Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Internet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatge

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 41 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a Internet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatge (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Internet com a mitjà d´informació,comunicació i aprenentatge

 1. 1. Leonor Orts Fernández Fátima Lara Álvarez Blasco Andrea Pozo Escalona Internet com a mitjà d ´informació,comunicació i aprenentatge
 2. 2. Índex 1. Què és Internet? Definició, història i evolució. 2. Internet: avantatges i inconvenie nts en l’àmbit acadèmic. 3.Internet com a recurs per a la recerca d’informació. 4.Internet com a recurs per a la comunicació. 5.Internet com a recurs per a l’aprenentatge. 6. Possibilitats educatives en Educació Infantil. 7. Per a saber més… 88. .R Reefeferrèènnccieiess..
 3. 3. 1.Què és Internet?
 4. 4. Internet és l´abreviació de INTERconected NETworks (xarxes interconectades) el resultat de la interconexió de milers de xarxes d'ordinadors distribuïts pel món, mitjançant un protocol de comunicacions, creant una xarxa virtual de recursos i serveis. (1) un canal, no un mitjà. Els diferents mitjàns que utilitzen Internet com a canal són la Web, el correu electrònic, i fins i tot la televisió i la ràdio. ( Javier Candeira, 2001)
 5. 5. (2) http://goo.gl/xrT2Ca
 6. 6. • Diversa informació • Varietat de recursos educatius • Comunicació i intercanvi d’informació • Interés i motivació • Interacció i activitat intel·lectual • Iniciativa • Interdisciplinarietat • Contacte amb les noves tecnologies • Investigació didàctica • Informacions falses o obsoletes • Continguts inadequats • Visió parcial de la realitat • Falta de coneiximents de llenguatges • Esforç escàs • Distracció i addicció • Ansietat • Dispersió • Cansament visual i/o altres (3)
 7. 7. 3. Internet com a recurs per a la recerca d´informació.
 8. 8. Gran biblioteca virtual e-continguts
 9. 9. Quina informació seleccionem en internet i com la utilitzem en l´ aula IMPORTANT
 10. 10. Portals educatius Els portals educatius s'han convertit en un recurs principal que proporciona una gran quantitat d'informació i recursos a tota la comunitat educativa (4)
 11. 11. XTEC Portal Educatiu de Catalunya http://www.xtec.net/
 12. 12. CECE.GVA Portal educatiu de la Comunitat Valenciana Ofereix: informació d'utilitat pedagògica, accés a més de 2.000 continguts educatius, enllaços d'interès, plans… http://www.cece.gva.es/ite/index.asp
 13. 13. EDUCACIÓ.NAVARRA Portal educatiu de Navarra http://www.educacion.navarra.es
 14. 14. EDUCARED Servei que Fundació Telefònica posa a la disposició de la societat per a millorar l'educació per mitjà de les TIC http://www.educared.org/
 15. 15. 4. Internet com a recurs per a la comunicació
 16. 16. XZ GRUPS DE VIDEOCOMUNICACIONS CONVERSACIÓ CORREU ELECTRÓNIC LLISTES DE DISCUSSIÓ EDULIST EDUTEC-L HIPERESPIRAL GRUPS DE NOTICIES
 17. 17. LINOIT Utilitat: podem fer publicacions de qualsevol tipus Propostes Comentaris Qüestions
 18. 18. http:// www.youtube.com/watch?v=UTbxeO6zTOk PPRROOYYEECCTTEE:: ““AAuullaa eenn ccaassaa””
 19. 19. Nou paradigma per a l’accés al procés Nou paradigma per a l’accés al procés d’ensenyança-aprenentatge d’ensenyança-aprenentatge fa que: fa que: Fluïdesa dels diferents Fluïdesa dels diferents rols a l’esquema rols a l’esquema tradicional tradicional Tant alumnes com Tant alumnes com professors professors comparteixen rol per un comparteixen rol per un moment moment Proporciona el treball Proporciona el treball en equip en equip
 20. 20. Ferramenta 2.0 més coneguda i utilitzada en l’entorn educatiu de les TIC Ferramenta 2.0 més coneguda i utilitzada en l’entorn educatiu de les TIC Fàcil, divertit, creatiu i amb grans possibilitats Fàcil, divertit, creatiu i amb grans possibilitats didàctiques didàctiques • Unitats didàctiques. • Recopilacions d’audicions • Unitats didàctiques. • Recopilacions d’audicions o vídeos. o vídeos. • Presentació de treballs, • Presentació de treballs, murals… murals… Com utilitzar-la: 1. Registrant-se. 2. ‘Crear nou Glog’. 3. Anar a les diferents Com utilitzar-la: 1. Registrant-se. 2. ‘Crear nou Glog’. 3. Anar a les diferents seccions. 4. Guardar. seccions. 4. Guardar.
 21. 21. LLaa s seeuuaa e essppeeccifiifcicititaatt LLaa s seeuuaa f afacciliiltitaatt d d’ú’úss EEl ls seeuu f oforrmmaatt d digigititaall EEl ls seeuu c caarrààcctteerr e enn l ílníniaia AVANTATGES
 22. 22. 66.. PPOOSSSSIIBBIILLIITTAATTSS EEDDUUCCAATTIIVVEESS EENN EEDDUUCCAACCIIÓÓ IINNFFAANNTTIILL
 23. 23. PPrroojjeeccttee
 24. 24. CCoollaarraapppp OBJETIUS  Interaccionar amb el contingut  Explorar la seua realitat més propera des d'una altra perspectiva  Motivar METODOLOGIA  Activa  Constructivista Aprenentatge per descobriment Treball individual
 25. 25. CCoollaarraapppp PROGRAMARI  Introduir el tema MAQUINARI  Tablet  Mòbil
 26. 26. SSuummooPPaaiinntt OBJETIUS  Dibuixar els seus propis mitjans de transport adaptats a un medi concret.  Treballar els mitjans de transport  Desenvolupar la creativitat i iniciativa personal. METODOLOGIA  Activa  Constructivista  Treball en parelles
 27. 27. SSuummooPPaaiinntt PROGRAMARI  Durant el projecte MAQUINARI  Ordinador
 28. 28. GGeennMMààggiicc OBJETIUS  Treballar els mitjans de transport a través del còmic  Crear el seu propi còmic  Treballar les seqüències temporals METODOLOGIA  Treball individual  Activa  Constructivista
 29. 29. GGeennMMààggiicc • PROGRAMARI  Durant o al final del projecte MAQUINARI  Ordinador  Impresora
 30. 30. REVISTA COMUNICAR: http://www.revistacomunicar.com/ On podem trobar articles científics sobre comunicació i educació. REVISTA EDUCACIÓ 3.0: http://www.educaciontrespuntocero.com/ És la revista per a l’aula del segle XXI amb recurs educatius per a mestres i famílies.
 31. 31. EDUCACIÓ: http://www.education.com/topic/school-bullying-Aquesta pàgina està en anglès però és molt interessant i podem trobar des d’act ivitats fins a articles periodístics sobre educac ió. ZONA CLIC: http://clic.xtec.cat/ca/index.htm A través d’ella podem buscar activitats per a realitzar amb l’ordinador, per idioma, àrea, nivell o inclús per títol o autor.
 32. 32. ARTICLE CIENTÍFIC Internet i aprenentatge en la societat del coneixement “Las potencialidades educativas de Internet obligan a replantear muy seriamente la dimensión individual y colectiva de los procesos de enseñanza-aprendizaje, los ritmos o tiempos de aprendizaje, las nuevas formas de estructurar la información para la construcción de conocimiento, y las tareas y competencias docentes” (Colás Bravo, 2003)
 33. 33. 8. Referències • (1) Osuna, J.B , Almenara, J. C. (2013). Nuevos escenarios digitales: Las tecnologías de la información y la comunciación aplicadas a la formación y desarrollo curricular. E. Pirámide. • (2) Aguaded, J. I., & Cabero, J. (2002). Educar en red. Internet como recurso para la educación. Málaga: Aljibe. • (3) Marquès, P. (1998). Usos educativos de Internet.¿ La revolución de la enseñanza?. Comunicación y pedagogía, 154, 37-44. • (4) Vila, R. R. (2003). La articulación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Educación. E. Mellen Press. • Candeira, J. (2001). La Web como memoria organizada: el hipocampo colectivo de la red. Revista de Occidente, (239), 87-113. • Bravo, P. C. (2003). Internet y aprendizaje en la sociedad del conocimiento.Comunicar, 10(20), 31-35.
 34. 34. Referències • http://www.xtec.net/ [Consultada el día 03/10/2014] • http://www.educared.org/ [Consult ada el día 03/10/2014] • http://mestreacasa.gva.es/ [Consultada el día 03/10/2014] • http://edu.glogster.com/?ref=com [Consultada el dia 2/10/2014 • http://www.investea.org/principal/si rve-moodle-para-la-educacion-infantil/ [ Consultada el dia 3 / 10/2014] • http://www.revistacomunicar.com/i ndex.php? contenido=detalles&numero=20&a rticulo=20-2003-05 [ Consultada el dia 3/10/2014] • http://www.cece.gva.es/ite/index.a sp [ Consultada el dia 3/10/14] Fotografies: • http://goo.gl/5OwCS6 • http://goo.gl/UXlBwP • http://goo.gl/tlPumI • http://goo.gl/m8IE8w • http://goo.gl/pZxYsf • http://goo.gl/Lyhgmm • http://goo.gl/PHlc1N • http://goo.gl/m8q9zv • http://goo.gl/HfrkgS • http://goo.gl/lqRbEV • http://goo.gl/TMX5rS

Notas del editor

 • Internet és una paraula que està a l'ordre del dia i usem contínuament. Però sabem realment el que significa internet? 
 • Internet és una gran biblioteca virtual on podem trobar i-continguts. els quals ens permeten interactuar de moltes formes amb la informació. Abans la informació que trobaves en internet era merament descargable. En canvi actualment poden ser utilitzats en la xarxa de forma online i fins i tot crear nosaltres mateixos els continguts.
 • Els portals educatius s'han convertit en un recurs principal que proporciona una gran quantitat d'informació i recursos a tota la comunitat educativa (professors, alumnes, gestors de centres i famílies), tals com: informació, instruments per a la cerca de dades, recursos didàctics, eines per a la comunicació interpersonal, formació, assessorament, entreteniment... . i Mitjançant elles es pot potenciar tant el treball administratiu i de gestió del centre com la labor pedagògica.
 • En l'apartat “Recursos” podem trobar diferents materials que estan classificats per matèries i per cursos.En l'apartat “Centres” *enontramos activitats publicades i realitzades pels diferents centres de Catalunya.Projectes *telemàtics / *WEBQUESTES
 • Hay un apartado llamado Información oficial para docentes donde los profesores podrán consultar la legislación educativa.
 • Hay un apartado llamado Información oficial para docentes donde los profesores podrán consultar la legislación educativa.
 • Aquí se pone esta diapositiva y hago la introducción del tema este.
 • Ací parlarem sobre els conceptes relacionats amb el recurs de l’aprenentatge.
 • Permite escribir la fecha, el nombre del autor y de la actividad, elegir y modificar el tamaño de los escenarios que aparecerán en cada viñeta, realizar dibujo libre sobre ellas, añadir mediante arrastre personajes y objetos e insertar diversos tipos de globos para escribir los textos. El resultado se puede imprimir.

×