Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

South East Asia Recruiting Trends Infographic 2013 | Malay

1.485 visualizaciones

Publicado el

5 trend terbaik bagi perekrutan di asia tenggara.
The top 5 recruitment trends in South East Asia.

Pelajari lebih lanjut tentang Solusi Talent LinkedIn: http://linkd.in/1bgERGj
Berlangganan Blog LinkedIn Talent: http://linkd.in/18yp4Cg
Solusi halaman LinkedIn Ikuti Talent: http://linkd.in/1cNvIFT
Tweet dengan kami: http://bit.ly/HireOnLinkedIn

Publicado en: Empresariales
  • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/3FGPa ◀ ◀ ◀ ◀
       Responder 
    ¿Estás seguro?    No
    Tu mensaje aparecerá aquí

South East Asia Recruiting Trends Infographic 2013 | Malay

  1. 1. TalentSolutions KajianTrendPerekrutanSejagatbagiTahun2013yangterdiridaripada3,379orangprofesional dalamPerekrutanKorporatdari19buahnegara Ketahuilebihlanjuttentang5TrendTerbaiksertaLaporanTrendPerekrutanSejagatdanNegara di:http://lnkd.in/GlobalRecruitingTrends talent.linkedin.com 1 2 3 4 5 Melaburdidalamrangkaiansosialprofesionaluntukjangka masapanjang Kenalpastidatayangandabolehmanfaatkanuntukmembuat keputusandanjugajenamamajikan Berfikirsepertimerekayangberadadidalambidang pemasaran:Tentukansaluranyangpalingefektifbagistrategi penjenamaanmajikananda Fahamikelebihanpengambilanpekerjasecaradalamandan gunakandatauntukmenarikminatdanmeningkatkan kesedaran Ambillangkahkeatasstrategimudahalihandauntuk meluaskanhimpunanbakatdanmeningkatkankesedaran kepadacalon-calonyangpasif Dahuluidenganmenggabungkantrend berkenaankedalamstrategianda #5PerekrutanSecaraMobile Yakinbahawamereka tidakmelabursecukupnya untukmenjadikanproses perekrutanmerekamesra mudahalih 86% #4PengambilanPekerjaDalaman Pengambilan/pertukaranpekerjadalamantelahmeningkatdalam tahun2013berbandingtahunsebelumnya Meningkat Sama Menurun 9% 56% 35% 46% 46% 8% Global #3Data Yakinbahawaorganisasimemanfaatkan datasepenuhnyadalammembuat keputusanbagipengambilanpekerja PURATA N ordic Jerm an B elanda Itali P eranc is C hina A m erik a S yarik at B razil S epanyolK anada A sia T enggara India United K ingdom A ustralia 14% 15% 15% 15% 15% 16% 19% 22% 22% 23% 27% 27% 29% 37% 52% Yakinbahawapenjenamaanmajikan mempunyaiimpakyangbesardiatas keupayaanuntukmemperolehibakatyang terbaik #2JenamaMajikan 88% #1SumberbagiPengambilanPekerjaBerkualiti RangkaianSosialProfesionaladalah merupakansumberpengambilan pekerjaberkualitiyangsedang berkembangpesat 38% 2013 Trend2013yangakanmembentuk pemerolehan bakatdanpekerjaananda 5TrendTerbaikBagiPerekrutan DiAsiaTenggara

×