Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Skiemuo 2

  1. SKIEMUO 2 b klasė
  2. Šiandien pamokoje : Prisiminsime kas yra skiemuo. Atliksime užduotį su dviskiemeniais žodžiais. Mokysimės nustatyti triskiemenių žodžių skiemenų ribas. Pamokos pabaigoje gebėsite skie- menuoti ir įsivertinsite savo darbą.
  3. Kas yra skiemuo ? Skiemuo – žodžio dalis, ištariama vienu kartu.
  4. Kas tai ? Parašyk skiemenimis. Ro-žė, no-sis, mor-ka , bi-tė, sau-lė, tor-tas , rak-tas, kny-gos, a-kis , žu-vis .
  5. Įsivertinkite !
  6. Suskirstyk skiemenimis Na-me-lis, mokinys, lapelis, gaidelis, katinas, vabalas, žirafa, šakutė, daržovė, drugelis.
  7. Pasitikrink ! Na-me-lis, mo-ki-nys, la-pe-lis, gai-de-lis, ka-ti-nas, va-ba-las, ži-ra-fa, ša-ku-tė, dar-žo-vė, dru-ge-lis.
  8. Įsivertinkite !
Publicidad