Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

238801761 200633552-190749611-carti-800-de-exercitii-si-probleme-clasa-3-ed-ars-libri-tekken

3.309 visualizaciones

Publicado el

exercitii clasa a III-a

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

238801761 200633552-190749611-carti-800-de-exercitii-si-probleme-clasa-3-ed-ars-libri-tekken

 1. 1. AureliaBirbutescu NelaZmirindescu AdinaGrigore EtenaVtad 800deexercitiigiproble clasaalll-a t"l'-''"": #h,*
 2. 2. futefraMrbuksat. ^{gh znnrdnlzsat 8N feeryrci,i;iprofifeme pentntcfosaaIII-a Alina Qrigore Eftnr'VhI MifilraArs Li6ti
 3. 3. Continutulprezentuluiaudliar estein conformitatecuceinleleprograinei qcolarein vigoareli custandardelecurriculare DescriereaCIP a Bibliotecii Nafionalea RomAniei 800deexercifiiqiproblemepentru clasaa III'a / Aurelia Birbulescu,NelaZmtudndescu,AdinaGrigore,ElenaVlad.- Costelti : tus Lihi, 2009 ISBN978-973-1904-12-2 I. Birbulescu,Auelia II. Zmirdndescu,Nela II1.Grigore,Adina IV. 4ad,Elem 5l(075.33X076) 312.4"1 ReferentqtiinSfic: Conf.llniv. Dr, RogdanNicolescu,Unive6itateadinPite$ti Copyright@Editura Ars Libri Tehnoredactare:Adina Grigore Corecturii:autoarele Coperttr:Adina Grigore Comenzi: EditumArs Libri' Coste$ti,jud. Arge$ Tel./fax:0248 546357 07231706g E-mail:arslibri @yahoo.com TiparulexecutatlaTipografraPolichromIndr.rsffy2006Costesti
 4. 4. I.NUMERENATURALEDELAOLA 1OOO Citirea9i scriereanumerelornaturalede laOta1OO0 1, Cateunite! suntlntr-ozece?Catezecisuntlntr-osutr? 2. Carcsutesuntlntr-omie?Cetezecisuntintr-omie? 3. Scrienumerelecareau:5 sute6 zeci$i 3 unitafi:4suteqi 8 zeci;6 suteSi4 unit5(i;2 sute5 zeciSi8uniti.ti. 4, Citeqtenumerele: a) 212,541,386,673,509,810,903,784,505: b) 208,3t9,711,806,390,680,701,830,909. 5, Spunecareestecifmzecilorlafiecaredintueurmdtoarclenumere:4gg,312,ll4, 228,309,699. 6. Nume$tecifrasutelorla fiecaredintrenumerele:852,:,O3,114,22g,30g,lgl, 910. 7. Caresutt numerelecuprinselntre 1009i200cecongincilia 1exactdedoudori? 8, Carenumerenatumlecuprinseintre403$i456con(incifta2? 9. D_etemrindnumerelenatumlecuprinseinfte 200$i300careindeplinescsimultan condit'ile: d) sumacifreloreste8; D)numerelesuntpare. 10. Scrietoatenumerelenatumlede3 cifie carcsepotformacucifrele0, l, 3,feri caacesteasi serepete.Careestesumalor9 11.d) Scrietoatenumerelenatualecupdnseintre401$i440cutoatecifrelepare. . ,) Scrietoatenumerelenatumlecuprinselntreintre 310qi 340carea; bate cifreleimpare. 12. Scrietoatenumerelenatumledetlei cifte carcsepotformacucifrele1, 7,9,0. Carcestecelmaimare?Darcelmaimic? 13. Carc estecel mai marc numif natlta.l de trei cifre cu mai mic? Dar cu cifra sutelor4? Dar cu cifla unititilor I ? 14. a) Scriecel mai marcnum;r naturalde trei cifie di ,) Scriecelmaimicnumfunaturaldetreicifredifedte.
 5. 5. 15, Precizeazbnumerele natumle cuprinseintre 623 qi 148 care au cifra sutelor egaldcu cifia uniti$lor. 16. Giseqtenumerenaturalede tlei cifre careausumaciftelor egal5cu 4.. 17. Scrienumerelenaturaledetrei cifte careau cifra zecilor egalhcu dublul cifrei unitiglor. 18. Afli numerelenaturaledefotma abc, ftiind cAa + b + c = 9. 19. DeLermindloalenumeretenaluraledeformalSi;tiindci a= b + c = 5. 20. Gise$te numere naturale de trei cifte in care cifra sutelor si fie egali cu diferenladintre cifta zecilor qiceaa unitX$lor. Comparareagi ordonareanumerelornaturaledela0 la1000 21,Compadnumerele|i subliniazdlepecelemaimaridinfiecarepereche: a)5159i502 b)521$i541 c)4189i418 ?10$i806 8469i856 309qi312 6279i6O8 6099i906 456$i259 209$1290 I64$i 461 4039i 3M 22.Dintrenumerele:8U,'199,398,596,'748,'796,cite$e: a. celmaimarcnumircucifrasutelor7; b. celmaimicnumircucifiazecilor9. 23.C{se$eveciniinumeFlor: ,---< 89<--- ----< 186<*-- ----<300<*-- --->748>--- *-->387>--- ---- >601>--- 24. Scrietoatenumerclenaturale: . cuprinseinte 795$i806; o maimaridecAt680Simaimicidecat695; . maimici decat560Fimaimarisauegalecu552; . parecupinseinfte430f 470; r imparecuprinseintre870qi890; . maimarisauegalecu460si maimicidecat472. 25. Completeazicunumereconsecutivepare,respectivimpare; a)426<----<430 < --- b)2M >--->242 >--- '1tD<-- <7t3<--- 585>---- >581> -
 6. 6. 26.Compariperechiledenumereli scdesemnulpotdvit(,,< ,,,,,= ,,,,,t). %n s 36rn6e on.rso uz lrze tl zt 4o8n4o3 8s X 5os '7022201 620]260 56 n 56 B2ZB2 r18[l8l 27. DescoperiregulaEicompleteazd$irudlecuinci treinumere: a) 324-335.J46.-- -. -----.------: b) 246.341. 448.----- c) 181.197.207.------.-.---,-----; 28. Ordoneazicrescitornumerele:468,481,539,348,641,6'12,395,824,138, 967. 29. Ordoneazicrescdtornumerele:256,600,628,136,m87,356,508,5U,'102, 619. 30.Scrietreinumerenatunlemaimicidecat657pistrandperand: a) cifta sutelor; b) cifia zecllor; d)ci{aaunitlFloi. 31. Scrieln ordinedescrescitoarenumerelenaturalecupdnseintre: d) 480$i492: e) 600qi611; fl '730si741. 32. Scrienumerelenaturalede Lei cifre caresepot foma cu citele 0, l, 5, 8. A;aziJe apoiin ordinecrescetoarc. 33. Giseqtepatru numereconsecutivepare,$tiind cd unul dintre ele este402. (Scdetoatesolufiile) 34. Gdsegtepatru numereconsecutiveimpare,qtiind cd unul dintre ele este 803.(Scdetoatesolutiile)
 7. 7. Rotuniireanumerelornaturalepani la10OO 35. Rotunjel|! lazeciurmdtoarelenumere 64+ffl s8-m 86+fTl 7e-fTl 4r--fTl 36. Completeazdin casetenumercleDottivite: | | l<rs.l | | [-Tl.84.fTl 37. Bunicaare84deani.Eade-abiaaffecutde'.,---------ani. 38. Tataaimplidt lunatxecutl48deani.El seapropiede------ani. 39. Carenumereformatenumaidinzecisuntmaiapropiatedenumerele:2g,51, 43,3'7, 55,84'l 40. Afli celmaimarenumir impardedoudcifre,apoicelmairnarenumdrparde doui cifre.Rotunjegteapoiacestenumere 41. Numegtenumirul fomat numai din sutefali de caresunt mai apropiate numerele:340,486,5Z, 679,736,860,604,959,125,2'/8. 42, Rotunje$tela ordinul sutelorumdtoarelenumere:42. 66g. 9'79.758.314. 246,543,782, 43. Rotunjelteum[toarelenumerela otdinulzecilor:53g,6gj, 412,3g3,232, 748,965, 872. 44. Scriecatetrei numerecuprinselntre412qi 486careserotunjescla zeciprin tpse $iprinadaos. 45. Scriecire rej numerecuprinse intre2j2 Si486 careserotuniescla suteorin --rI 6
 8. 8. II,ADUNAREA$I SCADEREANUMERELORNATURALE DELAOLA 1OO 1,CalculeMdqiverificd: 10-34= 63+19= 84-36= 2't+45= 48+24= 9I_.75= 8l _49= 62_48= 38+44= 2. Mdrefte,apoimic$orcazicu27numerele:32,48,56,6'7, 3. Din sumanumerelor28!i 64,scadenumirul 57mirit cu8. 4. Dachdescezutuleste63.iardiferenlaestedublulnumxrului29,aflAscezltorul. 5. Daci scazitoruleste38,iardiferenlacu9 maimicI, aflhdescazutul. 6. Cu catestemaimaresumanumerelor28 $i 54 decatdiferen{anumerelor52 $i 21? 7. AflI diferengadintre cel mai marenumir par de douecifre qi succesorul numdrului86. 8. Cenumir adunatcuelinsugili cu36de64? 9. DacdunuinumlTi seadaugi27,dupaaceeasescade49,seob{ine34.Careeste nurndrul? 10. Sdseaflesumaa douenumere,ltiindci unuleste36,iarcelilaltestedublul numirului19. 11.Ml gAndescla unnumir,adaug28,scadl7 9ioblinrdstumatulnumdrului54. La cenumir m-amgandit? 12. Sdseaflesumaatreinumereconsecutive,Stiindci aldoileaeste24. 13. Sdseaflesumaatreinumereconsecutivepare,$tiindcI unuldinfteeleeste20. 14.Fofosindnumerele26,13,42,11, afl. g) sumadintrecelmaimareii celmaimicnum[4 l) diferenladintrecelmaimaregicelmaimicnumir impar; i) diferenladinE-enumerelepare.
 9. 9. 15, inn-o pungderau89denuci.Sorinamancato datli27denuci,iar alti dati cu 9 maimulte.Catenuciaurlmasin pungi? 16. O gospodinlaveain ogadd 18mte,curcicu7 maimulte,iar geinicatrale$ curcila unloc.Catepdsfuiaveagospodinaln total? 17, in nei lizi erau86kgdeportocale.ln prima5ia doualadderau62kg,iarin a doua$iatreialadderau52kg.Catekgdeportocaleerauln fiecareladd? 18.Unelevacirito cartecu92depaginiin rreizile.inprimeledoudzileacitiL6J depagini,iarin ultimeledouez e acitit 65depagini.Catepaginiacitit ln fiecare i'! 19. Sumaa bei numereeste78. Primul qi al treileanum[r insumeazi58, iar al doileaestecu9 maimaredecatp mul.Afli numerele. Aflareanum;ruluinecunoscut 20. Afli termenulnecunoscut: a+23= 5l t-21 =45 24+ 18-a=25 42+ a='lo 72-n=38 '12-a+ 39=63 21.Dacesumaeste56,iarunuldintermenieste17,afleceltlalt0ermen. 22, Diferenlaa douenumerceste19,iar scdzdtorulestedubluldsifer€ntei.Care estedescdzutul? 23, AflAscdzAtorul,$iind cedescizutulesteristurnatulnumerului49,iardiferenta estepredecesorultrumlrului76. 24. MAgandesclaunnumer,adaug48qioblin92.AflAnumirul. 25. Magendeclaunnumdr,adaug36.scad48ii oblin|7.Afldnumrrul. 26.Mdgandesclaunnumfu,scad43qiobfin27.Lacenumirm-amgindit? 27. Din baniipecareli are,Aurelli ddsuroriisale24lei li constateci i-aurimas 39lei.CetileiaavulAurel: 28. Georgeare2l debaloanecolorate.Mamati maiddni;te baloaneqi acumare 30debaloane.Cetebaloanei-adatmama?
 10. 10. 29. Compuneproblemedupi exerci$ile: a+32=41 a-Tl =39 30. Ce numerepot fi adunatecu 34,pentruaobtine sumamai micl decat40? 31. Cenumerepot fi adunatecu 54,astfelincat sumasiifie cuprinsd?ntxej3 9j 1j1 32. Dacd din 42 se scadeun numer, seobtine restll mai mic de.at 4. Afld toate soluliile. 33. Camila a cumpdmtcel mult 24 de caise.Dupi ce le-a alespe cele stricate,au ramas21. Catecaisepot fi stricate?( Gises,rebate soMile) il. iNMULTIREANUMERELORNATURALEDELA OLA 100 Inmultireacandunuldintrefactorieste2 1. Calculeazl: 2x8= 2x1= 7x2= 8x2= 6x2= 5 x2= 2x9= 2x2= 4 x2= 2x6= 2x5= 2x4= 2x7 = 3x2= 9x2= 2x3= 2. Afld produsulnumerelor:2 gi9:7 gr2:5 qi2: 2 sj 6: 8 qi2. 3. Calculeazi: 36-(2x9)= Q x2)+39= 12+2x 4= 45+(8x2)= (6x2)- 7 = 2O-5x2= -(2xT1= (9x2)+47= -2x3= 18-(9x2)= (4x2)+63= 38+9x2= 4, Afld numerelecu2 maimadd€cat5, 8,6,9,apoidedoui ori rrai mari. 5. Ladublulnumdrului9 adaugidublulnumdrului8. 6. Din predecesorulnumfuului43,scadedublulnumdrului7. 7. Afl[ doudnumercnaturaleegalealdror produseste4. 8. Gisefteperechiledenumere,,a"$i,,b'care verifici soluliile: axb=12]' axb= 18; ax b= 16
 11. 11. 9. Cucatestemaimaresumanumerelorl7 qi9 decitprodusulnumerelor2 9i8? 10,Cucatestemaimicprodusulnumerelor2 s,i5 decatprodusulnumerelor6 fi 2? 11.Dincelmaimicnumdrimpardedouacifre,scadeprodusulnumerclor4 $i2 12.Scrienumirul16ca: d) sumbdedoitermeniegali; ,) produsdedoifactori. 13. Completeazicisuleleliberecu numetelecarelipsescpenhucaurmitoarele relalii sdfie adevirate: zx8=sxn !*!=re e*n=21-9 n-n=r 2xn =sl-37 nx[=18 4+l l=2x | | n xl =14 14.Mdreqtededoueoridiferenfanumerelor:14qi7,2l Fi17,36qi28,38qi29. 15. La oradeeducatiefizicxeleviis-aua$ezatpedouirinduricucate9 elevipe rand.Catielevipafiicipilaoradeeducaliefizicd? 16, Mihai aredouecutii cu creioanecoloratecu cate6 creioanefiecare.Cete creioanecolorateareMihai? 17. Pescaraunuibloc sunt8 apartamentecu cate2 camerefiecare.Catecamere suntin total? 18. La o cantinis-auadus5 bidoanede ulei a cate2l fiecare,din cares-au consumat3 bidoane.CatiI deuleiaurdmas? 19,Neluare7 ctuFdepove$ti,iarsoralui dedoueori maimulte.Cateci4i aucei doifrali? 20. Dinmereleculese,Iuliapunepe2 platouricate7 mere.CatemereaculesIulia daciaurimas19? 21. Siminaare4 ani,iar frateleei o v6rstide dou! ori mai mare.Cili aniau inrpreuniceidoifrafi? l0
 12. 12. 62-2r3= 19+4x3= 39+3x'7= 50 5x3= -x3=27 _x_=14 -x6=18 _x_= 9 -x2= 16 _x _=21 _x4=12 _x_=30 3L Dincelmaimarenumirpardedoudcifre,scadeprodusulDumerelor3 $i9. 32, Dint-uncuibsescot3 kgdecartofi.Catekgsescotdin8cuiburi? 33.Mirunaare8 ilustrate,iar soraei de3 ori maimulte.Ele punint-un album26 deilustrate.CateilustrateIemaifimin? Inmullireacendunuldintrefactorieste3 22, Calaieazd: 24+(3x9)= 16r(8x3)= 58+(6x6)= 27-(3x3)= 2x 4x 23.Afli produsr.rlnumerelor:6$i3,2 $i7,3 fi 9,2 9i8,5 qi3,3 qi8,9 9i2. 24,Afli numerele: d, cu3 maimaridecet:4,9li 8; ,) detreiori maimaredecet:4, 9 gi8; c) cu3 maimicidecat4,9 9i8. 25. Caresuntnumerelede trei ori mai mari decetfiecarenumir imparmai mic decatI0? 26. AflAfiplul numerelor:5,9,7 qi6. 27.TripleMdnumerelepareconsecutivedela 1la 10. 28,Aflevalorileliterelor,,a"qi,,b": axa=4 axb=16 axb= l8 axb=21 axa=9 axb=2'7 axb=24 axb=14 29,Produsuladouinumereeste12.Carepotfi numerele? 30.Completeazx: ll
 13. 13. 34. intr-uncogerau6 perc,merede3 od loc.Catefructeerauin co$? mal multe,iar nucicetmereqiperela un 35. Gise$teperechilede numereal cdrcrproduseste18. 35. MAreite de 3 ori paffu numereconsecutivefomate dinft-o cifrd. 37. Afli termenii necunoscut'din urmitoarele relalii: 3x8+a=63 ^-4x3=39 9x3-a= 9 3x1O-a=12 2x 9+a=50 a-'1 x3=60 a+2x8 = 34 38. Penfu a oblitrenumirul 42, trebuiescdzutprcdusulnumerelor8 9i2 dintr-un numdr.,x".Afli valoarealui ,,x". 39. Cenumertrebuieadunatlaprodusulnumerelor3 $i5 pentruaobline72? 40. Afle sumaatrei numereqtiindcdprimulnumfueste3, al doileaestedetrei od mai maredecatprimul,iar al treileacu 9 mai maredecetsumaprimelor doui numere. 41. Daniel are9 ani. Veri$oaralui estede 3 od mai maredecit Daniel. Cu cili ani estemai mic Daniel decdtverloara lui? inmullireacandunuldintrefactorieste4 42,Mirc$tede4 orinumerele:3,5,2,7,9,6,8,1,4, 10. 43.Calculeazi: 4x4+2x8= 5x3+4x8= 9x3+3x8= 7x2+6x4= 44. Produsuladoudnumereeste 45. Afld numerele: 26+4x9= '12-'7x4= 43-4x6= 19+8x4= 4x3+29= 4x1+38= 5x4-12= 9x4-27= I6.Carepotfi numerele? d) cu4 maimaridecAt8,9; s) cu4 maimici decat8,9; , de4 od maimaridecet8,9i l2
 14. 14. 46. Afli valorileliterelor -m" g ,,n"dinrelaliile: mxn=16 mxn=18 nxm=36 mxn=16 nxn= 9 mxtr=24 nxm=ll rnxn=20 rrxn= 4 mxn=12 nxm=18 mxn=21 47. Afld termenulnecunoscutdinrcla$ileurmitoar€: '7x4-a= 9 a+4x9= 93 8x4-a= 15 6x4+a=60 7 x3 +a=30 ^-5 x4=42 48. Un cioban are8 oi negre,iar oi albede4 ori mai multe. Cateoi arcciobanulir total? 49. La o lnmulgire primul facto. este4, iar al doilea cu 3 mai mare decetprimul. Afli produsulcelor douii numere. 50. Un muncitor sapi intr-o ore 4 m de .an[. CeF metd vor sdpa2 mu4citori in 4 ore? 51. Calculeazdqipunesennele derelatie coreqrunziitoar€: 6x 4424 :x6!ox2 4x 3fl4 x.2 3xllzz +xo[:x: s xzls x+ ax a]2o I xzl zxt :xeIsx+ ax+!:o +xs[ sx: 3x 6lzxs 52. Bunicaa cumpdrat4 kg decaisea 3lei kilogramul9i 3 kg de ciregea 2 lei kilogramul.Citi lei acheltuitbunica? 53. Mamaacumpirat5 kg derosii,de4 od maimul$cartofi,iarmorcovigiceapi cu2 kgmaimultdecetcartofi.Catekilogranedelegumeacumpiratmama? 54. Adrianaare3 baloangSorincu4 rnaimulte,iar Dande4 ori rrai multedecat ceidoilaunloc.CatebaloaneauimFeundceiaei copii? 55. Un muncitorluffeazl intr-o ord6 pies€.Catepiesevor facepatrumuncitori lntr-o orI? Catepiesetrebuiesdmailucrezelrntru aavea50depiese? 13
 15. 15. 56. Andracumpirl deziuaei 4 cutii cubomboaneDacho cutiecosti 6 lei, cali lei costi cutiile cumpirate? 57. Mamaa cumpdrat4 cutii cu conservedepe$tea2 lei cutia.Cerestprimestede la 50 delei? 58, Compuneproblemedupeurmdtoareleexercifii: a)(2+4)x3= b)(2x4)+(sx4) = inmullireacdndunuldintrefactorieste5 59.Mire;tenumerefe9,6,8,5,7,3,4,1,2: d.)de5 ori: D)cu5 60.Calculeazd: '72-5x9= 23+4x5= 2x4+6x5= 60-5x7= l7+5x5= 9x4+5x9= 41-8x5= 18+5x3= 7x5+3x9= 80-6x5= 50+5x2= 4x8+9x2= 61,Gise$tevalorilelui ,,a",,,b"ti ,,c"astfelincat: axa=b; bxb=c; c+c=32 62.Descoperlvalorilelui ,,a",,,b"li ,,c"astfellncat: axb=36; axb=35; axb=21', axb=24 63.Completeazicufactodicarelipsesci zx8=4xn tox3=sx! 3x!=6xa 10x2=nx4 ox2=3xtr l)x6= 2xe l0xa=sxI 2a2=4x lf 64.Cenumdrscldemdin43pentruaobtineprodtrsulnumerelor5 ;i 7? 65.Cenumiradlugdmlaprodusulnumerelor9 ii 5pentruaobtine62? t4
 16. 16. 56.Cucatmdrescprodusulnumerelor8 $i4 penbuaoblineprodusulnumerelot9 fi 5? 57. Md gandescla un numdr,il miresccu produsulnumerelor5 9i 6 pi obgin produsulnumerelor4 ii q.Aflhnumhrul. 68,Cenumfut ebuiescezutdin62pentruaobtineprodusulnumerelor5 $i5? 69. Pentruo lenjeriesuntnecesari7 m depanzd.Cafimetrisuntnecesaripenfiu2 lenjerii?Da.pentru3? 70. Pentrua culegemereledintr-olivaddaulucrat2 grupea cAte4 elevifiecare, lntr-oorduneleva cules5 kgdemere,Cdtekgdemereauculestoli eleviiintr-o ord? 71, Si se afle diferenfaa doui numere,ftiind ctrprimul esteegalcu suma numerelor36ii 28,iaraldoileaesteegalcuprodusulnumerelor5 9i7 maritcu 19. 72.Bunicaa cumpirat3 kgderogiia5lei kilogramulfi 2 kgdecasuavelia4lei kilogramul.Cerestaprimitdela50delei? 73.Efectueaz[l d) (5x 5+5 x7)-(8 x4+2x9) = b) (4x9-7 x5)x('7x4-3 x 9)= c) (9x 4 - 3 x 8)+ (5x 4 - 3x 3)= d) (85-'79x5+2x9= 74.Lao cantinls-aufolositlntr-ozi 5 ltrzicucdte9 borcanedemazfuefiecare,iar ln alti zi 3 llzi cuacela$inumfudeborcane,Cetebotcanecumazi.res-aufolositln caledoudzile? 75, in pauzlauiepitlajoaci 5 fetile.ln clasiaurdmasde2 ori maimulrefer4e. $tiindcbin clasesunt$i7 biieti,afll calielevisuntln aceaclasd. 76.Ciseltenumiruldetreicifrein carecifraunitaliloreste2,cifrazecilorestede 4 ori maimaredecatcifta unitililor, iar cifra sutelorestecu5 maimictrdecetcifra zecilor. 77. Pentruo cantin[s-aucumpirat9 kgdepeltea 5 lei kilogramulli l0 cutiide conseNea3 leicutia.Cai lei aucostatcumplrlturile? l5
 17. 17. 78. Un apiculor arein prisacasa 12 stupi. La 7 dintre ei sunt cate5 rame penm: depozitaamiere4 iar la restul de stupi cate 8 rame. Cate riune pentru depozital miereasunrla to! stupii? inmullireacdndunuldintrefactorieste1sauO 79.Mirettede5orinumerele:0, 1,4,9,3. 80,AfleprodusulnumerelorI ti 5,0 g 4,3 $il,5 d 0,8 qi9,9 qi0. 81, Laprodusulnumerelor9 9i I, adauglsumanumerclor8$ 0. 82. Din produsulnumerelor8 9il, scadeprodusulnumerelor9 qi0. 83.Cenumdrinmultitcuellnsu$i$icuI dirczultatul25? 84. Cenum[r adunatcuel insu$i,apoicuprodusulnumerelor4 9i9 ddrezultatul 38? 85. Calculeazivalorilelui ,,a",,,b"$i,,c"penhucare: axa=b; bxb=c; c+27=43. 86. Din celmaimarenumdrnaturaldedoudcifre,scadeprodusulnumerelorg $i I mdritcu39. 87.Efectueazl: 9xlx2= 4xlx0= 24+3x6= 7x1x5= 0x3x9= 36+7x5= 1x5x6= 6x0x8= '73-9x4= 3x2x1= 42x5= 63-7x4= 88. Afld termeniinecunoscufi: a-'7 x4=32 a+4x6=43 5x8-a=32 4x9+a=72 89. Cenumerepof adunala produsulnumerelor9 Si 1, astfelincat sumasi fie cuprinsiintre31 36? axa+39=40 axb +27=27 ^xa+45=54 16
 18. 18. 90. GAseStenumirul de ftei cifre careareciaa unitd{ilor 0, ceaa zecilor de g od mai maredecatcilia unitd{ilor, iar ciiia sutelorcu 7 mai nare decata zecilor. 91. Puneincisu.telelibereunuldintresemnelederelalie:"<,',,,=',sau',>,,: 7x I!7 9xl!9+1 2x4xln 8xl 3x0n3 7+0I 5+1 1x3x?n10x0 rxs!+ txelft+z 1x5xln 6xl inmullireacandunuldintrefactorieste6 92.Mdre$tede6 oridifercnfanumerclor:16$i7,62$i56,37$i30,721i64,98qi 88. 93. Completeazdcufactoriicareliosesc: 6x 6=! x9 6x!=24+ l8 tOx3=6xn 9x!=t2-23 zx[=e x! nxs=29+19 4x !=3y 3 lx5 =s1-27 94.Cdseftevalo lelui ,,a-',,,b"$i,,c"pentrucare: axb=b; bxb=c; c+19=55 95. Cenumir scldemdinprodusulnumerelor9 qi6pennuaoblineprodusul numerelor3 $i6? 96.Gise$tefactoriialctuorproduseste: 36,24,42,54,48,21,40,27, 97. CalculeaziSipunesemnelederelaliecorespunzdtoare: ex+n:xg gxotrzxo sx+nexs gx:n sxo +xsnexo t xe]q ^t sxen +xs :xon zxs +x+!zxg l0x4! 5x8s'anz*to t7 6xzl)z xo
 19. 19. 98. Calculeazdrelaliile de maijos $i noteazi cu A (adevirat) qiF (fals): 8x4=52- 16! Ax6=4x10! 6xs=24+39z gx4=6x 6D 6 x'7=23+ t9 l) 7x3=5x8n 9xs=s7-38n :x6=9x 2 ! 99. Afl[ factoriialcdrorprcdusestecuprinsintre30ti 60. 100.MI gdndesclaunnulnir, scadprodusulnumerelor6 9i8,adaug249iob6in 52.Afl5numlrul. 1Ol.Dacidintr-unnumtuscadprodusulnumerelor9 $i6,adaug19,ob{inun numir de5 od maimaredecat9.AJldnumtuul. 102.Din gridinitacuflori abunicii,Alexandraacules6 narcisegalbene,iar narcisealbede9 ori maimulte.Catei-eumairimasdac[adiruit mamei25de narcise? 103.Bunicaareplantatelalelenegre,galbenesiro$ii.L,alelenegeare3,lalele galbenede3 o maimultedecatcelenegre,iarlalelerogiide3 ori maimultedecat galbene.Catelalelearein total? 104.Calculeazd: 2x3x8= lx6x7= 5xlx8= 4x2x6= 2x2x9= 2x2x6= 2x5x6= 1x8x6= 7x1x5= 3x3x5= 3x2x9= 3x3x3= 105,Dacdlaprodusuladoifactoriegaliseadaugd29,seob(ine65.Caresuntcei doifactoriegali? 106.Sumaa4 numereeste97.Primulnumfueste8,aldoileaestede6 ori mai maredecetprimul,iar altreileade4 o maimaredecatprimul.Si seafleal patruleanumiir. 107.Calculeazivalorilelui ,,a",,,b"fi ,,c"Stiindcd: a+a=b bxb=c c+19=55 18
 20. 20. 108,Irinaare6 ani.Mamasaestede6 odmaimaredecathina,iartat seude7 ori maimare.Cuci6ianiestemaitanedmamafetifeidecattatdl? 109.Afli diferenladinhecelmaimarenumdrparmaimicdecetg3$iprodusul numerelor9 gi6. 110.Andraare6 ani.Pestecatianivaaveao varstddego maimaredecetceape cateo areacum? 111"Cenumirtrebuiescizutdin40pentruaoblinetriplullui 9? 112.Compuneproblemedupdexerciliile: tt)24+6x't= D)90_6x8= inmullireacandunuldintrefactorieste7,g sau9 113.Calculeazd: 52- 'l r.7= l9+8x9= 2x4x9= 87- 8x9= 9+9x6= 2x3x9= 302- '7x9= 12+9xt= 2x2x8= I48+10x9= 18+8x7= 3x2xi= '114.Afldprodusulnumerelor:6qi7,89i8,9ti 7,999,8 ii 9,?!i 7,7$i8. 115. Mtueftenumerele lO,8,'l, 9, 6l a) de8 ori; ,) cu8. 116.Afli sumadintreprodusulnumerelor8 'i 6 Sinumlrul7mirit de9 o . 117, Cdse$tetoatenumerelecarelnmul1itecu 8 dauprodusulcup nsintre 39 $i'73. 118,Scrienumarul36ca: e) sumidedoitermeniegali; , produsdedoifactoriegali; g) Fodusdedoifacto dife.iti; i) produsdetreifactori. 119. Mdreqtede9 ori: a) celmaimicnumir natumlimpardeo cifri; ,) celmaimarenumdrnaturaldeo cifrd; t9
 21. 21. c) celmaimarenumlr naturalpardeo cifri; d) celmaimarenumir natumlpardedoudcifte. 120.in cdsu6eleliberepunesemnele,,+",,,- ,,sau,,x"penfuaobtinerezultatele date: s!s[+=eo :[: !:=zz ronTne=61 o!s!+=ze o!o!s=ro an sI o=+e zZq]g=n:nzns=+z gZgZt =tt 121.Ml gandesclaun numdr,scadprodusulnumerelor9 qi8, adaug169iobFn produ$rlnumerclor3 9i8.AflAnumirul. 122. CE cit trebuiesdmLescprodusulnumerelo.4, 2 Fi 8 pentrua ob(ineun num5rde9ori maimaredecat8? 123.AJ1Itermenulnecunoscut- 124.Dir produsulnumirului9 cuelinsuqi,scadenumirul6 mirit de8ori. 125. inmulpqtenumirul 8 cu el insuqiqi scadedin rezultatdiferenlanumerelor 132li 117.Careestenumirulobfinut? 126.Calculeaziprodusul(a+ 2) x (a- 2),undea= 7. 127. Un eleva rezolvatin p.ima zi 9 probleme,in a douazi de3 ori maimulte Foblemedecatin pdmazi, iar in ziuaa treiacu6 maipulinedecata rczolvatin primeledoudzilelaunloc.Cateproblemearezolvatelevulin celetrei zile? 128, Antoniaare6 ani.Bunicasaarede9 ori maimult decatAntonia.Cucatiani estemai1nvarstdbunicadecetAntonia? 129.O ma$inulicosti7 lei,iarunelicopter9 lei.Calilei vorcosta5 matinufefi 6 elicoptere? 130.Determindperechiledenumerecareformeaziegalitatea: 9x9-a=21 8x9-a=36 ^-7 8=32 a-9 x1 = 25'7 348-a-10x8=124 l9o-a+6x9=I'72 (a+l)x(b+4)=14
 22. 22. 131.Afli 0ermeniinecunosculi: axa+ 8=72 axa-19=30 axb-15=48 axb+29=11 132. Un muncitorculegeintr-o ortr4 kg decirese.Catekilogame deciregevor culegedoimuncitoriin 8 ore? 133. Giseqtetoatenumerelenaturalecarepusein locullui,,n" fac adevirate scrierile: l0xn<20 'lxn<28 9xn336 nx8<32 134.Calculeazd: 8x(4+3)+(5+2)x9= (8x8-9x7)+(6+8x6)= 92-(9x4+4)= 135. Alc[tuietteFoblemedupi exerci$ile: a)(9x9)-'72= b)134-(9x6)= 136. Iulia are8 ani,adicdestede4 ori maimicddecAtmamaei,iar tatil esrecu6 animaimaredecatmama.Caf aniinsumeazevarshcelortrei? 137.Pemalulunuilacsunt9 galte,iarralede4 orimaimulte.Stiindch29dintre peslri intrl in apd,catepisiri rdmanpemal? 138. Pentruo fusti sefolosesc2 m destof6,iar pentruo rochiecu3 m maimult. Caf mdestolds-aufolositpentru10fusteSi9 rochii? inmullireacdndunuldintrefactorieste1O 139.Calculeazi: 3x2xl0= 9xl0-36= 84-10x4= 4x2xl0= 3xl0+42= 93 10x8= 2x2xl0= 8x10-53= l4+6x10= 5x2xl0= 10x 6+i5= 25+5x10=
 23. 23. 140.Mdregtede10oriprodusulnumerelor:2 qi3,4 gi2,5 9i 1,3 ii 3,2 ti 5,7 9i 0. 141. Din celmaimarenumlr naturalmaimic decet94 scadeprodusulnumerelor 10ti 7. 142.Scrienumirul100ca: a) sumidedoitermeniegali; ,) produsdedoifactoriegali; c.)produsdeffei factori. 143. Din cel maimic numfuderei cifie, scadeprodusulnumerelor6 qi l0 mfuit ct2',1. 144. Afl5 termenulnecunoscut: 10x10 a=32 a-6x10= 5x6 9 x 1O-a=46 a+ 3xl0=10x7 10x4 +a=82 a-10x 5=8x5 145. Mfue$tede l0 ori cel mai mic numlr de doui cifre, apoiscadeprodusul numerelor8 9i9. 146.Cenumerepotfi adunatelaprodusulnumerclor6 $i 10,astfelincatsumasd fie cupinsi intre92!i 95? 147,Trei frali au51detimbre.Unuldintreei are8 timbre,iar altuldetrei ori mai multe.CAtetimbrearealtreileaftate? '|48.Rezolvd: 100-10r( 1x9-54)= (70- 10 x 6), (I + I x 9)= 50+ 5x(36-6x 5)= (4x5xlO+7,29= EXERCtTil$t PROBLEMERECAP|TULAT|VE 149.Verificl dacdprodusulestecorcct;dacenu,corccteazaundeecazul: 3x8=24 5x9=42 8x7=56 9x9=81 5x5=25 6x4=24 4x9=30 7x5=32 8x8=63 8x9=,72 9x3=26 9x6=54 '10x7=70 10x9=89 2x2= 4 7x7=49
 24. 24. 150,Afldnumtuul: a) de7orimaimaredec6rg; ,) cu7maimaredecdlg, d) cu7 maimic decat9. 151.Afli douinumerealcarorproduseste36 152, Sc e toatenumerelenatualecarelnmultite "u 6, duuprodosuliiGc .uu egalc! 42. 153.AJIAvaloarealui,,a": 154.Calculeazl: 7x8-37= 9x1-29= 6x8in= 5x6+38= 155.Calculeazx: 8xas32 6x4+542= 'l x6+299= 8x8+178= 9 x3 + 146= 9xa345 421-6x'7= 356-9x8= 243-7 x'1= 201-4x9= 2x3x9-28= 1x8x7+36= 3x3x8-58= 5x2x6+40= 93-(6xlx8)= 84-(3x3x6)= 7l-(2x3x9)= 6s-(2x4-8)= 156. Efectueazl ca.lculele;i apoipunesemnelederelatie coaespunzdtoarc: 6x7Zgx8-26 7l-7x5!4x9 sxtll xz+tt 62-8x4n8x6 sxo!oxs+t: 2e+:xof] ?xr gxe!-lxg+:o 36+3xO!sxl 157. Completeazdcdsugelede maijos cu cifre, asdelincAtrelatriilesbfie adevlmte: ! x8-ax []=zo Ixn-nx10=20 ! x6+ox! =oo Ix!-Ix 5=o ex[ -sx [=12 ox [-[x!=z !*!+!"+=:e Ixz-!*!=::
 25. 25. 158.In clsuleleliberepuneunuldin semnele:,,+",,,-,,sau,,x",penhua ob,tine rezultatulindicat: 6n 8n 8=40 6!6n6=30 4n2n8 =64 8n8ns=72 e!3n3=30 en5ns=50 ron8n 8=72 Tnene=s4 159. Afl5 termenii necunoscuti: a-9x7=190 ax1x8=343 9x9-b=9x5 8x8+b=9x9 x-7 x'1=6x8 160. Afli valoareanumedci a lterclor ,,a", ,,b" Si,,c" astfellncat: axb=4a cxc=E 161. Glse$tenumerele,,a",,,b"$i,,c"astfellncet: axb=8; bxb=c; c+129=193. 162, Efectuezdcalculeleurmitoareqtiindci a= 3 qib =4: ax(a-2)x(a+6)= bx(b+3)-(b-2)= l63.Ce rlumir rebuie sclzut din 62 pentrua obtinetriplul numdrului9? 164. In sumanumerelor86 ii 28,adaugi Fodusul numerelorT Si8. 165. Din produsulnumerelor9 $i 8, scadediferen.tanumerelor1289i 86. 166.Sumaa hei numerc,,a",,,b"!i,,c" este95. Dacd,,a"este8,,,b" estede6 ori mai mare,careesteal treilea numfu? 167. Sumaa patru termeni este l0O. Primul tetmen este3, al doilea de 3 ori mai mare decatpdmul, iar al ffeilea de 6 ori mai mare decat al doilea. Care este al patruleatermen? 168. Un elev rezolvdin prima zi 4 Fobleme, ln a douazi de doui ori mai multe, iar ln a treia zi catin pdmele douf,la un loc. Cateprobleme a rezolvatin celetrei zile1
 26. 26. 169.Tibeducumper52 cirli a Sleifiecarc,3caietestudentestia 2lei fiecaresi 2 albumea7 leifiecare.Cerestprimeqtela 10Olei? l70,La rdstumatulnumirului27adaugdprodusulnumerelor6 $ig. l7l.Mireqte succesonlnumlrului8,de7 ori,apoirezultatuloblinutmireqtelcu produsulnumerelor6 $i9. 172.Lapredecesorulnumtuului7,mirit de3 ori,adaugidubJulnumdrului9. 173.Dacd.la produsulnumerelor7 $i 6, adaugprodusula doi factori egali, oblinrezultatul106.AJli factoriiegali. I74.O^cutiecubiscuigicantirefte3 kg,iar o laddcubiscui$cantdrertede3ori mai mult.Catcantirescimpreund4 cutiidebiscu4ig 6 lizi? 175. intr-olivaddsunt8randuricucate9 ci@qi,4 randu.icucate7 cai$i ,i 6 randuricucate8meri.Ca! pomifructiferisuntin livadi? 176.Compuneproblemedupaulmiltoareleexpresii: 1.a+(ax3)= 2.b+(bx4)= J.c+tcx2)+tc2+2q)= rv.iMpARTtREANUMERELoR NATURALEDELAOLA 1OO 6 4 I2 l6 8 2= 2= 2= 10 2= 2= 16 2= 18 (26- 18) (34- 20) (4s- 27) (36- 20) (7+ 9) 2= 18 2= 20 lmpirtireala2 2. Micqoreazide2 odnumerele:20,10,14,16,18,g. 3. Afll catulnumerelor:18Si2,69i2, 141i2,29i2. 4. AflAcatulltiind cddelmpe4ituleste12,iarimp54iroruleste2. t<
 27. 27. 5. Afl[ delmplr,tituldacdimpi4itorul este8,iar carulesre2. 6. Careesteimptu,titoruldacidelmpdr,tituleste20,iar cetuleste2. 7. Afli valorilelui ,,a"dinrelafiile: a:2=6 X:a=2 2xa= 8 ^ | 2=9 16:a=2 ^ x2= 10 a:2=7 l0:a=2 2xa=12 a:2=4 6:a=2 ax2= 18 8. Mereqtede8ori catulnumerelor18$i2. 9. Micgoreazdde2 ori sumanumerelor9 ti 7. 10.Afli jumitateanumercIor76,20,14,6. 11.Lajumdtateanumirului18,adaugdprodusulnumerelor6 ti 7. 12. Afli catuldintredublulnumirul4 9inumirul 2. 13. Unnumir estecu I36maimaredecatcatulnumerelorI8 qi2.Afld numdrul. 14.Mdgandesclaunnumfu,il impartla2 gioblincatul7.AflXnumirul. 15.Denisaarederezolvat20deprobleme.in catezilelevateminadacdrezotve2 problemepezi? 16, O elevdalucrat8 semnedecartein 2 zile.Catesemnedecartealucratpezi? CXtesemnevalucrain 6 zile? 17. Mircea are 14 castane.Soralui are de 2 ori mai pufine.Catecastaneau impreuni? 18.Din6 m demitaseseobfin3 bluze.Catebluzedeacelagifelsepotconfecfiona dinl8 m? 19. Un biciclistparcwgedintr-untraseuin primazi 20km,in a douazi jumdtate din distantaparcursein primazi, iarin a tleia zi catin primeledoui zilela unloc. Careestelungimeaffaseului? 20. Pentrudepozitareaa 16kgdecire$es-aufolosit2 lidite. Cate kilograme de cire$evorfi continutein9lidi,tedeacela$ifel? 26
 28. 28. Imperfireala3 21.Calculeazi;iverificiprimacoloani: 24t3 20 9 12 27 t6 3 9 l2 lo 3 = 18 3= 6 3= 18 3 = l8 9x9= 2x9 = 27 22. Micgoreazide3ori numerele:6, 12,lS, g, lB. 23.Afldcetulnumerelor27,i3,l8 Fi2,24si3, l8 si3. 24. Deceteori estemaimare15decat3? 25. Decateori estemaimic3 decat2I? 26, Decateod estemaimareprodusulnumerelor9 qi2 decat3? 27.Afldvalorilelui ,,a"dinrelaliite: 3= 8 12 3= 9 27 3= 5 18 2= 9 20 a a a a 3xa=18 ax2=18 3xa=24 ax3=12 28. Decateori estemaimic3 decatprcdusulnumerelor6 si 2? 29. Mere$tede3orijumetateanumirului20. 30.Determinivalorilenumerclornaturale,,t,, ,,b,,6i,,c',daci: b+b=c 31. Mirepb catulnumerelor27$i3cuprodusulnumerelorg $i7. 32. Micqoreaziprodusulnumerelor9 9i8cucetuldintre24gi3. 33. B-unicul _are.inlivadl Z depruni, iar mefti de 3 ori mai pugin.CAf pomi fructiferiarcbuniculln livadi? 34. Citelinaarc16baloanealbe,de2 ori maiputinebaloarero$ii,iar restulpAni la30suntbaloanegalbene.CatebaloanegalbeneareCitilina? 35, Afldimpdrgitorul,gtiindcddeimpd4ituleste24,iarcatuleste3.
 29. 29. 36, Carcestedeimpfulituldaciimperlitoruleste9, iarce l este3? 37, O cantitatede30 I delaptesetoarndin bidoanedecarc3 I fiecare,iar o alta cantitatedeI8 | sepunein bidoanedecate2I fiecare.Cetebidoane au fost necesare? 38. Sumaa doui nume@este24.Unul estemaimaredecatcelelaltde2 ori. Afli celedoui numere. 39. Un numdrestemai maredecataltulde 2 ori. Daci sumalor este18,afld numerele, 40. Andrei arede doui ori mai multe timbre decatVlad. DacXimpreund au 30 de timbre, afld catedmbrearefiecare. 41. Compuneproblemedupdexercitiile: a)n +Q7 t3)= b)(21t3)+(15t5)= 42, Treimeaunuinumir este7.Careestenumirul? 43. Afli atreiaparteanumirului27. lmpirtireala4 44. Calculeazdqi verificd prima coloani: l6 20 12 3x4 6x2 8x2 (3x8) (2x6) (10x 2) (2x8) 4= l0x"2 45. Decateod estemaimare28decat4? 46. Decateori estemaimic4 decat36? 47. AflAsfeftulnumerelot 24,16,40,36. 48,Scrienumerele: a) cu4 maimaridecet:6,8,9. 6) de4 ori maimaridecil 6,8,9. c)cu4 maimicidecat:6,8,9. d.)de4 orimaimicidecat:8,12,20. 49,Afli sumadintrecatulfi produsulnumerelor:8 $i4. 28
 30. 30. 50, Lasfertulnumirului36,adaugijumitateanumdruluilg. 51.Afldprcdusuldintrejumltateanumdrului16qisfertulnumirului16. 52, Lacatulnumerelor32li 4,adaugiprodusulnumerelor? $ig. 53.Compleleazacunumerelecarelipsesc. 2+:l=a ax!=t6 !!,:=a 28;!=a axf,=36 f,!:+=o 32:l=t +x!=a6 l-l_l:a=s 54. AflI va.lorilelui ,,a"dinegalittrgiler q)32ta= 4 4xa=24 ,)(18+9):a=3 (3x4):a=2 ax3=24 36:a= 4 at(21-l4r=3 ('12- 56)t a= 4 55. Imp!4itorulest€4,iarcatuleste5.AfltrdelmDdrtitul. 56,Delmpdrlituleste28,iarcdtuleste4.Afldlmpd4itoru]. 57. Tataaagezat40kgderoFiitnlddi{eacdte4 kg.cateldd4eaufostnecesare? 58. lntr-un.vassunr21.degaroafealbe,de3 ori maipulinegaroafegalbene,iar garoafero$iide4 ori maimultedecatcelegalbene.CdtegaroafJsuntln-vas? 59.Al|lesumaa+ b + c $tiindci a= 8,,,b"estede3 orimaimaredecAt,,a,,,iar,,c,, estede4 odmaimicdecat..b". 60, DouXechipe.audesipatunFnf lungde24m, O echipia slpatun sfertdin lungimea$anfului,iaxcealaltiasipatcu3 mmaimult.Cn! metride9an{aurlmas desepat? 61. O bucatadepanzilungi de24m setaiein doui bucigi.Unaestemai mare decatcealalticu4 m.Ca{imehiarefiecarebucati? 62. Sumaa doutrnumereeste27.Un numfuestemaimaredecataltulcu7. AflA numerele, 29
 31. 31. 63, Sumaa doui numereeste32.Un numlr estemaimarcdecatcelalaltde3 ori AflAnumerele. 64..La.oexpoziFedepicrura.intr-oincaperesunl2gderablouri)i in altaincdpere de4 ori maipuline.h a douainciperesemajaduc14rablouri.Ce|€tablourisunr in celedouainciped aleexpoziliei? 65. Catibeieli$icetefetesuntlntr-oclasi de25deelevidacdnumdrulfeteloreste cu5 maimaredecatalbiiefilor? implrfireata5 66.Mic$oreazide5 orinumerele:15,25,40,lO,30,35. 67.Afldcdtulnumerelor:45$i5,20Si5,35g 5,40$i5. 68.CoqpleteaTdcAsUE!ecunumerelecarelipsesc: 2s:L_l=s f_lr5=20 sx !=a6 rs;l=5 l*s=zs sxnn=50 :0:!=s !xs=:5 sx [=a5 69. Decateod esteInaimic5 decat30? 70. Decateori estemaimare45decat5? 71, Aflfrcitul ltiind cddeimpa4itulesre35,iarlmpirlitorul este5. 72.Descopere!alorilelui ..a"dinrelaliile: ax5=25 ax5=35 6xa= 8xa=32 2O:a=5 73.Giseqtecincimeanumerelor:20,15,35,50. 74. Mdre$tede8orijumitateanumfuului10. 75. Mic$orcaz!de5ori produsulnumerelor2,2 gi5. 75. Afli impl4itorul, $tiindcI deimpd4ituleste40,iar caful5. 77,AflAsumanumerclora,b,c ftiinclci: a=b:5 b=c:4 c=8x5 30
 32. 32. 78.Daciunuinumtrrii adiugemdublul$itripld siu,ob$nem30.Careeste numdrul? 79,Dacdmirimjumitateaunuinumtude4 ori,obfinem40.AflAnumdrul. 80. Un numfuil micgorezde5 ori,rezultatulobtinutil mdrescde6 ori Siob6n54. Afldnumdrul. 81. AfldFodusuldintresfertulnumerului24$io cincimedinnumerul45. 82._intr-unautobuzerau20cdldtori.Laprimastatiecoboariacinceapartedinei qi ulcd8.Calicildtori suntacumln autobuz? 83. intr-oclasl sunt25 deelevi.La o lucraredematematicda cinceapartedin numdrulelevilora luat[ota 10,dedouaori maimulfi auluatnota9, iar restul elevi-lorln modegalnotede7 $i 8.Caf eteviauluatnotede? Sicaliauluatnote de8? 84. ina-un butoi erau50 I debenzini,iarinh-un bidonde 10ori maipu!n. Cili litri ii mairdmantatdluimeudacipuneln rezervoruima$inii45l? 95.Bunicaare25derafe,de5 ori aipu.tinecurci,iarrestulpandla 100depisiri, giini.Categiini arebunica? 86. lntr-olivaddsunt45demerigipiersici.Numdrulmedlorestede4 ori maimare decatalpiersicilor.CafimeriFicalipiersicisunrin livadd? 87, ln doui bidoanesunt40 t delapte.intr-unbidonesteo cantitatede4 ori mai marcdecatln celalalt.Calilitri delaptesuntin fiecarebidon? 88. Puneintrecifre acelesemnealeoperatiilotcunoscuteastfelincatsdseob{ind @zultatulindicat.(Gdseltetoatesolufiile.) snstrs=5 impdrlireala6.impirlirea la7. 89. Calculeazl: (24+ 6) (90- 54) (15+48) (34+ 15) 6- lve.A- ar.li Ino_ 6= 9x4'.6= 63 '7+127= 1- '7= 14:7x9- 42:6+168= 90. Mirelte de6 ori,apoide7 ori nume.ele:8,7, 9, 10. 31
 33. 33. 91. Laprodusulnumerelor7 pi4,adauginumhrul54micqoratde6 ori. 92. $tiindcddeimp6rlituleste42,iarcetulesre6,aflAimpi4irorul. 93. Catul a doui numereeste7, iar impi4itorul estede 6 ori mai mic decet numird 48.Careestedeimpir,titul? 94. Cenumir adaugla catulnumerelor48 gi6 pentrua ob{ineprodusulnumerelol 95. Afldvalorilelui..a. ..b li ..c')tjindcdl axa=b b:4=c c:3=3 96. in 7 ldditesunt63kg depere.Catekilogamedeperevorfi in 2 lldile? 97. in doudcutii suntl8 ciocolaie.Cite ciocolatevorfi in 5 cutii? 98. Afl5valorilelui ,,a",,,b"fi ,,c"daci: axa=b b:2=c c:l=8 99. Afll valorilenumericealeliterelordinegalit5liledemaijos: a) ax6=54 b:8=6 42:c=6 '1xa=28 ax'| =35 b:9=7 48:c=6 6xa=36 b) a:7:3=3 54:6: b= 9 a:6:5=1 42: b:2=3 100. Cu ce numeretrebuieinmullite numerele2 Si 4 pentru a obline doui produseegalelntreelegiaciror sumi s[ fie 32? 101. LajumitateanumeruluiI8 adaugdaSaseaparteanumiiului 54. 102. Sumadinhe o $esimedintr-unnumfuli num5rulinsugieste42. Careeste numirul? 103, Doimeaunuinumdresteegalecu cincimeaunuialt numir. Sumanumerelor este56.Caresuntnumerele? 104. $aptelizi cumerecintiresc 63 kg.Catekilogiamevor cenfiri 3 lizi? Dar5 lAzi? 105. Din trei stupis-auscoscatel0 kg de miere.Intreagacantitates-apusin borcanede5 kg.Cateborcanesult necesare?
 34. 34. 106. Launmagazinseprimesc56depdpu$iambalatecate3 $icate4, intr-o cutie. Numdrulcutiilor cu cate3 plpu$i esteegalcu numdrulcutiilor cu cate4 pxpu$i, Catecutii suntin total? 107.In parculqcoliis-auplantar24dehandafirialbi$i30dehandatuirorii, cere6 pednd. Cateranduris-auplantat? 108. Sumaa treinumereesLe36.Caresuntnumerele,dacaprimulestemaimare cu2decat14,iarcelelaltesunteeale? impS(irealaL impenireala9. 109.Calculeazi: 48:8x7= 72:9x6= 124+64l.8= 40:8x9= 63:9x4= 203-36:9= 32:8x4= 45 9x'7= 315-90:9= 110.Completeazicesutelecutumerelecorespunzdtoare: l=a 6x!=ag !x+=36 !=s 8x!=56 !x9=as !=r ex[=s1 !*r=or 36:n=e ex!=5a !*s=+o I 11. Citul adoui numereeste9,iarimpi4itorul estede3 ori maimic. Careestedeimpi4itul? 112. Deimpir,tituleste72,iar catuleste8.Carcesteimptulitorul? 113. Daci la catulnumerclor63 $i 9 seadaugeun numir seoblineprodusul numerelor9 Si5.CareestenumArul? '|14.La sfertulnumirului36,adaugicatulnumerelor729i8. 115. Sumadinneanouapartedintr-unnumfu$inumlTulinsuti este90.Careeste numhrul? 72 u
 35. 35. 116. Sumadintre o optimea unui numir 9i numirul insuqieste54. Careeste numirul? 117. AflAnumerelenatualecareverifici relapiile: a:8<4 a:9<5 9xn<36 a:8<4-a:9<5-l0xn<50 118. intr-unparctrebuiesddili63 detrandafiri!i de9 ori maipulini arbuqti.Cate gopi trebuiefacute? 119. cu cenumerefiebuieinmullitelrumelele3,6,9 pen'Juaobline$ei produse egalelntreele,acdrorsumdsdfie egall cu54? 120.Afldvalorilelui ,,a-',,,b"si,,c"respectiv,,x",,,t''qi,,2": axbxc= 24 xxyxz= 40 axb = 6 xxy= 8 bxc = 8 yxz=10 121. Ce rezultat ob$i daci aduni un sfert din numhrul , cr dovtr jumita$ dinnumirul 18,iarrezultatulob[inutil micgorezide8ori? 122. Cantitateade63kgdezah[rseambaleazein 9 pungi,iarcantitatea de48kg detlini seambaleazlln 8pungi.Carcpungdcentlre$temaimult9icucat? 123.DacAdin36m depanzisefac9 cear$afurideplapumi,cAgimetridepanzide acelaqifel vorfi necesaripentruaconfectiona5 cear$afurideaceeatimdrime? 124.Dela8oi obi$nuites-auobfnut32kgdelinI, iardela9 oi derasi 63 kg delenx.Cuceti lani producemaimulto oaiederas[,decAtunaobi;nuitl? 125. In doudldzi sunt29kgdecaise.Daci inh-o laddsuntcu9 kgmaimult decet ln cealalti,afli catekilogramedecaiseseafli in fiecareladx. 126.Mad qiAndraauimpreuni36detimbre.Andraarede3 ori maimultetimbre decatVhd. Catetimbrearefiecare? 127.O noimedintr-unnum&intregeste8.Careestenumlrul? 128. Patruperechideciorapicosti 16lei,iarftei bluzecosd30lei Mamaacumpfuat2pereahideciorapigiobluzl. Calilei acheltuitmama? 34
 36. 36. CAZURISPECIALEDEiMPARTIRE ^ hpa4irea unuinumir la1, ^ lmpirlireaunuinumir laelinsusi. lhpirlirea lui 0 taoricarenumdrdiferitde 0. 129.Calculeazd6iverificl: a)8:l= 7:'1= 0:4= 10:1= 9:9= 0:8= 5:1= 6:6= 0:3= b) 6x 5tl= 40:10x6= 60:10:6= 8: 1x 1= 80:8x0= 80:10:8= lxl0:10= 0:6x8= 0:4x9= 130. in_cdsuleleliberepuneunuldinserturele,,+,',,,_",,,x,,sau,,:,,pentruaobline rezultatuldat: o!r!a=a 4za6a1=l z!rlo =o snlnl=e 56n8Io =7 36n6n5=rl :!o!o =s l2asaB=64 131.AflAcatulnumereloi:8$il, 9 $i9,0 $i3. 132. Deimpi4itul este8li carulesreL Afli lmpi4itorul. 133.Ceciliaare30debilero;ii,iarnegrede10orimaipufine.Catebilearein total? 134. CdtElinare40denuci,soralui deI0 ori maipufine,iarfiatelelor de3 od maimultedecatsomlui.Cetenuciauceiheftatiimpreunl? 135.Ma deimpanirul.ftjindcAimpanilorulesrel.iarcatulestedegorimaimare oecarrmpantlor!t. 136. Afld imptufirorul,ttiind ci dehpi4itul este8,iarcArulestel 137. C6tuleste0, iarimplr,titoruteste4.Afli deimpd4irul.
 37. 37. 138.Gisegtevalodlelui ,,a"$i,,b': axb=O a:a=l a:b=0 139.Robertacumperat3cirli qi5 caiete.Uncaietcosti 2lei. Catcostlo carte daciRobertapldtitlacas[40lei? 140.Angelaaprimit deziuaeio cutiecubomboane.Bomboaleleemuasezate cete8pe4 randuri.Eaamancat2bomboane,iar celelaltele-aimpdr,titin modegal celor6 colegedeclasd.Catebomboanea pdmit fiecarecolege? 141,intr-oladi sunt40kgdepere.inh'uncoqsuntde10orimaipu;ine. Punelntrebareapentruarezolvaproblema: 4) printr-ooperatie; ,) plin douaopemfii. 142.Compuneproblemedupiexerciliile. q.)7O- ('10| to) = b) (90| 9)+36= Atlareaunuinumernecunoscut 143.Afld termenulnecunoscut: a:4=8 ax4=36 32:a=4 35ta+25=32 a'.1=5 ax'l=42 56:a='l ai6+63=70 a'.6=7 6xa=48 81: a=9 (60-a):'7= 4 144,Efectueazd: (62-32:4): 9= 63:7 x9= (83-63:7)+28= 48:6x8= 145. Completeazxcasetelecuciftelecorespunzatoarc: 2a:l=6 3=8 !*+=za s6:!=3 7=6 l^t =to t6:l=z 8=e 8xfl=ea 36:!=e e=5 6xl)=+z 146. Md gandescla un numer,adaugprodusulnumerelorT 9i9 ti obfin 121.Afln numdrul. 147,Lacenumir m-amganditdaci l-amimpfulit la3 qiamobt'nut9? Jll n n n n n n n n
 38. 38. 148. Dinprcdusulnumerelor7 qi6 amscizutunnumlT$iamobtinut numlrul l7 AfliAnumdrul. 149. DacI deimpd4iruleste24li catuleste3,afli lmpi4itorul. 150.Dacdimpi4irorul este9,iarcaruleste6,aflddelmp{r,titul. 151.Mamaare32deani,adicide8 orimaimultdecatfiicaei.Careestediferenta devarstddintreele? 152. Md gandescla un num[r, ll micsorezde 8 od, la rezultatadaugprodusul numerelor9 $i7 ti obfin69.Lacenumdrm-amgAndit? 153. Dacddintr-unnumlr scadcatulnumerelor2l fi 3,obfinprodusulnumerelor6 fi 9.Afldnumirul. 154, Un nwndrs-amlrit de9 od. Rezultatulobtinuts-amic$oratde6 od. Noul rezuhatestedublulnumdrului3,AfldnumArul. 155, Un numdrs-amicprat de8 ori. Larezultatuls-aadlugatprodusullumerelor 3 $i9,oblnendu-seprodusulnumerelor4 pi8.Afltrnum6rul. - 156, Dacdunuinumdri seadaugddublulti triplulslu, seobline54,Careeste numdrul? a) a=2 xb b=c:3 ,.)a= b+b 157,Cetuladouinumereeste6.ftnptr4irorulested€8orimaimicdecat64.Afltr delmprrlitul. 158,Unnumxrtl lnmulfimcu3.Rezultatul1l dublXmti obtinem18,Afl[ numdrul. miFcordmde2 ori, Noulrezultatll 159. Diferentaa doudnumereeste36. Numirul mai mic €stede4 ori mai mic decat32,AflA humfuulcelmare, 160.Afl[pe,,x" dinegalitdtile: xx(64:8)=32 xt(6x4)=60 161.Afli sumanumerelor,,a",,,b"qi,,c',: 2x4xx=40 3xx+6x8=60 c)a= b+b b= c: 9 c=90-36 37
 39. 39. Ordineaefectu;rii operaliilor 162.Calculeazi: ^82'7,+4x9-t6= (9+9x6).'t= 72:(27:3j x5= 46-6,2x,3= (6+8x0)x9= (45r15):l0x8= 163. Dn produsulnumfuului8 cuel insugi,scadecatulnumerelor909i9. (Scrie rezolvareaintr-uosingurexerciliu.) 164.lntr-olivaddsuntlJ meri)i 9 pruni.pomjisunta$ezadpe4 rendurj. Ca! portusuntpehecarerend?fscrierelolareaintr_unererci!iu.) 165. lnmulteltenumdrul7cuelinsuqiqiscadedinrezultatcatulnumerelor36gi4. 166.La caledinexercifiiledernaijosrczultatelesuntcorecte: a)5x -4:4+16-1=20: b)72: 9x 4 + 9, 5 = 36; c)6t36:9x5-16=30; d)5+32:8x4_2=30. 167. Puneparantezepenhuaoblinepropoziliiadeverate: a)3 x,1+2x4+ 7=30- b)3 xl +2x 4 + 1=3j; c)3 x1+2,4+ 1=28: d)3x l +2x4 + l =21. 168.Doifm!i,dupi ceaumancat24denuct,auconstatatcate-aumairdmasde4 ori md pufne decataufiIancat.Catenuciauarrt cei doiftati? 169.cdse$tenumirul,,a"dinegalirifle: axaxa=tt axaxaxa= 16 axa=9 axaxa= 8 axa=16 170.Completeazarnp6tratelepenlrufiecaredjnneererci[iiledemaiios. acelasi numir.asrfelincalsafieadev:lrareegalitAflel a.t!+!+n-n=s D!"n*[*!=rs c, LJ xllx L_.1+ LJx L_.J*LJ=z at!-n ^[ * !=36 38
 40. 40. 171. Cdsestecifrele adevirateegalit4ile: carc hebuie puse in pihatele goale, astfel lncat sh fie 4xn- [=6 ! x 6- s =r9 30-ffi:a=23 =54+ 18 (4+3)x8= (6+ 4)x'l = (8+7)x9= (2+9)x6= 173.Calculeazdfi verifici: 2a+ll:a=28 !x6=+ ! :+=ro 46- 8x EXERCtTil$t PBOBLEME 172.Calculeazddupi modelulurmdtor: (6+2)x9=6x9+2x9 (9-3)x4=9x4-3x4 (8-3)x6= (9-6)x7= (7-4)x5= (10-8)x4= 6x8= 3x7= 24:3= 72:8= '72 48 2l [=a !=+ !=s [=: 9x8= 36:4= 81:9= U m TT nn !x+=32 !x8=a0 ex ! =63 3x! =2a 175.Afldvaloarealui ,,a"dinegalit[lile: 24'tgxal-72 36r (56: r)=44 90-(6xa)=16 (7xa)+ 2l=70 174. Completeazdcasetelecunumerccorespunzxtoare: (63:a)+36=45 (a:4) +42=51
 41. 41. 176.Punesemnulderelaliecorespunzitor' 6xTnsxa 9x4n6x6 7x5n3x9 8x5n8x7 36:6n36 24t3242 18:2nls 4 '7 9 420.2Z40 177. DacIlajumitateanumirului 12,adaugsfertulnumerului32ii lnci un numfu,ob,tinprodusulnumerelor7 li 5.Afld numdrul. '|78, Din produsulnumdrului9 cuelinsugi,scadecatulnumerelor49$i7. 179, Mi gandescla un numdr,scadprodusulnumerelor6 9i 8, adaugcatul numerelor24 3 ti oblin46.Lacenumdrm-amgandit? 180. La catulnumerclor72$ 8,adaugianouapartedinnumarul81. 181.Sumadintreo doimedintr-unnumirginum[ru1insu$ieste27.Afli numerul. 182, Sumadintreo cincimeti numirullnsuti este48.A{1Inumirul. 183.Aflhdeimpd4irultdindcAimpa4itorulesre8.iarcaruleste7. 184.Afli impir,titorul$tiindchdeimplr,tituleste489icatuleste8. 185. Treimeaunuinumir esteegali cucincimeaunuialt numxr.Sumacelordoui numereeste32.Caresuntnumerele? 185. Doimeaunuinumeresteegali cupitrimeaunuialt numxr.Sumacelordoux numerceste54.Calesuntnumercle? 187. in dounhdile sunt24 de banane,lntr-o lSdif5suntcu 4 bananemai multe decatln cealalt[.Catebananesuntin fiecarelldifd? 188. Doi copii aucules22demerc.DacI unula culescu4 mercmai mult decat celdla.llcatemereaculesfiecare? 189,Inn-unclasorsunt26detimbreaqezatepedoudpagini.Peprimapagindsunt cu6 timbremaimultedecatpeadouapagind.Catedmbresuntpefiecarepagini? 40
 42. 42. 190.Doi bicicli$tiauparcursuntraseude28dekm.gtiindcAunula parcurscug kmmaimultdeciircelalalt.aflacdi kilomerriaparcuAfiecare. 191. Sumaa doul numereeste32.primulnumir estecu 12mai mic decatal doilea.Caresuntceledoudnumerc? '|92. Cristiacitit ln doudzile24depagini.in primazi acitit dedoudori maimulte paginidecatln adouazi.Catepaginiacititln fiecarezi? 193. Peun lac sunt32 derafefi gagte.DacAge$tesuntde3 ori mai multedecar ra!e,afli catepdsiri suntdinfiecarefel. 194. Afld doui numereconsecutive,qtiindcdsumaloresteI7. 195. AflAtreinumereconsecutive,qtiindcdsumalor esteIg. 196.DupAcea citit 16paginidintr-ocarte,unelevconstatdci i-aumairlrnasde citit de2 ori maipulinepaginidecatcelecitite.Catepaginiarecartea? '|97. lntr-o gospoddrieseconsumdzilnic 82 I de apdpentruadepatuloilor $i caprelor.O oaieconsum!6 I deapX,iar o capri 7 l. Dacdsunt9 oi, afli catecapre sunt. 198.Afldsumanumerelor,,a",,,b"$i,,c",stiindcA:a= 6,bestede5 ori maredecata,iar cestede4 ori maimicdecata+ b. 199, Un drumeiparcurge27 krn ln 3 ore.C6,tikilometriparcurgeln 2 mergelafel derepede? 200. Treilidife cucire$ecanteresc36kg.Olddit{ goati cantere$te2 kg. Catekilogramedecire$esuntin fiecarelddilA,$tiindci aucantitafiegaledeftucte? 201.Sumaa4 numereeste60.Caresuntnumerele,daciDrimulnumirestelg. al doileaestede2 ori maimicdecetprimul.iartreileadei ori md maredecbtal doilea? 202. Din 9 lidile cu vi$inea cate7 kg fiecare,s-auvandut49 kg. CarelldiIe au rimas? 203, Virsta mamei,a tatdlui,a fiicei Sia fiului insumeazd66 de ani.Mamaare varstade27 deani.Fiul arevarstade9 ori maimicd decatamamei,iar fiica are varstade2 oi maimaredecatafiului.CeversHaretatil? ma1 ore dacd 4l
 43. 43. 204, Afld sumaa trei numere,qtiindcXprimul numdreste18,al doileacu 6 mai marcdecatprimul$ide3 ori maimaredecatalffeilea. 205. Afli sumaahei numere,qtiindci p mulnumlr este8,aldoileade 3 ori maimaredecatprimulqide4 ori maimaredecatalheilea. 206. Mamalui Vlidu! are32deani,iarbdiatularevarstade4 ori maimicxdeceta mamei.Catianiaavutmamacandl-anescutpe Vl6du[? 207.Doifra,tiauimpreund3l deani.Cedanivoraveapeste4 ani?Cad ani au avutimFeundcu2 aniln urmd? 208, Mamaa cumpdrat2 kg de ardei,rc$ii de 2 ori nai multe,iar castravetio cantitatede2 od maimaredecetceaderosii li ardeila unloc,Formuleazdcateo intrebarepentruarczolvaproblemaptin: a) treioperatii; ,) patluoperatii. 209. Catuladoui numereeste6.lmpir,titorulestede? ori maimicdecat 63.AflA deimpi4itul. 210. Un elev cite$teo cartein trei zile. in prima zi cite$te4 pagini, iar in urmibarele2 zilecitegtedublulpaginilorcititein ziuaprecedenti. Cete pagini areca11ea? 211. Un biciclistparcurgeintr-oori 24km,iarunpietonde4 ori maipufin.Cucat estemaimarevitezabiciclistuluidecatceaapietonului? 212.Afli valorileliterclor,,a",,,b";i ,,c",qtiindci: a+a=b; b+b=c; c:3=8. 213.Afli valorileliterelor,,a",,,b", ,,c"9i,d", ftiindc5: d=64 a+a=b b+b=c d:c=c 214,Dac[unuinumdrii adunemdublulsAu,obinem2?.Careestenumfuul? 215. Alcituiesteproblemedupi urmbtoareieexercifii: a)24+(24t4)= b)(32| 4)+ (42| 6)= c)'1+ (7 x4)= d)(3x5)+(6x4)=
 44. 44. V. NUMERENATURALEDELA 1OOOLA 1OOOOOO Formarea,scriereagi cilirea numerelornaturalede la 1 000la 1000000 1, Scrie,apoicitegtenumerele: a) dela 9 998la l0 020; ,) cuprinseintre 24 309 $124 3251 c) paredela 13699'7$i l3'1OlTi d) imparecuprinselntre 486297 qi 486319. 2. Careesteordinul cifrei 5 in scriereanumerelor: 25 256,525305,64 548,1264521 3. Scrie: - cel mai marenumdrpar depatru gide cinci cifre; - cel mai marenumir par depatrucifte diferite; - cel mai mic numir impar de cinci cifre; - cel mai marenumerde cinci cifie diferite; - cel mai marenumdrde $asecifte; - c€l mai mare$i cel mai mic numetde sasecifre diferite. 4. Din cifrele8,3, 9, 2,0, 4 formeazicelmaimaresi celmaimic numir de cinci cifre, apoi de $asecifre. 5. Careestecel mai marenumfu naturalde Fasecifte carepoatefi scriscu ajutorul cifrelor:9,7, 2,5, 1? 6. Afli cel mai mare numdr natuml de cinci cifre careare sumacifrelor egaldcu t9. 7. Scrienumerelede fasecifre,folosindo singuddati cifrele3, 5, 0, 1, 9, 6. Subliniazinumerelepare. 8. Folosindnumaicifrelel, 3,5,6,9,cateo singur5datd,si sescrie: a) celmaimarenumardecincicifte caresXinc€apicu6; ,) celmaimarenumir decincicifrecaresdinceaplcu9; c) toatenumerelenatualecareauultimeledouacifre69; d) toatenumerclenaturalecarcauprimeledoui cifre I3. 9.Scrieveciniinumerelor:I 800,30110,231598,499999,515000. 10.Ldnginumerul524,ladreapta,scdenumfuul629.Cenumitaiobtinut? 43
 45. 45. 11. l-astinganumirului708,langdel,scdenumirul430.Cenumdraiobtinut? -12.Scriecelmaimicnumlr mturaldecincicifreastfelincatunadincifrelesalesl fie8. 13. Scriecel maimarenumir natural,nai mic decat120007,careareo singuri daticifra9. 14. Sc etreinumereconsecutive,itiindcI aldoileaeste990099, 15,Scriepahunumereconsecutiveimpare,ltiindcI unuldintreeleesie89999. 16. Scdesuccesorii$iapoipredecesoriinumerelor:500000,39999,127009,9'l r99. 17, Gtrse$tenumerelenaturalecarelndeplinescsimultancondiliileurmetoare: a.)contindouizerouri; ,) suntcup nseinhe80009i9 000; c) sumacifreloresto15, Compararea,ordonareagirotudirea numerelornaturale 18,Compar!pelechiledenumerei 99980si989980 I 000000qi987999 2 630ti 12510 120426$i 12042 2I 090Fi 9 486 52620ti 152909 3 o5t ri324031 324008ti3A005 19.Ordoneazdcrescitornumercle:124062,23084,572496,9786,9'1860,997, 356009,200040,15809. 20. Ordoneaz[descresctrtornumerele:4 567,l'24 006,32 684,927 508,67 296, 689,356100. 21. Gisegtocifrelepotrivitepentrucaflecarerelaliesdfie adevdratd: 123026< t23 0_6 300009> 30000- 48230> 48_30 5 26'1< 5 2_8 4_3124> 453124 _7 036= _ 306 22. Dintre numereledate ordoneazicrescetornumerelepare qi descrescitor numercleimparcl 32586,12',7395,486360,7 953,9 780,12672.56983,73266,682571 986'78,',|89. 23. Sedaunumerele435a94siTj56-a4.FriiEfr-locul lui ,,a"o cifri asrfelincat: 44
 46. 46. 4) primulnum&sdfie maimaredecataldoilea; ,) primulnumir sdfie maimicdecataldoilea; c) numerelesI fie egale. Cateposibilithlisuntin llecarccaz'! 24. Afli celmaimare,apoicelmaimicnumir natual desasecifte, $tiindcA: .r)cifrauniti{ilor demii este4; ,) cifmzecilordemii este9: c) cifta sutelordemii este6. 25. Scriedoudnumerenatumlecarcsi continicifra 8.astfelincatseseciteasci: d) ,,optmii" in primulnumer: ,) ..optsutedemii"inaldoileanum6r Punesemnulderela$ecorespunzdtorintreele. 26. Scriecel mai mare,apoi cel mai mic numir naturalde 5 cifre, avandcifra miilor7. 27. Dinnenumerele:80503,58785,80502,"14515,14288,609ffi. '7| '70t,43 504, I0l 621,530422, ordoneazdcrscdtorpe celemai mici decar90 000,apoi desqescltorpecelemaimaddecat91000. 28.Rotunje$telamii n'umerclet4 925,l7 294,127856,'t4199,563702,341486. 29. Scriepatrunumerecupdnselntre8472Si8994careserotunjescla 9 000. 30. Scrietoatenumereleparecupdnseinhe 30340qi30890: d) maiapropiatede30000decetde3I 000; ,) maiaFopiatede31000decetde30000. vt. ADUNAREAgt SCADEREA NUMERELORNATURALEDELAOLA10OOO Adunareanumerelornaturalede la 0 la 1000 1. Calculeazd: 435+ 158= 243+ 172= 348+ 267= 624+ 118= 358+ 260= 259+ 486= 238+ 145= 486+ 233= 482+ 199= 463+ 219= 130+ 485= 36'l+ 256= 2. Afldunnumircu267maimaredecat358.
 47. 47. 3. MiresrecuI78numerele:209,346,41'7,328. 4. Dincenumers-ascizut268,dacidiferenlaestesuccesonrlnumirului456? 5. Stabile$tenumerelenatumlecateadunatecu427,dausumacuprinsiintle 603fi 606. 6. Cenumiradunatcuffiplulnumellrlui96,di suma527? 7. Sedaunumerele:26, 193,368,259.Calculeazisumanumerelorpare;i apoia celorimpare. 8. Daci diferenfaestedublulnumlrului89,iarscizatorulestecu265mai mare decatdiferenta,afledescizutul. 9, Afld sumadintrecetmaimarenumdrpardedoudcifre 9icelmaimarenumdr, maimicdecat568. 10,Afli temenulnecunoscut: a-26'l =358 ^- (U6+ 138)=259 a-632=286 a-(167+356)=189 11.Unnumlr,,a"estecu I28maimaredecet97,unaltnumei,,b"estecuI96mai maredecat,,a".Afli sumanumerelor,,a"si,,b,'. 12. Launmagazins-auaduslntr-ozi 146kgzahdr,cu 197kgmaimultorezdecat zahdr,iar fdini catzahir 9iorezlaunloc.Cecantitates-a adusin total? 13.Din crrfileadusela o bibliotecis-aua$ezatintt-unralt 132devolume,iarin altulcu 169devolumemaimult.Cite cdr,tis-auadusla bibliotecddaci aumai rdmasdea$ezat298decdr,ti? 14. Sdseaflesumaa treinumereconsecutive,gtiindc6unuldintreeleestelg9. (Giseftetoatesolutiile.) 15. Intr-unsilozs-audepozitat102vagoanecuorez,secaricu99maimulte,iar grducu 179mai multe vagoanedecatcu secmd.Catevagoanecu cereales_au depozitatin siloz? 46
 48. 48. Adunareaferdtrecepesleordin a numerelornaturalemaimicidecai1OO0O 17,Afldsumanumerelor:8569;i 1230,5024;it 012,6246ti3023. 18. Lasumanumerelor2 I04!i 3 252adauginume-rul1322. 19.Afldtoatenumereledincares-ascezut2 314$is-aobtinutdiferenta cuprinsdintre3452qi3456. 20, Geseitenumerelecaresuntcu4 523maimai, decat2 364,| 454, 343,3025,4206,5460. 21. Afli termenulnecunoscut: a-2 403=4 562 ^- (r 204+2330)=2453 a 5460=3510 a-(3125+ 5401=4234 22.Sdseaflesumaatrejnumercconsecutive,gtiindci unuldintreele este2 312. 23. SeseaJlesumaatIei numereconsecutive,$tiindci aldoileaeste3 122. 24. Intr-opepinierisunr3 212puie{idebrad,iarin alracu2 233de puietimaimult.Cat puiefisuntin celedoudpepiniere? 25. Laristumatulnumi$lui 4 523,adaugisuccesorulnumdrului4 324. Adunareacu trecerepesteordin a numerelornaturalemaimicidecat10000 16. Calculeazd: 6142+3256= 9O2O+ 562= 8356+1231= Calculeazd: 2376+ 1725= 6 037+ 2396= 5858+2045= 3006+4598= 245+3423= 4OO3+1256= 3456+2321= 1750+5680= 4325+ 8'/= 23'70+3 589= 248+ 5 9'72= '7209+ 198'7= 69+3432= 6 825+ 738= 7 +9 396= 26. 47
 49. 49. 27, Efectezdl '1261+ 3704+ 2856+ 6048+ 3206+ 2309 2698 94',t 98',t 98 28. AflAsumanumerelor:2386$i I 708,3520$i4 609,786ii 2 314,6 209ii 2 812. 29. Mdrc$tecu3 542numerele:89,376,1459,6l'78. 30.Dacidintr-unnumfus-asclzutdublulnum;rului2 564,s-aobFnutrezultatulI 286.AflAriumdrul. 31. ScezitorulestetriplulnumiruluiI 346,iardiferenlaeste2 687.Careeste descizutul? 32. DacddiferenfaesteI 406,iarscizitorul cu892maimare,afli descezutul. 33, AJld difereniadintrecel mai marenumir de patrucilre $i sumanumerelor 2487;i3228. 34, La cel mai mic numir de patrucifre distincte,adauglristurnahrlnumlrului 4 992. 35. AIli temenulnecunoscut: a-3 486=2345 ^ (2346+1628)=1345 a- 986=522'l ^ + (6672+ 436)= | 987 36. Dacddintr-unnumxrs-ascizut triplul nunirului 1 465,s-aob$nutrestul I 956.AflAnumilul. 37, intr-un ca.tier sunt 2 136de apartamente,in al doilea cartiercu 687 de apartamentemarmult,iarin al ffeileacatin celedoudla unloc, Cateapartamente suntin celetreicartierc? 38. Sdseaflesumaatleinumereconsecutive,stiindcXaldoileaeste| 455. 39. inh-o fabrici dectuimidi s-aufecutintr-o zr 2 687de cdri:nlzi, iarin adoua zi cu I 236maimulte.Catecxrimizi s-aufEcutin total? 40. SI seaflesumaaffei nurnereconsecutive,gtiindci unuldintreeleeste2 436. (Gise$tetoatesoluliile.) 41.CompuneoFoblemddupiexercifiul: 2 346+ (2346+ 1258)= 48
 50. 50. Scidereacu trecerepesteordina numerelor naturalede la0 la 1 000 42, Efectte zL: 753- 348= 624_ 486= 302- 150= 403-256 = 43. Calculeazd9iapoifi proba: 2'73+ 198= 367+ 256= 48. Afld temenulnecunoscut: 625 n = 2'16 n-28'7=195 702- a+ 423= 6OO 659- 549= 927- 688= 505-n3= 526- 248= 903- 586= 426- 189= 44. La diferen[anumerelor8079i364,adaugdnumirul 435micsoratcu 129. 45. Afld toatenumerelecarescizute din 624 daudiferenlacuprinsi intre 346 9i350. 4€..Mic5oreazdsumanumerelor42j $j l6C cu dilerenlanumerelor402 !i 36g. {)cne rezolvareaintr-unexercitiu.) 47. Stabilelte numerclecarelndeplinescurmdtoareleconditii: a)adunatecul86.dau5umamaimaredeciil402i maimicridecrit40g; ,) scdzutedin 6I4, daurestulcuprinsintre 42g $i 431; c) scdzutedin 623,daudifercnla cuprinsi inhe 367 li 372. n+368=602 486+ o=718 247+ a- 3'75= 425 49. Se_daunumerele:a= 164,b = l2g, c = 246,d = 29,7. Caredintre urmdtoarele afirmalii suntadevfuateqicaresuntfalse:a + b > b + c; a + d > b + d; a i c < d +c? 50. Lao crescltoriedepisiri sunt667deglini,rafe$icurci.NumIrulsfinilorsial refeloreste541,iarnuminrlralelor;ialcurciloreste343.Afli catepiia; .uniAn fiecarefel. 51,Sumaaheinumerenaturaleeste816.Sumaprimelordoudnumereeste4lg,iar sumaultimelordouinumereeste585.St seafle numerele. 49
 51. 51. 52. in trei silozurisuntdepozitate901vagoanecu grau,orz qiporumb.Cantitatea degreuli orz estede614vagoane,iar cantitatedeorz qiporumbestede655de vagoane.Catevagoanesuntdinfiecarefel decereale? 53. Dintr-olivadl s-auculeslntr-o zi 924kg demere,peregiprune.Mere$ipere reprczinti o cantitatede 756 kg, iar prunecu 336 kg mai mult decatpere.Cate kilogamedefructes-auculesdinfiecarefel? 54. Sumaatrei termenieste820.Primii doi termeniausumaegali cu572,iar al treileaestecu158maimicdecetprimultermen.Afldfiecaretermen. 55, Sumaa hei termenieste820.Primul ternen estec, 12'7r]ai mic decetal doilea.iarsumaultimilor doitermenieste548.Afld fiecaretermen. 56. intr-otabdrierau164debdiegi,iarfetecu98maimulte.Mai sosesc incl 46 defete.Puneintrebareapotriviti pentruarezolvaproblema: a) printr-oadunarecuLreitermeni. ,) printr-oadunarecuparulemeni. Scadereacutrecerepesteordina numerelornaturalemaimicidecat10000 57. Calculeazi: 9 468-3254= 8456-2348= 5364-2859= 8504-2203= 9684-5292= 2320- 586= 7860-2540= 7352-3648= 7O3O-6248= 3968- 524= 8000-5239= 60[3-2356= 1036- 25= 6215-1807= 6040-3586= 58. Mictoreazicu2 386numerele:4 259,6 191, "l304,6AJJ. 59. Din sumanumerelor2436qi5 973,scadediferenlanumerelor4 000qi I 632. 50. AflA suma,apoidiferenlanumerelor:4 235Si1628,5 070qi2 39'7,6 302q1,2 839,3004qi1486. 61, Ladiferenlanumerelor9042Fi6 351,adaugisumanumerelor4869i2 567. 62, Cucatestemaimare8602decat4 856? 53, Cucatestemaimic3 524decat7 000? 50
 52. 52. 64. Sumaa treinumereeste4 636.Sumaaprimelordoudnumerceste3 g0l, iar sumaultimelordoui numereeste3402,Caresuntcelefiei numere? 65. Din ristumatutnumirului 2 839,scadecel maimarenumir, maimic decat6 458.Cenumirobgi? 66. Sumaa treinumereeste6 335.Sumaprimelordoutnumerceste3 331,iara treileaestecu659maimaredecatprimulnumfu.Seseaflenumerele. 67. Sumaatlei numereeste7 644.primul$ialheileanumitinsumeMd5 140,iar aldoileaestemaimicdecetaltreileacuI 16g.Afleceletreinumere. 68,Ofabricdaprodusln pi'|,^zi2 26,1debecu,lnadouazicu389debecuri maipulin decetin prim^zi, iotin a treiazj catln primeledoui zile la unloc.Cate becurihebuiesi maifabricepentruaaveao productiede9 gg0debecud? 69, Lao pdstrivarieseafli unnumdrde84lOpestiln heibazine.ln aldoileasi al feileabazinsunt6.106pe$ti,iarln primulsuntcu1 122depetrimaipulindecarln aldoileabazin,Celipelti suntln fiecarebazin.t - ' 70. Lapteledela o fermtrs-alnctrrcatln treicisieme.ln primacisternds-aupus3 4001,ln adouacisternecu310I maimultdecdtln prima,iar ln atrelacisterilcu 830I maipulindecatln a doua.Cai litri delaptes:aulnctrrcatln to(alln celehei cisteme? 71. lntr-undepoziterau4 204sacicuciment,2 03gdesacicuvarfi 3 003sacjcu ipsos.$tiindcddinfiecaxematerialdeconsuucliis-auvandutcetel 569desaci, afl[ cetisaciaurtrmasln totalln depozir, 72. Peunvapors-aulnchrcat3 370t deportocale,mandarinecu7g0t maiputin, iarrestulpeni la 9000t cubanane,Cetebne defructes-aulncircatDevaDori 73, Alcituiefteproblemedupdexerciliile; a) (9034- 5 86'/+ (7 208- 4 369= b) (4 503+ 2'189)- 5 298= 5l
 53. 53. VII.iNMULTIBEA9I iMPARTIREA NUMERELORNATURALEDELAOLA 1OOO inmullireacAndunuldintrefactori esteo sumasauo diferenle 1. Efectueazein douimoduri: a)(4+5)x6= 4x(3+6)= 5x(2r0)= (2+'7)x'7= 9x(4+3)= 8x(7+l)= b)3x(8-6)= 5x(7-3)= 7x(8-0)= 1/(9-4)= 8x(6-4)= 6x(5-l)= 2. Punesemnuld9relaliecorespunzitor: 4x(3+s)n 9x(?-3) (9-4)x3n(2+7)x4 6x(4+3) [ 3x(9-2) (s+3)x4! (9-s)x8 8x(3+4)X ?x(5+3) (8-2)x7 ! (6-3)x9 3. Scrieduptrmodelapoicalculeazi: 6x4+6x2=(4+2)x6 24+ 12= 6x6 8x2+8x4= 6x'7-6x2= 3x'7-4x6= 9 x6-9 x4= 7x8+7x4= 5x9-5x8= 4, Mtueftede8 ori diferenlanumerelor8 fi 5. 5. Marettede4 orisurnanumerelor3 $i6. 6, Anarozolvi cete4 problemepezi, iar frateleei cete3 probleme,Cateprobleme rezolvi ceidoicopiilntr-o sdptdrnani? 7. Andreia cumpxrat3 caietedematematice$i2 caietedelimbaromanala plelul de2leicaietul.CaFleicostitoatecaietele? 8. Cameliaa a$ezatpeo paginideclasor,pe3 randuri,cate3 trmbrecuanimale, iarpealtepagini,pe3dnduri, cete4 timbrecuplante.Cetetimbreaalezatpecele douipagini?
 54. 54. inmullireaunuinumernaturalcu10sau1OO 9. Calculeazd: 7x 10= 4x l0= 8x 10= l0x9= l0x3= l0x6= 84x10= 2'7x lO= 19x10= 100x5= 100x9= 100x4= 10.Efectueaze: (6x100)+(6x10)= (3x100)+(4x10)= 8x100t5x10= 4x 100+ 3x 10= l00x 6+l0x 2= 4x 100= 6x 100= 3x100= 10x50= 10x70= 80x 10= (7x100)*(8x10)= (sx100)-(4x10)= 9x100- 5x 10= 100x 8-40x l0= 6x100-10x20= 11.Descompunenumerele:360,690,456$i739dupimodelulurmitor: 276=(2x 100)+ ('l xl0)+6 12. Completeazdcbsulelecusemnuldecomparaiecorespunzitor: 28612 x 100+6x10+8 6x 100+4x10+5n 635 325[3xlo0+7xlo+5 ?x IOO+3xlO+8n 738 450n ax lOO+5xl0 9x 100+8xl0+6 n 968 13.Lao libriries-auadus3pachetecucerc100decaietedematematici fiecare, 9 pachetecucate10caietedemuzici9i8caietededesen.Cetecaietes-auadusln total? 14,Calculeaz[: 214+ 3x100+ 8x l0= 921,(7x100+8x 10)= 7xl0+ 86+ 2x100= 700-(5x 100+3xl0+4)= 78x10- 23x 10= 100x9- 7x10= 63x10- 10x 27= 100x4+23x10- 15. Gase$tenumerelede10orimaimaridecat:8,13,'l2,9,6. 16,Dinprodusulnunrerclor83!i 10,scadenumirul8 mdritdel0 ori. 17.Laprodusulnumerelor2Si100,adaug[numdrul38mirit de10ori.
 55. 55. 18. Penhu decomreaunei shli de festivitdti s-au adus9 buchetede garoafeqi 12 buchete de gladiole a cate 10 fire fiecare. Cate flori s_auadusin -total? (Scde problemasubfo1ml deexerci$u.) lg..Oana are7 bancnotede 10 lei $ 9 bancnotede 100lei. Cali lei arcOanaln total? 20. Un metrude metasecostl 12lei, iar un metrude stofr coste32 lei. Cigi lei vor costacate10metri din fiecarematerial? 21. Gisegtevaloarealiterelor,,a",,,b"9i,,c,,: axa=b b-c=c c:10=5 22, Giseqtevaloarealui ,,a",,,b',,,,c,'9i,d,': axb=c c-40O=d d:5=100 23. La un magazin s-au adus 6 lizi cu struguri albi d 4 lizi cu strugu.i negri, fiecarc ladd_cantxrindcate 10 kg. Din intreagacantitates-auvAndutdiriineaga-63 kg, iar restuldupi-amiaza. Catekilograme de struguri s_auvandutdupi-amiaz;? Inmuttireaunuinumdrnatural dedouecitrecu un numerdeo cifre 24, Calotleazi: a)2x80= 2Ox4= 0x40x I = 4x6O= 30x6= 3x20x4= 5x30= 5Ox4= 2x30x5= lx70= 90x0= 5x20x6= b)13x7= 24 24x8= 42 '72x5= 63 36x6= 64 3x16= (14x4)+568= 7 x28= 452+3 x 39= 9x56= 403- 6x 42= 8x35= 7x31-186= 25. Afli produsulnumerelor:42Sj8,56li 4,78$i6,32si9. 26. IndiciordineaprinpamntezeSiapoiefectueaze: 63-Ax 2= 3OxtO-2'tx't= 36 6x47_199= 8x29-98= 18x 6-14x5= .t32_64: Bx 59= 550-73x '7= 1x29 32x6= '78+32t 4x 65= 54
 56. 56. 27.Afli valoa.rcalui ,,a"dinegalitifile: a:4+268=300 ^+68x6=644 78x5-a :3=304 a:5+100=123 ^-72x5=61 19x7x3+a=500 28, Calculeaziprodusuldinhesumati difercnfanumerelor13!i 7. 29. Pentruaobtineunnumir de5 ori maimaredecat27,hebuiesdJscidempe59 dintr-unnumir.Careesteacelnumir? 30. Completeazinurnerelepotrivitein casete.G[se$tecaredoui posibilite$: 60x!<60x7<60x n 24xZ<24).5<24x4 Ix36>3x36> !x36 31. Tripleazifiecaredintrenumerele:29,86,75,98. 32. La triplul numdrului86,adaugddublulnumirutui98. 33. Aflddeimpanitulstjindcaimpdrfirorulesre6.iarcerulesre49. 34, La o impd4ire catul este72, iar impi4itorul estede 8 ori mai mic. Aflh delmpi4itul. 35. intr-olivadi s.auplantat4randuricucete36demeriqi6rdndurist cite 42 depruni.Calipomis-auplantatln livadl? 36, Un biciclista parcursundmmmergandtimp de3 orccu vitezade21km pe ord,apoi2 orecuo vitezi cu3 kmmaimici. CA.tikilometriaparcursbiciclistulln total? 37. La o cantinis-auadus8ldzi cucate16borcanecudulcealidemureSi9 Hzi cucate14borcanecugemdecaise.S-auconsumatcete28deborcMedinfiecate fel.Cateborcaneaurdmasin total? 38, Pentrureparareauneiclidiri s-aufolosit8 sacicucimentacate50kgfiecare;i 6 sacicu ipsosa cate25 kg. Restd pani la 720 kg au fost diferite materiale necesarepenftuviruit $ivopsit.Catekilogameaucantirit acestemateriale? 39. La unmagazins-auadus6 bucilidestofracete52m fiecare$i5 buc5liacete 36m.Restulpani la 520m,afoststoll pentrupaltoane.Calimehi destofi pentru paltoanes-auadus?
 57. 57. 40. Produsula trei numereeste18.Produsulprimelordoudnumereeste6, iar produsulultimelordoui numereeste9.Carcsuntceletreinumere? 41. intr-un bazincurgeapi prin doui robinete.Prinprimul robinetcurgcate93 I peminut,iar prin al doilearobinetcu6 I maiputindecatplin primul.Cigi litri de apiseafldin bazindupd4 minutedeladeschidereacelordouirobinete? 42. Un magazinalimentaraprimit ?6 kg debdnzi devacisi o cantitatede4 ori mai marcdebranzddeoi. RestulpAn6la 425kg a fost adusi brAnzade burduf. Catekilogamedebranzideburdufs-auadus? 43. Un magazina primit intr-o dimineafi 12frigidere,iar dupd-arniazdde 3 ori mai multe.Stiindcd acestefrigiderele-avandutin Sasezile,in num;r egal,afli catefrigideres-auvandutpezi? inmullireaunuinum;rnatural detreicifrecuunnumdrdeo cifri 44. Scrienumerele600,800,400,200caunprodusdedoifactoridintrecareunul sefie 100. 45.Descompuneduplmodelnumerele:236,485,369. 567=5x 100+6 x 10+7 46. Calculeazd: 951x1= 423x2= 1x368= 286x3= 203x4= 1xl03= 168x5= 320x3= 9x102= 496x0= l32x'7= 8x120= 47. Afld: a)produsulnumerelor231gi3; 6) surnanumerelor231qi3; c) diferentadintre231qi3; d) diferenladinheprodusulgisumanumerelor231qi3. 48, Efectueazdrespectandordineaopera$ilor: 205x4-356= 600-214x2= 126x6-497= 12'1+209x3= 108x5+268= 820-323x2= 132x1+46x2-132x2- 531x1- 127x3 + 167x 4-309= 56
 58. 58. 49. Dingodusulnumerelor127$i6,scadenumdrul234mfit de2 ori. 50, La un centrudepanificaties-auaduslntr-o zi 124decomuricugem.de6 on maimultepainialbe$ restulpaneh I Ofi)peinjDegre.Cak p6jninegies_auadus? 51. Daci impdr,titoruleste4, ia. catulestede34deori maimaredecatacesta.afla catestedeimpd4itul. 52. AJIAunnumtuttiind cbimpdr,tidu-lla 3 $iadaugandh rezultat22'.t, obtin 450. 53. La un num& adaug3. Rezultahrlob$nutil mic$orezde2 ori, la noulrczultar adaug3 ti obdnI I l. Careafostnumirulinifial? 54. Dintr-uDsilozcucartofis-auscossprever|zarein primazi l2g kgdecartofi,in a douazi o cantitatedubld,iar in a treiazi catin primeledoudzile la uDloc. Ce cantitatedecartofiailmas in depozitdaci aufostlainc€put900kg? 55, La unlaboratordecofedries-auadus8(X)deoui. in primazi s_aufolosit235 deoua.in a douazi de2 ori maimu[e.iarin a treiazi resrul.CdLeoui s-aufolosir ln aheiazi? 56, Pemargineaunei$oseles-auplantat124decopaci,iarpemargineaalteiade3 ori maimulti copaci.Puneintrebareagirezolvdpoblema: a) printr-ooperatie; D)prindouhopera;ii. 57. Din produsulnumerelor134qi5,scadeaiplul numdrului107. 58. Un sportiva frcut lntr-o zi de2 od 124deserituri.Daceva continuacu acesr program,catesdriturivaexecutain 3 zile? 59. Compuneo problemdacirei rezolvaresdsescriesubforma: (3x 142)+ (3 x 156)= lmp54ireauneisumesaua unei diferenlela un numdrde o citra 60. Efectueazdin doui moduri: (24+ 8):4= (48- t6):8= (10+ 25):5 = Q6-12):6= (m+ U:4= (63-36):9=
 59. 59. 61. Calculeazi: (28+8+ 4):4= (56-21-14):1 = (12+6+ )16= (72-48 16):8= (16{8+32):8= (30-10- 5):5= 62.Rezolvd: (500-72: 8 x10)-210= 700-(16+ 8):3= 63: 7x 100-38x 9= l00x( 9-16:8)= 63. Oflorireasdscoatesprevenzare72degaroafero;ii, 63degaroafealbe9i54de garoafegalbene.$tiind ci s-autecutbuchetea cate9 firc fiecare,afli catebuchete s-aufAcut.(Rezolvdin doui moduri.) 64. Marinaare36detimbreromaneqti!i 18timbrestraine.$tiind cdpunecate9 timbrepeo paginedinclasor,aflecatepaginicompleteazecutoatetimbrele. 65. Mic;oreazide8ori fiecaretermenalsumei24+ 56. 66. Micloreazede6 ori fiecaretermenaldiferenlei54- 18. 67. Ioanaare 16baloaneroqii $i 8 albastre.Eaimpartebaloanelecolegilor,ddnd fieclruia cate2.Cai colegiareIoana? 68. 8 elevidinti-o clasi auprimit 48 decaietededictandoqi 24 dematematicl. Catecaieteapdmit fiecarecopil?(Puneproblemasubformi deexerciliu.) 69, CompunecAteo problemxcarcsAserezolveprinexerciliile: a)(12+24)14= b)49 7-21:7= impirlireala 1Osau100 70. Efectueazi: 40:10= 90:10= 600:100= 700:100= 400:10= 900:10= 800:100= 400:100= 71. Calculeazd: (600:100)x(70: 10)= (900:100) ( 90: 10)x (300:100)= (800:100) (240+ 360): 100= (762- 262| IOO= ( 42+58) (184- 84) (30: l0) = (40: 10)= l0O= 10= 58
 60. 60. 72. Sc ein casetesemnele,,x" sau,,j' astfelincategalitdlilesi fie adevirare: 600I loolro =60 4oI ron roo=4oo 80n 1oI e =72 soonroon i= 56 so! ronroo=5 ron 10! roo=I 73. Calculeazd: 300-400:100x9= 231+600:10x3= 200: 10x9-24x5= 300:100x9+36x9= (63x 10)+ (100x 3)- (700: 7)= (5x 8x l0-136)x100: l0= 74.Micgoreazdde10orinumerele:100,40,800,60. 75. Mirelte de8ori catulnumerelor800li 10. 76. Lacatulnumerelor700Si100,adaugdnumlrul 20micloratdel0 ori. 77. Gisettevaloarealiterelor,,a",,,b"$i,,c": a)axa= b b+b=c c.lOO= 2 b)axb=400 b+b=c cx10O=800 78, Afli sumanumerelor,,a",,,b",,,c"fi,d" $tiindci a = 600,,,b"estemaimic decat,,a"de100deori,,d" estemaimaredecat,,c"de8ori. 79. Teodora.e900lei. El primeftedela pdrin{io sumi de l0 ori maimic5,iar de la soralui o sumede 100deori maimicddecatceapecareo arc.Cesumi debani areacumTeodor? 80, Deimpe4ituleste900,iarcatulesre100.AflI impi4itorul. 81. intr-o tume sunt100deoi, berbecide l0 o maiputini,iar miei de6 od mai mul{idecatberbeci.Cateanimalesuntln turmd? 82. Pentruuncimins-auadus200depaturi,mesedet0 orimaiputine,iarscaune de4 ori maimultedecatmese.Catepiesedemobiliers-auadusin total? 83. Afli sumaa treinumerestiindcdprimuleste800,aldojleaestede 100deo maimic,iar altreileade 10od maimicdecatprimulnumir. 59
 61. 61. impirlireaunuinumardedoue cifrelaunnumerdeo cifre 94. Calculeazi: 72 84 86 3= 84 't8 84 99 58 60 80 68 '7'7 96 '72 81 85. Efectueazd: 126t4= x3t6= 32x2:4= 6x9= 76 4x8= 92 3x6= 85 2x5= 90 4= (100- 36) 3= (20+30) 2= (49+41) 3= (9r -27) 4-48 2= 86. Dintrenumereleurmdtoare:95,48,36,75,78,80,alegepecelecareselmpmt exactla 5,apoipecelecareseimpartla 3. 87. Afld impd4itorulttiind ci deimpe4itulesE72,iu cafil esb2, 88, Stabilelteperandnumerclede3 ori maimici fi apoide3 od maimaridecat rmerele:90,'72,69,84,93,66. 89. Rezolv5: (84 t2+63t3)t9= (76x3+6414):2= (26:2+21x3):4= 90, Afld numirul necunoscut: ax4=84 69'.a=3 64l.a+ 9=17 3xa=96 '12:a=4 tt u*13=16 91. Md gandescla unnumir,il mxrescde3 ori, adaugprodusulnumerelor12$i8 fi obtin168.Aflenumbrul. 92. Micqoreaz[cu309sumanumerelor246$i 159,iar rezultatulmicloreazd-lde4 ori. 93. AJldnumirul necunoscut: a)(56i a+ 16)| 5 + 9 = 73 b)(6x'a+8).2+"1=56 c)(18+ a):5 + 39= 50 d)(3xa+ 6):3+ 18=50 94. Laprodusulnumerelor929i4, adaugicdtulnumerelor76qi2 ( 69+ )t(27:9)= (100- 12): (36: 9)= 48x2:6x4=
 62. 62. 95. Lacatulnumerelor72!i 4,adaugdnumdrul96micqoratde6 ori. 96. Dinprodusulnumerelor63;i 7, scadecatulnumerclor84qi6,mdritde9 ori. 97. DoimuncitoriaufdcurungTd lungde90 m. Unullucreaze2 m degardpe ore.iar alrulde2 ori maimult.In ceteoreor ternjnagardulceidoi muncitori lucrindlmpreund? 98. Tataa fdrutin acestan300I devin.Dupecea vandut210I, restull-apusin vasedecate5 L Catevaseaufostnecesarel 99. La unatelierdecroitories-auadusdoui baloturidestoft. unulde26m si altul de 37 m. Din intreagacantilalede stoli s-auhcut coslumede hainebarbAlelti. Dachlauncosrums-aufolosit3 m,aflacatecostumes-aullcut. 100, Dela uncentnrdelaptes-aucolectat4 bidoanea cate20I delaprefiecare. Inheagacantitateafostapoirepafiizatiln modegalla 5 cantine.C6gilitri delapte aprimit fiecareeantind? 101. La un numdrseadaugi6. Rezultatulobtinutseinmulfe$tecu 6 qi la noul rezultatseadaugi157.Seobtinein final235.AflI numdrul. 102.Dacilatriplulunuinumhradaug368,obtin422.Careestenumdrul? 103.AflI unnumirgtiindchinmulfindulcu6 qiaddugandlaprodusnumirul268, obtii358. 104. De ziuaei Mihaelaa adus3 cutiicu cate28 debomboane.Dind fiecirui copilcate4 bomboane,afldcatielevisuntin clasl. 105. Calculeazi: b) 784 684 612 791 265 484 864 3= 360:3= 4= 440:2= 3= 860:2= 7= 918:9= 6= 936:9= 6= 954:9 = '7= 856:8= .r)4OO 600 800 900 lmpa4ireaunuinumdrdetreicifre launnumSrdeo cifra 2= 236 5= 458 4= 351 4= 372 872 618 721 848 r02 972 402 825 6l
 63. 63. 106.Calculeazi: (644:2):2= (832:4): 2 = (848:4):2= 632.(8 | 4)= 672| (6t2)= 590:(10:5)= '|07. Efectueazd: 302x.4 - (421+ 118): 7 = (800-758):3+93x6= 939: 3 (924 lO8):4= (9OO- 325): 5 + 412: 4 = 108.Mic;oreazide7 orinumerele;896,637,616,952,539. 109. Afld numdrulnecunoscut: 936:a=6 ax'7=756 792:6:2-a=50 7'74| a=9 6xa=822 n-632:8+187=410 616:a=4 4xa=984 (920: 4 x 3 + 110): a: 2 = 50 110,Unnumermfit de4 o $ apoicu82,arejumitatea129.Afll numdrul. 111.Dinsumanumerelor484qi356,scadeFodusulnumerelor179;i 3, apoi micqoreazide3 o diferenlaoblinutd. 112.Unfactoreste4,iarprodusuleste944.AflAcelilaltfactor. 113.Gdsestetoatenumerelecareinmullitecuunuldinnumerele2,3,4, 5,6,dau Fodusul960. 114.DacAnumerul873il micloremde,,n"ori,iarrezultatulil mfim cu 62, ob$nem71.Afli numirulnecunoscut. 115.Unautomobilistaparcu$distanlade207kmin 3 ore,iarunbiciclistin 9 ore. Cucai kilometriamersmaimultintr-oordautomobilistuldecatbiciclistul? 116.Dela o grddinldezafiavats-autransportatin lid4e 635kgdeceapeli 360 kgdemorcovi.In fiecarelddifi incap5 kg.Catelidife aufostnecesare? 117. in 5 lndi1es-aupuscate35 kg demere,iarln 4 ltrzicete45 kg.intreaga cantitatea fost fepaltizatila 5 cantine.Catekilogame de merea p mit flecme cantini? 118.Unelevweasdciteascidouica4iin 8zile.Primacartearc272depagini,iar adouaarededoudoi maipu,tine.CatepaginiffebuiesAciEascipezi?
 64. 64. 119. De la o crescdtoriedepdsdris-autdmis sprevXnzare480degiini, ralecd. jumitate din numdrul"giinilor, iar curciun sfertdin numbrulralelor.Catepesfu, s-autrimissprevanzare? 120.Din doudlivezis-auculesinn-ozi 869kg demere.Dintr-olivadds-aucules cu 149kgmaimultdecatin cealaltd.Catekilogrames-auculesdinfiecarelivadi? 39 45 impe4ireacu resta numerelormaimicidecdt50 121. Calculeazicatul restul: 6 9 ,7 4= 8:3= t2t7= 21:4= 36:8= 2= 5:2= 15:2= 25:6= 39:9= 5= 4:3= 18:8= 28:8= 45:6= 4= 9:5= 16:3= 16:5= 49:9= '|22. Calculeazigiverifici: 32:5= 38:6= 48i7= 42:5 = 5O:7= 48:8= '|23. AflAdeimpirtitulqtiindcAlmperlitoruleste9,catuleste4 fi restul6. '124.AflAnumerulnaturalcarelmpdr,titla6,ddcatul5 girestul4. 125. Adrianare14lei. El cumpdd6 caiete.Cafilei costeuncaietfi calilei ii mai riman? 126. Cele32 deoudpecarcle are,mamale a$aziln 9 cutii.De catecutii a avut nevoiemamati cateouei-aumairimas? 127. AflI catulSircstulimpdr,tirilordaci ,,a"esteperandunuldin numerele:3,2, 40:a= 38:a= 47:a= 128. Sumaa douenumerceste33, iar cahrllor este6 $i restul5. Caresunt numerele? 129.Sumaadouinumereeste40,iarcatuleste6 Sirestul5.Afldnumerele. 130.Diferentaadouinume{eeste23,catuleste5 !irestul3.Caresuntnumercle? 63
 65. 65. 131. Catula doul numereeste3, restul2, iar diferentadintreceledoui numere este14.Afl[ numerele. 132. Afli sumadintredeimpir,tit,impS4itor,cat9i rest,ltiind cAdiferentadinhi deimpd4itqilmpirlitor este23,catuleste4 $irestuleste2. EXERCTTil9t PROBLEME 133. Calculeazd: 2'7x6i2= 72:3x6= 3 :3= 127x3= 42x9:3= 93:3x8= 484l.2= 214t4= 36:6:3= 68:4x1 = 486:6= 109x6= 92x4:8= 86:2x5= 875:5= 113x8= 134.DinprodusulnumerelorI 12 7,scadecatulnumerelor868Si2. 135.A{lXvaloarealui ,,a'dinega.litdlile: 4 x a+ 238=734 81 ta+2'l x6=171 ^.8x, '7=14'7 168-a: 4=43 136.Unfactoreste9,iarprodusuleste918.Afli ceHlaltfactor. 137. Delmpirlitul este486,iarcatuleste3.Aflh impir,titorul. 138. AflAdeimpe4itulltiind cdimpi4itorul este5,iarcatuleste86. 139. CucatestemaimareprodusuldecAtcatulnumerelor126$i6? 140. Dacdnumirul 248il micforemde ,,n" ori, apoirezultatulil mfim cu 72, obtinemnumdrulT6.Afldnumlrul,,n". 141. Iiltr-undepoziterau40OI devin alb,iar vin negrude2 o maipu1in.Din intreagacantitates-aurepartizatcate125I la 4 restaurante.Cefiltri de vin au rdmas? 'I42. O fabricddeprodusedepanificalietrimitesprevenzare3 matinicu cate316 painifiecare.Catepainiapdmjtfiecaremagazin? 143.UnelevaimpX4itunnumlrnatumlla7,iarcolegulsiula9.Primulaobfinut catul102i rcstul5.Cerestsi cecetaobtinutcolegulsdu? 144, in doui butoaiesunt350I devin.Daciintr-unbutoisuntcu36I maimult decatln celalalt,aflAcaFlitri devin suntin fiecarebutoi? 64
 66. 66. 145.Sumaadouinumereconsecutiveeste169.Caresuntnumerele? 146.Sumaadouinumereeste216,iarcatulloreste3.AflI numerele. 147. Intr-undepoziterau640kgdezahir giorez.Cantitateadezahhrestede4 ori maimaredecatceadeorez.Catekilogramesuntde zahergicetedeorez? 148.Sumaatreinumereeste675.Primulnumtueste240,iaraldoileade4 ori mai maredecataltreilea.Afli celedoui numere. 149, Sumaa tr€i numereeste728.Primul numir este236,iar catul impi4irii ultimelordouinumereeste3.Caresuntceledouenumere. 150, Dacdunui numdrii adluglrn dublul ;i triplul siu, oblinem216.Careeste numlrul? 151. Un copila citit o cartein 3 zile.ln primazi a citit 112pagini,in a douazi jumdtatedin cata citit in primazi, iar in a treiazi a citit cet primeledoui la un loc.Catepaginiarecartea? 152. I-ao libririe s-auvandutintr-o sdpHmani428decaietededictando,unsfert din numirul acestom.caietededesen.dedoui ori maimultecaietedematematicd decit celededesen,iar restulpendla 800,caietedemuzici.Cetecaietedemuzicl s-auvandut? VIII.MASURAREAMARIMILOR A. UNffATIDEMASUBAPENTRULUNGIMI Metrul.Submultipliimetrului 1. Calculeaz5: 23dm+18dm= 28dmx4= 42nirJ' 82cm-37cm= 36cmx7= 68cm 25mm-t39mm= 45cmx6= 84dm 90dm-42dm = 82mmx8 = 72dm 2. Un brddufareiniltimea de 39 decm.Dachva cregtecate15smln fiecarean,ce intllime vaaveapeste4 ani? 3. Un triunghiareo laturl de 6 dm, a doualaturdde 2 ori mai nare, iar a treia laturd areaceeaqilungime cu adoualature.CA$decimeni auceletrei laturi? 65
 67. 67. 4. Lunginreila3creioaneestede45cm.Careestelungimeaunuicreion? 5. Un pafatarcsumalunginlilorcelorpafu laturide60mm.Careestelungimea uneilaturi? 6, $tiindcdlungimeauneiclaseestede 100dm,iar l[fimeaestede60 dnl,aflA lungimeatotaliaclasei. 7. Pentruo bluzi suntnecesari200cmdematerial.CaFcentimetrisuntnecesari pentru4 bluze? 8, Afli valoarealiterelor: a:9dm=27dm d x6mm=246mm l48cm:c= 4cm Tcmx n =44lcm 9. TransformA: 4dm=?cm 6cm=?mm 30cm=?mm 9dm=?mm 80dm=?cm Sdm=?mm 10. Compuneo problemdduplurmdtorulexercitiu: 12dm+(12dmr2)= Multipliimetrului 11.Efectueaztrl 24m+ 19m= 84m:3= ( 3m+5m)x6= 86km-38km= 23kmx'l= (24km-8km):4= 27km+36km= 9lkmx5= (48km+32km):5= 45dam-l7dam= 75dam:5= (81dam- 27dam): 3= 12.Transformd: 3km=?hm=?dam=?m 4hm=?m=?cm 7m=?drn=?cm=?mm 4dam=?dm=?cm 13. Din36mdestambis-aufolositunsfertpentruconfeclionareaunorbluze$ide 2 ori maimultpentrurochii.CalimetridestambiaumairXrnas? 14. Parcul;coliiareIungimeade6 dam,iarlalimeacu 2 dammaimicadecet lungimea.Calidecametfiaregardulcucarcesteimprejmuitparcul? 15, $oseaLraPitelti-Costeltiare20km.O pitrirnedinlungimeaeitrebuieasfaltati. Cetikilometriareparteaasfaltatd?
 68. 68. 16. P.imalide de metroucares-adatin folosinfein Bucurestia avuto lunpimede 8 ori maimaredeceLl2 hm.Celungimea avutaceasdlinie? 17. Lungimeaa douebaloturide stoli este73 m. Un balotarecu 3 m mai mult decetceldlalt.Citi metri de stofr arefiecarebalot? 18. Doi a eqiau alergat42 darn.Unul a alergatde 2 oi mai mult decatcelilalt. Ca! decametria alergatfiecareatlet? 19. Doi muncitoriauimpletit24 m de sarmdpenrruun gard.Unul a impletircu 4 m maimult decatcelilalt. Cali metrides6rmea impletitfiecare? 20. Doui aleiau lungimeade 27 dam.Stiindcda douaestededoudori mai luned decatcealalta.aflace lungimearefiecarealee B. UNITATIDEMASURAPENTRUCAPACITATE Litrul.Submultipliititrului 21, Calculeazdl. 63cl+89cI= 2t'tcl:i= (66dI+t8dl):3= 124dl+ 98dl= 328dt:4= (l32cl-48cl):6= 90mf- 24nrl= 724cl.4= (97mI+78mt): 5= 234cl-168cI= 639mI:9= (237dI-165d1:4= 22. Afli dublul, apoi triplul umetoarelor capacifiqi:96 dl, i 36 ct,|09 rnt. 23, Calculeazlacinceapartedin rmnitoarelecapacitti: 25 d|,75 ml, 120cl. 24. MdreStede6 ori, apoicu 6 urmetoarelecapacitiy:24 cl,136dl, 89 ml. 25. Cu catestemai marecapacitateaurui vasde 500 dl dec6taunuia de 230dl? 26. Din 330dl de laptecares-auadusla un cdminde copii,s-aufolositdimineata 130dl, iar la prinz ;i searao cantitareegald.Ca! decilitridevi$inatisuntin fiecare dillnigeani? 27, in douevasesunt700cl deulei.Daci intr-unvassuntcu300cl mai mult decatin celdlalt,afld ca{i centilitri suntin fiecarevas. 28. tntr-unbidonsunt500cl de vin,iar altulo cantitatedubld.Cali centilitrjde vin suntin celedoui bidoale? 2e. in doui dantigenesunr800 cllde rilinati. O d-lligJiririi arco cirpacitirtede 3 ori mai maredecarcealaltd.Citi deciliti sunrin fiecaredamigeani? CI
 69. 69. 30,Compuneoproblemidupiurmitoareaschemd: I r + r J400dl Multipliili ului 31, Mdreftede6 oriurm[toarelecapaciti$:12kl,361,24dal,52hl. 32. AflAo heimedinurmebarelecapacitit':120kl, 3601,78ht,360dal. 33. Cucetestemaimareunvasde100l decatunulde30l? 34. Deceteori arecapacitateamaimareunbutoide12kl, decatunulde 4 kl? 35. Decdteoriarecapacitateamaimici unvasde2dal,decatunuldel0Odal? 36. Dintr-unbutoi cu berese vandln primazi 12 dal 9i mai rdmdn8 dal. Ce capacitateaveabutoiul? 37. Dintr-unbutoidesucde5 1,doifrali consumein pnmazi o cantitatedesuc,a douazi I I si aheiazi 2 l. Cecantitatedesucaconsumatin primazi? 38. La unmagazins-auadus90| delapte.Dupdces-auvandut181,restullaptelui s-adatladoui cantinein modegal.CAlilihi delapteapdmit fiecarecantini? 39. intr-un bidon au fost 50 I ulei, iar intr-un butoi de4 ori mai mult. intreaga cantitatedeulei s-aturnatin sticlede5 l. Catesticlede5 I s-auumplut? 40. in doudbazineerau32kl demotorind.intr-unbazinemucu2 kl mai mult decath celilalt.Ca! klolitri demotodnAerauin fiecarebazin? C.UNITATIDEMASURAPENTBUMASA Kilogramul.Submultipliikilogramului 41, Calculeaz5: l2Og:6= 23gx8= 5680g-24969= 320dg:4= 45cgx9= l258cg+977cg= 625mg:5= 138mgx6= 6854mg-3785mg= 92g:4 = 246cgx4 = 726cg+5 798m8= 68
 70. 70. 42. Pentruo prejiturdsefolosesc:500g dezahlr,250g defrini, 100g nuci,40g decacao,150g deunt, 100g destafide.Categramecantdresctoateingredientele necesarepentruprepaffeaprdjiturii? 43. lntr-o cutiesunt24debomboane.Dac[o bomboanicantereqte5 g,cetegrame vorcantiri bomboaneledincutie? 44. lnn-un coqulelsunt9 000dg demerc.Coguletutgol canttue$te204dg.Cate decigmmecantfuescmereledincoqule.t? 45. Mamaa cumpiratdela unbijutierun lan!deaurde 12g, un inel de5 g ;i o brelaride18g.Cecantitatedeauracump;ratmama? 46. Decateori estemaimic gamul decatkilogamul? 47. Trei plici de mamure cantlresc320hg. Una cantire$te12hg, iar celelalte douaau$eut[.tiegale.Catehectogramecantdrelteftecareplacx? 48. Mamaqi fiica cantdrescimpreund82 kg. DacI mamaarecu 22 kg mai mult decatfiica,aflAcatekilogramearefiecare. 49. in trei cutii suntbomboane.in primasunt400dag,in a douacu200dagmai mult,iarln atreiajumxtatedingreutateacelordoui. Cate decagrame de bomboanesuntin celetrei cutii? 50. O masdfi l0 scaunecanteresc260hg. Masacantdreqtecu 200hg maipulin decatscaunele,iar acesteaauaceeaqigreutatefiecare.Cate hectogramecantireste cantircstemasaii catehectogramecentirelteunscaun? Multipliikilogramului 51.Mlreqtede8ori: 12r,24q, 16t, 9q. 52.Calculeazdqicompard: 24tt3J12rt4 12tx6n 13tx4 56q:4I48q:4 27qx4a2'7 qx5 420tt 7 l)$ot:7 36tx3 n29tx6 ?3qx4n63qx3'l8rt2 a 94rt2 69
 71. 71. a2r+trtrt=e6t s4q:ffi=6q s7q-fllq=27q ffit*r=r+t [[t+e:t=toot !!q:s=t02q ffiq-+8q=7eq TrrIn=05r 54. intr-unsilozs-audepozitat12t desecari,graucu 19t mai mult,orzcu 6 t md puin decatgau, iar ovdzde 5 ori mai pulin decit orz Ce cantitatede celeales-a depozitatin siloz? 55. in douacamioane '-au inc,rcall80q deciment 'lnLr-un camionesteo cantitat< de3 ori maimaredecatin celllalt.Catequintaledecimentsuntin fiecarecamion? 56. Peo gi upi s-auincfucat150t deporumb,48 t demere9j 16tde stfug!'i Cate tonedeftucte s-auinclrcat pe $alupi?Catetones_auincircat in total? 57. La un depozitseafld648t delemnedestejarli debrad.kmnele d: bPg - suntcu 248imai pulin decatceledestajar'Catetonedelemnesuntdebrad$icate desteiar? D.UNITATIDEMASURAPENTRUTIMP 58. Cateluni areunan?Caresuntacestea? Ca€ zilepoateaveao luni? CatezilePoateaveaun an? Catezile areo sdpdmand? CAteore areo zi? Cateminute areo ori? 59. Transfbrme: 3 zile = t ore 2 sdptimdni = ?zile 1orx= ? minute 28 zile= ? sdptemani 4 ore-lminute 2ani-l luni 2 uti ='! zile 4 sdptamini9i5 zile= ?zite 60. Calculeazd: 3 oreqi30minute+ 5 ore!i 20 minute= 2 ore1i25 minute+ 3 oreii 35 minute= 12ore- 6 oreli 45 minute= |0 ore- 5 ore gi45 minute= 70
 72. 72. 61. Cdteminuteareojumdtatedeori? Darun sfertdeord? 62. Caresuntzilelesdptimanij? 63. Careesteceamai mici lunda anului? 64, Un ffenpemonalpleacidin Costegtila ora6 qiajungela Bucuregtila ora 9. Cateore aduratclldtoria? 65. Un elevseculcdla ora2l gisescoalilao.a7. Cateoreadormitelevul? 66. Un elevparcurgedistan(apaneacasiin 15minute.impreundcu sora lui, in cateminuteajungela |coali? 67, Adrianagi-ascristemelelntr-oo.A$i30 minute.DacAainceputlaora 14Si20 deminute,laceori a terminat? 68. Un grupde tineria cllitorit cu henul4 ore,cu autobuzuljumdtatedin timpul parcurscu renul $i 30 minutepejos. Cateore acllhtorit grupulin total? E,MASURAREAVALORII 69, Rezolviurmdtoareleexercitii: a) 10bani+ 9bani=?bani 50bani+50bani= ?bani= ? tei 10bani+ 50 bani+ (8 x 5 bani)= ? bani= t lei 50banix 2=?bani=?lei 50banix l0=?bani=?lei b) 5lei+ l00lei=?lei 5teix l0=?lei 100lei + 500lei = ?lei 50 lei x 10= ?lei 10leit 50lei=?lei 500lei- (10teix 10)= ?tei (500lei: 2)+ (100leix j)= ? lei ( 5 leix 100)-(10leix4)=?lei (500lei : 4) + (50lei x 3) = ? lei 70- Scriein ordinecrescltoareunitelileceexprimi lei Siin ordinedescrcscdtoarc pecelecareexprimebani. 71. Din!! aredoui bancnotede5 lei,4 de 10lei,2 de50 lei li restulpanhle 500 delei suntbancnotede50 lei.Carebancnotede50 lei areDdnul? 71
 73. 73. 72, O celr.1$icosti 34 lei, iar un fular cu 20lei mai ptfin. Andrei cumpiri 2 cimdsi$iunfuldr.Cercstprimeqtedela 100lei? 73. An8helcumparao biciclerade 180lei ;i o mingede 70 lei. in ce bancnote poateprimi restuldela 500lei? 74. Mama scoatede la C.E.C.700 lei, Ea primegte4 bancnotea cate50 lei, 3 bancnotea cate 100lei 9i restulin bancnotede 10 lei 9i 5 lei.;tiind ca numdrul bancnotelorde l0 lei este de 3 ori mai mare decat d celor de 5 lei. afl5 cate bancnoteaprimit din fiecarefel. 75. Un elev arein mod egalun num[r de monedede I leu fi 5 lei, in valoarede78 lei. Catemonedede 1leuqicite de5 lei? 75. Dupi cea cheltuit45 lei, Idna constatdci i-aumairimas 3 bancnotede5 lei, 4 de 10lei si 2 monedede 50 de bani.Caf lei a avutIrina? IX.RECAPITULARE Numerenaturalede la 0 la 1000000 l. Scrietoatenumerclecuprinseintre3969i418. 2. Scrietoatenumerelenatumlecupinselntre: a) 3 52'7;i 3 54Oi ,) 18400ti l8 423; c) 5679949i.568003. 3. Scrietoatenumerelenaturaledetreicifreidentice. 4. Folosindciliele:7,5, 2,9,0, I, scrie: 4) celmaimarenumfunaturaldeqasecifte; 6) celmaimicnumir naturaldecincicifte; c) celmaimarenumlr naturalpardecincicifre; d) c€lmaimmenumfupardepatrucifre: e)celmaimicnumlr natumldepatrucifte distincte. 5. Scrie: a) rhstumatelenumerelor 27304,42856'7, 9 467: ,) succesoiinumerelor999,6 309,56364:, c.)predecesoriinumerelor:7000,20680,486300; d) treinunrereconsecutivepare,Stiindci unuldintreeleeste24560; e.)tlei numereconsecutiveimpare,$tiindcdunuldinheeleeste368569.
 74. 74. 6, Carenumirinmult'tcu3 di celmaimarenumdrnaturaldetreicifre? 7. Gdse$tenumerenaturaledetrei cifrela caresumadintrecifia sutelorgiazecilot sdfie egalicucifraunitefilor. 8. GIse$tenumeredetreicifrecareaucifra miilor 3, iarsumadirtre sumaciftelor, zecilorli unitdliloreste9. 9. Scriein ordinecrescitoarenumerele:2 368,5 869,12368,68703,876,90580, 124360,96',78m. 10. Scriein ordinedesoescitoarcnumerele:57008,102063,4 908,13086,268 300,56308,9 330. 11. Comparigipunesemnelederela$ecorespunziitoare: 267z 3e0 1240a | 420 %N6 z%8oo 67204 n67 204 r245Osz r361sg 3632m n 386200 72s0/4 724o5 s03020n 308200 12. Scrieveciniinumerelor:799,389$,79 |lO,32A999. 13.Rotuqjegtelasutenlumerele:.186,5n ,2 464,5989. 14. Rotunjeltelasutenumercle]-2432,'1896,137N.a62Xn. 15. Scrienumerelenaturaleparecuprinsefutre80340gi80890. d) maiapropiatede80000decat8'l 000; ,) maiapropiatede81000decatde80000. Operdii cu numerenaturalemaimici sauegatecu 1000 16.Calculeazdi 28+ 2= 687-354= 275+317= 261 98= 62+524= 273 r32= 186+263= 548-357= 231+668= 309- 9= 230+ 96= 459- 86= 452+ 236= 408- 400= 4+259 = 624-358= 73
 75. 75. 17. Completeazecu numelelecarelips€sc: fT_T_l-zrs=szs 2xz+f-f,-T]= s26 fT_fl- roz=+os fT_Fl +:58=6.re !ffi- ez=::r fT_f] -ao:=xs [!!- r=zoz s6s-flflfl=zsa fT_fl -oz=sso 736-f[l= 87 fT_fl + e6=345 a:s+TT-tr]=sto 18. Afli sumanumerelor:564$i287,364$i486,98ti 387,569$i245. 19. Afli diferentanumerclo/:9U $i258,7U 9i238,900qi287,620qi 185. 20. Descizutuladouanumereeste763,iardiferentslor este438.Afli scizdtorul. 21. Afli descizutuldaci diferenFeste286,iar scdzdtorulestemaimic cu48decat diferenta. 22. Afld valoareatermenuluinecunoscut: a-686=128 a+823=9'78 142+^=968 a+236=457 86'7- a= 389 23. 24. Cucatestemaima€ sumanumerelor456si237-fatadedifercntalor? Gdsestevalorilelui ,,a'': 571-^< 4 486+a<489 25.Calculeazdpe,,a", a+b+c=768 a+b =356 b+c = 532 ,,b",,,c' dac6: x+ y +z=789 x + y =55'l y+z = 445 74
 76. 76. 26, Sedaunumerele:136,25l,5i3,4g2,366, 155,Calculeazisumanumerelor lmpalesl aporsumanumerclorpare_ 27. Sumaa trei numerenatumleeste643.SumaFimelor doui numereeste53?, iar aultimelordoudnumereeste247.Afli numereli. 28. Sumaa trei numerenaturaleeste7gl. Sumaultimelordoudnumereeste545, iaraldoileanumlr estemaimicdecatprimulcu49.Afld numerele. 29. Sumaa trei numercnatude esteg04.Surl|aprimelordoui este447,iar al fteileanumirestemaimaredecataldoileacu 193.Afld numetele. 30. Din celmaimarenumir dedoutrcifie scadeprodusulnumerelorlg qi4. 31. Lacatulnumerelor96$i4,adaugiprodusulnumerelor64li 3. 32. Din ce^numdrscadprodusulnumerelor2Z $ g, pentrua obline produsul rNmer€lor42Si2? 33. !1 9 rlner4iredeampe4irut,catutSitmptr4ilorulinsumeazd?1.Deimpanitul esteJO.Aflacatulli impi4itorul iindcI suntnumereconseculive. 34. Delmptrrlituleste84,iarcatuleste6. Afltrimpd4itorul. 35. Afle delmp{rlitulltiind ci imprrtitoruleste2?,iarcatd este9. 36. Din_cenumir scadprodusulnumerelor9 gi9, pentruaoqine sumanumerelor 100$i55? 37, Lajumetateanumirului72,adaugisfertulnumdrului96. 38."Delmpfufituleste72, iar lmpd4itorulestecel maimarcnumir pardeo cifri. Aflecatul. 39. Aflijumitatea celuimaimateoumlr Dardetreicifte. 40. Calculeazi: a)jumatabanumirului54; ,) sfertulnumSrului92: c) anouaparteanumdrului306; d) catulnumerelor288$i6; e)diferentanumerclorI mI 9i2 573; , sumanumerelor2486qi3 Ol5.
 77. 77. 41. Doi biciclifti dupl ceauparcws24km,auobseflatcdmaiaudeparcurs9 km pari lajumitateadrumului.Careestel-rngimeatotaldadrumului? 42. O ca e are120depagini.Andreeaciteqteln trei zilecate10pagini9iln doud zilecate20depagini.Catepaginimaiaredecitit? 43. Dintr-olivadi s-auculesintr-ozi g lddilecucirclea cate12kg fiecaresi 7 lidife cucaiseacate14kg.Din intreagacantitates-auvandutin acee^Sizi l kE, iariestulfructelors-adishibuitla douaceminedecopii.Catekilogramedefructea primitfiecarecimin? 44. $oferulunuiautotudsmaparcursin 3 ore 186km. in primaori a parcurs40 km,in a douaorddubluldistanfeipa.curseln primaord,iar restuldrumuluiin a treiaor5.CaSkilometriaparcursin afteiaor5? 45, in parculoraquluis-auplantat87dehandafiri,iarin celdinfalaqcoliide3 on catel0 trandafiri,Punelntrebareaqirezolvxproblema: a) printr-ooperalie; ,) pdndoui opemlii 46. Launatelierdetamphries-aulucrat54demese9iscaune$tiindci sunt cu 36maimultescaunedecatmese,aflhcatemese9icatescaunes-aulucrat 47. Trei copii au108timbre.A1doileaaxede2 o maimultedecatprimul,iar al treileaarecetprimulgicelde-aldoilealaunloc.Catetimbrearefiecarecopil? 48. Sl segiseascddoul numerecareftnpi4ite daucatul6 fi adunatedau suma35 49. Sumaafiei numerceste132.Primulnumereste42 Al doileanumdrestede4 ori maimaredecatalheilea.AflAnumerelenecunoscute. 50, Tatll $ifiul aulmpreunx32deani.Peste4 ani,varstatatxluivafi de 4 ori mai marcdecatceaafiului. Caiianivaaveafiecare?Catianiarefiecareacum? 51. intr-unpachetsunt8 gume.Mirela cumptuX2 pachetepentruea9i3 pachete pentrusoraei.CategumeacumpiJatin total?(Rezolviin douxmoduri.) 52. 0 gospodinhcumpirhpentmfiecarelune3 kgdezahtu,4 kgdefiinl 9i 2 kg deorez.Cetekilogramedealimenteva cumpirapenffu3 luni? (Rezolviln douh moduri.) 53, in clasanoastrhsunt3 randuridebancicucate5 benciperand Catielevisunt in clasidacdin fiecarebancistau2 elevi? 76
 78. 78. 54. La unmagazinalimentars-auprimit 3 cutii cucate9 kgdebranzdli 5 cutii cu cate12kg debranzd.Din inffeagacantitates-auvandut49kg. Catekilogramede branzlaurimas? 55. Tataa cump;rat110puiefiroditorip€ntrua-i plantain livadd.DintreaceFtia, 30 suntmeri,prunide2 ori maimulgi,iar restulcire$i$icaiqiin numlr egal.aali ciresifi calicaisiacumpdrat? 56. Lao cantinis-auadus20kgdecamedeviti, de2 ori maimultxcarnedeporc Sirestulpanila 90 kg.camedepastue.Carekilogramedecarnedepasiirei_alr adus? 5Z Unapicultoraa$ezatin apropiereauneilivezi 6 randuricucate12stupifiecare li 3randuricucatel8 stupi.Ace$tistupireprezintljumdtatedin num&ui total de stupi.Celi stupiareapicultorulln total? 58, $tiindcAsipt[manadelucruare5 zilelucrxtoare$icAin fiecarezi unmuncitor lucreaza8 ore.aIlAcateorelucreazdintr-osapramiina4 muncirori. 59. lntr-o livadi sunt96 depruni,de3 od maipulini meri,iar piersici,jumitate din numdrulmerilor.Toli pomiiaufosrplanta,Lipe 8 rinduri.Criripomiiructiferi suntperand? 60, Mirceaare86detimbre.Mamaii cumpiri 2 plicuri acate13timbre.Elasazd toatetimbrelepe7 paginialeclasorului.CatedmbresuntpefiecarcpaginA? 61. Andraavea5 anicandmamaei avea28de ani,iar acumauimDrcund41 de ani.Cetianiareacumfiecare? 62. ChndAfrodita avea6 ani,Vlidu! avea2 ani.Acum auimDreund24 deani. Ca! aniarefiecare? 63, Sumaatreinumereconsecutiveimpareeste129.Caresuntnumerele? 64. Sumaarei numereconsecutiveimpareeste195.Caaesuntnumerele? 65. Sumaadouinumereeste252.Caresuntnumereledactunulestetumltatedin celilalt? 56. in doui depozitesunt189t de cereale.Caretonede cerealesuntin fiecare depozitdaciunulestejrmitatedincantitateaaflariln celitalt? 67, Sumaa doudnumereeste380.Caresuntnumercledac[ unul rcprezintiun slbrtdincelelalt? 77
 79. 79. 68. Doi frati auimpreunl490lei. Unul areunsfertdin sumaceluilalt.Cali lei are fiecare? 69, M[ gendescladoudnumere.DacAleimpart,oblincatul4.Dacdle adunoblin suma30.Caresuntnumercle? 70. Doi copiiau22depere.Dupi cemininci fiecarecatedoudpere,leimpa-rtin ala fel incet si primeascide 2 ori mai multe decatceldlalt.Catepereva avea fiecare? 71. Un numfuestede6 ori maimaredecataltul.Caresuntceledoui numeredacd: d) sumalor este63; ,) diferentalor este40? 72. Diferctlaa douenumereeste138.Dacele lmpl4im, oblinemcatul4. Sdse aflenumerele. 73. Treicopiiaustr"ans148dealune.Primulastlanscu4 alunemarDult decatal doilea,iaraltreileacatprimul qialdoilealaunloc.Catealuneasfiansfiecare? 74. Un pfer, dup[ ceparcurgecucamionul60km,constaticdmaiaredeparcurs unsfertdindrumulcetrebuiesil parcurge.Careestelungimeadrumului? 75, Trei piesedeolel centircsc64 kg. Primapiesl centdrc$tecu 16kg maimult decatadoua,iar affeiacu 18kg maimultdecatadoua.Catekilogramecanthrelte fiecarepiesi? 76. Folosindcifra9 9iopemliilecunoscute,incearcisi oblii numirul 10. 77. Decateori hebuiemiclomt[ sumadintresuccesorul$iprcdecesorulnum[rului I2,pentruaob{inejumitateanumirului8t 78, Afll suna,produsul$idiferenladinffesuccesorulSiprcdecesorulnumirului9. 79, Sumaatreinumereeste234.SXseaflenumerele;tiind ci al doileanum[reste dublulprimului,iar alAeileaestetriplul celuide-aldoilea. 80. Gdse$tetoatevalorileliterelor,,m"$i,,n"in fiecaredincazudle: 4)m+n=80 b)m-n=24 c)m+n=48 mtn=3 m:n=5 m,n=30 81. Careestevaloarealui ,,a"dac,i: I.axa+a=90; tr.axa+a=20; IIl.axa+a=56? 7a
 80. 80. 82. Un grupvocalde 12copiicanHun cantecln 3 minute.DacAsedubleazdnumerulcopiilor,in cattimp; cantaacetastcantec? 83, Sumaa treinumereeste572.Sumaprimelordouinumereeste363,iarsumaultimelordoui numerceste445.SAseaflenumercle. 84.,Folosindconvenabilpaxantezele$isemneleopera{iilorcunoscute,reconstituie esaltetile: : !:!:=a :!:!:=o 3n3 n3=i 3D3n3=4 85. Un hen a parcurs3 km in 2 minute.Cafikilometri parcurgehenulln 30 deminute? 86, A neiapafiedinsumaa treinumereesreg0,Sdseaflenunerelesriindci ardoileaestedublulprimuluinumtrr,iaraltreileacatprirniiAoifaunioc,'' 87. Triplul.diferent€ia doui numereestel8O,Strseaflenumerele$tiindcdunulestede3 orimaimicdecatceldlaltnumdr. 88. Jum{tateaunuinumlradunaticusfertulslueste135.Afli numlrul. 89. Triplulunuinumtrrestecu230maimaredecatdublulstru.Afldnumtrrul. 90. _Un^numdr adunatcu sfertul$i cu jumtrtatealui lnsumeiu{119.Careestenumlrul? 79
 81. 81. RASPI,NSTIRI CAPITOLIILIV.3r) 2,4,8.38)8,16.39)6,12.40)r0,20tinbre.42)21.43) 9.58)56garoafe.59)38.60)9m.61)lO,14m.62)10,17.63)8,24.64)49tablouri.65) ro blleti, 15fete.77)s2.78)s. 79)20.80)45.81)54.82)24.83)5, 5. 84)101.85)70 seini.86)9piersici,36meri.87)8,321.93)56.95)6.36,9.98)4,16,8.102)6.103)16, 40.105)6.106)16cntii.107)9. 108)16,10,r0. 115)81.116)48.120)a= 3,b =2, c = 4, x = 4,y = 2,z= 5. 121)3. 125)10,19kg.126)9,n tlmbre.127)72.128)18loi.t5t) 28 ani.ls2) 48.ts3) 61.Is4) 4. 15s)40.1s6)9.1s8)6. 159)44. 161)48,18,72.177)21. 178)14.179)86.181)t8. 182)4tJ.lEs) t2,m. 186)t8,36. 187)10,14.188)9,13.189) r0, t6. 190)10,18km.l97)10,22.192)8, 16pasini.194)8,9.195)5,6,7.196)u paeini.197)4 capre.198)45.200)10ks.201)N = 6.2A) 2lidile.203)30 ^ni.,204) 50. 205)38.206)24ani.207)39,27ani.210)28pasini.212)6, 12,24.213)2,4,8. 214)9. 2ls) 8. CAPITOLULVL E)621.9)685.1l) 646,14)54, 567,570.15)683vagoane. 22)6933,6936,6939.23)9 366.24)8 651.34)4017.38)4 365.'t0) 1305,7308,',| 311.50)3 Edini,211ra|e,126c[rci.51)231,181,398.52)'246.grer,287v.porumb, 368v,orz.53) 252kg mere,168kgpere,504kgprune.54)316,256,158.55)212,399, 149.64)| 234,2 567,835.65) 2 925,66) 2 345,986,3004.67) | 468,25M, 3612.68) 1 59Obecu.i.69)2304,3426,2680.70)99nL 71)4 538saci.72)3040t. CAPITOLULVII. 21) 10,100,50.22)a= 100sau9,b= 9 sau100,c = 900,d = 500.23)31ke.29)194.36)99k'I. 37) 198borcane.33)110kE.39)28m.40)2,3,3. 4I) 120l.42)45ke.43)8.52)669.53)613.54)132kg.55)95oud.58)744sdritr.rri.63) 21btchete,77)a) 10,|00,200.b) 100,4,8,78)60,6,48i114.81)170animale.82)300 pief€,83)888.91)u.n)24.93) 14,15,37,30.96)315.97)15orc.101)7.1U) 18.103) 15.110)44.111)101.114)9'7.115)46km.116)199l dile.117)?l kg..U8)5l pagini. 119)780pdseti.120)360,509kg.128)6,21.129)5,35. 130)5,28. 131)6,20.132)43. 140)62.143)19,8.144)r.157| i 193.145)84,85.146)54,162.147)128kgorez,512kg zah .148) 348,87.149)123,369,150) 36.151) 210pagini.I52) 51caiete. CAPITOLULVlll, 17)35,38 m,18) 14,28 dsm.19)10,14n.20) 9,18 dam.27)200,500cl.29)200,600dl.39)50sticle.40)15,17kJ.48)30,52kE.50)30kE masa,23kgunscaun.55)45,135q.57)200r&atJ,448t stejar.di) l0 ore.66)15minute. 67)ora15.50.68)6 oresi30min. CAPITOLULIX.25) a= 236,b= lm, c = 412,x = 344,y = 213,z = 232.27) 216,32r,106.28)236,187,358.29)283,1@,357.33)c = 8,1='7, 36)236.37)60.41) 66km.42) 50 pa9ini,43)41 kg.44) 66 km.46)45 scaune,9 mese.47) 18,36,54.48)5, 30.49)72,18.50)flvl 4 ani,tatll 28ani.53)30elei.57)252strupi.59)18pomi.60)16 timbte.61)9,32 ^ni. 62) 10,14ani.63)42,43,44.64)63.65,61.65)84,168.66)63, 126.67)'76,3O4.68)98,392.69)6,24.70)5, 15pere,71)9,54,8,48.72)46,184.73) 35,39,74.74)80km.75)26,10,28ke.77)3 on.79)26,52,156.80)a)m= 60,t - 20, b)n= 6,m= 30.c)n = 9,m= 39.81)9,4,7.82)3 min.83)127,236,209.85)45km.86) 40,80,120.87)15, 45. 88)180.89)230.90)68. 80

×