Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 16 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Más reciente (20)

Unitat 3

 1. 1. UNITAT 3 El lèxic
 2. 2. LA FORMACIÓ DE MOTS <ul><li>La creació de noves paraules es regeix pel principi d’economia: no s’inventen paraules, sinó que es creen perquè es recordin a altres ja oblidades. </li></ul><ul><li>Els recursos lingüístic poden ser interns o externs </li></ul><ul><ul><li>Interns  serveixen per crear nous mots a partir dels que ja existeixen en la llengua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Externs  es basen en la incorporació de mots que pertanyen a altres llengües. </li></ul></ul>
 3. 3. LA DERIVACIÓ <ul><li>Consisteix en afegir un sistema derivatiu (afix) a un radical o lexema. </li></ul><ul><li>Segons la posició que ocupen respecte del lexema, els afixos es calcifiquen en: </li></ul><ul><ul><li>Prefixos </li></ul></ul><ul><ul><li>Infixos </li></ul></ul><ul><ul><li>Sufixos </li></ul></ul>
 4. 4. LA DERIVACIÓ (prefixos) <ul><li>Es classifiquen seguint tres criteris: </li></ul><ul><ul><li>Fonològic  segons la tonicitat son àtons o tònics </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àtons </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>a-  amuntegar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>bes-  besavi </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>es-  esfullar </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tònics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>avant-  avantprojecte </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>infra-  infraroig </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>sota-  sotamà </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. LA DERIVACIÓ (prefixos) <ul><li>Es classifiquen seguint tres criteris: </li></ul><ul><ul><li>Morfosintaxi  hi ha prefixos que es poden recategoritzar el lexema, és a dir, assignar-li una nova categoria gramatical. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tant sols alguns prefixos permeten formar verbs a partir de radicals nominals i adjectius. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>consell  aconsellar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>terra  enterrar </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>L’adjunció de prefixos a- i en- pot provocar canvis sintàctics i semàntics. </li></ul><ul><ul><li>Semàntic  segons el seu significat indiquen l’espai el temps, la jerarquia en una escala... </li></ul></ul>
 6. 6. LA DERIVACIÓ (infixos) <ul><li>Formen una llista tancada i afegeixen pocs matisos de significat. </li></ul><ul><ul><li>Poden servir per diferencia significats. </li></ul></ul>Menjucar -uc- Magritxol -itx- Rajolí -ol- Empatollar -oll- Ensangonar -on- Picossada -oss- Xerrotejar -ot- Cantussejar -uss- Pedruscall -usc- Roquissar -iss- Exemple Infix Ceballut -all- Costaners -an- Afiganyar -any- Llargarut -ar- Caparró -arr- Allargassar -ass- esprimatxat -atx- Llogater -at- Apegalós -al- Exemple Infix Solellada -ell- Camperol -er- Pelleter -et- Ploricó -ic- Branquilló -ill- Clenxinar -in- Ploviscar -isc- Plorinyar -iny- Polseguera -eg- Exemple Infix
 7. 7. LA DERIVACIÓ (sufixos) <ul><li>Expressen a més d’un significat una categoria gramatical. </li></ul><ul><li>Poden formar noms, adjectius, verbs i adverbis a partir de radicals nominals, adjectivals, verbals i , en menor mesura, adverbials. </li></ul>
 8. 8. LA DERIVACIÓ (sufixos) <ul><li>La formació de noms </li></ul><ul><ul><li>Noms derivats de noms </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cal diferenciar dos tipus de processos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Derivació amb sufixos valoratius  no forma noves unitats lèxiques. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Derivació amb altres tipus de sufix  forma noves unitats amb nous significats i recategoritza el radical. </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. LA DERIVACIÓ (sufixos) <ul><li>La formació de noms </li></ul><ul><ul><li>Noms derivats d’adjectius </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>No comporten una variació semàntica els derivats tendeixen a manifestar la qualitat del radical i son, per tant, noms abstractes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Noms derivats de verbs </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Solen tenir un significat relacionat amb l’acció verbal o l’agent que la realitza </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>També resulten objecte i indrets relacionats amb el racial verbal </li></ul></ul></ul>
 10. 10. LA DERIVACIÓ (sufixos) <ul><li>La formació d’adjectius </li></ul><ul><ul><li>Els adjectius formats a partir de noms, verbs i adjectius mantenen una relació semàntica amb el radical de què provenen; simplement, afegeixen matisos de significat </li></ul></ul>
 11. 11. LA DERIVACIÓ (sufixos) <ul><li>La formació d’adjectius </li></ul><ul><ul><li>Adjectius derivats de noms </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gentilicis </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Característica </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Pertinença </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Adjectius derivats d’adjectius </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Tendència </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Valoratius </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Superlatius </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Adjectius derivats de verbs </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Qualitat </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Propensió, aptitud </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Possibilitat </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. LA DERIVACIÓ (sufixos) <ul><li>La formació de verbs </li></ul><ul><ul><li>Verbs derivats de noms </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>El sufix que s’incorpora als verbs derivats de nom indica, am petites variants, “posar en acció” allò que expressa el radical. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Verbs derivats d’adjectius </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indiquen “posar en acció” la qualitat expressa el radical, o sigui, “fer tornar”, “tenir tendència a”. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Verbs derivats de verbs </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pertanyen tots a la primera conjugació i solen presentar un infix entre el lexema i el sufix. </li></ul></ul></ul>
 13. 13. LA LEXICALITZACIÓ <ul><li>Explica tots aquells processos de formació de mots que pretereixen a unitats existents de la llengua. </li></ul><ul><ul><li>La composició </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formació de mots a partir de la unió de dos lexemes. El mot resultant constitueix una unitat de significat i alhora una unitat morfosintàctica </li></ul></ul></ul>
 14. 14. LA LEXICALITZACIÓ <ul><ul><li>La sintagmació i la fraseologia </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>La sintagmació  combinar paraules per formar un sintagma que es comporta com una construcció fixa, amb un significat específic, dins de l’oració. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Locució gramatical </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Locució lèxica </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La fraseologia  formar oracions que funcionen com a construccions fixes amb un sentit específic. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Comparteixen dos fenòmens: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Són unitats fixades </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>No tenen un significat literal </li></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. LA LEXICALITZACIÓ <ul><ul><li>L’habilitació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recurs de formació de mots que consisteix a assignar una nova categoria gramatical i un nou significat a una unitat ja existent en la llengua. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>La truncació, les onomatopeies i la reduplicació </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Truncació  recurs lèxic que consisteix a modificar un mot ja existent escurçant-lo, però conservant-ne les característiques gramaticals i el significat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’onomatopeia  procés de formació de mots que consisteix a denominar un determinat concepte a partir de la reproducció d’un so o soroll estretament vinculat a aquest concepte. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La reduplicació  consisteix en la repetició d’un element d’un mot o de tot un mot sencer, és mlt poc productiu en català. </li></ul></ul></ul>
 16. 16. ELS MANLLEUS <ul><li>El lèxic d’una llengua es distribueix en 3 categories: </li></ul><ul><ul><li>Base comuna i constitutiva de la llengua </li></ul></ul><ul><ul><li>Restes de les llengües anteriors </li></ul></ul><ul><ul><li>Aportacions posterior (manlleus): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Causes lingüístiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Causes no lingüístiques: contacte fronterer, conquesta o supremacia econòmica o cultural </li></ul></ul></ul><ul><li>Pel que fa a l’adaptació lingüística dels manlleus, es poden prendre dues opcions: </li></ul><ul><ul><li>Mantenir la grafia original </li></ul></ul><ul><ul><li>Adaptar la grafia a les normes ortogràfiques de la llengua que rep el manlleu. </li></ul></ul>

×