Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Lioa 5kw dung cho gia dinh it thiet bi dien | lioa.net

360 visualizaciones

Publicado el

On ap Lioa 5000 dung cho gia dinh it thiet bi dien, Phan phoi Lioa 5kva toan quoc | http://onaplioa.com.vn/san-pham/on-ap-1-pha/lioa-5kva/on-ap-lioa-5kva-drii-50v-250v.aspx

Publicado en: Empresariales
  • Sé el primero en comentar

Lioa 5kw dung cho gia dinh it thiet bi dien | lioa.net

  1. 1. gI"u° "gỳ`ă« a LIiñl›7`J'f4_ . Ìịị;-". .Ể,r ĩŕiầv n-'. M lề -ỶŕL10l.ÉẨì, ['TỈ À “I 'íf."> Ỉ ` .TL V 'Ỹ“° hì.-Ễ~Ítềị'l°ễí°i For now& Forever! I 1 C'Ồlễ'ỊG °F`ŕ TlF'ITỉ.ịTẵ lF'ẵTẵ.!ę`.°F l1.llềỊi7ẫ_ “ ---.tợ-~Iễ'-'í'Ĩ -I A_ , ,, ,` ` X tg . ị , ị ` . i 4lOllỊl' ĨẦ I I Ìl _ ' `l< I A H H lị” ỷửủủ ' Ị Số 104/357 - Tanì Tl'ỉnlì - Hoảng Mai - Hà Nội ` - ` lã tl` 000 "T O"C` 0'° ‹"" 7703 I` O'36r" ` “6” SAỈẩỊỈỉUAT OĨẠII 0 Ineẵ .JJ “ìénẫẫẫẵẵự Í-v Ỉ 'v4`I;.Ju ÌỦ.Ỉ.u .ø“ 7 `aXẵ °`ỳ^Ĩ .V ẫ.ầ.l^Z“Ệ D BỈEĨ-u' AP TIĨEO chỉ Nhánh Tp. Hcrnl ,.. , . . YEUCỀLU 1í)J*ÊỈ1l'lJ`!lgị Ỉ1”ll“1uIlịỊí!l6Illl*fJ1Ấ* (ị.ìaIì Bullềl flotllnez [ì':l! ).,ồíj/.20Ỉ,› chỉ Nhánh Đà Nẵng *Ĩ)ỈỊẵ ẵ›.`[Í`í`Ì1lÌ[ìtỊ)Ỉ'L`ÍlỂẫỈ*`Ềlì F`ììtl VĨ-Ị). íìñ 1?-ầ‹;:j I-ìotlíne: 0*“v?7.'ỈlIỆ2lỮ. I ?ỆỀ SẤt`l PHẮìvĨ > Ỏỉ"J ẤP LIOA 1 PHA > LIOA 5i=‹`.IA ON AP LIOA 5KVA DRII 4-”~R` Giá bán: Call Mã sản phầm :DRII-5000 Xuất›‹x'y :VIETNAM Nhà sản mất :LIOA " -~ - A- ` Bảo hành :48 thảng '_"ị “` ỷ “ 7 7 I 7%” Trang tịĩái :Còn hàng Ĩ *à v Dạt mua â ÌV. Ị yl . -'Ỉ. xp .fĨ`. -. 1*.nC7'ẮỈClẺI[AfpI `“›ĨẢÌ^.ịlÌllt ` .. _ C _,`_ , ỈỈỸ `- ũilĩì ỤSỤU v 2 T'Ieet 1 Wc ' gt ...L...,.--... .. / 1 Ỉl ỈỂỲI" . I* ìlllll llllllllll ho-Ệìr ỈĨ 7 Ĩ A Giới thiệu Bao h`3rlh TU 'v';ền Tlĩciĩwng Scl L:"v°* thLI.át ON AP LIOA 5KVA DRII (50v-250V) BAO HANH 4 NAM ĐẶC TÍNH ỔN ÁP LIOA 5KVA DRII Nguyên lý đìều chính động cơ giúp dòng điện Ổn định liên tục Ba lần an toàn dO được bảo vệ 3 trong 1: Bào vệ quá áp, báo vệ quá tải, đóng ngắt điện chủ động. Kiểu dáng công nghiệp Chất lượng được khẳng định trong các thập kỷ qua Chạy êm, tư tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đù công suất nên phát huy tõt nhất tính năng SỬ dụng, bền cho thiết bị và tiêt kiệm điện năng. Bảo Vệ quá tải CB Bảo Vệ quá áp CB đâu vào BẢNG THÔNG SỔ KỸ THUẬT LIOA 5KVA DRII CHI TIÊ`T hiã ổn áp lioa 5kVa DRII-5000 Công suâịt 5(kVA) Ðiện áp `J'ằO SOV 250`.' Ðiên áp ra 100V ~ 120V - 220.I Ì 1,5 29th Tần sõ 49 nv 62HZ TIìÒ“Í gian đáp Ứỉìg `.IỞÌ 10Ễ*b đÍe`I1O,4s + ls 0,85 + 25 áp `v'à=3 ỈỈĨỖY IĨỔÍ 500.7A - 10.000 íA 15.000/A - 50.000 `.lA Động Cơ Servo 1 cfìlều Kiểu dáng tlìay đõi kiìông cần báo tr-u“ớc Lớlì lìợn 3Fv1Q Ở đẽẻzĩ áp 1 clìlều SOOV Ðộ bềịì điên Kiếỉìĩ tr'a Ở đÌẽ:ì áp 2000V t!^0ịìg vòỉĩg 1 plìút Kích tlìưởc (DXRXC) 295 ZK' 217 X 310(nìnĩ) Trọlìg ltrdng 20(kg) Canì kêịt: Cáíĩì ơlì quý kịĩách đã mua Ổn áp lioa 5kVa tại Công t`,' ckìúng tôi. Ðế íđàlĩì báo quyền I‹ji r:Ủa lịuý klìácịì, đã Iìììận đúíìg, đã nịĩảĩì đù. Quý' klìách `Jl,lÌ Iỏlìg kiếln tI'a tìĩìlì trạlĩg lìềìng ỈìÓa kèlĩì lĩóa đơlì và plìlẽLl bào Iìafìtì CL`llìg các plìu klén đl kènì. Còng ty ctìtllìg tỏi t:Lllìr_J cã`p hàng clìílìịì lìărìg `JỚỈ giá ca cạrìịì t!'aIìlì cùng Iĩlìiều chílĩlĩ Sácịì &L nŕìiều dịcịì `.fLl lìỗ ỈI`Ơ salj bán Iìàng. Ðế bÍẻ`t tlìẻm cŕìl tiẻ^ xin `.ŕui lòng llẻfì l'lệ 043.661.7465 đẽ mua! Lưu ý: Tr'OIìg Qtlá tl'ỉnh sàxì XUa"t Ổlĩ áp lloa 5kVa có tlìẻ tịìay đối về bao bl ịìoậc Iìguồlì gõc XUả`t Xứ tìay nìột SỔ pữìụ Líiẽlì n`là Lịịìỏng đLrợc bácì trư`Ởc. Công ty clìtlng tôi Lỉlìõìỉĩg thế đảm bào sản phâm Lítìáclì Ỉìàng nlìân đưO”c đúlìg `JÓl bao bì trước đó có SLF cfìílĩlì xác nlìư lĩịìau nìà Clìi đànì bào culìg câ`p lìảlìg cẫìính Iìăng. Trưởng lìợp klìáclì lìảng c`âIì tlìôlìg tin lìêlì lìệ Vớí: TRUNG TÂL1 CHĂPv1 SÓC KHÁCH HẢNG SỔ điẻĩì tlìoai 1 043.661.7465 “ 091.230.7206 E-rxịịailz SỈaIìda.[C`JíỆễ=gnìỡÍỈ.CGnì

×