Giải phẫu dau mat co

29.284 visualizaciones

Publicado el

4 comentarios
55 recomendaciones
Estadísticas
Notas
Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
29.284
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
79
Acciones
Compartido
0
Descargas
1.216
Comentarios
4
Recomendaciones
55
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Giải phẫu dau mat co

 1. 1. GIẢI PHẪUĐẦU MẶT CỔ
 2. 2. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ NÃO XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG ĐẦU MẶTXƯƠNG SỌ MẶT XƯƠNG CỘT SỐNG XƯƠNG CỘT SỐNG
 3. 3. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ NÃO (15)XƯƠNG TRÁN (1) XƯƠNG THÁI DƯƠNG (2)XƯƠNG SÀNG (1) XƯƠNG ĐỈNH (2)XƯƠNG CHẨM (1) XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI (2)XƯƠNGLÁ MÍA (1) XƯƠNG LỆ (2)XƯƠNG BƯỚM (1) XƯƠNG MŨI (2)
 4. 4. A-XƯƠNG ĐẦU MẶT XƯƠNG SỌ MẶT (8)XƯƠNG KHẨU CÁI (2) XƯƠNG HÀM DƯỚI (1) XƯƠNG GÒ MÁ (2) XƯƠNG MÓNG (1)XƯƠNG HÀM TRÊN (2)
 5. 5. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT X. TRÁN X. ĐỈNH XƯƠNG SÀNG XƯƠNG LỆ X. BƯỚM X. THÁI ẨM DƯƠNG CHXƯƠNG MŨI X. X. GÒ MÁ X. HÀM TRÊN I DƯỚ ÀM X. H
 6. 6. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT1- XƯƠNG TRÁN: GỐC MŨI (GLABELLA) Ụ TRÁN BỜ TRÊN Ổ MẮT CÓ KHUYẾT (LỖ) TRÊN Ổ MẮT CUNG MÀY ĐỘNG MẠCH THẦN KINH TRÊN Ổ MẮT
 7. 7. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT1- XƯƠNG TRÁN: ĐM MÀNG NÃO GIỮA XOANG TRÁN GAI MŨI
 8. 8. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT2- XƯƠNG BƯỚM: CÁNH NHỎ CÁNH LỚNXƯƠNG BƯỚM XƯƠNG BƯỚM THÂN
 9. 9. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT2- XƯƠNG BƯỚM: THÂN XƯƠNG BƯỚM THÂN XƯƠNG BƯỚM MÕM CHÂN BƯỚM MÕM CHÂN BƯỚM TRONG NGOÀI TRONG NGOÀI
 10. 10. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT2- XƯƠNG BƯỚM:2.1- CÁNH LỚN: ÁN TR BỜ ĐỈN Ờ HXƯƠNG BƯỚM B XƯƠNG BƯỚM BỜ G BỜ T LỖ BƯỚM- KHẨU CÁI CÁNH LỚN Ò AIR XƯƠNG BƯỚM MÁ MẢNH NGOÀI HỐ CHÂN MÕM CHÂN BƯỚM BƯỚM HÀM MÓC MẢNH TRONG MÕM CHÂN BƯỚM
 11. 11. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT2- XƯƠNG BƯỚM: KHE Ổ MẮT TRÊN2.2- THÂN: CÁNH NHỎ LỖTRÒN LỖ TK THỊ GIÁC CÁNH LỚN MÕM YÊN TRƯỚC LỖ BẦU DỤC HỐ YÊN LỖ GAI LỖ RÁCH LỖ LỚN X. CHẨM
 12. 12. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT3- XƯƠNG SÀNG:3.1- MẢNH ĐỨNG: MẢNH ĐỨNG XOANG SÀNG XOANG BƯỚM
 13. 13. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT3- XƯƠNG SÀNG:3.1- MẢNH ĐỨNG: MÀO GÀMẢNH ĐỨNG MẢNH NGANG X.LÁ MÍA VÁCH NGĂN VÁCH NGĂN
 14. 14. XƯƠNG ĐẦU MẶT3- XƯƠNG SÀNG:
 15. 15. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT3- XƯƠNG SÀNG:3.2- MẢNH NGANG: XƯƠNG XOĂN MŨI DƯỚI MẢNH NGANG XƯƠNG SÀNG MÕM SÀNG
 16. 16. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT3- XƯƠNG SÀNG:3.2- MẢNH NGANG: THẦN KINH KHỨU GIÁC
 17. 17. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT3- XƯƠNG SÀNG:3.3- MÊ ĐẠO SÀNG:
 18. 18. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT3- XƯƠNG SÀNG:3.3- MÊ ĐẠO SÀNG: MẢNH NGANG XOANG SÀNG
 19. 19. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT4- XƯƠNG LÁ MÍA: C BỜ R ƯỚ T RÊ T N BỜ BỜ DƯỚI
 20. 20. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT5- XƯƠNG HÀM TRÊN: 4 MẶT: 4 MẶT: MẶT MŨI MẶT Ổ MẮT MẶT THÁI DƯƠNG LỖ DƯỚI Ổ MẮT MẶT TRƯỚC GAI MŨI TRƯỚC
 21. 21. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT5- XƯƠNG HÀM TRÊN: 4 MÕM: 4 MÕM: MÕM TRÁN MÕM GÒ MÁ MÕM HUYỆT RĂNG
 22. 22. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT2- XƯƠNG HÀM TRÊN: MÕM TRÁN MÕM KHẨU CÁI MÕM HUYỆT RĂNG
 23. 23. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT6- XƯƠNG HÀM DƯỚI: MÕM VẸT KHUYẾT LỒI CẦU HỐ DƯỚI HÀMĐƯỜNG CHẾCH CÀNH CÀNH LỖ CẰM LỒI CẰM GÓC GÓC THÂN THÂN
 24. 24. A- XƯƠNG ĐẦU MẶT6- XƯƠNG HÀM DƯỚI:
 25. 25. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔĐẶC ĐIỂM CHUNG:1- BÁM TẬN VÀO DA MẶT2- DIỄN TẢ NÉT MẶT3- DO THẦN KINH MẶT (VII) CHI PHỐI VẬN ĐỘNG/ NHÓM CƠ NHAI DO DÂYTHẦN KINH SỐ V CHI PHỐI VẬN ĐỘNG
 26. 26. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ 1- CƠ VÙNG TRÁN 1- CƠ VÙNG TRÁN 2- CƠ MẮT 2- CƠ MẮT3- CƠ MŨI 3- CƠ MŨI4- CƠ MIỆNG 4- CƠ MIỆNG
 27. 27. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ5- CƠ TAI: TRÊN, TRƯỚC, SAU 5- CƠ TAI: TRÊN, TRƯỚC, SAU
 28. 28. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ 1- CƠ TRÁN1- CƠ BỤNG 2- CƠ BỤNG 3- CƠ THÁI TRÁN CHẨM DƯƠNG ĐỈNH
 29. 29. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ CƠ BỤNG TRÁN CƠ BỤNG TRÁN CÂN CƠ CHẨM- TRÁN CÂN CƠ CHẨM- TRÁN CƠ BỤNG CHẨM CƠ BỤNG CHẨM
 30. 30. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔCƠ THÁI DƯƠNG- ĐỈNH
 31. 31. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ 2- CƠ MẮT1- CƠ VÒNG MẮT 2- CƠ CAU MÀY 3- CƠ HẠ MÀY
 32. 32. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔCƠ VÒNG MẮTCƠ VÒNG MẮT CƠ CAU MÀY CƠ CAU MÀYPHẦN MÍ MẮTPHẦN Ổ MẮT CƠ HẠ MÀY CƠ HẠ MÀY
 33. 33. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ 3- CƠ MŨI 2- CƠ MŨI 3- CƠ 1- CƠ (LÀM NỞ HẠ VÁCH MŨIMẢNH KHÀNH CÁNH MŨI) (LÀM HẸP CÁNH MŨI)
 34. 34. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔCƠ MẢNH KHẢNHCƠ MẢNH KHẢNH PHẦN NGANG PHẦN CÁNH CƠ MŨI CƠ MŨI CƠ HẠ VÁCH MŨI CƠ HẠ VÁCH MŨI
 35. 35. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ 4- CƠ TAI 4- CƠ TAI 3- CƠ TAI TRÊN 3- CƠ TAI TRÊN1- CƠ TAI TRƯỚC1- CƠ TAI TRƯỚC 2- CƠ TAI SAU 2- CƠ TAI SAU
 36. 36. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ CƠ TAI TRÊNCƠ TAI TRƯỚC CƠ TAI SAU
 37. 37. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ5- CƠ MIỆNG5- CƠ MIỆNG 1- CƠ VÒNG MIỆNG 1- CƠ VÒNG MIỆNG 2- CƠ NÂNG MÔI TRÊN CÁNH MŨI 2- CƠ NÂNG MÔI TRÊN CÁNH MŨI 3- CƠ NÂNG MÔI TRÊN 3- CƠ NÂNG MÔI TRÊN 4- CƠ NÂNG GÓC MIỆNG 4- CƠ NÂNG GÓC MIỆNG 5- CƠ GÒ MÁ BÉ 5- CƠ GÒ MÁ BÉ 6- CƠ GÒ MÁ LỚN 6- CƠ GÒ MÁ LỚN
 38. 38. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ5- CƠ MIỆNG5- CƠ MIỆNG 7- CƠ CƯỜI 7- CƠ CƯỜI 8- CƠ HẠ MÔI DƯỚI 8- CƠ HẠ MÔI DƯỚI 9- CƠ HẠ GÓC MIỆNG 9- CƠ HẠ GÓC MIỆNG 10- CƠ CẰM 10- CƠ CẰM 11- CƠ NGANG CẰM 11- CƠ NGANG CẰM 12- CƠ MÚT 12- CƠ MÚT
 39. 39. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔCƠ NÂNG MÔI TRÊNCÁNH MŨI CƠ NÂNG GÓC MIỆNGCƠ NÂNG MÔI TRÊN CƠ GÒ MÁ BÉ CƠ MÚT CƠ GÒ MÁ LỚN CƠ CƯỜI CƠ HẠ GÓC MIỆNG CƠ VÒNG MIỆNG CƠ HẠ MÔI DƯỚI CƠ CẰM
 40. 40. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ
 41. 41. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ
 42. 42. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔNHÓM CƠ NHAI 1- CƠ THÁI DƯƠNG 2- CƠ CẮN 3- CƠ CHÂN BƯỚM TRONG 4- CƠ CHÂN BƯỚM NGOÀI
 43. 43. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ 1- CƠ THÁI DƯƠNG 1- CƠ THÁI DƯƠNG NÂNG HÀM LÊN KÉO HÀM RA SAU MÕM VẸT
 44. 44. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔ CUNG GÒ MÁ 2- CƠ CẮN 2- CƠ CẮNNÂNG HÀM LÊN MẶT NGOÀI GÓC HÀM
 45. 45. CƠ ĐẦU MẶT CỔ 3- CƠ CHÂN BƯỚM NGOÀI 3- CƠ CHÂN BƯỚM NGOÀI KÉO HÀM DƯỚI RA TRƯỚC4- CƠ CHÂN BƯỚM TRONG KÉO HÀM DƯỚI LÊN TRÊN 4- CƠ CHÂN BƯỚM TRONG RATRƯỚC
 46. 46. NHÓM CƠ CỔ TRƯỚC BÊN 1- CƠ CỔ BÊN CƠ BÁM DA CỔ CƠ ỨC ĐÒN CHỦM 2- CƠ TRÊN MÓNG CƠ NHỊ THÂN CƠ TRÂM MÓNG CƠ HÀM MÓNG CƠ CẰM MÓNG 3- CƠ DƯỚI MÓNG CƠ ỨC MÓNG CƠ ỨC GIÁP CƠ GIÁP MÓNG CƠ VAI MÓNG 4- CƠ TRƯỚC CỘT SỐNG 5- CƠ BÊN SỐNG
 47. 47. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔNHÓM CƠ CỔ BÊNNHÓM CƠ CỔ BÊN CÔ A CƠ BÁM D M CHỦ ĐẦU ỨC - DÒN C CƠ Ứ ĐẦU ĐÒN
 48. 48. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔNHÓM CƠ TRÊN MÓNGNHÓM CƠ TRÊN MÓNG CƠ HÀM MÓNG CƠ CẰM MÓNG CƠ NHỊ THÂN CƠ TRÂM MÓNG
 49. 49. B- CƠ ĐẦU MẶT CỔNHÓM CƠ DƯỚI MÓNGNHÓM CƠ DƯỚI MÓNG CƠ GIÁP MÓNG CƠ VAI MÓNG CƠ ỨC GIÁPCƠ ỨC MÓNG
 50. 50. C- ĐỘNG MẠCH CẢNHCAÙC NHAÙNHBEÂN CUÛAÑM DÖÔÙIÑOØN ÑM CAÛNH TRONG ÑM CAÛNH NGOAØIÑM DÖÔÙIÑM DÖÔÙI ÑM CAÛNH ÑOØN ÑOØN CHUNG HEÄ HEÄ THOÁNG THOÁNG ÑM CAÛNH
 51. 51. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐM CẢNH TRONG ĐM CẢNH TRONG ĐM CẢNH NGOÀI ĐM CẢNH NGOÀI CUNG CẤP MÁU CHO NÃO BỘCUNG CẤP MÁU CHO VÙNGĐẦU MẶT CỔ ĐM CẢNH CHUNG
 52. 52. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH ÑM TAI SAU ÑM TAI SAU ÑM CHAÅM ÑM CHAÅM ÑM HAÀU ÑM HAÀU LEÂN LEÂN ÑM LÖÔÕI ÑM LÖÔÕI ÑM ÑM GIAÙP ÑM GIAÙP ÑMMAËT TREÂN TREÂNMAËT PHÂN NHÁNH ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI
 53. 53. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH1- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG:1.1- ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI: NHAÙNH TRAÙN NHAÙNH ÑÆNH ÑM GOØ MAÙ OÅ MAÉT ÑM TAI TRÖÔÙC ÑM MAËT NGANG ÑM THAÙI DÖÔNG ÑM THAÙI DÖÔNG NOÂNG NOÂNG
 54. 54. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH1- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG:1.1-ĐỘNG MẠCH CẢNH NGOÀI: ÑM THAÙI DÖÔNG SAÂU ÑM CB-K.CAÙI ÑM CHAÂN BÖÔÙM NGOAØI ÑM DÖÔÙI OÅ ÑM CÔ MAÉT CAÉN ÑM HUYEÄT RAÊNG ÑM NHĨ TRƯỚ C TREÂN ÑM MAÙ ÑM MAØNG NAÕO GIÖÕA ÑM HAØM (TRONG HỐ ÑM HUYEÄT RAÊNG CHAÂN BƯỚ M DÖÔÙI KHẨ U CAÙI ) ÑM CHAÂN BÖÔÙM TRONGÑM CAÛNH ÑM HAM ÑM HAM
 55. 55. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH1.2- ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG: TRONG SỌ TRONG X. ĐÁ NGOÀI SỌ
 56. 56. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐỘNG MẠCH MẮT ĐỘNG MẠCHĐỘNG MẠCH ĐỘNG MẠCH ĐỘNG MẠCH MẠCH MẠCNÃO TRƯỚC NÃO GIỮA THÔNG SAU TRƯỚC
 57. 57. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH1- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG:1.2- ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG: TK III TK IV ĐM CẢNH TRONG TK V 1 TK V 2 TK V I
 58. 58. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH1- ĐỘNG MẠCH CẢNH CHUNG:1.2- ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG: ĐỘNG MẠCH NÃO TRƯỚC ĐỘNG MẠCH NÃO GIỮA ĐỘNG MẠCH MẠCH MẠC TRƯỚCĐỘNG MẠCH THÔNG SAU ĐỘNG MẠCH NÃO SAU
 59. 59. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN2- ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN: TK HOÀNH TK X ĐM GIÁP DƯỚI ĐM NGANG CỔ QUAI DƯỚI ĐM TRÊN VAI ĐÒN 1- THÂN GIÁP CỔ 1- THÂN GIÁP CỔĐOẠN TRONG CƠ BẬC THANGĐOẠN TRONG CƠ BẬC THANG
 60. 60. C- ĐỘNG MẠCH CẢNH- DƯỚI ĐÒN2- ĐỘNG MẠCH DƯỚI ĐÒN: ĐM NỀN LỖ CHẨM LỖ NGANG 2- ĐM ĐỐT SỐNG 2- ĐM ĐỐT SỐNG 3- ĐM NGỰC TRONG 3- ĐM NGỰC TRONGĐOẠN TRONG CƠ BẬC THANGĐOẠN TRONG CƠ BẬC THANG

×