Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Standa 10kw model dri 10000

549 visualizaciones

Publicado el

ỔN ÁP STANDA 10000 DỂ BẢO VỆ THIẾT BỊ ĐIỆN KHI ĐIỆN YẾU-http://lioa.net/standa-10kva-bao-hanh-4-nam-5706801.html

Publicado en: Ingeniería
  • Inicia sesión para ver los comentarios

Standa 10kw model dri 10000

  1. 1. iti: li' ắiỈỀ.` Zi' TI.iI.s.I`z ęhínhĩę S.°ẵiQ4IIẳ5,7'-ĩạ.m Trính - Hęềnq Mùi - Hà. Nội Qhịí nhảnh Tịạ_.HQivi: IQĨ -. tịujởnglĩrựũịng_ Trính - Rvi2_v -. 0.Tận B_ình CÔÐEG TY niHH N.HẠT LINH ` Tỉa i"cG ĩ:Ỉ`.uvn l2ẵĩẫlẪí)!jPHli oi F' - Ệ1`ềỈ x,.^s.-_ifĩμ -. Lil ạt ŕ ' .ẫơjìịøểlù TỈ`ỈlỂĨ BI ŨỈỆí'i Ĩ'ĨŨTLlỉV'EỆ Ũ9Ĩ 2 3Ũ7 2Ũ6 ìi Iìllẫ N =i,i iilęìị' .'- l.i'.i (Cam kết hàng mửì 100%) Ệh.í.nhảnh.lịấN.ễũg.I Ếĩẵ- íỈU3ĨU9.ỀlÌễD.B.Í‹Ễ.Đ.Bb.Ểl'HĨlỊ[!ằ N.ận9, Trang chủ >› Sản phẩm » Ổn áp standa 1 pha _» Standa 10kva » ỔN ÁP STANDA 10KVA DẢI 50V-250V Ổll ÁP LIOA 1 PHA - Lìoa05KVA ` Lì0a1KVA >2 Lioalkva 'Í I.Ì0a3kla ` l.i0a5kva ` L'l0a7,5kva l.ioa10kIa Lì0a15kva i l.í0a20kra LÌoa25kva ›: LÍoa30kva `Ĩ LÌOa50kva 'üoauì Ổll ÁP STAIIDA 1 PHA “r standa 3kra ` Stalìda 5kva - Standa 7,5kIa ` standa 10kva >í Shlìda 15kva "v Standa 20kra Ỷ standa Zẵkva Ì Stalìda 30kIa Stallda 50kra Ổli ÁP STNIDA 3 PHA I Stallda 10kva 3 pha Slanda 15kIa 3 plìa .Ị standa Zokva 3 pha “Ì standa z5kIa 3 pha ' standa Sokva 3 pha ` standa 45kva 3 pha `r standa 6okra 3 pha T' standa 75kva 3 pha I standa 1ookra 3 pha ` Stalida 120kva 3 pha r: standa 150kva 3 viba 'Í standa 200kra 3 pha ' standa 250lnIa 3 pha ` standa 300kla 3 pha `. standa 4ookva 3 pha standa 50okIa 3 pha BIÊ`il ẤP IJOA BIỂIlÁPLIOA3PIlA - BIẾIl ÁP LIOA 3 PHAN NGẪU 380/200/220V - BIẾt‹ ẢP vô CẤP LIOA 3 PHA ' BIẾl~lÁPu0A3PtIA CÁO! LY ssolzoolzzov ' BIẾPIÁPUOAIPPIA - BIẾ11 ẤP TỤ NGẪU LIOA 1 PHA 220V/100V/120V I ĐỔI NGUỒN LIOA - BIẾi1ẢPvỎcÃPLIoA 1 PHA THIẾT BỊ uoA 'T NẠPẮCQƯYUOA ` NẠPẮCQUYROBOỈ ` ỔCẮMKỄODÀIUOA '- nuĨrBỊĐIỆNuoA -DÃY VẢCÁP ĐIỆN LIOA - ĐẾN CHIẾIJ SÁNG IQ-IẨN CẤP LIOA l:l:I;ỈnI;{Ỉ I QUẠT THÔNG GIÓ LIOA LƯỢT TRUY CẬP Ðang trực tuyẽn:8 Hôm nay: 28 Hôm qua: 47 Tất GĨ: 4478 Ổil ÁP 1 PHA ỔN ÁP uoA DRI BOKVA 2?E46oá›B0ę 21.968.000 (Ị ị ủiintíñlẫ ử `t Ì Ì I r h ` I:iìAr ị ` n 'cz cả if i iư'ii lii , ;` ili `PZỈf ` ộ'Đ! “-1 611 ÁP uoA SH 3OKvA -1-9:080:009-Q 15.264.000 Q Ì ỂIỊEIIỀIIỤ V A fịrĩl* lìlịl ị ị ỔN ÁP STANDA 10KVA DẢI ` _ à Ầ n 50V-250v hiã sản phẩnlz RS-1iỆiÊiIỆIIĨV~[iFĨ1 Giá cũ 8r4ễ01v009-(vấ Giá lilớĩ (~3D°/0) `l Ì V 5.915.000 Ê I ' Sốlượlìg đã bản iii Illlilllllll llllllllllll ị ° g ' Phívận chuyển Ttniì Diìi iịiìr thanh tũári _Ả llilllllllll llllllllllll L ủi gr É tỷ Ê Sổllifợlìgĩ 1 I ii I I Ini-au ýũ Ịl~ì ., 108 - ỔN Ấp STANDA 10KVA DẢI 50V-250v ỔN ẤP STANDA 10KVA I ĐÂY LẦ WEBSUĨ CỦA CÔNG TY CHUYÊN SẦN XUẤT ỔN ÁP STANDA. CHÚNG TÔI CHUYÊN SẢN XUẨT ỔN ÁP STANDA, STANDA-RS CẤP CHO CÁC ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC. - NHẬN ĐẶT HẢNG SẢN XUÃT ỔN ẤP 1 PHA, ỔN ẤP 3 PHA CÁC LOẠI CÔNG SUẤT. - NHẬN BẢO HẦNH - DỊCH VỤ SỬA CHỮA ỔN ẤP, BIỂN ÁP CÁC HÃNG THEO YÊU CẦU. 1. ĐĂC TÍNH : Ạ [Ổn áp standa 10kva] hoạt động theo Iìguyên lý điều chính động cơ giúp dỏng điện Ổn định liên tục. - Ba lần an toàn do được bảo vệ 3 trong 1 Z Bảo vệ quả áp, bảo vệ quá tải, đóng ngắt điện chủ động. - Ổn áp standa 10kva thiết kẽ kiếu dáng công nghiệp. Ạ Chất lượng Ôn áp standa 10kva được khẳng định trong các thập kí qua. - Ciìạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp tiììẽt bị điện chạy đủ công Suãt nên plìát huy tõt nhất tính năng SỬ dụng, bền cho thiẽt bị và tiết kiệm điện nălìg. - Bảo vệ quá tải CB l Bảo vệ quá áp CB đâu vào. ° Ổn áp standa 10kva thiết kẽ kiếu dáng công nghiệp. 2. THÔNG SỐ KỸ THUÂT: Điện áp vào Ô`n ảQ standa 10kva 50V+ 250V Ðiện áp ra 100V ~ 220V Tần SỔ 49 N 62Hz .. . . , .. .^ . . g. 0,35 + 1.55 Thơi gian đap Ưng vơl 10°/0 đlẹn ap vao thay đol ỐOOVA _ 10.000 VA Nhiệt độ môi trường ~5°C N +40°C Hiệu Suãt °/0 Klìông nhỏ hoiì 95°/0 Kiểu dáng thay đõi không cần báo trIIỞc Không nhỏ hơn 3MQ Kiếm tra Ở điện áp 2000V trong vỏỉìg 1 phút Kiểu dáng Điện trở Cách điện ĐỘ bẽn điện 3. GHI CHỦ : - GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT. - LẮP ĐẶT VẬN CHUYỂN MIỄN PHÍ VÓI KHÁCH HẢNG CÁCH HẦ NỘI 25KM, ý/ỚI KHÁCH NGOẠI TÍNH CHÚNG TÔI CÓ THỂ VẬN CHUYỂN HẢNG RA BÊN XE. :(Êiỵ'l'a;F;Tu: ll,"Il^r” lỊĨ.lỉỄ -`.fr;ulçlÌiIzuljjI:ìvzl Ialzlçillữíẽllyzưziẫ. lĩlllμịf'-`Ỉ;`ỲbLI1'ỂỸxllỉr.kĩ - ỔN ÁP STANDA BÁO HẦNH 04 NĂM, 06 THẮNG ÐẦU MÁY HỎNG Do LỖI SẦN XUÃT ĐƯỢC ĐỐI MÁY MỚI. - ỔN ÁP STANDA 10KVA MÓ'I 100°/o. ÐÊ'BIÊT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT QUỶ KHÁCH VUI LỎNG LIÊN HÊ : - GIẢM ĐỐC KINH DOANH : A. BÙI ĐÌNH THAO - ÐT : 091 2 307 206. SẢN PHẨM CỦIIG LOẠI Ì: Ầ É Ị Ễj Ỳ "ĩg† É Ị D Ẻj ít T1 "`l “ĨỊ 11 ` ' ` ' Ầthịv i liiiiliuili .iii ` ị illill `ili ‹i.ĩì:l i _ iii ili..iil _ ‹ii iiii ili _ "“"` Ả_ ___ ,,. i" _,_ "~ 7 .gg x. .V `. - T * ' ' 'i ` 0 SỈANDA 10KVA BAO HAIIH SĨAIIDA 10KVA BAO HANH Ổn áp standa 10kva dr STANDA ỊOKVA DẢI ẢNAM 4NAM 90V-250V 5.915.000 Q 5.915.000 g 5.306.000 cj 5.306.000 Q ị il!rạIịrTtq;a ị ẵljĩlíẵìlu_ ij alịúiỉrnvg ` ị aiịnlíẵjsu v Ạ ' Ắt › .fs Ị) ,fết - Ì T”” “T i ”""'=°g7-'.;,i?=' '^ lea _ Ư _J .‹z I ..`S I Ị `= " Ỉ Ệ V` tl Ệ 1 1 'A' ị,_..ợ-v-nl .:.,. .Cc I. I Ĩ,ị= Ầ Ầ., `l›`iilli iízlỉilìll `i`ỈIlỀi liấlliiiii , ililinlift liliấlnii llilltliil iiil"iillĩ i _ i ụp' " 'ií`

×