Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Nnnnn

278 visualizaciones

Publicado el

ppt

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Nnnnn

 1. 1. VVOOLLCCAANNOOEESS
 2. 2. WWHHAATT IISS VVOOLLCCAANNOOEESS?? •VVOOLLCCAANNOO IISS AA MMOOUUNNTTAAIINN TTHHAATT OOPPEENNSS DDOOWWNNWWAARRDD TTOO AA PPOOOOLL OOFF MMOOLLTTEENN RROOCCKK BBEELLOOWW TTHHEE SSUURRFFAACCEE OOFF TTHHEE EEAARRTTHH ..
 3. 3. HHOOWW AARREE VVOOLLCCAANNOOEESS FFOORRMMEEDD • VVOOLLCCAANNOOEESS AARREE FFOORRMMEEDD WWHHEENN MMAAGGMMAA FFRROOMM WWIITTHHIINN TTHHEE EEAARRTTHH’’SS UUPPPPEERR MMAANNTTLLEE WWOORRKKSS IITT’’SS WWAAYY TTOO TTHHEE SSUURRFFAACCEE.. • AATT TTHHEE SSUURRFFAACCEE,, IITT EERRUUPPTTSS TTOO FFOORRMM LLAAVVAA FFLLOOWWSS OOFF AASSHH DDEEPPOOSSIITT .. • OOVVEERR TTIIMMEE AASS TTHHEE VVOOLLCCAANNOO CCOONNTTIINNOOUUSS TTOO EERRUUPPTT,, IITT WWIILLLL GGEETT BBIIGGGGEERR AANNDD BBIIGGGGEERR
 4. 4. VVOOLLCCAANNIICC EERRUUPPTTIIOONN
 5. 5. WWHHAATT IISS VVOOLLCCAANNIICC EERRUUPPTTIIOONN?? • WWHHEENN PPRREESSSSUURREE BBUUIILLDDSS UUPP,,EERRUUPPTTIIOONNSS OOCCCCUURR,, GGAASSEESS AANNDD RROOCCKKSS SSHHOOOOTT UUPP TTHHRROOUUGGHH TTHHEE OOPPEENNIINNGG AANNDD FFIILLLL TTHHEE AAIIRR WWIITTHH LLAAVVAA FFRRAAGGMMEENNTTSS.. • EERRUUPPTTIIOONN CCAANN CCAAUUSSEE LLAATTEERRAALL BBLLAASSTTSS,,LLAAVVAAFFLLOOWWSS HHOOTT AASSHH FFLLOOWWSS,,MMUUDD SSLLIIDDEESS,,AANNDD FFLLOOOODDSS.. • AANN EERRUUPPTTIINNGG VVOOLLCCAANNOO CCAANN TTRRIIGGGGEERR TTSSUUNNAAMMIISS,,FFLLAASSHHFFLLOOOODDSS,,EEAARRTTHH QQUUAAKKEESS,,MMUUDD FFLLOOWWSS AANNDD RROOCCKK FFAALLLLSS
 6. 6. TTYYPPEESS OOFF VVOOLLCCAANNOOEESS •AACCTTIIVVEE VVOOLLCCAANNOOEESS •EEXXTTIINNCCTT VVOOLLCCAANNOOEESS •DDOORRMMAANNTT VVOOLLCCAANNOOEESS
 7. 7. AACCTTIIVVEE VVOOLLCCAANNOO • AANN AACCTTIIVVEE VVOOLLCCAANNOO IISS EERRUUPPTTSS RREEGGUULLAARRLLYY
 8. 8. EEXXTTIINNCCTT VVOOLLCCAANNOO • AANN EEXXTTIINNCCTT VVOOLLCCAANNOO IISS AA VVOOLLCCAANNOO TTHHAATT IISS NNOO LLOONNGGEERR AACCTTIIVVEE
 9. 9. DDOORRMMAANNTT VVOOLLCCAANNOO • TTHHOOSSEE TTHHAATT HHAAVVEE EERRUUTTEEDD EEAARRLLIIEERR AANNDD NNOOTT AACCTTIIVVEE IINN TTHHEE RREECCEENNTT PPAASSTT
 10. 10. DIFFERENCE BBEETTWWEEEENN LLAAVVAA AANNDD MMAAGGMMAA • TTHHEE MMOOLLTTEENN RROOCCKK MMAATTEERRIIAALL FFOOUUNNDD WWIITTHH IINN TTHHEE EEAARRTTHH IISS CCAALLLLEEDD MMAAGGMMAA.. • TTHHEE RREEMMAAIINNIINNGG MMOOLLTTEENN MMAATTEERRIIAALL IISS CCAALLLLEEDD LLAAVVAA..
 11. 11. TTHHAANNKKSS NNeeeetthhuu LLeekksshhmmii GG RR SSoocciiaall SScciieennccee,, RReegg NNoo..1133330033001177

×