Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
LE	
  BUREAU	
  DE	
  LA	
  MINISTRE	
  DELEGUEE	
  A	
  LA	
  PROMOTION	
  DE	
  
LA	
  PAYSANNERIE	
  	
  
BPM_12061101_...
PRESENTE	
  
 
DE	
  L’AGRICULTURE	
  A	
  LA	
  SECURITE	
  
ALIMENTAIRE	
  
KORE	
  PEYIZAN	
  :	
  	
  UN	
  OUTIL	
  EFFICACE	
  
	...
•  LE	
  NAP	
  KONSIDERE	
  MISYON	
  MINISTE	
  A	
  
ANSANM	
  AK	
  	
  PRIOTE	
  LI	
  YO;	
  
•  LE	
  NAP	
  KONSID...
MINISTE	
  A	
  	
  
•  POU	
  APIYE	
  TOUT	
  PWOGRAM	
  GOUVENMAN	
  
AN,	
  	
  
•  MINISTE	
  	
  A	
  TRAVAY	
  	
  ...
KI	
  JAN	
  MINISTE	
  A	
  KONPRAN	
  
	
  
	
  KESYON	
  POVRETE	
  	
  A	
  

KESYON	
  POVRE	
  A	
  SANTRE	
  
NAN	
...
KI	
  JAN	
  NOU	
  WE	
  	
  KESYON	
  AN	
  
MOUN	
  ANDEYO	
  PA	
  
GEN	
  AKSE	
  	
  A	
  SEVIS	
  
SOSYAL	
  YO	
  ...
KI	
  MAK	
  FABRIK	
  	
  
	
  	
  povrete	
  ekstrem	
  
Chomaj	
  
Nivo	
  edikasyon	
  jenn	
  
yo	
  	
  feb	
  
	
  ...
LEN	
  KONSIDERE	
  	
  
OBJEKTIF	
  GOUVENMAN	
  KI	
  SE	
  	
  

REDWI	
  FOSE	
  
ANT	
  MOUN	
  
LAVIL	
  AK	
  
MOUN...
GOUVENMAN	
  AP	
  TRAVAY	
  POU	
  
METE	
  AN	
  PLAS	
  	
  

METE	
  MEKANIS	
  POU	
  
PEMET	
  AYISYEN	
  
KONPRANN	...
POU	
  GOUVENAMN	
  RIVE	
  PEMET	
  TOUT	
  MOUN	
  	
  
VIV	
  BYEN,	
  	
  
METE	
  PWOGRAM	
  
FOMASYON	
  NAN	
  
MIL...
KIJAN	
  	
  KORE	
  PEYIZAN	
  
	
  k-­‐sevi	
  	
  

Pou	
  rive	
  atenn	
  objekIf	
  	
  la	
  	
  
 

KOMAN	
  	
  RANFOSMAN	
  KAPASITE	
  NAN	
  AGRIKILTI	
  A	
  TRAVE	
  KORE	
  	
  PEYIZAN	
  KA	
  
PEMET	
  	
  PEYI...
 

PWOGRAM	
  KORE	
  PEYIZAN	
  	
  
VIENT	
  EN	
  APPUI	
  AUX	
  DEMARCHES	
  	
  
PERMETTANT	
  D’	
  ATTEINDRE	
  	
...
AX	
  BOURAD	
  ECONoMIk	
  
	
  
	
  
UNE	
  INITIATIVE	
  D’APPUI	
  A	
  LA	
  RELANCE	
  DE	
  LA	
  PRODUCTION	
  NAT...
KI	
  OBJEKTIF	
  PWOGRAM	
  KORE	
  PEYIZAN	
  AN	
  
OBJECTIF	
  
FONDAMENTAL	
  
•  TRAVAY	
  POU	
  
RANFOSE	
  
PWODI...
KI	
  PWODWI	
  NOU	
  SIBLE	
  
• 
• 
• 
• 
• 
• 

LES	
  CÉREALES(MAIS,	
  PETIT	
  MIL)	
  
LES	
  LEGUMINEUSES(HARICOT...
1.1	
  KI	
  DEMACH	
  NOU	
  ADOPTE	
  

NOU	
  APIYE	
  OGANIZASYON	
  
LOCAL	
  YO	
  
Former	
  1000	
  organisaRons	
...
• METE	
  SOU	
  PYE	
  20	
  
SANT	
  POU	
  
RESEVWA	
  PWODWI	
  

KREYE	
  10	
  SANT	
  
POU	
  	
  ESTOKE	
  
PWODWI...
Un programme, différentes modalités
ACTIONS

FINALITÉ

Acces	
  aux	
  intrants	
  
agricoles

Accompagner	
   les	
   peR...
STRUCTURATION	
  
	
  DU	
  PROGRAMME	
  

	
  KORE	
  PEYIZAN	
  

KORE	
  PLANTE	
  

KORE	
  PECHÈ	
  	
  	
  

KORE	
 ...
SUBVANSYON	
  NAN	
  SEMANS
88,	
  000,000.00	
  	
  gourdes	
  	
  
Pour	
  l’acquisition	
  et	
  distribution	
  
de	
 ...
KI ZON NOU BAY PRIYORITE

100 KOMIN nan 10 depatman
KI	
  REZILTA	
  NAP	
  TANN	
  

REDWI	
  KANTITE	
  	
  
PWODWI	
  	
  ALIMANTE	
  
NOU	
  ENPOTE	
  NAN	
  LOT	
  
PEYI...
KI	
  REZILTA	
  NOU	
  REYALIZE:	
  
a.	
  	
  DANS	
  LE	
  SECTEUR	
  DE	
  L’AGRICULTURE	
  
NOU	
  AMELIORE	
  
PWODI...
LETA	
  A	
  RIVE	
  	
  
RANFOSE	
  AGRIKILTI	
  MENNEN	
  
NAN	
  SEKIRITE	
  ALIMANTE	
  
PRODUITS	
  
DISPONIBLES	
  
...
DistribuRon	
  	
  de	
  kits	
  de	
  
semences	
  

DistribuRon	
  des	
  pompes	
  d’aspersion	
  
ENTRE	
  AUTRES	
  RESULTATS	
  
LA BASE DU DELOPPEMENT ECONOMIQUE
EST CREE DANS LES Regions	
  

MISE EN PLACE
DE MECANIS...
ET,	
  DE	
  L’EXTREME	
  PAUVRETE	
  	
  
LA	
  PAYSANNERIE	
  CONSTRUIT	
  	
  
PEU	
  A	
  PEU	
  SA	
  CAPACITE	
  DE	...
PROGRAM	
  KORE	
  PEYIZAN	
  
SE	
  YON	
  BON	
  JAN	
  PA	
  
POU	
  PEMET	
  PEYIZAN	
  YO	
  RIVE	
  	
  GEN	
  
KAPA...
AU	
  NOM	
  DU	
  MINISTERE,	
  ET	
  EN	
  
MON	
  NOM	
  PROPRE,	
  
JE	
  VOUS	
  REMERCIE	
  
DE L’AGRICULTURE A LA SECURITE ALIMENTAIRE KORE PEYIZAN : UN OUTIL EFFICACE
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

DE L’AGRICULTURE A LA SECURITE ALIMENTAIRE KORE PEYIZAN : UN OUTIL EFFICACE

DE L’AGRICULTURE A LA SECURITE ALIMENTAIRE KORE PEYIZAN : UN OUTIL EFFICACE

 • Inicia sesión para ver los comentarios

DE L’AGRICULTURE A LA SECURITE ALIMENTAIRE KORE PEYIZAN : UN OUTIL EFFICACE

 1. 1. LE  BUREAU  DE  LA  MINISTRE  DELEGUEE  A  LA  PROMOTION  DE   LA  PAYSANNERIE     BPM_12061101_11212
 2. 2. PRESENTE  
 3. 3.   DE  L’AGRICULTURE  A  LA  SECURITE   ALIMENTAIRE   KORE  PEYIZAN  :    UN  OUTIL  EFFICACE    
 4. 4. •  LE  NAP  KONSIDERE  MISYON  MINISTE  A   ANSANM  AK    PRIOTE  LI  YO;   •  LE  NAP  KONSIDERE  OBJEKTIF  GOUVENMAN   AN  POU  LI  TRAVAY    POU  REDWI  POVRETE  NAN   PEYI  A    E  SITOU  NAN  MILYE  RIRAL  
 5. 5. MINISTE  A     •  POU  APIYE  TOUT  PWOGRAM  GOUVENMAN   AN,     •  MINISTE    A  TRAVAY    SOU  YON  ESTRATEJI    POU   PEMET    PEYIZANRI  A    VIN    DEVLOPE  KAPASITE   POU  KA  REPONN  A  BEZWEN    PITIT  LI  YO  
 6. 6. KI  JAN  MINISTE  A  KONPRAN      KESYON  POVRETE    A   KESYON  POVRE  A  SANTRE   NAN  MILYE  RIRAL  LA.   POU  CHAK  100  MOUN  GEN   77  KI      KI  POV  EPI  KI  AP  VIV   NAN  MILYE  RIRAL   POU  FINI,  KESYON   EKSTREM  POVRETE  A     FRAPE    PI  PLIS  MOUN  KI   NAN  MILYE  RIRAL  YO.    
 7. 7. KI  JAN  NOU  WE    KESYON  AN   MOUN  ANDEYO  PA   GEN  AKSE    A  SEVIS   SOSYAL  YO   YO  PEDI  KAPASITE  POU  YO   PWODWI  AK  INOVE   YO  PA  KONN    TET  YO   AK  KAPASITE  YO   GENYEN   YO  DEVLOPE   DEPANDANS   EKONOMIK   YO  REJETE   MOUN  YO  YE  A   YO  PEDI   SOUVERENTE   INDIVIDYEL  YO   SIK  POVRETE   KOMANSE  AK   SITIYASYON   ESKLIZYON    MOUN   KAP  VIV  NAN  MILYE   RIRAL     POU  L  FINI  NAN  YON   DEPANDANS  TOTAL    
 8. 8. KI  MAK  FABRIK        povrete  ekstrem   Chomaj   Nivo  edikasyon  jenn   yo    feb    ak  alfabeRzasyon   granmoun  yo  pa  fet   Anpil  moun  pa  ka  ale   lekol   Pa  gen    posibilite  pou  kreye   travay  nan  milye  riral     Pa  gen  ase    sant  pou  fe   fomasyon    yo   E  pa  gen  lwazi  nan   kominote  yo   Epi  pa  gen  bibliotek   Ak  tout  lot  bagay  ki    ka   anime  vi  kominote  a   Tout  bagay  sa  yo   kreye  kondisyon  ke   nou  rele  povrete   ekstrem     CHOMAJ  LA  SE  KANAL  KI  MENNAN    NAN  FEB  NIVO  EDIKASYON,     MOUN  PA  KONN  LI  AK  ENKAPASITE  POU  KREYE  RICHES  
 9. 9. LEN  KONSIDERE     OBJEKTIF  GOUVENMAN  KI  SE     REDWI  FOSE   ANT  MOUN   LAVIL  AK   MOUN  NAN   MON   AK  AMELIORE   KONDISYON  VI   TOUT  MOUN   POU  KA   RIVE  KASE     SIK   POVRETE   A  ,  
 10. 10. GOUVENMAN  AP  TRAVAY  POU   METE  AN  PLAS     METE  MEKANIS  POU   PEMET  AYISYEN   KONPRANN  EPI   ENTEGRE  TOUT   EKSTRITI    POU  LI  KA   PWODWI   METE  PWOGRAM   FOMASYON  NAN   MILYE  RIRAL  LA   TOUT  SA  AP   PEMET    MOUN   KAP  VIV  NAN   MILYE  RIRAL  LA     OGMANTE   REVNI  YO   AKONPAYE  PEYIZAN   YO  NAN  CHAK   KAMPAY  AGRIKOL   POU  OGMANTE   PWODIKSYON   NASYONAL  LA  
 11. 11. POU  GOUVENAMN  RIVE  PEMET  TOUT  MOUN     VIV  BYEN,     METE  PWOGRAM   FOMASYON  NAN   MILYE  RIRAL  LA   • KREYE  :   • Kad  fòmel  pou   edikasyon   • Sevis  proksimite  pou   tout  moun  gen  pyes   pou  idanRfye  yo, • Sant  fomasyon  teknik   wo  nivo.   • Mete    sou  pye  spas     pou  fasilite  vi  ansanm     METE  MEKANIS  POU  PEMET   AYISYEN  KONPRANN  EPI   ENTEGRE  TOUT  EKSTRIKTI     •  Concevoir   un   programme   POUL  KA  PWODWI   d’acRon  :   •  Fome   peyizan   agrikilte   yo,   machann   yo     elve   yo   ak  R  femye  yo  pou  yo  ka   kreye  vale  ajoute   •  Kreye  sant    fomasyon:   •    pou   ankouraje     moun   yo     monte   R   antrepriz  (  PME)   •    pou  yo  konn  koman   pou     gere   resous   ak   anviwonman,     •  Ankouraje  yo  innove   AKONPAYE  PEYIZAN  YO  NAN   CHAK  KAMPAY  AGRIKOL  POU   OGMANTE  PWODIKSYON   NASYONAL  LA   • Mete  sou  pye   mekanism  kredi  pou   moun  kap  pwodwi;   • Fe  pwomosyon  pou   nouvo    kilR  ki  gen  anpil   potansyel   • Konstwi  wout  agrikol   pou  pwodwi  yo  ka  rive   nan  mache  nan  bon   kondisyon   • Fasilite  echang  
 12. 12. KIJAN    KORE  PEYIZAN    k-­‐sevi     Pou  rive  atenn  objekIf    la    
 13. 13.   KOMAN    RANFOSMAN  KAPASITE  NAN  AGRIKILTI  A  TRAVE  KORE    PEYIZAN  KA   PEMET    PEYI  A  RIVE  NAN    SEKIRITE  ALIMANTE       KI  SA  YO  RELE  SEKIRITE   ALIMANTE    KI    SA      YO  RELE  AGRILTI   SA  VLE  DI:  TOUT  MOUN  GEN   MWAYEN    POU  PROKIRE  TET  YO   BYEN  AK  SEVIS  KAP  PEMET  YO  VIV   BYEN;   MWAYEN  AK  MANJE  DISPONIB   POU  TOUT  MOUN;     TOUT  MOUN  JWENN  MWAYEN   GENYEN  MANJE  TOUT  KOTE  POU     KAPASITE  POU  PWODWI  MANJE;     P E M E T   A G R I K I LT E   O G M A N T E   PWODIKSYON      LATE     METE   ASE   MANJE   NAN   DISPOZISYON   POPILASYON  YO     PEMET  AGRILTE  YO  FE  PLIS  LAJAN        
 14. 14.   PWOGRAM  KORE  PEYIZAN     VIENT  EN  APPUI  AUX  DEMARCHES     PERMETTANT  D’  ATTEINDRE     LA  SECURITE  ALIMENTAIRE    
 15. 15. AX  BOURAD  ECONoMIk       UNE  INITIATIVE  D’APPUI  A  LA  RELANCE  DE  LA  PRODUCTION  NATIONALE  A  TRAVERS   LE  PROGRAMME  NATIONAL  D’ASSISTANCE  SOCIALE    «  EDE-­‐PEP’  EXECUTE  PAR  LE   FONDS  D’ASSISTANCE  ECONOMIQUE  ET  SOCIALE  (FAES)  
 16. 16. KI  OBJEKTIF  PWOGRAM  KORE  PEYIZAN  AN   OBJECTIF   FONDAMENTAL   •  TRAVAY  POU   RANFOSE   PWODIKSYON   AGRIKOL     ACTIONS   GOUVERNEMENTALES MISE  EN  ŒUVRE:   •   FOUNI    ENTRAN   AGRIKOL    BAY   AGRIKILTE  YO   •  AKONPAYER  KANPAY   AGRIKOL  YO   RESULTATS  ATTENDUS   •   GENYEN  ANPIL  DANRE  KI   PWODWI     •  MOUN  GEN  MWAYEN   POU  ACHTE   •  AGRIKILTE  YO  FE  PLIS   LAJAN  
 17. 17. KI  PWODWI  NOU  SIBLE   •  •  •  •  •  •  LES  CÉREALES(MAIS,  PETIT  MIL)   LES  LEGUMINEUSES(HARICOT,  POIS   SOUCHE,  POIS  CONGO,  LA  VIGNA)   OUTILLAGES  AGRICOLES     LES  PRODUITS  DE    LA  PÊCHES   L’EXPLOITATION  DES  FILIERES  CAPRINES   LE  RENFORCEMENT  DE  LA  FILIERE   APICOLE   KI  GWOUP  MOUN  NOU  SIBLE   •  •  •  •  •  •  •  MOUN  KAP  TRAVAY  LATE  KI  PA  GEN  ANPIL   TE   (MOINS  ¼  DE  CAREAUX,)   MOUN  KAP  TRAVAY  2  MWATYE       PEYIZAN    KI  PEDI  TE  AK  REKOT  NAN   KATASTWOF   FANM  KI  FE  LAGRIKILTI  MEN  KI  SE  CHEF   FANMIY  YO   TI  PECHE    
 18. 18. 1.1  KI  DEMACH  NOU  ADOPTE   NOU  APIYE  OGANIZASYON   LOCAL  YO   Former  1000  organisaRons   IdDANTIFYE    AK  FOME   MANM  OGANIZASYON   AK  ASOSIASYON   PEYIZAN  YO   NOU  FE  FOMASYON  POU  YO   Concevoir  et  produire  des   modules  de  formaRon   techniques   • FE  FOMASYON  ,  AN  TEKNIK     POU  KONSEVE  AK  TRETE   PWODWI   NOU  SANSIBILIZE   YO    SOU  WOL   AGRIKILTI  KA  JWE     POU  PEMET  PEYI   A  ATEN  SEKIRITE   ALIMENTE   FE    KANPAY   SANSIBILIZASYON  SOU   METYE      AGRIKILTE  
 19. 19. • METE  SOU  PYE  20   SANT  POU   RESEVWA  PWODWI   KREYE  10  SANT   POU    ESTOKE   PWODWI   • METE  SOU  PYE   SANT  TRETMAN  AK   KONDISYONNMAN     PWODWI   KREYE  5  SANT   POU  FE   TRANSFOMASYON   •  KREYE  YON  STOK   POU  FE   PREVANSYON     POU  SI    TA  GEN   KATASTWOF   TRAVAILLER  A  LA  REDUCTION      DES  PERTES  SAISONNIERES   KREYE  SANT  POU   KOLEKTE   PWODWI  YO     KOUMAN  NAP  OGANIZE  PWODIKSYON  AN  
 20. 20. Un programme, différentes modalités ACTIONS FINALITÉ Acces  aux  intrants   agricoles Accompagner   les   peRts   producteurs   au   moment   des   campagnes   agricole   afin   d’inciter   la   mise   en   valeur   des   terres   et   d’augmenter   la   producRon   agricole.   DistribuRon   aux   bénèficiares   d’un   lot   de   semences   leur   permejant  d‘emblaver  au  moins  1/8  d’ha  et  au  plus  ¼  ha FormaRon  et   renforcement  des   capacites Mise   en   place   des   structures   de   prise   en   charges   au   niveau   locale   de   proximité   par   la   formaRon   de   groupe   de   producteurs   de   semences   arRsanales,   des   groupes   de   sante   plante   et   faciliter   l’acceEs   aux   entrepreneurs  agricoles  dans  la  mise  en  place  d’entreprises  agricoles CommercialisaRon     des  centres  d’achats Pour  faciliter  la  commercialisaRon  des  produits  locaux  ,  assurer  la  stabilité   des  prix  des  produits;  offrir  un  accompagnement  aux  entreprises  agricoles   voulant   mejre   en   place   des   centres   de   distribuRon   agricoles.   Offrir   aussi   un  souRen  financier  pour  que  des  organisaRons  fournisseurs  forment  des   stocks  de  produits,  à  fin  d’une  future  comercialisaRon  et    d’évoluRon  des   ressources   au   Gouvernement   ou   l'allocaRon   publique   aux   stocks;   faciliter   les  achats  insRtuRonnels  et  la  consRtuRon  des  stocks 20  
 21. 21. STRUCTURATION    DU  PROGRAMME    KORE  PEYIZAN   KORE  PLANTE   KORE  PECHÈ       KORE  ELVE     KORE  APICULTEURS   73.000  beneficiaires   20.000  BENEFICIAIRES    4000  beneficiaires   3000  beneficiaires   ASSOCIATIONS   PLANTEURS/Agriculteurs   en  situaIon  de   vulnerabilite   FORMATION1000  associaRons,  20   GPSA,  représentants  des  centres   d’achat  de     PECHEURS  ET  ASSOCIATIONS   DE  PECHEURS,MARCHANDES   DE  POISSONS   ASSOCIATIONS  DE  FEMMES   MARCHANDES   COOPERATIVES,  AUTRES   INSTITUTIONS   FINANCIERES   CENTRES  D’ACHAT   DE  PRODUITS   LOCAUX   PNCS,  PANIER  SOLIDARITE  ,CANTINE  MOBILES,  STOCK   STRATEGIQUE  D’URGENCE   ACHAT  PRODUITS   LOCAUX  
 22. 22. SUBVANSYON  NAN  SEMANS 88,  000,000.00    gourdes     Pour  l’acquisition  et  distribution   de    489.90  TM  de    semences   reparties  en  :   •395.95  TM    de  haricot,     •12,5  TM  de  pois  Congo,   •44.53  TM  de  maïs,     •21.76  TM  de  pois  souche,     •900kg  de  légumes   Cela  permet   la  mise  en   valeur  de   15,000.00  ha   de  terre   Cette   subvention   a   permis   à   ces   50,   000  petits  paysans  de  récolter  :     •4,454.44  TM  de  haricot,   •2,185.77  TM  de  maïs,   •2812.5  TM  de  pois  Congo,   •7,012.5  TM  de  chou    et  plus   (autres  productions)   qui  sont    disponibles.  Ces  récoltes  permettent    aux  bénéPiciaires  de  générer  un  produit   brut    de  1,525,443,758.18  gourdes KI  SA  NAP  FE  NAN  PWOGRAM  SA  A   AMELIORE  LAVI  MOUN   KAP  VIV  ANDEYO  YO ENPAK  PWOGRAM  2012-­‐2013  
 23. 23. KI ZON NOU BAY PRIYORITE 100 KOMIN nan 10 depatman
 24. 24. KI  REZILTA  NAP  TANN   REDWI  KANTITE     PWODWI    ALIMANTE   NOU  ENPOTE  NAN  LOT   PEYI   •  DIMINYE   ENPOTASYON   •  REDWI  PEDISYON   PWODWI  NAN   CHAK  SEZON   INVESTI  NAN  KEK  FIYE  KI   KA  RAPOTE  GWO  LAJAN   •  RIVE  METE  LOT   PWODWI  SOU   MACHE  LOKAL  LA   •  PEMET  PEYIZAN   FE  PLIS  KOB   AUGMANTE  TI  KRA  PA  TI   KRA  KAPASITE  POU  NOU   REPONN  AK  BEZWEN  YO     •  RIVE    GEN  MANJE     TOUT  TAN,  NAN   TOUT  SEZON     •  PEMET   POPILASYON  AN   GEN  PLIS  LAJAN   POU  YO  ACHTE   MANJE  
 25. 25. KI  REZILTA  NOU  REYALIZE:   a.    DANS  LE  SECTEUR  DE  L’AGRICULTURE   NOU  AMELIORE   PWODIKSYON  NASYONAL   50,000  ha  de   terre  valorisées     10,000,   pécheurs   encadres     30,000,00   cheptel  de  bétail       NOU  RANFOSE  KAPASITE   PEYI  A  POU  L  PWODWI   Techniques   agricoles   maitrisées     ProducRon     agricole     augmentée     AugmentaRon   du  cheptel  de   bétail       NOU  OGANIZE     PWODIKSYON  NAN   MILYE  RIRAL   10  centres  de   collecte  de   produits  mis  en   place     2  macro  centres  de   condiRonnement   créés     Marche  inter-­‐ secteur   développé   POU  NOU  RIVE  OGMANTE  PWODIKSYON   NASYONAL  LA  
 26. 26. LETA  A  RIVE     RANFOSE  AGRIKILTI  MENNEN   NAN  SEKIRITE  ALIMANTE   PRODUITS   DISPONIBLES   REVNI  POPILASYON  AN   OGMANTE   AGRIKITI  RANFOSE   PRODUCTIONAGRICOLE   AMELIOREE   PRODUITS  ACCESSIBLES   GOUVENMAN  RIVE  AGI  SOU  DIVES  FAKTE  KI  POU  PEMET  PEYI  A  BAY  TOUT  PITIT  LI  MAJE    
 27. 27. DistribuRon    de  kits  de   semences   DistribuRon  des  pompes  d’aspersion  
 28. 28. ENTRE  AUTRES  RESULTATS   LA BASE DU DELOPPEMENT ECONOMIQUE EST CREE DANS LES Regions   MISE EN PLACE DE MECANISMES DE CREAITON DE RICHESSES EN MILIEU RURAL   •  RESSOURCES LOCALES RENTABILISEES   •  PRODUCTION NATIONALE AUGMENTEE   MISE  EN  PLACE  DE   MÉCANISMES  DE   MUTATION   SOCIOÉCONOMIQUE   •  RESSOURCES   HUMAINES   FORMÉES   •  COMPÉTENCE S       TECHNIQUES   DISPONIBLES   CREATION DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE D’HAITI   •  CHAMBRE   DES  MÉTIERS   CRÉÉES   •  MÉTIER  DE   L’AGRICULTEU R  VALORISE  
 29. 29. ET,  DE  L’EXTREME  PAUVRETE     LA  PAYSANNERIE  CONSTRUIT     PEU  A  PEU  SA  CAPACITE  DE  SUFFIR     AUX  BESOINS  DE  SES  FILS  ET  FILLES     RESILIENCE   .   AUGMENTATION  DES   REVENUS;   PAUVRETE  EXTREME   CREATION  DES  CADRES   ET  MECANISMES  DE   RESILIENCE     MISE  EN  ŒUVRE  DES   CADRES    ET  DES  PLANS   OPERATIONNELS   AUGMENTATION  DE   LA  PRODUCTION  
 30. 30. PROGRAM  KORE  PEYIZAN   SE  YON  BON  JAN  PA   POU  PEMET  PEYIZAN  YO  RIVE    GEN   KAPASITE  POU  REPONN  A  BEZWEN  YO      IL  CONSTITUE  LE  PAS  INTERMEDIAIRE    ENTRE    LE     DEVELOPPEMENT  GLOBAL  ET    L’AGRICULTURE   FAMILIALE  
 31. 31. AU  NOM  DU  MINISTERE,  ET  EN   MON  NOM  PROPRE,   JE  VOUS  REMERCIE  

×