Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

2nd sunday of advent.ppt

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Hora santa
Hora santa
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 120 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

2nd sunday of advent.ppt

 1. 1. Sto. Nińo Parish Church Dapa, Surigao del Norte SITIO CAN-UYAN, BRGY 1 DAPA, SURIGAO DEL NORTE
 2. 2. IKADUHANG DOMINGGO SA ADBIYENTO!
 3. 3. All: AMEN
 4. 4. GINOO SAYUD KA SA TANAN
 5. 5. Ginoo sayud ka sa tanan sa among mga kalisdanan. Sayud ka sa kalibog, kahadlok nga among gihambin karon ning dughan.
 6. 6. O Ginoo, umari ka O Ginoo, umari ka O Ginoo ayaw paglangan Ikaw ra man ang bugtong kaluwasan.
 7. 7. O Ginoo, ayaw paglangan ikaw ra man ang among gilauman.
 8. 8. CELEBRANT : Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. ALL: Amen. CELEBRANT: Ang grasya sa atong Ginoong JesuKristo… ALL: Maanaa usab kanimo.
 9. 9. Nagakumpisal ako sa Dios nga makaga-gahum sa tanan ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako ug dako uyamot sa hunahuna,
 10. 10. Sa pulong, sa buhat ug sa wala pag-buhat sa angayang buhaton kay akong sala, akong sala, akong dakong sala.
 11. 11. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunay’ng ulay, sa tanang mga Anghel ug mga Santos,
 12. 12. Ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong i ampo sa Ginoo nga atong Dios.
 13. 13. All: AMEN
 14. 14. KYRIE
 15. 15. Ginoo kaloy-i kami Ginoo kaloy-i kami Kristo kaloy-i kami kaloy-i kami, kaloy-i kami Ginoo kaloy-i kami.
 16. 16. Ho……ho…… Ginoo kaloy-i kami kaloy-i kami, kaloy-i kami Ginoo kaloy-i kami.
 17. 17. All: AMEN
 18. 18. ALL: Salamat sa Dios. UNANG PAGBASA: Isaias 11:1-10
 19. 19. Ang katarong molambo sa iyang panahon, ug ang hingpit nga kalinaw hangtod sa kahangturan
 20. 20. IKADUHANG PAGBASA: ALL: Salamat sa Dios. ROM. 15: 4-9
 21. 21. Aleluya, Aleluya Alelu..ya.
 22. 22. Ang adlaw sa Ginoo haduol na sa atong kaluwasan moanhi siya.
 23. 23. Aleluya, Aleluya Alelu..ya.
 24. 24. Ang atong Manunubos haduol na ang atong kasingkasing pag-andamon ta.
 25. 25. Aleluya, Aleluya Alelu..ya.
 26. 26. Celebrant: Ang Ginoo maanaa kaninyo. All: Maanaa usab kanimo. Celebrant: Ang Pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni SAN MATEO. ALL: Himayaon Ikaw, O Ginoo.
 27. 27. ebanghelyo: M A T E O 3:1-12
 28. 28. CELEBRANT : Ang Ebanghelyo sa Ginoo. ALL: Daygon Ikaw, O Kristo.
 29. 29. Nagatuo ako sa Dios, nga Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta.
 30. 30. Nagatuo ako kang Jesukristo, iyang bugtong Anak, atong Ginoo; gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
 31. 31. Natawo gikan ni Maria nga ulay, nag-antos siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa Krus, namatay ug gilubong;
 32. 32. Miadto siya sa mga nangamatay; ug sa ika tulo ka adlaw nabanhaw siya, misaka siya sa langit; ug nagaling-kod sa tuo sa Dios nga Amahan,
 33. 33. Makagagahom sa tanan; mobalik siya aron pag- hukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo;
 34. 34. Sa Santos katoliko nga Simbahan, sa panag-ambit sa mga Santos, sa kapasayloan sa mga sala; sa pagkabanhaw sa lawas sa tawo, ug sa kinabuhing walay katapusan, AMEN.
 35. 35. KATILINGBANONG PAG-AMPO: GINOO, DUNGGA KAMI NGA MIDANGOP KANIMO
 36. 36. All: AMEN
 37. 37. DIOS KO ANDAMA
 38. 38. Koro: Dios ko andama kining dughan ko, sa pagkalawat ko.
 39. 39. Dawata kining kaugalingon kong kabus, natina sa kasal-anan ko. Linisa kini hangtod mosidlak ang kaputli ko, Dios pun-a sa imong gugma.
 40. 40. Koro: Dios ko andama kining dughan ko, sa pagkalawat ko.
 41. 41. Dawata kining kaugalingon kong kabus, puno sa kasakit king dughan. Lipaya kini hangtud maghari ang kalipay Mo, Dios pun-a sa imong gugma.
 42. 42. Koro: Dios ko andama kining dughan ko, sa pagkalawat ko.
 43. 43. Dawata kining kaugalingon kong kabus, naluya sa kalapasan ko. Lig- ona kini hangtod mabaskog sa imong gahum, Dios pun-a sa imong gugma.
 44. 44. Koro: Dios ko andama kining dughan ko, sa pagkalawat ko.
 45. 45. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan.
 46. 46. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang Santos nga Simbahan.
 47. 47. All: AMEN
 48. 48. Celebrant: Ang Ginoo maanaa kaninyo. ALL: Maanaa usab kanimo. Celebrant: Ibayaw ang inyong mga kasingkasing. ALL: Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Celebrant: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. ALL: Angay ug matarong.
 49. 49. Santos, Santos, Santos nga Ginoo Santos, Santos, Santos nga Ginoo. Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong Himaya.
 50. 50. Hossana sa kahitas-an. Daygon ang naga-anhi sa ngalan sa Ginoo. Hossana, Hossana sa kahitas-an.
 51. 51. Ginoo nagsangyaw kami sa imong kamatayon ug pagkabanhaw ug sa imong pagbalik hangtod sa kahangturan.
 52. 52. A.men A..men A-men.
 53. 53. AMAHAN NAMO
 54. 54. Amahan namo, nga anaa sa langit. Pagadaygon ang ngalan mo umabot kanamo ang gingharian mo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
 55. 55. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo ug pasayloa ang among sala.
 56. 56. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay ug luwasa kami sa tanang dautan.
 57. 57. Kay imo man ang gingharian, ang gahum ug ang Himaya hangtud, hangtud sa kahangtoran. AMEN...
 58. 58. Celebrant: Ginoong JesuKristo nag ingon ka sa imong mga Apostoles… ALL: Amen. Celebrant: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. ALL: Maanaa usab kanimo. Celebrant: Ipakita ta ang pag- inigsuonay.
 59. 59. PEACE
 60. 60. KORDERO
 61. 61. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami, kaloy-i kami.
 62. 62. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy-i kami, kaloy-i kami.
 63. 63. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
 64. 64. Ginoo dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako.
 65. 65. All: AMEN
 66. 66. Communion Communion
 67. 67. ADLAW’G GABII
 68. 68. Koro: Adlaw’g gabii nagpaabot kami adlaw’g gabii naghulat kami.
 69. 69. Naghandum kami kanimo, O among Ginoo, nagkina- hanglan kami sa kaluwasan Mo.
 70. 70. I. Nasayud ka man Ginoo sa among mga sala kanimo, nasayud ka man sa kahaw-ang nga naghari niining dughan.
 71. 71. Koro: Adlaw’g gabii nagpaabot kami adlaw’g gabii naghulat kami.
 72. 72. Naghandum kami kanimo, O among Ginoo, nagkina- hanglan kami sa kaluwasan Mo.
 73. 73. II. Nabati Mo ba Ginoo, ang among agulo ug pangagho. Nabati Mo ba ang pangandoy mga hilak ug dangoyngoy.
 74. 74. Koro: Adlaw’g gabii nagpaabot kami adlaw’g gabii naghulat kami.
 75. 75. Naghandum kami kanimo, O among Ginoo, nagkina- hanglan kami sa kaluwasan Mo.
 76. 76. III. Nakit-an Mo man, Ginoo ang among mga gipakadamgo. Nakit-an Mo man O Ginoo, ang katim-os sa ‘Mong pagtuo.
 77. 77. Koro: Adlaw’g gabii nagpaabot kami adlaw’g gabii naghulat kami.
 78. 78. Naghandum kami kanimo, O among Ginoo, nagkina- hanglan kami sa kaluwasan Mo.
 79. 79. IV. Ikaw ra gayod, Ginoo ang bugtong makaluwas kanamo. Ikaw ra gayod ang paglaum, ang kadasig ug kalig-on.
 80. 80. Koro: Adlaw’g gabii nagpaabot kami adlaw’g gabii naghulat kami.
 81. 81. Naghandum kami kanimo, O among Ginoo, nagkina- hanglan kami sa kaluwasan Mo.
 82. 82. NANGANDOY KAMI, O GINOO
 83. 83. I. Nangandoy kami, O Ginoo, nangandoy kami sa Gugma Mo. Ikaw ra ang bugtong kahiusa.
 84. 84. Ikaw ra ang hingpit nga gugma. Gihidlaw kami, O Ginoo, gihidlaw kami sa gugma Mo. Ikaw ra ang bugtong panagdait, ikaw ra ang kalinaw nga hingpit.
 85. 85. Koro: Di ba Pulong Mo man; ako ang buhing pan. Ang mokaon kanimo, may kahangturan.
 86. 86. II. Gigutom kami, O Ginoo, gigutom kami sa gugma Mo. Ikaw ra ang bugtong
 87. 87. Nangayo kami, O Ginoo, nangayo kami sa gugma Mo. Ikaw ra ang bugtong makawagtang sa gibati’ng kahaw-ang ning dughan.
 88. 88. Koro: Di ba Pulong Mo man; ako ang buhing pan. Ang mokaon kanimo, may kahangturan.
 89. 89. III. Nag-awit kami, O Ginoo, nag-awit kami sa gugma Mo. Ikaw ra ang bugtong maglilipay, ikaw ra ang naa kanunay.
 90. 90. Salamat gayud, O Ginoo, salamat gayud sa gugma Mo. Ikaw ra ang bugtong maghuhupay, ikaw ra’y makahatag kalipay.
 91. 91. Koro: Di ba Pulong Mo man; ako ang buhing pan. Ang mokaon kanimo, may kahangturan.
 92. 92. All: AMEN
 93. 93. Celebrant: Ang Ginoo maanaa kaninyo. ALL: Maanaa usab kanimo. Celebrant: Nahalad na ang Santos nga Misa… ALL: Salamat sa Dios. Celebrant: Ug ang Panalangin… ALL: AMEN
 94. 94. PANAHON NA
 95. 95. Panahon na tumanon ta ang mga damgo ang pagabuhaton lamdagan sa Ginoo.
 96. 96. Panahon na bag-ohon ta ang kinabuhi sa kaigsoonan ang pagtamud ug pagbati.
 97. 97. Ayaw usiki ang panahon, ang matag takna bulawanon. Paningkamutan ta ang paglakaw sa katarung.
 98. 98. Panahon na wagtangon ta ang mga bisyo ang matinud-anon lamdagan sa Ginoo.
 99. 99. Panahon na tul-iron ta ang kadalanan, ang kaigsoonan tultulan sa kagawasan.
 100. 100. SPONSORS FOR “PAINIT” (START DEC 16-24) 1. DEC 16 – C/O DURERO FAMILY 2. DEC 17 – C/O FRETZYL CULMINAS
 101. 101. SPONSORS FOR “PAINIT” (START DEC 16-24) 3. DEC 18 – C/O MR. & MRS. ALLAN VALERIO 4. DEC 19 – C/O ESTOBO FAMILY 5. DEC 20 – C/O BEC 1-4
 102. 102. SPONSORS FOR “PAINIT” (START DEC 16-24) 6. DEC 21 – C/O DONOSO FAMILY 7. DEC 22 – C/O WELIA BOQUILON 8. DEC 23 – C/O ROCOLCOL FAMILY
 103. 103. SPONSORS FOR “PAINIT” (START DEC 16-24) 9. DEC 24 – OPEN FOR SPONSORS
 104. 104. CHAPEL CLEANERS DEC 3 – C/O YOUTH DEC 10 – C/O BEC 1 DEC 17 – C/O BEC 2 DEC 24 – C/O BEC 3 DEC 31 – C/O BEC 4
 105. 105. ADVENT RECOLLECTION DEC 7– 6PM – 10 PM
 106. 106. PASALAMAT ALANG SA MGA YOUTH!!!

×