Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Karl popperlezing lvsv 24 02 2010

 1. Karl Popper en de hedendaagse studie van oorzaken en aanpak van onveiligheid Prof. Dr. Lieven J.R. Pauwels Vakgroep Strafrecht en Criminologie Ugent
 2. Waarom een Karl Popperlezing? • Doelstelling lezing: • (1) Pleidooi voor openheid in wetenschapsbeoefening (bij de studie van onveiligheid: daderschap en slachtofferschap) • (2) Onderstrepen van het belang van het kritisch rationalisme, zoals destijds geformuleerd door Popper • (3) Aantonen van het nut en de mogelijkheden van (hedendaagse varianten) van het kritisch rationalisme bij het beantwoorden van vraagstukken gerelateerd aan het ontstaan en de bestrijding van misdaad Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 2
 3. Waarom een Karl Popperlezing? • Vaststelling: groeiende intolerantie in de politiek (voorbeeld: Islamfundamentalisme: de recente aanslagen op de Deense cartoonist Kurt Westergaard) • EN in de wetenschap: Culturele criminologie, Marxistische criminologie en radicaal constructivisme • Pleidooi voor een tolerante en kritische methode toegepast op de studie van onveiligheid met als enige inzet de wetenschappelijke vooruitgang Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 3
 4. Waarom een Karl Popperlezing? Politieke intolerantie Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 4
 5. Politieke intolerantie Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 5
 6. Politieke intolerantie • Telkens ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden, wordt de open samenleving bedreigd…. • Criminaliteitsconcentraties: • -niet onbelangrijke rol bij de perceptie van dreiging • -bedreiging voor de levenskwaliteit • Waarom dan… zo weinig wetensch. aandacht oorzaken misdaad?….. En zo weinig theoretische vooruitgang? Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 6
 7. Wetenschappelijke intolerantie • Wie ook maar tot op zekere hoogte aaneemt dat er “een zekere gemeenschappelijke realiteit” is, • -die niet enkel bestaat in hoofden van wetenschappers, • -maar ook daarbuiten • -en die kan onderzocht worden aan de hand van wetenschappelijke methoden, • wordt in sommige “wetenschappelijke” kringen als idioot afgeschilderd. Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 7
 8. Wetenschappelijke intolerantie • Who’s to blame? • Het extreme constructivisme als methode, vooral relativisme (= de idee dat elke idee gelijkwaardig is, en dat wetenschappelijke inzichten evenwaardig zijn aan cafépraat- de plaag van het postmodernisme) • Het marxisme als paradigma en het historicisme als marxistische methode: sociologisch determinisme Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 8
 9. Wetenschappelijke intolerantie • Wetenschappelijke intolerantie (in de criminologie) • De paradigmastrijd laait op met de regelmaat van de klok: constructivisme (antipositivisme) • Vroeger: marxistische en postmodernistische criminologie • Ideologische en emotionele retoriek: opkomt van de emo-criminologie en de culturele criminologie • Sterk normatieve en ideologisch gekleurde stromingen zijn terug van weggeweest…. • Intolerantie= “positivism bashing” Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 9
 10. Wetenschappelijke intolerantie • Deze ontwikkeling baart mij, net als Popper, zorgen. • Een democratie gebaseerd op vrijheden staat op het spel als de emotie het wint van de rationaliteit • Pleidooi voor meer aandacht voor het kritisch rationalisme bij de hendendaagse studie van oorzaken van onveiligheid en de aanpak van onveiligheid • De kost van criminaliteit is een sleutelargument: oorzaken en aanpak van criminaliteitsproblemen worden niet serieus genomen vanuit een eenzijdige constructivistische aanpak! Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 10
 11. Tijd om de realiteit terug te claimen • Criminaliteit= een van de zwaarste kosten in hedendaagse (stedelijke) context • Tastbare kosten versus ontastbare kosten • Slachtofferschap: Directe kosten: medisch, financieel verlies, beschadiging en vandalisme • Ontastbare kosten: pijn en lijden van slachtoffers, daders en de samenleving • Totale kost: tastbare plus ontastbare kost (dader, slachtoffer, samenleving…) • Studie van oorzaken en aanpak van onveiligheid= tot ‘core business’ van de criminologie • Dus:……… 11 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 12. Tijd om de realiteit terug te claimen • Met deze lezing wil ik het recht om de werkelijkheid objectief te kunnen bestuderen terugclaimen (Edling, 2007, Pauwels, Ponsaers en Svensson, 2009, Wikström, 2007) • De inzet van mijn betoog is niet het grote gelijk… • …dan wel de vaststelling dat de sociale wetenschap eigenlijk de eigen legitimiteit ondergraaft als men een eenzijdige en extreme constructivistische benadering genegen blijft Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 12
 13. Vraag 1: • Als elke uitspraak even waar is, moeten we dan nog onderzoek doen? • En misbruiken we dan niet de wetenschap om die voor onze eigen ideologische kar te spannen? Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 13
 14. Vraag 2: 14 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 15. What’s got Popper to do with the study of crime? • Met Popper kan betoogd worden dat het constructivisme (vooral postmodernisme en marxisme de oorzaak voor de verwaarlozing van de studie van oorzaken van onveiligheid) Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 15
 16. Karl Raimund Popper 1902-1996 • Popper als mens grote pleitbezorger van een open en tolerante samenleving! • Popper als wetenschapsfilosoof en methodoloog groot pleitbezorger van het kritisch rationalisme! • Popper staat voor symbool voor verzet tegen charlatanisme eigen aan sommige varianten van constructivistische criminologie en marxistische criminologie Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 16
 17. Karl Raimund Popper 1902-1996 • Geboorteplaats: Wenen (Oostenrijk) • Carrière: van timmerman over sociaal werker tot prof in de wetenschapsfilosofie! • Aanvankelijk vanuit een sociale bewogenheid interesse voor Marxisme en Socialisme. • Aangedaan door de intolerantie en het totalitarisme achter de schermen van dogmatische strekkingen • Pleidooi voor openheid: zowel in politiek als wetenschap 17 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 18. Karl Raimund Popper 1902-1996 • Wetenschappelijk belang: Popper biedt constructief antwoord op toenmalige crisis in (exacte) wetenschap: absolute waarheden werden ontkracht -> nog steeds brandend actueel • Wat is wetenschap, wat is theorie? Welke methoden kan men gebruiken? • Kan wetenschap dan wel groeien? • => Popper worstelde in zijn PhD met de status van wetenschappelijke methoden (binnen paradigmata) Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 18
 19. Karl Raimund Popper 1902-1996 • Twee problemen bij wetenschapsbeoefening • (1) “Demarcatie”: hoe wetenschap van voorwetenschappelijke kennis onderscheiden? • (2) “Inductie is problematisch”: bijzondere informatie als basis voor theoretische generalisatie???? Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 19
 20. Popper en kennisaccumulatie • ‘It is necessary for us to see that of the two main ways in which we may explain the growth of science, one is rather unimportant and the other is important. The first explains science by the accumulation of knowledge: it is like a growing library (or a museum). As more and more books accumulate, so more and more knowledge accumulates. The other explains it by criticism: it grows by a method more revolutionary than accumulation – by a method which destroys, changes, and alters, the whole thing, including its most important instrument, the language in which our myths and theories are formulated.’ • (uit Conjectures and Refutations, p. 173/174) Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 20
 21. “Theories are nets cast to catch ‘the world’: to rationalize, to explain and to master it.” (Karl Popper, 1968). 'De kritische houding is de basis van het zoeken naar kennis‘ Popper beargumenteert dat totalitaire ideologieën onwetenschappelijke methoden gebruiken… en grote ontoetsbare theorieën propageren Heldere theorie= logisch geheel van toetsbare proposities 21 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 22. P → T → O schema als basis voor een wetenschappelijke methode • P = Probleem = Kennistekort = Vraag • T = Theorie = Voorlopige oplossing • O = Observeren of onderzoeken in empirie 22 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 23. Dynamische kennisontwikkeling P→ T→ O P→ T→ O P→ T→ O Geen zekere en definitieve kennis! 23 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 24. Popper: Falsificatielogica • Verzet tegen inductieve wetenschap: eenzijdig vertrekken van observaties • Popper beklemtoont dat er geen eenzijdige uitvinding van oorzaken bestaat, enkel een logica van toetsen van stellingen • Pleidooi voor het belang van deductie en vooral falsificatie, (cf Logica: “Modus Tollens”: als P, dan Q, niet Q dus niet P). Nooit definitieve kennis! • Bijkomend probleem: oorzakelijkheid is een zeer complex fenomeen 24 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 25. Causaliteit is complex • Noodzakelijk en/of voldoende oorzaak? • Noodzakelijke oorzaak: het gevolg treedt niet op als de oorzaak niet optreedt • Voldoende oorzaak: het effect komt er als de oorzaak er is, er zijn verschillende oorzaken • Probleem bij de studie van onveiligheid: voldoende oorzaken: er zijn vele potentiële oorzaken van het overtreden van morele regels… maar welke zijn echte oorzaken?? • Causaliteit is conditioneel (Tacq, 1982, Wikström, 2007) Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 25
 26. Causaliteit is complex • Wanneer causaliteit? • 3 basisvoorwaarden: • (1) samenhang tussen explanans en explanandum • (2) explanans komt in tijd voor explanandum • (3) geen spurieus verband: dwz geen schijneffect of gemeenschappelijke oorzaak Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 26
 27. Causaliteit is complex • Het probleem van de niet-rechtstreekse observeerbaarheid van causale invloed • Ligt aan de basis van een strijd tussen sociaal- wetenschappelijke tradities. • Hume: causaliteit kan nooit geobserveerd worden <-> Suppes: probabilistische causaliteit, Mackie: INUS-redenering • Kan men enkel op logische grond besluiten dat causale verbanden bestaan? • M. Bunge (1959): zoeken naar mechanismen en toetsen Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 27
 28. Het belang van Poppers visie • Op zoek naar objectiveerbare kennis en waarheid: emancipatie door kennis en spirituele vrijheid 28 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 29. Het belang van Poppers visie • De bereidheid om van anderen te leren: • “We must recognize everybody with whom we communicate as a potential source of argument and of reasonable information and take the attitude that I may be wrong and you may be right, and by an effort, we may get nearer to the truth.” 29 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 30. Het belang van Poppers visie • Vernietigende analyse van de Marxistische doctrine en methode + in “The Open Society and its enemies, pt II” • Brandend actueel! • Popper leefde te midden van een hevige paradigmastrijd • Historisch determinisme: geschiedenis als leidraad voor historische profetieën • De samenleving stevent onafwendbaar af op een lot -> “social engineering”??? Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 30
 31. Het belang van Poppers visie • Wetenschappelijk realisme als methode (wetenschappelijk kritisch staan tegenover eigen onderzoek: “intersubjectiviteit”) • Kritisch is meer dan stellingen afkomstig uit een conflicterend paradigma bekritiseren 31 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 32. Popper en het criminologische dilemma • De studie van oorzaken van onveiligheid: bekritiseerd vanuit eenzijdige kritische en totalitaire criminologie • Terechte kritiek op de naïviteit van de vroege oorzakelijke studies (Positivisme cf. Louis Vervaeck) • Onterechte kritiek: kind met badwater weggooien? • Probleem= te sterke verwevenheid tussen ideologie (hoe moet de werkelijkheid er uit zien?) en wetenschap (hoe ziet de wereld er uit?) Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 32
 33. Wereld rondom ons 1 2 3 ObservatieBeschrijving Popper en het criminologische dilemma
 34. De afwezigheid van Popper in de Belgische criminologie • In de (Belgische) criminologie is er lange tijd nauwelijks een spoor terug te vinden van het kritisch rationalisme. • Belgische criminologie: preoccupatie met de studie van strafrechtelijk apparaat en de ideologische selectiviteit daarin -> • Stiefmoederlijke behandeling van de oorzaken van misdaad: sterke en eenzijdige invloed van het constructivisme en marxistische criminologie • Popper noemde ooit het marxisme als antipositivisme de “mythe van de 20ste eeuw” Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 34
 35. Antipositivisme als boosdoener • Twee soorten antipositivisten (relativisten en constructivisiten: verlichte antipositivisten en obscurantisten • (1) Verlichte antipositivisten: proberen creatief om te gaan met de beperkingen van het klassieke positivisme vanuit het symbolisch interactionisme (data, theorie, methode) (Mead, Becker, Lemert, …) • (2) Obscurantisten: kritiek om de kritiek, zonder er verder meer iets mee te doen, dogmatisme als alternatief: “Charlatans of Science” (Christie, Wacquant, Bauman, Boutellier,…)= anti-empiristen Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 35
 36. De nefaste invloed van het Marxisme op de etiologie van misdaad • Obscure uitspraken en ideologische stellingen hebben jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken van onveiligheid verhinderd. • Marxistische mythes in de criminologie? • Voorbeelden: • “De samenleving heeft de criminaliteit die ze verdiend”. • “Criminaliteit eenzijdig geïnterpreteerd in termen van sociale klasse en economische hulpbronnen en condities (Bonger, Quinney)” Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 36
 37. De nefaste invloed van het Marxisme op de studie van oorzaken van onveiligheid • Marxistische criminologie is verantwoordelijk voor samenzweringstheorieën over criminalisering van gedragingen en samenzweringstheorieën over de selectiviteit in de strafrechtsketen…. Blinde theorie (“grand theories”) zonder empirie. • Voedingsbodem: jaren 1970. In de Belgische academische criminologie blijft die idee nog lang nazinderen • Etiologie was een “vies” begrip. • De neo-positivist was ‘persona non grata’ • Terwijl empirisch onderzoek in Angelsaksische landen de empirische evidentie voor de marxisering van de criminologie in grote mate tegenspreekt, blijft in België empirisch falsifieerbaar onderzoek achterwege (< nefast gevolg van het historicisme en de verwevenheid dogma en wetenschap) Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 37
 38. Actuele problemen bij de studie van oorzaken en aanpak van misdaad • -> We weten nog steeds verrassend weinig over “oorzaken” van misdadigheid • -> We weten veel over correlaten van misdadigheid Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 38
 39. Hoe kan Popper de criminologie inspireren? • -> Er zijn “te veel theorieën” over oorzaken van misdadigheid. • Sommigen spreken elkaar zelfs tegen…. • Zonder gedegen kennis van oorzaken van misdadigheid is preventie weinig zinvol: “If there are no causes, there is nothing to explain, and prevention is not possible” (Wikström, 2007) Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 39
 40. Hoe kan Popper de criminologie inspireren? • De studie van oorzaken van criminaliteit kampt met drie tekortkomingen • (a) weinig inzicht in causale mechanismen • (b) gebrek aan integratie tussen verklaringsniveaus (samenleving versus individu) • (c) gebrekkige conceptualisering van criminaliteit: wat verklaart dient te worden: “actions of moral rulebreaking” en “criminal events” Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 40
 41. Hoe kan Popper de criminologie inspireren? • In het licht van de problemen bij de studie van oorzaken van misdadigheid plaats ik Karl Popper, zijn kritisch rationalisme en de hedendaagse invullingen ervan (wetenschappelijk realisme) • Kern van mijn betoog: Het kritisch rationalisme van Popper biedt niet “dé oplossing”, maar een gezonde wetenschappelijke houding om met deze problemen om te gaan Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 41
 42. Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 42 Hoe kan Popper de criminologie inspireren?
 43. Hoe kan Popper de criminologie inspireren? • Wetenschap en theorieën over oorzaken van onveiligheid moeten leiden tot kennisvermeerdering en dus vooruitgang: we weten meer dankzij de theorie en de kritische toets ervan • Hoe meer toetsen een stelling doorstaat, hoe beter voor de theorie! (Maar: herken de beperkingen hiervan) Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 43
 44. Hoe kan Popper de criminologie inspireren? • Een wetenschappelijke criminologiebeoefening : • -moet gebaseerd zijn op niet-deterministische wetmatigheden en empirische generalisaties. • -moet adequate voorspellingen kunnen maken. • -is een verzameling van wetten die predicties genereren die empirisch bewezen verklaringen zijn • -moet falsifieerbaar zijn!! • -is altijd ‘tentatief’ (steeds ad hoc karakter: we weten vandaag niet wat we morgen weten) Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 44
 45. Hoe kan Popper de criminologie inspireren? • Handelingen (actie) zijn reëel, en hun consequenties zijn reëel, ook al zijn definities constructies of producten van hun tijd. • Loskoppeling studie criminalisering en oorzaken van misdaad. Beide zijn relevant, maar dienen een eigen finaliteit. • Dit is de kern van de realistische benadering, eigen aan Popper en diens intellectuele nazaten. • Handelingen ontstaan niet in het luchtledige, maar in context: wisselwerking tussen individu en context beschouwen en potentiële oorzaken van attributen onderscheiden! Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 45
 46. Afrondend • (a) Het methodologisch principe van Popper zeer bruikbaar is in de criminologie, omwille van de ingesteldheid die erin wordt gepropageerd. • (b) Het methodologisch principe van Popper hoeft niet te betekenen dat de theoretische aandacht voor bepaalde onderwerpen een voorkeur krijgt, het gaat om de methode van Popper en de stimulans om kritisch te blijven nadenken over de eigen onderzoeksvragen. Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 46
 47. Afrondend • (c): Het stelsel van Popper is het meest uitgewerkte stelsel van methodologische regels voor theorietoetsend-empirisch wetenschappelijk onderzoek. Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 47
 48. Afrondend 48 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 49. Afrondend • Was onze kennis over oorzaken van criminaliteit niet groter geweest indien theoretische criminologen vroeger meer gebruik hadden gemaakt van de principes van het kritisch rationalisme? • Ik ben zeker van wel! Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010 49
 50. Afrondend: de nazaten van Popper 50 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
 51. Bibliografische referenties Popper • Popper, K.R. (1935) Logik der Forschung (The Logic of Research) , Vienna: Springer; trans. The Logic of Scientific Discovery, London: Hutchinson, 1959. • Popper, K.R. (1945) The Open Society and Its Enemies, London: Routledge. (A critical introduction to the philosophy of history and of politics that takes Plato, Hegel and Marx to task for their anti- democratic and anti-critical tendencies.) • Popper, K.R. (1947a) ‘New Foundations for Logic’, Mind 56: 193–235, with corrections in (1948) 57: 69–70. (A system of natural deduction.) • Popper, K.R. (1947b) ‘Logic Without Assumptions’, Proceedings of the Aristotelian Society, 48: 251– 92. (Investigates the notion of deducibility and the foundations of logic in language.) • Popper, K.R. (1957) The Poverty of Historicism, London: Routledge. • Popper, K.R. (1962) Conjectures and Refutations, London: Routledge. • Popper, K.R. (1972) Objective Knowledge, Oxford: Clarendon Press. • Popper, K.R. (1983a) Realism and the Aim of Science, London: Hutchinson. • Popper, K.R. (1990) A World of Propensities, Bristol: Thoemmes. (The propensity interpretation of probability statements developed as a full-blown metaphysics.) • Popper, K.R. (1992) In Search of a Better World, London: Routledge. (Speeches and address to general audiences.) • Schilpp, P.A. (ed.) (1974) The Philosophy of Karl Popper, La Salle, IL: Open Court. (Two volumes, containing Popper’s intellectual autobiography, 33 critical essays and ‘Replies to My Critics’, as well as a complete bibliography up 1973.) 51 Karl Popper en de hedendaagse studie van onveiligheid Prof. dr. L. Pauwels LVSV Lezing 24 februari 2010
Publicidad