მონიტორინგი

Lela Chaava
Lela ChaavaComplex Pro Ltd.

ქ.რუსთავი #12 საჯარო სკოლა ქიმიის მასწავლებელი ლ.ჭაავა

დავალება №1
ნავი ბოთლში
აიღეთ თეფში დაასხით ფერადი სითხე რომელიც ასხია ქიმიურ ჭიქაში, აიღეთ პლასტმასის
თავსახური რომელშიც სანთელია ჩარჭობილი და ჩადეთ სითხეში რომელიც გისხიათ თეფშზე .
წაუკიდეთ სანთელს და შემდეგ დააფარეთ ბოთლი . დააკვირდით და აღწერეთ პროცესი და
შეეცადეთ გააანალიზოთ ცდის შედეგი
დავალება №2
მცენარეული უჯრედის გაცნობა
აიღეთ ხახვის ნაჭერი , ნემსის საშუალებით მოაშორეთ თხელი აპკი.აიღეთ სასაგნე მინა დააწვეთეთ
მას ერთი წვეთი წყალი დაადეთ ხახვის თხელი ანათალი დააწვეთეთ იოდის სპირტხსნარის ერთი
წვეთი დააფარეთ საფარი მინა და დაამაგრეთ მომჭერების საშუალებით სასაგნე მაგიდაზე.
მომართეთ მიკროსკოპი და დაათვალიერეთ მცენარეული უჯრედი. შეეცადეთ იპოვოთ მისი
ძირითადი ორგანოიდები
დავალება №3
ბუნებრივი ინდიკატორები
აიღეთ წითელი კომბოსტო დაჭერით წვრილად ჩაყარეთ ქიმიურ ჭიქაში და დაასხით მდუღარე
წყალი. აიღეთ ორი ქიმიური ჭიქა ,ერთში ჩაყარეთ ლიმონმჟავა , მეორეში კი სოდა .შემდეგ
გადაწურეთ წითელი კომბოსტოს წვენი . მიღებული მუქი იისფერი ხსნარი დაასხით ჯერ
ლიმონმჟავას შემდეგ კი სოდას .რას ამჩნევთ ....ახლა კი ლიმონმჟავის ხსნარი დაამატეთ სოდის
ხსნარს ....როგორ ფიქრობთ რა მოხდა?
დავალება №4
საიდუმლო წერილი
თქვენ მაგიდაზე გიდევთ საიდუმლო წერილი, რომელზეც თითქოს არაფერი არ წერია . აიღეთ
ბამბა დაასველეთ ფენოლფტალეინის ხსნარით და წაუსვით თქვენს ფურცელს.
რას ამჩნევთ ? წაიკითხეთ თუ შეიძლება ხმამაღლა
დავალება №1
ნავი ბოთლში
აიღეთ თეფში დაასხით ფერადი სითხე რომელიც ასხია ქიმიურ ჭიქაში, აიღეთ პლასტმასის
თავსახური რომელშიც სანთელია ჩარჭობილი და ჩადეთ სითხეში რომელიც გისხიათ თეფშზე .
წაუკიდეთ სანთელს და შემდეგ დააფარეთ ბოთლი . დააკვირდით და აღწერეთ პროცესი და
შეეცადეთ გააანალიზოთ ცდის შედეგი
დავალება №2
მცენარეული უჯრედის გაცნობა
აიღეთ ხახვის ნაჭერი , ნემსის საშუალებით მოაშორეთ თხელი აპკი.აიღეთ სასაგნე მინა დააწვეთეთ
მას ერთი წვეთი წყალი დაადეთ ხახვის თხელი ანათალი დააწვეთეთ იოდის სპირტხსნარის ერთი
წვეთი დააფარეთ საფარი მინა და დაამაგრეთ მომჭერების საშუალებით სასაგნე მაგიდაზე.
მომართეთ მიკროსკოპი და დაათვალიერეთ მცენარეული უჯრედი. შეეცადეთ იპოვოთ მისი
ძირითადი ორგანოიდები
დავალება №3
ბუნებრივი ინდიკატორები
აიღეთ წითელი კომბოსტო დაჭერით წვრილად ჩაყარეთ ქიმიურ ჭიქაში და დაასხით მდუღარე
წყალი. აიღეთ ორი ქიმიური ჭიქა ,ერთში ჩაყარეთ ლიმონმჟავა , მეორეში კი სოდა .შემდეგ
გადაწურეთ წითელი კომბოსტოს წვენი . მიღებული მუქი იისფერი ხსნარი დაასხით ჯერ
ლიმონმჟავას შემდეგ კი სოდას .რას ამჩნევთ ....ახლა კი ლიმონმჟავის ხსნარი დაამატეთ სოდის
ხსნარს ....როგორ ფიქრობთ რა მოხდა?
დავალება №4
საიდუმლო წერილი
თქვენ მაგიდაზე გიდევთ საიდუმლო წერილი, რომელზეც თითქოს არაფერი არ წერია . აიღეთ
ბამბა დაასველეთ ფენოლფტალეინის ხსნარით და წაუსვით თქვენს ფურცელს.
რას ამჩნევთ ? წაიკითხეთ თუ შეიძლება ხმამაღლა
დავალება №1
ნავი ბოთლში
აიღეთ თეფში დაასხით ფერადი სითხე რომელიც ასხია ქიმიურ ჭიქაში, აიღეთ პლასტმასის
თავსახური რომელშიც სანთელია ჩარჭობილი და ჩადეთ სითხეში რომელიც გისხიათ თეფშზე .
წაუკიდეთ სანთელს და შემდეგ დააფარეთ ბოთლი . დააკვირდით და აღწერეთ პროცესი და
შეეცადეთ გააანალიზოთ ცდის შედეგი
დავალება №2
მცენარეული უჯრედის გაცნობა
აიღეთ ხახვის ნაჭერი , ნემსის საშუალებით მოაშორეთ თხელი აპკი.აიღეთ სასაგნე მინა დააწვეთეთ
მას ერთი წვეთი წყალი დაადეთ ხახვის თხელი ანათალი დააწვეთეთ იოდის სპირტხსნარის ერთი
წვეთი დააფარეთ საფარი მინა და დაამაგრეთ მომჭერების საშუალებით სასაგნე მაგიდაზე.
მომართეთ მიკროსკოპი და დაათვალიერეთ მცენარეული უჯრედი. შეეცადეთ იპოვოთ მისი
ძირითადი ორგანოიდები
დავალება №3
ბუნებრივი ინდიკატორები
აიღეთ წითელი კომბოსტო დაჭერით წვრილად ჩაყარეთ ქიმიურ ჭიქაში და დაასხით მდუღარე
წყალი. აიღეთ ორი ქიმიური ჭიქა ,ერთში ჩაყარეთ ლიმონმჟავა , მეორეში კი სოდა .შემდეგ
გადაწურეთ წითელი კომბოსტოს წვენი . მიღებული მუქი იისფერი ხსნარი დაასხით ჯერ
ლიმონმჟავას შემდეგ კი სოდას .რას ამჩნევთ ....ახლა კი ლიმონმჟავის ხსნარი დაამატეთ სოდის
ხსნარს ....როგორ ფიქრობთ რა მოხდა?
დავალება №4
საიდუმლო წერილი
თქვენ მაგიდაზე გიდევთ საიდუმლო წერილი, რომელზეც თითქოს არაფერი არ წერია . აიღეთ
ბამბა დაასველეთ ფენოლფტალეინის ხსნარით და წაუსვით თქვენს ფურცელს.
რას ამჩნევთ ? წაიკითხეთ თუ შეიძლება ხმამაღლა
XI კლასი
1) რამდენი პროტონი , ელექტრონი და ნეიტრონია ნატრიუმის ატომში 23 11Na
ა) 11, 12 , 11 ბ) 12, 11 , 12 გ) 11, 23, 11 დ) 23, 11, 23
2 ) А-ჯგუფის ელემენტებს ერთნაირი აქვთ
ა)ნეიტრონთა რაოდენობა ბ) ელექტრონების რაოდენობა გ) ელექტრონების საერთო რიცხვი გარე
ენერგეტიკულ დონეზე დ) ბირთვის მუხტი
3 )ორბიტალები ენერგიის ზრდის მიხედვით დალაგებულია რიგში
ა) 1S , 2P, 3S, 2S, 3P ბ) 3P, 2S, 2P, 3S, 1S გ) 1S, 2S, 2P, 3S, 3p დ) 3S, 1S ,2S, 2p, 3p
4 ) გარე შრის ელექტრონული ფორმულაა 2S22P3 ეს ელემენტი მდებარეობს
ა) I პერ, IIIაჯგ ბ) IIპერ, V ა ჯგ გ) IIIპერ,IIა ჯგ დ)IVპერ, Vბ ჯგ
5 ) ელემენტის რიგობრივი ნომერია 16, ამ ელემენტის ელექტრონული ფორმულაა
ა) 1S2, 2S2 ბ)1S2, 2S2 2p1 გ) 1S2, 2S2 2p6 3S1 დ) 1S2, 2S2 2p6 3S2 3p4
6 ) რომნელი ელემენტი შედის რეაქციაში წყალთან უფრო ენერგიულად ა) Ca ბ) K გ)Mg დ) Na
7) რომელ რიგშია მოთავსებული ელემენტები ე.უ-ს ზრდის მიხედვით
ა) Na, K ,S, Cl ბ) K,Na,Cl,Si გ) K ,Na S, Cl დ) Cl, S, Na, K
8) ელემენტი მოთავსებულია IV ა ჯგუფში. ამ ელემენტის უმაღლესი ოქსიდისა და წყალბადნაერთის
ფორმულაა ა) E2O , EH ბ) EO, H2E გ) E2O3 , EH3 დ)EO2 , EH4
9) გარე ენერგეტიკულ დონეზე ელექტრონების მაქსიმალური რაოდენობაა ა) 2 ბ) 8 გ) 10 დ) 7
10) ჩამოთვლილთაგან : 1) S-2 2)Cl- 3) Ar რომელი ნაწილაკები შეიცავს ელექტრონების ერთსა და იმავე
რიცხვს ა) მხოლოდ 1 და 2 ბ) მხოლოდ 2 და 3 გ) მხოლოდ 1 და 3 დ) 1 , 2, 3
11)Vა ჯგუფის ელემენტის ატომური ნომერი, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად აქვს გამოხატული მეტალური
ბუნება: ა) 7 ბ) 15 გ) 33 დ) 83
12) ოქსიდების თვისებების ცვლა მესამე პერიოდში, მარცხნიდან მარჯვნივ მართებულადაა ასახული
ა) ფუძე თვისებები გადადის ამფოტერულში , შემდეგ მჟავა თვისებებში
ბ) მჟავა თვისებები გადადის ფუძე თვისებებში გ) მჟავა თვისებები გადადის ამფოტერულ თვისებებში
დ) ამფოტერული თვისებები გადადის ფუძე თვისებებში
13) ბენზოლის მოლეკულაში , ნახშირბადის ატომებისთვის დამახასიათებელი იბრიდიზაციაა
ა) sp ბ) sp2 გ) sp3 დ) არც ერთი მათგანი
14) როგორც ნაჯერი ნახშირწყალბადებისათვის ასევე ბენზოლისათვის დამახასიათებელი რეაქციაა
ა) მიერთების ბ) დეჰიდრირების გ) ჩანაცვლების დ) პოლიმერიზაციის
15) CH3 დაასახელეთ მოცემული ნივთიერება
ა)2 მეთილ ტოლუოლი ბ) ფენოლი გ) ბენზოლი დ)1,2 დიმეთილბენზოლი
CH3
16) ეთანოლი მიიღება ეთილენის - (C2H4)
ა) ჰიდრირებით ბ) ჰიდრატაციით გ) პოლიმერიზაციით დ) ქლორირებით
17) ბენზოლის მოლეკულაში კუთხე და ბმის სიგრძე შესაბამისად ტოლია
ა) 1200 ; 0,134ნმ ბ) 1200 ; 0,140ნმ გ)1200 ;0,120 ნმ დ)1200 ;0,154ნმ
18) CH3 – CH – CH – CH2- CH3 დაასახელეთ საერთაშორისო ნომენკლატურით
CH3 OH ა) 4-მეთილ, პენტანოლ -3 ბ) 3-მეთილ, პენტანოლ -3
გ) პენტანოლ-3 დ) 2მეთილ, პენტანოლ-3
19) ქვემოთ ჩამოთვლილი ფორმულებიდან რომელი შეესაბამება არომატულ სპირტს
ა) CH3-OH ბ)C3H5-OH გ)C4H5-OH დ)C6H5-OH
20) აცეტილენის მოცულობა რომელიც საჭიროა 2 მოლი ბენზოლის მისაღებად
ა) 67, 2ლ ბ)11 ,2ლ გ)156, 8ლ დ)134, 6ლ
21) რომელი ნივთიერებით შეიძლება აღმოვაჩინოთ მრავალატომიანი სპირტი
ა) Ag2O ბ) CuO გ)Cu(OH)2 დ)NaOH
22) რომელი თვისება არ ახასიათებს ბენზოლს
ა) უფერო სითხეა ბ) წყალში ცუდად იხსნება გ) მომწამლავია დ) აქვს ტკბილი გემო
23) რომელი მოსაზრებაა მცდარი
ა) სპირტის მოლეკულებს შორის წყალბადური ბმებია ბ) ეთანოლი და მეთანოლი წყალში არ იხსნება
გ) სპირტებს მკვეთრი თავისებური სუნი აქვთ დ) სირტების მასის ზრდასთან მცირდება წყალში ხსნადობა
24) მოცემულია სტრუქტურული ფორმულები CH3-CH2-CH2OH ; CH3 – CH – CH3
ამ ფორმულით გამოსახულია OH
ა) ერთი და იგივე ნივთიერება -პროპანოლი ბ) ჰომოლოგები: პროპანოლი და პროპანალი
გ)იზომერები: პროპანოლ-1 და პროპანოლ-2 დ) შესაბამისად მონომერი და პოლიმერი
მონიტორინგი

Recomendados

Xklasis i semestri por
Xklasis i semestriXklasis i semestri
Xklasis i semestriLela Chaava
1.1K vistas4 diapositivas
გაკვეთილი № 51 por
გაკვეთილი № 51გაკვეთილი № 51
გაკვეთილი № 51barambo
2K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 52 por
გაკვეთილი № 52გაკვეთილი № 52
გაკვეთილი № 52barambo
4.6K vistas6 diapositivas
გაკვეთილი № 13 por
გაკვეთილი № 13გაკვეთილი № 13
გაკვეთილი № 13barambo
1.3K vistas6 diapositivas
ქიმიური ტერმინების ლექსიკონი 1-ახალი por
ქიმიური ტერმინების ლექსიკონი 1-ახალიქიმიური ტერმინების ლექსიკონი 1-ახალი
ქიმიური ტერმინების ლექსიკონი 1-ახალიbarambo
6.9K vistas17 diapositivas
მაია1 por
მაია1მაია1
მაია1maiakakabadze1964
2K vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Lela Chaava

Refleqcia por
RefleqciaRefleqcia
RefleqciaLela Chaava
340 vistas2 diapositivas
ფასილიტატორები I დღე.pptx por
ფასილიტატორები I დღე.pptxფასილიტატორები I დღე.pptx
ფასილიტატორები I დღე.pptxLela Chaava
747 vistas46 diapositivas
Xii klasi semajamebeli monitoringi por
Xii klasi semajamebeli monitoringiXii klasi semajamebeli monitoringi
Xii klasi semajamebeli monitoringiLela Chaava
529 vistas3 diapositivas
Xii kl asi #5 por
Xii kl asi  #5Xii kl asi  #5
Xii kl asi #5Lela Chaava
475 vistas2 diapositivas
Xi r por
Xi rXi r
Xi rLela Chaava
583 vistas3 diapositivas
Ix klasi monitoringi por
Ix klasi monitoringiIx klasi monitoringi
Ix klasi monitoringiLela Chaava
430 vistas3 diapositivas

Más de Lela Chaava(20)

ფასილიტატორები I დღე.pptx por Lela Chaava
ფასილიტატორები I დღე.pptxფასილიტატორები I დღე.pptx
ფასილიტატორები I დღე.pptx
Lela Chaava747 vistas
Xii klasi semajamebeli monitoringi por Lela Chaava
Xii klasi semajamebeli monitoringiXii klasi semajamebeli monitoringi
Xii klasi semajamebeli monitoringi
Lela Chaava529 vistas
Ix klasi monitoringi por Lela Chaava
Ix klasi monitoringiIx klasi monitoringi
Ix klasi monitoringi
Lela Chaava430 vistas
Xi qar tuli s emajamebeli testi por Lela Chaava
Xi qar tuli s emajamebeli testiXi qar tuli s emajamebeli testi
Xi qar tuli s emajamebeli testi
Lela Chaava588 vistas
Rusuli xi klasi monitoringi por Lela Chaava
Rusuli xi klasi monitoringiRusuli xi klasi monitoringi
Rusuli xi klasi monitoringi
Lela Chaava428 vistas
Monitoringi x iqartuli por Lela Chaava
Monitoringi x iqartuliMonitoringi x iqartuli
Monitoringi x iqartuli
Lela Chaava371 vistas
Monitoringi xi i iwera por Lela Chaava
Monitoringi xi i iweraMonitoringi xi i iwera
Monitoringi xi i iwera
Lela Chaava348 vistas
Monitoringi xi copy por Lela Chaava
Monitoringi xi  copyMonitoringi xi  copy
Monitoringi xi copy
Lela Chaava293 vistas
შეფასების გეგმა por Lela Chaava
შეფასების გეგმაშეფასების გეგმა
შეფასების გეგმა
Lela Chaava330 vistas
პროექტების შეფასების ნიმუში por Lela Chaava
პროექტების შეფასების ნიმუშიპროექტების შეფასების ნიმუში
პროექტების შეფასების ნიმუში
Lela Chaava1.4K vistas
პრეზენტაციის ჩეკლისტი por Lela Chaava
პრეზენტაციის ჩეკლისტიპრეზენტაციის ჩეკლისტი
პრეზენტაციის ჩეკლისტი
Lela Chaava236 vistas
შტორმის საათი por Lela Chaava
შტორმის საათიშტორმის საათი
შტორმის საათი
Lela Chaava217 vistas
პრეზენტაციის ჩეკლისტი por Lela Chaava
პრეზენტაციის ჩეკლისტიპრეზენტაციის ჩეკლისტი
პრეზენტაციის ჩეკლისტი
Lela Chaava250 vistas
დისკუსიის დაფის რუბრიკააააააააა por Lela Chaava
დისკუსიის დაფის რუბრიკააააააააადისკუსიის დაფის რუბრიკააააააააა
დისკუსიის დაფის რუბრიკააააააააა
Lela Chaava264 vistas

მონიტორინგი

 • 1. დავალება №1 ნავი ბოთლში აიღეთ თეფში დაასხით ფერადი სითხე რომელიც ასხია ქიმიურ ჭიქაში, აიღეთ პლასტმასის თავსახური რომელშიც სანთელია ჩარჭობილი და ჩადეთ სითხეში რომელიც გისხიათ თეფშზე . წაუკიდეთ სანთელს და შემდეგ დააფარეთ ბოთლი . დააკვირდით და აღწერეთ პროცესი და შეეცადეთ გააანალიზოთ ცდის შედეგი დავალება №2 მცენარეული უჯრედის გაცნობა აიღეთ ხახვის ნაჭერი , ნემსის საშუალებით მოაშორეთ თხელი აპკი.აიღეთ სასაგნე მინა დააწვეთეთ მას ერთი წვეთი წყალი დაადეთ ხახვის თხელი ანათალი დააწვეთეთ იოდის სპირტხსნარის ერთი წვეთი დააფარეთ საფარი მინა და დაამაგრეთ მომჭერების საშუალებით სასაგნე მაგიდაზე. მომართეთ მიკროსკოპი და დაათვალიერეთ მცენარეული უჯრედი. შეეცადეთ იპოვოთ მისი ძირითადი ორგანოიდები დავალება №3 ბუნებრივი ინდიკატორები აიღეთ წითელი კომბოსტო დაჭერით წვრილად ჩაყარეთ ქიმიურ ჭიქაში და დაასხით მდუღარე წყალი. აიღეთ ორი ქიმიური ჭიქა ,ერთში ჩაყარეთ ლიმონმჟავა , მეორეში კი სოდა .შემდეგ გადაწურეთ წითელი კომბოსტოს წვენი . მიღებული მუქი იისფერი ხსნარი დაასხით ჯერ ლიმონმჟავას შემდეგ კი სოდას .რას ამჩნევთ ....ახლა კი ლიმონმჟავის ხსნარი დაამატეთ სოდის ხსნარს ....როგორ ფიქრობთ რა მოხდა? დავალება №4 საიდუმლო წერილი თქვენ მაგიდაზე გიდევთ საიდუმლო წერილი, რომელზეც თითქოს არაფერი არ წერია . აიღეთ ბამბა დაასველეთ ფენოლფტალეინის ხსნარით და წაუსვით თქვენს ფურცელს. რას ამჩნევთ ? წაიკითხეთ თუ შეიძლება ხმამაღლა
 • 2. დავალება №1 ნავი ბოთლში აიღეთ თეფში დაასხით ფერადი სითხე რომელიც ასხია ქიმიურ ჭიქაში, აიღეთ პლასტმასის თავსახური რომელშიც სანთელია ჩარჭობილი და ჩადეთ სითხეში რომელიც გისხიათ თეფშზე . წაუკიდეთ სანთელს და შემდეგ დააფარეთ ბოთლი . დააკვირდით და აღწერეთ პროცესი და შეეცადეთ გააანალიზოთ ცდის შედეგი დავალება №2 მცენარეული უჯრედის გაცნობა აიღეთ ხახვის ნაჭერი , ნემსის საშუალებით მოაშორეთ თხელი აპკი.აიღეთ სასაგნე მინა დააწვეთეთ მას ერთი წვეთი წყალი დაადეთ ხახვის თხელი ანათალი დააწვეთეთ იოდის სპირტხსნარის ერთი წვეთი დააფარეთ საფარი მინა და დაამაგრეთ მომჭერების საშუალებით სასაგნე მაგიდაზე. მომართეთ მიკროსკოპი და დაათვალიერეთ მცენარეული უჯრედი. შეეცადეთ იპოვოთ მისი ძირითადი ორგანოიდები დავალება №3 ბუნებრივი ინდიკატორები აიღეთ წითელი კომბოსტო დაჭერით წვრილად ჩაყარეთ ქიმიურ ჭიქაში და დაასხით მდუღარე წყალი. აიღეთ ორი ქიმიური ჭიქა ,ერთში ჩაყარეთ ლიმონმჟავა , მეორეში კი სოდა .შემდეგ გადაწურეთ წითელი კომბოსტოს წვენი . მიღებული მუქი იისფერი ხსნარი დაასხით ჯერ ლიმონმჟავას შემდეგ კი სოდას .რას ამჩნევთ ....ახლა კი ლიმონმჟავის ხსნარი დაამატეთ სოდის ხსნარს ....როგორ ფიქრობთ რა მოხდა? დავალება №4 საიდუმლო წერილი თქვენ მაგიდაზე გიდევთ საიდუმლო წერილი, რომელზეც თითქოს არაფერი არ წერია . აიღეთ ბამბა დაასველეთ ფენოლფტალეინის ხსნარით და წაუსვით თქვენს ფურცელს. რას ამჩნევთ ? წაიკითხეთ თუ შეიძლება ხმამაღლა
 • 3. დავალება №1 ნავი ბოთლში აიღეთ თეფში დაასხით ფერადი სითხე რომელიც ასხია ქიმიურ ჭიქაში, აიღეთ პლასტმასის თავსახური რომელშიც სანთელია ჩარჭობილი და ჩადეთ სითხეში რომელიც გისხიათ თეფშზე . წაუკიდეთ სანთელს და შემდეგ დააფარეთ ბოთლი . დააკვირდით და აღწერეთ პროცესი და შეეცადეთ გააანალიზოთ ცდის შედეგი დავალება №2 მცენარეული უჯრედის გაცნობა აიღეთ ხახვის ნაჭერი , ნემსის საშუალებით მოაშორეთ თხელი აპკი.აიღეთ სასაგნე მინა დააწვეთეთ მას ერთი წვეთი წყალი დაადეთ ხახვის თხელი ანათალი დააწვეთეთ იოდის სპირტხსნარის ერთი წვეთი დააფარეთ საფარი მინა და დაამაგრეთ მომჭერების საშუალებით სასაგნე მაგიდაზე. მომართეთ მიკროსკოპი და დაათვალიერეთ მცენარეული უჯრედი. შეეცადეთ იპოვოთ მისი ძირითადი ორგანოიდები დავალება №3 ბუნებრივი ინდიკატორები აიღეთ წითელი კომბოსტო დაჭერით წვრილად ჩაყარეთ ქიმიურ ჭიქაში და დაასხით მდუღარე წყალი. აიღეთ ორი ქიმიური ჭიქა ,ერთში ჩაყარეთ ლიმონმჟავა , მეორეში კი სოდა .შემდეგ გადაწურეთ წითელი კომბოსტოს წვენი . მიღებული მუქი იისფერი ხსნარი დაასხით ჯერ ლიმონმჟავას შემდეგ კი სოდას .რას ამჩნევთ ....ახლა კი ლიმონმჟავის ხსნარი დაამატეთ სოდის ხსნარს ....როგორ ფიქრობთ რა მოხდა? დავალება №4 საიდუმლო წერილი თქვენ მაგიდაზე გიდევთ საიდუმლო წერილი, რომელზეც თითქოს არაფერი არ წერია . აიღეთ ბამბა დაასველეთ ფენოლფტალეინის ხსნარით და წაუსვით თქვენს ფურცელს. რას ამჩნევთ ? წაიკითხეთ თუ შეიძლება ხმამაღლა
 • 4. XI კლასი 1) რამდენი პროტონი , ელექტრონი და ნეიტრონია ნატრიუმის ატომში 23 11Na ა) 11, 12 , 11 ბ) 12, 11 , 12 გ) 11, 23, 11 დ) 23, 11, 23 2 ) А-ჯგუფის ელემენტებს ერთნაირი აქვთ ა)ნეიტრონთა რაოდენობა ბ) ელექტრონების რაოდენობა გ) ელექტრონების საერთო რიცხვი გარე ენერგეტიკულ დონეზე დ) ბირთვის მუხტი 3 )ორბიტალები ენერგიის ზრდის მიხედვით დალაგებულია რიგში ა) 1S , 2P, 3S, 2S, 3P ბ) 3P, 2S, 2P, 3S, 1S გ) 1S, 2S, 2P, 3S, 3p დ) 3S, 1S ,2S, 2p, 3p 4 ) გარე შრის ელექტრონული ფორმულაა 2S22P3 ეს ელემენტი მდებარეობს ა) I პერ, IIIაჯგ ბ) IIპერ, V ა ჯგ გ) IIIპერ,IIა ჯგ დ)IVპერ, Vბ ჯგ 5 ) ელემენტის რიგობრივი ნომერია 16, ამ ელემენტის ელექტრონული ფორმულაა ა) 1S2, 2S2 ბ)1S2, 2S2 2p1 გ) 1S2, 2S2 2p6 3S1 დ) 1S2, 2S2 2p6 3S2 3p4 6 ) რომნელი ელემენტი შედის რეაქციაში წყალთან უფრო ენერგიულად ა) Ca ბ) K გ)Mg დ) Na 7) რომელ რიგშია მოთავსებული ელემენტები ე.უ-ს ზრდის მიხედვით ა) Na, K ,S, Cl ბ) K,Na,Cl,Si გ) K ,Na S, Cl დ) Cl, S, Na, K 8) ელემენტი მოთავსებულია IV ა ჯგუფში. ამ ელემენტის უმაღლესი ოქსიდისა და წყალბადნაერთის ფორმულაა ა) E2O , EH ბ) EO, H2E გ) E2O3 , EH3 დ)EO2 , EH4 9) გარე ენერგეტიკულ დონეზე ელექტრონების მაქსიმალური რაოდენობაა ა) 2 ბ) 8 გ) 10 დ) 7 10) ჩამოთვლილთაგან : 1) S-2 2)Cl- 3) Ar რომელი ნაწილაკები შეიცავს ელექტრონების ერთსა და იმავე რიცხვს ა) მხოლოდ 1 და 2 ბ) მხოლოდ 2 და 3 გ) მხოლოდ 1 და 3 დ) 1 , 2, 3 11)Vა ჯგუფის ელემენტის ატომური ნომერი, რომელსაც ყველაზე ნაკლებად აქვს გამოხატული მეტალური ბუნება: ა) 7 ბ) 15 გ) 33 დ) 83 12) ოქსიდების თვისებების ცვლა მესამე პერიოდში, მარცხნიდან მარჯვნივ მართებულადაა ასახული ა) ფუძე თვისებები გადადის ამფოტერულში , შემდეგ მჟავა თვისებებში ბ) მჟავა თვისებები გადადის ფუძე თვისებებში გ) მჟავა თვისებები გადადის ამფოტერულ თვისებებში დ) ამფოტერული თვისებები გადადის ფუძე თვისებებში 13) ბენზოლის მოლეკულაში , ნახშირბადის ატომებისთვის დამახასიათებელი იბრიდიზაციაა ა) sp ბ) sp2 გ) sp3 დ) არც ერთი მათგანი 14) როგორც ნაჯერი ნახშირწყალბადებისათვის ასევე ბენზოლისათვის დამახასიათებელი რეაქციაა
 • 5. ა) მიერთების ბ) დეჰიდრირების გ) ჩანაცვლების დ) პოლიმერიზაციის 15) CH3 დაასახელეთ მოცემული ნივთიერება ა)2 მეთილ ტოლუოლი ბ) ფენოლი გ) ბენზოლი დ)1,2 დიმეთილბენზოლი CH3 16) ეთანოლი მიიღება ეთილენის - (C2H4) ა) ჰიდრირებით ბ) ჰიდრატაციით გ) პოლიმერიზაციით დ) ქლორირებით 17) ბენზოლის მოლეკულაში კუთხე და ბმის სიგრძე შესაბამისად ტოლია ა) 1200 ; 0,134ნმ ბ) 1200 ; 0,140ნმ გ)1200 ;0,120 ნმ დ)1200 ;0,154ნმ 18) CH3 – CH – CH – CH2- CH3 დაასახელეთ საერთაშორისო ნომენკლატურით CH3 OH ა) 4-მეთილ, პენტანოლ -3 ბ) 3-მეთილ, პენტანოლ -3 გ) პენტანოლ-3 დ) 2მეთილ, პენტანოლ-3 19) ქვემოთ ჩამოთვლილი ფორმულებიდან რომელი შეესაბამება არომატულ სპირტს ა) CH3-OH ბ)C3H5-OH გ)C4H5-OH დ)C6H5-OH 20) აცეტილენის მოცულობა რომელიც საჭიროა 2 მოლი ბენზოლის მისაღებად ა) 67, 2ლ ბ)11 ,2ლ გ)156, 8ლ დ)134, 6ლ 21) რომელი ნივთიერებით შეიძლება აღმოვაჩინოთ მრავალატომიანი სპირტი ა) Ag2O ბ) CuO გ)Cu(OH)2 დ)NaOH 22) რომელი თვისება არ ახასიათებს ბენზოლს ა) უფერო სითხეა ბ) წყალში ცუდად იხსნება გ) მომწამლავია დ) აქვს ტკბილი გემო 23) რომელი მოსაზრებაა მცდარი ა) სპირტის მოლეკულებს შორის წყალბადური ბმებია ბ) ეთანოლი და მეთანოლი წყალში არ იხსნება გ) სპირტებს მკვეთრი თავისებური სუნი აქვთ დ) სირტების მასის ზრდასთან მცირდება წყალში ხსნადობა 24) მოცემულია სტრუქტურული ფორმულები CH3-CH2-CH2OH ; CH3 – CH – CH3 ამ ფორმულით გამოსახულია OH ა) ერთი და იგივე ნივთიერება -პროპანოლი ბ) ჰომოლოგები: პროპანოლი და პროპანალი გ)იზომერები: პროპანოლ-1 და პროპანოლ-2 დ) შესაბამისად მონომერი და პოლიმერი