde expropriere la sediul consiliuluilocal si pe pagina proprie de internet; - de a notifica inten?ia de expropriere a imobilelor cuprinse n coridorulde expropriere.Notificarea inten?iei de expropriere a imobilelor ce urmeaz? a fi expropriatese transmite c?treproprietari prin po?t?. In termen de 30 de zile lucratoare de la data notific?rii, proprietariiimobilelorau obligatia de a se prezenta la sediul expropriatorului ?i de adepune actele care atesta dreptul deproprietate sau alt drept real asupraimobilelor supuse exproprierii, n vederea stabilirii unei justedespagubiri. 1.Eugen Chelaru, Efectele juridice ale exproprierii pentru cauza de utilitate publica, n Dreptulnr. 4/1998, p. 15-17, Flavius Baias, Bogdan Dumitrache, Discutii pe marginea Legii nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, n Dreptul nr. 4/1995, p. 27In termen de 5 zile lucratoare de la expirarea datei antementionate,expropriatorul are obligatiaemiterii deciziei de expropriere pentru intregcoridorul de expropriere sau, in cazuri justificate, peetape. In ceea ce prive?te identificarea imobilelor afectate de expropriere, cele nscrise n eviden?elede cadastru ?i carte funciar? vor fiidentificate n anex? la decizia de expropriere cu num?rcadastral sautopografic ?i num?r de carte funciar? ?i cele care nu snt nscrise n evidentele decadastru ?i carte funciar? vorfi identificate n anex? la decizia de expropriere cu num?rul de tarla?ide parcela sau prin orice alt? modalitate de identificare a acestora. I.8.Condi?iile exproprieriiDin con?inutul reglement?rilor legale n vigoare n materia exproprierii, rezult? condi?iilefundamentale necesare realiz?rii acestei opera?iuni juridice, ?i anume existen?a unei cauze deutilitate public?, existen?a unei desp?gubiri drepte ?i prealabile ?i existen?a unei hot?rrijudec?tore?ti care s? dispun? exproprierea ?i s? stabileasc? desp?gubirea.Exproprierea se poate face numai pentru lucr?ri de utilitate public? iar art. 5 din Legea nr. 33/1994precizeaz? c? Utilitatea public? se declar? pentru lucr?ri de interes na?ional sau de interes local.Astfel, de?i legiuitorul folose?te expresia de cauz? de utilitate public?, sfera acestei no?iuni, serezum? deocamdat?, tot n virtutea legii la lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta lacomanda de utilitate public?.Acestea sunt enumerate n art. 6 din Legea nr. 33/19947 ns?
 12. 12. caracterul enumer?rii nu este limitativ, deoarece n art. 7 alin. 3 se dispune c? Pentru orice altelucr?ri dect cele men?ionate n art. 6, utilitatea public? se declar?, pentru fiecare caz n parte, prinlege. (1)1.Publicat? n Monitorul Oficial al Romaniei. nr. 636/27.12.1999 Marian Nicolae, Discutii cu privirela aplicarea in timp a art. 35 ? 36 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza deutilitate publica n Dreptul nr. 11/2000, p. 25 I.9.Existen?a unei cauze de utilitate public? Se consider? astfel c? dezmembr?mintele dreptului de proprietate sunt afectate de exproprieren dublu sens:-pe de o parte, dezmembr?mintele n sens restrns ?i nceteaz? existen?a; -pe de alt? parte, expropriatorul va dobndi nu numai nuda proprietate, ci dreptul de proprietateasupra imobilului cu toate atributele sale. Potrivit acestui text de legal snt de utilitate public? lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licentala comanda privind:-prospec?iunile ?i exploat?rile geologice;-extrac?ia ?i prelucrarea substan?elor minerale utile;-instala?ii pentru producerea energiei electrice;-c?ile de comunica?ii, deschiderea, alinierea ?i l?rgirea str?zilor;-sistemele de alimentare cu energie electric?, telecomunica?ii, gaze, termoficare, ap?, canalizare;-instala?ii pentru protec?ia mediului;-ndiguiri ?i regulariz?ri de ruri, lacuri de acumulare pentru surse de ap? ?i atenuarea viiturilor;-deriva?ii de debite pentru aliment?ri cu ap? ?i pentru devierea viiturilor;-sta?ii hidrometeorologice, seismice ?i sisteme de avertizare ?i prevenire a fenomenelor naturalepericuloase ?i de alarmare a popula?iei, sisteme de iriga?ii ?i desec?ri; -lucr?ri de combatere a eroziunii de adncime; cl?dirile ?i terenurile necesare construc?iilor delocuin?e sociale ?i altor obiective sociale de nv???mnt, s?n?tate, cultur?, sport, protec?ie ?iasisten?? social?, precum ?i de administra?ie public? ?i pentru autorit??ile judec?tore?ti;-salvarea, protejarea ?i punerea n valoare a monumentelor, ansamblurilor ?i siturilor istorice,precum ?i a parcurilor na?ionale, rezerva?iilor naturale ?i a monumentelor naturii.(1) 1.L. Pop, op. cit., p.51. 6 F. Baias, B. Dumitrache, Discu?ii pe marginea Legii nr. 33/1994privind exproprierea pentru cauz? de utilitate public?, n Dreptul nr. 4/1995, p. 21; V. Stoica,Exproprierea pentru cauz? de utilitate public?, n Dreptul nr. 5/2004, p. 37.
 13. 13. I.10.Decizia de expropriere Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii ?i constituie titluexecutoriu, f?r? alteformalit??i: - pentru predarea bunului imobil impotriva celor expropria?i, dup?consemnarea sumeloraferente despagubirii; - mpotriva celor care pretind un drept asupra bunului imobil expropriatpn? la pronun?area uneihot?rri definitive ?i irevocabile cu privire ladreptul asupra imobilului expropriat, dup? consemnareasumeloraferente despagubirii.Decizia de expropriere va fi afi?at? la sediul consiliilor locale de pe razaunit??ilor administrativ-teritoriale afectate de coridorul de expropriere,precum ?i pe pagina proprie de internet aexpropriatorului.Decizia de expropriere se emite ?i produce efecte de la data emiterii,ulteriorconsemnarii sumelor aferente desp?gubirii, ?i n situa?ia n care:-proprietarii imobilelor cuprinse n list? nu se prezint? n termenulstabilit, nu prezint? un titlu valabilsau nu sunt cunoscu?i proprietarii; -succesiunile nu au fost deschise sau se afl? n dezbatere, ori succesoriisunt necunoscut-nu se ajunge la o n?elegere privind valoarea despagubirii. Intabularea dreptului deproprietatealexpropriatorului.I.11.AcordareadespagubirilorIn baza deciziei de expropriere ?i a documentatiei intocmite in vedereainscrierii n cartea funciar?pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala nparte, n conformitate cu dispozi?iile legaleaplicabile, expropriatorul solicit?intabularea dreptului de proprietate, respectiv a dreptului deadministrareasupra coridorului de expropriere.In cazul imobilelor nscrise n cartea funciar?, care se includ n coridorul deexpropriere, odat? cuintabularea dreptului de proprietate alexpropriatorului asupra coridorului de expropriere, se va notadin oficiu incartile funciare existente suprapunerea acestor imobile cu coridorul deexpropriere. Prin excep?ie, n situa?ia n care se expropriaz? ntregul imobilnscris n cartea funciar?, aceastase nchide, cu men?ionarea transcrieriiimobilului n cartea funciara a coridorului deexpropriere.Dup? nscrierea n cartea funciar? a coridorului de expropriere penumeleexpropriatorului, acesta are obligatia de a ncepe execu?ia lucrarilor ntr-untermenconsiderat rezonabil, in functie de complexitatea acestora.La nivelul fiec?rei unit??i administrativ-teritoriale, n termen de 5 zile de ladata emiterii deciziei deexpropriere, se va numi, prin decizie aexpropriatorului, o comisie de verificare a dreptului deproprietate sau aaltui drept real in temeiul caruia cererea a fost formulata. Comisia vaconstataacceptarea sau, dup? caz, neacceptarea cuantumului desp?gubiriide catre proprietar sau titulariialtor drepturi reale asupra imobilelor supuseexproprierii.Comisia ncheie procese-verbale ce se inregistreaza intr-un registru unic,numerotat si sigilat.Originalele proceselor-verbale se anexeaza lahotararile de acordare a despagubirilor.In termen dedou? zile de la ncheierea procesului-verbal, comisia va emiteo hot?rre de stabilire a desp?gubirilorcare va cuprinde mentiuni privitoarela:
 14. 14. -data emiterii ?i componenta comisiei; -elementele de identificare a imobilului afectat: jude?ul, localitatea,numarul cadastral ?inum?rul de carte funciar?, dupa caz, suprafa?? ?inumele proprietarului;- datele de identificare a titularului cererii, dac? a fost formulat? cererea,numele ?i prenumelepersoanelor ndrept??ite s? primeasc? desp?gubirisau men?iunea conform c?reia nu a fostdepusa nici o cerere; - acordul sau dezacordul persoanelor ndrept??ite s? primeasc? desp?gubiricu privire lacuantumul despagubirilor, exprimat n cuprinsul procesuluiverbal, sau men?inerea referitoare laneprezentarea acestuia in fatacomisiei ; -valoarea despagubirilor si modul de plata a acestora; -documentele avute in vedere la emiterea hotararii; -concluzia comisiei ?i textul de lege pe care se intemeiaza ; - calea de atac mpotriva hot?rrii ?i termenul n care poate fi exercitat?.Hotararea comisiei se emite in 4 exemplare originale si poarta semn?turilor membrilor comisieiprezenti. In cazul pluralitatii persoanelor interesate,hotararea seemite ntr-un num?r corespunz?tor de exemplare originale.Hot?rrea comisiei poate fi revocat? pentru motive temeinice. In acest caztitularul cererii va finotificat.Hotararea poate fi consultat? la sediul expropriatorului ?i: -se comunic? n original titularului cererii prin scrisoare recomandata cuconfirmare de primire ; -poate fi ridicat? personal de titularul cererii ori de mandatarul acestuiacu procura special?autentic?, cu semn?tura de primire.In cazul n care, potrivit hot?rrii comisiei, expropriatorul consemneaz? despagubirile intr-un contbancar, un exemplar al hot?rrii se va comunicaunitatii bancare la care s-a deschis contul penumele titularului/titularilorde drepturi reale. In cazul n care exist? mai multe persoane indreptatite sa primeascadesp?gubiri, eliberareasumei n numerar se va face tuturor titularilor dedrepturi reale sau mandatarilor acestora, cuprocura autentica si speciala,care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentatede unsingur mandatar.Consemnarea desp?gubirilor se va face de catre expropriator launitatibancare, dup? urm?toarea procedura: -n cazul n care exist? un singur titular de drepturi reale, al carui drepteste recunoscut decomisia constituita de expropriator, expropriatorulva consemna desp?gubirile pe numele acestuia ; -n cazul n care exist? mai multi titulari de drepturi reale care nu auconvenit asupradesp?gubirilor, expropriatorul va consemnadesp?gubirile pe numele tuturor; -la cererea expropriatorului unitateabancar? va elibera despagubirile persoanelor care ?iprobeaz? dreptulreal n fa?a expropriatorului, n temeiul unei hot?rri judec?tore?tidefinitive ?iirevocabile sau in temeiul unui alt act autentic prin care seconsfinteste invoiala tuturor titularilor dedrepturi reale cu privire lacuantumul despagubirilor ce le revin fiec?ruia dintre ei ; -n cazul n care exist? mai multe persoane care pretind in contradictoriuun drept real,expropriatorul va consemna desp?gubirile pe numeletuturor p?r?ilor aflate n litigiu; -la cererea expropriatorului, unitateabancar? va elibera desp?gubirile persoanei care ?iprobeaz? dreptulreal n temeiul unei hot?rri judec?tore?ti definitive ?i irevocabile;
 15. 15. - n cazul n care titularul unic sau unul sau unii dintre titularii de drepturireale au decedat ?iprocedura succesoral? a fost deschis?,expropriatorul va consemna desp?gubirile pe seamasuccesiunii ntr-uncont deschis pe numele notarului pe rolul c?ruia se afl? procedurasuccesoral?,cu men?iunea ca suma reprezinta despagubire in temeiullegii; -la cererea expropriatorului, suma va fi eliberat? de c?tre notarmostenitorilor, pe baza decertificat de mo?tenitor sau n temeiul uneihot?rri judec?tore?ti definitive ?i irevocabile; -n cazul n care titularul unic sau unul ?i unii dintre titularii de drepturireale au decedat ?isuccesiunea nu a fost deschis?, expropriatorul vasolicita deschiderea succesiunii.CAPITOLUL II PRODUCEREA EXPROPIERII PENTRU CAUZ? DE UTILITATE PUBLIC?Aflat? sub imperiul unor puternice condi?ion?ri sociale, proprietatea a fost supus?,nc? din fazeleincipiente ale existen?ei sale, la transform?ri semnificative care s-au reflectat profund ndesf?surarea si reglementarea rela?iilor sociale. Odat? cu accentuarearolului ?i multiplicareafunc?iilor statului, asist?m la emergen?a unei forme specifice de proprietate ? proprietateapublic?? ?i delimitarea unui spa?iu distinct ? domeniul public. Permanentizarea dihotomiei public - privatn materia propriet??ii a fost urmat? de consolidarea mijloacelor juridice specifice de ap?rare ?igarantare a propriet??ii, devenite condi?ie sinequa non pentru asigurarea stabilit??ii raporturilorsociale.(1) Dintotdeauna, realizarea interesului public printr-o ac?iune a statului, de regul? legitim? saulegal?, a nsemnat, ntr-o m?sur? mai mare sau mai mic?, o limitare ainteresului individual, ongr?dire a drepturilor si libert??ilor persoanelor. Semnatari saunu ai unui ?contract social?, indivizii sau v?zut obliga?i s? accepte, n ideeabineluicomun sau de teama sanc?iunilor, restrngeri ale drepturilor lor. Una dintre celemaiputernice eviden?e ale efectelor ac?iunilor implacabile ale statului este relevat? ntrecereafor?at? n proprietatea public? a unor bunuri imobile aflate n proprietatea privat?.(2)
 16. 16. Consecin?ele deosebite pe care o asemenea m?sur? le implic? a determinat consacrareacaracterului ei excep?ional si limitarea cazurilor n care ea este posibil?,condi?ionat? fiind, ngeneral, de existen?a utilit??ii publice si de plata unei desp?gubirilor. 1.Publicat? n M.Of., partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998. 2.Publicat? n M.Of.,partea I, nr. 140 din 6 aprilie 1999 Exproprierea aduce atingere grav? caracterului absolut al dreptului deproprietate, drept pentrucare reglementarea cazurilor excep?ionale n care ea este posibil?constituie o prioritate pentrulegiuitor care, asa cum s-a afirmat, trebuie s? ia?toateprecau?iunile ca proprietatea privat?s? nufie jertfit? intereselor generale dect numai ntruct este absolut necesar?.Ne propunem, n cele ceurmeaz?, o succint? prezentare, n lumina dreptului intern, a principalelor prevederi legate dedeclararea utilit??ii publice. Importan?a unei reglement?ri corespunz?toare a exproprierii este recunoscut? chiar prinincluderea n textul legii fundamentale a prevederilor generale despre expropriere. Astfel,Constitu?ia Romniei n art. 44, care consacr? dreptul de propietateprivat?, statueaz? n alin. 3 c? nimeni nu poate fi expropriat dect pentru o cauz? deutilitate public?,stabilit? potrivit legii, cu dreapt? ?i prealabil? desp?gubire. Cele dou? condi?ii definitorii ale exproprierii sunt expres men?ionate n textul constitu?ional,cauza de utilitate public?, trebuind s? fie ea ns??i definit? prin lege, iardesp?gubirile trebuind s?fie stabilite de comun acord cu proprietarul, sau n caz dedivergen??, prin justi?ie. Aceast? dubl?condi?ionare a exproprierii a fost apreciat? c? asigur? caracterul s?u previzibil si echitabil,conferindu-i tr?s?turi.Indispensabil esecurit??ii juridice ce trebuie respectat? ntr-o societateguvernat? de principiile justi?iei sidrept??iiS-a spus, de asemenea, c?, de?i reprezint? o extrem de serioas? atingere adus? nu doarexercit?rii dreptului de proprietate, ci o limitare chiar con?inutului s?u normativ,exproprierea r?mnesingura modalitate, acceptat? n ??rile democratice, de transfer alpropriet??ii prin transformareadreptului de proprietate privat? n proprietate public?.Prevederile textului constitu?ional nu aucaracter de noutate n dreptul intern; att constitu?ii anterioare, ct ?i alte acte normative, printre careCodul civil, au acordatimportan?? exproprierii.Sediul principal al materiei l constituie totu?i Legeanr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz? de utilitate public?, n completarea c?ruia a fostadoptat Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuareacercet?riiprealabile n vederea declar?rii utilit??ii publice pentru lucr?ri de interes na?ional saudeinteres local. Potrivit art. 1 din Legea nr. 33/1994, exproprierea de imobile, n tot sau n parte,se poate facenumai pentru cauz? de utilitate public?, dup? o dreapt? ?i prealabil? desp?gubire, prin hot?rrejudec?toreasc?. (1) Pot fi expropriate bunurile imobile,proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu
 17. 17. sau f?r? scop lucrativ, precum ?i cele aflate n proprietatea privat? a comunelor, oraselor,municipiilor si jude?elor. Dere?inut faptul c? exproprierea intervine numai n cazul n care p?r?ile nuconvin o alt?modalitate de transmitere a imobilului n proprietatea public? (vnzare ?cump?rare,dona?ie, schimb).Legea nr. 33/1994 prevede c? instan?ele judec?toresti competentevor putea hot?rexproprierea numai dup? ce a fost declarat? utilitatea public?.(2) II.1.Declararea utilit??ii publice a expropierii Potrivit art. 1 din Legea nr. 33/1994, exproprierea de imobile, n tot sau n parte, se poate facenumai pentru cauz? de utilitate public?, dup? o dreapt? si prealabil? desp?gubire, prin hot?rrejudec?toreasc?. Pot fi expropriate bunurile imobile, proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cusau f?r? scop lucrativ, precum ?i cele aflate n proprietatea privat? a comunelor, oraselor,municipiilor ?i jude?elor. De re?inut faptul c? exproprierea intervine numai n cazul n care p?r?ilenu convin o alt? modalitate de transmitere a imobilului n proprietatea public? (vnzare -cump?rare,dona?ie, schimb).Legea nr. 33/1994 prevede c? instan?ele judec?toresti competentevor putea hot?r exproprierea numai dup? ce a fost declarat? utilitatea public?. Cazurile de utilitatepublic? sunt prev?zute de c?tre art. 6 din Legea nr. 33/1994, prospec?iunile ?i explor?rilegeologice : -extrac?ia ?i prelucrarea substan?elor minerale utile; 1.Tarangul, E.D., Tratat de drept administrativ, volumul I, edi?ia a III-a, Bucuresti, Institutul dearte grafice?Eminescu? S.A., 1929, pp. 373-3742.Constantinescu, M., Iorgovan, A., Muraru, I., T?n?sescu S., Constitu?ia Romniei revizuit?,comentarii siexplica?ii, Bucuresti, Editura All Beck, 2004, p. 95-instala?ii pentru producerea energiei electrice; c?ile de comunica?ii, deschiderea,alinierea si l?rgirea str?zilor; -sistemele de alimentare cu energie electric?, telecomunica?ii, gaze, termoficare, ap?,canalizare;-instala?ii pentru protec?ia mediului; -ndiguiri ?i regulariz?ri de ruri, lacuri de acumulare pentru surse de ap? ?i atenuarea viiturilor; -deriva?ii de debite pentru aliment?ri cu ap? ?i pentru devierea viiturilor; -sta?ii hidrometeorologice, seismice si sisteme de avertizare si prevenire a fenomenelornaturale periculoase ?i de alarmare a popula?iei, sisteme de iriga?ii si desec?ri; -lucr?ri de combatere a eroziunii de adncime; -cl?dirile si terenurile necesare construc?iilor de locuin?e sociale ?i altor obiective sociale de
 18. 18. nv???mnt, s?n?tate, cultur?, sport, protec?ie ?i asisten?? social?, precum ?i de administra?iepublic? ?i pentru autorit??ile judec?tore?ti; -salvarea, protejarea ?i punerea n valoare a monumentelor, ansamblurilor ?i siturilor istorice,precum ?i a parcurilor na?ionale, rezerva?iilor naturale ?i a monumentelor naturii; -prevenirea ?i nl?turarea urm?rilor dezastrelor naturale -cutremure, inunda?ii, alunec?ri deterenuri; -ap?rarea ??rii, ordinea public? ?i siguran?a na?ional?. Al?turi de prevederile Legii nr. 33/1994, mai sunt ntlnite dispozi?ii privitoare la cazuri de utilitatepublic? n Legea nr. 84/1996, Legea mbun?t??irilor funciare ?i Legea nr. 134/1995, privind Legeapetrolului.Utilitatea public? se declar? pentru lucr?ri de interes na?ional sau de interes local, dec?tre Guvern pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interes na?ional?i de c?tre consiliile jude?ene ?i Consiliile Generale pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie,licenta la comanda de interes local. Pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interes local care sedesf?soar? pe teritoriul mai multor jude?e, utilitatea public? este declarat? de o comisie compus?din presedin?ii consiliilor jude?ene respective. n caz de dezacord, utilitatea public? n cauz? poatefi declarat? de c?tre Guvern. Este posibil? declararea utilit??ii publice nu doar prin hot?rre, de c?tre Guvern sau de c?treconsiliile jude?ene, ci ?i prin lege, pentru orice alte lucr?ri dect cele prev?zute la art. 6 al Legii nr.33/1994, pentru fiecare caz n parte. Tot prin lege se poate declara utilitatea public? n situa?iiexcep?ionale, n cazul n care, indiferent de natura lucr?rilor, sunt supuse exproprierii l?casuri decult, monumente, ansambluri si situri istorice, cimitire, alte asez?minte de valoare na?ional?deosebit? ori localit??i urbane sau rurale n ntregime.Dintotdeauna, realizarea interesului publicprintr-o ac?iune a statului, de regul? legitim? sau legal?, a nsemnat, ntr-o m?sur? mai mare saumai mic?, o limitare a interesului individual, o ngr?dire a drepturilor ?i libert??ilor persoanelor. Semnatari sau nu ai unui contract social, indivizii sau v?zut obliga?i s? accepte, n ideea bineluicomun sau de teama sanc?iunilor, restrngeri ale drepturilor lor. Una dintre cele mai puterniceeviden?e ale efectelor ac?iunilor implacabile ale statului este relevat? n trecerea for?at? nproprietatea public? a unor bunuri imobile aflate n proprietatea privat?. Consecin?ele deosebite pe care o asemenea m?sur? le implic? a determinat consacrareacaracterului ei excep?ional ?i limitarea cazurilor n care ea este posibil?, condi?ionat? fiind, ngeneral, de existen?a utilit??ii publice si de plata unei desp?gubiri corespunz?toare.Expropriereaaduce atingere grav? caracterului absolut al dreptului de proprietate, drept pentru carereglementarea cazurilor excep?ionale n care ea este posibil? constituie o prioritate pentru legiuitorcare, a?a cum s-a afirmat, trebuie s? ia toate precau?iunile ca proprietatea privat? s? nu fie jertfit?intereselor generale dect numai ntruct este absolut necesar? (1).Ne propunem, n cele ce urmeaz?, o succint? prezentare, n lumina dreptului intern, a principalelorprevederi legate de declararea utilit??ii publice, din perspectiva exproprierii este recunoscut? chiarprin includerea n textul legii fundamentale a prevederilor generale despre expropriere. Potrivitprincipalului act normativ n materia exproprierii, Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentrucauz? de utilitate public?.
 19. 19. Astfel, Constitu?ia Romniei n art. 44, care consacr? dreptul de proprietate privat?, statueaz? nalin. 3 c? nimeni nu poate fi expropriat dect pentru o cauz? de1.C.Hamangiu,I.Rosetti,B?l?nescu,Al.B?icoianu-Tratat de drept civil Romn,pg.36utilitate public?, stabilit? potrivit legii, cu dreapt? si prealabil? desp?gubire. Cele dou? condi?ii definitorii ale exproprierii sunt expres men?ionate n textul constitu?ional,cauza de utilitate public?, trebuind s? fie ea ns?si definit? prin lege, iar desp?gubirile trebuind s?fie stabilite de comun acord cu proprietarul, sau n caz de divergen??, prin justi?ie. Aceast? dubl?condi?ionare a exproprierii a fost apreciat? c? asigur? caracterul s?u previzibil siechitabil,conferindu-I tr?s?turi indispensabile securit??ii juridice ce trebuie respectat? ntr-osocietate guvernat? de principiile justi?iei ?i drept??ii.S-a spus, de asemenea, c?, de?i reprezint?o extrem de serioas? atingere adus? nu doar exercit?rii dreptului de proprietate.Aflat? sub imperiul unor puternice condi?ion?ri sociale, proprietatea a fost supus?, nc? din fazeleincipiente ale existen?ei sale, la transform?ri semnificative care s-au reflectat profund ndesf?surarea si reglementarea rela?iilor sociale.Odat? cu accentuarea rolului si multiplicareafunc?iilor statului, asist?m la emergen?a unei forme specifice de proprietate - proprietatea public?- si delimitarea unui spa?iu distinct - domeniul public. Permanentizarea dihotomiei public privat n materia propriet??ii a fost urmat? de consolidareamijloacelor juridice specifice de ap?rare ?i garantare a propriet??ii, devenite condi?ie pentruasigurarea stabilit??ii raporturilor sociale. Declararea utilit??ii publice se face numai dup?efectuarea unei cercet?ri prealabile si condi?ionat de nscrierea lucr?rii n planurile urbanistice si deamenajare a teritoriului, aprobate conform legii, pentru localit??i sau zone unde se inten?ioneaz?executarea ei.Cercetarea prealabil? pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interesna?ional se face de c?tre comisii numite de Guvern, iar pentru lucrari de licenta, lucrari dedizertatie, licenta la comanda de interes local de c?tre comisii numite de delega?ia permanent? aconsiliului jude?ean.Procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cercet?rii prealabile sestabileste prin regulament aprobat de Guvern.Potrivit art. 11 din Legea nr. 33/1994 actul de declarare a utilit??ii publice de interes na?ional seaduce la cuno?tin?? public? prin afi?are la sediul consiliului local n a c?rui raz? este situateimobilul ?i prin publicare n Monitorul Oficial al Romniei, iar actul de declarare a utilit??ii publice deinteres local se afiseaz? la sediul consiliului local n a c?rui raz? este situat imobilul si se public npresa local?.Rolul cercet?rii prealabile n declararea utilit??ii publice este acela de a se stabili dac? exist?elemente care s? justifice interesul na?ional sau local, avantajele economico-sociale, ecologicesau de orice alt? natur?, care sus?in necesitatea lucr?rilor si nu pot fi realizate pe alte c?i dect prinexpropriere, precum ?i ncadrarea n planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobatepotrivit legii.(1)
 20. 20. Un caracter deosebit l au actele prin care se declar? utilitatea public? n vederea execut?rii unorlucr?ri privind ap?rarea ??rii ?i siguran?a na?ional?, acestea nefiind supuse publicit??ii.Discu?ii ndoctrin? au fost legate de caracterul de act administrativ al declara?iei de utilitate public?. (2)Numeroase argumente au fost re?inute n favoarea calific?rii declara?iei de utilitate ca actadministrativ. S-a afirmat c? actul declar?rii utilit??ii si p?streaz? caracterul de act administrativechiar dac? mbrac? forma legii.n concluzie, apreciem c? necesitatea acord?rii unei aten?iideosebite n reglementarea problematicii exproprierii a fost n?eleas? de legiuitor, ceea ce nu ducela eliminarea posibilit??ii, ca, n pofida existen?ei unui cadru legal, s? poat? fi s?vrsite abuzuri sinc?lc?ri ale dreptului de proprietate ale persoanelor. (3) II.2.M?surile care preced expropierea Exproprierea imobilelor ?i procesul-verbal prev?zut de art. 10 alin. 2 se vor notificapersoanelor fizice sau juridice titulare de drepturi reale, n termen de 15 zile de lapublicare. n cazul n care comisia respinge propunerile expropriatorului, acesta are posibilitatea s?revin? cu noi propuneri, cu refacerea corespunz?toare a planurilor. Cu privire la propunerile de expropriere, proprietarii ?i titularii altor drepturi reale asupraimobilelor n cauz? pot face ntmpinare n termen de 45 de zile de la primirea notific?rii.ntmpinarease depune la primarul comunei, ora?ului sau al municipiului pe al c?ror teritoriu se afl? imobilul. 1.Tarangul, E.D., Tratat de drept administrativ, volumul I, edi?ia a III-a, Bucure?ti, Institutul dearte grafice ?Eminescu? S.A., 1929, pp. 373-374 2.Constantinescu, M., Iorgovan, A., Muraru, I., T?n?sescu S., Constitu?ia Romniei revizuit?,comentarii ?i explica?ii, Bucuresti, Editura All Beck, 2004, p. 95 3.Jugastru C., Unit??ile administrativ-teritoriale: domeniul public, domeniul privat, Cluj-Napoca,Editura Argonaut, 2001, p. 102 Primarul va primi ?i va nregistra ntmpinarea ?i va consemna ofertele de desp?gubire ?ipreten?iile proprietarilor sau ale persoanelor titulare de alte drepturi reale. n termen de 30 de zile,ntregul dosar cuprinznd documentele prev?zute la art. 12, precum ?i eventualele ntmpin?ri, dup?caz.ntmpin?rile vor fi solu?ionate n termen de 30 de zile de o comisie constituit? prin hot?rre aGuvernului pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interes na?ional,prin decizia delega?iei permanente a consiliului jude?ean sau prin dispozi?ia primaruluimunicipiului Bucure?ti pentru cele de interes local.Comisia va fi alc?tuit? din 3 speciali?ti din domeniul de activitate n care se realizeaz? lucrarea deutilitate public?, 3 proprietari de imobile din municipiul, ora?ul sau comuna n care sunt situateimobilele propuse pentru expropriere, ale?i prin tragere la sor?i dintr-o list? de minimum 25 deproprietari, precum ?i primarul localit??ii. Comisia va lucra sub conducerea unui delegat al Guvernului, n cazul lucr?rilor de interesna?ional, sau a unui delegat al consiliului jude?ean ori al Consiliului Local al MunicipiuluiBucure?ti, n cazul lucr?rilor de interes local, ca pre?edinte.
 21. 21. Nu pot face parte din comisie proprietarii imobilelor care sunt n cauz?, rudele ?i afinii lor pn? la alpatrulea grad inclusiv, persoanele care de?in func?ii n administra?ia public? local? sau central? ?icare au interes n executarea lucr?rilor ?i nici membrii comisiei care au declarat utilitateapublic?.Comisia constituit? potrivit art. 15 poate lucra valabil n prezen?a a cel pu?in 5 dintremembrii s?i.Decizia comisiei se ia prin vot secret. Pre?edintele nu are drept de vot, el asigurndcadrul organizatoric al activit??ii comisiei. n caz de paritate a voturilor, votul primarului estepreponderent.Comisia analizeaz? documentele prezentate, ascultnd pe cei interesa?i, putnd cere informa?ii ?idate suplimentare, la solicitarea celor care i s-au adresat sau din oficiu. Oferta expropriatorului,preten?iile proprietarilor ?i ale titularilor altor drepturi reale, precum, ?i sus?inerile acestora se vorformula ?i se vor depune n scris, consemnndu-se ntr-un proces-verbal.n urma deliber?rii, comisiapoate s? accepte punctul de vedere al expropriatorului sau l poate respinge ?i va consemnaaceasta ntr-o hot?rre motivat?.Comisia va consemna, dac? este cazul, ?i nvoiala dintre p?r?i, subsemn?tura acestora. Hot?rrea se comunic? p?r?ilor n termen de 15 zile de la adoptare.n cazul ncare comisia respinge propunerile expropriatorului, acesta are posibilitatea s? revin? cu noipropuneri, cu refacerea corespunz?toare a planurilor.n cazul n care ?i noile propuneri vor fi respinse, expropriatorul, precum ?i proprietarii sau celelaltepersoane titulare de drepturi reale asupra imobilului propus spre expropriere pot contesta hot?rreacomisiei, constituit? potrivit art. 15, la Curtea de apel n raza c?reia se afl? situat imobilul, n termende 15 zile de la comunicare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.29/1990.Contesta?ia este scutit? de tax? ?i se solu?ioneaz? de urgen?? ?i cu prec?dere.Solu?ionarea cererilor de expropriere este de competen?a tribunalului jude?ean sau a TribunaluluiMunicipiului Bucure?ti n raza c?ruia este situat imobilul propus pentru expropriere.Tribunalul va fisesizat de expropriator pentru a se pronun?a cu privire la expropriere, n cazul n care nu s-a f?cutntmpinare mpotriva propunerii, de expropriere sau dac? aceast? cale de atac a fost respins? ncondi?iile art. 18-20.Pre?edintele instan?ei va fixa termen ?i va dispune citarea proprietarilor sau, dup? caz, aposesorilor, a altor titulari de drepturi reale sau a oric?ror persoane cunoscute care pot justifica uninteres legitim asupra imobilelor propuse a fi expropriate.Solu?ionarea cererii de expropriere seface cu participarea obligatorie a procurorului. Instan?a va verifica dac? sunt ntrunite toate condi?iile cerute de lege pentru expropriere ?i vastabili cuantumul desp?gubirilor ?i suma cuvenit? fiec?rei p?r?i din cele men?ionate la art. 22. Hot?rrea este supus? c?ilor de atac prev?zute de lege.n cazul n care p?r?ile se nvoiesc n fa?ainstan?ei asupra exproprierii ?i asupra desp?gubirii, aceasta va lua act de nvoial? ?i va pronun?ao hot?rre definitiv?. Atunci cnd p?r?ile sau numai unele dintre acestea se nvoiesc doar cu privire la expropriere, darnu ?i asupra desp?gubirii, instan?a va lua act de nvoial? ?i va stabili desp?gubirea.n cazul n careuna sau mar multe p?r?i titulare de drepturi asupra imobilelor, de?i legal citate, nu s-au prezentat,instan?a va putea hot?r n lips?.n cazul n care expropriatorul cere exproprierea numai a unei p?r?i de teren sau din construc?ie,iar proprietarul cere instan?ei exproprierea total?, instan?a va aprecia, n raport cu situa?ia real?,
 22. 22. dac? exproprierea n parte este posibil?. n caz contrar, va dispune exproprierea total?.Pentrustabilirea desp?gubirilor instan?a va constitui o comisie de exper?i compus? dintr-un expert numitde instan??, unul desemnat de expropriator ?i un al treilea din partea persoanelor care suntsupuse exproprierii. II.3.Utilitatea public? ?i declararea eiSnt de utilitate public? lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda privind: -prospec?iunile ?i explor?rile geologice; - extrac?ia ?i prelucrarea substan?elor minerale utile; -instala?ii pentru producerea energiei electrice; -c?ile de comunica?ii, deschiderea, alinierea ?i l?rgirea str?zilor; -sistemele de alimentare cu energie electric?, telecomunica?ii, gaze, termoficare, ap?,canalizare; -instala?ii pentru protec?ia mediului; -ndiguiri ?i regulariz?ri de ruri, lacuri de acumulare pentru surse de ap? ?i atenuarea viiturilor; -deriva?ii de debite pentru aliment?ri cu ap? ?i pentru devierea viiturilor; -sta?ii hidrometeorologice, seismice ?i sisteme de avertizare ?i prevenire a fenomenelornaturale periculoase ?i de alarmare a popula?iei, sisteme de iriga?ii ?i desec?ri; -lucr?ri de combatere a eroziunii de adncime;-cl?dirile ?i terenurile necesare construc?iilor de locuin?e sociale ?i altor obiective sociale denv???mnt, s?n?tate, cultur?, sport, protec?ie ?i asisten?? social?, precum ?i de administra?iepublic? ?i pentru autorit??ile judec?tore?ti; - salvarea; -protejarea ?i punerea n valoare a monumentelor, ansamblurilor ?i siturilor istorice, precum ?i aparcurilor na?ionale, rezerva?iilor naturale ?i a monumentelor naturii; -prevenirea ?i nl?turarea urm?rilor dezastrelor naturale - cutremure, inunda?ii, alunec?ri deterenuri.(1)1.Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrative, vol.I,p.445,C.Hamangiu,I.RossettiB?l?nescu,Al.B?icoianu, tratat de drept Civil Romn,pg.226 II.4.Masuri premergatoare exproprierii M?sura exproprierii pentru cauz? de utilitate public? are caracter de excep?ie ?i, conform art.10 din Legea nr. 33/1994, poate opera numai n situa?ia n care obiectivele avute n vedere de c?treexpropriator nu pot fi realizate pe alte c?i.n cazul n care comisia respinge propunerile
 23. 23. expropriatorului, acesta are posibilitatea s? revin? cu noi propuneri, cu refacerea corespunz?toarea planurilor.Dup? declararea utilit??ii publice, expropriatorul imobilului va executa planurilecuprinznd terenurile ?i construc?iile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor,precum ?i a ofertelor de desp?gubire. (1) Aceste documente vor fi depuse la consiliul local al comunei, ora?ului sau municipiului peteritoriul c?rora sunt situate imobilele ce se supun aprob?rii pentru expropriere, n vedereaconsult?rii de catre cei interesa?i, cu excep?ia documentelor lucr?rilor privind ap?rarea ??rii ?isiguran?a na?ional?. Propunerile de expropriere a imobilelor ?i procesul-verbal n care esteconsemnat rezultatul cercet?rii prealabile se vor notifica persoanelor fizice sau juridice titulare dedrepturi reale, in termen de 15 zile de la publicare. Cu privire la propunerile de expropriere, proprietarii ?i titularii altor drepturi reale asupraimobilelor n cauza pot face ntmpinare n termen de 45 de zile de la primirea notific?rii.Intampinarea se depune la primarul comunei, ora?ului sau al municipiului pe al c?ror teritoriu seafla imobilul. Primarul va primi ?i va nregistra ntampinarea ?i va consemna ofertele dedespagubire ?i pretentiile proprietarilor sau ale persoanelor titulare de alte drepturi reale.In termen de 30 de zile intregul dosar, precum si eventualele intampinari, va fi inaintat laSecretariatul General al Guvernului, pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta lacomanda de interes na?ional, iar pentru cele de interes local, dup? caz. Intampin?rile vor fisolu?ionate n termen de 30 de zile de o comisie constituit? prin hotarare a Guvernului pentrulucrarile de interes na?ional, prin decizia delega?iei permanente a consiliului judetean sau prindispozitia primarului municipiului Bucuresti pentru cele de interes local. (2) 1.Art.5. ?i Art.7.Legea 33 /19942.Art.13,14, Legea 33 /1994 n urma deliber?rii, comisia poate s? accepte punctul de vedere al expropriatorului sau l poaterespinge ?i va consemna aceasta ntr-o hot?rre motivat?.Comisia va consemna, dac? este cazul,?i nvoiala dintre p?r?i, sub semn?tura acestora. Hot?rrea se comunic? p?r?ilor n termen de 15 zilede la adoptare. Comisia analizeaz? documentele prezentate, ascultnd pe cei interesa?i, putndcere informa?ii ?i date suplimentare, la solicitarea celor care i s-au adresat sau din oficiu. Ofertaexpropriatorului, preten?iile proprietarilor ?i ale titularilor altor drepturi reale, precum, ?i sus?inerileacestora se vor formula ?i se vor depune n scris, consemnndu-se ntr-un proces-verbal. Comisia constituit? potrivit art. 15 poate lucra valabil n prezen?a a cel pu?in 5 dintre membriis?i.Decizia comisiei se ia prin vot secret. Pre?edintele nu are drept de vot, el asigurnd cadrulorganizatoric al activit??ii comisiei. n caz de paritate a voturilor, votul primarului estepreponderent.ntmpin?rile vor fi solu?ionate n termen de 30 de zile de o comisie constituit? prinhot?rre a Guvernului pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interesna?ional, prin decizia delega?iei permanente a consiliului jude?ean sau prin dispozi?ia primaruluimunicipiului Bucure?ti pentru cele de interes local. Comisia va fi alc?tuit? din 3 speciali?ti din domeniul de activitate n care se realizeaz? lucrareade utilitate public?, 3 proprietari de imobile din municipiul, ora?ul sau comuna n care sunt situateimobilele propuse pentru expropriere, ale?i prin tragere la sor?i dintr-o list? de minimum 25 de
 24. 24. proprietari, precum ?i primarul localit??ii. Nu pot face parte din comisie proprietarii imobilelor care sunt n cauz?, rudele ?i afinii lor pn? laal patrulea grad inclusiv, persoanele care de?in func?ii n administra?ia public? local? sau central??i care au interes n executarea lucr?rilor ?i nici membrii comisiei care au declarat utilitatea public?. Cu privire la propunerile de expropriere, proprietarii ?i titularii altor drepturi reale asupraimobilelor n cauz? pot face ntmpinare n termen de 45 de zile de la primirea notific?rii.ntmpinarease depune la primarul comunei, ora?ului sau al municipiului pe al c?ror teritoriu se afl?imobilul.Primarul va primi ?i va nregistra ntmpinarea ?i va consemna ofertele de desp?gubire ?ipreten?iile proprietarilor sau ale persoanelor titulare de alte drepturi reale.Dup? declararea utilit??ii publice, expropriatorul imobilului va executa planurile cuprinzndterenurile ?i construc?iile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, precum ?ia ofertelor de desp?gubire. Aceste documente vor fi depuse la consiliul local al comunei, ora?uluisau municipiului pe teritoriul c?rora sunt situate imobilele ce se supun aprob?rii pentruexpropriere, n vederea consult?rii de c?tre cei interesa?i, cu excep?ia documentelor lucr?rilorprivind ap?rarea ??rii ?i siguran?a na?ional?. n aceste cazuri se depune la consiliul local numailista cu imobilele propuse exproprierii, proprietarii acestora ?i ofertele de desp?gubire.Expropriator, n n?elesul prezentei legi, este statul, prin organismele desemnate de Guvern, pentrulucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comanda de interes na?ional, ?i jude?ele,municipiile, ora?ele ?i comunele, pentru lucrari de licenta, lucrari de dizertatie, licenta la comandade interes locaActul de declarare a utilit??ii publice de interes na?ional se aduce la cuno?tin?a public? prinafi?are la sediul consiliului local n a c?rui raz? este situat imobilul ?i prin publicare n MonitorulOficial al Romniei, iar actul de declarare a utilit??ii publice de interes local se afi?eaz? la sediulconsiliului local n a c?rui raz? este situat imobilul ?i se public? n presa local?.Nu sunt supusepublicit??ii actele prin care se declar? utilitatea public? n vederea execut?rii unor lucr?ri privindap?rarea ??rii ?i siguran?a na?ional?.Cercetarea prealabil? va stabili dac? exist? elemente care s? justifice interesul na?ional sau local,avantajele economico-sociale, ecologice sau de orice alt? natur? care sus?in necesitatea lucr?rilor?i nu pot fi realizate pe alte c?i dect prin expropriere, precum ?i ncadrarea n planurile de urbanism?i de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.n cazul n care ?i noile propuneri vor firespinse, expropriatorul, precum ?i proprietarii sau celelalte persoane titulare de drepturi realeasupra imobilului propus spre expropriere pot contesta hot?rrea comisiei, constituit? potrivit art.15, la Curtea de apel n raza c?reia se afl? situat imobilul, n termen de 15 zile de la comunicare,potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990. II.5.Existen?a unei desp?gubiri n prealabil A?a cum rezult? din reglementarea legal? a exproprierii, o alt? condi?ie necesar? a acesteiaeste existen?a unei desp?gubiri drepte ?i prealabile care s? compenseze prejudiciul suferit deproprietar sau de ceilal?i titulari de drepturi reale cu privire la bunul expropriat. Desp?gubirea este dreapt? ntruct va trebui s? acopere ntreaga pierdere cauzat? persoanelor
 25. 25. afectate de m?sura exproprierii, pierdere care, potrivit dispozi?iilor art. 26 alin. 1 din Legea nr.33/1994 se compune din valoarea real? a imobilului precum ?i din prejudiciul cauzat proprietarului.n aceste condi?ii, este exclus? o plafonare legal? a desp?gubirii, la un anumit cuantum. (1)Totodat?, desp?gubirea trebuie s? fie ?i prealabil? c?ci ea constituie o garan?ie acordat?persoanelor ndrept??ite n privin?a p?str?rii aceleia?i valori a obiectului patrimonial prin care senlocuie?te dreptul real pierdut n urma exproprierii cu o sum? cert?, ?i nu doar cu o simpl?crean??. (2) 1.Anterior anului 1989 au existat o serie de acte normative care impuneau o astfel deplafonare, cum ar fi, spre exemplu, Decretul nr. 467/1979 privind evaluarea construc?iilor,terenurilor ?i planta?iilor ce se preiau, cu plat?, n proprietatea statului prin expropriere sau n altecazuri prev?zute de lege. 2. V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, Editura Humanitas, Bucure]ti, 2004, p. 34. CAPITOLUL.III. EFECTELE JURIDICE ALE EXPROPIERII PENTRU CAUZ? DE UTILITATE PUBLIC? III.1.Etapele procedurii de expropriereIn termen de 5 zile lucr?toare de la expirarea datei prev?zute la art. 8 alin. din lege, expropriatorul
 26. 26. are obliga?ia emiterii deciziei de expropriere pentru ntreg coridorul de expropriere sau, n cazurijustificate, pe etape.In cazul n care exist? imobile afectate de expropriere care sunt nscrise inevidentele de cadastru ?i carte funciar?, acestea vor fi identificate n anex? la decizia deexpropriere cu num?r cadastral sau topografic si numar de carte funciara.In cazul imobilelor afectate de expropriere care nu sunt nscrise n evidentele de cadastru ?i cartefunciar?, acestea vor fi identificate n anex? la decizia de expropriere cu numarul de tarla si deparcela sau prin orice alta modalitate de identificare a acestora.Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii ?i constituie titlu executoriu, f?r? alteformalit??i, pentru predarea bunului imobil impotriva celor expropriati, dupa consemnarea sumeloraferente desp?gubirii.Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii ?i constituie titluexecutoriu, f?r? alte formalit??i, ?i mpotriva celor care pretind un drept asupra bunului imobilexpropriat pana la pronuntarea unei hotarari definitive si irevocabile cu privire la dreptul asupraimobilului expropriat, dup? consemnarea sumelor aferente desp?gubirii. Decizia de expropriere va fi afi?at? la sediul consiliilor locale de pe raza unit??ilor administrativ-teritoriale afectate de coridorul de expropriere, precum ?i pe pagina proprie de internet aexpropriatorului.Decizia de expropriere se emite ?i ?i produce efecte de la data emiterii, ulteriorconsemn?rii sumelor aferente desp?gubirii ?i n situa?ia n care proprietarii imobilelor cuprinse nlista nu se prezint? n termenul stabilit la art. 8 alin. (2) din lege, nu prezint? un titlu valabil sau nusunt cunoscu?i proprietarii, precum ?i n situa?ia succesiunilor nedeschise sau aflate n dezbatere,precum ?i a succesorilor necunoscu?i sau cnd nu se ajunge la o n?elegere privind valoareadesp?gubirii.In baza deciziei de expropriere ?i a documenta?iei ntocmite n vederea nscrierii n cartea funciar?pentru fiecare unitate administrativ-teritorial? n parte, n conformitate cu dispozi?iile legaleaplicabile, expropriatorul solicit? intabularea dreptului de proprietate, respectiv a dreptului deadministrare asupra coridorului de expropriere.In cazul imobilelor nscrise n cartea funciar?, care se nclud n coridorul de expropriere, odat? cuintabularea dreptului de proprietate al expropriatorului asupra coridorului de expropriere, se vanota din oficiu n c?r?ile funciare existente suprapunerea acestor imobile cu coridorul deexpropriere. Prin excep?ie, n situa?ia n care se expropriaz? ntregul imobil nscris n cartea funciar?,aceasta se nchide, cu men?ionarea transcrierii imobilului n cartea funciar? a coridorului deexpropriere.Notarea suprapunerii se va radia, din oficiu, n baza documenta?iilor cadastrale individualentocmite prin grija expropriatorului ?i recep?ionate de Agentia Nationala de Cadastru ?i PublicitateImobiliar?, n condi?iile legii.Dup? nscrierea n cartea funciar? a coridorului de expropriere penumele expropriatorului, acest? are obliga?ia de a ncepe execu?ia lucrarilor ntr-un termenconsiderat rezonabil, n func?ie de complexitatea acestora.III.2.Existen?a unei hot?rri judec?tore?tiArticolul 4 alin. 1 din Legea nr. 33/1994 ofer? posibilitatea realiz?rii unui acord de voin?? ntre oanumit? autoritate public? ?i titularii drepturilor reale cu privire la un imobil,acord n baza c?ruia s?aib? loc transferul dreptului de proprietate ?i plata sumelor cuvenite, f?r? a mai fi necesar?
 27. 27. procedura exproprierii. Atunci ns? cnd p?r?ile nu se nvoiesc asupra transferului dreptului de proprietate, fie asuprantinderii desp?gubirilor, revine instan?ei de judecat? sarcin? c?, pe calea unei hot?rri judec?tore?tis? se pronun?e asupra acestor aspecte.Astfel, solu?ionarea cererilor de expropriere este decompeten?a tribunalului n a c?rui raz? teritorial? se g?se?te imobilul propus pentru expropriere.Sesizarea tribunalului o face expropriatorul iar judecata se realizeaz? n contradictoriu cuproprietarul, cu titularii altor drepturi reale, cu posesorii sau cu orice persoane cunoscute care potjustifica un interes legitim. Participarea procurorului este obligatorie, potrivit art. 23 din Legea nr.33/199410.Instan?a de judecat? va verifica dac? sunt ndeplinite condi?iile prev?zute de lege pentruexpropriere ?i va stabili cuantumul desp?gubirilor ce se cuvin proprietarului. n fa?a instan?ei,p?r?ile se pot nvoi cu privire la expropriere ?i la desp?gubiri, caz n care instan?a de judecat? valua act de tranzac?ie ?i va pronun?a o hot?rre de expedient. Dac? p?r?ile cad de acord doar cu privire la expropriere dar nu ?i la desp?gubire instan?a valua act de n?elegerea par?ial? printr-o ncheiere interlocutorie ?i va continua judecata pentrustabilirea ?i distribuirea desp?gubirilor. n acest caz, se va alc?tui o comisie compus? din treiexper?i dintre care unul desemnat de instan??, altul propus de expropriator ?i un al treilea, depersoanele supuse exproprierii. La calculul cuantumului desp?gubirilor comisia de exper?i va avea n vedere criteriile prev?zute deLegea nr. 33/1994, respectiv valoarea real? a imobilului, prejudiciul cauzat proprietarului, pre?ul lacare se vnd, n mod obi?nuit imobilele de acela?i fel, n aceea?i localitate, la data ncheieriiraportului de expertiz?. Rezultatul expertizei nu este ns? obligatoriu pentru instan??, aceasta avnd obliga?ia de a-lcompara cu oferta expropriatorului ?i cu preten?iile formulate de proprietarul imobilului. (1)n urma acestei opera?iuni instan?a de judecat? va stabili valoarea desp?gubirilor care, potrivit art.27 din Legea nr. 33/1999, nu va putea fi mai mic? dect aceea oferit? de expropriator dar nici maimare dect cea solicitat? de proprietar sau alte persoane interesate. Hot?rrea judec?toreasc? princare se pune cap?t litigiului este supus? c?ilor de atac prev?zute de lege, respectiv apelului ?irecursului (art. 23). Procedura special? prev?zut? de Legea nr. 198/2004 n procedura special? reglementat? deLegea nr. 198/2004, etapa judiciar? este declan?at? nu de expropriator ci de persoanelendrept??ite la desp?gubiri ?i nemul?umite de hot?rrea pronun?at? de comisia nfiin?at? la nivelulunit??ii administrativ-teritoriale n raza c?ruia se g?se?te imobilul expropriat.1-C.S.J., sec. civ., dec. nr. 1614/2000, n Dreptul nr. 10/2001, p. 200. Termenul n care se formuleaz? contesta?ia fa?? de modul de solu?ionare a cererii dedesp?gubiri este de 15 zile de la comunicarea hot?rrii comisiei sau 3 ani de la data intr?rii nvigoare a hot?rrii Guvernului prin care s-a aprobat declan?area procedurii exproprierii, dac?
 28. 28. hot?rrea comisiei locale nu a fost comunicat?. Solu?ionarea ac?iunii avnd ca obiect stabilireadreptului la desp?gubiri pentru expropriere ?i a cuantumului acestuia se realizeaz? potrivit Legii nr.33/1994. III.3.Efectele exproprierii Exproprierea genereaz? o serie de efecte juridice, printre care amintim urm?toarele: -imobilul expropriat trece n proprietate public?, liber de orice sarcini. Transferul dreptului deproprietate se realizeaz? n momentul ndeplinirii tuturor obliga?iilor stabilite prin hot?rreajudec?toreasc? de expropriere, n sarcina expropriatorului; -se sting drepturile reale principale derivate din dreptul de proprietate, respectiv uzul,uzufructul, abita?ia, servitutea, superficial? precum ?i dreptul de concesiune ?i dreptul defolosin??, drepturi constituite asupra imobilului expropriat; -dreptul de ipotec? ?i privilegiul imobiliar special se str?mut? de drept asupra desp?gubirilorstabilite de instan?a de judecat?, opernd astfel, potrivit legii, o subroga?ie legal? cu titlu particular; -se sting toate drepturile personale apar?innd altor persoane asupra imobilului expropriat, cumar fi spre exemplu, cele n[scute din contractul de loca?iune sau de comodat;-se na?te un drept de crean?? asupra desp?gubirilor n favoarea persoanelor stabilite prin hot?rreajudec?toreasc?; - fostul proprietar dobnde?te un drept prioritar la nchirierea imobilului expropriat n cazul n careexpropriatorul s-a hot?rt s?-l nchirieze naintea utiliz?rii lui n scopul pentru care a fost expropriat.Trebuie spus c? punerea n posesie a expropriatorului se realizeaz? numai n temeiul unui titluexecutoriu emis n baza unei ncheieri a tribunalului, prin care se constat? ndeplinirea obliga?iilorprivind plata desp?gubirilor, dar nu mai trziu de 30 de zile de la achitarea acestora. n caz deextrem? urgen??, instan?a poate dispune prin hot?rre punerea imediat? n posesie, cu obliga?iaexpropriatorului de a consemna n termen de 30 de zile, pe numele expropriatorului sumelestabilite cu titlu de desp?gubire.III.4. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuseexproprierii n patrimoniul expropriatoruluiProprietatea asupra bunurilor se transfer? de la furnizor la beneficiar n momentul pred?riiacestora. Beneficiarul are obliga?ia s? preia bunurile la termenele ?i n condi?iile prev?zute ncontract.Preluarea bunurilor se face prin recep?ia de c?tre beneficiar, ocazie cu care se identific??i se constat? cantitatea ?i calitatea acestora.Cnd expedierea produselor este n seamafurnizorului, produsele recep?ionate sunt socotite predate beneficiarului pe data pred?rii lor c?trec?r?u?.Pre?ul datorat de beneficiar este cel prev?zut n contract sau n lege. Dac? n cursul execut?rii contractului se modific? reglementarea legal? a pre?ului saumecanismului de determinare a acestuia, ntre p?r?i va continua s? se aplice pre?ul saumecanismul de determinare a acestuia stabilit ini?ial n contract, dac? legea nu prevede exprescontrariul.Dac? legea prevede expres c? pre?ul sau modalitatea de determinare pe care le
 29. 29. stabile?te se va aplica ?i contractelor n curs, fiecare dintre p?r?i poate denun?a contractul n 30 dezile de la data intr?rii n vigoare a legii. Pe durata celor 30 de zile p?r?ile vor aplica pre?ul stabilitprin contract.III.5.Ipoteca ?i privilegiul imobiliar se str?mut? de drept asupra desp?gubirilor stabilitePotrivit defini?iei legale dat? privilegiului de art. 2333 NCC (cam tautologic?, dar aproape un sfertdin NCC este tautologie sau truism), privilegiul este ?preferin?a acordat? de lege unui creditor, nconsiderarea crean?ei sale?, cu alte cuvinte un beneficiu legal, acordat indivizibil crean?ei, eoipso, n considerarea izvorului s?u, de a beneficia de plata integral? a crean?ei, naintea altorcreditori. Dreptul de ipotec? este dreptul real constituit ntotdeauna asupra unui imobil sau unor imobiledeterminate proprietate a altei persoane, f?r? deposedare, care-i confer? titularului s?u, numitcreditor ipotecar, posibilitatea de a urm?ri bunul n st?pnirea oricui s-ar afla ?i de a fi pl?tit, cuprioritate, din pre?ul acelui bun. (1) Pentru conducerea c?r?ii funciare este foarte important a se cunoa?te ntinderea ipotecii,deoarece exist? posibilitatea ca un imobil s? nu poat? acoperi prin valoarea sa ipoteca ce-lafecteaz?, ceea ce conduce la situa?ia n care sunt afecate ?i celelalte imobile nscrise n carteafunciar? ?i care au aceea?i ipotec? asupra lor. ntr-o astfel de situa?ie imobilul cu valoarea cea mai ridicat? ar trebui nscris n cartea funciar?principal?, n care s? se fac? trimitere la celelalte c?r?i funciare care au nscrise imobilele aceluia?iproprietar ?i pe care le-a afectat pentru acelea?i crean?e, grevate adic? cu o singur? ipotec?. Lafel c?r?ile funciare secundare fac trimitere la cartea funciar? principal?. Din aceast? cauz? exist?opinia de a nu da aceea?i soart? mai multor corpuri funciare prin nscrierea ntr-o singur? cartefunciar?.n partea a treia a c?r?ii funciare se nscrie dreptul de ipotec? sau inten?ia dreptului de a ipoteca;termeni ntre care trebuie s? se fac? distinc?ie. Un proprietar poate ipoteca unul sau mai multedintre imobilele pe care le de?ine n proprietate, ac?iune care poate fi f?cut? public? ?i prinnscrierea n cartea funciar?.Ipoteca constituie o sarcin? asupra propriet??ii ?i un drept de garan?ieal creditorului ipotecar, iar n cartea funciar? este nscris? ca atare, n partea a treia a acesteia.Din economia legii rezult? c? s-a avut n vedere nscrierea ipotecilor conven?ionale; nu rezult? dac?pot fi nscrise ?i ipotecile legale, ceea ce va trebui legislativ precizat.(2) Probabil c? ipotecile legale, din moment ce sunt prev?zute de lege, este de a?teptat caacestea s? fie cunoscute de c?tre ter?i ?i f?r? nscrierea n cartea funciar?. n schimb, n cazulipotecilor conven?ionale pot ap?rea condi?ii sau alte clauze contractuale a c?ror diversitate nupoate fi cuprins? integral de c?tre legisla?ie, astfel c? publicitatea acestora este condi?ionat? denscrierea n cartea funciar 1.Liviu Pop, Dreptul de proprietate ?i dezmembr?mintele sale, Ed. Lumina Lex, 2001, p.36; 2.Ioan Albu, Noile c?r?i funciare, Ed. Lumina Lex, 1997, p.79;
 30. 30. III.6. Dreptul prioritar la nchirierea imobilului n favoarea fostului proprietarCaractere juridice. nchirierea de locuin?e este un contract prin care o persoana, numit? locator, seoblig? s? asigure unei alte persoane, numit? chiria? (sau locatar), folosin?a temporar?, total? saupar?ial?, a unei locuin?e, n schimbul unei sume de bani numit? chirie.Ca ?i loca?iunea, nchiriereaeste un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, comutativ, consensual, cu executaresuccesiv?, care transmite dreptul de folosinta temporara a locuin?ei. Rezult? c? nchirierea se deosebe?te de loca?iunea de drept comun prin obiectul ei specific:locuinta. Astfel fiind, nchirierea de locuin?e nu poate fi calificat? un contract special distinct, cinumai ca o varietate a contractului de locatiune de drept comun. In consecin??, contractului deinchiriere i sunt aplicabile dispozi?iile dreptului comun referitoare la loca?iune, n masura in carelegislatia locativa nu prevede norme speciale (art.72 din Legea locuintei nr.114/1996).Reglementare. Principalul act normativ m materia inchirierii locuintelor este Legea locuin?einr.114/1996, prin care s-a abrogat legislatia locativa anterior in vigoare: Legea nr.5/1973 privindadministrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietar si chiriasi, HCMnr.860/1973 si orice alte dispozitii contrare prevederilor din Legea nr.114/ 1996 (art.73). Continua insa sa fie aplicabile dispozitiile prevazute prin legi speciale, potrivit carora parteacontractanta (chiriasul sau locatorul) beneficiaza de drepturi mai favorabile (referitoare laraporturile locative si a celor conexe acestora) decat cele prevazute de L.nr.114/1996 (art.71). Incompletarea legislatiei locative se aplica dispozitiile Codului civil privind contractul de locatiune(art.72). Domeniu de aplicare. Dispozitiile Legii nr.114/1996 sunt aplicabile numai contractelor deinchiriere avand ca obiect o locuinta - definita de lege ca o constructie alcatuita din una sau maimulte camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele delocuit ale unei peroane sau familiei(art.2. lit.a) - inclusiv curtea si gradina inchiriata o data cusuprafata locativa (art.21 lit.c.).Aceste dispozitii nu sunt aplicabile daca contractul are ca obiect un alt imobil, cum ar fi, deexemplu, curtea sau garajul inchiriat pentru parcarea sau adapostirea autovehiculului ori in altscop (se aplica dreptul comun). Legislatia locativa nu este aplicabila nici in cazul inchirierii uneicase de vacanta, definita de lege ca locuinta ocupata temporar, ca resedinta secundara, destinataodihnei si recreerii(art.2 lit.h). Fiind destinata ocupsrii temporare de scurta durata, in scop deodihna si recreere, iar nu locuirii cu caracter de continuitate, nu intra sub incidenta legislatieilocative. De altfel, dispozitiile Legii nr.114/1996 vizeaza numai inchirierea de "locuinte", nu si decase de vacanta. Legislatia locativa este inaplicabila, evident, in cazul suprafetelor locative cu alta destinatiedecat aceea de locuinta pentru care exista o reglementare speciala. Astfel, potrivit Legiinr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societaticomerciale, HG nr.1228/1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii si locatieigestiunii (abrogata partial si inlocuita prin Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor) si HGnr.140/1991 (republicata).
 31. 31. Metodologia atribuirii in locatia gestiunii sau inchirierea unor subunitati prin licitatie directa,inchirierea suprafetelor locative vizate de aceste acte normative (suprafete locative cu destinatiecomerciala, industriala, depozite, birouri etc.) nu se poate face potrivit dispozitiilor Legii nr.114/1996, ci pe criterii comerciale, de regula, prin licitatie, in conformitate cu aceste reglementari. Au ramas insa in vigoare contractele de inchiriere privind suprafetele locative cu alta destinatiedecat aceea de locuinta folosite de catre asezaminte social-culturale si de invatamant, de partidepolitice, sindicate si alte organizatii neguvernamentale, aflate in curs de executare, precum sicontractele de inchiriere avand ca obiect garaje proprietate de stat; toate aceste contracte s-auprelungit de drept pe o perioada de 5 ani (art. 1-3 din Legea nr. 17/1994), iar apoi pe o perioadade inca 5 sau 3 ani, dupa caz (potrivit art. 1-8 din OUG nr.40/1999). Dupa expirarea acestortermene (aprilie 2002, respectiv 2004), in lipsa unor noi prorogari legale, va putea opera tacitarelocatiune potrivit dispozitiilor Codului civil (art.1437-1438), cu efecte pe timp nedeterminat si cuposibilitatea denuntarii unilaterale de catre oricare dintre parti, cu conditia respectarii termenuluide preaviz (art.1436.alin.2 C.civ.).Iar locatiunea suprafetelor locative cu alta destinatie decat aceea de locuinta apartinandpersoanelor fizice sau societatilor comerciale cu capital particular, care nu intra sub incidentareglementarilor speciale, sunt supuse dreptului comun (art. 1410 si urm. C.civ.). III.7.Incheierea contractuluiPrecizari prealabile. In vederea nasterii raporturilor de inchiriere si ocuparii locuintei de catrechirias, desi legea nu prevede expres, este necesara mcheierea contractului de mchiriere; dreptuide folosinta al locuintei se naste pe data intrarii in vigoare a contractului (art.21 lit.i). Actele premergatoare incheierii contractului (cum ar fi un antecontract de locatiune, actul derepartizare a locuintei sociale sau de necesitate ori a altor locuinte din fondul locativ de stateliberat de consiliul local (art.26 si art.36 din Normele metodologice aprobate prin HG nr.446/1997) ori alte acte - nu dau nastere raporturilorde inchiriere si, ca atare, nu indreptatesc pe chirias sa ocupe suprafata locativa.Urmeaza deci saanalizam problemele speciale, derogatorii de la locatiunea de drept comun, care se pun inlegatura cu incheierea contractului de inchiriere (privind partile contractante, forma si obiectulcontractului, termenul inchirierii).Forma contractului de inchiriere.Caracterul consensual al contractului. Inchirierea locuintelor seface "prin contract scris, care se va inregistra la organele fiscale teritoriale... in maximum 15 zilede la data semnarii, prin grija proprietarului (locatorului; art.21 din Legea nr.l14/1996, art.6 dinLegea nr.181/1997 si art.37 din Normele metodologice). Intrucat cerinta formei scrise siinregistrarea la organele financiare nu este prevazuta pentru validitatea actului (sub sanctiuneanulitatii absolute), trebuie sa ajungem la concluzia ca formalitatile sunt necesare numai adprobationem. Avand in vedere dispozitia citata - coroborata cu regulile din dreptul comun (art. 1197-1198 si1416-1417 C.civ.), - consideram ca in lipsa probei scrise si daca nu s-a inceput executareacontractului (verbal incheiat), dovada cu martori nu poate fi admisa. In schimb, daca contractuleste in curs de executare, nu excludem posibilitatea dovedirii cu martori sau prezumtii daca existaun inceput de dovada scrisa (de exemplu, chitante de plata a chiriei) ori preconstituirea sau
 32. 32. conservarea dovezii scrise a fost cu neputinta. Daca contractul incheiat verbal este in curs deexecutare si, in lipsa de chitanta, exista neintelegeri cu privire la chirie, ea urmeaza sa fie stabilitaprin expertiza (art. 1417 C.civ.). III.8.Exproprierea ?i stabilirea desp?gubirilorDesp?gubirea se compune din valoarea real? a imobilului ?i din prejudiciul cauzat proprietaruluisau altor persoane ndrept??ite.La calcularea cuantumului desp?gubirilor, exper?ii, precum ?iinstan?a vor ?ine seama de pre?ul cu care se vnd, n mod obi?nuit, imobilele de acela?i fel nunitatea administrativ-teritorial?, la data ntocmirii raportului de expertiz?, precum ?i de dauneleaduse proprietarului sau, dup? caz, altor persoane ndrept??ite, lund n considerare ?i dovezileprezentate de ace?tia.Exper?ii vor defalca desp?gubirile cuvenite proprietarului de cele ce se cuvin titularilor de altedrepturi reale.n cazul exproprierii par?iale, dac? partea de imobil r?mas? neexpropriat? va dobndiun spor de valoare ca urmare a lucr?rilor ce se vor realiza, exper?ii, ?innd seama de prevederilealineatului precedent, vor putea propune instan?ei o eventual? reducere numai a daunelor. Primind rezultatul expertizei, instan?a l va compara cu oferta ?i cu preten?iile formulate dep?r?i ?i va hot?r.Desp?gubirea acordat? de c?tre instan?? nu va putea fi mai mic? dect cea oferit?de expropriator ?i nici mai mare dect cea solicitat? de expropriat sau de alt? persoan? interesat?. Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor supuse exproprierii n patrimoniulexpropriatorului se produce ndat? ce obliga?iile impuse lui prin hot?rre judec?toreasc? au fostndeplinite.Ipoteca ?i privilegiul se str?mut? de drept asupra desp?gubirilor stabilite, dispozi?iile art. 22r?mnnd aplicabile, iar servitu?ile stabilite prin fapta omului se sting n m?sura n care devinincompatibile cu situa?ia natural? ?i juridic? a obiectivului urm?rit prin expropriere, raporturileobliga?ionale dintre vechiul ?i noul proprietar r?mnnd supuse dreptului comun.Uzul, uzufructul, abita?ia ?i superficia, precum ?i orice alte drepturi reale, ct ?i concesionarea ?iatribuirea n folosin?? se sting prin efectul exproprierii, titularii acestora avnd dreptul la desp?gubiri.n cazul exproprierii unor cl?diri cu destina?ie de locuin??, evacuarea persoanelor care le ocup? nmod legal n calitate de proprietari ?i a chiria?ilor al c?ror contract de nchiriere a fost legalperfectat, nainte de nscrierea lucr?rii n planurile urbanistice ?i de amenajare a teritoriului, nu se vaputea face dect dup? asigurarea de c?tre expropriator a spa?iului de locuit, potrivit legii, la cerereaacestor persoane, n modalitatea prev?zut? n hot?rrea judec?toreasc? de exproprieres curespectarea dispozi?iilor art. III.9.Caracterele desp?gubiriiUna dintre condi?iile esen?iale ale exproprierii este reprezentat? de existen?a unei drepte ?iprealabile desp?gubiri. Acest principiu este consacrat de Constitu?ia Romniei, de Codul civil ?ievident de c?tre Legea nr. 33/1994, precum ?i de reglement?rile interna?ionale referitoare laexpropriere.Desp?gubirea reprezint? o compensa?ie pentru pierderea suferit? de proprietar ori, eventual deceilal?i titulari de drepturi reale, ca urmare a pierderii dreptului de proprietate sau a altui drept realprincipal asupra bunului obiect al exproprierii

×