Ako vybrať a udržať talent

L
AKO NÁJS A UDRŽA TALENT
                23.3.2011
            Konferencia PP21C, BrnoPeter Repèík, HR Consultant
Personal Life/Leadership/Career Coach
Využívame naplno talent ¾udí, ktorým
prirodzene disponujú?

Podporujeme ich, aby tieto talenty rozvíjali a stavali na nich?

Pomáhame ¾uïom rozvíja ich silné stránky alebo
naprávame ich slabé stránky?

Robia ¾udia to, v èom sú najlepší a
èo ich baví a napåòa?
2 DRUHY ¼UDÍ
¼udia s dobrým výkonom majú radi to, èo robia.
Peter Drucker
Každý má talent na nieèo, len ho musíme
objavi , zisti , èo to je....
Ako vybrať a udržať talent
Talent je opakujúci sa vzorec chovania, myslenia a
cítenia, ktorý dokážeme v živote užitoène použi .
Ako vybrať a udržať talent
Èo talentovaní zamestnanci potrebujú od spoloènosti,
v ktorej pracujú?

Ako najlepší manažeri nachádzajú, vyberajú a udržujú
talentovaných zamestnancov?
1. Viem, èo sa v práci odo mòa oèakáva.
2. Mám všetky potrebné prostriedky na to, aby som mohol robi svoju prácu.
3. V práci mám každodennú pøíležitost robi to, èo viem najlepšie.
4. V posledných 7 dòoch som bol pochválený za dobre vykonanú prácu.
5. Nadriadený sa o mòa ako o èlovìka zaujíma.
6. V práci je osoba, ktorá podporuje môj rozvoj.
7. V práci je prikladaný význam mojim názorom.
8. Moje práca je z hladiska dlhodobého smerovania spoloènosti dôležitá.
9. Moji spolupracovníci sú zaviazaní odvádza kvalitnú prácu.
10. V práci mám dobrého priate¾a.
11. V posledných šiestich mesiacoch so mnou niekto hovoril o mojom progrese.
12. Poèas roku som mal v práci príležitos uèi sa a rás .
¼udia sa príliš nezmenia.
Nestrácajte èas investovaním do toho, èo ¾udia nemajú.
Investujte do toho, èo majú, èo je v nich.
Špièkový manažeri:
• vyberajú ¾udí na základe talentu
• keï nadstavujú oèakávania so svojimi podriadenými,
 nadstavujú správne výsledky a nie správne kroky
• keï motivujú, zameriavajú sa na silné stránky
• aby rozvinuli individualitu, h¾adajú pre òu správnu pozíciu
Špièkový manažeri:
• vyberajú ¾udí na základe talentu
3. V práci mám každodennú pøíležitost robi to, èo viem najlepšie.
• keï nadstavujú oèakávania so svojimi podriadenými,
 nadstavujú správne výsledky a nie správne kroky
1. Viem, èo sa v práci odo mòa oèakáva.
2. Mám všetky potrebné prostriedky na to, aby som mohol robi svoju prácu.
• keï motivujú, zameriavajú sa na silné stránky
4. V posledných 7 dòoch som bol pochválený za dobre vykonanú prácu.
5. Nadriadený sa o mòa ako o èlovìka zaujíma.
• aby rozvinuli individualitu, h¾adajú pre òu správnu pozíciu
6. V práci je osoba, ktorá podporuje môj rozvoj.
Výber na základe talentu
• skúsenosti, inteligencia (vzdelanie) a
 odhodlanie versus talent
Dell
Nadstavenie oèakávaní
• vlastná cesta versus výkon
• žiadúci výsledok versus správne kroky
Ako vybrať a udržať talent
Keï motivujete, sústreïte sa na silné stránky
• Špièkový manažeri pomáhajú ¾udom posilòova to, kým sú.
• Zistite, èo èloveka motivuje a dávajte mu to
• Pristupujte ku každému individuálne
Ako vybrať a udržať talent
• Na èo sa chceš zamera vo svojej súèasnej pozícii?
• Kam kariérne smeruješ?
• Aké osobné ciele máš spojené s touto pozíciou?
• Ako èasto sa chceš stretáva a bavi sa o tvojom progrese?
• V èom cítiš potrebu rozvíja sa?
• Èo odo mòa potrebuješ?
• Ako si predstavuješ našu interakciu?
• Ako sa najlepšie uèíš?
• Ako mám s tebou pracova , aby si podával najlepší výkon?
• Ako chceš by oceòovaný?
Keï rozvíjate, nájdite pre èloveka neho to správne miesto
• Kam môžem odtia¾to ís ?
• Nájdite pre èloveka rolu, kde dokáže využi svoju
 unikátnu kombináciu silných stránok - talentu,
 skúseností a znalostí.
• Peterov princíp: Každý pracovník postupuje po služobnom
 rebríèku tak dlho, pokia¾ sa ocitne na mieste, ktoré
 nie je schopný zastáva .
• kariérne plánovanie
smery rozvoja
           viac zodpovednosti (další rast) v súèasnej roli
nová pozícia na vyššej                  nová pozícia na rovnakej
úrovni                          úrovni
             návrat do predchádzajúcej role
Spýtajte sa sami seba
• Kto z mojich ¾udí využíva talent pri svojej práci? Ako èasto?
• Sú moji ¾udia na správnych miestach?
• Naprávam svojich ¾udí alebo ich podporujem aby boli viac,
 tým kým naozaj sú?
• Dávam im priestor na sebarealizáciu?
• Oceòujem ich?
• V èom je môj talent?
• Som na správnom mieste?
Ïakujem za pozornos .


Peter Repèík, HR Consultant
Personal Life/Leadership/Career Coach
peter@coachingteams.eu
+420 737 424 154
1 de 24

Más contenido relacionado

Similar a Ako vybrať a udržať talent

Ulcin_rozhovor_Z3Ulcin_rozhovor_Z3
Ulcin_rozhovor_Z3Peter Ulcin
450 vistas3 diapositivas
Manažérske kompetencieManažérske kompetencie
Manažérske kompetencieMarta Krajčíová
1.1K vistas25 diapositivas
Tímová prácaTímová práca
Tímová prácaMarta Krajčíová
300 vistas32 diapositivas
VedenieVedenie
VedenieMarta Krajčíová
171 vistas31 diapositivas

Similar a Ako vybrať a udržať talent(20)

Ulcin_rozhovor_Z3Ulcin_rozhovor_Z3
Ulcin_rozhovor_Z3
Peter Ulcin450 vistas
Manažérske kompetencieManažérske kompetencie
Manažérske kompetencie
Marta Krajčíová1.1K vistas
Tímová prácaTímová práca
Tímová práca
Marta Krajčíová300 vistas
VedenieVedenie
Vedenie
Marta Krajčíová171 vistas
Koučing v skratkeKoučing v skratke
Koučing v skratke
Martina Georgievova708 vistas
Menity Group Diversity MattersMenity Group Diversity Matters
Menity Group Diversity Matters
Petra Fuskova104 vistas
SebavedenieSebavedenie
Sebavedenie
Marta Krajčíová93 vistas
Koucovanie popradKoucovanie poprad
Koucovanie poprad
Indicia1.6K vistas
Woman 2010 SkWoman 2010 Sk
Woman 2010 Sk
GreenFeather200 vistas
1 e book-7-krokov1 e book-7-krokov
1 e book-7-krokov
olivercamin282 vistas

Más de linco

Individualny koučingIndividualny koučing
Individualny koučinglinco
242 vistas12 diapositivas
Management & Leadership MasteryManagement & Leadership Mastery
Management & Leadership Masterylinco
421 vistas14 diapositivas
Tim v zrkadleTim v zrkadle
Tim v zrkadlelinco
249 vistas21 diapositivas
Coactive Coaching PresentatitonCoactive Coaching Presentatiton
Coactive Coaching Presentatitonlinco
308 vistas57 diapositivas
Open Mind For A Different View1Open Mind For A Different View1
Open Mind For A Different View1linco
197 vistas9 diapositivas
6 Otazok Talent6 Otazok Talent
6 Otazok Talentlinco
168 vistas7 diapositivas

Más de linco(7)

Individualny koučingIndividualny koučing
Individualny koučing
linco242 vistas
Tim v zrkadleTim v zrkadle
Tim v zrkadle
linco249 vistas
6 Otazok Talent6 Otazok Talent
6 Otazok Talent
linco168 vistas
6 OtáZok  Zivot6 OtáZok  Zivot
6 OtáZok Zivot
linco162 vistas

Ako vybrať a udržať talent

 • 1. AKO NÁJS A UDRŽA TALENT 23.3.2011 Konferencia PP21C, Brno Peter Repèík, HR Consultant Personal Life/Leadership/Career Coach
 • 2. Využívame naplno talent ¾udí, ktorým prirodzene disponujú? Podporujeme ich, aby tieto talenty rozvíjali a stavali na nich? Pomáhame ¾uïom rozvíja ich silné stránky alebo naprávame ich slabé stránky? Robia ¾udia to, v èom sú najlepší a èo ich baví a napåòa?
 • 4. ¼udia s dobrým výkonom majú radi to, èo robia. Peter Drucker
 • 5. Každý má talent na nieèo, len ho musíme objavi , zisti , èo to je....
 • 7. Talent je opakujúci sa vzorec chovania, myslenia a cítenia, ktorý dokážeme v živote užitoène použi .
 • 9. Èo talentovaní zamestnanci potrebujú od spoloènosti, v ktorej pracujú? Ako najlepší manažeri nachádzajú, vyberajú a udržujú talentovaných zamestnancov?
 • 10. 1. Viem, èo sa v práci odo mòa oèakáva. 2. Mám všetky potrebné prostriedky na to, aby som mohol robi svoju prácu. 3. V práci mám každodennú pøíležitost robi to, èo viem najlepšie. 4. V posledných 7 dòoch som bol pochválený za dobre vykonanú prácu. 5. Nadriadený sa o mòa ako o èlovìka zaujíma. 6. V práci je osoba, ktorá podporuje môj rozvoj. 7. V práci je prikladaný význam mojim názorom. 8. Moje práca je z hladiska dlhodobého smerovania spoloènosti dôležitá. 9. Moji spolupracovníci sú zaviazaní odvádza kvalitnú prácu. 10. V práci mám dobrého priate¾a. 11. V posledných šiestich mesiacoch so mnou niekto hovoril o mojom progrese. 12. Poèas roku som mal v práci príležitos uèi sa a rás .
 • 11. ¼udia sa príliš nezmenia. Nestrácajte èas investovaním do toho, èo ¾udia nemajú. Investujte do toho, èo majú, èo je v nich.
 • 12. Špièkový manažeri: • vyberajú ¾udí na základe talentu • keï nadstavujú oèakávania so svojimi podriadenými, nadstavujú správne výsledky a nie správne kroky • keï motivujú, zameriavajú sa na silné stránky • aby rozvinuli individualitu, h¾adajú pre òu správnu pozíciu
 • 13. Špièkový manažeri: • vyberajú ¾udí na základe talentu 3. V práci mám každodennú pøíležitost robi to, èo viem najlepšie. • keï nadstavujú oèakávania so svojimi podriadenými, nadstavujú správne výsledky a nie správne kroky 1. Viem, èo sa v práci odo mòa oèakáva. 2. Mám všetky potrebné prostriedky na to, aby som mohol robi svoju prácu. • keï motivujú, zameriavajú sa na silné stránky 4. V posledných 7 dòoch som bol pochválený za dobre vykonanú prácu. 5. Nadriadený sa o mòa ako o èlovìka zaujíma. • aby rozvinuli individualitu, h¾adajú pre òu správnu pozíciu 6. V práci je osoba, ktorá podporuje môj rozvoj.
 • 14. Výber na základe talentu • skúsenosti, inteligencia (vzdelanie) a odhodlanie versus talent
 • 15. Dell
 • 16. Nadstavenie oèakávaní • vlastná cesta versus výkon • žiadúci výsledok versus správne kroky
 • 18. Keï motivujete, sústreïte sa na silné stránky • Špièkový manažeri pomáhajú ¾udom posilòova to, kým sú. • Zistite, èo èloveka motivuje a dávajte mu to • Pristupujte ku každému individuálne
 • 20. • Na èo sa chceš zamera vo svojej súèasnej pozícii? • Kam kariérne smeruješ? • Aké osobné ciele máš spojené s touto pozíciou? • Ako èasto sa chceš stretáva a bavi sa o tvojom progrese? • V èom cítiš potrebu rozvíja sa? • Èo odo mòa potrebuješ? • Ako si predstavuješ našu interakciu? • Ako sa najlepšie uèíš? • Ako mám s tebou pracova , aby si podával najlepší výkon? • Ako chceš by oceòovaný?
 • 21. Keï rozvíjate, nájdite pre èloveka neho to správne miesto • Kam môžem odtia¾to ís ? • Nájdite pre èloveka rolu, kde dokáže využi svoju unikátnu kombináciu silných stránok - talentu, skúseností a znalostí. • Peterov princíp: Každý pracovník postupuje po služobnom rebríèku tak dlho, pokia¾ sa ocitne na mieste, ktoré nie je schopný zastáva . • kariérne plánovanie
 • 22. smery rozvoja viac zodpovednosti (další rast) v súèasnej roli nová pozícia na vyššej nová pozícia na rovnakej úrovni úrovni návrat do predchádzajúcej role
 • 23. Spýtajte sa sami seba • Kto z mojich ¾udí využíva talent pri svojej práci? Ako èasto? • Sú moji ¾udia na správnych miestach? • Naprávam svojich ¾udí alebo ich podporujem aby boli viac, tým kým naozaj sú? • Dávam im priestor na sebarealizáciu? • Oceòujem ich? • V èom je môj talent? • Som na správnom mieste?
 • 24. Ïakujem za pozornos . Peter Repèík, HR Consultant Personal Life/Leadership/Career Coach peter@coachingteams.eu +420 737 424 154