Publicidad
Evolución históricaa
Evolución históricaa
Evolución históricaa
Evolución históricaa
Publicidad
Evolución históricaa
Evolución históricaa
Evolución históricaa
Evolución históricaa
Próximo SlideShare
10 evolucion historica das tic 1bach c doc10 evolucion historica das tic 1bach c doc
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Evolución históricaa

  1. AS TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E DA COMUNICACIÓN Lelia Rodríguez Diéguez nº31 1ºBAC. C
  2. Tecnoloxías da información e da comunicación Lelia Rodríguez 2 Índice: Evolución histórica ............................................................................... 3 Telecomunicacións. Intelixencia artificial. Tecnoloxía multimedia. ... 4 Internet: A globalización ...................................................................... 5 A web 2.0. Aplicacións sociais das TIC. ............................................. 6 Valoración crítica das posibilidades e riscos das TIC........................ 7
  3. Tecnoloxías da información e da comunicación Lelia Rodríguez 3 Evolución histórica A revolución electrónica iniciada na de cada dos 70 contitúe o punto de partida para para o desarroio crecente da “Era Dixital”. Os avances científicos no campo da electrónicas tiveron consecuencias inmediatas: unha caída fugaz dos precios nas materias primas e a preponderancia das Tecnoloxías da Informacion que combinaban esencialmente a electrónica e o software. Pero as investigacións desasrroiadas a pricipios dos anos 80 permitiron a converxencia da electrónica, a informática e as telecomunicacións posibilitando a interconexión ente redes. Desde entonces, os criterios de éxito para unha organización o empresa dependen cada vez máis da súa capacidade para adaptarse as innovacións tecnolóxicas e da súa actividade para poder usalas no seu beneficio propio, ben sexa para empresa ou para cada empresario que reside nela. En cuanto a informática sabemos que é unha ciencia de tratamento a informarción a traves dun ordenador ou tamén chamado computadora. A informática causou grandes avances na sociedade, xa que grazas a ela é máis fácil comunicarnos, crear efectos visuais, cousa que antes era moi complicado; debuxar, crear documentos e infinidade de cousas que antigamente era imposible. Por outra parte temos a tenoloxía, a cal dous personaxes Harvey Brooks y Daniel Bell definiron da seguinte forma: “o uso dun coñecemento científico para especificar o modo de facer as cousas dun xeito reproducible”. Podemos dicir que as Tecnoloxías da Información máis que unha ferramenta, é unha ciencia que de adica a xerar novos coñecementos para as persoas que disponen delas e así poder conseguir unha comunicación e unha convivencia global. Poderíamos establecer unha semellanza entre a Revolución das Tecnoloxías da Información e a Revolución Industrial, na cal a única diferenza sería a materia prima da súa maquinaria, e dicir, pasamos de usar recursos naturais, enerxía a obter información prácticamente da nada. Esta revolución das tecnoloxías marca un momento crucial na sociedade mundial. Grazas as tecnoloxías a comunicación é máis fácil e crea un fluxo activo nas interrelacións sociais.
  4. Tecnoloxías da información e da comunicación Lelia Rodríguez 4 Telecomunicacións. Intelixencia artificial. Tecnoloxía multimedia. Para falar das telecomunicancións, hai que empezar definindo o que son. Todas as transmisións e recepción de señales de calquer natureza, normalmente natureza electromagnética, que conteña signos, sonidos ou imaxes, coñecese co nome de telecomunicación. Ao longo da historia existiron situacións nas foi necesaria unha comunicaión a distancia, como puido ser en batallas pou no comercio. Pero a nase académica que estudia estes medios, data a principal aparición destas comunicacións no século xx. Cando as civilizacións que existiron ata entón comezaron a expandir o seu terreo foi necesario un sistema de comuniucacións que permitisen a vixilancia deses terreos. O método máis antigo telecomunicacións é o mensaxeiro, este viaxaba levando mensaxes dun lugar a outro. Aínda que despois civilizacións como a exipcia inventaron un correo postal máis eficiente ao longo dos seus territorios. Outras telecomunicaións usadas e que aínda se seguen usando son as señais de fumo, que se soian utilizar para avisar cando viña algun invasor ou de avisar os compañeiros de onde se atopaba certa persoa. O uso de tambores, cornos, etc, tamén se consideran telecomunicacións. Os cornos foron usados As bramaderas para alertar de perigos usadas polos cercanos. Apaches. A historia da intelixencia artificial comezon no ano 1935 cando nunha conferencia de Darthmounth grabou este término. Pero para entón xa se había traballado nel cinco anos antes, nos cales propuxeran moitas definicións pero ningunha se consideraba váida para a comunidade investigadora. As primeiras ideas deste término nacen en Grecia, antes de Cristo, Aristóteles aportou a primeiras reglas sobre o funcionamento e comportamento dunha parte da mente. Hoxe en día podemos definir a intelixencia artificial como un área multidisciplinaria que, a través de ciencias como a informatica, a lóxica e a filosofía, estudia a crecación e o diseño de entidades capaces de razonar por si mesmas utilizando a intelixencia humana. Exemplos de IA na vida cotidiana poden ser a planificación automática ou o recoñecemento da escritura. Por último, está a tecnoloxía multimedia, do cal podemos falar da multimedia por separado. A multimedia utilizase para referirse a calquera obxeto ou
  5. Tecnoloxías da información e da comunicación sistema que utiliza múltiples medios de expresión físicos ou dixitales para presentar ou comunicar. Esta definimola como a tecnoloxía que permite integrar texto, números, graficos, imaxes fixas ou en movemento, sonidos, alto nivel de intectividade e ademais, as posibilidades de navegación ao longo de diferentes documentos. Tamén podemos falar de multimedia interactiva cando o usuario ten libre o control sobre a presentación dos contidos. O concepto de multimedia é tan antigo como a comunicación humana xa que ao expresarnos nunha charla normal falamos, escribimos, observamos ó noso interlocutor e accionamos con xestos e movementos das mans. Lelia Rodríguez 5 Multimedia é unha combinación de formas de contido: Texto Sonido Imaxe Animación Vídeo Interactividade Internet: A globalización É este medio de comunicación, tal vez uns dos factores máis representativos que interveñen no proceso de formación da denominada “aldea global”. O mundo dixital pousase ante os nosos ollos coma unha rápida e eficaz interconexión, que nos brinda a posibilidade de acceder virtualmente a bases de datos existentes en calquera parte do mundo. Incluso poderíamos dicir que o Internet é unha globalización dos medios de comunicación, debido a que nel fai presencia tanto radio e televisión como outros medios de alcance masivo en forma de sitios web. Portales de noticias, de entretemento, investigación, educación entre moitos outros, son os que podemos atopar besta telaraña mundial que veu revolucionando o mundo e que fai tan so uns poucos anos era inimaxinado. Aínda que son innumerables os beneficios de internet, sería inequívoco dicir que os efectos negativos tamén están presentes. Dámonos conta que non só basta con posuir as ferramentas que nos brindan a posibilide de unificarnos,
  6. Tecnoloxías da información e da comunicación senón que tamén, esto dase na medida na que exista un maior compromiso de facer un uso prudente de tales sistemas. Lelia Rodríguez 6 A web 2.0. Aplicacións sociais das TIC. Este término comprende aqueles sitios web que facilitan compartir información na World Wide Web. Un sitio web 2.0 permite aos usuarios interactuar e colabrorar entre si como creadores de contido xerado por usuarios nunha comunidade virtual, a diferenza de sitios web estáticos onde os usuarios se limitan a observación pasiva dos contidos que se crearon para eles. Exemplos da web 2.0 son as comunidades web, os servicios web, as aplicación web, os servicios de redes sociais, etc. É a evolución das aplicación estáticas a diámicas onde a colaboración do usuario é necesaria. O término web 2.0 está asociado estreitamente con Tim O’Reilly, debido á conferencia sobre a web 2.0 de O’Reilly Media en 2004. Aínda que o término suxire unha nova versión da WWW, non se refire a unha actualización das especificacións da web, senon máis ben a cambios acumulativos na forma na que desarroiadores de software e usuarios finales utilizan esta web. O feito de que a web 2.0 é cualitativamente diferente das tecnoloxías web anteriores foi cuestionadonpolo creador da WWW, quen calificou ao término como “tan só unha xerga”; precisamente porque tiña a intención de que a web incorporase estos valores en primeiro lugar. En conclusión esta web permítenos realizar traballo colaborativo entre varios usuarios ou colaboradores. A aplicación destas tecnoloxías estendeuse a todos os sectores da sociedade. Aínda queas temos presentes na nosa vida diaria, a súa influencia vai máis alá. Xa que permitiron descubrimentos importantes, tales como a secuencia do xenoma humano. Cada día atopamos máis aplicacións TIC, como un exemplo no sistema educativo porque a sociedade demanda que os futuros traballadores se integren no coñecemento desta tecnoloxías como parte da súa formación. O desarroio da información, os materiales multimedia e a gran difusión de internet, fixeron posible que se produza un cambio na educación. A incorporación da “competencia dixital e tratamento da información”, denota a importancia da inclusión destas tecnoloxías o proceso de aprendizaxe. O seu gran impacto en todos os ámbitos da nosa vida fai cada vez máis difícil que poidamos actuar eficientemente prescindindo delas. As súa principais aportacións ás actividades humanas concretanse unha serie de funcións que nos facilitan a realización dos nosos traballos porque, sexan estos o que sexan, sempre requiren unha certa información para realizalo, un determinado proceso de datos e a menudo tamén a comunicación con outras persoas; e esto é precisamente o que nos ofrecen as TIC. E é que agora as persoas podemos repartir o tempo da nosa vida interactuando en tres mundos: o mundo presencial, de natureza física, constituido por átomos, rexido polas leis do espazo, no que hai distancias entre as cousas e as persoas; o mundo intrapersoal da imaxinación e o ciberespacio, de natureza virtual, constituido por bits, sin distancias.
  7. Tecnoloxías da información e da comunicación Lelia Rodríguez 7 Valoración crítica das posibilidades e riscos das TIC As Tecnoloxías da Información e as Comunicación (TIC) son incuestionables e están aí, forman parte da cultura tecnolóxica que nos rodea e coa que debemos convivir. Amplían as nosas capacidades físicas e mentais. E as posibilidades de desenvolvemento social. Incluimos no concepto TIC non soamente a informática e as súas tecnoloxías asociadas, telemática e multimedia, senón tamén os medios de comunicación de todo tipo: os medios de comunicación social ("mass media") e os medios de comunicación interpersoais tradicionais con soporte tecnolóxico como o teléfono, fax... A información é a materia prima que necesitamos para crear coñecementos cos que afrontar as problemáticas que se nos van presentando cada día no traballo, no ámbito doméstico, ao reflexionar. Instrumentos para todo tipo de proceso de datos. Os sistemas informáticos, integrados por ordenadores, periféricos e programas, permítennos realizar calquera tipo de proceso de datos de xeito rápido e fiable: escritura e copia de textos, cálculos, creación de bases de datos, tratamento de imaxes. Para iso dispoñemos de programas especializados: procesadores de textos, editores gráficos, follas de cálculo, xestores de bases de datos, editores de presentacións multimedia e de páxinas web, que nos axudan especialmente a expresarnos e desenvolver a nosa creatividade, realizar cálculos e organizar a información- Canles de comunicación inmediata, sincrónica e asíncrona, para difundir información e
  8. Tecnoloxías da información e da comunicación contactar con calquera persoa ou institución do mundo mediante a edición e difusión de información en formato web, o correo electrónico, os servizos de mensaxería inmediata, os fórumes telemáticos, as vieoconferencias, os blogs e as wiki. Lelia Rodríguez 8
Publicidad