Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN        MALAYSIAHURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH BAHASA MELAYU ...
KANDUNGANRukun Negara                        iFalsafah Pendidikan Kebangsaan            ...
RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapaiperpaduan yang lebih erat di kalangan selu...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu s...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                        Sek...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                        Sek...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                        Seko...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                         S...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                      Sekolah...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                         S...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu                                          ...
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Hsp bm f4
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Hsp bm f4

3.337 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

Hsp bm f4

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIAHURAIAN SUKATAN PELAJARANKURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH BAHASA MELAYU TINGKATAN EMPAT PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
 2. 2. KANDUNGANRukun Negara iFalsafah Pendidikan Kebangsaan iiKata Pengantar iiiPendahuluan ivMatlamat Objektif dan Organisasi Kurikulum iv - viiPenerangan tentang Huraian Sukatan Pelajaran vii - ixStrategi Pengajaran dan PembelajaranSistem Bahasa x - xivKomponen Kesusasteraan Melayu xivPengisian Kurikulum xiv - xviHuraian Sukatan Pelajaran 1 - 34
 3. 3. RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapaiperpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satucara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negaraakan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yangliberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak;membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga danusaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN i
 4. 4. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuanuntuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ii
 5. 5. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empat Kata PengantarHuraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan EmpatSukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai olehdan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan pelajar. Pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaranmenyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi memberikan cabaran yang sesuai dengan pelajar pada tahapberasaskan pengetahuan pada abad ke-21. tertinggi dalam pendidikan sekolah menengah. Huraian ini seharusnya dapat membantu guru merancang dan melaksanakanDokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Gurudigalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemakmengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarahdiharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan maktab dan universiti, pegawai Kementerian Pendidikan, danpengajaran dan pembelajaran secara berkesan. individu yang mewakili badan-badan tertentu.Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangandiharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraiantambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkandan komunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajian masa setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran secara kontekstual,dan pembelajaran secara konstruktivisme. Di samping itu, nilaimurni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetapdiutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikankeyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupanharian dan dunia pekerjaan.Huraian Sukatan Pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaranyang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut Pengarahtahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. Hasil Pusat Perkembangan Kurikulumpembelajaran diperingkatkan kepada tiga aras, iaitu Aras 1 (aras Kementerian Pendidikan Malaysia.asas), Aras 2 (aras sederhana), dan Aras 3 (aras cemerlang). iii
 6. 6. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatPENDAHULUAN Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu juga memberikanSelaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub pertimbangan terhadap pelbagai gaya pembelajaran, minat, dandalam Akta Pendidikan 1996, Bahasa Melayu ialah mata pelajaran kecerdasan yang berbeza antara satu sama lain di kalangan murid.teras di semua sekolah rendah dan menengah. Bahasa Melayu Aktiviti kokurikulum yang dijalankan di luar waktu sekolah adalahberperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan penting sebagai sokongan untuk memantapkan huraian sukatanrakyat di Malaysia. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina pelajaran.rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi danpemikiran rakyat, juga berperanan sebagai pemangkin kepada Huraian Sukatan Pelajaran memberikan gambaran menyeluruhsemangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua tentang kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah. Huraianrakyat dalam satu wawasan. Pendidikan Bahasa Melayu Sukatan Pelajaran ini mengandungi Matlamat, Objektif, danmempunyai potensi untuk dimartabatkan dan diperluas ke Organisasi Kandungan. Organisasi Kandungan merangkumiperingkat antarabangsa menerusi teknologi maklumat dan Penggunaan Bahasa, Kemahiran Bahasa, Aspek Bahasa, Hasilkomunikasi. Pembelajaran, dan Pengisian Kurikulum yang dijelaskan dalam dokumen ini.Kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah bertujuan untukmemenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi Terdapat lima dokumen sampingan yang dikenali sebagai Huraianmelahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, Sukatan Pelajaran yang berfungsi sebagai panduan untuk guruemosi, rohani, dan jasmani. Kurikulum Bahasa Melayu dalam pengajaran dan pembelajaran. Huraian Sukatan Pelajaranmenyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan ini disediakan bagi setiap tingkatan, iaitu dari tingkatan empatberkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara hingga tingkatan lima.betul dan tepat. Murid mampu mengungkapkan bidang ilmudaripada pelbagai disiplin atau mata pelajaran di samping MATLAMATmengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah menengah adalahHuraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa danmerangkumi tiga bidang penggunaan bahasa, iaitu Bidang berkomunikasi bagi memenuhi keperluan diri dalam urusan harian,Interpersonal, Bidang Maklumat, dan Bidang Estetik. Penumpuan pendidikan dan pekerjaan.pada bidang-bidang ini membolehkan murid menggunakan bahasaMelayu secara berkesan dalam kehidupan harian, bidangpekerjaan, dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumurhidup. Di samping itu, komponen kesusasteraan Melayudiharapkan dapat memupuk minat membaca dan melahirkankenikmatan membaca serta penghayatan terhadap bahan sastera. iv
 7. 7. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatOBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH i. Berbicara dengan rakan mengenai hal peribadi, keluarga,MENENGAH jiran dan peristiwa menarik dengan menggunakan bahasa yang santun;Pada akhir sekolah menengah murid dapat: ii. Berbincang dan mengemukakan idea yang bernas tentangi. melibatkan diri dalam interaksi sosial melalui perbualan, sesuatu perkara untuk mencapai kata sepakat; perbincangan, dan penulisan untuk menjalin serta mengeratkan iii. Berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan hubungan, dan berurus untuk mendapatkan barangan dan dengan menggunakan ungkapan dan ayat yang sesuai; perkhidmatan; iv. Membaca dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan,ii. mendapat dan memproses maklumat secara kritis daripada mendengar dan menonton pelbagai bahan ilmu dan karya pelbagai sumber yang didengar, dibaca, dan ditonton untuk sastera untuk mengumpulkan maklumat. memperoleh ilmu dan maklumat; v. Menyusun maklumat berdasarkan topik atau masalah yangiii. menggunakan maklumat yang diperoleh untuk tujuan dikaji berserta alasan; menyelesaikan masalah dan membuat keputusan, serta menyebarkan maklumat dalam bentuk lisan dan tulisan; vi. Menyampaikan maklumat berdasarkan kerangka penyampaian yang disediakan tentang sesuatu tajuk;.iv. mendengar, membaca, menonton, dan memberikan respons kepada pelbagai bahan bacaan jenis maklumat dan bahan vii. Membaca karya ilmu dan sastera untuk keseronokan serta sastera; memberikan pandangan secara keseluruhan tentang karya tersebut;v. melahirkan idea dan pendapat dalam bentuk lisan dan penulisan jenis maklumat dan imaginatif secara kreatif dan viii. Menghasilkan penulisan kreatif dengan menggunakan kata, berkesan; dan istilah, frasa, ungkapan, dan ayat yang betul dan gramatis; danvi. menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, ix. Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara. semangat patriotik, dan perasaan cinta akan negara yang diperoleh daripada pengalaman pembelajaran di bilik darjah.OBJEKTIF MATA PELAJARAN BAHASA MELAYUTINGKATAN EMPATPada akhir tingkatan satu murid dapat: v
 8. 8. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatORGANISASI KURIKULUMHuraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu sekolah menengah inimengandungi: b. Kemahiran Bahasa a. Penggunaan Bahasa Penggunaan Bahasa merangkumi tiga bidang utama, iaitu Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, Bidang Interpersonal, Bidang Maklumat, dan Bidang bertutur, membaca, dan menulis. Kemahiran Bahasa ini Estetik. Bagi setiap bidang tersebut terdapat Hasil merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Pembelajaran Utama dan Hasil Pembelajaran Khusus yang perlu dikuasai oleh murid. Kemahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid Penggunaan bahasa bagi Bidang Interpersonal mendengar dengan teliti dan memahami perkara yang membolehkan murid memulakan, membina, dan didengar dalam pelbagai situasi pengucapan seperti soal mengekalkan hubungan dengan rakan rapat atau dengan jawab, perbincangan, ucapan, lakonan, dan temu bual. orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurus bagi tujuan komersial. Penggunaan Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid bahasa bagi Bidang Maklumat membolehkan murid menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan, serta idea memperoleh dan menyampaikan maklumat serta ilmu yang kritis dan kreatif secara lisan dengan sebutan dan kepada pihak tertentu. Penggunaan bahasa bagi Bidang intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan Estetik membolehkan murid menikmati karya sastera, kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan bercerita, melahirkan idea serta perasaan secara kreatif. tatabahasa yang sesuai. Bidang Interpersonal memberikan fokus pada kemahiran Kemahiran Membaca merujuk kepada keupayaan murid lisan iaitu, kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran Namun begitu, kemahiran membaca, dan menulis perlu yang betul. Penekanan perlu diberikan pada aspek juga diterapkan di mana-mana yang sesuai contohnya pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan ilmu dan membaca dan menulis surat untuk tujuan sosial. Bidang sastera secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik Maklumat dan Bidang Estetik pula memberikan fokus dan bacaan. penekanan pada kemahiran membaca dan menulis di samping menerapkan kemahiran mendengar dan bertutur. Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid Bidang Maklumat menekankan topik ilmu manakala Bidang menghasilkan pelbagai jenis penulisan kreatif yang Estetik lebih bertumpu pada topik imaginatif. berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. vi
 9. 9. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empatc. Hasil Pembelajaran f. Pengisian Kurikulum Pengisian Kurikulum terdiri daripada elemen yang Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan mencantumkan teras utama dalam kehidupan masyarakat daripada objektif kurikulum bahasa. Pernyataan hasil Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang apa ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan yang harus dicapai oleh murid. Oleh itu, hasil pembelajaran kemahiran bernilai tambah iaitu kemahiran berfikir, kemahiran memerlukan pendekatan yang berfokus pada strategi bilik belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan darjah yang paling berkesan agar murid menguasai hasil komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, tersebut. Justeru, hasil pembelajaran dapat membantu guru pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam pengajaran yang relevan dan berkesan. Selain itu, hasil dunia pekerjaan. Di samping itu, pendidikan nilai, pembelajaran juga membantu dalam membuat pengukuran kewarganegaraan, dan patriotisme diberikan penekanan dan penilaian pencapaian murid. selaras dengan matlamat negara membangunkan Terdapat dua hasil pembelajaran dalam kurikulum Bahasa masyarakat madani. Melayu, iaitu Hasil Pembelajaran Utama dan Hasil PENERANGAN TENTANG HURAIAN SUKATAN PELAJARAN Pembelajaran Khusus. Hasil pembelajaran utama dapat dicapai dengan menguasai hasil pembelajaran khusus. Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan Empat dipersembahkan dalam tiga lajur. Lajur pertama ialah pernyataan Hasild. Sistem Bahasa Pembelajaran seperti yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran. Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Lajur kedua ialah Huraian Hasil Pembelajaran, dan Lajur ketiga merujuk kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada ialah Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan. tatabahasa, kosa kata, peribahasa, ejaan, dan sebutan Hasil Pembelajaran dan intonasi. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Melayu kata umum dan istilah. memberikan tumpuan pada murid untuk menguasai hasil pembelajaran. Hasil Pembelajaran ini terdiri daripada:e. Komponen Kesusasteraan Melayu Hasil Pembelajaran Utama Komponen Kesusasteraan Melayu diajarkan dalam mata pelajaran Bahasa Melayu merangkumi genre novel, Hasil Pembelajaran Utama ialah pernyataan kecekapan cerpen, prosa tradisional, drama, puisi baru dan pusi berbahasa yang ditafsirkan daripada Objektif Kurikulum tradisional. Melalui komponen ini diharapkan minat Bahasa Melayu. Pernyataan kecekapan berbahasa ini membaca, keseronokan membaca, dan penghayatan merangkumi bidang interpersonal, maklumat, dan estetik. terhadap bahan sastera dapat dipupuk. vii
 10. 10. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empat Hasil Pembelajaran Khusus Huraian Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran Khusus ialah perincian kecekapan Huraian Hasil Pembelajaran dalam lajur 2 menyatakan secara berbahasa bagi Hasil Pembelajaran Utama. Kemahiran jelas aras kemahiran yang perlu dicapai oleh murid mengikut mendengar, bertutur, membaca dan menulis terangkum tahap keupayaan dan kemajuan mereka sama ada pada Aras 1, dalam pernyataan Hasil Pembelajaran Khusus. Hasil Aras 2, atau Aras 3. Penyataan Aras 1 hingga Aras 3 dalam Pembelajaran Khusus disusun dari peringkat mudah ke Huraian Hasil Pembelajaran ialah perincian bagi Hasil peringkat yang lebih sukar, dan harus dikuasai oleh murid Pembelajaran Khusus. Pemeringkatan berdasarkan aras ini bagi setiap tingkatan. sejajar dengan pembelajaran masteri dan membolehkan murid yang cemerlang terus maju tanpa mengabaikan murid yangSetiap bidang Penggunaan Bahasa mempunyai sejumlah Hasil berpencapaian rendah. Aras 1 ialah aras paling asas yang harusPembelajaran Utama, manakala setiap Hasil Pembelajaran Utama dicapai oleh semua murid. Kandungan kurikulum bagi aras initerbina daripada sejumlah Hasil Pembelajaran Khusus tertentu adalah yang paling minimum yang harus dikuasai oleh semuayang perlu dikuasai oleh murid. Penomboran hasil pembelajaran murid tingkatan empat. Aras 2 ialah aras bagi murid yangmengikut bidang Penggunaan Bahasa adalah seperti yang berikut: berpencapaian sederhana manakala Aras 3 ialah aras palingPenggunaan Hasil Hasil Pembelajaran Khusus tinggi bagi murid yang berpencapaian cemerlang.Bahasa Pembelajaran Apabila seseorang yang murid berupaya mencapai Aras 1, maka Utama mereka boleh meneruskan pembelajaran ke Aras 2 dan seterusnya 1.0 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6 ke Aras 3. Sekiranya seseorang murid masih tidak berupaya 2.0 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5 mencapai Aras 1, maka guru hendaklah melatih dan membimbingInterpersonal 3.0 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4 murid tersebut sehingga mereka menguasai aras tersebut 4.0 4.1 dan 4.2 sepenuhnya. Dalam hal ini, penilaian terhadap pencapaian murid 5.0 5.1, 5.2, dan 5.3 bagi setiap aras perlu dilaksanakan untuk mengenal pasti sama 6.0 6.1, 6.2, dan 6.3 ada murid perlu dibimbing lagi atau boleh beralih ke pelajaran 7.0 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, dan seterusnya.Maklumat 7.7 8.0 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, Cadangan Aktiviti / Sumber/Catatan dan 8.8 Cadangan Aktiviti / Sumber/ Catatan mengandungi cadangan 9.0 9.1, 9.2, 9.3, dan 9.4 aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta bahan bantu belajar di 10.0 10.1 10.2 10. 3 10.4 10.5 dan 10.6 bilik darjah. Cadangan tersebut disesuaikan dengan Huraian HasilEstetik 11.0 11.1, 11.2, dan 11.3 Pembelajaran serta mengambil kira elemen yang terkandung 12.0 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, dan dalam pengisian kurikulum, contohnya kemahiran meramal dan 12.6 membuat pilihan menggunakan kajian masa depan dan jenis kecerdasan pelbagai yang unik bagi seseorang murid. Semua cadangan ini hanyalah sebagai panduan untuk guru. Guru boleh viii
 11. 11. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empatmengubah suai atau memilih teknik atau aktiviti lain yang sesuaidengan kebolehan murid.Contoh Pemaparan Huraian Sukatan Pelajaran T4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber/Catatan 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan Aras 1 dalam perbincangan i. Menghubungkaitkan topik Berbincang tentang sesuatu perkara 2.1 Mencetuskan idea bernas dengan pengalaman dan secara berpasangan. Pelajar semasa memberikan pendapat pemerhatian untuk mengaitkan pengalaman dan dalam perbincangan. mengemukakan idea yang pemerhatian sendiri untuk menyokong bernas. pandangan misalnya tentang kesan 2.2 Menghuraikan idea bernas suntikan hormon bagi mempercepat secara kritis dan rapi. tumbesaran haiwan. Nota : Contoh pernyataan bagi mengaitkan topik dengan pengalaman: “Saya pernah menghadapi situasi seperti ini dan…” Hasil Pembelajaran Utama Pernyataan aras pembelajaran Nota untuk guru Hasil Pembelajaran Khusus yang dicapai melalui kemahiran berbahasa Cadangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran ix
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANPendekatan Berpusatkan MuridStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Bahasa Penggunaan Tatabahasa yang TepatMelayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka Pendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menekankanberinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. Untuksendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinan berbahasa. mencapai tujuan tersebut, guru perlu merancang dan memilihPendekatan berpusatkan murid selari dengan pembelajaran aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contohmasteri yang menekankan keperluan memastikan murid menguasai penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yanghasil pembelajaran yang ditetapkan. Melalui pembelajaran masteri bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah.murid diberi peluang untuk maju mengikut kadar keupayaanmereka sendiri. Dalam hal ini aktiviti penilaian, pemulihan, dan Bacaan Luaspengayaan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran Bacaan luas memberikan peluang kepada murid untuk menimbadan pembelajaran. ilmu pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan daya berfikir dan minat ingin terus membaca.Kepelbagaian Teknik Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa MelayuPendidikan Bahasa Melayu sekolah menengah menggalakkan dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah dan sastera.penggunaan pelbagai kaedah mengajar. Guru boleh memilih Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan secara serapan.pendekatan, kaedah serta teknik pengajaran dan pembelajaranyang sesuai dengan kebolehan murid. Kaedah dan teknik Penggabungjalinanperbincangan, simulasi, projek, dan inkuri berasaskan Penggabungjalinan memainkan peranan yang penting dalampembelajaran kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses ini, beberapakonstruktivisme dan kontekstual umpamanya, meningkatkan minat kemahiran dapat dikuaai serentak. Penggabungjalinan berlakumurid terhadap pelajaran. Keberkesanan pengajaran bergantung antara hasil pembelajaran daripada bidang penggunaan bahasa,pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu dan serta antara kemahiran berbahasa dengan tatabahasa, kosa kata,teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir dan peribahasa. Penggabungjalinan unsur-unsur tertentusecara kritis dan kreatif, berkomunikasi dan berinteraksi. dihuraikan seperti yang berikut :Kepelbagaian Sumber BahanPenggunaan perpustakaan, pusat sumber dan komputer sangatlah i. Kemahiran bahasa iaitu kemahiran mendengar, bertutur,digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. membaca, dan menulis boleh digabungkan dalamBahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, buku rujukan, proses pengajaran dan pembelajaran, sekurang-kamus, interne, perisian kursus serta bahan sastera dan bukan kurangnya antara dua kemahiran. Kemahiran bahasasastera hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dinyatakan dalam lajur huraian hasil pembelajaran.dan juga untuk bacaan luas. Aktiviti bahasa boleh dijalankan dengan menggunakan x
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empat kemahiran bahasa untuk mencapai Hasil Pembelajaran Meskipun penyerapan dilakukan secara sedar dan Khusus dan Hasil Pembelajaran Utama. terancang namun murid menyerap ilmu dan nilai tersebut secara natural. ii. Tatabahasa boleh digabungkan secara terancang dalam konteks dengan kemahiran mendengar, bertutur, iii. Kemahiran berfikir hendaklah diserapkan secara membaca, dan menulis. terancang dengan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca, dan menulis. Huraian Sukatan Pelajaran iii. Kosa kata dan peribahasa yang hendak diajarkan harus Bahasa Melayu ini memberikan penekanan pada digabungkan secara terancang dengan kemahiran kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif dalam mendengar dan bertutur dalam aktiviti lakonan atau pengajaran dan pembelajaran. perbahasan misalnya, membaca teks yang mengandungi kosa kata sama ada kata umum istilah Jenis Kemahiran Berfikir Dalam Bahasa serta peribahasa, dan menggunakannya dengan betul di mana-mana yang sesuai dalam pertuturan dan Mencirikan penulisan. Mengelaskan, mengumpulkan, mengkategorikan iv. Hasil pembelajaran khusus dalam bidang atau antara Membuat kaitan dan perhubungan bidang boleh digabungkan semasa pengajaran dan Membanding dan membeza pembelajaran. Menyusun aturPenyerapan Mengenal pasti kenyataan benar atau palsuPenyerapan ialah proses menyerapkan pelbagai bidang ilmu, nilaimurni, Membezakan fakta dengan pendapatdan kemahiran bernilai tambah yang dipelajari semasa pengajaran Menganalisisdan pembelajaran Bahasa Melayu. Penyerapan unsur-unsurtertentu dihuraikan seperti yang berikut: Mengesan kecondongan pendapat Mengenal pasti sebab akibat i. Isi pelajaran Bahasa Melayu menyerapkan pelbagai bidang ilmu serta pelbagai tema yang mencakup hal-hal Meramal persendirian dan kemasyarakatan. Mensistesis ii. Semangat kewarganegaraan dan nilai murni masyarakat Mengitlak Malaysia yang berlandaskan kepercayaan dan Membuat analogi kepatuhan kepada Tuhan hendaklah diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Membuat inferens xi
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empat Membuat kesimpulan Pemulihan Aktiviti pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai Menginterpretasi, mentafsir hasil pembelajaran yang belum dicapai. Aktiviti ini dilaksanakan Mengenal pasti idea utama dan idea sokongan mengikut kadar kemampuan murid. Menilai Pengayaan Menjana idea Aktiviti pengayaan perlu diberikan penekanan kerana murid berbeza tahap kebolehan, keupayaan, bakat, dan minat. Murid Merumus, meringkas yang menguasai hasil pembelajaran lebih awal atau dalam jangka Membuat keputusan masa yang ditetapkan diberi aktiviti yang dilaksanakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Menyelesaikan masalah Jenis kemahiran berfiklir yang dinyatakan di atas bertujuan SISTEM BAHASA untuk Untuk membolehkan kemahiran berfikir tersebut Sistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran dikuasai murid, alat berfikir seperti penyusun grafik, soalan tatabahasa, kosa kata, sebutan dan intonasi. Penerangan ringkas (bertumpu, bercapah dan lingkaran soalan) serta peta minda bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. perlu digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. i. Tatabahasaiv. Kemahiran bernilai tambah yang lain iaitu kemahiran teknologii Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar belajar cara dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, ketepatan berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual morfologi dan sintaksis. Namun begitu, aspek sebutan dan juga perlu diserapkan dengan mengambil kira intonasi perlu diberi penekanan dalam kecekapan berbahasa. kesesuaiannya dengan hasil pembelajaran yang ingin dicapai, kebolehan murid, serta sumber yang ada. MorfologiPenilaian Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur,Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan bentuk dan penggolongan kata. Struktur kata ialah susunanpembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unitmaklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unithasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripadaOleh itu, penilaian yang berterusan perlu dijalankan. Melalui proses pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan.penilaian yang berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataanyang perlu diambil terhadap seseorang murid, sama ada dalam berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggotabentuk aktiviti pemulihan atau pengayaan. xii
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empatlain dalam golongan kata yang sama. Aspek morfologi yang Sintaksisdiberikan tumpuan ialah: Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,a. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi: struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, - kata asli bahasa Melayu bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus - kata pinjaman bahasa Melayu tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untukb. Bentuk kata terdiri daripada: membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan - bentuk kata tunggal ialah: - bentuk kata terbitan - bentuk kata majmuk a. Unsur utama ayat yang terdiri daripada kata, frasa, klusa - bentuk kata ganda dan pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi: b. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, - pengimbuhan dan ayat seruan - penggandaan c. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif - pemajmukan d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan songsang. e. Binaan ayat: Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang i. - ayat dasar amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, ii. - tunggal penekanan hendaklah diberikan pada aspek iii. - ayat terbitan atau majmuk penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, termasuk aspek baru dalam proses f. Proses penerbitan ayat: pengimbuhan. - Konsep ayat terbitan - Proses pengguguranc. Golongan kata terdiri daripada : - Proses penyusunan semula - kata nama - Proses peluasan - kata kerja - kata adjektif g. Aspek tanda baca - kata tugas ii. Sistem Ejaan Perkara yang ditekankan ialah: - pola keselarasan huruf vokal - ejaan kata pinjaman - ejaan kata dasar dan kata terbitan xiii
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empatiii. Sebutan dan Intonasi kiasan yang perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut dengan betul Pemilihan peribahasa, kata-kata hikmat dan bahasa kiasan Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian dan nilai sebutan bahasa Melayu baku. murni masyarakat Malaysia. Penguasaan peribahasa ini merupakan lanjutan daripada penguasaan peribahasa pada Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan peringkat sekolah rendah. Peribahasa hendaklah diajarkan mengikut pola ayat yang berikut: dalam konteks. Buku-buku peribahasa Melayu boleh dijadikan - ayat penyata sumber rujukan - ayat tanya - ayat perintah KOMPONEN KESUSASTERAAN MELAYU - ayat terbalik atau songsang - ayat pasif Komponen kesusasteraan Melayu dalam mata pelajaran Bahasa Pola intonasi bagi ayat yang panjang juga perlu diajarkan Melayu meliputi karya sastera yang berbentuk novel, cerpen, sajak, agar murid dapat menyampaikan maksud dengan jelas. drama, cerita klasik, dan puisi lama iaitu pantun, syair, gurindam, seloka dan bahasa berirama. Novel dan antologi sastera yang * Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu ialah buku diperakukan oleh Kementerian Pendidikan hendaklah digunakan. tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. * Senarai karya komponen kesusasteraan Melayu dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5 merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas * Buku Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia Edisi Kedua Bil. 5/2000 bertarikh 23 Februari 2000. Senarai karya mungkin ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam akan bertukar dari masa ke masa. pembelajaran dan pengajaran.iv. Kosa kata PENGISIAN KURIKULUM Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. Terdapat beberapa elemen dalam pengisian kurikulum, iaitu ilmu Penguasaan kosa kata ini adalah lanjutan daripada peringkat daripada pelbagai bidang ilmu dan disiplin, peraturan sosiobudaya, sekolah rendah. Penguasaan kosa kata tersebut perlu dan kemahiran bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran ditingkatkan dan dikembangkan selaras dengan pertambahan teknologi maklumat dan komunikasi, kemahiran belajar cara ilmu dalam bidang mata pelajaran peringkat sekolah menengah. belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. Semua elemen iniv. Peribahasa diajarkan dalam konteks bagi ketiga-tiga bidang yang terdapat dalam Penggunaan Bahasa. Penerangan ringkas bagi setiap Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pengisian ini diberikan di bawah. pepatah, bidalan, perbilangan, kata-kata hikmat dan bahasa xiv
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empata. Ilmu c. Kewarganegaraan Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu bidang sains dan geografi yang boleh Unsur patriotisme dan kewarganegaraan yang digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran bahasa. Pengetahuan juga termasuk perkara memberikan penekanan pada pemupukan semangat semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam cinta dan taat kepada tanah air. Di samping itu, pengajaran dan pembelajaran. pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmenb. Nilai terhadap bangsa dan negara. Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu d. Peraturan Sosiobudaya adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. Selain itu, penghayatan dan amalan nilai Peraturan sosiobudaya dalam pembelajaran Bahasa murni bertujuan untuk membentuk generasi mudah yang Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa, dan berhemah tinggi dan berperibadi mulia. Pemahaman dan peribahasa. Peraturan ini mencerminkan falsafah dan kesedaran tentang nilai masyarakat Malaysia harus keperibadian masyarakat Malaysia. diterapkan dengan terancang sama ada secara langsung atau tidak langsung dan dilanjutkan di peringkat e. Kemahiran Bernilai Tambah antarabangsa selaras dengan keperluan globalisasi. Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman Nilai murni ini ialah: di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. Baik hati Keberanian Kerajinan Keyakinan Sehubungan dengan itu, kurikulum Bahasa Melayu Keadilan Berdikari menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi Kejujuran Tanggungjawab keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran. Rasional Patriotik Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah Kesyukuran Kasih sayang kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan Kerjasama Menghargai komunikasi, kemahiran belajar belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajaran Hemah tinggi Hormat-menghormati konstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. Kesederhanaan Ketekunan Penjelasannya adalah seperti yang berikut: Kebebasan Semangat Kebersihan fizikal kemasyarakatan dan mental xv
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan Empati. Kemahiran berfikir menjangka akibat, serta mengendalikan perubahan Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui supaya murid dapat manfaat yang maksimum. soalan dan aktiviti yang mememrlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar, bertutur, v. Kecerdasan Pelbagai membaca, dan menulis. Kemahiran berfikir sama Kecerdasan pelbagai merangkumi verbal-linguistik, ada dari segi mengkonsepsikan idea, logik-matematik, muzik, kinestetik, visual-ruang, menyelesaikan masalah, atau membuat keputusan interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Oleh itu, adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid pada masa depan. murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderunganii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi mereka kerana setiap individu mempunyai Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi vi. Pembelajaran Konstruktivisme seperti menghantar dan menerima e-mel, Pembelajaran konstruktivisme dalam pendidikan menggunakan aplikasi perisian dalam dapat melahirkan murid yang boleh membina menyempurnakan tugasan harian, dan memperoleh pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri maklumat yang terdapat dalam Internet. berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menjadikan murid lebihiii. Kemahiran Belajar Cara Belajar faham, lebih yakin, dan lebih seronok untuk belajar Kemahiran belajar cara belajar ialah penguasaan sepanjang hayat. teknik belajar cara belajar. Kemahiran ini dapat menanam sikap dan mengamalkan pembelajaran v. Pembelajaran Kontekstual seumur hidup. Penguasaan kemahiran ini Pembelajaran kontekstual ialah kaedah membolehkan murid dapat mengemaskinikan pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan dan cekap bertindak untuk pengalaman harian murid, masyarakat, dan alam menghadapi dunia yang sering berubah. pekerjaan. Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai, secara konkrit,iv. Kajian Masa Depan serta melibatkan latih amal dan berfikir. Kajian masa depan ialah satu pendekatan Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya pembelajaran bagi membolehkan murid menyedari menghubungkaitkan pengetahuan baru secara sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada bermakna dan menghayati kerelevenan masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini pembelajaran dengan kehidupan mereka. bermakna murid dapat membuat ramalan, xvi
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatI Hasil Pembelajaran Bidang InterpersonalBidang Interpersonal berfokus pada keupayaan murid berkomunikasi berasaskan bahasa dengan menggunakan kata, frasa, rangkai kata,ungkapan, dan ayat yang betul dan tepat secara bertatasusila. Bidang ini juga bertujuan untuk mengekalkan hubungan dengan rakan rapatatau orang lain melalui perkongsian idea semasa berinteraksi sosial atau berurus bagi tujuan komersial. Hasil Pembelajaran Utama yangdapat dicapai oleh murid dalam Bidang Interpersonal ialah berinteraksi, memberikan pendapat, berunding, membuat pertimbangan danberurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. T4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan 1.0 Berinteraksi untuk menjalin dan Aras 1 mempererat hubungan mesra i. Berbual mengenai diri sendiri Berbual memperkenalkan diri dalam situasi berkaitan dengan hal peribadi dan tertentu. Contoh: 1.1 Berbual dan berbicara tentang perkembangan diri yang terbaru. - Majlis suai kenal, temu duga perkara yang berkaitan dengan - Berita diri sebenar yang berlaku kepada kehidupan harian yang pelajar minggu lalu (tumpuan pada menyentuh diri, keluarga, peristiwa yang luar biasa). rakan dan masyarakat dengan menggunakan kata, intonasi, ii. Berbual tentang perkembangan Berbual dalam kumpulan kecil tentang berita dan nada yang sesuai. terbaru rakan dan peristiwa semasa dan sensasi. Contoh: semasa. - Perkara yang berlaku di pekan seperti 1.2 Mendengar dan memberikan pertunjukan amal, pesta dan pameran. respons secara lisan dan - Kes pencerobohan laman web parlimen. bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Menulis perenggan pendek tentang perkara tersebut. 1.3 Menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat iii. Memberikan ucapan tahniah, Menyediakan kad ucapan tahniah kepada berdasarkan bahan yang penghargaan, dan takziah kepada rakan yang berjaya melanjutkan pelajaran dikemukakan dengan seseorang. ke luar negara. menggunakan kata dan Menuturkan kata-kata yang sesuai semasa ungkapan yang sesuai. menziarahi rakan yang sakit. 1
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan 1.4 Bersoal jawab secara iv. Berbual dengan orang atasan atau Menggunakan kata gelaran dan panggilan bertatasusila tentang sesuatu orang kenamaan dengan yang betul seperti Tuanku, Dato’ dan Datin perkara dengan menggunakan menggunakan gelaran atau dalam majlis tertentu. pelbagai soalan. panggilan yang sesuai. Melakukan simulasi majlis perasmian 1.5 Berbincang dan membidas v. Berbicara dengan seseorang untuk bangunan baru sekolah. Fikirkan hujah dengan sopan dalam mengambil hati, menyatakan rasa pengucapan yang sesuai ketika menyambut pelbagai situasi. puas hati, kesal atau rasa kurang orang kenamaan seperti raja dan menteri senang tentang sesuatu perkara besar. 1.6. Menyatakan perasaan secara dengan menggunakan kata, gaya berterus terang dan beradab pengucapan dan bahasa badan yang Melakukan aktiviti main peranan antara tentang sesuatu perkara untuk sesuai. ketua dan pegawai bawahan tentang mengekalkan hubungan. tugasan yang memuaskan atau sebaliknya dalam suasana yang mesra. Melakonkan karektor yang memperlihatkan vi. Memahami kata, ungkapan, ayat dan riak muka dan bahasa badan. Contoh: nada yang berbau ugutan. Menunjukkan perasaan suka akan seseorang atau kurang gemar tentang sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Aras 2 Memberikan respons yang sesuai kepada i. Berbincang dengan menggunakan pernyataan/dialog yang berunsur ugutan. soalan bercapah aras tinggi dan memberikan jawapan yang tepat Pelajar menggunakan soalan bercapah aras secara bertatasusila. tinggi tentang sesuatu perkara sosial dalam perbualan. Contoh: Bagaimana, sejauh ii. Berkongsi idea yang bernas mana, dan apa pendapat anda. dengan menokok tambah dan mengukuhkan idea dengan Berbincang dengan rakan menggunakan menggunakan variasi ayat yang ungkapan dan ayat yang jelas. Contoh: gramatis dan jelas maksudnya. Hal kekeluargaan, kerjaya dan rancangan masa depan. 2
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan iii. Menelah perkara yang disukai oleh Berbincang dengan pelawat yang datang rakan yang baru dikenali dengan melawat sekolah tentang sejarah sekolah mengemukakan soalan yang sesuai dan pencapaian dalam bidang akademik untuk melanjutkan perbualan. dan kokurikulum. iv. Memulakan, meneruskan dan Mencungkil pendapat rakan dengan menamatkan perbualan. menggunakan soalan bercapah yang sesuai . Contoh: Pada pendapat awak, adakah negara kita masih kekurangan pakar IT? Menulis surat kepada rakan tentang isu v. Memahami dan memberikan reaksi semasa seperti gejala negatif yang boleh positif terhadap pernyataan yang menjejaskan masa depan generasi muda. bersifat ugutan. Pelajar diajar kemahiran memulakan, meneruskan dan menamatkan perbualan vi. Menyatakan teguran serta secara bertatasusila terutama dengan orang memberikan penjelasan dengan yang tidak dikenali atau orang atasan. menggunakan tutur kata yang beralas. Murid berbincang dalam kumpulan untuk menggariskan kata-kata yang sesuai untuk vii. Mengemukakan bukti dan alasan menangani ugutan tersebut. yang kukuh untuk membidas hujah dengan memelihara kesantunan Menjalankan aktiviti komunikasi lisan atau berbahasa. bertulis untuk memberikan teguran kepada rakan tentang sesuatu perkara. Contoh: Rakan yang tidak mengamalkan pengambilan makanan yang seimbang. Memberikan komen secara spontan terhadap pendapat yang dirasakan berat sebelah bagi tujuan memantapkan hujah dan alasan. 3
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 3 i. Menentukan gaya pengucapan dan Menonton video dan memerhatikan nada unsur paralinguistik yang sesuai suara, mimik muka, dan gerak tangan ketika berinteraksi dalam majlis penutur/watak untuk memahami sikap dan rasmi. pendiriannya. ii. Menggunakan ragam bahasa halus Menggunakan penyataan yang halus dan dalam perbualan dalam situasi bersopan dalam situasi formal atau situasi formal atau yang melibatkan orang yang melibatkan orang yang tidak dikenali. yang tidak dikenali. Contoh: “ kalau tidak keberatan, sudilah… “ iii. Menyangkal pandangan dengan Memberikan komen secara santun dengan mengemukakan bukti dan alasan mengutarakan bukti yang munasabah. yang kukuh dengan memelihara Contoh: “Pandangan anda ada benarnya, kesantunan berbahasa. namun jika ditinjau dari aspek ekonomi...” iv. Meneruskan perbualan dengan Mencungkil minat rakan dengan mengutara- mencungkil pendirian dan hasrat kan soalan langsung atau tidak langsung. seseorang secara bertatasusila. Contoh: Pasukan bola sepak yang diminati atau trend mewarnakan rambut. 4
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan 2.0 Memberikan pendapat yang Aras 1 bernas sebagai sumbangan dalam Berbincang tentang sesuatu perkara secara perbincangan. ii. Menghubungkaitkan topik dengan berpasangan. Pelajar mengaitkan pengalaman dan pemerhatian untuk pengalaman dan pemerhatian sendiri untuk 2.3 Mencetuskan idea bernas mengemukakan idea yang bernas. menyokong pandangan misalnya tentang semasa memberikan pendapat kesan suntikan hormon bagi mempercepat dalam perbincangan. tumbesaran haiwan. 2.4 Menghuraikan idea bernas Nota : Contoh pernyataan bagi mengaitkan secara kritis dan rapi. topik dengan pengalaman: “Saya pernah menghadapi situasi seperti ini dan…” 2.5 Memperkuat hujah dengan menggunakan contoh dan bukti. iii. Menjelaskan idea secara deduktif. Sesuatu idea dijelaskan langkah demi langkah dengan mengaitkannya dengan 2.6 Mengemukakan cadangan yang pengalaman, iaitu mengemukakan idea membina untuk mencapai utama, dan disusuli ayat huraian dan ayat tujuan perbincangan. contoh berdasarkan topik di atas. 2.7 Memberikan penjelasan secara Pelajar melanjutkan pandangannya seperti spontan tentang sesuatu memberikan akibat, tujuan atau sebab- perkara terhadap isu yang musabab. Contoh: Suntikan hormon kepada dikemukakan. ayam boleh mengakibatkan kesan sampingan kepada pengguna. iv. Mendengar pendapat yang Pelajar mengetahui cara dan tempat yang dikemukakan untuk memberikan sesuai untuk mencelah pendapatnya dengan respons yang sesuai. sopan serta peka terhadap kiu-kiu dalam perbincangan/perbualan. Adakan simulasi untuk tujuan ini. v. Memberikan keterangan dengan serta- merta tentang sesuatu perkara. Menulis isi dan pandangan yang telah dibangkitkan dalam perbincangan. 5
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 2 i. Menjelaskan idea secara induktif. Menerangkan dan menulis tentang kesan kajian genetik kepada penghasilan makanan dengan mengaitkannya dengan pengalaman dan pemerhatian iaitu mengutarakan ayat-ayat huraian dahulu dan disudahi ayat topik. ii. Menyokong hujah dengan mengemukakan contoh dan bukti Memetik data statistik atau pernyataan oleh daripada pelbagai sumber rujukan. tokoh yang berwibawa yang relevan untuk menyokong hujah berdasarkan topik yang ditentukan. Contoh: Kajian WHO menunjukkan bahawa teknik pengklonan telah meningkatkan pengeluaran makanan. iii. Memberikan cadangan yang bernas untuk mencapai tujuan perbincangan. Menyediakan draf cadangan untuk dikemukakan kepada ahli kumpulan bagi mendapatkan persetujuan dan memantapkan cadangan tersebut. Teknik PMI boleh diaplikasikan. 6
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 3 i. Menghubungkaitkan isu yang Berbincang tentang satu isu semasa dalam dikemukakan dengan pengalaman kumpulan kecil dan mengaitkannya dengan dan pengetahuan sedia ada dengan pengalaman yang sesuai untuk pantas. menghasilkan jaringan maklumat yang bermakna. Contoh: Isu harga ayam, isu subjek Sains diajarkan dalam bahasa Inggeris. Pelajar membaca isu dalam keratan akhbar sebagai rangsangan dan mencetuskan isu tersebut dalam perbincangan. 7
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan3.0 Berunding secara santun untuk Aras 1 mendapat persetujuan dan kata sepakat. i. Memberikan komen peribadi dengan Melakukan simulasi dan main peranan dalam menggunakan ragam bahasa yang satu situasi yang ditetapkan dengan 3.1 Berbincang dengan tepat dalam situasi formal dan tidak menggunakan ragam bahasa yang sesuai. menggunakan ragam bahasa formal ketika berunding. Contoh: Rancangan untuk mengadakan dan gaya pengucapan yang kem bahasa Inggeris pada masa cuti betul semasa berunding. sekolah. 3.2 Berbincang untuk menerima ii. Memberikan pendapat secara tenang Menjalankan simulasi dan main peranan dan menolak pandangan dengan menggunakan intonasi, nada majlis dialog antara pihak sekolah dengan orang lain secara terbuka dan gaya pengucapan yang wajar syarikat swasta bagi memohon bantuan untuk mencapai kata sepakat. ketika berunding. pihak swasta untuk mengumpulkan barangan terbuang bagi program kitar 3.3 Menyatakan pendirian yang jelas semula. dengan mengemukakan maklumat yang relevan. iii. Menerima atau menolak pandangan Simulasi perundingan pelajar dengan dengan mengemukakan hujah dan syarikat yang memproses barangan untuk 3.4 Mempertimbangkan semua alasan supaya tidak menyinggung dikitar semula. aspek yang dikemukakan perasaan yang dapat diterima oleh dalam perundingan secara pihak lain. rasional untuk mencapai kata sepakat supaya diterima oleh iv. Menjelaskan cadangan untuk Galakkan pelajar mencari cadangan yang semua pihak. menyelesaikan masalah yang menghasilkan situasi ‘menang-menang’ dibangkitkan dalam rundingan. bagi kedua-dua pihak sebagai jalan tengah. 8
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 2 i. Menganalisis idea yang sesuai Membuat sumbang saran dalam kumpulan dikemukakan bagi tujuan menerima bagi tujuan menyelesaikan masalah dan atau menolak pandangan orang lain. membuat keputusan berpandukan situasi yang diberi. ii. Menyatakan pendirian baru dengan Perbincangan antara Guru Penasihat dan mengemukakan alasan yang wajar. Ketua Pengawas bagi merangka program baru untuk meningkatkan kawalan disiplin pelajar sekolah. iii. Menentukan pilihan dan Perbincangan antara pelajar dengan guru bertanggungjawab terhadap pilihan kaunseling bagi memilih mata pelajaran yang yang dibuat dengan mengemukakan bersesuaian dengan kerjaya yang ingin alasan yang konkrit dan contoh yang diceburi. relevan. 9
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 3 i. Mempengerusikan rundingan dengan Melakukan aktiviti main peranan sebagai memperlihatkan ciri kepimpinan yang pengerusi jawatankuasa taman perumahan baik. untuk merancang dan mengendalikan sambutan Hari Keluarga. ii. Membuat pertimbangan dan memilih alternatif terbaik berdasarkan aspek Menjalankan simulasi perbincangan antara tertentu untuk menyelesaikan Ketua Persatuan Pengakap dengan ahli masalah. jawatankuasa untuk memutuskan pemilihan tempat perkhemahan tahunan. 10
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan 4.0 Membuat pertimbangan untuk Aras 1 mencapai keputusan 4.1 Mengesan kecondongan i. Menentukan kecondongan pendapat Aspek kecondongan pandangan harus pendapat dan menimbangkan seseorang dalam menimbangkan diambil kira kerana ini dapat menjejaskan pelbagai pilihan untuk sesuatu perkara. pertimbangan dan proses membuat menyelesaikan masalah dan keputusan. membuat keputusan. Membaca dua laporan tentang liputan insiden 4.2 Menjelaskan dan yang sama untuk mengesan pandangan membuktikan pertimbangan yang berat kepada suatu pihak. secara rasional dan adil untuk meyakinkan pihak yang terlibat. ii. Menganalisis dan menentukan pilihan Menulis ulasan berdasarkan penyelesaian berdasarkan aspek yang tertentu. yang telah dibuat untuk memperbaiki cadangan awal. Aras 2 i. Membandingkan pelbagai pilihan Berbincang dalam kumpulan dan membuat dengan mengambil kira kekangan kajian fisibiliti sesuatu program dari segi untuk menyelesaikan masalah dan keutamaan, keperluan mendesak, faktor membuat keputusan. kekangan, kesan dan faedah jangka panjang. Contoh: Membuat empangan di kawasan tertentu yang menyebabkan penduduk berpindah atau pelaksanaan sekolah satu sesi. 11
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 3 i. Menimbang tara manfaat jangka Berbincang dalam kumpulan untuk membuat panjang sesuatu pilihan untuk justifikasi sama ada menyetujui atau tidak membuat keputusan yang tepat. sesuatu rancangan berdasarkan faktor faedah jangka panjang dan kesan akibatnya. 12
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan5.0 Memujuk untuk mempengaruhi Aras 1 pihak lain melakukan sesuatu 5.1 Berbicara dan merayu dengan i. Menggunakan kata, gaya Menyampaikan ceramah motivasi untuk menggunakan kata, ungkapan, pengucapan dan bahasa badan yang meningkatkan kayakinan diri. Contoh: dan ayat yang dapat sesuai untuk memberikan dorongan Program jaya diri bagi peserta yang akan memberikan kesan memujuk kepada seseorang. mewakili negara dalam pertandingan untuk mendapatkan sesuatu. peringkat antarabangsa. 5.2 Menggunakan hujah yang bernas dan meyakinkan untuk ii. Mengutarakan pandangan untuk Membuat simulasi dialog antara majikan mempengaruhi pihak lain dalam mempengaruhi orang lain. dan pekerja untuk meningkatkan prestasi pelbagai situasi. syarikat. Kaitkan dengan slogan atau prinsip perkhidmatan cemerlang dan 5.3 Merayu dengan menggunakan mengutamakan pelanggan. strategi yang berkesan untuk memujuk pihak lain iii. Menggunakan strategi memuji dan Menjalankan simulasi kempen meningkatkan memberikan penghargaan kepada pelancongan di Malaysia. Masyarakat dipuji pihak yang ingin dipengaruhi. kerana keramahan mereka kepada pelancong luar. Contoh: Sikap jujur warga tempatan yang memulangkan dokumen penting pelancong asing. 13
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan Aras 2 i. Menyusun dan mengemukakan Menulis surat bagi ruangan pembaca untuk hujah dan alasan yang kukuh untuk meningkatkan kesedaran kepada remaja mempengaruhi seseorang. tentang bahaya pil estacy berserta hujah dan alasan yang konkrit. ii. Memujuk seseorang dengan Mengutarakan unsur kecindan. Contoh: menggunakan kaedah soalan retorik Tahukah anda, orang yang tidak mudah dan kata-kata dorongan untuk marah tidak makan tua? meningkatkan kesedaran dan keyakinan seseorang. Aras 3 i. Menggunakan strategi provokasi dan Mengutarakan soalan retorik yang boleh pernyataan yang memeranjatkan diramal jawapannya. Contoh: “Adakah anda untuk memujuk seseorang. ingin dijajah dari segi pemikiran oleh pihak barat?”. 14
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan6.0 Berurus dengan pihak tertentu untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan. Menggunakan unsur paralinguistik seperti 6.1 Menggunakan sebutan, intonasi, Aras 1 sebutan, nada, intonasi dan bahasa badan dan unsur paralinguistik yang yang sesuai dapat melicinkan urusan dalam sesuai untuk mendapatkan i. Berbincang dengan penjual atau interaksi sosial. Contoh: Menggunakan nada barangan dan perkhidmatan. pihak yang menawarkan suara yang rendah dan memberi senyuman perkhidmatan dengan menggunakan ketika menawar harga barang. 6.2 Menggunakan perkataan, unsur paralinguistik dan bahasa ungkapan, ayat, dan laras badan yang sesuai. Mendengar dan mengenal pasti kata, bahasa yang sesuai untuk ungkapan dan ayat yang digunakan oleh mendapatkan barangan dan pihak yang menjalankan transaksi (barangan perkhidmatan. dan perkhidmatan). 6.3 Mengambil tindakan susulan terhadap pihak tertentu yang ii. Berurusan dengan seseorang yang Menggalakkan pelajar menjalankan aktiviti berkaitan dengan barangan dan tidak dikenali secara bersemuka dan main peranan penjual-pembeli melibatkan perkhidmatan. melalui kaedah yang lain untuk barangan dan perkhidmatan yang berbeza mendapatkan barangan dan misalnya ubat-ubatan dan insurans melalui perkhidmatan dengan menggunakan telefon. Galakkan pelajar menggunakan kata, ungkapan, ayat dan laras etiket bahasa yang sesuai. perbualan telefon yang baik. Nota :Contoh kaedah lain yang perlu dipelajari ialah urusan melalui telefon, faksimile dan e-mel. 15
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Tingkatan EmpatT4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti / Sumber / Catatan iii. Memberikan maklum balas yang Memberikan maklum balas yang tepat tepat tentang barangan dan tentang barangan dan perkhidmatan (sebagai perkhidmatan (sebagai pelanggan). pelanggan). Menghasilkan brosur yang mengiklankan barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan dalam menghayati seni kata lagu yang bertujuan untuk promosi barangan/ perkhidmatan. Aras 2 Memberikan penghargaan kepada pihak yang memberikan perkhidmatan yang i . Memberikan penghargaan atas cemerlang. perkhidmatan yang cemerlang dengan menggunakan unsur paralinguistik, kata dan laras yang sesuai untuk Melaksanakan aktiviti main peranan yang menunjukkan situasi pelanggan membuat aduan kepada pengurus syarikat tentang kegagalan memberikan khidmat selepas jualan yang dijanjikan. Aras 3 Menulis laporan aduan atau bantahan i. Mengemukakan aduan dan tentang sesuatu barangan. Pelapor bantahan kepada pihak berkenaan digalakkan membuat keputusan sama ada tentang barangan dan perkhidmatan ingin terus melanggan suatu barang mengikut prosedur yang betul. berdasarkan laporan tersebut. 16

×